ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Informácie o vašom účte

Táto zmluva s používateľom nadobudne účinnosť pre všetkých používateľov 28. mája 2024.

Víta vás služba PayPal

Toto sú zmluvné podmienky medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (ďalej len „spoločnosť PayPal“), ktoré upravujú vaše používanie účtu PayPal a služieb PayPal a ktoré nazývame zmluvou s používateľom. Vzťahuje sa len na účty PayPal používateľov s bydliskom alebo sídlom v týchto krajinách:

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Estónsko

Grécko

Lotyšsko

Lichtenštajnsko

Litva

Malta

Rumunsko

San Maríno

Slovensko

Slovinsko

 

Táto zmluva s používateľom sa nevzťahuje na používanie služby Xoom od spoločnosti PayPal, ktorú osobitne upravujú právne zmluvy služby Xoom.

Ak ste fyzická osoba, musíte mať aspoň 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony, aby ste mohli používať služby PayPal a otvoriť si účet PayPal. Ak ste firma, firma musí byť registrovaná v niektorej z vyššie uvedených krajín.

Ak chcete používať služby PayPal, musíte si otvoriť účet PayPal. Otvorením a používaním účtu PayPal vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať všetky zmluvné podmienky uvedené v tejto zmluve s používateľom, ktoré sú platné do ukončenia platnosti. Rovnako tak vyjadrujete súhlas s dodržiavaním podmienok v nasledujúcich dokumentoch a vo všetkých ostatných dokumentoch na stránke Právne zmluvy, ktoré sa na vás vzťahujú, a to:

Pozorne si prečítajte všetky zmluvné podmienky tejto zmluvy s používateľom a všetky ostatné dokumenty, ktoré sa na vás vzťahujú.

Túto zmluvu s používateľom a ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov môžeme z času na čas aktualizovať. Oznámenie zverejníme na stránke Aktualizácia pravidiel na našej webovej lokalite a oznámime vám to najmenej 2 mesiace (najmenej však do 60 dní) vopred. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb aj po tom, ako zmeny v tejto zmluve s používateľom nadobudnú účinnosť, vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Skôr ako navrhované zmeny nadobudnú účinnosť, môžete spoločnosť PayPal informovať o svojej námietke proti navrhovaným zmenám alebo zrušiť svoj účet. Zmena zmluvy s používateľom nepredstavuje žiadne potrebné úpravy, a to ani v prípade chýb v preklepoch, výpočtoch alebo iných zjavných chybách. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete svoj účet bezplatne zrušiť ešte pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

Informácie o nás

Naše služby poskytuje spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) registrovaným používateľom v Európskom hospodárskom priestore. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať spoločnosť PayPal, nájdete na tejto stránke oddelenia služieb zákazníkom.

Spoločnosť PayPal je riadne registrovaná v Luxembursku ako banka (respektíve z právneho hľadiska ako úverová inštitúcia). Podliehame dohľadu luxemburského finančného regulačného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier alebo CSSF. Sídlo CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Úrad CSSF vedie register organizácií, ktoré reguluje, na lokalite https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Spoločnosť PayPal je registrovaná v tomto zozname pod číslom B00000351, nájsť ju môžete aj vyhľadávaním podľa názvu. Číslo obchodného registra: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Naše služby

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti PayPal je vydávanie elektronických peňazí a poskytovanie platobných služieb s využitím týchto elektronických peňazí. Prostredníctvom našich služieb môžete uskutočňovať online platby a platby v predajni, prispievať, ako aj posielať, žiadať a prijímať elektronické peniaze. Spoločnosť PayPal poskytuje aj ďalšie finančné a súvisiace služby, ktoré nájdete na stránke Právne zmluvy pre služby PayPal. Tieto služby sa spoločne označujú ako služby.

Táto zmluva s používateľom spolu s ďalšími právnymi podmienkami a právnymi oznámeniami poskytnutými v súvislosti s vaším používaním služby PayPal budú sprístupnené na webovej lokalite PayPal (zvyčajne na stránke Právne zmluvy). Tieto informácie vám môžeme aj poslať.

Všetky právne oznámenia si od nás môžete vyžiadať (vrátane tejto zmluvy s používateľom) a my vám ich poskytneme v takej podobe, v ktorej môžete informácie uchovať a reprodukovať (napríklad e-mailom).

Čo potrebujete na používanie služby PayPal?

Ak chcete využívať našu službu, potrebujete prístup k smartfónu, počítaču alebo tabletu a pripojenie na internet.

Otvorenie účtu

Ponúkame 2 typy účtov: osobné účty a firemné účty. Na otvorenie účtu musíte spĺňať tieto podmienky:

  \t
 • musíte byť buď fyzickou osobou (vo veku aspoň 18 rokov), alebo právnickou osobou, ktorá môže uzavrieť právne záväznú zmluvu;
 • \t
 • a musíte dokončiť registračný proces.

V rámci registračného procesu je potrebné vykonať tieto kroky:

 • zaregistrovať e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu;
 • nastaviť heslo, ktoré použijeme na vaše prihlásenie;
 • splniť naše kritériá na získanie nároku na ochranu;
 • \t
 • vyjadriť súhlas s naším vyhlásením o ochrane osobných údajovzmluvou s používateľom vrátane príslušných dokumentov na stránke Právne zmluvy.

Osobné účty

S osobným účtom môžete posielať platby priateľom a rodine, ako ich aj od nich žiadať, a platiť za nákupy online.

Majitelia niektorých existujúcich osobných účtov budú možno musieť svoje účty inovovať (a v súvislosti s tým poskytnúť spoločnosti PayPal ďalšie informácie), aby tak mohli používať všetky funkcie, ktoré sú v osobnom účte aktuálne k dispozícii.

Ak chcete svoj účet PayPal používať predovšetkým na predaj vecí, je potrebné, aby ste si otvorili firemný účet alebo svoj osobný účet zmenili na firemný účet.

Firemné účty

Firemné účty sú určené pre osoby a organizácie (či už zapísané v obchodnom registri, alebo nie), ktoré službu PayPal používajú primárne na prijímanie online platieb v prípade predaja alebo zbierania príspevkov. Firemné účty nie sú oprávnené prijímať osobné transakcie.

Na firemné účty sa môžu vzťahovať poplatky, ktoré sa líšia od poplatkov pre osobné účty. Ďalšie informácie nájdete na stránke Poplatky.

Otvorením firemného účtu alebo zmenou osobného účtu na firemný účet potvrdzujete, že ho používate primárne na podnikanie alebo obchodné účely.

Postavenie obchodného subjektu

Ak aktivita na vašom účte PayPal akéhokoľvek typu dosiahne určitú hranicu alebo bude zahŕňať určité oblasti podnikania či podnikateľské činnosti, siete platobných kariet budú od vás vyžadovať, aby ste uzavreli zmluvy s obchodným subjektom priamo s našimi spracovateľmi platieb, a mohli tak prijímať platby kartami aj naďalej. V takomto prípade sa na všetky platby, ktoré spoločnosť PayPal spracúva vo vašom mene, budú popri zmluve s používateľom vzťahovať aj tieto zmluvy s obchodným subjektom.

Bezpečné používanie účtu PayPal

Mali by ste prijímať primerané opatrenia, aby ste predišli zneužitiu svojho účtu PayPal. Je potrebné, aby ste udržiavali primerané zabezpečenie a kontrolu všetkých zariadení, položiek, identifikátorov, hesiel a osobných identifikačných čísiel alebo kódov, ktoré používate na prístup k účtu PayPal a k službám PayPal.

Ste povinní dodržiavať všetky odôvodnené pokyny, ktoré môžeme vydať v súvislosti s nepretržitým zabezpečením vášho platobného nástroja.

Môžeme vás požiadať, aby ste overili akýkoľvek príkaz týkajúci sa vášho účtu (t. j. dali nám informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa uistili, že nám príkaz zadávate vy, ako napríklad správne prihlasovacie údaje – tie môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu a heslo) a iným spôsobom sa úspešne prihlásili do účtu PayPal a poskytli nám príkaz.

Vaša poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo na telefón, ktorého ste hlavným používateľom, a ostatné kontaktné informácie musia byť vo vašom profile účtu PayPal aktuálne.

Môžete výslovne udeliť, odňať a spravovať povolenia pre niektoré tretie strany, aby vo vašom mene vykonávali určité činnosti. V niektorých prípadoch tak môžete urobiť po prihlásení do svojho účtu – v iných prípadoch tak môžete urobiť priamo u tretej strany. Potvrdzujete, že ak tretej strane udelíte povolenie na vykonávanie činností vo svojom mene, spoločnosť PayPal môže tejto tretej strane poskytnúť určité informácie o vašom účte.

Tretím stranám, ktoré sú poskytovateľmi služieb s licenciou podľa platného práva, môžete udeliť povolenie na:

 • poskytovanie služieb v súvislosti s údajmi o účte, aby mali prístup k informáciám o vašom účte vo vašom mene;
 • potvrdenie skutočnosti, či je na vašom účte k dispozícii suma potrebná na vykonanie transakcie kartou;
 • poskytovanie platobných iniciačných služieb, aby mohli iniciovať platby z vášho účtu vo vašom mene.

Keď akejkoľvek tretej strane udelíte povolenie na prístup k vášmu účtu, nijako vás to nezbavuje zodpovednosti podľa tejto zmluvy s používateľom. Ste zodpovední za činnosti, na ktoré ste tretie strany splnomocnili. Spoločnosť PayPal nebude niesť žiadnu zodpovednosť a bude vami odškodnená za všetky záväzky vyplývajúce z činnosti alebo nečinnosti takýchto tretích strán v súvislosti s povoleniami, ktoré ste im udelili, pokiaľ to nie je v rozpore s vašimi záväznými zákonnými právami.

Zrušenie účtu PayPal

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť. Postup nájdete v centre pomoci PayPal.

Váš účet môžeme zrušiť podľa vlastného uváženia tak, že vám to oznámime 2 mesiace (nie však menej ako 60 dní) vopred. Váš účet navyše môžeme kedykoľvek zrušiť v týchto prípadoch:

 1. Porušili ste túto zmluvu s používateľom alebo máme iné oprávnenie na zrušenie vášho účtu podľa tejto zmluvy s používateľom.
 2. Účet ste nepoužili 3 roky.
 3. Máme podozrenie, že niekto váš účet použil bez vašej autorizácie.

Ak sa rozhodneme váš účet zrušiť, budeme vás o tom informovať, a ak to bude možné, uvedieme aj dôvod jeho zrušenia. Zároveň vám poskytneme možnosť vybrať všetky nami držané prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu.

Po zrušení účtu:

 • dôjde k okamžitému vypovedaniu tejto zmluvy s výnimkou prípadu, keď táto zmluva s používateľom zostane v platnosti aj po vypovedaní v takom rozsahu a na tak dlho, ako bude potrebné na dokončenie zrušenia účtu a na dodržanie platných právnych predpisov;
 • môžeme zrušiť všetky transakcie čakajúce na spracovanie a prídete o prípadné zostatky spojené s osobitnými formami financovania;
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim službám, webovým lokalitám, softvérom a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, ako aj vaše použitie všetkých alebo niektorých služieb;
 • budete aj naďalej niesť zodpovednosť za všetky neuhradené záväzky podľa tejto zmluvy s používateľom týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením;
 • máme oprávnenie uchovávať údaje o vašom účte v našej databáze na účely plnenia svojich zákonných povinností;
 • si môžeme ponechať vaše elektronické peniaze do takej miery a po takú dobu, po ktorú je to dôvodne nevyhnutné na ochranu spoločnosti PayPal alebo prípadných tretích strán pred rizikom vzniku storna, poplatkov, pokút, penále a iných záväzkov akejkoľvek povahy. Po uplynutí tohto obdobia si budete môcť vybrať všetky nami držané prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu. Ak máte otázky týkajúce sa prostriedkov zadržaných na vašom účte po jeho zrušení, kontaktujte nás.
  Ak ste právnym zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodneme ukončiť poskytovanie niektorých našich služieb, prípadne niektorých častí či funkcií našich služieb, oznámime vám to aspoň dva mesiace (nie však ako 60 dní) pred ukončením poskytovania takejto služby alebo funkcie. Výnimkou sú situácie, keď v dobrej viere usúdime, že:

 • službu alebo funkciu treba ukončiť skôr, a to na základe zákona alebo vzťahu s treťou stranou;
 • takýto bežný proces ukončenia by mohol spôsobiť bezpečnostné riziko či značné finančné alebo materiálne technické zaťaženie.

Právo na odstúpenie

Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy s používateľom bez uvedenia dôvodu a bez sankcie do 14 dní od otvorenia svojho účtu. Ak to chcete urobiť, musíte do týchto 14 dní vykonať postup zrušenia svojho účtu, ktorým sa ukončí zmluva s používateľom. Spoločnosť PayPal sa domnieva, že spotrebitelia majú mať možnosť vybrať si, či budú alebo nebudú používať naše služby, a preto naša zmluva nemá viazanosť. To znamená, že popri týchto povinných právach máte tiež možnosť ukončiť zmluvu zrušením svojho účtu aj po uplynutí 14 dní. Využívaním našich služieb počas 14-dňovej lehoty na odstúpenie žiadate o poskytovanie našich služieb pred skončením 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie. Budete musieť zaplatiť poplatky za služby, ktoré ste používali v období (vrátane 14-dňovej lehoty na odstúpenie) pred zrušením svojho účtu a výberom svojho prípadného zostatku. Po zrušení účtu sa zrušia všetky transakcie čakajúce na spracovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zrušenie účtu PayPalv zmluve s používateľom.

Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

Všetky peniaze na účte sú z právneho hľadiska označované ako elektronické peniaze, čo je pojem uznávaný v Európskom hospodárskom priestore ako forma peňazí vhodná na použitie online.

Zdroj financovania môžete použiť ako spôsob platby určenej nám s cieľom získania elektronických peňazí na účet, ako aj na výber prostriedkov z účtu, ako sa uvádza ďalej v tejto zmluve s používateľom (prečítajte si časti Pridanie alebo výber peňazíFinancovanie platieb).

K účtu PayPal môžete ako zdroj financovania priradiť kreditnú kartu, debetnú kartu, predplatenú kartu (ak je k dispozícii), bankový účet alebo PayPal Credit (ak je k dispozícii), prípadne ich priradenie zrušiť.

V záujme znižovania rizika môže spoločnosť PayPal dostupnosť vašich zdrojov financovania obmedziť.

Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) pravidelne aktualizujte. Ak dôjde k zmene týchto informácií, môžeme ich aktualizovať na základe dostupných informácií a zdrojov tretích strán bez akýchkoľvek krokov z vašej strany. Ak nechcete, aby sme údaje o vašej karte aktualizovali, môžete sa s touto požiadavkou obrátiť na jej vydavateľa alebo zdroj financovania z účtu PayPal odstrániť. Pri aktualizácii zdroja financovania nezmeníme jeho súvisiace predvolené nastavenia. Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom. Môžete tak urobiť v rámci procesu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), procesu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných procesov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré môžeme z času na čas zverejniť.

Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

Keď k účtu PayPal priradíte zdroj financovania, dávate nám trvalé povolenie na automatické zúčtovanie požadovanej hodnoty elektronických peňazí z tohto zdroja (pokiaľ nie je stanovené inak v tejto zmluve s používateľom ani podmienkach akéhokoľvek mandátu (napr. inkasa) na vytvorenie a udržiavanie tohto oprávnenia používaného poskytovateľom tohto zdroja financovania):

 • na pokrytie:
  • sumy platby (a všetkých našich transakčných poplatkov), keď účet používate na odoslanie platby inému používateľovi;
  • všetkých dlžných súm vyplývajúcich z vašej činnosti príjemcu, ktorý prijíma platby pomocou našich služieb.
 • na doplnenie prostriedkov na účet pri použití funkcie pridania prostriedkov v rozhraní účtu.

Ak predchádzajúci pokus zlyhal, môžeme prostriedky zo zdroja financovania zúčtovať znova. Ak akékoľvek trvalé povolenie v súvislosti so zdrojom financovania zrušíte, splatíte nám celú sumu elektronických peňazí, ktorú sme už vydali a ktorá nebola z daného zdroja financovania zúčtovaná.

Povolenie môžete zrušiť tak, že zrušíte priradenie zdroja financovania k účtu PayPal.

SEPA je iniciatívou Európskej komisie a európskeho bankového sektora, ktorej cieľom je zjednodušiť transakcie v krajinách Európskej únie. Ak ste používateľom s adresou registrovanou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Litve, na Malte, Slovensku a v Slovinsku, vždy, keď priradíte bankový účet k službe PayPal alebo prvýkrát použijete nový bankový účet ako zdroj financovania, udeľujete spoločnosti PayPal súhlas s inkasom SEPA. Ak na trvalé oprávnenie používate súhlas s inkasom SEPA:

 • daný súhlas a referenčné číslo súhlasu si môžete kedykoľvek pozrieť v profile svojho účtu PayPal a tento súhlas môžete pre budúce transakcie zrušiť alebo zmeniť;
 • spoločnosť PayPal vás bude informovať o sume platby inkasom SEPA a o termíne, keď spoločnosť PayPal sumu z bankového účtu stiahne, a poskytne vám aj potvrdenie o nákupe; ak spoločnosť PayPal v dôsledku storna pôvodnej platby odošle žiadosť o platbu inkasom SEPA znova, pred opätovným odoslaním žiadosti nedostanete žiadne (ďalšie) informácie o sume a príslušnom termíne;
 • v súlade so zmluvnými podmienkami svojej banky môžete od nej požadovať vrátenie peňazí kedykoľvek v období 8 týždňov od dátumu vykonania platby inkasom SEPA.

Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania a elektronickými šekmi

Keď z vášho zdroja financovania dostaneme platbu, môžeme výsledné elektronické peniaze uložiť do vášho rezervného účtu, a to dovtedy, kým máme dôvod domnievať sa, že na strane poskytovateľa zdroja financovania existuje riziko storna. Dôvodom je skutočnosť, že kým takéto riziko storna pretrváva, nemáme k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby sme mohli prostriedky z vašej platby sprístupniť na vašom účte PayPal.

Keď nám dáte príkaz na odoslanie platby z vášho účtu inému používateľovi, pričom daná platba je financovaná z vášho bankového účtu a my výsledné elektronické peniaze uložíme týmto spôsobom, tento typ platby z vášho bankového účtu nazývame elektronický šek. Informácie o používaní elektronických šekov nájdete v časti Financovanie platieb poslaných z vášho účtu.

Držanie a používanie zostatku na účte PayPal

Z peňazí na účte nebudete dostávať žiadne úroky ani iné zárobky. Je to preto, že peniaze na vašom účte predstavujú elektronické peniaze a platné právne predpisy zakazujú platiť úroky z elektronických peňazí (napríklad smernica 2009/110/ES čl. 12 Európskej únie). Elektronické peniaze sa tiež podľa luxemburského práva nepovažujú za vklad ani investíciu, takže sa na vás nevzťahujú luxemburské programy ochrany vkladov ani odškodnenia investorov, ktoré zastrešuje rada pre ochranu vkladov a investícií Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs, ani žiadny ekvivalentný program v EHP.

Pokiaľ táto zmluva s používateľom nestanovuje inak, peniaze na vašom účte môžeme kedykoľvek uchovávať v

a prevádzať ich medzi nimi v súlade s touto zmluvou s používateľom.

Zostatok na účte PayPal

Operačná časť účtu obsahuje váš zostatok na účte PayPal, čo sú peniaze, ktoré sú k dispozícii na platby alebo výbery.

Keď používate našu platobnú službu na zaplatenie inému používateľovi, dávate nám príkaz na prevod peňazí zo zostatku na účte PayPal na účet príjemcu.

V čase platby musíte mať na účte PayPal dostatočný zostatok na pokrytie danej platby, ako aj transakčných poplatkov pre PayPal. Uplatňujú sa aj ďalšie požiadavky – prečítajte si časť Posielanie platieb nižšie. Ak na účte PayPal nemáte dostatočný zostatok alebo ste si vybrali uprednostňovaný zdroj financovania, zároveň nás žiadate o to, aby sme vo vašom mene získali prostriedky z príslušného zdroja financovania a na váš účet PayPal pripísali elektronické peniaze na uskutočnenie platby.

Pri výbere peňazí z účtu PayPal potrebujete mať v čase výberu na účte PayPal dostatočný zostatok na pokrytie hodnoty daného výberu.

Ak chcete zistiť, ako si vytvoriť zostatok na účte PayPal a ako z neho vyberať prostriedky, prečítajte si časť Pridanie alebo výber peňazí.

Ak váš zostatok na účte PayPal zobrazuje zápornú sumu, ide o čistú sumu, ktorú nám v danom čase dlhujete.

Rezervný účet

Peniaze, ktoré sú v prehľade vášho účtu označené ako „čakajúce na spracovanie“, „nezúčtované“, „zadržané“ alebo inak zakázané či obmedzené, sú v danom čase zadržané v tej časti vášho účtu, ktorá funguje ako rezervný účet. K peniazom na rezervnom účte nemôžete pristupovať ani ich používať.

Pridanie alebo výber peňazí

Pridanie peňazí

Ak chcete na účet získať elektronické peniaze, môžete (ak ďalšie ustanovenia tejto zmluvy s používateľom nestanovujú inak):

 • prijať platbu na účet od niekoho iného (môžeme vám za to účtovať poplatky),
 • získať elektronické peniaze od nás tak, že nám zaplatíte ekvivalentnú sumu.

Elektronické peniaze môžete od nás získať:

 • automaticky s použitím príslušných zdrojov financovania na pokrytie platieb, ktoré na základe vašich príkazov pošleme iným používateľom (a transakčných poplatkov, ktoré platíte nám);
 • manuálne s použitím funkcie pridania prostriedkov, ktorá je k dispozícii v rozhraní účtu, pričom nám zaplatíte alebo nám dáte príkaz na zúčtovanie elektronických peňazí z vášho zdroja financovania.

Za realizáciu každej platby v náš prospech od vášho poskytovateľa zdroja financovania nesie právnu zodpovednosť daný poskytovateľ. Nedokážeme ovplyvniť, ako rýchlo sa k nám platba dostane.

Výber peňazí

Ak máte na účte PayPal zostatok, môžete z neho vybrať akúkoľvek sumu tak, že ju prevediete na vybraný zdroj financovania priradený k účtu PayPal. Túto možnosť môžeme príležitostne povoliť. Zdroj financovania môže byť bankový účet alebo debetná či kreditná karta v závislosti od krajiny, v ktorej ste si účet PayPal založili.

Keď nám dáte príkaz na výber akejkoľvek sumy zo zostatku na účte PayPal, a ak sa v tejto zmluve s používateľom neuvádza inak, budeme postupovať takto:

 • Elektronické peniaze zameníme za peniaze, ktoré môžeme previesť na váš vybraný zdroj financovania.
 • Našej vlastnej banke dáme príkaz na prevod peňazí na váš vybraný zdroj financovania.

