>> Zobraziť všetky zmluvy

Zmluvné podmienky služby vyplatení PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 16. januára 2024

 

Tieto zmluvné podmienky služby vyplatení PayPal riadia vaše používanie služby Vyplatenia PayPal (predtým služba hromadných platieb). Vaše používanie služby vyplatení PayPal tiež podlieha podmienkam zmluvy s používateľom služby PayPal, pravidlám používania služby, vyhláseniu o ochrane osobných údajov a ďalším príslušným zmluvám uzavretým medzi vami a spoločnosťou PayPal.

 

Oprávnenosť na službu vyplatení PayPal

Ak chcete používať túto službu, musíte mať firemný účet PayPal v dobrom stave a tiež musíte požiadať o povolenie používať službu vyplatení PayPal, ktoré vám musíme udeliť. Môžeme stanoviť ďalšie kritériá oprávnenosti alebo ďalej obmedziť dostupnosť služby vyplatení PayPal.

Po schválení môžete prostredníctvom služby vyplatení PayPal posielať rozsiahle vyplatenia, ako sú provízie, preplatky, odmeny, stimuly či platby, a to viacerým príjemcom v súvislosti s vašou firmou. Vyplatenia sa môžete rozhodnúť poslať aj na oprávnené účty PayPal.

Služba vyplatení PayPal je určená pre firemných zákazníkov, ktorí potrebujú uskutočňovať viaceré, hromadné či pravidelné platby. Ak chcete uskutočňovať jednorazové platby, použite služby PayPal, ktoré sú na to určené. Službu vyplatení PayPal nesmiete používať na posielanie mzdy, predaj produktov, posielanie peňazí rodine a priateľom, platby obchodníkovi za nákup, nákup odomykacích kódov či iné účely, u ktorých určíme, že nesú vyššiu než prijateľnú mieru rizika. Kedykoľvek môžeme na základe vlastného uváženia pridať ďalšie obmedzenia.

 

Poplatky

Poplatky za používanie služby vyplatení PayPal nájdete na stránke Poplatky.

 

Požiadavky na vašich príjemcov

Pokiaľ ide o prijímanie vyplatení, každý váš príjemca musí mať účet PayPal, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá (“oprávnený účet”):

  • Je otvorený v oprávnenej jurisdikcii.
  • Umožňuje príjemcovi prijímať platby.
  • Spĺňa všetky príslušné požiadavky spoločnosti PayPal na overovanie vrátane potvrdenia e-mailovej adresy a overenia čísel mobilných telefónov, ak sa vyžadujú.
  • Zostáva v dobrom stave (napríklad nie je obmedzený ani zablokovaný).

Čas spracovania vyplatení závisí od rôznych faktorov vrátane vašej integrácie (napríklad od toho, či vykonávate vyplatenia pomocou integrácie dávok alebo rozhraní API), polohy príjemcu, počtu odoslaných vyplatení, ako aj typu a stavu účtu PayPal príjemcu. Na vašich príjemcov sa budú vzťahovať všetky príslušné zmluvné podmienky, ktorými sa riadi ich účet PayPal, vrátane príslušných zákazníckych zmlúv, ktoré sme s nimi uzavreli. Nie ste oprávnenou osobou v rámci žiadnych zmlúv uzavretých medzi nami a vaším príjemcom a z týchto zmlúv vám nevyplývajú žiadne práva.

Vyhradzujeme si právo ukončiť, pozastaviť alebo znemožniť príjemcovi používanie služby PayPal na prijímanie vyplatení, a to aj z nasledujúcich dôvodov:

  • Príjemca nemá oprávnený účet.
  • Príjemca nedodržal súlad s platnými právnymi predpismi alebo podmienkami zmluvy uzavretej so spoločnosťou PayPal, prípadne predstavuje neprijateľnú úroveň rizika pre spoločnosť PayPal alebo iných používateľov služieb PayPal.
  • Ukončenie alebo pozastavenie sa riadi pravidlami a postupmi spoločnosti PayPal vrátane tých, ktoré sa týkajú zabezpečenia, podvodov a rizík.
  • E-mailová adresa príjemcu nebola overená alebo telefónne číslo príjemcu nebolo v prípade mobilných platieb povolené.
  • Spoločnosť PayPal ukončí príslušné služby, ktoré poskytuje vo vzťahu k takémuto príjemcovi.

 

Neprijaté vyplatenia, vrátenia a storná

Ak zamýšľaný príjemca vyplatenia nemá v čase odoslania pokynov k vyplateniu otvorený oprávnený účet, môže vyplatenie získať tak, že si otvorí účet (ak je to v krajine jeho bydliska povolené) alebo podnikne kroky na odstránenie akýchkoľvek príslušných obmedzení účtu do 30 dní. Ak príjemca počas tohto obdobia vyplatenie neprijme, spoločnosť PayPal vám vráti sumu neprijatého vyplatenia zníženú o všetky príslušné poplatky. Môžete nám dať pokyn na zrušenie vyplatenia, ktoré ešte nebolo prijaté, ale spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za storno vyplatenia a ani za to, ak nezruší alebo nestornuje neprijaté vyplatenie pred uplynutím 30 dní. Po tom, ako vám spoločnosť PayPal vráti neprijatý zostatok, nebude mať voči vám ani vášmu príjemcovi žiadnu ďalšiu zodpovednosť za akékoľvek neprijaté vyplatenie.

