>> Zobraziť všetky právne zmluvy

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Deň nadobudnutia účinnosti: 19. mája 2020

 

 1. Prehľad
 2. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
 3. Prečo osobné údaje uchovávame?
 4. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje? 
 5. Poskytujeme niekomu vaše osobné údaje? 
 6. Akým spôsobom spolupracujeme s inými službami a platformami?
 7. Medzinárodný prenos údajov 
 8. Akým spôsobom používame súbory cookie a technológie sledovania?
 9. Aké možnosti ochrany osobných údajov máte k dispozícii?
 10. Aké sú vaše práva?
 11. Ako chránime vaše osobné údaje?
 12. Môžu naše služby používať deti?
 13. Čo by ste ešte mali vedieť?
 14. Kontaktujte nás
 15. Vymedzenie pojmov
 16. Ďalšie informácie (vrátane oznámenia o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP)

 

1. Prehľad

Spoločnosť PayPal vypracovala toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s cieľom vysvetliť, ako môže PayPal ako prevádzkovateľ zhromažďovať, uchovávať, spracúvať, poskytovať a prenášať vaše osobné údaje, keď navštívite naše webové lokality alebo používate naše služby. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na vaše osobné údaje vzťahuje v prípade, že navštívite naše webové lokality alebo používate naše služby, a nevzťahuje sa na online webové lokality ani služby, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, vrátane webových lokalít alebo služieb iných používateľov služby PayPal.

Ako európska banka registrovaná v Luxembursku spoločnosť PayPal dodržiava požiadavky na ochranu údajov a finančné regulačné požiadavky. V snahe predísť pochybnostiam sa stanovuje, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nepredstavuje tzv. rámcovú zmluvu na účely smernice EÚ o platobných službách (2007/64/ES) ani na účely žiadneho vykonávania tejto smernice v Európskom hospodárskom priestore.

Zámerom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám získať informácie o našich postupoch súvisiacich s ochranou osobných údajov a pomôcť vám pochopiť, aké možnosti ochrany osobných údajov máte pri používaní našich webových lokalít a služieb. Upozorňujeme, že ponuka našich služieb sa môže v rôznych regiónoch líšiť. V závislosti od dotknutých webových lokalít a služieb sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže doplniť o ďalšie oznámenia. Dodatočné informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania a v oznámení o regulácii bankovníctva.

Vymedzili sme niektoré pojmy, ktoré používame v celom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Význam osobitných pojmov nájdete v časti Vymedzenie pojmov.

Ak máte otázky týkajúce sa postupov ochrany osobných údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.

 

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Keď navštívite naše webové lokality alebo použijete naše služby, zhromažďujeme o vás okrem iného tieto osobné údaje:

 • Registračné údaje a údaje o používaní:Keď sa vytvorením účtu zaregistrujete na používanie našich služieb, budeme zhromažďovať osobné údaje potrebné na ponúkanie a poskytovanie požadovaných služieb. V závislosti od zvolených služieb môžeme požadovať, aby ste nám poskytli svoje meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a údaje o totožnosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu. Počas používania služieb vás môžeme požiadať aj o poskytnutie ďalších osobných údajov.