Naším cieľom je poslať príkaz na výber našej banke do konca nasledujúceho pracovného dňa (pod pojmom pracovný deň sa rozumie deň, v ktorý sú banky v Luxembursku otvorené pre verejnosť), ak sa podľa tejto zmluvy s používateľom neuplatňujú žiadne iné oneskorenia. Po tom, ako naša banka dostane platobný príkaz, nemáme žiadny vplyv na to, ako dlho bude dokončenie platby trvať. V tejto chvíli naša banka, váš poskytovateľ zdroja financovania a platobné systémy, od ktorých závisia, preberajú zodpovednosť za presun peňazí na vybraný zdroj financovania, čo môže mať vplyv na čas doručenia peňazí. Peniaze vám môžeme povoliť vybrať ich prevodom na:

 • oprávnený bankový účet (ak je táto možnosť k dispozícii) pomocou:
  • štandardného prevodu na váš bankový účet priradený k vášmu účtu (táto funkcia výberu sa niekedy nazýva prevod na bankový účet), alebo
  • okamžitého prevodu na váš bankový účet priradený k vášmu účtu.
   Uvedené prevody môžeme umožniť realizovať aj pomocou debetnej karty priradenej k danému bankovému účtu.
 • vašu kartu MasterCard alebo Visa (ak je táto možnosť k dispozícii).

Na výbery sa vzťahujú poplatky. Vždy, keď iniciujete takýto výber, o poplatkoch vás informujeme vopred.

Zdroj financovania (napríklad bankový účet alebo karta), na ktorý žiadate peniaze vložiť, musí byť vedený v pôvodnej mene, v ktorej bol účet otvorený, alebo v inej mene, ktorú spoločnosť PayPal podporuje pre výbery v krajine vášho bydliska alebo sídla.

Ak nestanovíme inak, zostatok na účte PayPal môžete vybrať len v pôvodnej mene svojho účtu. Ak chcete vybrať zostatok na účte PayPal v inej mene, budete musieť túto menu previesť na pôvodnú menu svojho účtu, prípadne sa táto mena prevedie automaticky v čase výberu. Použije sa náš výmenný kurz transakcie.

To znamená:

 • že ak vyberiete peniaze zo zostatku na účte PayPal vedeného v mene inej ako pôvodnej mene účtu, vykoná sa prepočet meny na pôvodnú menu účtu s použitím nášho výmenného kurzu transakcie;
 • že ak vyberiete peniaze a prevediete ich na zdroj financovania (napríklad na bankový účet alebo kartu) vedený v mene inej ako pôvodnej mene vášho účtu, vykoná sa prepočet meny na menu, v ktorej je vedený zdroj financovania, s použitím nášho výmenného kurzu transakcie.

V prípade, že sa bude vyžadovať prepočet meny na menu, v ktorej je vydaná vaša karta, poplatky vám môže účtovať aj váš vydavateľ karty.

Ak máte firemný účet, tento výmenný kurz transakcie sa nepoužije. Namiesto toho zaplatíte poplatok za prepočet meny, ktorý sa použije na základný externý výmenný kurz, ako sa uvádza na stránke Poplatky (prečítajte si tiež časť Prepočet meny).

Aby sme vás, našich ďalších používateľov a svoju spoločnosť chránili pred stratou a aby sme mohli dodržiavať povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a iné právne povinnosti, môžeme výber prostriedkov v niektorých situáciách odložiť, okrem iného vtedy, keď je potrebné potvrdiť, že ste dali na výber oprávnenie, alebo ak platby na váš účet PayPal boli predmetom storna (napríklad v dôsledku chargebacku, storna platby bankou alebo sporu zo strany kupujúceho). Ak výber prostriedkov z účtu PayPal čaká na spracovanie a my na váš účet PayPal uplatníme obmedzenie alebo je platba zadržaná, prípadne sa na vašom účte alebo pripojenom účte nachádza dlžná suma v akejkoľvek mene, budete musieť výber znova iniciovať po tom, ako bolo obmedzenie alebo zadržanie odstránené alebo bola splatená dlžná suma.

Na vaše výbery môžeme nastaviť limity, pričom všetky limity na výbery si môžete zobraziť po prihlásení do svojho účtu PayPal. Ak chcete limit na výbery zrušiť, musíte postupovať podľa krokov, ktoré vám oznámime alebo ktoré príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

Spravovanie peňazí vo viacerých menách

Účet je po otvorení nastavený na používanie v pôvodnej mene, v ktorej bol otvorený.

Pôvodná mena, v ktorej bol váš účet otvorený, je euro (EUR), okrem prípadov, keď ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v niektorej z týchto krajín:

 • Česká republika: česká koruna (CZK)

Menu môžete v prípade karty nastaviť.

Váš účet môžeme nakonfigurovať tak, aby ste ho mohli používať na uchovávanie peňazí a posielanie a prijímanie platieb v inej mene, než v akej bol váš účet otvorený. Ak budete mať na účte PayPal zostatok, môžeme vám ho umožniť prepočítať na inú menu.

Ak váš zostatok na účte PayPal nepostačuje na pokrytie platby, ktorú máme na základe vášho príkazu odoslať v konkrétnej mene, môžeme chýbajúce prostriedky získať tak, že prepočítame sumu z ďalšieho zostatku v inej mene na účte PayPal. Posielanie platieb v určitých menách môže byť geograficky obmedzené.

Môžeme vám tiež umožniť vybrať si spôsob, akým sa na vašom účte bude zaobchádzať s platbami prijatými v menách, ktoré nie sú pôvodnou menou účtu, alebo akým sa budú takéto platby prepočítavať. Ak chcete prijať prostriedky v mene, ktorá sa líši od pôvodnej meny vášho účtu, je možné, že bude treba vytvoriť zostatok v danej mene alebo prepočítať prostriedky na inú menu, ktorú vám umožníme držať.

Platby v istých menách je možné prijať iba automatickým prepočtom prostriedkov na inú menu, ktorú vám na účte umožníme držať.

Ak dostanete platbu od osoby, ktorá nemá účet PayPal, pričom táto platba je v mene, pre ktorú váš účet nie je v súčasnosti nakonfigurovaný, môžeme prijatú sumu automaticky prepočítať na menu, ktorú váš účet môže v čase platby používať.

Prečítajte si časť Výber peňazí uvedenú vyššie, kde zistíte, ako môžete uskutočňovať prevody v rôznych menách.

Ak zo zostatku v akejkoľvek mene na vašom účte vyplýva, že nám z akéhokoľvek dôvodu dlhujete peniaze, môžeme dlžnú sumu stiahnuť zo zostatku v inej mene, a to odpísaním dlžnej sumy z prostriedkov, ktoré dostanete na účet, z prostriedkov, ktoré sa pokúsite vybrať či poslať na svoj alebo iný účet, alebo odpísaním prostriedkov z akýchkoľvek prevodov, ktoré sa pokúsite uskutočniť. Ak budete mať na účte PayPal počas 21 dní zostatok, ktorý predstavuje dlžnú sumu voči spoločnosti PayPal v inej mene, než v akej bol váš účet otvorený, môžeme dlžnú sumu skonvertovať na pôvodnú menu.

Spoločnosť PayPal môže na základe vlastného uváženia stanoviť limity na výšku sumy, ktorú môžete prepočítať, ako aj na počet prepočtov meny. Za všetky riziká spojené s držaním viacerých mien na účte PayPal nesiete zodpovednosť vy. Meny nesmiete spravovať ani prepočítavať na účely obchodovania špekulatívneho charakteru, arbitráže, opcií alebo akejkoľvek inej činnosti, o ktorej rozhodneme, že sa používa primárne s cieľom získania alebo zarábania peňazí pomocou výmenných kurzov. Každú transakciu, ktorá podľa nás tieto pravidlá porušuje, môžeme zadržať, zrušiť alebo stornovať.

Prepočet meny

S výnimkou skutočností uvedených nižšie a na stránke Poplatky, ak spoločnosť PayPal prepočíta menu, prepočet sa realizuje podľa výmenného kurzu transakcie, ktorý sme stanovili pre príslušnú výmenu meny.

Výmenný kurz transakcie sa pravidelne upravuje zvyčajne medzi 17:00 a 19:00 východného štandardného času (Eastern Standard Time, EST) (v meste New York, USA) každý pracovný deň, pričom zmeny sa uplatňujú okamžite.

Môžete získať prístup k prevodníku mien, ktorý vám pomôže zistiť, aký výmenný kurz transakcie sa môže vzťahovať na určité prepočty meny. Všetky sadzby zobrazené prevodníkom mien predstavujú sadzby platné len v čase použitia nástroja a môžu sa meniť. Pri dokončení transakcie sa vám v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy s používateľom zobrazí výmenný kurz transakcie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či platbu vykonáte podľa daného kurzu alebo nie. V určitých prípadoch sa tento výmenný kurz transakcie môže uplatniť na platbu za transakciu bez ohľadu na to, kedy sa transakcia spracuje, prípadne sa môže uplatniť, len ak transakciu spracuje predajca v obmedzenom časovom rozsahu. O príslušnej možnosti vás informujeme pred iniciáciou transakcie. Po uplynutí tohto obmedzeného časového rozsahu môžeme použiť výmenný kurz transakcie platný v čase spracovania transakcie predajcom, prípadne prepočet meny vôbec neuskutočniť.

Ak ste autorizovali platbu podľa zmluvy o fakturácii a v rámci danej platby vykonáme prepočet meny, použijeme výmenný kurz transakcie platný v čase spracovania transakcie predajcom. Preto sa výmenný kurz transakcie môže pri každej platbe podľa zmluvy o fakturácii líšiť.

Zadržania alebo obmedzenia môžu oneskoriť menový prepočet súm, kým sa takéto zadržania alebo obmedzenia neuvoľnia. Môže to viesť k uplatneniu prepočtu meny odlišného od výmenného kurzu transakcie, ktorý by sa uplatnil, ak by na účet neboli uplatnené žiadne zadržania alebo obmedzenia. Prepočty mien môžu pre vás byť za týchto okolností výhodnejšie alebo menej výhodné.

Ak ste predajca, ktorý sa rozhodol zaviazať znášať výmenný kurz transakcie namiesto kupujúceho, prípadne máte firemný účet a vykonávate prepočet meny na svojom účte PayPal, ktorý netvorí časť osobitnej prichádzajúcej alebo odchádzajúcej transakcie na vašom účte (napr. prepočet zostatku do inej meny), výmenný kurz transakcie sa nepoužije. Namiesto toho zaplatíte poplatok za prepočet meny, ktorý sa použije na základný externý výmenný kurz, ako sa uvádza na stránke Poplatky. Základný externý výmenný kurz vychádza z kurzov v rámci veľkoobchodných menových trhov v deň prepočtu alebo v predchádzajúci pracovný deň.

Možnosti prepočtu meny

Keď je vaša platba financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a spoločnosť PayPal rozhodne, že je potrebné vykonať prepočet meny, súhlasíte s tým, že menu prepočítame namiesto vydavateľa vašej debetnej alebo kreditnej karty my, a dávate nám na to oprávnenie.

Môžete mať nárok na to, aby vydavateľ karty prepočítal menu platby kartou na menu, v ktorej platbu posielate z účtu PayPal, ak to daný vydavateľ karty a sieť umožňujú. Táto možnosť vám môže byť poskytnutá v rôznych podobách vrátane nastavenia meny v prípade karty, výberu meny, ktorá sa v danej transakcii použije, či už vykonáme prepočet my alebo vydavateľ karty, prípadne (okrem iného) v podobe výberu výmenného kurzu, ktorý sa v transakcii použije. Ak menu prepočítava vydavateľ karty, výmenný kurz a príslušné poplatky určí on.

PayPal vždy vykoná prepočet pri transakciách, v ktorých ako zdroj financovania používate existujúci účet alebo priradený bankový účet.

Ak spoločnosť PayPal rozhodne, že si transakcia vyžaduje prepočet meny, ako aj výber záložného zdroja financovania, možno si nebudete môcť vybrať, či prepočet meny pri platbe zo záložného zdroja financovania vykoná spoločnosť PayPal alebo vydavateľ karty.

Ak obchodník ponúka na predajnom mieste prepočet meny namiesto spoločnosti PayPal a vy autorizujete platobnú transakciu na základe výmenného kurzu a poplatkov obchodníka, spoločnosť PayPal nenesie za tento prepočet meny žiadnu zodpovednosť.

Dane a podávanie informácií

Všeobecné informácie

Naše spotrebiteľské poplatky a poplatky obchodníkov sú bez akýchkoľvek daní, taríf a podobných poplatkov akéhokoľvek charakteru, okrem iného vrátane dane z pridanej hodnoty, z predaja, z digitálnych služieb, z kolkov, z prevodu, ako aj zrážkových daní, ktoré môže vymerať ktorákoľvek jurisdikcia alebo vládny orgán (spoločným názvom “Dane”).

Každá zo strán je zodpovedná za zaplatenie svojich vlastných Daní vzniknutých v spojitosti s plnením našich príslušných povinností vyplývajúcich z vášho používania služieb PayPal.

Platenie za služby spoločnosti PayPal

Ak platíte za službu PayPal, súhlasíte s tým, že zaplatíte spoločnosti PayPal sumu všetkých právne náležitých daní uplatnených na akúkoľvek sumu, ktorú máte uhradiť spoločnosti PayPal.

Súhlasíte s tým, že zo súm, ktoré máte uhradiť spoločnosti PayPal, nebudete zrážať žiadne Dane, pokiaľ to od vás nevyžaduje právny predpis. Ak zrazíte akékoľvek Dane, suma, ktorú máte zaplatiť spoločnosti PayPal, sa nemá znížiť o zrazenú sumu. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal má nárok dostať plnú sumu, ktorú by dostala, ak by neboli zrazené žiadne Dane. Spoločnosti PayPal na jej požiadanie dodáte načas akúkoľvek písomnú dokumentáciu preukazujúcu, že ste zaplatili Dane príslušným orgánom.

Vaše ďalšie zodpovednosti a čo beriete ďalej na vedomie

Je vašou zodpovednosťou určiť, či sa na platby, ktoré uskutočníte alebo dostanete, vzťahujú nejaké dane, a je len vašou zodpovednosťou určiť túto daň, inkasovať ju, podať daňové priznanie a uhradiť daň v správnej výške príslušnému orgánu. Nenesieme zodpovednosť za rozhodovanie o tom, či vaše transakcie podliehajú daňovej povinnosti, ani za výpočet dane, jej inkasovanie, podanie daňového priznania a za odvádzanie daní z akejkoľvek transakcie.

Beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal môže mať zákonnú povinnosť poskytovať daňovým orgánom výkazy o transakciách, ktoré spracúvame vo vašom mene, a že bude také výkazy vytvárať. Ďalšie informácie nájdete v našom centre pomoci.

Podávanie informácií

Spoločnosť PayPal vás môže požiadať o poskytnutie vášho daňového identifikačného čísla a/alebo iných dokumentov alebo informácií týkajúcich sa daní. Ak spoločnosti PayPal neposkytnete požadované informácie alebo nebudete vo svojom účte PayPal udržiavať dokumentáciu aktuálnu, môže sa na vás uplatniť zadržanie alebo obmedzenie účtu a zrážkové Dane z prijatých hrubých platieb v príslušných sadzbách. Spoločnosť PayPal odvedie všetky takéto zrážkové Dane príslušným daňovým orgánom, pričom beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal môže mať zakázané vrátiť vám akékoľvek sumy po ich odoslaní príslušným daňovým orgánom.

Ak sa pri platbe zrážkových Daní vyžaduje prepočet meny, spoločnosť PayPal vypočíta pri spracúvaní zrážkových Daní sumu splatnú príslušnému daňovému orgánu v súlade so svojimi podmienkami prepočtu meny. Aby sa minimalizovali riziká spojené s kolísaním výmenných kurzov, zadržaním a obmedzením účtu, zrážkou dane a odvedením príslušnému daňovému orgánu, mali by ste si v službe PayPal pridať alebo potvrdiť svoje údaje daňovníka.

Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

Ak váš účet nie je obmedzený, môžete si výpis z účtu PayPal zobraziť a stiahnuť po prihlásení do účtu PayPal. Súhlasíte s tým, že namiesto pravidelného prijímania výpisov e-mailom si budete transakcie prehliadať v histórii účtu PayPal.

Dôležité informácie o svojich platbách a potvrdenky o platbách dostanete e-mailom ihneď po transakcii. Vaša história transakcií sa tiež aktualizuje a bude vám k dispozícii vždy, keď sa prihlásite do svojho účtu. Tiež si môžete stiahnuť prehľad zo svojho účtu PayPal. V ňom nájdete všetky poplatky a ostatné sumy zúčtované z vášho účtu PayPal v príslušnom období. Prehľad sa aktualizuje a bude k dispozícii len vtedy, keď na vašom účte PayPal dôjde k nejakej aktivite alebo vám za príslušné obdobie zúčtujeme nejaké poplatky. Spôsob, akým poskytujeme informácie o transakciách, vám umožňuje tieto informácie uchovať a reprodukovať v nezmenenom stave, napríklad vytlačením kópie.

Vyhradzujeme si právo zúčtovať vám poplatok za poskytnutie dodatočných informácií alebo histórie transakcií a ďalších informácií o poplatkoch iným spôsobom, ale nebudeme vám účtovať poplatky za záznamy, ktoré ste si v dobrej viere vyžiadali v súvislosti s chybou na účte.

Poplatky

Poplatky za služby účtujeme tak, ako sa uvádza na stránke Poplatky, podľa krajiny, kde máte u nás registrované bydlisko alebo sídlo.

Ste zodpovední za telefónne poplatky a akékoľvek poplatky svojho poskytovateľa internetových služieb, prípadne za podobné či súvisiace poplatky, ktoré vyplývajú z vášho používania našich služieb.

Poplatky spoločnosti PayPal môžeme sťahovať z vášho účtu PayPal. Svoje poplatky súvisiace s transakciami môžeme stiahnuť z prevádzaných súm ešte pred tým, ako vám tieto prostriedky pripíšeme na účet PayPal.

Informácie o sumách, ktoré ste prijali, a o zúčtovaných poplatkoch vám poskytneme buď e-mailom, alebo vo vašej histórii transakcií (ktorú môžete nájsť po prihlásení do svojho účtu).

Ak sa na platbu vzťahuje poplatok, o tomto poplatku vás budeme informovať (v súlade so zvyškom zmluvy s používateľom) pri zadaní platobného príkazu.

Z našich poplatkov nemôžete odpočítať žiadnu sumu.

Za ďalšie služby, ktoré poskytujeme nad rámec tejto zmluvy s používateľom, vám môžeme účtovať dodatočné poplatky. O týchto poplatkoch vás budeme informovať, keď o danú službu požiadate.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Posielanie platieb

Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb

Platobný príkaz

Niekedy vám môžeme povoliť, aby ste nám platobný príkaz poslali akýmkoľvek spôsobom, pričom vám o tom pošleme oznámenie. Spôsob, akým zadávate platobný príkaz, môže závisieť od typu platby – napríklad:

 • Ak platíte za nákup alebo prispievate, mnohí predajcovia alebo príjemcovia príspevkov vám umožnia poskytnúť nám platobný príkaz v rámci vyhradenej služby Platba za nákup cez PayPal alebo inej integrácie platobného systému PayPal na svojej webovej lokalite.
 • Platbu môžete niekomu odoslať po prihlásení do svojho účtu PayPal pomocou funkcie posielania peňazí.

Môžeme vás požiadať, aby ste svoj platobný príkaz overili (t. j. dali nám informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa uistili, že nám príkaz zadávate vy, ako napríklad správne prihlasovacie údaje – tie môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu a heslo) a iným spôsobom sa úspešne prihlásili do účtu PayPal a poskytli nám platobný príkaz.

Môžeme vám ponúknuť výber určitých príjemcov s cieľom využívania rýchlejších platieb, vďaka čomu sa z nich v rámci budúcich platieb, ktoré sú pre nich určené, stanú dôveryhodní príjemcovia. Potom vás už pri uskutočňovaní týchto platieb nebudeme žiadať, aby ste sa prihlásili (zadali heslo, PIN kód či niečo podobné). Zoznam dôveryhodných príjemcov si môžete kedykoľvek pozrieť v účte PayPal, kde ho môžete aj upraviť.

Akýkoľvek súhlas, prijatie, schválenie a ďalšie vyhlásenia poskytnuté prostredníctvom našej webovej lokality alebo aplikácie budú mať rovnaký právny účinok ako podpis na písomnom dokumente.

Zrušenie platobného príkazu

Keď nám poskytnete platobný príkaz, nemôžete ho zrušiť s výnimkou prípadu, keď ide o platobný príkaz podľa zmluvy o fakturácii (ďalšie informácie nájdete nižšie).

Ako rýchlo sa platba pripíše?

Platba inému používateľovi odíde z vášho účtu do jedného pracovného dňa po tom, ako prijmeme úplný platobný príkaz. Platobný príkaz sa považuje za nami prijatý, keď získame úplné údaje potrebné na vykonanie transakcie.

Platba z účtu odíde do 2 pracovných dní, ak váš úplný platobný príkaz dostaneme:

 • v deň, ktorý nie je pracovným dňom;
 • v pracovný deň po konečnom termíne pre účty registrované v nasledujúcich krajinách: 17.00 v Grécku, 14.00 v Českej republike a 16.00 v iných krajinách.

Môžeme vám umožniť požiadať nás o odoslanie platby k určitému neskoršiemu dátumu. V takomto prípade platba odíde z vášho účtu v tento neskorší dátum.

Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy s používateľom môžu mať vplyv na predĺženie vyššie uvedených časov.

Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

Váš platobný príkaz môžeme považovať za nedokončený a platbu môžeme zamietnuť v prípade, že:

 • na účte PayPal nemáte dosť peňazí;
 • máme dôvod sa domnievať, že vaše priradené zdroje financovania neobsahujú dosť finančných prostriedkov na pokrytie sumy potrebnej na uskutočnenie platby;
 • nám neposkytnete všetky povinné informácie, ktoré vyžadujeme v príslušnom procese platby, pomocou ktorého získame váš platobný príkaz (napríklad požadované dostatočné údaje o príjemcovi a overenie platobného príkazu);
 • platba prekračuje limit na odoslané platby, na ktorý vás pri pokuse o platbu upozorníme;
 • máme dôvod sa domnievať, že v súvislosti s vaším účtom došlo k zakázanej činnosti alebo že ste inak porušili túto zmluvu s používateľom.

Prípady neprijatia platby príjemcom

Ak vám umožníme poslať platbu niekomu, kto nemá účet PayPal, príjemca si môže peniaze nárokovať tak, že si otvorí účet PayPal.

Ak už príjemca účet PayPal má, môže odmietnuť prijať platbu.

Ak príjemca peniaze odmietne prijať alebo si neotvorí účet PayPal a neuplatní si na ne nárok do 30 dní od dátumu odoslania, peniaze (vrátane všetkých poplatkov, ktoré vám boli zúčtované) vrátime na váš účet PayPal. Ďalšie informácie o tom, čo sa môže stať po prijatí vrátených peňazí na účet PayPal, nájdete v časti Vrátenie peňazí na účet.

