>> Zobraziť všetky zmluvy

Zmluva o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal

Naposledy aktualizované 28. mája 2024

Stiahnuť PDF

Toto sú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „spoločnosť PayPal“, prípadne „my“, „nám“, „nami“, „nás“ alebo ďalšie tvary slovies v prvej osobe množného čísla).

1. Informácie o týchto podmienkach

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie ktorejkoľvek z našich funkcií alternatívnych spôsobov platby.

Definície:

 • Funkcia alternatívnych spôsobov platby je nami poskytovaná funkcia, ktorá, ak je integrovaná do vašej online pokladne alebo ak odošlete faktúru v podobe žiadosti o platbu, umožňuje vašim zákazníkom vybrať si a použiť ktorýkoľvek alternatívny spôsob platby (APM) (čo môžeme z času na čas povoliť), prostredníctvom ktorého vám zaplatia.
 • Alternatívne spôsoby platby (APM) predstavujú akýkoľvek spôsob platby uvedený v prílohe č. 1, ktorý môžeme komukoľvek povoliť, aby mohol aj bez účtu poslať platbu na váš účet, a to v súlade s týmito podmienkami.

Súčasťou týchto podmienok je zmluva s používateľom platná pre krajinu, v rámci ktorej ste sa zaregistrovali v službe PayPal ako rezident. Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach, sú definované v danej zmluve s používateľom. Tieto podmienky a zmluvu s používateľom treba v čo najväčšej miere vykladať ako jeden celok. V prípade, že vo výklade dôjde k rozporu, tieto podmienky majú v rozsahu daného rozporu prednosť pred zmluvou s používateľom.

Definícia našich služieb v zmluve s používateľom zahŕňa pri vykladaní spolu s týmito podmienkami aj našu funkciu alternatívnych spôsobov platby.

2. Prijatie týchto podmienok

Integráciou našej funkcie alternatívnych spôsobov platby do svojej online pokladne či platformy alebo odoslaním faktúry v podobe žiadosti o platbu vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Ak našu funkciu alternatívnych spôsobov platby integrujete do účtu inej fyzickej alebo právnickej osoby:

 • potvrdzujete, že vám daná fyzická alebo právnická osoba udelila povolenie právne ju zaviazať týmito podmienkami v jej mene; a
 • že daná fyzická alebo právnická osoba bude právne viazaná týmito podmienkami namiesto vás.

3. Používanie funkcie alternatívnych spôsobov platby

Keď funkciu alternatívnych spôsobov platby integrujete do svojej online pokladne alebo keď odošlete faktúru v podobe žiadosti o platbu, môžeme (ale nemusíme) komukoľvek umožniť zaplatiť vám prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby.

V prílohe č. 1 týchto podmienok sa uvádza zoznam všetkých alternatívnych spôsobov platby, ktoré môžeme príležitostne sprístupniť vašim zákazníkom, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa prijímania platieb od zákazníkov, ktorí použili alternatívny spôsob platby. Tieto ustanovenia musíte dodržiavať za každých okolností.

Vzhľadom na to, že platiteľ na odoslanie platby prostredníctvom alternatívneho spôsobu platby nepoužíva účet PayPal, nemôžete na proaktívne vrátenie platieb zaplatených alternatívnym spôsobom platby použiť službu PayPal, ak sa v prílohe č. 1 týchto podmienok neuvádza inak.

Platby alternatívnym spôsobom nie je možné prijímať v iných menách než v tých, ktoré sú pre daný alternatívny spôsob platby uvedené v prílohe č. 1 týchto podmienok.

Našu funkciu alternatívnych spôsobov platby môžete používať iba s firemným účtom, nie s osobným účtom. Výnimku tvorí situácia, keď prostredníctvom svojho osobného účtu odošlete faktúru v podobe žiadosti o platbu za tovar alebo služby.

Pri prijímaní alternatívnych spôsobov platby sa neuplatňuje dodatočný percentuálny poplatok za prijímanie medzinárodných komerčných transakcií, ktorý je uvedený v zmluve s používateľom.

4. Vaša zodpovednosť voči nám

K poskytovateľom alternatívnych spôsobov platby a spracovateľom platieb, ktorí nám pomáhajú umožniť vám prijímať platby prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby, môžeme pristupovať rovnakým spôsobom, akým pristupujeme k našim zúčtovacím bankám alebo spracovateľom platobných kariet, prípadne k iným spracovateľom platieb podľa zmluvy s používateľom.

Ak sa v prílohe č. 1 neuvádza inak, alternatívne spôsoby platby podliehajú riziku storna zo strany poskytovateľa alternatívnych spôsobov platby. Vaše záväzky a zodpovednosť voči nám v súvislosti s týmito stornami sú rovnaké ako v súvislosti so stornami a/alebo chargebackmi podľa zmluvy s používateľom. Poskytovateľ alternatívnych spôsobov platby môže ovplyvniť storno platby uskutočnenej alternatívnym spôsobom rovnako, ako banka platiteľa môže ovplyvniť storno a ako vydavateľ karty platiteľa môže ovplyvniť chargeback. Na platby uskutočnené alternatívnym spôsobom sa nevzťahuje ochrana predajcu.

Po skončení platnosti týchto podmienok budete voči nám podľa týchto podmienok naďalej zodpovední za storná platieb uskutočnených alternatívnym spôsobom vykonané zo strany poskytovateľa alternatívneho spôsobu platby, ako aj za všetky neuhradené záväzky vyplývajúce z vášho používania funkcie alternatívnych spôsobov platby pred skončením platnosti.

5. Zmeny a ukončenie

Zoznam alternatívnych spôsobov platby alebo poskytovateľov alternatívnych spôsobov platby uvedený v prílohe č. 1 týchto podmienok môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia rozšíriť alebo zúžiť.

Ďalej tiež môžeme zmeniť, odstrániť alebo doplniť tieto podmienky v súlade s postupom vykonávania zmien uvedeným v zmluve s používateľom. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete súhlas s týmito podmienkami odvolať.