 • Informácie o transakciách a skúsenostiach: Pri používaní našich služieb alebo prístupe na naše webové lokality, napríklad pri nakupovaní u obchodníkov, prijímaní peňazí, spracovaní platieb alebo posielaní peňazí priateľom a rodine, zhromažďujeme podrobnosti transakcií a ďalšie informácie o transakcii, ako sú napríklad posielaná alebo žiadaná suma, suma zaplatená za produkty alebo služby, údaje o obchodníkovi vrátane informácií o spôsoboch úhrady použitých na dokončenie transakcie, údaje o použitom zariadení, technické údaje o používanígeolokalizačné údaje.
 • Osobné údaje účastníkov: Pri používaní našich služieb alebo prístupe na naše webové lokality zhromažďujeme osobné údaje, ktoré poskytujete o iných účastníkoch danej transakcie.
 • Posielanie alebo žiadanie peňazí: Pri posielaní alebo žiadaní peňazí cez naše služby zhromažďujeme osobné údaje, ako sú meno, poštová adresa, telefónne číslo a finančné údaje o účte účastníka, ktorý od vás peniaze prijíma alebo ktorému ich posielate.Rozsah požadovaných osobných údajov účastníka sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej služby, ktorú na posielanie peňazí alebo žiadanie platby používate.
 • Zaplatenie faktúry alebo požiadanie inej osoby o zaplatenie faktúry: ak naše služby používate na zaplatenie faktúry v prospech inej osoby alebo ak žiadate iného používateľa, aby faktúru zaplatil vám, zhromažďujeme od vás osobné údaje o majiteľovi účtu súvisiaceho s faktúrou, ktorú chcete zaplatiť alebo ktorej zaplatenie požadujete, ako sú meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo daného účtu.
 • Pridanie prostriedkov na účty: Ak naše služby využívate na pridanie prostriedkov na svoj účet alebo iný účet, ktorý používate, alebo ak o pridanie prostriedkov na niektorý z týchto účtov požiadate iného používateľa, na účely spracovania žiadosti od vás môžeme požadovať osobné údaje o druhej strane tejto transakcie a takisto môžeme od druhej strany zhromažďovať údaje o vás.Ak napríklad používate naše služby na opätovné dobitie kreditu v mobilnom telefóne alebo na pridanie prostriedkov na mobilný účet, môžeme od druhého účastníka zhromažďovať osobné údaje a iné informácie vrátane čísla mobilného účtu.
 • Osobné údaje priateľov a kontaktov: Ak so svojím účtom prepojíte zoznam kontaktov, budeme vám môcť transakcie s priateľmi a kontaktmi uľahčiť. Ak účet prepojíte so svojím zariadením alebo platformou sociálneho média, použijeme údaje z vášho zoznamu kontaktov (napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu), aby sme vám používanie našich služieb uľahčili.
 • Osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť na získanie dodatočných služieb alebo konkrétnych služieb online: Ak požiadate o nepovinnú funkciu na webových lokalitách alebo vyjadríte súhlas s jej používaním alebo ak požiadate o rozšírené služby či inú voliteľnú funkciu, môžeme od vás zhromaždiť ďalšie údaje. Ak by sa používanie osobných údajov líšilo od používania podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v čase zhromažďovania údajov vám poskytneme samostatné oznámenie.
 • Osobné údaje o vás pri využívaní neznačkových služieb: Niektoré služby sú dostupné bez toho, aby ste sa museli prihlasovať alebo si vytvárať účet. Budeme zhromažďovať vaše osobné údaje počas toho, ako budete prichádzať do styku s obchodníkmi a posielať im platby prostredníctvom našich služieb platby kartou, ktoré nie sú označené značkou spoločnosti PayPal, ako aj pri vykonávaní platieb za nákup so službou PayPal bez prihlásenia do účtu. V prípade našich neznačkových platobných služieb prebieha vaša interakcia s obchodníkom na platforme daného obchodníka. Ak ste majiteľom účtu alebo ak si účet založíte neskôr, môžeme zhromažďovať informácie o transakciách bez značky a priradiť ich k vášmu účtu s cieľom zvyšovať kvalitu vašich zákazníckych skúseností z pohľadu majiteľa účtu, ako aj na účely dodržiavania predpisov a na účely analýz. Ak nie ste majiteľom účtu, budeme zhromažďovať a uchovávať všetky informácie, ktoré poskytnete, a budeme tieto informácie používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje o vás zo zdrojov tretích strán: V prípadoch, keď to povoľuje zákon, získavame informácie zo zdrojov tretích strán, ako sú obchodníci, poskytovatelia údajov a úverové registre.
 • Ďalšie informácie zhromažďované pri používaní našich webových lokalít alebo služieb: Ďalšie informácie od vás alebo o vás môžeme zhromažďovať, keď s nami komunikujete, keď sa obraciate na oddelenie služieb zákazníkom alebo keď odpovedáte na otázky v prieskume.