Limity na odoslané platby

Na základe vlastného uváženia môžeme stanoviť limity na sumu a hodnotu platieb, ktoré môžete uskutočniť, vrátane prostriedkov odoslaných za nákupy. Limit na odoslané platby si môžete zobraziť po prihlásení do svojho účtu PayPal. Ak chcete limit na odoslané platby zrušiť, musíte postupovať podľa krokov, ktoré vám oznámime alebo ktoré príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu

Odložené platby predajcovi

Pri platbách niektorým predajcom alebo za určité nákupy (napríklad za nákupy tovaru, ktorý vám má byť doručený, alebo za nákupy, ktoré môže predajca aktualizovať a finalizovať), poskytujete:

 • predajcovi autorizáciu na neskoršie inkasovanie vašej platby,
 • spoločnosti PayPal príkaz, aby sme predajcovi automaticky zaplatili, keď predajca o platbu požiada.

Autorizácia je zvyčajne platná maximálne 30 dní, no môže zostať v platnosti aj dlhšie. Ak máte zostatok, platbu môžeme držať ako čakajúcu na spracovanie, kým predajca platbu neinkasuje. Ak treba pri platbe prepočítať menu zo strany spoločnosti PayPal, výmenný kurz transakcie sa určí a použije (ako sa uvádza v časti Prepočet meny) v čase spracovania platby.

Vaša autorizácia umožňuje predajcovi aktualizovať sumu platby pred jej zinkasovaním (s ohľadom na prípadné zmeny v nákupe, na ktorých ste sa s predajcom dohodli, ako napríklad dodatočné daňové, prepravné alebo poštovné poplatky či zľavy). Zmeny nie sme nikdy povinní overovať (a to ani v čase prevodu platby). Na základe vašej autorizácie a po prijatí príkazov od predajcu na úhradu platby v konečnej sume môžeme previesť akúkoľvek sumu.

Platby podľa zmlúv o fakturácii

Zmluvu o fakturácii môžete použiť na trvalé automatické spravovanie platieb určených pre tých istých príjemcov. Keď uzavriete zmluvu o fakturácii:

 1. oprávňujete menovaných príjemcov na inkasovanie platieb z vášho účtu na základe toho, ako určia príjemcovia (môže ísť o platby súm, ktoré príjemcovi dlhujete za nákup tovaru alebo služieb podľa osobitnej zmluvy, ktorú ste s príjemcom uzavreli);
 2. dávate príkaz spoločnosti PayPal, aby menovaným príjemcom (alebo iným príjemcom, ktorých menovaní príjemcovia určia, keď o to menovaní príjemcovia požiadajú) zaplatila, keď ju o to požiadajú.

Príjemca sa týmto stáva dôveryhodným príjemcom všetkých vašich platieb, ktoré sú pre neho určené. Potom vás už nebudeme žiadať, aby ste sa prihlasovali (zadávali heslo, PIN kód či niečo podobné) a schvaľovali následné platby v čase ich uskutočnenia.

Platby vykonané podľa zmluvy o fakturácii môžu byť v rôznych sumách a môžu sa uskutočniť v rôznych dňoch. Sme iba poskytovateľom platobných služieb, takže nemôžeme (a neočakávajte, že budeme) vedieť, na čom ste sa s príjemcom dohodli a na čom nie ani prečo sa príjemca rozhodol danú platbu inkasovať. Sumu, ktorú nám príjemca poskytne na účely spracovania platieb podľa zmluvy o fakturácii, nie sme povinní overovať ani potvrdzovať.

Platby, ktoré je možné spravovať podľa zmluvy o fakturácii, označujeme rôznymi spôsobmi – ide napríklad o automatické platby, platby za predplatné, pravidelné platby, referenčné transakcie, vopred autorizované prevody a vopred schválené platby.

Zmluvu o fakturácii môžete kedykoľvek zrušiť v rozhraní účtu alebo tak, že nás kontaktujete. Ak sa má platba podľa tejto zmluvy o fakturácii vykonať pred koncom nasledujúceho pracovného dňa po tom, čo zmluvu zrušíte, môžeme zmluvu o fakturácii zrušiť až po uskutočnení tejto platby. Ak zmluvu o fakturácii zrušíte, stále môžete príjemcovi dlhovať peniaze za tovar alebo služby, ktoré ste dostali, ale za ktoré ste nezaplatili.

Ak zistíme, že pri platbe podľa zmluvy o fakturácii treba prepočítať menu a daný prepočet vykonáme, použijeme výmenný kurz transakcie platný v čase spracovania platby. Výmenný kurz transakcie sa môže pre každú platobnú transakciu líšiť.

Vrátenie peňazí na účet

Ako môže dôjsť k vráteniu peňazí

Spoločnosť PayPal môže príjemcovi platby povoliť:

 • odmietnuť prijať platbu,
 • platbu prijať a potom vám cez naše služby dodatočne vrátiť peniaze v plnej alebo čiastočnej výške.

Sumu zamietnutej alebo vrátenej platby vám spoločnosť PayPal pripíše na účet. Sumu platby, na ktorú nebol uplatnený nárok, vám spoločnosť PayPal vráti na účet do 30 dní od dátumu uskutočnenia platby. Ak vám sumu platby vrátime jedným zo spôsobov uvedených vyššie, vrátená suma sa môže prepočítať:

 • na menu zostatku, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe (predtým než došlo k prepočtu na menu, ktorú dostal príjemca);
 • na menu, v ktorej bol účet pôvodne otvorený;
 • na americké doláre (ak ešte nemáte zostatok v tejto mene, tak vám ho vytvoríme).

Ak pôvodná platba, ktorú ste poslali, zahŕňala prepočet meny, vrátenú sumu prepočítame z meny, v ktorej ju dostal príjemca, a to týmto spôsobom:

 • Ak bude suma vrátená do jedného dňa od dátumu pôvodnej platby, na prepočet meny sa použije výmenný kurz transakcie platný v čase pôvodnej platby, čiže vám vrátime pôvodnú sumu v pôvodnej mene, ktorá bola prepočítaná na účely platby.
 • Ak bude suma vrátená neskôr ako jeden deň od dátumu pôvodnej platby, použije sa výmenný kurz transakcie platný v čase prepočtu vrátenej sumy, s ktorým vyjadríte súhlas.

Výmenný kurz transakcie sa môže použiť okamžite a bez upozornenia.

Vrátené peniaze môžeme z vášho účtu PayPal automaticky vybrať a previesť späť na zdroj financovania, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe. Prepočet meny sa môže uplatňovať aj na výbery – prečítajte si časť Výber peňazí uvedenú vyššie.

Riziká pri prijímaní vrátených peňazí

Suma vrátených peňazí môže byť nižšia ako suma pôvodnej platby. K tomu môže dôjsť z týchto dôvodov:

 • Príjemca vám vracia peniaze v hodnote nižšej, ako je pôvodná suma platby. Keďže sme len poskytovateľom platobných služieb, nemôžeme vedieť, na akú konkrétnu náhradu za pôvodnú platbu máte od príjemcu nárok ani prečo príjemca vrátil peniaze v danej sume.
 • Došlo k výkyvom vo výmennom kurze transakcie.

Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne straty spôsobené tým, že sa príjemca rozhodne platbu neprijať alebo ju vráti, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť PayPal vrátenie peňazí príjemcom nesprávne spracuje.

Za rozdiel medzi hodnotou vašej pôvodnej platby a hodnotou výslednej náhrady nenesieme zodpovednosť, s výnimkou prípadov, keď je vrátená suma nesprávna (prečítajte si časť Riešenie problémov).

Financovanie platieb

Výber uprednostňovaného zdroja financovania

Uprednostňovaný zdroj financovania si môžete vybrať po prihlásení do svojho účtu. Pokiaľ sa v tejto zmluve s používateľom neuvádza inak, uprednostňovaný zdroj financovania sa bude používať ako predvolený zdroj financovania pre platby, ktoré odosielate zo svojho účtu.

Pre niektoré platby podľa zmlúv o fakturácii môžete tiež nastaviť jednotlivé uprednostňované zdroje financovania.

Osobitné spôsoby financovania

Niektoré platby je možné posielať pomocou osobitných spôsobov financovania priradených k vášmu účtu PayPal, napríklad pomocou osobitného zostatku pre obchodníka alebo transakciu, darčekových poukazov alebo iných spôsobov propagačného financovania. Použitie a poradie týchto osobitných spôsobov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a nami. V prehľade vášho účtu sa môže v rámci osobitných spôsobov financovania zobrazovať pomyselná suma, ktorá je kedykoľvek k dispozícii na financovanie oprávnených platieb. Táto suma nepredstavuje elektronické peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku na účte PayPal a nie je možné ju zameniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu elektronických peňazí, ktorú ponúkame, že vám vydáme a pripíšeme na účet PayPal v čase uskutočnenia oprávnenej platby (a iba na jej okamžité financovanie) v súlade s ďalšími zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa použitia daného osobitného spôsobu financovania (a iba na obdobie uvedené v týchto podmienkach). Ak je platba financovaná osobitným spôsobom financovania neskôr z akéhokoľvek dôvodu stornovaná, ponecháme si sumu predstavujúcu tú časť príslušnej platby, ktorá bola financovaná osobitným spôsobom financovania, a daný osobitný spôsob financovania obnovíme (za predpokladu, že neskončila jeho platnosť).

Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

Elektronické peniaze za platbu, ktorú odošlete zo svojho účtu, získame z nasledujúcich zdrojov v tomto poradí, a to v rozsahu, v akom sú k dispozícii:

 1. osobitné spôsoby financovania (ak sú pre danú transakciu k dispozícii),
 2. uprednostňovaný zdroj financovania (ak je vybratý a k dispozícii),
 3. existujúci zostatok na účte PayPal,
 4. bankový účet (okamžitý prevod na základe súhlasu v banke),
 5. PayPal Credit (ak je k dispozícii),
 6. debetná karta značky PayPal (ak je k dispozícii),
 7. kreditná karta značky PayPal (ak je k dispozícii),
 8. debetná karta,
 9. kreditná karta
 10. bankový účet (elektronický šek).

Program ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal

Ak si kúpite tovar od predajcu, ktorý akceptuje PayPal, môžete mať nárok na vrátenie peňazí v rámci programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal. V uplatniteľných prípadoch môžete v rámci programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal získať náhradu celej nákupnej ceny tovaru, ako aj prípadných pôvodných nákladov na poštovné, ktoré ste zaplatili. Spoločnosť PayPal určuje podľa vlastného uváženia, či vaša sťažnosť spĺňa podmienky programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal. Pôvodné rozhodnutie spoločnosti PayPal sa považuje za konečné, môžete však mať možnosť podať spoločnosti PayPal odvolanie proti rozhodnutiu v prípade, že máte nové alebo presvedčivé informácie, ktoré v čase pôvodného rozhodnutia neboli k dispozícii, alebo ak sa domnievate, že v rozhodovacom procese došlo k chybe.

Zmluvné podmienky programu sú uvedené na stránke programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal a tvoria časť tejto zmluvy s používateľom.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Prijímanie platieb

Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom alebo bez neho) povoliť, aby vytvoril platobný príkaz, ktorý povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet.

Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete (alebo ste už integrovali) akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu PayPal umožniť poslať platbu na váš účet PayPal, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky Právne zmluvy) alebo online platformy PayPal či Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú zmluvu o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal.

Prijatie platby na účet neznamená to isté ako prijatie zúčtovaných finančných prostriedkov. Oznámenie o tom, že vám bola odoslaná platba, ešte neznamená, že došlo k prijatiu elektronických peňazí na váš účet. Na to je potrebné platbu najskôr akceptovať.

Príležitostne vám môžeme povoliť prijímať platby v akejkoľvek mene podporovanej našou službou.

Ak platiteľovi na predajnom mieste ponúknete prepočet meny pri platbe cez PayPal vy (a nie spoločnosť PayPal), máte povinnosť kupujúceho informovať o výmennom kurze a akýchkoľvek poplatkoch, ktoré sa na danú platobnú transakciu vzťahujú. V prípade, že kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch neinformujete, spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu. Beriete na vedomie, že neinformovanie kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch sa môže považovať za trestný čin.

Každá platba, ktorá vám bola odoslaná, môže byť podľa tejto zmluvy s používateľom predmetom stornovania, kontroly platieb, obmedzenia, rezervy alebo zadržania.

Limity na prijaté platby

Na základe vlastného uváženia môžeme stanoviť limity na sumu a hodnotu platieb, ktoré môžete prijať, vrátane prostriedkov prijatých za nákupy. Ak chcete limit na prijaté platby zrušiť, musíte postupovať podľa krokov, ktoré vám oznámime alebo ktoré príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

Platobné riešenie

Naše platobné riešenie pozostáva z:

 • osobitného balíka platobných služieb pre vašu online pokladňu alebo platformu, ktoré kupujúcemu umožnia poslať platbu na váš účet bez ohľadu na to, či má otvorený účet;
 • podporného nástroja na ochranu pred podvodmi.

Môžeme vám ponúknuť všetky súčasti daného platobného riešenia, akúkoľvek jeho súčasť alebo akúkoľvek kombináciu jeho súčastí. Ak vám platobné riešenie ponúkneme a vy sa ho rozhodnete používať, okrem tejto zmluvy s používateľom súhlasíte aj s ďalšími podmienkami týkajúcimi sa nasledujúcich funkcií, a to:

 • so zmluvou o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal, ak ako súčasť platobného riešenia používate našu funkciu alternatívnych spôsobov platby;
 • ak používate:
  • našu službu rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami ako súčasť nového platobného riešenia,
  • ochranu pred podvodmi ako súčasť platobného riešenia,

s nasledujúcimi podmienkami v závislosti od krajiny, v ktorej ste si založili účet PayPal:

Poplatky, ktoré môžu vyplývať zo zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal a zo zmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, sa na používanie nového platobného riešenia nevzťahujú. Namiesto toho sa uplatňujú osobitné poplatky za používanie nového platobného riešenia.

Pravidlá týkajúce sa prirážok

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, nezhody a upustenie od platby.

Prirážku za používanie našich služieb môžete účtovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a táto prirážka nesmie presahovať prirážky, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby.

Ak kupujúcemu zaúčtujete prirážku, budete ho informovať o požadovanom poplatku vy, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prirážke neinformujete, spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu. Beriete na vedomie, že účtovanie prirážky a/alebo neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke sa môže považovať za trestný čin.

Prezentácia spoločnosti PayPal

Máte povinnosť zaobchádzať so službou PayPal ako spôsobom platby alebo značkou prinajmenšom rovnocenne so všetkými ďalšími spôsobmi platby ponúkanými na vašich predajných miestach vrátane webových lokalít alebo mobilných aplikácií. To zahŕňa aspoň rovnocenné alebo v zásade podobné:

 • umiestnenie loga,
 • umiestnenie na každom predajnom mieste,
 • zaobchádzanie, pokiaľ ide o postup platby, podmienky, obmedzenia alebo poplatky, v každom prípade v porovnaní s ostatnými značkami a spôsobmi platby na vašich predajných miestach.

V informáciách určených vašim zákazníkom ani vo verejných vyhláseniach nebudete službu PayPal ako spôsob platby skresľovať ani uprednostňovať iný spôsob platby pred službou PayPal.

Vaše podmienky vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

Ste povinní zverejniť podmienky vrátenia peňazí a tovaru, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Platby v obchodoch a transakcie s využitím kódu QR

Ak prijímate platby PayPal vo svojom kamennom obchode, celkovú sumu transakcie musíte zákazníkovi oznámiť ešte pred jej zúčtovaním. Z účtu zákazníka môžete zúčtovať iba tie transakcie, ktoré autorizoval. Ak zákazníci požiadajú o fyzickú potvrdenku, musíte im ju poskytnúť. Súhlasíte s tým, že každá transakcia, ktorú uskutočníte, musí obsahovať presný a pravdivý opis zakúpeného tovaru a služieb.

Ak na prijímanie platieb vo svojom kamennom obchode používate kód QR, musíte používať taký kód QR, ktorý je určený na transakcie týkajúce sa tovaru a služieb. Kódy QR nesmiete v prípade osobných transakcií používať ako spôsob prijímania platieb za transakcie týkajúce sa tovaru a služieb uskutočnených online. V prípade sťažností kupujúceho, ktoré sa týkajú transakcií s využitím kódu QR, môžeme od vás požadovať poskytnutie alternatívneho dôkazu o doručení, prípadne inej dodatočnej dokumentácie alebo informácií týkajúcich sa transakcie.

Predajcovia na trhu

Ak ste predajcom na trhu alebo prostredníctvom aplikácie tretej strany, kde je k dispozícii služba PayPal, musíte dodržiavať všetky pravidlá vzťahujúce sa na program ochrany kupujúceho daného trhu alebo aplikácie tretej strany, ktoré sa týkajú vášho predaja uskutočneného prostredníctvom tohto fóra. Dané ochrany môžu od vás vyžadovať vykonanie istých krokov a môžu mať vplyv na spracovanie sťažností.

Môžeme vám povoliť, aby ste poskytli určitým trhom oprávnenie použiť váš účet na úhradu súm vyplývajúcich zo sťažnosti, ktoré dlhujete trhu alebo (podľa okolností) kupujúcemu v zmysle podmienok riešenia sporov daného trhu, čo nazývame pohľadávky trhu. Ak takéto oprávnenie poskytnete a trh nás o sťažnosti informuje, dávate nám príkaz na spracovanie platieb za všetky pohľadávky trhu v súvislosti s danou sťažnosťou z vášho účtu PayPal v prospech príslušného trhu alebo kupujúceho (podľa okolností) v súlade s pokynmi, ktoré nám dá daný trh. Váš príkaz na úhradu akejkoľvek pohľadávky trhu môžeme považovať za zrušený, ak rozhodneme, že pokiaľ by ste sťažnosť podali voči spoločnosti PayPal, daná sťažnosť by bola rozhodnutá vo váš prospech. Tento príkaz môžete tiež zrušiť tak, že nás kontaktujete. Všetky sťažnosti podané priamo trhu sa riadia výhradne vnútornými pravidlami trhu. Podmienky ochrany predajcu spoločnosti PayPal sa nevzťahujú na sťažnosti, ktoré kupujúci voči vám podali priamo na trhu.

Prijímanie platieb podľa zmlúv o fakturácii

Ak vám umožníme prijímať platby od platiteľa podľa zmluvy o fakturácii a vy nám predložíte žiadosť o platbu podľa tejto zmluvy o fakturácii:

 • ručíte nám za to, že predložené sumy (vrátane zmien týchto súm) odsúhlasil platiteľ, z účtu ktorého budú stiahnuté, a že platiteľa na stiahnutie týchto súm vopred upozorníte;
 • súhlasíte, že ak sa táto suma zvýši natoľko, že vzhľadom na predchádzajúce nákupné návyky platiteľa a okolnosti danej platby platiteľ nemôže odôvodnene očakávať úhradu takejto vysokej sumy, oznámite mu výšku sumy, ktorú plánujete stiahnuť, najmenej 4 týždne vopred; rovnako tak súhlasíte, že voči nám zodpovedáte za všetky vrátenia tejto platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom.

Vyplatenia PayPal

Ak používate službu vyplatení PayPal (predtým služba hromadných platieb), budú platiť podmienky zmluvy o službe vyplatení PayPal.

Zodpovednosť vás ako podnikového zákazníka informovať spoločnosť PayPal o chybách v cenách alebo poplatkoch

Keď budete mať prístup k výpisom z účtu alebo iným informáciám o aktivite na účte, ktoré vám spoločnosť PayPal poskytne vo vzťahu k vašim firemným účtom, budete mať šesťdesiat (60) dní na to, aby ste spoločnosť PayPal písomne informovali o chybách alebo nezrovnalostiach v súvislosti s cenami alebo inými poplatkami uplatňovanými spoločnosťou PayPal. Ak spoločnosť PayPal v danej lehote o prípadných chybách či nezrovnalostiach neinformujete, súhlasíte s tým, že uvedené informácie sú presné a spoločnosť PayPal nie je povinná vykonať žiadne opravy. Na účely tohto ustanovenia uvádzame, že chyby či nezrovnalosti v cenách alebo poplatkoch sa líšia od neoprávnených transakcií a iných chýb v elektronických prevodoch, na ktoré sa vzťahujú iné časové lehoty na informovanie, ako sa tu uvádza.

Vrátenie peňazí a storná platieb

Keď prijmete platbu, môže byť vrátená alebo stornovaná. Môžeme vám povoliť vrátiť platiteľovi peniaze za platbu. V určitých prípadoch môžeme vašu platbu stornovať. Ďalšie informácie nájdete v ďalších ustanoveniach tejto časti.

Vrátenie peňazí

Nesiete zodpovednosť (pričom spoločnosť PayPal zodpovednosť nenesie) za:

 • svoje zákonné a zmluvné záväzky voči platiteľovi týkajúce sa sumy, ktorú platiteľovi vraciate;
 • rozdiel medzi nákladmi platiteľa, ktoré vznikli pri pôvodnej platbe, a hodnotou sumy, ktorá bola platiteľovi vrátená (napríklad v dôsledku výkyvov výmenného kurzu transakcie), okrem prípadov, keď je vrátená suma nesprávna (prečítajte si časť Riešenie problémov).

Ďalšie informácie o poplatkoch, ktoré ste nám zaplatili ako príjemca pôvodnej platby a ktoré si ponecháme, keď použijete osobitnú funkciu na vrátenie peňazí za komerčné transakcie v účte PayPal, nájdete v časti Poplatky. Túto možnosť môžeme niekedy povoliť s výnimkou prípadov, keď je vrátená suma nesprávna (prečítajte si časť Riešenie problémov).

Storná

Ak na účet dostanete platbu, dlhujete nám plnú sumu platby, ako aj naše straty vyplývajúce z jej spracovania (vrátane akéhokoľvek poplatku za chargeback alebo poplatku za spor). To môže zahŕňať naše záväzky (vrátane akýchkoľvek poplatkov, výdavkov a pokút) voči každej tretej strane (vrátane platiteľa a jeho poskytovateľa zdroja financovania).

K stornu dôjde vtedy, keď uplatníme svoje právo na stiahnutie vyššie uvedených súm z vášho účtu podľa časti Splatenie záväzku tejto zmluvy s používateľom. Ak váš zostatok na účte PayPal v určitej mene nepostačuje na pokrytie sumy, ktorú nám v danej mene dlhujete, môžeme s cieľom pokrytia chýbajúcich prostriedkov prepočítať sumu z akéhokoľvek zostatku na účte PayPal v inej mene na základe výmenného kurzu transakcie, ktorý je platný v čase spracovania storna. To znamená, že ak ste napríklad predajcom, suma platieb prijatých na vašom účte môže byť z vášho účtu odstránená až po tom, ako ste doručili predaný tovar alebo predané služby.

K stornu môže dôjsť, ak:

 • platiteľovi vrátime peniaze na základe sťažnosti v rámci ochrany kupujúceho PayPal, ktorú voči vám podal;
 • platiteľovi alebo jeho banke či poskytovateľovi vrátime peniaze, pretože sme od jedného z nich dostali sťažnosť týkajúcu sa vrátenia platby v rámci procesu storna, ktorý používa daná banka alebo poskytovateľ. Patria sem aj sťažnosti na neautorizované transakcie alebo nesprávne platby odoslané na váš účet.