Uplatňovanie týchto podmienok môžete kedykoľvek ukončiť tak, že funkciu alternatívnych spôsobov platby odstránite zo svojej online pokladne a budete postupovať podľa ďalších krokov súvisiacich s integráciou, ktoré vám môže PayPal príležitostne sprístupniť, prípadne tak, že prestanete používať produkt na fakturáciu poskytovaný spoločnosťou PayPal. Vďaka tomu budete môcť prestať poskytovať svojim zákazníkom alternatívne spôsoby platby, váš účet však zostane otvorený a zmluva s používateľom bude platiť aj naďalej.

Poskytovanie služby v rozsahu, v akom sa vzťahuje na našu funkciu alternatívnych spôsobov platby a/alebo alternatívne spôsoby platby, môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a (ak je to možné) po predchádzajúcom upozornení odoslanom v dostatočnom časovom predstihu ukončiť, zrušiť alebo pozastaviť bez toho, aby nám vznikla akákoľvek zodpovednosť voči vám.

Platnosť týchto podmienok pretrvá po akomkoľvek ukončení, a to v takom rozsahu a tak dlho, ako potrebujeme na: (i) vyriešenie záležitostí vyplývajúcich z vášho používania funkcie alternatívnych spôsobov platby pred týmto ukončením a/alebo (ii) splnenie požiadaviek platných právnych predpisov a nariadení.

Príloha č. 1

Alternatívne spôsoby platby

Alipay
Typ platby

Peňaženka

Alipay je digitálna peňaženka, ktorú môžu používať všetci zákazníci zaregistrovaní v službe Alipay.

Riziko chargebacku Nie
Záruka platby Nie
Možnosť vrátenia peňazí Áno
Minimálna výška transakcie Neuvedené
Maximálna výška transakcie 50 000 RMB denne
Konkrétny zakázaný tovar a služby Prečítajte si doplňujúce podmienky
Doplňujúce podmienky

Zabezpečte, že sa služby Alipay nebudú používať v týchto prípadoch:

 1. Nezákonné politické audiovizuálne produkty a publikácie, nezákonné reakcionárske karty a programové kanály, štátne tajné dokumenty a informácie, ďalšie reakcionárske články a prejavy.
 2. Zariadenia na hazardné hry, súkromné lotérie, hazardné služby, žreby do lotérie, pyramídový predaj, termínové kontrakty na zlato, tombola, vysokorizikové služby.
 3. Zariadenia na užívanie drog, munícia, zbrane/strelné zbrane a príslušenstvo, kontrolované nástroje, zločinecké predmety, ohňostroje a petardy, jedovaté predmety a nebezpečné chemikálie, drogy pre dospelých (napríklad afrodiziakum).
 4. Špekulácie s úverovými službami (vrátane špekulácií s úverovým ratingom Taobao), služby vyplácania hotovosti z kreditných kariet, webové lokality na kolektívne financovanie, falšovaná mena, transakcia z bankového účtu (bankové karty), akcie, fond, poistenie, poisťovacia platforma, pravidelné investovanie do zlata, bankové finančné produkty, služby cashbacku, jednoúčelové predplatené karty, cenné papiere, nezákonné získavanie prostriedkov, devízové služby, virtuálna mena na zahraničných účtoch, potvrdenky (faktúry), bitcoin, litecoin, YBcoin a ďalšie virtuálne meny, transakcie, MCard atď., aukcia, založenie, platobné inštitúcie, obeh meny RMB, cudzie meny.
 5. Diagnostika pohlavia plodu, ľudské orgány, služby náhradného materstva, služby lekárskeho vyšetrenia, lekárske zariadenia, kontaktné šošovky.
 6. Služby týkajúce sa nabúravania systému, malvéru a ďalšieho softvéru, ktorý ohrozuje spoločnosť Alibaba a jej pridružené spoločnosti, videokonferenčné služby, náboženské webové lokality, online cintorín, bohoslužby a ďalšie služby, monitorovanie informácií o súkromí počítača, satelitná anténa atď., špionážne nástroje, ďalšie predmety a služby na narúšanie osobného súkromia, informácie o preukaze totožnosti a ďalšie informácie, ktoré narúšajú súkromie ostatných, vydávanie certifikátov a tvorba pečiatok.
 7. Zahraničné zoznamovacie služby, tovar a služby porušujúce relevantné štátne nariadenia, nekvalitné jedlo (imitácie), tabak, surová ropa, charity, pašované predmety, špeciálne produkty na konkrétne časové obdobie (napr. na olympijské hry), kultúrne pamiatky, luxusný tovar, predaj a prenájom vozidiel.
Web Apple Pay
Typ platby Peňaženka Apple Pay
Riziko chargebacku Áno
Záruka platby Áno (na základe zásad týkajúcich sa spracovania kreditných kariet)
Možnosť vrátenia peňazí Áno
Minimálna výška transakcie Neuvedené
Maximálna výška transakcie Neuvedené
Konkrétny zakázaný tovar a služby Zoznam zakázaného tovaru a služieb nájdete v podmienkach webu Apple Pay na stránke https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Doplňujúce podmienky

Dodatočné podmienky týkajúce sa integrácie funkcie alternatívnych spôsobov platby do vašej online pokladne alebo platformy nájdete na stránke https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Typ platby

Debetná karta

Bancontact predstavuje spôsob platby debetnou kartou, pri ktorom oprávnená úverová inštitúcia vydá debetnú kartu umožňujúcu zákazníkom platiť za tovar a služby priamo z bankového účtu.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Bancomat Pay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Riziko chargebacku

Áno

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Bez limitu, v závislosti od dohody vydávajúcej banky so zákazníkom o maximálnej výške limitu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

 1. Služba Bancomat Pay je obmedzená na zákazníkov v Taliansku, vo Vatikáne a v San Maríne.
 2. Zabezpečíte, aby sa ochranná známka služby Bancomat Pay zobrazovala a používala iba v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v nariadení služby Bancomat Pay o používaní ochranných známok: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines.
 3. Pred potvrdením platby poskytnete zákazníkovi:

i) presný opis zakúpenej služby alebo tovaru,

ii) celkovú výšku platby,

iii) potvrdenku (papierovú alebo elektronickú) s podrobnosťami o platbe.

BLIK

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

BLIK predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 PLN na transakciu

Maximálna výška transakcie

10 000,00 PLN na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Je potrebné, aby ste na svojej webovej lokalite alebo vo svojom zariadení zreteľne uvádzali názov alebo ochranné známky systému BLIK v súlade s príručkou k používaniu značky BLIK.