 

Zodpovednosť za pokyny k vyplateniu; chyby v platbách

Za presnosť všetkých pokynov k vyplateniu, ktoré nám poskytnete, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Nezodpovedáme za chýbajúce, neúplné alebo nepresné pokyny k vyplateniu ani za nesprávne nasmerovanie finančných prostriedkov, ku ktorému mohlo dôjsť v dôsledku takýchto chýbajúcich, neúplných alebo nepresných pokynov k vyplateniu. Vy nesiete zodpovednosť za to, ak je vyplatenie nesprávne nasmerované alebo ak sa stratí, pretože ID používateľa príjemcu (napríklad ID platiteľa PayPal), e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu, ktoré nám poskytnete, je nepresné alebo sa vzťahuje na iného používateľa služby PayPal, než je váš zamýšľaný príjemca.

Môžeme sa spoliehať výlučne na ID používateľa, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu alebo iné informácie uvedené v pokynoch k vyplateniu bez ohľadu na to, či sú tieto identifikátory v súlade s ostatnými informáciami v pokynoch k vyplateniu alebo s informáciami o overení používateľa (napríklad názov účtu spojeného s e-mailovou adresou príjemcu). Nemáme žiadnu povinnosť overovať informácie obsiahnuté v pokynoch k vyplateniu a za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za vyplatenia, ktoré vykonáme v súlade s informáciami obsiahnutými v pokynoch k vyplateniu, ktoré nám poskytnete. Ak je vyplatenie nesprávne nasmerované alebo uplatnené v dôsledku chyby na našej strane, našou výhradnou zodpovednosťou bude nahradiť sumu nesprávne nasmerovaného alebo strateného vyplatenia.

 

Súhlas príjemcu s elektronickou komunikáciou

Nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že každý príjemca vyplatenia povolil prijímanie platieb cez vybrané služby a že súhlasil s tým, že bude nami kontaktovaný cez e-mail alebo SMS správu podľa svojho výberu. Používaním služby vyplatení PayPal vyhlasujete a zaručujete, že e-mailové adresy alebo telefónne čísla, prostredníctvom ktorých kontaktujete svojich zákazníkov, vám poskytli samotní príjemcovia vyplatení a že služby na kontaktovanie svojich zákazníkov používate v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Môžeme skontrolovať vaše používanie služby alebo vás môžeme požiadať, aby ste poskytli dôkaz o tom, že vaši príjemcovia vám udelili výslovný súhlas s prijímaním vyplatení a súvisiacich e-mailov alebo SMS správ, a vy súhlasíte s tým, že takýto dôkaz poskytnete na požiadanie. Získaním tohto výslovného súhlasu vyjadrujete súhlas s tým, že zdieľanie takýchto informácií s nami sa nepovažuje za “predaj” podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.

 

Žiadna príslušnosť alebo podpora

Za svoj vzťah s príjemcami vyplatení nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Nezodpovedáme za vaše produkty, služby, vašu komunikáciu s príjemcami vyplatení v súvislosti s vašou firmou ani za vaše používanie služby vyplatení PayPal. Pri používaní služby vyplatení PayPal nesmiete naznačovať, že spoločnosť PayPal alebo niektorá z jej pridružených spoločností je sponzorom alebo že inak podporuje vaše produkty, služby alebo akúkoľvek propagačnú akciu. Spoločnosť PayPal môže byť opísaná iba ako spôsob vyplatenia a nesmie byť spomenutá v žiadnej inej súvislosti bez nášho výslovného písomného povolenia. Rovnako tak vo svojich marketingových materiáloch nesmiete propagovať služby PayPal ani nabádať príjemcov, aby si vytvorili účet PayPal, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti PayPal. Ak spoločnosť PayPal požiada o odstránenie akéhokoľvek materiálu súvisiaceho s vyššie uvedeným, súhlasíte s tým, že takýto materiál okamžite odstránite do 48 hodín od prijatia žiadosti zo strany spoločnosti PayPal.

Nesmiete žiadať príjemcu vyplatenia, aby vám poskytol svoje heslo do služby PayPal, rovnako tak sa ho nemieste snažiť priamo či nepriamo získať a tiež nesmiete zriadiť účty PayPal alebo nastaviť heslá v mene svojich hlavných zákazníkov.

 

Účel vyplatení; ďalšie obmedzenia

Za poskytnutie presných informácií o účele vyplatení nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Informácie, ktoré poskytnete, sa okrem iného použijú na vykazovanie daní v USA a na splnenie ďalších regulačných požiadaviek. Spoločnosť PayPal sa môže spoľahnúť na váš výber na všetky účely vrátane určenia svojich povinností týkajúcich sa oznamovania a zrážania daní podľa platných predpisov vrátane článkov 6050W a 3406 Federálneho daňového zákonníka USA (IRC). Ak pri vyplácaní neuvediete typ vyplatenia, spoločnosť PayPal môže byť povinná považovať vyplatenie za platbu podliehajúcu oznamovacej povinnosti v súlade s platnými predpismi vrátane článkov 6050W a 3406 zákonníka IRC.

Bez obmedzenia našich ďalších práv a prostriedkov náprav môžeme pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k službe vyplatení PayPal, ako aj k vášmu účtu PayPal, ak usúdime, že službu PayPal alebo službu vyplatení PayPal zneužívate, že sa s vaším používaním služby PayPal alebo služby vyplatení PayPal spája vyššia než prijateľná úroveň rizika, prípadne že ste porušili tieto podmienky.