Napríklad:

 • Ak vám platiteľ poslal platbu pomocou karty, môže u vydavateľa karty podať žiadosť o chargeback. O tom, či platiteľ so žiadosťou o chargeback uspeje, rozhoduje vydavateľ karty, nie my. Ďalšie informácie o chargebackoch si môžete prečítať v našej Príručke pre chargebacky, ktorú nájdete v centre zabezpečenia PayPal v časti s názvom Bezpečný predaj. Do centra zabezpečenia PayPal môžete prejsť z webovej lokality PayPal. Za príjem žiadosti o chargeback vám zúčtujeme poplatok.
 • Ak platiteľ poslal platbu cez bankový účet, platiteľ alebo banka môžu požiadať o bankové storno.

Požadovaná suma môže byť z dôvodu výkyvov výmenného kurzu medzi časom platby a časom sťažnosti vyššia ako pôvodná suma, ktorú ste dostali.

Poplatky za spory

Spoločnosť PayPal si bude účtovať poplatok za spor súvisiaci so sprostredkovaním procesu online riešenia sporov pri transakciách, ktoré sú spracované prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo prostredníctvom služby platieb bez účtu PayPal. Poplatok za spor sa uplatňuje, keď kupujúci rieši sťažnosť priamo so spoločnosťou PayPal, chargeback s vydavateľom svojej karty alebo storno so svojou bankou. Poplatok za spor sa bude účtovať buď v sadzbe štandardného poplatku za spor, alebo v sadzbe poplatku za vysoké množstvo sporov. Poplatok za spor sa zúčtuje v mene, ktorú ste vybrali pre výpis pôvodnej transakcie. Ak bola transakcia uskutočnená v mene, ktorá nie je uvedená v tabuľke Poplatok za spor, poplatok sa zúčtuje v hlavnej mene vášho účtu. Poplatok za spor sa stiahne z vášho účtu PayPal po rozhodnutí o sťažnosti.

Výška poplatku za spor sa určí v čase vytvorenia prípadu sporu. Poplatok je založený na pomere celkovej sumy transakcií v rámci všetkých sťažností na nedoručený tovarna tovar výrazne odlišný od opisu, ktoré prijmete, k celkovej sume vášho predaja za predchádzajúce tri kalendárne mesiace (pomer sporov). Celková suma sťažností zahŕňa všetky sťažnosti na nedoručený tovar a na tovar výrazne odlišný od opisu, ktoré sú podané priamo a postúpené ako sťažnosť spoločnosti PayPal alebo podané vydavateľovi karty alebo banke kupujúceho. Celková suma sťažností nezahŕňa sťažnosti na neoprávnené transakcie. Za mesiac september sa napríklad váš pomer sporov vypočíta posúdením pomeru celkovej sumy sťažností k predaju v priebehu júna, júla a augusta. Pomer sporov za september určí poplatok za spor pre všetky sťažnosti podané v októbri.

Ak je váš pomer sporov 1,5 % alebo vyšší a v priebehu predchádzajúcich troch úplných kalendárnych mesiacov ste mali viac ako 100 predajných transakcií, za každý spor sa vám bude účtovať poplatok za vysoké množstvo sporov. V opačnom prípade sa vám bude za každý spor účtovať štandardný poplatok za spor.

Štandardný poplatok za spor vám nebudeme účtovať za spory, ktoré:

 • sú požiadavkami v centre riešenia problémov spoločnosti PayPal, ktoré nie sú postúpené ako sťažnosť spoločnosti PayPal;
 • vyriešite priamo s kupujúcim a ktoré nie sú postúpené ako sťažnosť spoločnosti PayPal;
 • kupujúci podá priamo spoločnosti PayPal ako neoprávnenú transakciu;
 • spoločnosť PayPal podľa vlastného uváženia považuje za spory spĺňajúce všetky požiadavky v rámci programu ochrany predajcu spoločnosti PayPal;
 • sú sťažnosťami s hodnotou transakcie, ktorá je nižšia ako dvojnásobok sumy štandardného poplatku za spor;
 • spoločnosť PayPal alebo váš vydavateľ rozhodne vo váš prospech.

Poplatok za vysoké množstvo sporov vám nebudeme účtovať za spory, ktoré:

 • sú požiadavkami v centre riešenia problémov spoločnosti PayPal a nie sú postúpené ako sťažnosť spoločnosti PayPal;
 • vyriešite priamo s kupujúcim a ktoré nie sú postúpené ako sťažnosť spoločnosti PayPal;
 • kupujúci podá priamo spoločnosti PayPal ako neoprávnenú transakciu.

Predajcov, ktorým je účtovaný poplatok za vysoké množstvo sporov, môžeme požiadať o poskytnutie informácií vrátane dôvodu ich zvýšenej miery sporov.

Na vyššie uvedené spory sa nemusí vzťahovať štandardný poplatok za spor ani poplatok za vysoké množstvo sporov, samotná sťažnosť však môže byť stále zahrnutá do celkového výpočtu vášho pomeru sporov.

Poplatky za chargeback

Pri transakciách, ktoré nie sú spracované prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho ani prostredníctvom služby platieb bez účtu PayPal a pri ktorých kupujúci žiada o chargeback u vydavateľa svojej karty, vám spoločnosť PayPal bude účtovať poplatok za chargeback súvisiaci so sprostredkovaním procesu chargebacku. Tento poplatok za chargeback sa uplatní bez ohľadu na to, či kupujúci uspeje so žiadosťou o chargeback u vydavateľa karty.

Príslušný poplatok za chargeback sa stiahne z vášho účtu PayPal. Poplatok za chargeback sa uplatní tak, ako sa uvádza v tabuľke Poplatok za chargeback, a zúčtuje sa v mene, ktorú ste vybrali pre výpis pôvodnej transakcie. Ak bola transakcia uskutočnená v mene, ktorá nie je uvedená v tabuľke Poplatok za chargeback, poplatok sa zúčtuje v hlavnej mene vášho účtu.

Vplyv programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal na predajcov

Mali by ste si prečítať ustanovenia programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal a ak predávate tovar alebo služby kupujúcim s účtami PayPal v inej oblasti ako tej svojej, mali by ste sa oboznámiť aj s ochranou kupujúceho PayPal, ktorá je k dispozícii zákazníkom v každej z týchto oblastí, pretože práva kupujúcich podľa týchto programov môžu mať vplyv aj na vás ako predajcu. Informácie o programe ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal nájdete na stránke Právne zmluvy, keď vyberiete lokalitu kupujúceho v hornej časti stránky a prejdete na príslušné ustanovenia programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal uvedené v príslušnej zmluve s používateľom.

V prípade rozhodnutia vo váš neprospech vo veci sťažnosti v rámci programu ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal v ktorejkoľvek krajine:

 • Musíte sa zrieknuť nákupnej ceny daného tovaru alebo transakcie v plnej výške, ako aj pôvodného poštovného. To platí, keď ste primárny alebo sekundárny predajca tovaru alebo služieb. Napríklad predajcovia vstupeniek na podujatia či online cestovné agentúry sa zrieknu nákupnej ceny zaplatenej kupujúcim v plnej výške. V istých prípadoch nemusíte tovar získať späť.
 • Sťažnosť v rámci ochrany kupujúceho sa bude považovať za úplne vyriešenú iba v týchto prípadoch:
  • Proces vrátenia peňazí kupujúcemu prebieha cez PayPal.
  • Spoločnosti PayPal poskytnete dôkaz, ktorý môže prijať na základe vlastného uváženia, že kupujúci súhlasil s poskytnutým alternatívnym riešením.
 • Nebudú vám vrátené poplatky služby PayPal, ktoré ste uhradili v súvislosti s predajom.
 • Ak sa sťažnosť týkala toho, že sa doručený tovar výrazne líšil od opisu, nemusíte tovar získať späť, prípadne sa od vás môže vyžadovať, aby ste ho prijali späť a zaplatili náklady na vrátenie tovaru.
 • Ak sa sťažnosť týkala toho, že sa doručený tovar výrazne líšil od opisu a že vami predaný tovar je falzifikát, budete musieť kupujúcemu vrátiť plnú sumu a tovar nemusíte získať späť.

Program ochrany predajcu spoločnosti PayPal

Kritériá na splnenie podmienok

Ak ste kupujúcemu predali fyzický alebo nehmotný tovar, ktorý ste mu už odoslali, a transakcia je neskôr predmetom sporu alebo je stornovaná na základe storn, sťažností alebo chargebackov, môžete mať nárok na náhradu v rámci programu ochrany predajcu spoločnosti PayPal. V uplatniteľných prípadoch si môžete v rámci programu ochrany predajcu spoločnosti PayPal ponechať celú sumu nákupu. Počet platieb, na ktoré môžete dostať krytie, nie je obmedzený. Na stránke s podrobnosťami transakcie vo svojom účte PayPal si môžete zobraziť transakcie, ktoré môžu spĺňať podmienky na ochranu v rámci tohto programu.

Zmluvné podmienky programu sú uvedené na stránke programu ochrany predajcu spoločnosti PayPal a tvoria časť tejto zmluvy s používateľom.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

ZAKÁZANÁ ČINNOSŤ, ZADRŽANIA A ĎALŠIE OPATRENIA, KTORÉ MÔŽEME PODNIKNÚŤ

Zakázané činnosti

V súvislosti s používaním našich webových lokalít, svojho účtu PayPal alebo služieb PayPal či v priebehu komunikácie so spoločnosťou PayPal, ďalšími používateľmi služby PayPal alebo tretími stranami nesmiete:

 • porušiť túto zmluvu s používateľom, pravidlá používania služby PayPal, zmluvy s obchodným subjektom (ak sa na vás vzťahujú) ani akúkoľvek inú zmluvu medzi vami a nami;
 • porušiť žiaden právny predpis, rozhodnutie ani usmernenie (napríklad tie, ktoré upravujú finančné služby, ochranu spotrebiteľa a boj proti nekalej súťaži, diskriminácii či nepravdivej reklame);
 • porušiť žiadne autorské právo, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo či iné práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu osobnosti a práva na súkromie spoločnosti PayPal ani akejkoľvek tretej strany;
 • predávať falzifikáty;
 • konať hanlivým, ohováračským, ohrozujúcim či obťažujúcim spôsobom;
 • poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie;
 • odosielať ani prijímať finančné prostriedky, pri ktorých máme oprávnený dôvod sa domnievať, že sú potenciálne podvodné alebo neoprávnené;
 • odmietnuť spolupracovať pri vyšetrovaní ani odmietnuť potvrdiť svoju totožnosť či poskytnúť akékoľvek informácie;
 • pokúsiť sa počas sporu získať finančné prostriedky za tú istú transakciu od spoločnosti PayPal a zároveň od predajcu, banky alebo vydavateľa karty;
 • riadiť účet prepojený s iným účtom, ktorý bol zapojený do niektorej z týchto zakázaných činností;
 • vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ani používať služby PayPal takým spôsobom, ktorý bude mať alebo môže mať za následok vznik:
  • sťažností;
  • žiadostí kupujúcich (podaných u nás alebo u vydavateľa karty) o zrušenie platnosti platieb určených vám;
  • poplatkov, pokút, penále alebo iných záväzkov či strát pre spoločnosť PayPal, iných zákazníkov spoločnosti PayPal, tretie strany alebo vás;
 • používať svoj účet PayPal ani služby PayPal takým spôsobom, ktorý spoločnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover alebo akákoľvek iná sieť na elektronický prevod prostriedkov odôvodnene považuje za zneužívanie systému platobných kariet či za porušenie pravidiel združenia vydavateľov kariet alebo siete;
 • dovoliť, aby bol na vašom účte PayPal zostatok odrážajúci dlžnú sumu voči nám;
 • vybrať si peňažnú hotovosť zo svojej kreditnej karty (ani to neumožniť iným);
 • pristupovať k službám PayPal z krajiny, ktorá nie je uvedená v našom zozname povolených krajín;
 • podniknúť žiadne kroky, ktoré spôsobia neodôvodnenú alebo neprimerane vysokú záťaž na naše webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, ani na služby PayPal;
 • napomáhať vírusom, trójskym koňom, malvérom, počítačovým červom ani iným rutinným počítačovým programom, ktoré sa pokúšajú alebo môžu poškodiť, narušiť, zneužiť, nepriaznivo ovplyvniť, tajne odpočúvať alebo odcudziť akékoľvek systémy, údaje, informácie či služby PayPal alebo k nim získať neoprávnený prístup;
 • používať žiadne proxy na anonymizáciu, roboty, moduly na prehľadávanie obsahu (pavúky), iné automatické zariadenia či manuálne procesy na monitorovanie alebo kopírovanie našich webových lokalít bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ani používať žiadne zariadenia, softvér či programy na obídenie našich hlavičiek zakazujúcich roboty;
 • ovplyvňovať, narušovať alebo sa pokúsiť ovplyvniť či narušiť naše webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne akékoľvek služby PayPal, či používanie služieb PayPal inými používateľmi;
 • urobiť nič, čo by mohlo spôsobiť, že prídeme o nejaké služby poskytované našimi poskytovateľmi internetových služieb, spracovateľmi platieb alebo inými dodávateľmi, prípadne poskytovateľmi služieb;
 • používať služby PayPal na testovanie správania kreditných kariet;
 • obchádzať žiadne pravidlá spoločnosti PayPal ani rozhodnutia týkajúce sa vášho účtu PayPal, ako sú dočasné alebo časovo neobmedzené pozastavenia či iné zadržania, obmedzenia alebo zákazy na účte, čo okrem iného zahŕňa tieto činnosti: pokúšať sa otvoriť nový alebo ďalší účet PayPal, ak je na účte dlžná suma alebo bol naň uplatnený zákaz, pozastavenie alebo iné obmedzenie; otvoriť nový alebo ďalší účet PayPal pomocou informácií, ktoré nie sú vaše (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa atď.); alebo použiť účet PayPal inej osoby;
 • obťažovať našich zamestnancov, obchodných zástupcov alebo iných používateľov ani sa im vyhrážať;
 • zneužívať náš online proces riešenia sporov a/alebo program ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal a/alebo program ochrany predajcu spoločnosti PayPal;
 • spôsobiť, že v súvislosti s vaším účtom PayPal alebo firmou dostaneme nadmerné množstvo sťažností vyriešených v prospech navrhovateľa;
 • mať u úverovej agentúry úverové hodnotenie, ktoré naznačuje vysokú mieru rizika spojeného s vaším používaním služieb PayPal;
 • používať kreditnú kartu so svojím účtom PayPal na účely výberu hotovosti (ani to neumožniť iným);
 • sprístupňovať ani rozosielať údaje iného používateľa tretej strane ani takéto informácie používať na marketingové účely bez výslovného súhlasu daného používateľa;
 • posielať nevyžiadané e-maily používateľom ani používať služby PayPal na získavanie platieb za odosielanie alebo za pomoc s odosielaním nevyžiadaných e-mailov tretím stranám;
 • bez nášho písomného súhlasu alebo bez písomného súhlasu príslušnej tretej strany kopírovať, reprodukovať, komunikovať tretej strane webové lokality PayPal, upravovať, meniť ich, vytvárať z nich odvodeniny, verejne ich zobrazovať či prispôsobovať akýkoľvek ich obsah;
 • nikomu poskytnúť heslá k svojmu účtu ani použiť heslo inej osoby; za straty, ktoré vám vznikli okrem iného tým, že váš účet použila iná osoba a ku ktorým došlo v dôsledku nepovoleného používania hesiel, nenesieme žiadnu zodpovednosť;
 • dopustiť sa konania ani sa pokúsiť o konanie, ktoré by mohlo narúšať riadne fungovanie služby PayPal alebo činnosti vykonávané v rámci služieb PayPal, ani sa dopustiť žiadneho iného konania, ktoré nie je v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom; rovnako tak nesmiete požadované konanie opomenúť;
 • požiadať o osobnú platobnú transakciu, ak ide o komerčnú transakciu, ani takúto platbu odoslať;
 • používať služby PayPal spôsobom, ktorý spoločnosť PayPal vystavuje riziku nedodržania povinností týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a podobných regulačných povinností (okrem iného neumožniť nám overiť vašu totožnosť alebo nevykonať kroky na zrušenie svojho limitu na odoslané či prijaté platby alebo na výbery, prípadne vystaviť spoločnosť PayPal riziku vzniku akýchkoľvek regulačných pokút zo strany európskych, amerických alebo iných úradov za spracovanie vašich transakcií);
 • integrovať ani používať služby PayPal bez toho, aby ste v plnom rozsahu dodržali všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené formou návodu na integráciu, návodu pre programátorov alebo inej dokumentácie príležitostne vydávanej spoločnosťou PayPal;
 • inzerovať, propagovať, predstavovať alebo opisovať službu PayPal Credit alebo akýkoľvek iný platobný nástroj na princípe úveru s označením PayPal svojim zákazníkom: (1) bez toho, aby ste vopred získali potrebné povolenie v súlade s predpismi, a (2) bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti PayPal a (ak nie spoločnosti PayPal) poskytovateľa úveru;
 • tolerovať také narušenie bezpečnosti svojej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch (ani nám nedať dôvod sa domnievať, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).

Súhlasíte s tým, že účasť na vyššie uvedených zakázaných činnostiach obmedzuje bezpečný prístup k účtu a našim službám vo všeobecnosti, ako aj ich používanie, ako pre vás, tak aj pre našich ďalších zákazníkov.

Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti

Ak sa budeme domnievať, že ste sa zapojili do niektorej z týchto aktivít, môžeme na základe vlastného uváženia kedykoľvek podniknúť niekoľko krokov s cieľom ochrany služby PayPal, jej zákazníkov a iných osôb. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj nižšie uvedené opatrenia:

 • Túto zmluvu s používateľom môžeme kedykoľvek na základe vlastného uváženia ukončiť, môžeme obmedziť váš účet alebo ho okamžite a bez sankcií na našej strane zrušiť či pozastaviť.
 • Môžeme odmietnuť poskytovať vám služby PayPal v budúcnosti.
 • Môžeme kedykoľvek a bez vyvodenia zodpovednosti pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim webovým lokalitám, softvérom, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkujeme my sami alebo ktoré sú prevádzkované v našom mene, k vášmu účtu PayPal alebo službám PayPal. Okrem iného môžeme obmedziť aj vašu schopnosť zaplatiť alebo poslať peniaze pomocou akéhokoľvek spôsobu platby priradeného k účtu PayPal, čím sa obmedzí vaša schopnosť posielať peniaze alebo ich vyberať.
 • Môžeme zadržať vaše finančné prostriedky do takej miery a na taký časový úsek, na aký je to dôvodne nevyhnutné na ochranu pred rizikom vzniku zodpovednosti. Beriete na vedomie nasledujúce skutočnosti (neúplný zoznam):
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti s platbami kartou, ktoré prijmete, môže trvať, kým nepominie riziko, že chargeback bude pripísaný v prospech platiteľa/kupujúceho (ako je určené v príslušných pravidlách používania kariet). Uvedené závisí od určitých faktorov okrem iného vrátane:
  • typu tovaru alebo služieb, za ktoré prijmete platbu;
  • času na doručenie tovaru alebo poskytnutie služieb, za ktoré prijímate platbu (napríklad predaj vstupeniek na nejakú udalosť niekoľko mesiacov pred dňom jej konania môže v súvislosti s podaním žiadosti o chargeback predstavovať väčšie a trvalejšie riziko ako predaj väčšiny iného tovaru či služieb).
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti so sťažnosťou alebo sporom vznikajúcim na základe platby, ktorú ste prijali, môže trvať tak dlho, kým sa daná sťažnosť či spor a všetky súvisiace odvolania v súlade s ochranou kupujúceho PayPal neuzavrú.
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti s akýmkoľvek prípadom vašej platobnej neschopnosti môže trvať tak dlho a v takom rozsahu, kým budú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na vašu platobnú neschopnosť brániť spoločnosti PayPal podniknúť proti vám právne kroky.
 • Ak umožníte, aby ste na svojom účte PayPal mali zostatok zodpovedajúci dlžnej sume voči spoločnosti PayPal, riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal môže trvať tak dlho a v takom rozsahu, pokým existuje táto dlžná suma voči spoločnosti PayPal.
 • Môžeme zablokovať váš účet PayPal alebo zadržať akékoľvek finančné prostriedky na rezervnom účte (okrem iného aj na viac ako 180 dní, ak to spoločnosť PayPal vyžaduje v prípade, že jej vznikajú práva z dôvodu vašej účasti na zakázanej činnosti).
 • Môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť vykonať akúkoľvek platobnú transakciu, pričom našou povinnosťou je vás o tomto odmietnutí iba informovať, uviesť dôvody pre dané odmietnutie, ako aj spôsob riešenia tohto problému, ak je to možné, a to na vašu žiadosť a pod podmienkou, že to nezakazujú právne predpisy.
 • Môžeme stornovať platbu (okrem iného ju môžeme v istých situáciách vrátiť na zdroj financovania odosielateľa).
 • Môžeme proti vám podniknúť právne kroky.
 • Môžeme pozastaviť váš nárok na program ochrany kupujúceho spoločnosti PayPal alebo program ochrany predajcu spoločnosti PayPal (a to aj spätne).
 • Môžeme kontaktovať tretie strany a poskytnúť im informácie o zakázaných činnostiach takým spôsobom, aký je uvedený v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Môžeme vás požiadať o informácie alebo aktualizovať nesprávne informácie, ktoré ste nám poskytli.
 • Môžeme od vás žiadať údaje alebo doklady, ktorými môžeme overiť vašu totožnosť alebo ktoré sa týkajú tovaru či služieb, ktoré ste na základe transakcie poskytli.
 • Ak zverejňujete obsah na našich webových lokalitách alebo pri používaní našich služieb, pričom spoločnosť PayPal sa na základe vlastného uváženia domnieva, že je to v rozpore so zákonom, právnym predpisom, nariadením a/alebo usmernením, spoločnosť PayPal môže prijať vhodné opatrenia vrátane vymazania alebo odstránenia takéhoto obsahu. Príkladom takéhoto obsahu je teroristický obsah. Spoločnosť PayPal nenesie zodpovednosť za také obsahy zverejnené jej používateľmi. Zodpovednosť za ne nesú výhradne používatelia služby PayPal.

Prečítajte si tiež časť o svojej zodpovednosti.

Ak od nás nedostanete iné pokyny, nesmiete svoj účet používať ani sa ho pokúšať používať počas jeho pozastavenia alebo po tom, ako bol zrušený. Máte povinnosť zabezpečiť, že všetky zmluvy s predajcami či inými tretími stranami, v rámci ktorých ide o platby iniciované tretími stranami z vášho účtu (vrátane platieb podľa zmlúv o fakturácii), budú zrušené ihneď po ukončení prístupu k účtu, jeho pozastavení alebo zrušení. Bez ohľadu na ukončenie používania, pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu naďalej nesiete zodpovednosť podľa tejto zmluvy s používateľom za všetky poplatky a iné sumy, ktoré dlhujete v dôsledku používania účtu.

Zadržania, obmedzenia a rezervy

Čo sú zadržania, obmedzenia a rezervy?