 

3. Prečo osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje uchovávame vo formáte umožňujúcom identifikáciu osoby počas minimálneho obdobia potrebného na splnenie zákonných a regulačných povinností, ale tiež na vlastné podnikateľské účely.Osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšie, ako to vyžaduje zákon, ak je to v našom oprávnenom podnikateľskom záujme a ak to zákon nezakazuje.Ak dôjde k zrušeniu vášho účtu, môžeme podniknúť kroky na zamaskovanie vašich osobných a iných údajov, vyhradzujeme si však možnosť si tieto údaje ponechať a pristupovať k nim počas obdobia potrebného na dodržanie platných právnych predpisov. Takéto osobné údaje budeme naďalej používať a zverejňovať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie, ktoré používame, sú platné len na určitý čas. Ak v tomto období nenavštívite naše webové lokality ani nepoužijete naše služby, súbory cookie sa automaticky zakážu a uchované údaje sa odstránia.Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania.

 

4. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať z rôznych dôvodov podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku:

 • Na prevádzkovanie webových lokalít a poskytovanie služieb vrátane:

  • iniciovania platby, posielania peňazí alebo žiadania platby, pridávania prostriedkov na účet alebo zaplatenia faktúry,
  • overenia vášho prístupu k účtu,
  • komunikácie s vami o účte, webových lokalitách, službách alebo spoločnosti PayPal,
  • prepojenia vášho účtu s účtom alebo platformou tretej strany,
  • vykonávania kontrol bonity a iných kontrol finančnej situácie, hodnotenia žiadostí a porovnávania informácií na účely presnosti a overovania,
  • aktualizovania vášho účtu a finančných údajov;
 • Na potreby našej spoločnosti, napríklad na monitorovanie, analýzu a zlepšovanie služieb, ako aj výkonnosti a funkčnosti webových lokalít. Napríklad analyzujeme správanie používateľov a skúmame, ako zákazníci využívajú naše služby;
 • Na riadenie rizík a ochranu webových lokalít, služieb i vás pred podvodmi prostredníctvom overovania totožnosti. Nástroje spoločnosti PayPal na riadenie rizík a ochranu pred podvodmi používajú na odhaľovanie podvodov a zneužitia služieb, ako aj na zabránenie takýmto aktivitám osobné údaje, údaje o zariadení, technické údaje o používanígeolokalizačné údaje z našich webových lokalít a lokalít, na ktorých sa ponúkajú služby PayPal;
 • Na dodržiavanie našich povinností a presadzovanie podmienok našich webových lokalít a služieb vrátane dodržiavania všetkých platných právnych predpisov a nariadení;
 • Na naše oprávnené záujmy vrátane:
  • presadzovania podmienok našich webových lokalít a služieb,
  • riadenia našich každodenných podnikateľských potrieb, napríklad na monitorovanie a analýzu,
  • riadenia rizík a zabraňovania podvodom a zneužitiu služieb PayPal,
  • anonymizácie osobných údajov s cieľom poskytovať súhrnné štatistické údaje tretím stranám vrátane iných firiem a verejnosti o tom, ako, kedy a prečo používatelia navštevujú naše webové lokality a používajú naše služby,
  • vykonávania marketingu typu business to business a
  • poskytovania prispôsobených služieb (nazývaných tiež marketing založený na záujmoch) ponúkaných spoločnosťou PayPal na webových lokalitách tretích strán a v online službách tretích strán. Vaše osobné a iné údaje získané v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov môžeme použiť na zabezpečenie cieleného zobrazenia, funkcie alebo ponuky na externých webových lokalitách;
 • S vaším súhlasom môžeme údaje ďalej spracovávať na tieto účely:
  • propagáciu produktov a služieb spoločnosti PayPal, ako aj produktov a služieb neprepojených spoločností. Osobné údaje môžeme tiež spracovávať, aby sme marketingový obsah a určité služby či webové prostredia prispôsobili vašim záujmom na lokalite PayPal a iných webových lokalitách tretích strán,
  • používanie súborov cookie a iných technológií sledovania s cieľom poskytnúť vám cielené zobrazenie, funkciu, službu či ponuku alebo aby sme mohli spolupracovať s inými tretími stranami, napríklad obchodníkmi, reklamnými alebo analytickými spoločnosťami na účely poskytovania týchto prispôsobených služieb (nazývaných tiež marketing založený na záujmoch),
  • poskytovanie možností, funkcií alebo ponúk špecifických pre dané miesto, ak sa v službe rozhodnete zdieľať svoje geolokalizačné údaje. Tieto údaje budeme používať na zvýšenie bezpečnosti našich webových lokalít a služieb a na to, aby sme vám poskytli služby založené na polohe, napríklad reklamy, výsledky vyhľadávania a iný prispôsobený obsah (nazývaný tiež marketing založený na záujmoch),
  • zabezpečenie jednoduchšieho vyhľadávania osôb a komunikácie s nimi, pričom vám na základe údajov, ktoré ste službe poskytli, môžeme navrhovať nadviazanie kontaktu s ľuďmi, ktorých možno poznáte. Podľa informácií, ktoré o vás získame počas vášho vlastného využívania služieb, ako aj využívania služieb osobami z vášho zoznamu kontaktov, a údajov, ktoré nám vy a iné osoby poskytnete, vám môžeme navrhovať ľudí, ktorých možno poznáte alebo s ktorými by ste pomocou našich služieb možno chceli uskutočňovať transakcie. Sociálne funkcie a funkcie navrhnuté na zjednodušenie používania služieb spolu s ďalšími osobami sa môžu v závislosti od služby líšiť,
  • odpovedanie na vaše žiadosti, aby sme vás napríklad mohli kontaktovať v súvislosti s otázkou, ktorú ste odoslali nášmu oddeleniu služieb zákazníkom.