EPS

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

EPS predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platby EPS umožňujú banky zapojené do systému EPS.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Všetky prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby EPS, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.

Fínsky online bankový prevod (Verkkopankki)

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Fínsky online bankový prevod predstavuje spôsob platby bankovým prevodom.

Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,65 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

20 000,00 EUR na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v zmluve: nezákonné hazardné hry, prostitúcia, falšovaný tovar, pirátstvo produktov, nezákonný predaj alebo distribúcia tabakových výrobkov či pornografie alebo vyobrazenie ťažkých násilných činov, Nordea Bank nepovoľuje dobíjanie peňaženiek ani predplatených produktov

Doplňujúce podmienky

1. Je potrebné, aby ste poskytli všetky požadované údaje v súlade s požiadavkami spoločnosti PayPal. Nedodržanie týchto požiadaviek na doručenie údajov môže mať za následok oneskorenie, pozastavenie alebo zrušenie spracovania uskutočneného predaja.

2. Ak sa spoločnosť PayPal musela aktívne zapojiť do urovnania sporu alebo iného podobného konania, ste povinní odškodniť ju za opodstatnené výdavky vzniknuté pri riešení sporu v súvislosti s transakciou, ku ktorému došlo medzi vami a zákazníkom.

3. Horná hranica zodpovednosti je vyfakturovaná suma predaja (predaj vašich produktov alebo služieb zákazníkovi), s ktorým škody priamo súvisia, alebo 1 000 EUR podľa toho, ktorá suma je nižšia. Celková súhrnná zodpovednosť však nemôže prekročiť 5 000 EUR. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Giropay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Giropay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom:

Platobné nástroje (hotovosť, úspory alebo elektronické peniaze, meny vrátane virtuálnych mien, napríklad bitcoin, a šeky), u ktorých nemôžete identifikovať príjemcu platobného nástroja, s výnimkou poukážok alebo predplatených produktov.

Doplňujúce podmienky

 1. Platobný systém Giropay je určený len pre zákazníkov s prístupom k účtu kompatibilnému s online bankovníctvom, ktorý je vedený v oprávnenej úverovej inštitúcii so sídlom v Nemecku. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že všetky nemecké bankové účty sú kompatibilné s platobným systémom Giropay.
 2. Je potrebné dodržiavať všetky zmluvné podmienky uvedené v pravidlách a nariadeniach systému Giropay vrátane používania loga Giropay, ktoré je obmedzené len na európsky región.
 3. Pri používaní systému Giropay ako spôsobu platby nebudete požadovať žiadne údaje o zákazníkoch, predovšetkým osobné údaje, ako je napríklad IBAN alebo meno.
 4. Záruka platby v rámci systému Giropay je obmedzená na 10 000 EUR na transakciu.
 5. Akékoľvek prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby Giropay, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Platnosť záruky platby Giropay uplynie o 6 týždňov po prijatí danej transakcie označenej ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné), ak pred uplynutím 6-týždňovej lehoty nepodáte sťažnosť v písomnej forme.

GrabPay

Typ platby

Peňaženka

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 SGD

Maximálna výška transakcie

5 000,00 SGD

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru alebo služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom si prečítajte doplnkové podmienky uvedené nižšie. 

Doplňujúce podmienky

 1. Obchodník sa bude riadiť zmluvnými podmienkami spoločnosti GrabPay, ktoré zahŕňajú vyhlásenie spoločnosti GrabPay o ochrane osobných údajov (dostupné na stránke https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Obchodník nesmie účtovať prirážku ani iný poplatok za prijatie služby GrabPay ako spôsobu platby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GrabPay. To nebráni obchodníkom v účtovaní poplatku za balné v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
 3. Vrátenie peňazí sa môže iniciovať iba cez rozhranie systému GrabPay zaisťované poskytovateľom alternatívneho spôsobu platby. Ak obchodník použije na vrátenie peňazí akýkoľvek alternatívny spôsob vrátane, nie však výhradne, bankového prevodu alebo vrátenia hotovosti, spoločnosť GrabPay nie je v žiadnom prípade zmluvnou stranou a takéto vrátenie peňazí sa uskutoční medzi obchodníkom a zákazníkom.
 4. Na požiadanie je obchodník povinný spolupracovať v rozsahu potrebnom na vyšetrovaní transakcie vrátane poskytnutia akejkoľvek dokumentácie a/alebo informácií súvisiacich s transakciou poskytovateľovi alternatívneho spôsobu platby do štrnástich (14) dní a prípadne musí zabezpečiť, že podnikne všetky kroky potrebné na splnenie tejto požiadavky na spoluprácu.
 5. Na základe tohto vyšetrovania spoločnosť GrabPay rozhodne, či je potrebné transakciu vrátiť zákazníkovi. Obchodník si je vedomý toho, že rozhodnutie spoločnosti GrabPay je konečné a poskytovateľ alternatívneho spôsobu platby vrátenie peňazí uskutoční podľa pokynov spoločnosti GrabPay, a súhlasí s tým. Ak sa vyžaduje vrátenie peňazí zákazníkovi, spoločnosť PayPal a obchodník sú plne zodpovední za akúkoľvek sumu na vrátenie, ako aj za všetky ostatné náklady priamo spojené s týmto vrátením peňazí.
 6. Spoločnosť GrabPay si vyhradzuje právo kedykoľvek zaviesť obmedzenia služby vrátane odmietnutia alebo obmedzenia transakcií.
 7. Obchodník je povinný so spoločnosťou GrabPay zaobchádzať rovnako ako s akýmikoľvek inými spôsobmi platby ponúkanými na webových lokalitách obchodníkov, v jej reklamných a propagačných materiáloch a iných externých publikáciách. Najmä:
  1. umiestnenie loga GrabPay a tlačidiel výberu má byť významne podobné umiestneniu alternatívnych spôsobov platby a nápadnosť loga GrabPay a tlačidiel výberu je rovnaká ako pri iných spôsoboch platby;
  2. so spoločnosťou GrabPay sa má zaobchádzať rovnako ako s alternatívnymi spôsobmi platby pri platení na predajnom mieste obchodníka a pri uplatnení podmienok, obmedzení alebo poplatkov ponúkaných alebo poskytovaných obchodníkmi zákazníkom;
  3. a nič nemá brániť zákazníkovi v možnosti výberu služby GrabPay, nič mu takúto možnosť nemá znevýhodňovať, nič nemá odrádzať používateľa od používania služby GrabPay a tiež ho nič nemá nabádať, aby použil alternatívny spôsob platby.
 8. Obchodníci, ktorí svojim zákazníkom ponúkajú službu GrabPay, sa zaväzujú, že (i) nebudú nesprávne charakterizovať ani znevažovať značku GrabPay ako spôsob platby ani ako spoločnosť a že (ii) nebudú tvrdiť, že iný spôsob platby je lepší alebo výhodnejší ako GrabPay a že neuprednostnia iné spôsoby platby pred službou GrabPay.
 9. Obchodník prestane používať logá, ochranné známky alebo iné známky spoločnosti GrabPay (ďalej len „známky GrabPay“) do tridsiatich dní od prijatia takejto žiadosti, ak spoločnosť GrabPay podľa svojho primeraného uváženia rozhodne, že používanie poškodzuje alebo oslabuje známky GrabPay alebo zneužíva súvisiace dobré meno.
 10. Spôsob platby GrabPay nemožno použiť v prípade určitého tovaru a služieb, ktoré sú uvedené nižšie, ako aj v zmluvných podmienkach služby GrabPay. Spoločnosť GrabPay si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať zmluvné podmienky služby GrabPay a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi zoznamom nižšie a zmluvnými podmienkami služby GrabPay majú prednosť zmluvné podmienky služby GrabPay.