Za istých okolností a s cieľom chrániť spoločnosť PayPal a bezpečnosť a integritu siete kupujúcich a predajcov, ktorí používajú služby PayPal, môže spoločnosť PayPal podniknúť kroky na úrovni účtu alebo transakcie. Ak vykonáme niektoré z opísaných opatrení, obvykle vás o nich informujeme. Ak však máme na to opodstatnený dôvod (napríklad ak porušujete túto zmluvu s používateľom alebo to považujeme za vhodné z bezpečnostných dôvodov), môžeme ktorékoľvek z týchto opatrení vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete požiadať o informácie v súvislosti s obmedzením účtu, zadržaním alebo rezervou, mali by ste navštíviť centrum riešenia problémov alebo postupovať podľa pokynov v našom e-mailovom oznámení týkajúcom sa obmedzenia, zadržania alebo rezervy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky finančné prostriedky zadržané podľa tejto zmluvy s používateľom môžu byť umiestnené na váš rezervný účet a že nám poskytnete všetky informácie, ktoré môžeme odôvodnene požadovať s cieľom určiť, či riziko pominulo.

Zadržania

Zadržanie predstavuje opatrenie, ktoré môže spoločnosť PayPal za istých okolností vykonať buď na úrovni transakcie, alebo na úrovni účtu. Keď spoločnosť PayPal zadrží sumu platby, tieto finančné prostriedky nebudú k dispozícii odosielateľovi ani príjemcovi. Spoločnosť PayPal pred zadržaním platby preverí množstvo faktorov vrátane dĺžky držania účtu, minulých transakcií, typu firmy, minulých sporov so zákazníkmi a celkovej spokojnosti zákazníkov. Niektoré časté situácie, keď spoločnosť PayPal platby zadrží, zahŕňajú tie, kde máme dôvod sa domnievať, že:

 • transakcie predstavujú vyššie riziko, napríklad vtedy, keď sa transakcia týka predaja tovaru alebo služieb vo vysokorizikovej kategórii, prípadne súvisí s inými nám známymi skutočnosťami, ktoré majú zvyčajne za následok zvýšený počet chargebackov, iných sťažností alebo sporov, prípadne sa často spájajú s podvodnou alebo nezákonnou činnosťou;
 • došlo k náhlej a nezvyčajnej zmene v predajnej aktivite majiteľa účtu PayPal vrátane zvýšenia počtu chargebackov, storn alebo sťažností od kupujúcich prijatých v súvislosti s takýmto účtom PayPal;
 • akýkoľvek účet PayPal sa používa v súvislosti so zakázanými činnosťami;
 • účet PayPal zapojený do transakcie mohol byť zneužitý, na platbu sa použili odcudzené finančné údaje (bankový účet alebo kreditná karta), prípadne transakcia nebola správne autorizovaná;
 • používateľ sa snaží poslať alebo vybrať finančné prostriedky, ktoré získal podvodným spôsobom;
 • používateľ nám neposkytol dostatočné informácie na to, aby sme mohli overiť jeho totožnosť či údaje o jeho firme, alebo má obmedzenú obchodnú históriu so službou PayPal;
 • platba, ktorá vám bola odoslaná ako predajcovi, je spochybnená a požaduje sa zrušenie jej platnosti a stornovanie;
 • kupujúci podá v súvislosti s platbou, ktorú ste prijali, žiadosť o chargeback, storno alebo sťažnosť na základe ochrany kupujúceho PayPal;
 • kupujúci podá sťažnosť podľa procesu riešenia sporov trhu;
 • existuje riziko vrátenia prostriedkov z vášho účtu na váš zdroj financovania;
 • existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika nájdete v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti uvedenej vyššie).

Kontrola platby

Ak zistíme, že transakcia so sebou nesie potenciálne vysoké riziko, transakciu pred spracovaním podrobnejšie skontrolujeme. Dôvodom môže byť opodstatnené podozrenie, že účet PayPal platiteľa sa používa v súvislosti so zakázanými činnosťami, alebo k tomu mohlo dôjsť z iných dôvodov, podľa toho, ako určíme na základe vlastného uváženia. Môže ísť aj o prípady, pri ktorých existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika nájdete v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti uvedenej vyššie).

Ak je platba predmetom kontroly, môžeme:

 • vykonať platobný príkaz iniciovaný kupujúcim,
 • podľa vlastného uváženia okamžite po uskutočnení tohto príkazu obmedziť ďalšie použitie účtu daného platiteľa,
 • zadržať platbu na účte platiteľa,
 • oznámiť príjemcovi, aby odložil doručenie tovaru zakúpeného danou platbou.

Ak ste kupujúci, možno zakúpený tovar dostanete neskôr. Ak transakciu spracujeme, oznámime to predajcovi a vyzveme ho, aby tovar odoslal.

Ak transakciu nespracujeme, zrušíme ju a finančné prostriedky vám vrátime, pokiaľ nie sme zo zákona povinní podniknúť iné kroky.

Všetky platby, ktoré prejdú kontrolou platby, sú stále predmetom storna podľa podmienok tejto zmluvy s používateľom, ak však spĺňajú požiadavky programu ochrany predajcu spoločnosti PayPal, uplatní sa na ne táto ochrana. Spoločnosť PayPal vám poskytne oznámenia e-mailom alebo na karte História transakcií vo vašom účte PayPal. Ak platba podlieha kontrole platby, ide len o kontrolu danej platby, a vykonáva sa z dôvodu zníženia rizika pre používateľov služby PayPal, ktorí prijímajú vysokorizikové transakcie. Ak platba podlieha kontrole platby, nejde o vyšetrovanie ani o stanovisko spoločnosti PayPal v súvislosti s obchodnými stykmi, charakterom alebo povesťou účastníka platobnej transakcie a nemožno ju považovať za ohrozenie dobrej povesti akejkoľvek osoby.

Zadržania súvisiace s vašimi príkazmi

Určité funkcie služby PayPal vám môžu umožniť (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, koho splnomocníte na konanie vo vašom mene, ako napríklad platformu online trhu, na ktorej vykonávate transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal príkaz na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) na vašom rezervnom účte.

V takomto prípade sa vám stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov zobrazí v rámci zostatku. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkcie, ktorú ste použili na odoslanie príkazu na zadržanie. Zadržané prostriedky uvoľníme na základe príkazu, ktorý nám dáte vy (alebo subjekt, ktorý má povolenie konať vo vašom mene) podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy s používateľom.

Obmedzenia účtu

Obmedzenia uplatňujeme v záujme ochrany spoločnosti PayPal, kupujúcich aj predajcov, keď zaznamenáme zakázané činnosti, zvýšené finančné riziko alebo nezvyčajnú či podozrivú aktivitu. Obmedzenia nám tiež pomáhajú zbierať informácie potrebné na to, aby váš účet PayPal zostal otvorený.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by váš účet PayPal mohol byť obmedzený, vrátane prípadov, keď máme dôvod sa domnievať, že:

 • niekto používa váš účet PayPal bez vášho vedomia – vtedy ho v záujme vašej ochrany obmedzíme a podvodnú činnosť preskúmame;
 • niekto použil vašu kartu alebo bankový účet bez vášho povolenia, ak nás na to napríklad upozorní váš vydavateľ debetnej či kreditnej karty alebo banka;
 • ste porušili túto zmluvu s používateľom alebo pravidlá používania služby PayPal;
 • vaše obchodné výsledky naznačujú, že váš účet PayPal je vysoko rizikový; príklady: údaje o zlých obchodných výsledkoch, pretože ste zaznamenali nezvyčajne vysoký počet sťažností a chargebackov, predaj úplne nového alebo drahého typu produktu, prípadne náhle zvýšenie vášho bežného objemu predaja;
 • existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika nájdete v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti uvedenej vyššie).

Váš účet PayPal môžeme tiež obmedziť v záujme dodržania platných právnych predpisov.

Skôr než bude možné obmedzenie odstrániť, budete musieť vyriešiť všetky problémy so svojím účtom. To zvyčajne dosiahnete tak, že nám poskytnete informácie, o ktoré vás požiadame. Ak však aj po poskytnutí daných informácií máme dôvod sa domnievať, že riziko pretrváva, môžeme podniknúť rôzne opatrenia na ochranu spoločnosti PayPal, našich používateľov, tretej strany alebo vás pred stornom, poplatkami, pokutami, penále, právnymi alebo regulačnými rizikami a inými záväzkami.

Rezervy

V súlade s platnými zákonmi a predpismi môžeme na vašom účte PayPal kedykoľvek vytvoriť rezervu, ak sa domnievame, že sa na vás alebo váš účet PayPal, obchodný model či transakcie vzťahuje vysoká miera rizika. Keď na vašom účte PayPal vytvoríme rezervu, znamená to, že všetky finančné prostriedky na vašom účte PayPal alebo určitá časť z nich je vyhradená ako nedostupná na výber, a to s cieľom ochrany pred rizikom, že vaše transakcie budú stornované alebo zrušené, či pred akýmkoľvek iným rizikom súvisiacim s vaším účtom PayPal alebo používaním služieb PayPal. O tom, či rezervu vytvoríme, rozhodujeme na základe viacerých faktorov vrátane informácií, ktoré máme k dispozícii z interných zdrojov, ako aj od tretích strán.

PayPal zvažuje neúplný zoznam faktorov a či a ako sa tieto faktory v priebehu času zmenili, napríklad:

 • ako dlho podnikáte,
 • či je vo vašom odvetví vyššia pravdepodobnosť chargebacku,
 • vašu históriu spracovania platieb v službe PayPal a u iných poskytovateľov,
 • vašu podnikateľskú alebo osobnú úverovú históriu,
 • vaše doručovacie lehoty,
 • či sa u vás vyskytuje vyšší ako priemerný počet vrátení tovaru, chargebackov, sťažností alebo sporov.

Rozlišujeme dva typy rezervy, ktoré môžeme na vašom účte PayPal vytvoriť, pričom použiť môžeme buď jeden, alebo oba naraz:

 • Dynamická rezerva je rezerva, kde sa zadrží určité percento z každej transakcie, ktorú denne prijmete. Táto suma sa bude následne pravidelne uvoľňovať. Rezerva môže byť napríklad stanovená na 10 % a zadržaná na obdobie 90 dní. To znamená, že 10 % z prostriedkov, ktoré prijmete v prvý deň, sa zadrží a následne uvoľní v 91. deň, 10 % z prostriedkov, ktoré prijmete v druhý deň, sa zadrží do 92. dňa atď. Dynamické rezervy predstavujú najbežnejší typ rezervy.
 • Minimálna rezerva je určitá minimálna suma finančných prostriedkov, ktorú ste povinní vždy mať k dispozícii na účte. Minimálna rezerva je buď suma, ktorá sa celá vloží vopred (známa aj ako počiatočná rezerva), alebo sa vytvorí na dynamickej báze z percentuálneho podielu predajov, až kým sa nedosiahne hodnota minimálnej rezervy, podobne ako pri dynamickej rezerve.

Ak finančné prostriedky na vašom účte PayPal vložíme do rezervy, peniaze sa presunú na váš rezervný účet a budú označené ako „čakajúce na spracovanie“, pričom vás o tejto skutočnosti budeme informovať.

Ak rezervu z dôvodu zmeny v posúdení rizika upravíme, budeme vás informovať aj o tom.

Na vlastné náklady podniknete akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na vytvorenie rezervy alebo inej formy zabezpečenia, a to spôsobom, aký určí spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia. Tieto opatrenia môžu zahŕňať podpísanie všetkých potrebných dokumentov a registráciu akéhokoľvek typu dokumentu, ktorý môžeme oprávnene požadovať, aby sme mohli vytvoriť určitý typ záložného práva.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Dôrazne vám odporúčame, aby ste aktivitu na svojom účte pozorne a pravidelne sledovali.

Ak narazíte na problém…

Ak máte dôvod domnievať sa, že sa vo vašom účte alebo v našej službe vyskytol problém, postupujte podľa týchto krokov:

Prvý krok: Určite typ problému:

 • Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

  Ide o prípad, keď ste uzavreli zmluvu o fakturácii, ale z vášho účtu PayPal bola podľa zmluvy o fakturácii odoslaná platba:

  • o presnej výške ktorej ste sa s príjemcom vopred nedohodli,
  • ktorej suma bola nakoniec vyššia, než ste mohli odôvodnene očakávať na základe predchádzajúcich poplatkov a iných okolností.
 • Nesprávna platba

  Ide o prípad, keď sa platba odoslaná z vášho účtu PayPal na iný účet neodoslala tak, ako ste zadali v príkaze (napríklad sa odoslala v zlej výške, oneskorene, nesprávnemu príjemcovi) alebo ste takúto nesprávnu platbu dostali.

 • Bezpečnostný problém alebo podvod
  • Neoprávnená transakcia

   Ide o prípad, keď ste platbu odoslanú z vášho účtu neautorizovali vy (ani nikto iný, kto má oprávnenie na posielanie platieb za vás).

  • Iný typ bezpečnostného problému alebo podvodu

   Ide o prípad iného bezpečnostného problému alebo podvodu, napríklad:

   • došlo k nejakému inému neoprávneného prístupu k vášmu účtu,
   • vaše heslo alebo PIN kód boli zneužité,
   • zariadenie, ktoré ste používali na prístup k našim službám, bolo stratené, ukradnuté alebo deaktivované.
 • Iný typ problému

  Ide o prípad iného typu problému, ktorý sa vyskytol vo vašom účte alebo v našej službe a ktorý nie je uvedený vyššie. Napríklad sme mohli urobiť faktickú, výpočtovú alebo matematickú chybu týkajúcu sa vašej služby PayPal, keď ste si pridali peniaze na účet PayPal alebo ste ich z neho vybrali.

  Ak sa tovar, za ktorý ste zaplatili cez PayPal, líši od opisu alebo ste ho nedostali, môže sa uplatňovať ochrana kupujúceho PayPal, nie táto časť. Riešenie týchto konkrétnych problémov nájdete v časti o ochrane kupujúceho PayPal.

Druhý krok: Informujte nás o probléme

Čo najskôr nás kontaktujte a informujte nás o probléme (vrátane typu problému, v súvislosti s ktorým nás kontaktujete, aby sme vám mohli pomôcť čo najrýchlejšie). V centre riešenia problémov môžete nahlásiť problém, iniciovať spor alebo odpovedať na spor otvorený iným používateľom.

Je potrebné, aby ste nám poskytli všetky informácie týkajúce sa okolností daného problému, ktoré môžeme odôvodnene požadovať, a podnikli všetky primerané kroky, ktoré nám môžu pomôcť pri vyšetrovaní.

Ak nás o probléme informujete ústne, môžeme vás požiadať, aby ste problém nahlásili aj písomne do desiatich pracovných dní.

V týchto prípadoch môžeme poskytnúť informácie, ktoré považujeme za relevantné, tretím stranám v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ako vám pomôžeme…

Pokiaľ sa v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy s používateľom neuvádza inak, snažíme sa problém prešetriť a v spolupráci s vami ho vyriešiť do 60 dní. Ak bol problém spôsobený tým, že sme na základe tejto zmluvy s používateľom neposkytli služby tak, ako bolo dohodnuté, napríklad došlo k nesprávnej platbe, ako sa uvádza vyššie, potom môžeme podľa tejto zmluvy s používateľom a nižšie uvedených požiadaviek:

 • napraviť zlyhanie, ktoré ste identifikovali;
 • vrátiť pomernú časť všetkých poplatkov, ktoré ste zaplatili v súvislosti so zlyhaním;
 • poskytnúť službu znova; alebo
 • vrátiť zaplatenú sumu.

Okrem toho, ak je vaším problémom:

 • neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii, do desiatich pracovných dní po tom, ako nám ju nahlásite, vám buď:
  • nahradíme sumu platby, alebo
  • vysvetlíme, prečo vám ju nahradiť nemôžeme.
 • nesprávna platba na iný účet PayPal:
  • vyvinieme okamžité úsilie na dohľadanie platby a o výsledku vás budeme informovať bez poplatku;
  • sumu vám nahradíme čo najskôr (v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom ste nás o probléme informovali), pričom stav vášho účtu zmeníme tak, ako keby bola nesprávna platba odoslaná na základe skutočných pokynov odosielateľa, čo znamená, že:
   • ak máte v dôsledku nesprávnej platby menej peňažných prostriedkov, než keby bola platba správne odoslaná na základe pokynov, rozdiel vám pripíšeme na účet;
   • ak máte v dôsledku nesprávnej platby viac peňažných prostriedkov, než keby bola platba správne odoslaná na základe pokynov, danú sumu môžeme z vášho účtu odpísať.
  • na účet vám vyplatíme náhradu za straty alebo škody spôsobené nesprávnou platbou, či už priamo, alebo spôsobom, ktorý sa dá odôvodnene predpokladať.
 • neoprávnená transakcia na iný účet PayPal, čo najskôr (v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom ste nás o probléme informovali) zmeníme stav vášho účtu tak, ako keby sa platba nikdy nebola uskutočnila. To môže zahŕňať náhradu platby.

Ak vám nemôžeme vyplatiť náhradu…

Strácate nárok na akékoľvek finančné odškodnenie z našej strany, ako sa uvádza vyššie, a budete nám dlhovať (a my môžeme z vášho účtu stiahnuť) akékoľvek odškodnenie, ktoré ste od nás už dostali, ak:

 • nám neposkytnete všetky informácie týkajúce sa okolností problému, o ktoré sme odôvodnene požiadali (vrátane situácie, keď ste nás o probléme informovali ústne, ale nedodržali ste našu požiadavku, aby ste nám problém do 10 pracovných dní nahlásili aj písomne);
 • nepodniknete všetky primerané kroky, ktoré nám môžu pomôcť pri vyšetrovaní;
 • od svojej banky dostanete odškodnenie;
 • vieme dokázať, že ste konali podvodne;
 • vieme dokázať, že problém napriek našim primeraným preventívnym opatreniam spôsobili okolnosti mimo našej kontroly (napríklad požiar, záplava alebo strata internetového pripojenia);
 • máme dôvod domnievať sa, že nedošlo k žiadnemu problému, ktorý vás oprávňuje na odškodnenie;
 • ide o jeden z týchto konkrétnych problémov:

Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

Nesprávna platba

Neoprávnená transakcia

O probléme ste nás informovali po viac ako 8 týždňoch od uskutočnenia platby.

Súhlasili ste s tým, aby sme platbu uskutočnili my, a informácie sme vám my alebo obchodník sprístupnili najneskôr 4 týždne pred uskutočnením platby.

O probléme ste nás informovali viac ako 13 mesiacov po uskutočnení platby.

Vieme dokázať, že ste nám poskytli nesprávne platobné údaje.

Vieme dokázať, že platba bola odoslaná spôsobom, o aký nás platiteľ požiadal, a v čase, ktorý uviedol.

Na účte PayPal ste nemali dostatok finančných prostriedkov na dokončenie platby, čo nebolo spôsobené naším zavinením.

Vieme dokázať, že náš systém nefungoval správne a vy ste začali uskutočňovať transakciu napriek tomu, že ste o tom vedeli.

Oneskorenie, ktoré podľa vás vyústilo do nesprávnej platby, bolo spôsobené tým, že spoločnosť PayPal uplatnila zadržanie, obmedzenie alebo rezervu podľa tejto zmluvy s používateľom.

O probléme ste nás informovali viac ako 13 mesiacov po uskutočnení platby.

Vieme dokázať, že k platbe došlo preto, lebo ste svoj účet neudržiavali v bezpečí, či už úmyselne, alebo z hrubej nedbanlivosti (napríklad ste veľmi nedbalo poskytli svoje ID v službe PayPal, heslo alebo PIN kód niekomu inému).

Vyskytol sa iný problém súvisiaci so zabezpečením alebo podvodom, o ktorom ste nás neinformovali. Nevyplatíme vám náhradu za žiadne neoprávnené transakcie, ktoré boli z vášho účtu odoslané pred tým, ako ste nám o tomto probléme povedali.

Niekedy môžeme problém objaviť prví. Ak vás potrebujeme na problém upozorniť, bežne tak urobíme prostredníctvom zabezpečeného centra komunikácie, ku ktorému získate prístup po prihlásení do účtu. Ak sa z vašej strany vyžaduje okamžitá akcia, môžeme vás kontaktovať aj iným spôsobom, napríklad cez e-mail.

Ak sme omylom na váš zdroj financovania pripísali platbu alebo sme ju omylom z neho stiahli, prípadne vám vaša banka už poslala odškodnenie, daný omyl/platbu môžeme napraviť tak, že ju z vášho zdroja financovania stiahneme alebo ju naň vrátime (podľa situácie). Ak sa nám z daného zdroja financovania nepodarí stiahnuť požadovanú sumu, môžeme na získanie sumy platby využiť aj ďalšie platobné zdroje, ktoré máte uvedené v účte PayPal. Budeme pritom postupovať podľa hierarchie platobných zdrojov uvedenej v časti Financovanie platieb poslaných z vášho účtu. Ak sa nám sumu transakcie nepodarí získať ani tak, môžeme uplatniť svoje práva v súlade s ustanoveniami v časti s názvom Naše práva.

Sťažnosti

Nahlásenie sporu medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami

Ak chcete nahlásiť spor medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami, kontaktujte nás.

Ak medzi vami a spoločnosťou PayPal vznikne spor, naším cieľom je získať informácie o danom probléme a vyriešiť ho. Ak ho však nedokážeme vyriešiť k vašej spokojnosti, chceme vám poskytnúť neutrálny a úsporný spôsob na rýchle vyriešenie sporu.

Budeme sa snažiť na vašu sťažnosť odpovedať čo najskôr. Ak sa vaša sťažnosť týka platobných služieb, ktoré vám poskytujeme, očakávame, že odpovieme do 15 pracovných dní, táto lehota sa však môže predĺžiť na 35 pracovných dní, ak nebudeme môcť odpovedať z dôvodov, ktoré nedokážeme ovplyvniť. V prípade sťažností, ktoré sa netýkajú platobných služieb, vám odpovieme čo najskôr a v lehote požadovanej zákonom. Ak sa naša odpoveď na vašu sťažnosť oneskorí, pošleme vám aktuálne informácie a upresníme termín, do ktorého môžete očakávať našu odpoveď. Všetky sťažnosti vybavujeme bez poplatku.