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek a bez poplatku. Ďalšie informácie o postupe odvolania súhlasu nájdete v časti Možnosti ochrany osobných údajov.

 

5. Poskytujeme niekomu vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje alebo iné údaje o vás môžeme poskytnúť iným subjektom, a to rôznymi spôsobmi v súlade s opisom v tejto časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vaše osobné alebo iné údaje môžeme poskytovať z týchto dôvodov:

Poskytovanie údajov ďalším členom skupiny podnikov PayPal: Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalším subjektom PayPal okrem iného na poskytovanie služieb, o ktoré žiadate alebo na ktoré ste dali oprávnenie, na znižovanie rizík, na odhaľovanie možnej nezákonnej a podvodnej činnosti a iného porušenia našich pravidiel a zmlúv a na predchádzanie takejto činnosti, ako aj na umožnenie dostupnosti a prepojiteľnosti produktov, služieb a oznámení od spoločnosti PayPal.

Poskytovanie údajov spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby: Osobné údaje zdieľame s externými poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú služby a úlohy na náš príkaz a v našom mene.Títo externí poskytovatelia služieb vám napríklad môžu dodávať naše služby, overovať vašu totožnosť, pomáhať pri spracovaní transakcií, posielať vám reklamy na naše produkty alebo služby alebo poskytovať zákaznícku podporu.

Poskytovanie údajov iným finančným inštitúciám: Osobné údaje poskytujeme iným finančným inštitúciám, s ktorými máme zmluvy o partnerstve a spoločne vytvárame alebo ponúkame produkty.Pokiaľ nedáte súhlas aj na iné využitie, tieto finančné inštitúcie môžu tieto informácie používať len na propagáciu a ponúkanie produktov súvisiacich so službou PayPal.Navyše môžeme zdieľať osobné údaje na spracovanie transakcií, poskytovať vám výhody spojené s vhodnými kartami a aktualizovať vaše finančné údaje.

Poskytovanie údajov ďalším účastníkom transakcií pri používaní našich služieb, napríklad iným používateľom, obchodníkom a ich poskytovateľom služieb: Údaje o vás a vašom účte môžeme poskytovať ďalším stranám zúčastňujúcim sa na spracovaní vašich transakcií. Tieto strany zahŕňajú ďalších používateľov, ktorým posielate prostriedky alebo od ktorých prostriedky prijímate, a obchodníkov spolu s ich poskytovateľmi služieb. Údaje môžu zahŕňať:

 • osobné údaje a údaje o účte potrebné na uskutočnenie transakcie,
 • osobné údaje, ktoré iným účastníkom pomôžu vyriešiť spory, odhaliť podvody a predchádzať im, a
 • anonymné údaje a analýzy správania, ktoré obchodníkom pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa naše služby využívajú, a zlepšovať skúsenosti používateľov.