a)  médiá pre dospelých zobrazujúce alebo súvisiace s nezákonnou činnosťou, akou je detská pornografia, znásilnenie, incest atď.; sexuálne orientované materiály alebo služby; akýkoľvek tovar alebo služby propagujúce nenávisť, násilie, ubližovanie alebo neznášanlivosť v akejkoľvek forme;

b)  letecké spoločnosti všetkých druhov vrátane, nie však výhradne, bežných komerčných leteckých spoločností, nízkonákladových dopravcov, charterových a leteckých touroperátorov, súkromných lietadiel a vrtuľníkových taxi; nelicencované cestovné kancelárie; hotely a ubytovacie služby akéhokoľvek druhu (ako sú hostely, apartmány, apartmány s obsluhou, motely, rezorty, vily); zdieľanie nehnuteľností, časovo organizované zdieľanie bývania, výmena domov, podnájom, poskytovanie nocľahu s raňajkami a podobné podniky; organizátori podujatí, predaj alebo opätovný predaj vstupeniek, plánovanie podujatí a súvisiace služby;

c) alkoholické výrobky a nápoje; tabakové výrobky, cigarety, cigary, elektronické cigarety a súvisiace výrobky (ako sú náhradné diely a nabíjačky); šperky, drahokamy, kamene a drahé kovy; predaj automobilov (nových a ojazdených motorových vozidiel akéhokoľvek druhu); ropa a plyn, ropa a odvodené produkty; predplatené telefónne karty, telefónne služby a mobilné telefóny; kúpele, relaxačné a masážne služby;

d)  značkový tovar akéhokoľvek druhu, tovar akéhokoľvek druhu chránený ochrannou známkou alebo autorskými právami, pokiaľ nie je predajca držiteľom duševného vlastníctva alebo držiteľom autorských práv alebo držiteľom licencie, služby obchádzania zákonov, zariadenia alebo softvéry používané na obchádzanie zákonov alebo na odstránenie ochrany autorských práv; tovar, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, právo na publicitu alebo ochranu osobných údajov alebo akékoľvek iné vlastnícke práva podľa zákonov Singapuru alebo akejkoľvek jurisdikcie; služby vypracúvania vysokoškolských prác a školských úloh na objednávku;

e)  počítačová technická podpora a centrá pomoci pre IT; zdieľanie súborov a súvisiace služby; predaj aktivít na sociálnych médiách, klikacie farmy vrátane, nie však výhradne, predaja lajkov na Facebooku, sledovateľov na Twitteri, zhliadnutí na YouTube; predplatné, členstvá, bezplatné skúšobné verzie a akékoľvek podobné obchodné modely, kde je nákup podmienený predplatným;

f)  klamlivé obchodné praktiky, ako sú Ponziho/pyramídové schémy, viacúrovňový marketing, garantované výsledky, investičné alebo obchodné kurzy a služby; ponúkanie alebo prijímanie platieb za účelom podplácania alebo korupcie; tovary, ktoré povzbudzujú, propagujú alebo uľahčujú nezákonné činnosti alebo inštruujú ostatných, aby sa zapojili do nezákonnej činnosti; ukradnutý tovar vrátane nezákonne nadobudnutého alebo skopírovaného digitálneho a virtuálneho tovaru; predaj produktov alebo služieb, pri ktorých singapurské vládne agentúry zistili vysokú pravdepodobnosť podvodu alebo transakcií vykonávaných zákazníkmi v rozpore so singapurskými zákonmi; osobné údaje tretích strán v rozpore so singapurskými zákonmi; služby bez pridanej hodnoty akéhokoľvek druhu vrátane, nie však výhradne, ďalšieho predaja štátnych ponúk bez povolenia alebo pridanej hodnoty, služieb, ktoré sú nespravodlivé, klamlivé alebo predátorské voči spotrebiteľom;

g)  finančné služby akéhokoľvek druhu, ako sú pôžičky, mikropôžičky, investičné schémy, úschova, inkasné agentúry, služby kaucií, vymáhanie dlhov, agregácia úverov, konsolidačné služby, ochrana kreditných kariet a podobné služby; podniky kolektívneho financovania, pôžičkové kluby, ktoré ponúkajú vlastné imanie alebo odmeny akéhokoľvek druhu; kryptomena, bitcoin, online mena, herné mince, online zlato a podobné virtuálne prostriedky; určité služby na opravu úveru a vyrovnanie dlhov, úverové transakcie alebo poisťovacie činnosti; podnikanie v oblasti peňažných služieb, ako sú úhrady, prevody, peňažné poukážky, predplatené darčekové karty, zariadenia s uloženou hodnotou, kvázi hotovosť, výmena mien a podobné služby (iné ako vo vzťahu k obchodným službám medzinárodných prevodov, ktoré sú podrobne uvedené v zmluvných podmienkach služby GrabPay); predaj cestovných šekov alebo peňažných poukážok; právne a daňové poradenstvo, konkurzné konanie a podobné služby;