Ak nie ste spokojní s výsledkom sťažnosti…

Ak nie ste po dokončení procesu postúpenia sťažnosti spokojní s výsledkom sťažnosti týkajúcej sa našich služieb, môžete ju postúpiť tak, že kontaktujete jednu z týchto nezávislých služieb:

 • Európske spotrebiteľské centrum (ECC-Net) (ak ste spotrebiteľom). Ďalšie informácie o sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net a možnostiach ich kontaktovania vo veci alternatívneho riešenia sporu nájdete na stránke (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_sk).
 • Dozorný výbor finančného sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Dozorný výbor CSSF je orgán zodpovedný za dohľad nad obozretným podnikaním spoločností vo finančnom sektore v Luxembursku, ako je napríklad aj spoločnosť PayPal. Dozorný výbor CSSF môžete kontaktovať na adrese 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxembourg. Ďalšie informácie o dozornom výbore CSSF a možnostiach jeho kontaktovania nájdete na stránke https://www.cssf.lu alebo na lokalite EÚ na riešenie sporov online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov s poskytovateľmi platobných služieb pre spotrebiteľov s bydliskom v Českej republike je finančný arbiter a Kancelária finančného arbitra (www.finarbitr.cz), a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 229/2002 Z. z. o finančnom arbitrovi v znení neskorších predpisov.
 • V prípade osôb s bydliskom alebo pobytom v Litve ide o Národnú banku Litvy (ak ste spotrebiteľom). Môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na riešenie sporov mimo súdu, ktorý spracúva sťažnosti spotrebiteľov v Litve, kde poskytujeme naše služby. Národnú banku Litvy môžete kontaktovať na adrese Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lithuania. Ďalšie informácie o Národnej banke Litvy a možnostiach jej kontaktovania nájdete na stránke https://www.lb.lt alebo na lokalite EÚ na riešenie sporov online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • V prípade osôb s bydliskom alebo pobytom v Lotyšsku:
  • Komisia pre finančné a kapitálové trhy (v Lotyšsku – Finanšu un kapitāla tirgus komisija) (ak nie ste spotrebiteľom). Komisia pre finančné a kapitálové trhy je orgán zodpovedný za dohľad nad spoločnosťami vo finančnom sektore v Lotyšsku, akou sme aj my. Ďalšie informácie o Komisii pre finančné a kapitálové trhy a o tom, ako ju kontaktovať, získate na stránke https://www.fktk.lv/en/.
  • Centrum ochrany spotrebiteľských práv (v Lotyšsku – Patārātāju tiesību aizsardzības centrs) (ak ste spotrebiteľom). Ďalšie informácie o Centre ochrany spotrebiteľských práv a možnostiach jeho kontaktovania nájdete na stránke https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu.
  • Ombudsman združenia Financie Lotyšska (lotyšsky – Finanšu Nozares Asociācija). Ďalšie informácie o ombudsmanovi združenia Financie Lotyšska a o tom, ako ho kontaktovať, môžete získať na adrese (https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/).
 • Pre osoby s pobytom v Rumunsku:
  • Národný úrad pre ochranu spotrebiteľov (ANPC) (ak ste spotrebiteľom). Ďalšie informácie o úrade ANPC a možnostiach jeho kontaktovania získate na stránke https://anpc.ro/.
  • Národná banka Rumunska (BNR). BNR môžete kontaktovať na adrese 25 Lipscani Street., District 3, Bucharest, Romania. Ďalšie informácie o banke BNR a možnostiach jej kontaktovania nájdete na stránke https://www.bnr.ro/Home.aspx.

Spoločnosť PayPal vám nebude účtovať poplatok za eskalovanie sťažnosti v súvislosti s poskytovaním platobných služieb žiadnej z vyššie uvedených nezávislých služieb.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Iné právne podmienky

Komunikácia medzi vami a nami

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať:

 • písomne poštou na adrese našej centrály: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg;
 • navštívením našej stránky Kontaktujte nás, kde môžete:
  • kliknúť na odkaz Napíšte nám, a obrátiť sa na nás online;
  • kliknúť na odkaz Zavolajte nám, kde nájdete naše telefónne číslo a môžete nám zavolať.
 • odoslaním e-mailu na adresu enquiry@paypal.com.

Právne upozornenia súvisiace s touto zmluvou s používateľom nám musíte posielať poštou.

Oznámenia pre vás

Súhlasíte s tým, že vám môžeme oznámenia a iné informácie poskytovať zverejnením na webových lokalitách PayPal (vrátane zverejnenia informácie, ktorá je prístupná iba vám po prihlásení do účtu), odoslaním na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, odoslaním poštou na adresu uvedenú vo vašom účte, telefonicky alebo odoslaním SMS správy. Ak chcete dostávať informácie a oznámenia o našich službách, musíte mať prístup na internet a e-mailový účet. S výnimkou dodatkov k tejto zmluve s používateľom sa takéto oznámenia považujú za doručené do 24 hodín od odoslania e-mailovej správy alebo zverejnenia na webových lokalitách spoločnosti PayPal. Ak sme vám oznámenie odoslali poštou, budeme ho považovať za doručené do 3 pracovných dní od odoslania. V prípade, že zrušíte svoj súhlas s doručovaním oznámení elektronickou formou, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo zrušiť váš účet PayPal.

Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení

Naše rozhodnutia týkajúce sa zadržaní, obmedzení, rezerv a všetkých ďalších opatrení, ktoré vykonáme na základe tejto zmluvy s používateľom bez ohľadu na to, či obmedzujú alebo rozširujú váš prístup k našej službe, infraštruktúre, webovým lokalitám, softvérom alebo systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie našich služieb), či už prevádzkovaných priamo nami alebo v našom mene (týmito opatreniami môžu byť okrem iného blokovania, obmedzenia, pozastavenia, ukončenia prístupu, zadržania alebo rezervy), môžu byť prijaté na základe dôverných kritérií, ktoré sú kľúčové pre naše riadenie rizík a ochranu spoločnosti PayPal, jej zákazníkov alebo poskytovateľov služieb. Pri posudzovaní rizika spojeného s vaším účtom PayPal môžeme použiť vlastné modely podvodov a rizík. Okrem toho môže byť poskytovanie určitých informácií o týchto rozhodnutiach obmedzené regulačnými predpismi či štátnymi orgánmi. Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám informácie o našom systéme riadenia rizík ani o našich bezpečnostných postupoch.

Naše práva

Záložné právo

S cieľom zabezpečenia dodržiavania tejto zmluvy s používateľom udeľujete spoločnosti PayPal právny nárok na finančné prostriedky na svojom účte PayPal ako záruku v prípade akejkoľvek dlžnej sumy. Z právneho hľadiska sa to nazýva aj záložný nárok alebo záložné právo k vášmu účtu PayPal.

Neaktívne účty

Ak je váš účet PayPal neaktívny po dobu najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, môžeme vám účtovať ročný poplatok za neaktivitu v službe. Pojem „neaktívny“ znamená, že ste sa neprihlásili do svojho účtu PayPal ani ste ho inak nepoužili na posielanie, prijímanie alebo výber peňazí.

Toto ustanovenie a poplatok za neaktivitu sa nevzťahujú na osobné účty zaregistrované v Grécku ani na účty zaregistrované na Malte.

Vaša zodpovednosť

Nesiete zodpovednosť za všetky storná, chargebacky, sťažnosti, poplatky, pokuty, penále a iné záväzky, ktoré vzniknú spoločnosti PayPal, ktorémukoľvek používateľovi služby PayPal alebo tretej strane a ktoré vznikli v dôsledku vášho porušenia tejto zmluvy s používateľom alebo vášho používania služieb PayPal. Vyjadrujete súhlas s tým, že bez ohľadu na ukončenie používania, pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu takéto záväzky spoločnosti PayPal, používateľovi alebo tretej strane uhradíte.

Splatenie záväzku

Súhlasíte s tým, že zo všetkých účtov, ktoré vlastníte alebo spravujete, môžeme stiahnuť akékoľvek poplatky alebo iné sumy, ktoré nám dlhujete, ako aj sumy, ktoré dlhujete pridruženým spoločnostiam skupiny PayPal, ako sa uvádza v časti Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti nižšie (okrem iného vrátane poplatkov za služby poskytované ktoroukoľvek z týchto pridružených spoločností). Jednoducho povedané, naše právo na stiahnutie prostriedkov znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy spomenuté v tejto časti smieme stiahnuť zo zostatku na účte PayPal, ktorého ste majiteľom alebo ktorý spravujete.

Ak nebudete mať na účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie záväzku, vyhradzujeme si právo získať dlžnú sumu tak, že ju stiahneme (alebo jej časť) z akýchkoľvek prijatých platieb alebo prostriedkov, ktoré si pridáte na účet PayPal. V opačnom prípade súhlasíte s tým, že dlžnú sumu uhradíte iným spôsobom. Máme tiež právo vymáhať vaše dlžné sumy zákonnými prostriedkami, a to aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohľadávok.

Postúpenie práv

Ak spoločnosť PayPal zruší a stornuje platbu, ktorú ste poslali príjemcovi (či už z vlastného podnetu alebo inak), súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal preberá vaše práva voči príjemcovi a tretím stranám v súvislosti s platbou a môže podľa vlastného uváženia tieto práva presadzovať priamo alebo vo vašom mene. Z právneho hľadiska ide o subrogáciu či postúpenie vašich práv voči príjemcovi a tretím stranám spoločnosti PayPal v súvislosti s danou platbou.

Vylúčenie zrieknutia sa práv

Naša nečinnosť v súvislosti s porušením akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy s používateľom z vašej strany alebo zo strany iných osôb nemá žiadny vplyv na naše právo konať v súvislosti s následnými alebo podobnými porušeniami.

Informácie o vás

Môžeme od vás požadovať údaje, ktoré odôvodnene potrebujeme na uľahčenie našich opatrení uvedených v tejto zmluve s používateľom, aby sme znížili riziko podvodu alebo dodržiavali naše regulačné povinnosti (vrátane povinností zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí). Na tieto žiadosti musíte včasne reagovať. To môže zahŕňať poskytnutie dokladov totožnosti a informácií o vašich financiách a činnostiach (napríklad posledných finančných výkazov a výpisov pohybov na účte obchodníka) faxom, e-mailom alebo iným spôsobom na vlastné náklady.

Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

V tejto časti a v časti týkajúcej sa duševného vlastníctva používame pojem PayPal na označenie našej spoločnosti (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), našej materskej spoločnosti PayPal Holdings, Inc., našich pridružených spoločností a kohokoľvek, kto pracuje pre nás alebo pre nich alebo kto má oprávnenie konať v našom alebo ich mene. Naše pridružené spoločnosti zahŕňajú jednotlivé subjekty, ktoré riadime, ktorými sme riadení alebo s ktorými sme pod spoločnou kontrolou. Osoby, ktoré pracujú pre nás alebo naše pridružené spoločnosti, prípadne osoby, ktoré sú oprávnené konať v našom alebo v ich mene, zahŕňajú každého z našich alebo ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov, zástupcov, spoločníkov, poskytovateľov služieb a dodávateľov.

Odškodnenie, ak nie ste spotrebiteľom

Ak nie ste spotrebiteľom, ste povinní odškodniť spoločnosť PayPal za činnosti súvisiace s vaším účtom PayPal a s používaním služieb PayPal.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal ochránite a odškodníte v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi a požiadavkami (vrátane príslušných právnych poplatkov) zo strany tretích strán, ktoré vznikli v dôsledku:

 • vášho porušenia tejto zmluvy s používateľom,
 • vášho nesprávneho používania služieb PayPal,
 • vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretích strán,
 • činnosti alebo nečinnosti tretej strany, ktorej ste udelili povolenie na používanie vášho účtu PayPal alebo na prístup k webovým lokalitám, softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne ktorej ste umožnili používať služby PayPal vo vašom mene.

Vaša zodpovednosť za straty a náklady, ak ste spotrebiteľom

Ak ste spotrebiteľom, budete zodpovedať za všetky straty, výdavky a iné náklady, ktoré vzniknú spoločnosti PayPal a v dôsledku vášho úmyselného alebo nedbanlivého:

 • porušenia tejto zmluvy s používateľom,
 • nesprávneho používania služieb PayPal,
 • porušenia akéhokoľvek zákona; alebo
 • porušenia práv tretej strany (môže to zahŕňať napríklad to, že ste porušili autorské práva alebo ochranné známky inej osoby).

Budete zodpovedať aj za všetky straty, výdavky a iné náklady, ktoré vzniknú spoločnosti PayPal v dôsledku konania alebo nekonania akejkoľvek tretej strany, ktorej ste umýselne alebo z nedbanlivosti udelili povolenia na používanie vášho účtu PayPal alebo na prístup k webom, softvéru a systémom (vrátane akýchkoľvek sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek služieb PayPal) prevádzkovaným spoločnosťou PayPal alebo v jej mene, alebo na prístup ku ktorejkoľvek zo služieb PayPal vo vašom mene.

Nenesiete zodpovednosť za žiadne straty, výdavky ani iné náklady, ktoré vzniknú spoločnosti PayPal a nie sú predvídateľné alebo typické podľa tejto zmluvy s používateľom.

Obmedzenie zodpovednosti

Ak ste spotrebiteľom, tento oddiel sa na vás nevzťahuje

Zodpovednosť spoločnosti PayPal je v súvislosti s vaším účtom PayPal a používaním služieb PayPal obmedzená. Spoločnosť PayPal v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za:

 • priamy alebo nepriamy ušlý zisk,
 • akúkoľvek osobitnú, náhodnú alebo následnú škodu (okrem iného vrátane škôd spôsobených stratou údajov alebo stratou obchodnej činnosti),

ktorá vyplýva z našich webových lokalít, softvéru a systémov alebo v súvislosti s nimi (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne ktorá vyplýva zo služieb PayPal alebo tejto zmluvy s používateľom alebo v súvislosti s nimi (nech vyplynuli akokoľvek, hoci aj z nedbanlivosti), pokiaľ to nezakazuje zákon a v rozsahu, v akom to zákon povoľuje.

Naša zodpovednosť voči:

 • vám alebo
 • akejkoľvek tretej strane

je v každom prípade obmedzená na skutočnú sumu priamych škôd (s výnimkou priamej straty zisku), pokiaľ to nezakazuje zákon a v rozsahu, v akom to zákon povoľuje.

Okrem toho v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne škody či straty (okrem iného za stratu peňazí, goodwillu, dobrého mena, zisku či iné nehmotné straty, alebo akékoľvek osobitné, nepriame alebo následné škody), ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z:

 • vášho používania alebo vašej neschopnosti používania našich webových lokalít, softvéru a systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne z vášho používania alebo neschopnosti používania služieb PayPal;
 • oneskorení alebo narušení na našich webových lokalitách, v našom softvéri a systémoch (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne z oneskorení alebo narušení v ktorejkoľvek službe PayPal;
 • vírusov alebo iného škodlivého softvéru, k nakazeniu ktorým došlo v dôsledku prístupu k našim webovým lokalitám, softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne v dôsledku prístupu k akejkoľvek webovej lokalite alebo službe prepojenej s našimi webovými lokalitami, softvérom alebo akoukoľvek službou PayPal;
 • porúch, chýb alebo nepresností akéhokoľvek druhu na našich webových lokalitách, v našom softvéri a systémoch (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne v informáciách a grafoch, ktoré ste z nich získali;
 • obsahu, konania alebo nečinnosti tretích strán;
 • pozastavenia alebo iných krokov podniknutých vo vzťahu k vášmu účtu PayPal;
 • vašej potreby upraviť svoje postupy, obsah či správanie, prípadne z vašej straty obchodnej činnosti či neschopnosti podnikať v dôsledku zmien tejto zmluvy s používateľom alebo pravidiel spoločnosti PayPal.

Naša zodpovednosť voči spotrebiteľom

Spotrebitelia od nás nemôžu požadovať náhradu škody s výnimkou škôd, ktoré spôsobíme v dôsledku:

 • ujmy na živote, končatine alebo zdraví;
 • úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia našich povinností voči vám;
 • porušenia zásadných zmluvných záväzkov z našej strany z nedbanlivosti (konkrétne povinností, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich služieb pre vás, ako sa uvádza v tejto zmluve s používateľom);

Za škody podľa tretieho bodu vyššie zodpovedáme iba v prípade, že sú predvídateľné alebo typické podľa tejto zmluvy s používateľom. Škoda je napríklad predvídateľná vtedy, ak je zrejmým dôsledkom porušenia zmluvy zo strany spoločnosti PayPal alebo ak podľa vás a spoločnosti PayPal prichádzala do úvahy v čase, keď ste uzavreli túto zmluvu s používateľom.

Nezodpovedáme ani za straty vzniknuté v dôsledku:

 • vášho porušenia tejto zmluvy alebo nezákonného konania; alebo v dôsledku
 • neodvrátiteľných, nepredvídateľných udalosti mimo našej kontroly.

Odmietnutie záruk

Ak ste spotrebiteľom, tento oddiel sa na vás nevzťahuje.

Služby PayPal sa poskytujú „tak ako sú“ a bez akéhokoľvek vyhlásenia či záruky, či už výslovnej, implicitnej alebo zákonnej. Spoločnosť PayPal sa výslovne zrieka akýchkoľvek implicitných záruk:

 • právneho nároku,
 • predajnosti,
 • vhodnosti na určitý účel,
 • neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť PayPal nemá žiadnu kontrolu nad produktmi ani službami poskytovanými predajcami, ktorí prijímajú platby cez PayPal, pričom spoločnosť PayPal nedokáže zaručiť, že kupujúci alebo predajca, s ktorým obchodujete, transakciu naozaj dokončí a že má na ňu potrebné oprávnenie.

Spoločnosť PayPal nezaručuje súvislý, neprerušovaný ani bezpečný prístup k jednotlivým častiam služieb PayPal.

Prevádzka našich webových lokalít, softvéru alebo systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, môže byť ovplyvnená mnohými faktormi mimo našej kontroly.

Spoločnosť PayPal vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že sa žiadosti o elektronické odpísanie alebo pripísanie prostriedkov v súvislosti s bankovými účtami a debetnými či kreditnými kartami spracujú načas. Spoločnosť PayPal však neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa času potrebného na dokončenie takéhoto spracovania, pretože služby PayPal závisia od mnohých faktorov mimo kontroly spoločnosti PayPal, akými sú napríklad oneskorenia v bankovom systéme alebo v medzinárodnej poštovej službe.

Niektoré krajiny vylúčenie implicitných záruk nepovoľujú, a preto sa na vás vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti nemusia vzťahovať.

Nemôžeme zaručiť správnosť informácií obsiahnutých v našej korešpondencii, prehľadoch, na webových lokalitách a ústne poskytnutých naším predstavenstvom, funkcionármi a zamestnancami vo všetkých situáciách a kontextoch, a preto by ste sa na tieto informácie nemali spoliehať.

Ste povinní dôkladne skontrolovať všetku korešpondenciu s nami a čo najskôr nás informovať, ak obsahuje skutočnosti, ktoré sa vám zdajú byť nesprávne alebo ktoré nie sú v súlade s vašimi príkazmi.

Záruka pre spotrebiteľa

Ak ste spotrebiteľom:

Spoločnosť PayPal nemá kontrolu nad produktmi ani službami poskytovanými predajcami, ktorí prijímajú platby cez PayPal, pričom spoločnosť PayPal nedokáže zaručiť, že kupujúci alebo predajca, s ktorým obchodujete, transakciu naozaj zrealizuje a že má na to potrebné oprávnenie.

Spoločnosť PayPal nezaručuje nepretržitý ani nepretržitý prístup k žiadnej časti služieb PayPal ani čas, v rámci ktorého budú platby zrealizované. Naše služby môžu závisieť od tretích strán a ďalších faktorov mimo našej kontroly, ako je napríklad medzinárodný bankový systém, čo môže viesť k oneskoreniam alebo prerušeniam.

Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

Ak máte spor s iným majiteľom účtu PayPal, spoločnosť PayPal zbavujete zodpovednosti za všetky:

 • nároky,
 • požiadavky,
 • škody (skutočné aj následné)

všetkého druhu a charakteru, známe aj neznáme, ktoré vznikli z takýchto sporov alebo v súvislosti s nimi.

Ak ste spotrebiteľom, nasledujúce oddiely sa na vás nevzťahujú:

Vyjadrením súhlasu s týmto zbavením zodpovednosti sa výslovne vzdávate všetkých ochrán, ktoré by inak obmedzili platnosť tohto zbavenia zodpovednosti, aby sa uplatnili len nároky vo váš prospech, ktoré sa vyskytujú alebo sa môžu vyskytovať v čase vyjadrenia súhlasu s touto verziou.

Vy sami (a nie spoločnosť PayPal) nesiete zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a pravidiel vašej konkrétnej jurisdikcie, ktoré sa na vás v súvislosti s používaním našich služieb môžu vzťahovať (napríklad takých, ktoré sa týkajú regulovaných činností, licenčných činností, vývozných alebo dovozných činností, daní alebo transakcií v cudzej mene).

Duševné vlastníctvo

Ochranné známky spoločnosti PayPal

PayPal.com, PayPal a všetky logá týkajúce sa služieb PayPal sú buď ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti PayPal alebo poskytovateľov jej licencií. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy alebo používanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal je zakázané. Okrem toho všetky hlavičky stránok, vlastná grafika, ikony tlačidiel a skripty predstavujú servisné známky, ochranné známky alebo typický dizajn spoločnosti PayPal. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy alebo používanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal je zakázané. Logá HTML poskytnuté spoločnosťou PayPal môžete používať na účely presmerovania používateľov webu na služby PayPal. Tieto logá HTML nesmiete žiadnym spôsobom meniť, upravovať ani prispôsobovať. Rovnako tak ich nemôžete používať spôsobom, ktorý znevažuje spoločnosť PayPal alebo služby PayPal, ani ich zobrazovať spôsobom, ktorý vyvoláva dojem sponzorovania či podpory zo strany spoločnosti PayPal. Všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa webových lokalít PayPal, ich obsahu, služieb PayPal, technológií v súvislosti so službami PayPal a všetkých technológií a obsahu vytvorených alebo odvodených na základe týchto lokalít, služieb a technológií sú výlučným vlastníctvom spoločnosti PayPal a poskytovateľov jej licencií.

Udeľovanie licencií – všeobecné informácie

Ak používate softvér spoločnosti PayPal, ako napríklad rozhrania API, nástroje pre vývojárov alebo iné softvérové aplikácie, okrem iného aj softvér poskytovaný našimi poskytovateľmi služieb alebo integrovaný s ich systémami, službami či softvérom, ktorý ste si stiahli alebo ste k nemu získali prístup cez webovú lokalitu alebo mobilnú platformu, potom vám spoločnosť PayPal udeľuje odvolateľnú, nevýlučnú, neprenosnú a obmedzenú licenciu bez licenčného poplatku a bez možnosti udeľovania licencií, pomocou ktorej môžete pristupovať k softvéru spoločnosti PayPal alebo ho používať v súlade s dokumentáciou, ktorá sa dodáva spolu s daným softvérom. Táto licencia sa vzťahuje na softvér a všetky aktualizácie, inovácie, nové verzie a náhradný softvér. Svoje práva k uvedenému softvéru nesmiete požičať, prenajať ani inak previesť na tretiu stranu. Máte povinnosť dodržiavať požiadavky na implementáciu, prístup a použitie, ktoré sú uvedené vo všetkých sprievodných dokumentoch k službám PayPal. Ak tieto požiadavky na implementáciu, prístup a použitie nedodržíte, budete niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré vznikli vám, spoločnosti PayPal a tretím stranám. Spoločnosť PayPal môže na základe predchádzajúceho oznámenia aktualizovať ľubovoľný softvér alebo ukončiť jeho poskytovanie. Napriek tomu, že spoločnosť PayPal mohla (1) integrovať určité materiály a technológie tretích strán do ľubovoľnej webovej lokality alebo inej aplikácie vrátane svojho softvéru, prípadne (2) môže pristupovať k určitým materiálom a technológiám tretích strán alebo ich používať, aby vám mohla poskytovať služby PayPal, neznamená to, že vám udeľuje práva spojené s takýmito materiálmi tretích strán ani že si tieto práva inak ponechávate. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, pozmeňovať, opravovať, kopírovať, reprodukovať, prispôsobovať, šíriť, zobrazovať, zverejňovať, spätne analyzovať, prekladať, rozoberať, dekompilovať ani vytvárať akýkoľvek zdrojový kód, ktorý pochádza zo softvérov alebo akýchkoľvek materiálov a technológií tretích strán, ani doň neoprávnene zasahovať či inak sa pokúšať o vytvorenie odvodeného diela z akýchkoľvek softvérov, materiálov alebo technológií tretích strán. Beriete na vedomie, že všetky práva, nároky a záujmy súvisiace so softvérom spoločnosti PayPal sú vlastníctvom spoločnosti PayPal a že akékoľvek v nich integrované materiály tretích strán sú vlastníctvom tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti PayPal. Na akúkoľvek softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú používate na webových lokalitách spoločnosti PayPal, sa vzťahuje licencia, pričom súhlas s ňou ste poskytli tretej strane, ktorá vám daný softvér poskytuje. Beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal nevlastní žiadnu softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú sa rozhodnete používať na niektorej z našich webových lokalít, v softvéroch alebo v súvislosti so službami PayPal, ani nemá nad takouto softvérovou aplikáciou kontrolu a rovnako tak za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť.