Poskytovanie údajov iným tretím stranám na naše obchodné účely alebo podľa povolení alebo požiadaviek právnych predpisov: Údaje o vás môžeme poskytovať externým subjektom na obchodné účely spoločnosti PayPal alebo v rozsahu povolenom či vyžadovanom v právnych predpisoch vrátane:

 • prípadov, keď tak musíme urobiť, aby sme dodržali zákony, právne predpisy a zákonné postupy,
 • prípadov, keď musíme údaje poskytnúť orgánom presadzovania práva alebo iným štátnym úradníkom či tretím stranám na základe predvolania, súdneho príkazu alebo iného zákonného postupu alebo požiadavky, ktoré sa uplatňujú na spoločnosť PayPal alebo skupinu podnikov PayPal,
 • prípadov, keď sa na základe vlastného uváženia domnievame, že zverejnenie osobných údajov je potrebné alebo vhodné v záujme predchádzania fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z nezákonnej činnosti alebo skutočnej nezákonnej činnosti,
 • prípadov, keď je to potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov osoby,
 • prípadov poskytovania údajov úverovým agentúram a spracovateľom údajov na úverovú kontrolu a na účely boja proti podvodom a dodržiavania právnych predpisov,
 • vyšetrovania porušení zmluvy s používateľom alebo iných právnych podmienok vzťahujúcich sa na službu alebo na ich presadzovanie,
 • ochrany nášho majetku, služieb a zákonných práv,
 • umožnenia nákupu alebo predaja celého podnikania spoločnosti PayPal alebo jeho časti,
 • prípadov, keď je to potrebné v spojitosti s dopravnými a inými súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby,
 • vyhodnocovania a riadenia rizík a predchádzania podvodom voči našej spoločnosti, našim používateľom a podvodom s účasťou našich webových lokalít alebo použitia našich služieb vrátane podvodov, ktoré sa vyskytnú u našich obchodných partnerov, na našich strategických miestach alebo u iných jednotlivcov a obchodníkov (ako napr. eBay, Inc.) alebo ktoré sa týkajú týchto subjektov,
 • poskytovania údajov bankovým partnerom, ako sa to vyžaduje v pravidlách združenia vydavateľov kariet v prípade uvedenia do ich zoznamu obchodníkov oprávnených na spracovanie transakcií kartami,
 • poskytovania údajov úverovým agentúram a agentúram na vymáhanie dlhov,
 • poskytovania údajov spoločnostiam, s ktorými plánujeme zlúčenie alebo ktoré nadobudnú spoločnosť PayPal, a
 • podpory pre naše oddelenia auditu, dodržiavania právnych predpisov a firemného riadenia.

S vaším súhlasom: Vaše osobné a iné údaje poskytujeme aj na základe vášho súhlasu alebo príkazu, a to aj v prípade, keď dáte oprávnenie na prepojenie vášho účtu s účtom alebo platformou tretej strany.

Okrem toho môže spoločnosť PayPal poskytovať súhrnné štatistické údaje tretím stranám vrátane iných firiem a verejnosti o tom, ako, kedy a prečo používatelia navštevujú naše webové lokality a používajú naše služby. Tieto údaje neumožnia vašu identifikáciu ani neposkytnú informácie o vašom používaní webových lokalít a služieb.Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme tretím stranám na marketingové účely.

 

6. Akým spôsobom spolupracujeme s inými službami a platformami?

Významným prínosom a inováciou služieb PayPal je to, že svoj účet môžete prepojiť s  účtom alebo platformou tretej strany. Na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa prepojením účtu s takouto službou tretej strany chápe prepojenie, na ktoré dáte oprávnenie alebo ktoré aktivujete medzi svojím účtom a účtom, platobným nástrojom či platformou, ktoré nepatria pod službu PayPal a ktoré zákonne ovládate alebo vlastníte. Keď dáte oprávnenie na takéto prepojenie, PayPal a externý subjekt si budú priamo vymieňať vaše osobné a iné údaje. Príklady prepojení účtu:

 • priradenie účtu k účtu sociálnych médií alebo sociálnej službe zasielania odkazov,
 • prepojenie účtu s externou spoločnosťou zabezpečujúcou agregáciu údajov alebo finančné služby v prípade, že takejto spoločnosti poskytnete svoje prihlasovacie údaje do účtu, alebo
 • používanie účtu na platenie obchodníkovi alebo umožnenie obchodníkovi, aby platbu inkasoval z vášho účtu.