h)  zahraničné vládne subjekty vrátane, nie však výhradne, veľvyslanectiev a konzulátov; štátnych, policajných a vojenských predmetov vrátane, nie však výhradne, uniforiem, odznakov, dekorácií, pokiaľ nie sú historické alebo zjavne nie sú pravé alebo oficiálne (napríklad hračky);

i)  hazardné hry, hry alebo iná činnosť so vstupným poplatkom a výhrou vrátane, nie však výhradne, kasínových hier, športového stávkovania, konských dostihov alebo dostihov chrtov, fantasy športov, lotériových tiketov, iných podnikov, ktoré umožňujú hazard, zručnostné hry (bez ohľadu na to, či sú právne definované ako hazardné hry alebo nie) a lotérie;

j)  akýkoľvek tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahujú sankcie Bezpečnostnej rady OSN; ľudské časti akéhokoľvek druhu vrátane, nie však výhradne, orgánov, častí tela, ľudských pozostatkov, telesných tekutín, kmeňových buniek, embryí;

k)  zdravotná starostlivosť, farmaceutické výrobky, doplnky stravy, nutričné produkty akéhokoľvek druhu, zdravotnícke potreby akéhokoľvek druhu; omamné látky, steroidy, určité kontrolované látky alebo iné produkty, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť spotrebiteľa; nelegálne drogy, tabak alebo zdravotné výrobky; látky určené na napodobňovanie ich účinkov; súvisiace príslušenstvo a produkty používané na ich vytvorenie alebo konzumáciu, ako sú bongá, vodné fajky a podobné zariadenia; súkromné lekárske praxe a e-lekári;

l)  politické, náboženské, duchovné, charitatívne a neziskové organizácie akéhokoľvek druhu; veštci, astrológia, výklad kariet, tarot, hypnóza a podobné služby;

m)  predaj zvierat alebo domácich zvierat akéhokoľvek druhu; produkty pytliactva a nezákonného lovu ohrozených druhov, ako sú morské cicavce, žraločie plutvy, rohy nosorožcov, slonovina, jelenie pižmo, medvedia žlč, tigrie penisy a podobné produkty;

n)  zbrane akéhokoľvek druhu vrátane strelných zbraní, streliva, nožov, nunčakov a príbuzných výrobkov, ich súčastí alebo príslušenstva; zbrane alebo nože regulované podľa singapurských zákonov; hračky, darčeky a repliky akéhokoľvek druhu pripomínajúce podobné výrobky; horľavé, výbušné, pyrotechnické, toxické a nebezpečné materiály vrátane, nie však výhradne, ohňostrojov, výbušnín, rádioaktívnych materiálov a látok a pušného prachu.

iDEAL

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

iDEAL predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platobný systém iDEAL môžu používať iba zákazníci s online bankovým účtom kompatibilným so systémom iDEAL, ktorý je vedený v banke so sídlom v Holandsku.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

 1. Informácie o tom, ako postupovať pri podávaní sťažností, musia byť na vašej webovej lokalite ľahko dostupné pre zákazníkov.
 2. Spôsob platby iDEAL nemôžete ponúkať prostredníctvom služieb e-mailového odkazu, ak ste vopred nezískali písomný súhlas od spoločnosti PayPal. Platobný odkaz iDEAL je adresa URL, ktorá zákazníka presmeruje na vašu platobnú stránku, kde môže uskutočniť transakciu iDEAL.
 3. V špecifických prípadoch, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie v súvislosti so spôsobom platby iDEAL, ste povinní vyhovieť žiadostiam o poskytnutie informácií, ktoré môžete vy alebo spoločnosť PayPal príležitostne dostať.
 4. Návod na integráciu systému iDEAL pre obchodníkov nájdete tu: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Tiež je potrebné, aby ste dodržiavali zmluvné podmienky týkajúce sa používania systému iDEAL vrátane používania loga iDEAL, ako sa uvádza na stránke www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Všetky prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby iDEAL, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Ak vás bude spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia považovať za vysoké riziko, vyhradzuje si právo požiadať vás o implementáciu procesu registrácie zákazníka, v rámci ktorého sa budú o zákazníkovi zaznamenávať minimálne nasledujúce údaje:

a) meno a e-mailová adresa;

b) číslo účtu a meno priradené k číslu bankového účtu, ktorý sa používa na nákupy cez spôsob platby iDEAL;

c) ďalšie informácie na overenie v druhom kroku a sledovanie transakcií, napríklad:

i. adresa IP,

ii. odtlačok prehliadača,

iii. číslo mobilného telefónu.

MB Way

Typ platby

Peňaženka

MB Way je spôsob platby obmedzený na zákazníkov v Portugalsku. MB Way sa sprístupní po priradení karty k aspoň jednému aliasu (mobilnému telefónnemu číslu, e-mailovej adrese alebo iným aliasom, ktoré spoločnosť PayPal považuje za vhodné).

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

Závisí od banky a limitu používateľa

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Mercado Pago 

Typ platby 

Spoločnosť Mercado Pago je poskytovateľ online platobných služieb, ktorý umožňuje kupujúcim v Brazílii a Mexiku uskutočňovať platby prostredníctvom kreditných kariet, debetných kariet, predplatených kariet, zostatku v peňaženke Mercado Pago a ďalších spôsobov platby. 

Riziko chargebacku 

Áno 

Záruka platby 

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany. 