Udelenie licencie spoločnosti PayPal, záruky na duševné vlastníctvo

Spoločnosť PayPal si nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý poskytujete, nahrávate, odovzdávate alebo posielate spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal si taktiež nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý hosťujete na webových lokalitách alebo v aplikáciách tretích strán, ktoré využívajú služby PayPal s cieľom poskytovania platobných služieb súvisiacich s vaším obsahom. Pokiaľ sa v nasledujúcom odseku neuvádza inak, keď spoločnostiam skupiny PayPal poskytujete obsah alebo ho zverejňujete pomocou služieb PayPal, udeľujete spoločnosti PayPal (a stranám, s ktorými spolupracuje) nevýlučnú, neodvolateľnú, prenosnú a celosvetovo platnú licenciu bez licenčného poplatku na používanie vášho obsahu a súvisiacich práv duševného vlastníctva a práv na zverejňovanie, a to s cieľom zlepšenia, prevádzkovania a propagácie našich súčasných služieb a vyvíjania nových. Spoločnosť PayPal vám za žiaden obsah nevyplatí náhradu. Beriete na vedomie, že používanie vášho obsahu spoločnosťou PayPal nepredstavuje porušenie žiadneho práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu osobnosti. Ďalej beriete na vedomie a ručíte, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva na obsah, ktorý poskytujete, súhlasíte s tým, že sa vzdáte svojich morálnych práv, a sľubujete, že tieto práva nebudete voči spoločnosti PayPal uplatňovať.

Udelenie licencie spoločnosti PayPal zo strany predajcov

Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho odseku, ak ste predajca využívajúci služby PayPal na prijímanie platieb za tovar a služby, týmto spoločnosti PayPal udeľujete celosvetovo platné, nevýlučné, prenosné, plne splatené právo bez licenčného poplatku a s možnosťou udeľovania licencií (prostredníctvom viacerých úrovní) na používanie a verejné zobrazovanie vašich ochranných známok (okrem iného vrátane registrovaných a neregistrovaných ochranných známok, obchodných názvov, ochranných známok pre služby, log, názvov domén a iných označení, ktoré vlastníte, používate alebo na ktoré máte licenciu) počas platnosti tejto zmluvy s používateľom (1) na účely vašej identifikácie ako obchodníka, ktorý prijíma službu PayPal ako spôsob platby, a (2) na akékoľvek iné použitie, s ktorým vyjadrujete výslovný súhlas.

Rôzne ustanovenia

Postúpenie práv a povinností

Práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve s používateľom nemôžete previesť ani postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal môže kedykoľvek previesť alebo postúpiť túto zmluvu s používateľom, ako aj práva a povinnosti podľa tejto zmluvy s používateľom.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Táto zmluva s používateľom a vzťah medzi nami sa riadia zákonmi Luxemburského veľkovojvodstva.

Ak ste spotrebiteľom, záväzné zákonné predpisy na ochranu spotrebiteľa v krajine vášho bydliska sa uplatňujú bez ohľadu na rozhodné právo Luxemburského veľkovojvodstva. Ako spotrebiteľ môžete iniciovať akékoľvek súdne konanie týkajúce sa tejto zmluvy s používateľom na príslušnom súde v mieste svojho bydliska alebo na príslušnom súde v meste Luxemburg, kde má sídlo spoločnosť PayPal.

Ak konáte ako firma, súhlasíte s tým, že podliehate nevýlučnej jurisdikcii súdov mesta Luxembourg.

Posúdenie vašej webovej lokality

Ak do svojej webovej lokality integrujete služby PayPal alebo na ne budete inak odkazovať, spoločnosť PayPal môže používať automatizované technológie (napríklad na prehľadávanie webových lokalít) na získanie prístupu k vašej webovej lokalite a zhromažďovanie všetkých verejne prístupných alebo dostupných údajov na účely zabezpečenia dodržiavania tejto zmluvy, ako aj na účely boja proti škodlivým alebo podvodným aktivitám.

Pokiaľ ide o tieto technológie, spoločnosť PayPal nebude zhromažďovať žiadne osobné údaje vašich zákazníkov. Občas však môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré ste zverejnili na svojich webových lokalitách. Tieto osobné údaje sa budú spracúvať na účely uvedené v tejto časti a bude sa na ne vzťahovať naša ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť PayPal veľmi dôležitá. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste lepšie porozumeli našim záväzkom v rámci ochrany osobných údajov, ako aj spôsobu používania a poskytovania vašich údajov.

Jazyky a preklady zmluvy

Komunikovať s vami budeme v angličtine. Môžeme sa s vami pokúsiť komunikovať vo vašom miestnom jazyku, ak je to možné.

Táto zmluva s používateľom sa uzatvára len v angličtine. Preklad tejto zmluvy s používateľom poskytujeme len z dôvodu uľahčenia prehľadu a nie na úpravu podmienok tejto zmluvy s používateľom. V prípade rozporu medzi anglickou verziou tejto zmluvy s používateľom a verziou v inom než anglickom jazyku bude konečnú verziu predstavovať anglická verzia.

Vaše používanie osobných údajov (v pozícii predajcu) a právne predpisy o ochrane údajov

Ak (v pozícii predajcu) dostanete osobné údaje iného zákazníka služby PayPal, je nevyhnutné, aby ste zachovali dôvernosť týchto osobných údajov a použili ich len v súvislosti so službami PayPal. Je zakázané sprístupňovať alebo rozosielať akékoľvek osobné údaje iných zákazníkov služby PayPal tretím stranám, ako aj používať takéto osobné údaje na marketingové účely bez výslovného súhlasu zákazníka. Je zakázané posielať nevyžiadané e-maily zákazníkovi služby PayPal alebo používať služby PayPal na inkasovanie platieb na odosielanie alebo pomoc pri odosielaní nevyžiadaných e-mailov tretím stranám.

Pokiaľ (v pozícii predajcu) spracovávate akékoľvek osobné údaje zákazníka služby PayPal podľa tejto zmluvy s používateľom, vy aj spoločnosť PayPal budete nezávislými prevádzkovateľmi údajov (a nie spoločnými prevádzkovateľmi), čo znamená, že nezávisle od seba budete určovať účely a prostriedky spracovania týchto osobných údajov. Obe zmluvné strany súhlasia s tým, že budú dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a súkromia vrátane všetkých platných právnych predpisov, smerníc, kódexov postupov a regulačných požiadaviek vzťahujúcich sa na prevádzkovateľov údajov v súvislosti s touto zmluvou. Obe zmluvné strany majú a dodržiavajú vlastné, nezávisle určené vyhlásenia o ochrane osobných údajov, oznámenia, pravidlá a postupy týkajúce sa týchto osobných údajov, ktoré nezávisle od seba spracúvajú v súvislosti s touto zmluvou.

V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov obidve zmluvné strany:

 • sú povinné vykonávať a dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné opatrenia v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov,
 • sú povinné evidovať všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy s používateľom,
 • majú zakázané vedome či zámerne vykonať alebo vedome či zámerne povoliť vykonať niečo, čo by mohlo viesť k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov druhou stranou.

Všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíte v súvislosti so službami PayPal (a inak ich nevygenerujete, nezhromaždíte ani nezískate prostredníctvom samostatného vzťahu so zákazníkom mimo používania služieb PayPal), budete používať iba v obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný a relevantný pre služby PayPal, pričom ich nebudete používať na žiadne iné účely, pokiaľ nezískate predchádzajúci výslovný súhlas zákazníka.

Riešenie a obnovenie

Táto časť sa vzťahuje len na prípad, že máte firemný účet u spoločnosti PayPal. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akákoľvek zodpovednosť, ktorú môžeme mať v súvislosti s vaším účtom PayPal a produktmi a službami PayPal, ktoré vám môžeme priebežne poskytovať, môže podliehať právomoci na odpis a konverziu zo strany príslušného regulačného orgánu, ktorý na nás dohliada, a to bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie akejkoľvek inej zmluvy alebo dohody medzi nami. Dôvodom je požiadavka v smernici Európskej únie (2014/59/EÚ) (v transpozícii do príslušných vnútroštátnych právnych predpisov), ktorá regulačným orgánom poskytuje také právomoci na riadenie riešenia problémov príslušných finančných inštitúcií, ako je PayPal. Cieľom týchto právomocí je predísť potrebe záchrany príslušných finančných inštitúcií v úpadku zo strany vlád a daňových poplatníkov alebo ju znížiť.

Používaním svojho účtu PayPal a akýchkoľvek produktov a služieb PayPal beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete viazaní účinkom takýchto odpisovacích a konverzných právomocí, ktoré zahŕňajú (okrem iného) (a) úplné alebo čiastočné zníženie všetkých súm, ktoré môžu byť splatné spoločnosťou PayPal vašej osobe; (b) konverziu celého záväzku alebo jeho časti na podiely v spoločnosti PayPal; (c) zrušenie akéhokoľvek takéhoto záväzku; a d) zmenu akéhokoľvek ustanovenie našich príslušných zmlúv v súvislosti s vaším účtom PayPal a akýmikoľvek produktmi a službami PayPal s cieľom umožniť efektívny výkon týchto právomocí. Peniaze, ktoré vám dlhuje spoločnosť PayPal, môžu byť napríklad konvertované na akcie spoločnosti PayPal namiesto toho, aby vám boli vyplatené v hotovosti.

Zákon o digitálnych službách

V súlade s nariadením EÚ (2022/2065) o jednotnom trhu digitálnych služieb (zákon o digitálnych službách), ak na webových lokalitách alebo v mobilných aplikáciách vo vlastníctve spoločnosti PayPal vytvoríte a nahráte obsah (vrátane obrázkov, popisov produktov a správ), ktorý porušuje platné zákony, práva tretích strán alebo túto zmluvu s používateľom, spoločnosť PayPal môže prijať vhodné a primerané opatrenia vrátane okamžitého odstránenia takéhoto obsahu. Obsah ostatných používateľov’ môžete spoločnosti PayPal nahlásiť prostredníctvom špeciálneho tlačidla nahlasovania, ak je k dispozícii, alebo prostredníctvom nášho formulára nahlasovania tu. Na zistenie takéhoto obsahu a určenie vhodných opatrení môžeme (ale nie sme povinní) použiť automatizované prostriedky (napríklad filtre kľúčových slov a obrázkov), kontrolu človekom alebo kombináciu oboch opatrení. Ak sa domnievate, že sme takéto opatrenia nemali prijať, môžete podať sťažnosť. Viac informácií o postupe podávania sťažností nájdete tu.

Úplné znenie zmluvy a práva tretích strán

Táto zmluva s používateľom obsahuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou PayPal týkajúcu sa našich služieb.

Ak sa bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy s používateľom považovať za neplatné alebo nevykonateľné, dané ustanovenie bude vymazané a budú sa uplatňovať ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Osoba, ktorá nie je stranou tejto zmluvy s používateľom, nemá žiadne práva na základe zákona o zmluvách (právach tretích strán) z roku 1999, nevzťahujú sa na ňu žiadne podmienky tejto zmluvy s používateľom a nemôže si vynútiť ich uplatnenie (s výnimkou tretích strán, ktoré sú definované ako spoločnosť PayPal v časti Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti vyššie, v súvislosti s ich právami uvedenými v tejto zmluve s používateľom). Táto skutočnosť však nemá vplyv na žiadne právo ani opravný prostriedok tretích strán, ktoré existujú alebo sú dostupné inak než prostredníctvom uvedeného zákona.

PayPal ako spôsob prihlásenia

Pri prihlasovaní na určité externé webové lokality alebo mobilné aplikácie vám môžeme povoliť overenie cez PayPal. Ak tak urobíme, môžeme váš stav prihlásenia sprístupniť ktorejkoľvek tretej strane, ktorá takéto prihlásenie umožňuje, ako aj osobné a iné údaje o účte, ktorých poskytnutie tretej strane ste odsúhlasili na účely identifikácie. Spoločnosť PayPal neposkytne tretej strane prístup do vášho účtu PayPal a platby z vášho účtu danej tretej strane uskutoční iba na základe vašej osobitnej autorizácie a príkazu.

Ak umožníte návštevníkom overenie cez PayPal pri prihlásení na vašu webovú lokalitu, aplikáciu alebo do účtu zákazníka, je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas so všetkými príslušnými podmienkami vzťahujúcimi sa na sprístupnenú funkciu a dodržali všetky špecifikácie uvedené v návode týkajúcom sa integrácie alebo v príslušnom usmernení. Spoločnosť PayPal nezaručuje ani inak nezastupuje totožnosť používateľa v rámci tohto spôsobu prihlásenia. Spoločnosť PayPal vám neposkytne žiadne osobné ani iné údaje o účte používateľa (ani stav prihlásenia), ktoré má k dispozícii, bez súhlasu používateľa so sprístupnením takýchto údajov.

Podnikoví zákazníci

V tejto časti uvádzame skratku SPS2, ktorá odkazuje na druhú smernicu EÚ o platobných službách (EÚ 2015/2366).

Za podnikového zákazníka vás považujeme vtedy, ak v deň uzavretia tejto zmluvy s používateľom nie ste:

 • spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorej konanie nesúvisí s obchodovaním, podnikaním ani povolaním),
 • mikropodnik (firma, ktorá zamestnáva menej ako 10 osôb a jej ročná bilancia nepresahuje 2 milióny eur),

Môžeme sa s vami dohodnúť, že niektoré ustanovenia SPS2 (ako sú implementované miestnymi zákonmi) sa nevzťahujú na vaše používanie našej služby, ak ste firemným zákazníkom. Ak ste firemným zákazníkom, súhlasíte s tým, že:

 • nevzniká vám nárok na vrátenie peňazí za platby podľa zmlúv o fakturácii;
 • v prípade zistenia problému máte 60 dní od dátumu jeho výskytu na to, aby ste spoločnosť PayPal o danom probléme informovali; po uplynutí tejto lehoty spoločnosť PayPal nie je povinná problém prešetriť a vrátiť vám peniaze;
 • spoločnosť PayPal nie je povinná dodržiavať požiadavky týkajúce sa informácií stanovené v hlave III smernice SPS2 ani podobné požiadavky stanovené v smerniciach SPS2 platných pre členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sa na vás môžu vzťahovať (ďalej len „transpozície smernice SPS2“);
 • články 72 a 89 smernice SPS2 a podobné ustanovenia v transpozíciách smernice SPS2 sa nevzťahujú na vaše používanie služieb spoločnosti PayPal, čo znamená, že aj keď bude v tejto zmluve s používateľom uvedené inak, spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v zmysle týchto článkov a ustanovení.

Čísla častí a vymedzené pojmy

Ak ďalšie dokumenty (napr. zmluvné podmienky) odkazujú na čísla častí alebo vymedzené pojmy tejto zmluvy s používateľom, prečítajte si vysvetlivky k zmluve s používateľom a vyhľadajte príslušné ustanovenie alebo vymedzený pojem.

Dodatok č. 1. Tabuľka poplatkov

Súhlasíte s tým, že môžeme sťahovať poplatky z prevádzaných súm, musíme to však urobiť skôr, než sa vám tieto finančné prostriedky pripíšu na účet PayPal.

Po odoslaní alebo prijatí platby sa poplatky stiahnu v závislosti od:

 • typu transakcie, na ktorú sa daná platba viaže (podľa toho, či ide o komerčnú transakciu, osobnú transakciu alebo inú);
 • toho, či ide o cezhraničnú alebo domácu platbu, a/alebo podľa zdroja financovania použitého na financovanie tejto platby.

Ako sa uvádza v tejto zmluve s používateľom, poplatky sa vzťahujú aj na inú aktivitu na účte, prípadne na iné udalosti.

Ďalšie informácie nájdete v slovníku pojmov v časti A4 tohto dodatku č. 1.

Uvedené poplatky podliehajú príslušným daniam, môžu sa však vyskytovať aj iné dane alebo poplatky, ktoré neplatíte prostredníctvom spoločnosti PayPal ani nami nie sú vymáhané. Vy zodpovedáte za telefónne poplatky a všetky poplatky poskytovateľa internetových služieb, ako aj za podobné či súvisiace poplatky, ktoré vyplývajú z vášho používania služieb.

Informácie o prijatých sumách a o našich poplatkoch vám poskytneme buď e-mailom, alebo vo vašej histórii transakcií (ktorú nájdete po prihlásení do účtu PayPal). Pokiaľ sa nepreukáže, že sme urobili chybu, všetky poplatky musíte zaplatiť bez započítania pohľadávok či odpočtov. Za ďalšie služby, ktoré poskytujeme nad rámec tejto zmluvy, vám môžeme účtovať dodatočné poplatky. O týchto poplatkoch vás budeme informovať, keď o danú službu požiadate.

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tohto dodatku č. 1.

Poplatok za osobnú platobnú transakciu sa zobrazí v čase platby.

Ak ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tohto dodatku č. 1.

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok

Odosielanie domácich osobných platieb

Zadarmo (ak sa však vykoná prepočet meny, uplatňuje sa časť Prepočet meny)

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

A1.2.1 Cezhraničné osobné platby odoslané do krajín EHP v eurách alebo švédskych korunách

Aktivita

Poplatok

Odosielanie cezhraničných osobných platieb do krajín EHP v eurách alebo švédskych korunách

Zadarmo (ak sa však vykoná prepočet meny, uplatňuje sa časť Prepočet meny)

A1.2.2 Iné cezhraničné osobné platby

Ak chcete zistiť výšku poplatku za cezhraničnú osobnú platbu odoslanú používateľovi v konkrétnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Prvý krok. Vyhľadajte krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej má príjemca zaregistrovanú adresu. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.4 tohto dodatku č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Druhý krok. Nájdite príslušný poplatok (tretí stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie cezhraničných osobných platieb

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 EUR

Iná krajina^

3,99 EUR

^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^ Prejdite na časť A4.7 tohto dodatku č. 1 nižšie.

A2. Poplatky za komerčné platobné transakcie

Ak ide o fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v časti A4.6 tohto dodatku č. 1.

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A2.1 Odosielanie (nákup)

Zadarmo (ak sa však vykoná prepočet meny, uplatňuje sa časť Prepočet meny)

A2.2 Prijímanie domácich platieb (predaj)

A2.2.1 Štandardná sadzba

Platby používateľom, ktorí sú zaregistrovaní v službe PayPal ako osoby s bydliskom alebo sídlom v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Rumunsku, San Maríne, na Slovensku a v Slovinsku:

3,40 % + fixný poplatok

A2.2.2 Poplatky za používanie nového platobného riešenia zahrnutého do platformy PayPal Commerce Platform

Platby kartami (Visa alebo MasterCard) pomocou našej služby rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami*

Platby kartami od používateľov služby Platby bez účtu PayPal (známej aj pod názvom Základné možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami)

Platby prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby

Iné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

Poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Štandardná sadzba uvedená v časti A2.2.1

*Prečítajte si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o svojich možnostiach.

Len pre používateľov rozšírených možností platby kreditnými a debetnými kartami: môžete sa rozhodnúť, že vám budú účtované poplatky v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus Plus.  Kontaktujte nás, ak potrebujete ďalšie informácie. Uplatňujú sa ďalšie podmienky uvedené v zmluve o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online.

A2.3 Prijímanie cezhraničných platieb (predaj)

Uplatní sa poplatok za prijímanie domácich komerčných platieb navýšený o percentuálny poplatok za cezhraničnú transakciu, ako sa uvádza v tabuľke nižšie (v závislosti od krajiny odosielateľa).

Krajina odosielateľa

Poplatok

Európsky hospodársky priestor

0 %

Spojené kráľovstvo

1,29 %

Všetky ostatné trhy

1,99 %

Dodatočný poplatok za službu účtovaný príjemcom medzinárodných komerčných transakcií zo Spojeného kráľovstva

Tento poplatok sa vzťahuje len na obchodníkov, ktorí so spoločnosťou PayPal uzavreli osobitné zmluvy. Na základe zmeny v platných právnych predpisoch, nariadeniach alebo pravidlách používania kariet týkajúcej sa odosielania alebo prijímania komerčných transakcií sa môže uplatňovať dodatočný poplatok za službu na sumu komerčnej transakcie prijatej obchodníkom, ktorého účet PayPal je zaregistrovaný na trhu/v oblasti EHP, a uskutočnenej odosielateľom, ktorého účet je zaregistrovaný na trhu/v oblasti Spojeného kráľovstva, prípadne ho tak spoločnosť PayPal identifikuje.

Typ platby

Poplatok

Komerčné transakcie, v prípade ktorých je trh alebo oblasť príjemcu zaregistrovaná ako EHP, prípadne ju tak spoločnosť PayPal identifikuje

1,29 %

A2.4. Prijímanie domácich platieb osobne prostredníctvom kódov QR

Spoločnosť PayPal si bude za domáce transakcie prijaté osobne prostredníctvom kódov QR na váš účet PayPal účtovať variabilný poplatok v sume, ktorá sa rovná percentu uvedenému v nasledujúcej tabuľke podľa krajiny registrácie vášho účtu PayPal (ďalej len „variabilný poplatok QR“) zo sumy príslušnej platobnej transakcie, a fixný poplatok QR.

Krajina

Variabilný poplatok QR

Lotyšsko

0,90 %

Malta

0,90 %

Estónsko

0,90 %

Slovinsko

0,90 %

Slovensko

0,90 %

Cyprus

0,90 %

Grécko

0,90 %

Česká republika

0,90 %

Ak sa krajina, v ktorej ste si založili účet PayPal, nenachádza v predchádzajúcej tabuľke, daná funkcia nie je vo vašej krajine k dispozícii.

Fixný poplatok QR predstavuje fixný poplatok v sume v príslušnej mene transakcie prijatej osobne prostredníctvom kódov QR, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

FIXNÝ POPLATOK QR V MENE TRANSAKCIE

Austrálsky dolár:

0,10 AUD

Mexické peso:

2,00 MXN

Brazílsky real:

0,20 BRL

Nový taiwanský dolár:

3,00 TWD

Britská libra:

0,10 GBP

Novozélandský dolár:

0,15 NZD

Kanadský dolár:

0,10 CAD

Nórska koruna:

1,00 NOK

Česká koruna:

3,00 CZK

Filipínske peso:

5,00 PHP

Dánska koruna:

0,70 DKK

Poľský zlotý:

0,50 PLN

Euro:

0,10 EUR

Ruský rubeľ:

3,00 RUB

Hongkonský dolár:

0,80 HKD

Švédska koruna:

1,00 SEK

Maďarský forint:

30,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,10 CHF

Nový izraelský šekel:

0,40 ILS

Singapurský dolár:

0,20 SGD

Japonský jen:

12,00 JPY

Thajský baht:

4,00 THB

Malajzijský ringgit:

0,70 MYR

Americký dolár:

0,10 USD

A2.5. Prijímanie cezhraničných platieb osobne prostredníctvom kódov QR

Uplatňuje sa variabilný poplatok QR, fixný poplatok QR, ako aj dodatočný percentuálny cezhraničný poplatok (ďalej len „cezhraničný poplatok QR“), ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v závislosti od krajiny odosielateľa):

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok QR

Severná Európa/Európa I

0,50 %

Európa II/USA/Kanada/iná krajina

2,00 %

A3. Ostatné poplatky

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A3.1 Prepočet meny

A3.1.1 Za prepočet meny súm na firemnom účte PayPal, ktoré netvoria časť osobitnej prichádzajúcej alebo odchádzajúcej transakcie na vašom účte (napr. prepočet zostatku do inej meny), a za transakcie zahŕňajúce prepočet meny, v prípade ktorých sa výmenný kurz transakcie zaviazal znášať namiesto kupujúceho predajca:

3,0 % navyše k základnému externému výmennému kurzu, ako sa uvádza v časti Prepočet meny).

A3.1.2 Za všetky ostatné transakcie zahŕňajúce prepočet meny (vrátane prepočtu meny pri platbách, ktoré boli vrátené alebo zamietnuté):

4,0 % navyše k základnému externému výmennému kurzu, ako sa uvádza v časti Prepočet meny).

A3.2 Výber zostatku

A3.2.1 Výber a prevod priamo na bankový účet (podľa dostupnosti*)

Zadarmo (ak sa však vykoná prepočet meny, uplatňuje sa časť Prepočet meny)

Výber a prevod priamo na americký bankový účet

3,00 % (ak sa však vykoná prepočet meny, uplatňuje sa časť Prepočet meny)

Ak peniaze vyberiete v mene, v ktorej nie je váš účet vedený, na prepočet meny sa použije náš výmenný kurz transakcie. Ak máte firemný účet, namiesto toho vám navyše k základnému externému výmennému kurzu zaúčtujeme poplatok za prepočet meny, ako sa uvádza vyššie v časti A3.1.1.

*Výber a prevod priamo na bankový účet nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

A3.2.2 Výber a prevod na kartu alebo z karty (podľa dostupnosti*)

A3.2.2.1 Používatelia v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku

1 % z prevádzanej sumy s minimálnym a maximálnym poplatkom v závislosti od meny, v ktorej je karta vedená (mena výberu)**:

Mena výberu

Minimálny poplatok

Maximálny poplatok

Afganský afghání

25,00 AFN

1 050,00 AFN

Arménsky dram

135,00 AMD

5 250,00 AMD

Austrálsky dolár

0,25 AUD

10,00 AUD

Azerbajdžanský manat

0,45 AZN

17,50 AZN

Bahrajnský dinár

0,10 BHD

4,00 BHD

Bangladéšska taka

22,00 BDT

880,00 BDT

Belizský dolár

0,50 BZD

20,00 BZD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolár

0,25 CAD

10,00 CAD

Frank CFA

135,00 XOF

5 400,00 XOF

Švajčiarsky frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánska koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Eritrejská nakfa

3,75 ERN

150,00 ERN

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Ghanské cedi

1,55 GHS

62,50 GHS

Haitský gourde

25,00 HTG

1 000,00 HTG

Hongkonský dolár

2,00 HKD

80,00 HKD

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Iracký dinár

365,00 IQD

14 500,00 IQD

Nový izraelský šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Jordánsky dinár

0,20 JOD

7,25 JOD

Kuvajtský dinár

1,00 KWD

Žiadny maximálny poplatok

Kirgizský som

22,50 KGS

850,00 KGS

Libanonská libra

380,00 LBP

15 250,00 LBP

Lesothský loti

4,00 LSL

160,00 LSL

Libérijský dolár

37,50 LRD

1 500,00 LRD

Macajská pataca

2,00 MOP

80,00 MOP

Malajzijský ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Mauritánska ukija

9 MRU

360,00 MRU

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Mozambický metical

20,00 MZN

750,00 MZN

Novozélandský dolár

0,40 NZD

15,00 NZD

Nórska koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Ománsky rial

0,10 OMR

4,00 OMR

Pakistanská rupia

45,00 PKR

1 800,00 PKR

Filipínske peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Poľský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rial

1,00 QAR

40,00 QAR

Nový rumunský lei

1,00 RON

40,00 RON

Ruský rubeľ

20,00 RUB

700,00 RUB

Rwandský frank

250,00 RWF

10 000,00 RWF

Salvádorský colón

2,25 SVC

90,00 SVC

Svätotomášska dobra

5,50 STN

220,00 STN

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Singapurský dolár

0,50 SGD

15,00 SGD

Juhoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Srílanská rupia

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Švédska koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Tuniský dinár

0,75 TND

27,50 TND

Turecká líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Turkménsky manat

1,00 TMT

40,00 TMT

Ugandský šiling

930,00 UGX

37 500,00 UGX

Emirátsky dirham

0,90 AED

36,70 AED

Britská libra šterlingov

0,20 GBP

8,00 GBP

Americký dolár

0,25 USD

10,00 USD

Uzbecký som

3 000,00 UZS

120 000,00 UZS

Venezuelský bolívar

2 000 000,00 VES

60 000 000,00 VES

Zambijská kwacha

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Všetky ostatné meny

Žiadny minimálny ani maximálny poplatok

A3.2.2.2 Používatelia na Cypre, v Estónsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, na Malte, Slovensku a v San Maríne*:

Nasledujúci poplatok sa vzťahuje na výber a jeho výška závisí od meny, v ktorej je karta vedená (mena výberu).

Mena

Poplatok za transakciu

AED

10

AFN

262,50

ALL

276

ANG

4

AOA

1 233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220,00

BGN

3,50

BIF

4 725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4 226

CHF

3,50

CLP

1 200,00

CNY

17

COP

8 329

CRC

1 408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ERN

37,50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15,50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250,00

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

IQD

3 625,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1 109

KRW

2 915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LBP

3 800,00

LKR

454

LRD

375,00

LSL

40,00

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9 129

MKD

139

MMK

4 500,00

MNT

6 867

MOP

20,00

MRU

90

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1 842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450,00

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1 449

SRD

19

STN

55

SVC

22,50

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TMT

10,00

TOP

6

TRY

35

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5 760

UAH

61

UGX

9 194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

UZS

30 000,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1 478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

*Výber a prevod na kartu nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

A3.3.1 Chargebacky

Spoločnosť PayPal stanovila poplatok za vyrovnanie pre predajcov v prípade chargebackov platieb financovaných z kreditných a debetných kariet, čím pokrýva náklady na spracovanie chargebackov. (Chargeback môže nastať, keď kupujúci odmietne alebo stornuje zúčtovanie platby zo svojej karty prostredníctvom vydavateľa karty).

Výška poplatku za chargeback závisí od meny, v ktorej bola platba prijatá:

Austrálsky dolár:

22,00 AUD

Brazílsky real:

35,00 BRL

Kanadský dolár:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánska koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkonský dolár:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4 325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajzijský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolár:

28,00 NZD

Nórska koruna:

125,00 NOK

Filipínske peso:

900,00 PHP

Poľský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubeľ:

640,00 RUB

Singapurský dolár:

28,00 SGD

Švédska koruna:

150,00 SEK

Švajčiarsky frank:

22,00 CHF

Nový taiwanský dolár:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Libra šterlingov:

14,00 GBP

Americký dolár:

20,00 USD

A3.3.2 Poplatok za spor

Poplatok za spor môžeme účtovať, keď kupujúci podá sťažnosť alebo žiadosť o chargeback pri transakcii, ktorá bola spracovaná prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo riešenia PayPal Checkout. Ďalšie informácie o štandardných poplatkoch za spory a poplatkoch za vysoké množstvo sporov nájdete v zmluve s používateľom.

ŠTANDARDNÉ POPLATKY ZA SPORY

Austrálsky dolár:

25,00 AUD

Nový taiwanský dolár:

455,00 TWD

Brazílsky real:

65,00 BRL

Novozélandský dolár:

25,00 NZD

Kanadský dolár:

20,00 CAD

Nórska koruna:

140,00 NOK

Česká koruna:

350,00 CZK

Filipínske peso:

760,00 PHP

Dánska koruna:

100,00 DKK

Poľský zlotý:

60,00 PLN

Euro:

14,00 EUR

Ruský rubeľ:

640,00 RUB

Hongkonský dolár:

115,00 HKD

Singapurský dolár:

20,00 SGD

Maďarský forint:

4 585,00 HUF

Švédska koruna:

145,00 SEK

Nový izraelský šekel:

55,00 ILS

Švajčiarsky frank:

15,00 CHF

Japonský jen:

1 630,00 JPY

Thajský baht:

465,00 THB

Malajzijský ringgit:

65,00 MYR

Britská libra:

12,00 GBP

Mexické peso:

300,00 MXN

Americký dolár:

15,00 USD

Štandardné poplatky za spory: poplatok za spor bude v mene pôvodnej transakcie.

POPLATKY ZA VYSOKÉ MNOŽSTVO SPOROV

Austrálsky dolár:

50,00 AUD

Nový taiwanský dolár:

910,00 TWD

Brazílsky real:

130,00 BRL

Novozélandský dolár:

50,00 NZD

Kanadský dolár:

40,00 CAD

Nórska koruna:

280,00 NOK

Česká koruna:

700,00 CZK

Filipínske peso:

1 520,00 PHP

Dánska koruna:

200,00 DKK

Poľský zlotý:

120,00 PLN

Euro:

28,00 EUR

Ruský rubeľ

640,00 RUB

Hongkonský dolár:

230,00 HKD

Singapurský dolár:

40,00 SGD

Maďarský forint:

9 170,00 HUF

Švédska koruna:

290,00 SEK

Nový izraelský šekel:

110,00 ILS

Švajčiarsky frank:

30,00 CHF

Japonský jen:

3 260,00 JPY

Thajský baht:

930,00 THB

Malajzijský ringgit:

130,00 MYR

Britská libra:

24,00 GBP

Mexické peso:

600,00 MXN

Americký dolár:

30,00 USD

Poplatky za vysoké množstvo sporov: poplatok za spor bude v mene pôvodnej transakcie.

A3.4 Vrátenie peňazí za komerčné transakcie

Ak vrátite peniaze za komerčnú platobnú transakciu, nezaúčtuje sa vám za to žiaden poplatok, ale poplatky, ktoré ste pôvodne zaplatili za prijatie platby, sa vám nevrátia.

A3.5 Odosielanie platieb prostredníctvom funkcií vyplatení a hromadných platieb PayPal

Služby vyplatení a hromadných platieb PayPal zjednodušujú odosielanie platieb viacerým príjemcom naraz. Za každú platbu odoslanú cez funkciu hromadných platieb si účtujeme poplatok, ktorého maximálna výška závisí od typu platby a meny, v ktorej je platba uskutočnená. Jednotlivé limity sú uvedené nižšie.

A3.5.1 Poplatky

2 % z celkovej sumy platby

A3.5.2 Maximálna výška poplatkov za domáce transakcie odoslané cez funkcie vyplatení a hromadných platieb PayPal

Na domáce transakcie (v závislosti od meny platby) sa vzťahujú nasledujúce limity na maximálnu výšku poplatkov za platbu:

Austrálsky dolár:

16,00 AUD

Brazílsky real:

24,00 BRL

Kanadský dolár:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánska koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkonský dolár:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3 080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1 200,00 JPY

Malajzijský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolár:

20,00 NZD

Nórska koruna:

90,00 NOK

Filipínske peso:

640,00 PHP

Poľský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubeľ:

480,00 RUB

Singapurský dolár:

20,00 SGD

Švédska koruna:

100,00 SEK

Švajčiarsky frank:

16,00 CHF

Nový taiwanský dolár:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Libra šterlingov:

10,00 GBP

Americký dolár:

14,00 USDA3.5.3 Maximálna výška poplatkov za ostatné transakcie odoslané cez funkcie vyplatení a hromadných platieb PayPal

Na všetky ostatné transakcie (v závislosti od meny platby) sa vzťahujú nasledujúce limity na maximálnu výšku poplatkov za jednotlivé platby:

Austrálsky dolár:

100,00 AUD

Brazílsky real:

150,00 BRL

Kanadský dolár:

90,00 CAD

Česká koruna:

1 700,00 CZK

Dánska koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkonský dolár:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18 500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8 000,00 JPY

Malajzijský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1 080,00 MXN

Novozélandský dolár:

120,00 NZD

Nórska koruna:

540,00 NOK

Filipínske peso:

3 800,00 PHP

Poľský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubeľ:

2 800,00 RUB

Singapurský dolár:

120,00 SGD

Švédska koruna:

640,00 SEK

Švajčiarsky frank:

100,00 CHF

Nový taiwanský dolár:

2 700,00 TWD

Thajský baht:

2 800,00 THB

Libra šterlingov:

60,00 GBP

Americký dolár:

90,00 USDPoznámka: Na cezhraničné platby v eurách (EUR) alebo švédskych korunách (SEK) uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní poplatok za domácu transakciu.

A3.6 Priradenie a potvrdenie debetnej a kreditnej karty (overenie údajov o kreditnej alebo debetnej karte)

Niektorým používateľom môže byť z dôvodu navýšenia limitu na odoslané platby alebo na základe vlastného uváženia spoločnosti PayPal zaúčtovaný poplatok za priradenie a potvrdenie kreditnej a debetnej karty.

V závislosti od meny

Austrálsky dolár:

2,00 AUD

Brazílsky real:

4,00 BRL

Kanadský dolár:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánska koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkonský dolár:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolár:

3,00 NZD

Nórska koruna:

15,00 NOK

Filipínske peso:

100,00 PHP

Poľský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubeľ:

60 RUB

Singapurský dolár:

3,00 SGD

Švédska koruna:

15,00 SEK

Švajčiarsky frank:

3,00 CHF

Nový taiwanský dolár:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Libra šterlingov:

1,00 GBP

Americký dolár:

1,95 USD


Daná suma sa vám po úspešnom overení kreditnej alebo debetnej karty vráti.

A3.7 Žiadosť o záznamy

10,00 GBP alebo 12,00 EUR (za položku)

Tento poplatok sa uplatní v prípade žiadostí o poskytnutie informácií týkajúcich sa oprávneného dôvodu, prečo sme odmietli váš platobný príkaz. Za záznamy, ktoré ste si v dobrej viere vyžiadali v súvislosti s chybou na účte, vám poplatok účtovať nebudeme.

A3.8 Vrátenie sumy pri výbere z bankového účtu

Nasledujúci poplatok sa zúčtuje, keď sa používateľ pokúsi o výber, ktorý zlyhá z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácií o bankovom účte alebo o doručení.
Používatelia v Českej republike: 200 CZK

Používatelia zaregistrovaní v eurozóne: 3 EUR.

A3.9 Výška poplatkov pre charitatívne organizácie

Podlieha žiadosti a predbežnému schváleniu zo strany spoločnosti PayPal

A3.9.1 Výška poplatkov za domáce platby pre charitatívne organizácie

1,9 % + fixný poplatok pre charitatívne organizácie za každú platobnú transakciu.

A3.9.2 Fixný poplatok pre charitatívne organizácie

V závislosti od meny prijatej platby:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánska koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajzijský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Nórska koruna:

2,80 NOK

Filipínske peso:

15,00 PHP

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Nový taiwanský dolár:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Libra šterlingov:

0,20 GBP

Americký dolár:

0,30 USD


A3.9.3 Výška poplatkov za cezhraničné platby pre charitatívne organizácie

Výška poplatkov za cezhraničné platby pre charitatívne organizácie je rovnaká ako výška poplatkov za prijímanie cezhraničných komerčných platobných transakcií.

Poznámka: Na cezhraničné platby v eurách (EUR) alebo švédskych korunách (SEK) uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní poplatok ako za domácu platbu.

A3.10 Prijímanie elektronických šekov

Na platbu elektronickým šekom (v závislosti od meny prijatej platby) sa vzťahujú nasledujúce limity na maximálnu výšku poplatkov za platbu:

Austrálsky dolár:

50,00 AUD

Brazílsky real:

75,00 BRL

Kanadský dolár:

45,00 CAD

Česká koruna:

850,00 CZK

Dánska koruna:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkonský dolár:

330,00 HKD

Maďarský forint:

9 250 HUF

Izraelský šekel:

160,00 ILS

Japonský jen:

4 000 JPY

Malajzijský ringgit

150,00 MYR

Mexické peso:

540,00 MXN

Novozélandský dolár:

60,00 NZD

Nórska koruna:

270,00 NOK

Filipínske peso:

1 900,00 PHP

Poľský zlotý:

140,00 PLN

Ruský rubeľ:

1 400,00 RUB

Singapurský dolár:

60,00 SGD

Švédska koruna:

320,00 SEK

Švajčiarsky frank:

50,00 CHF

Nový taiwanský dolár:

1 350,00 TWD

Thajský baht:

1 400,00 THB

Libra šterlingov:

30,00 GBP

Americký dolár:

45,00 USD

A3.11 Prijímanie mikroplatieb

Svoj súčasný typ účtu môžete na základe žiadosti a predbežného schválenia zo strany spoločnosti PayPal zmeniť tak, aby ste získali sadzby pre mikroplatby – ak máte o danú službu záujem, kontaktujte nás. Táto sadzba sa vzťahuje na všetky komerčné platobné transakcie prijaté na účet PayPal.

A3.11.1 Poplatok za domáce mikroplatby

5 % + fixný poplatok za mikroplatby

A3.11.2 Poplatok za cezhraničné mikroplatby

6 % + fixný poplatok za mikroplatby

A3.11.3 Fixný poplatok za mikroplatby

V závislosti od meny prijatej platby.

Austrálsky dolár:

0,05 AUD

Brazílsky real:

0,10 BRL

Kanadský dolár:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánska koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkonský dolár:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajzijský ringgit

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolár:

0,08 NZD

Nórska koruna:

0,47 NOK

Filipínske peso:

2,50 PHP

Poľský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubeľ:

2,00 RUB

Singapurský dolár:

0,08 SGD

Švédska koruna:

0,54 SEK

Švajčiarsky frank:

0,09 CHF

Nový taiwanský dolár:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Libra šterlingov:

0,05 GBP

Americký dolár:

0,05 USD


Poznámka: Na cezhraničné platby v eurách (EUR) alebo švédskych korunách (SEK) uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní poplatok ako za domácu platbu.

A3.12

Neaktívny účet PayPal

Poplatok za neaktivitu v službe sa bude účtovať podľa toho, ktorá z nasledujúcich hodnôt je nižšia: poplatok uvedený nižšie alebo zostávajúci zostatok na vašom účte. Poplatok za neaktivitu v službe sa nevzťahuje na osobné účty zaregistrované v Grécku ani na účty zaregistrované na Malte.

Euro:

10,00 EUR

Česká koruna:

270,00 CZK

Maďarský forint:

3 600,00 HUF

Švajčiarsky frank:

10,00 CHF

A4. Slovník pojmov

A4.1 Komerčná platobná transakcia zahŕňa nákup a predaj tovaru a služieb, vykonávanie akýchkoľvek iných komerčných transakcií, prípadne prijímanie platieb na základe žiadosti o peniaze prostredníctvom služby PayPal.

A4.2 Osobná platobná transakcia zahŕňa odosielanie peňazí (iniciované na karte Priatelia a rodina funkcie Poslať peniaze) priateľom a rodine, ako aj prijímanie peňazí na účet PayPal od priateľov a rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu podkladovej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na vykonanie žiadnej inej komerčnej transakcie).

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predávate tovar alebo služby), nesmiete od kupujúceho požadovať, aby vám za nákup zaplatil v podobe osobnej platobnej transakcie. V opačnom prípade vám spoločnosť PayPal môže znemožniť prijímanie niektorých alebo všetkých platieb v podobe osobných transakcií. Rovnako tak upozorňujeme, že:

A4.2.1 z niektorých krajín (vrátane Číny a v niektorých prípadoch aj Nemecka) nie je možné odosielať peniaze v podobe osobnej transakcie;

A4.2.2 na účty vedené v Brazílii a Indii nie je možné odosielať osobné platobné transakcie, ani ich nie je možné z nich prijímať, čo znamená, že nemôžete odosielať osobné platobné transakcie na účty vedené v Brazílii alebo Indii, a

A4.2.3 poplatok platí odosielateľ.

A4.3 Domáca platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako osoby s bydliskom alebo sídlom v rovnakej krajine.

A4.4 Cezhraničná platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako osoby s bydliskom alebo sídlom v rôznych krajinách. S cieľom zjednodušiť výpočet výšky poplatkov za cezhraničné platby sú isté krajiny zoskupené do nižšie uvedených skupín:

Názov skupiny

Krajiny

Európsky hospodársky priestor (EHP)

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Severná Európa

Alandy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

Európa I

Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Európa II

Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

Spojené kráľovstvo

Guernsey, ostrov Man, Jersey a Spojené kráľovstvo.

A4.5 Percentuálne poplatky (napríklad 2,90 %) predstavujú sumu rovnajúcu sa percentuálnemu podielu sumy platby, ktorá sa (pokiaľ sa neuvádza inak) zúčtuje v mene, v ktorej bola platba prijatá.

A4.6 Fixné poplatky za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie (ak sa neuvádza inak) vychádzajú z meny, v ktorej bola platba prijatá:

Mena:

Poplatok:

Mena:

Poplatok:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Nórska koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Filipínske peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Dánska koruna:

2,60 DKK

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový taiwanský dolár:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajzijský ringgit:

2,00 MYR

Libra šterlingov:

0,30 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

A4.7 Poplatky v rôznych menách za odosielanie platieb: Niektoré poplatky platíte spoločnosti PayPal v menách, ktoré sa líšia od meny účtu, z ktorého odosielate sumu platby. V takomto prípade vykonáme prepočet meny (v súlade s časťou Prepočet meny a v relevantných prípadoch aj s časťou A3.1 uvedenou vyššie) z meny každého príslušného úvodného zostatku do meny, v ktorej je poplatok splatný, a tieto poplatky zúčtujeme z prepočítaného zostatku.