Možnosť vrátenia peňazí 

Áno 

Minimálna výška transakcie 

0,01 MXN na transakciu 

0,01 BRL na transakciu 

Maximálna výška transakcie 

1 000 000,00 MXN na transakciu 

10 000 000,00 BRL na transakciu 

Konkrétny zakázaný tovar a služby 

V prípade Mexika:  

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: tovar a služby zakázané na základe zmluvných podmienok spoločnosti Mercado Pago, ako aj nasledujúce položky: lieky na lekársky predpis, farmaceutické výrobky, výživové doplnky, ktorých predaj nie je povolený, akékoľvek hazardné hry, finančné produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi finančného dohľadu, malvéry (napr. rogueware, vírusy atď.), financovanie politických strán alebo politických aktivít, priamy marketing, operácie s PSČ, bankové zmenky a poštové poukážky, veľkoobchodné kluby, viacúrovňový pyramídový predaj, časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare), agentúry na vymáhanie dlhov, faktoringové spoločnosti, likvidátori, spoločnosti s trojstrannou zmluvou, právnici v oblasti bankrotu, finanční poradcovia, nároky na akcie, investičné zverenecké fondy, investičné fondy, výmena meny, platobné príkazy z nefinančných inštitúcií, úrady prijímania záruk a zmenárne, cestovné šeky, cestovné služby a výletné plavby (okrem cestovných kancelárií), zbierky mincí, známky, numizmatické obchody, filatelia, Airtran Airways, Airtran Air, preplácanie šekov, automatické platby a predplatné, sprostredkovateľne práce a služba Cash Advance alebo úvery. 

 

V prípade Brazílie:  

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: služby sú zakázané.  

Istý tovar je zakázaný na základe zmluvných podmienok spoločnosti Mercado Pago. Úplný zoznam zakázaného tovaru a služieb nájdete na stránke https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264

Doplňujúce podmienky 

V prípade Mexika: Na platobné služby spoločnosti Mercado Pago sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Mercado Pago pre Mexiko.  

 

V prípade Brazílie: Na platobné služby spoločnosti Mercado Pago sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Mercado Pago pre Brazíliu.  

 

V prípade Brazílie a Mexika: 

Nie ste oprávnení používať značku, logo, obchodné meno ani iné prvky chránené právami duševného vlastníctva spoločnosti Mercado Pago. Spoločnosť Mercado Pago môžete uviesť iba ako spôsob platby. Ak sa pokúsite použiť práva duševného vlastníctva spoločnosti Mercado Pago neoprávneným spôsobom, vyhradzujeme si právo pozastaviť poskytovanie svojich služieb. 

 

Spoločnosť Mercado Pago nenesie zodpovednosť za žiadne ďalšie poplatky, ktoré vám vzniknú pre poskytnutie nesprávnych údajov o bankovom účte. 

 

Používateľ nesmie ďalej predávať služby správy platieb tretím stranám. 

Multibanco

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Multibanco predstavuje spôsob platby určený len pre zákazníkov v Portugalsku. Tento spôsob ponúka dve možnosti platby: prvou možnosťou je bankový prevod cez portál zákazníkovho online bankovníctva a druhou možnosťou je hotovostná platba v bankomatoch rôznych pobočiek portugalských bánk.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Neuvedené

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

99 999,99 EUR na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

MyBank

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

MyBank predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

V snahe predísť pochybnostiam ide okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom tiež o činnosti, ktoré by mohli byť trestné, ako ohrozenie mladistvých, pedofília, pornografia, nezákonná manipulácia s dielami, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva, neoprávnené používanie platobných prostriedkov, nedodržiavanie ochrany osobných údajov v súvislosti so systémami automatizovaného spracovania údajov, činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí, nedodržiavanie nariadení týkajúcich sa hazardných hier a stávok, konských dostihov, lotérií a nedodržiavanie ustanovení týkajúcich sa podmienok výkonu regulovaných povolaní.

Doplňujúce podmienky

Nie ste oprávnení používať logo MyBank ani iné prvky chránené právami duševného vlastníctva okrem prípadov, keď je ich používanie v súvislosti s týmito službami alternatívnych spôsobov platby povolené. V prípade akéhokoľvek ďalšieho použitia je potrebné riadiť sa príručkou MyBank Style Guide for Businesses, ktorú nájdete na webovej lokalite https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ak sa pokúsite používať logo MyBank neoprávneným spôsobom alebo spôsobom, ktorý nie je zamýšľaný alebo povolený, prípadne je v značnom rozpore s týmito požiadavkami, vyhradzujeme si právo zrušiť poskytovanie svojich služieb.

PayU

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

PayU predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 PLN na transakciu; 0,01 CZK na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v zmluve: lieky na lekársky predpis, farmaceutické výrobky a výživové doplnky, ktorých predaj nie je povolený; drogy, omamné látky vrátane syntetických drog, ako aj zariadenia a technológie používané na ich pestovanie, výrobu, predaj atď.; nepovolené hazardné hry; zbrane, munícia a plynové zbrane; online služby s pornografickým obsahom, napr. chatovacie miestnosti, videokamery, filmy na požiadanie; finančné produkty a služby, ak sú ponúkané ako súčasť činností, ktoré nie sú pod dohľadom príslušných orgánov finančného dohľadu; malvéry, napr. rogueware, vírusy atď.; politické strany a súvisiace webové lokality používané na ich podporu alebo na získavanie finančných prostriedkov na politické aktivity; kolektívne financovanie; sprostredkovatelia, ktorí prijímajú platby v mene mnohých príjemcov bez úradného povolenia alebo nespĺňajú požiadavky združení vydavateľov kariet alebo sprostredkovateľských subjektov.

Doplňujúce podmienky

1. Ste povinní zaistiť, aby bol zákazník informovaný jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom, že transakcie uskutočnené prostredníctvom spôsobu platby PayU nie je možné zrušiť.

2. Spoločnosti PayPal a PayU nie sú zodpovedné za žiadne dodatočné poplatky, ktorú vzniknú z dôvodu, že ste neodkázali zaistiť, aby boli poskytnuté iba správne údaje o bankovom účte.

3. Obchodníci používajúci spôsob platby PayU zodpovedajú za všetky neoprávnené alebo podvodné transakcie uskutočnené cez tento spôsob platby.

4. Ste povinní zabezpečiť, aby

a) žiadne identifikačné údaje zákazníka či údaje potrebné na overenie totožnosti zákazníka, ktoré by mohli slúžiť na uskutočňovanie objednávok, neboli uchovávané v elektronickej ani inej podobe;

b) pri zadávaní identifikačných údajov zákazníka či údajov potrebných na overenie totožnosti zákazníka, ktoré by mohli slúžiť na uskutočňovanie objednávok, nemohli tieto údaje získať tretie strany.

Poskytnutie identifikačných údajov zákazníka či údajov potrebných na overenie totožnosti zákazníka tretím stranám je prísne zakázané.

POLi

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

POLi predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platobný systém POLi je určený len pre zákazníkov, ktorí majú účet v bankovej inštitúcii v Austrálii a na Novom Zélande. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že sú so systémom POLi kompatibilné všetky novozélandské alebo austrálske bankové účty.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Nie

Minimálna výška transakcie

1,00 AUD/NZD na transakciu

Maximálna výška transakcie

10 000,00 AUD/NZD na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: hazardné hry.

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Przelewy24 (P24)

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Przelewy24 predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,05 PLN na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Ku každej transakcii je priradené jedinečné číslo transakcie a ďalšie údaje (ďalej len „podrobnosti transakcie“) s cieľom uľahčiť odpovedanie na otázky alebo riešenie potenciálnych sťažností. Zaväzujete sa, že budete podrobnosti transakcie uchovávať bezpečným spôsobom. Všetky sťažnosti týkajúce sa nesprávne vykonaných transakcií sa predkladajú priamo spoločnosti PayPal, ktorá danú záležitosť následne postúpi platobnému programu Przelewy24 na prešetrenie. V súvislosti s takýmito sťažnosťami je potrebné uviesť tieto údaje:

a) e-mailová adresa;

b) číslo transakcie;

c) suma transakcie;

d) celé meno majiteľa bankového účtu, z ktorého sa mala pôvodná suma transakcie previesť;

e) názov banky, v ktorej je zriadený účet, z ktorého sa mala suma transakcie previesť alebo na ktorý bola transakcia prevedená (podľa toho, čo je relevantné);

f) dátum transakcie;

g) názov karty (v prípade platby z karty);

h) číslo mobilného telefónu zákazníka (v prípade platby cez SMS).

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia môže platobný program Przelewy24 zamietnuť preskúmanie sťažností týkajúcich sa transakcií uskutočnených viac ako 90 dní

pred podaním danej sťažnosti.

Safetypay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Safetypay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

15 000 EUR

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem vyššie uvedeného zakázaného tovaru a služieb, systém Safetypay nemôžete používať na prijímanie platieb za nižšie uvedené položky, posielanie platieb nižšie uvedeným položkám ani na priame či nepriame napomáhanie nižšie uvedeným položkám: nelegálne nahrávky; falšovaný tovar; tovar, na ktorý je uvalené embargo; nelegálne drogy a príslušenstvo; urážlivý alebo rasovo či kultúrne necitlivý materiál; obsah, materiály alebo služby pre dospelých vrátane, nie však výhradne, kníh a videí pre dospelých, erotických liniek, webových lokalít pre dospelých, sprievodných/eskortných služieb, zoznamiek (zameraných na sex), neviest cez internet a rôznorodej zábavy pre dospelých; hotovosť; škody, straty, penále alebo pokuty akéhokoľvek typu; náklady alebo poplatky presahujúce bežnú cenu tovaru či služieb obchodníkov (príslušné dane) alebo poplatky, s ktorými zákazníci výslovne nesúhlasili; oneskorené platby alebo sumy pokrývajúce vrátené šeky či šeky s príkazom na zastavenie vyplatenia; predaj uskutočnený treťou stranou; sumy, ktoré nepredstavujú predaj tovaru a služieb uskutočnený v dobrej viere obchodníkovou firmou (napr. nákupy uskutočnené obchodníkovými vlastníkmi (alebo členmi ich rodiny) alebo zamestnancami); nelegálna obchodná transakcia; pranie špinavých peňazí alebo financovanie teroristických aktivít.

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Satispay

Typ platby

Peňaženka

Satispay poskytuje mobilnú platobnú platformu podporujúcu bankové účty.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem vyššie uvedeného zakázaného tovaru a služieb, systém Satispay nemôžete používať na prijímanie platieb za nižšie uvedené položky, posielanie platieb nižšie uvedeným položkám ani na priame či nepriame napomáhanie nižšie uvedeným položkám:

a)  telekomunikačné služby vrátane miestnych a medzinárodných hovorov, telefonátov v súvislosti s kreditnými kartami, telefonátov cez telefóny a faxy, ktoré čítajú magnetický prúžok;

b)  peňažné poukážky – bankový prevod;

c)  záložne;

d)  aktívny telemarketing;

e)  pasívny telemarketing;

f)  agentúry na predaj vstupeniek (rádio, televízia a ďalší priami marketingoví pracovníci nespadajúci do iných kategórií);

g)  finančné inštitúcie – manuálne vyplácanie hotovosti;

h)  finančné inštitúcie – automatizované vyplácanie hotovosti;

i)  splátky pôžičky, inštitúcia;

j)  nefinančné inštitúcie – cudzia mena, peňažné poukážky (nie bankový prevod), oprávňujúci poukaz a cestovateľské šeky;

k)  obchodníci – cenné papiere, vzájomné investičné fondy, akcie, komodity, dlhopisy;

l)  časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare);

m)  zoznamovacie a eskortné služby;

n)  nákupné služby a kluby;

o)  agentúry podávajúce informácie o úverovej schopnosti spotrebiteľov;

p)  sprostredkovateľne práce a dočasné služby pomoci;

q)  stávkovanie (vrátane žrebov do lotérie, kasínových žetónov a stávkovania mimo závodísk).

Doplňujúce podmienky

Obchodníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa osobné údaje prevedú do systému Satispay s cieľom spracovania transakcií. Takéto osobné údaje budú spracované systémom Satispay v súlade s jeho vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré môžete nájsť na stránke https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

Trustly

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Riziko chargebacku

Nie (po pripísaní peňazí na účet obchodníka)

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR na transakciu (v súlade s podmienkami stanovenými bankou zákazníka)

Maximálna výška transakcie

V súlade s podmienkami stanovenými bankou zákazníka

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy: bitcoin

Doplňujúce podmienky

1) Je potrebné zabezpečiť, aby boli logotypy a ochranné známky spoločnosti Trustly zobrazené a prezentované atraktívnym a vhodným spôsobom, ako aj v súlade s platnými požiadavkami na prezentáciu služby uvedenými na stránke https://trustly.com/en/developer/documents.

2) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: a) služba Trustly je závislá od funkčnosti systémov tretích strán, predovšetkým bánk, a spoločnosť Trustly nezaručuje funkčnosť svojej služby v prípade akéhokoľvek zlyhania, poruchy alebo zmeny v rámci týchto systémov tretích strán alebo v súvislosti s nimi; b) rýchlosť transakcií môže byť nepriaznivo ovplyvnená v čase, keď dôjde k výraznému zvýšeniu objemu transakcií, prípadne počas plánovanej údržby služby Trustly a c) spoločnosti PayPal a Trustly nie sú zodpovedné za žiadnu stratu ani škodu v dôsledku akéhokoľvek zhoršenia funkčnosti systémov tretích strán, ako sa uvádza v bode a) tohto odseku, ani v dôsledku výrazného zvýšenia objemu transakcií alebo plánovanej údržby služby Trustly, ako sa uvádza v bode b) tohto odseku.

Trustpay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Trustpay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Neuvedené

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: zbrane či podobné predmety (napr. pištole, časti pištolí, munícia, nože), finančné produkty pripomínajúce Ponziho schému, nezákonné drogy a vybavenie na výrobu drog, online obchodníci so starožitnosťami a predajcovia historických replík.

Doplňujúce podmienky

 1. Spoločnosti PayPal umožníte pristupovať na svoju webovú lokalitu tak, že bude môcť použiť manuálne pozorovanie, automatizované vyhľadávanie pomocou robotov („spidering“) alebo iný automatizovaný vyhľadávací proces na potvrdenie presnosti obsahu. Spoločnosť PayPal však nie je povinná monitorovať presnosť vašej webovej lokality.
 2. Vaša štandardná zmluva s obchodníkom musí obsahovať ustanovenia o vypovedaní zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, že obchodník nedodá zakúpený tovar alebo služby, zamietne sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb bez zdôvodnenia, prípadne bez uvedenia dôvodu zamietne možnosť vrátenia tovaru.
 3. Používanie služby TrustPay možno ukončiť bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou troch (3) týždňov.
 4. Budete vždy spolupracovať so spoločnosťou PayPal pri vyšetrovaní prípadných podozrení z nezákonného, podvodného alebo neprimeraného konania osoby používajúcej službu TrustPay.
 5. Na svojej webovej lokalite musíte zreteľne uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje obchodníka;
  2. úplnú špecifikáciu ponúkaného tovaru a/alebo služieb vrátane ich ceny a zúčtovacej meny;
  3. popis postupu na podanie sťažnosti a vrátenie tovaru alebo služieb vrátane informácií o právach spotrebiteľa;
  4. spôsob vrátenia platieb prijatých od zákazníkov obchodníka;
  5. kontaktné údaje oddelenia služieb zákazníkom;
  6. prípadné vývozné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ponúkaný tovar;
  7. spôsob doručenia tovaru alebo poskytnutia služieb.
 6. Zaručujete, že vy ani vaši riaditelia či skutoční vlastníci nie ste uvedení v konsolidovanom zozname osôb, skupín a subjektov, na ktorých EÚ uvalila finančné sankcie. Daný zoznam publikuje Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.
 7. TrustPay má právo nepripísať alebo nepreviesť prostriedky do služby PayPal vo váš prospech v týchto prípadoch: 1) údaje o platiteľovi nie sú jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne; 2) transakcia je v rozpore s platnými právnymi predpismi; alebo 3) existuje dôvodné podozrenie, že príslušná transakcia súvisí s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inou trestnou činnosťou.
WeChat Pay
Typ platby

Peňaženka

WeChat Pay je elektronická peňaženka, ktorú môžu používať všetci zákazníci zaregistrovaní v službe WeChat Pay.

Riziko chargebacku Nie
Záruka platby Nie
Možnosť vrátenia peňazí Áno
Minimálna výška transakcie 0,10 RMB na transakciu
Maximálna výška transakcie 10 000,00 USD na transakciu, 20 000,00 USD denne na zákazníka, 50 000,00 USD ročne na zákazníka
Konkrétny zakázaný tovar a služby Prečítajte si doplňujúce podmienky
Doplňujúce podmienky
 1. Zabezpečte, že sa WeChat Pay bude používať iba pri tomto tovare:

a) odevy, doplnky, tašky;

b) darčeky, kvety, suveníry;

c) outdoorové/športové/fitnes vybavenie, ochranné prostriedky;

d) hudobné nástroje;

e) hodinky, hodiny, okuliare, kozmetické šošovky;

f) šperky, doplnky;

g) vybavenie do domácnosti, stavebné materiály, dekorácie, látky;

h) potraviny;

i) výrobky pre zdravotnú starostlivosť, výživové doplnky;

j) domáce spotrebiče;

k) výrobky osobnej starostlivosti a antikoncepcia;

l) mejkap, prípravky na ošetrovanie pleti, výrobky osobnej starostlivosti;

m) remeselné výrobky, kvetináče, interiérové dekorácie;

n) autá, motocykle, bicykle, príslušenstvo, repasované vozidlá;

o) digitálne produkty;

p) kancelárske vybavenie;

q) produkty pre mamičky a deti, detské hračky;

r) (online) obchody pre mamičky a deti;

s) knihy, zvuk, písacie potreby;

t) krmivo pre domácich miláčikov.

 1. Na svojej oficiálnej webovej lokalite musíte v súvislosti s používaním čínskych služieb LPM (miestnych spôsobov platby) zobraziť logo služby WeChat.
 2. Zákazníkom nebudete účtovať dodatočné poplatky ani poskytovať nekvalitnejšie služby, keď si ako spôsob platby vyberú službu WeChat Pay.
 3. Pôvodné potvrdenky a relevantné záznamy o transakciách budete uchovávať aspoň päť (5) rokov odo dňa uskutočnenia transakcie.
 4. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba WeChat Pay sa prestane poskytovať a vy budete niesť zodpovednosť, ak:
 1. svojím konaním porušíte platné pravidlá a odmietnete tieto porušenia napraviť aj po výzve tak urobiť;
 2. dopustíte sa akéhokoľvek konania, ktoré poškodzuje záujmy spoločnosti WeChat Pay;
 3. zúčastníte sa na rizikových udalostiach alebo nezvyčajných transakciách. Spoločnosť WeChat Pay tak môže konať na základe vlastného uváženia.