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie účtu, od tretej strany môžeme získať informácie o vás a vašom používaní služieb tejto tretej strany. Ak napríklad prepojíte svoj účet s účtom sociálnych médií, cez prepojenie účtu získame od poskytovateľa služieb sociálnych médií vaše osobné údaje. Ak svoj účet prepojíte s inými finančnými účtami, a to priamo alebo cez externého poskytovateľa služieb, môžeme získať prístup k zostatku na účte a informáciám o transakciách, napríklad o nákupoch alebo prevodoch finančných prostriedkov. Všetky takéto informácie, ktoré dostaneme od tretej strany prostredníctvom prepojenia účtu, použijeme v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré poskytneme tretej strane na základe prepojenia účtu, sa použijú a zverejnia v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov tretej strany. Pred tým, než dáte oprávnenie na prepojenie účtu, by ste si mali preštudovať oznámenie o ochrane osobných údajov tretej strany, ktorej sa chystáte dať oprávnenie na prepojenie účtu a ktorá v rámci prepojenia účtu získa prístup k vašim osobným údajom. Osobné údaje, ktoré spoločnosť PayPal zdieľa s účtom alebo platformou tretej strany, napríklad s účtom sociálnych médií, sa v závislosti od postupov ochrany osobných údajov takéhoto účtu alebo platformy môžu napríklad ďalej poskytnúť iným stranám vrátane verejnosti.

 

7. Medzinárodný prenos údajov

Naše operácie sú podporované sieťou počítačov, cloudových serverov a inou infraštruktúrou a informačnými technológiami, napríklad aj externými poskytovateľmi služieb.

Subjekty spomínané vyššie môžu byť zriadené v jurisdikciách, ktoré sa líšia od vašej a ktoré sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Tieto krajiny nie vždy zabezpečujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov. V súlade s právnymi predpismi EHP o ochrane osobných údajov sme prijali určité kroky, aby sme vaše osobné údaje chránili. Najmä pri prenose osobných údajov v rámci spoločností s prepojením na spoločnosť PayPal sa opierame o záväzné firemné pravidlá schválené príslušnými dozornými orgánmi (dostupné tu). Iné prípady prenosu údajov sa môžu zakladať na zmluvnej ochrane. Ak chcete získať ďalšie informácie o tejto oblasti, kontaktujte nás.

V prípade transakcií so subjektmi mimo EHP alebo Švajčiarska alebo pri prepojení našej služby s platformami, napríklad so sociálnymi médiami, mimo EHP alebo Švajčiarska sme povinní prenášať vaše osobné údaje týmto subjektom, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu.

 

8. Akým spôsobom používame súbory cookie a technológie sledovania?

Pri návšteve našich webových lokalít, používaní našich služieb alebo návšteve externej webovej lokality, ktorej poskytujeme online služby, my a naši obchodní partneri a predajcovia môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania (ďalej spoločne len ako „súbory cookie“) na rozpoznanie vás ako používateľa a na prispôsobenie online prostredia, služieb, ktoré používate, a iného online obsahu a reklám, na meranie efektívnosti propagácie a vykonávanie analýzy a na zmierňovanie rizika, predchádzanie potenciálnym podvodom a podporu dôvery a bezpečnosti na našich webových lokalitách a v našich službách. Niektoré aspekty a funkcie našich služieb a webových lokalít sú dostupné len prostredníctvom používania súborov cookie, ak sa teda súbory cookie rozhodnete zakázať, vaše používanie webových lokalít a služieb môže byť obmedzené alebo nemožné.

Možnosť nesledovania (Do Not Track – DNT) je voliteľným nastavením prehliadača, ktoré vám umožňuje vyjadriť preferencie v súvislosti so sledovaním reklamnými partnermi a tretími stranami.My na signály DNT nereagujeme.

Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania.

 

9. Aké možnosti ochrany osobných údajov máte k dispozícii?

Pokiaľ ide o postupy ochrany osobných údajov a oznámenia opisované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, máte určité možnosti. Mnohé z možností sa môžu vysvetliť v čase registrácie alebo používania služby alebo pri vašom používaní webovej lokality. Počas navigácie v službách vám môžu byť poskytnuté pokyny alebo zobrazené výzvy.

 • Možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré zhromažďujeme
  • Osobné údaje: Ak vás PayPal požiada o osobné údaje, môžete odmietnuť ich poskytnutie, je však možné, že niektoré alebo žiadne služby vám nebudú dostupné.
  • Údaje o lokalite a iné údaje zo zariadení: Zariadenie, ktoré používate na prístup na webové lokality alebo k službám, o vás môže zhromažďovať údaje vrátane geolokalizačných údajov a používateľských údajov o používaní, ktoré následne PayPal môže získať a používať. Ďalšie informácie o možnosti obmedziť zhromažďovanie a používanie takýchto údajov nájdete v nastaveniach svojho zariadenia.
 • Možnosti týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov
  • Online sledovanie a marketing založený na záujmoch: Pri zobrazovaní reklamy s využitím súborov cookie a webových signálov týkajúcich sa reklamy spolupracujeme s partnermi a externými poskytovateľmi služieb. Používanie súborov cookie a webových signálov týkajúcich sa externej reklamy môžete zakázať a v takom prípade by reklama nemala byť na vás zacielená. Naša reklama sa bude zobrazovať naďalej na externých webových lokalitách.

   • Ďalšie informácie o súboroch cookie tretích strán týkajúcich sa reklamy, o marketingu založenom na záujmoch a o možnostiach zakázania týchto postupov v spoločnostiach, ktoré sú zapojené do samoregulácie odvetvia, nájdete v časti Vaše možnosti online.
  • Vyhľadávanie ďalších osôb a komunikácia s nimi:Predvoľby týkajúce sa vyhľadávania iných osôb a komunikácie s nimi môžete spravovať vo svojom účte používanej služby (ak existuje).
 • Možnosti týkajúce sa prepojenia účtu
  • Ak dáte oprávnenie na prepojenie účtu s účtom alebo platformou tretej strany, napríklad s účtom sociálnych médií, je možné, že predvoľby prepojenia budete môcť spravovať v rámci svojho účtu alebo účtu či platformy tretej strany.Prečítajte si preto oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadi daná platforma tretej strany a v ktorom nájdete ďalšie informácie o možnostiach, ktoré máte.
 • Možnosti týkajúce sa súborov cookie
  • Je možné, že máte možnosti spravovania predvolieb súborov cookie. Váš prehliadač alebo internetové zariadenie vám napríklad môžu umožňovať odstraňovať, zakazovať alebo zablokovať určité súbory cookie alebo iné technológie sledovania.Ďalšie informácie nájdete na stránke AboutCookies.org. Možno sa rozhodnete pre tieto možnosti, môže vám to však zabrániť v používaní mnohých základných funkcií a funkčností dostupných v službe alebo na webovej lokalite.
  • Môžete mať možnosť týkajúcu sa používania súborov cookie a iných technológií sledovania pri používaní služby alebo návšteve časti webovej lokality. Možno napríklad budete vyzvaní vybrať si, či si má služba alebo webová lokalita „zapamätať“ isté veci, ktoré sa vás týkajú, pričom súbory cookie a iné technológie sledovania budeme používať v rozsahu, v akom ich povolíte.
  • Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a technológiách sledovania nájdete na stránke s vyhlásením o súboroch cookie a technológiách sledovania.
 • Možnosti týkajúce sa registrácie a údajov o účte
  • Ak už máte účet, osobné údaje si všeobecne môžete pozrieť a upravovať tak, že sa prihlásite do účtu a údaje aktualizujete priamo alebo nás kontaktujete.Ak účet nemáte alebo máte otázky o údajoch o účte alebo iných osobných údajoch, kontaktujte nás.
 • Možnosti týkajúce sa oznámení
 • Oznámenia, upozornenia a aktualizácie od spoločnosti PayPal: 
  • Marketing: Môžeme vám posielať marketingový obsah týkajúci sa našich webových lokalít, služieb, produktov, produktov, ktoré ponúkame spoločne s finančnými inštitúciami, ako aj produktov a služieb neprepojených tretích strán a členov skupiny podnikov PayPal, a to prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, napríklad e-mailom, SMS správou, zobrazením v kontextovom okne, funkciou zobrazovania oznámení či cez aplikácie na zasielanie správ. Prijímanie týchto marketingových oznámení môžete zrušiť, a to podľa pokynov v oznámení, ktoré dostanete. Ak u nás máte účet, v nastaveniach účtu tiež môžete upraviť svoje predvoľby komunikácie. V prípade správ zaslaných prostredníctvom funkcie zobrazovania oznámení môžete predvoľby spravovať vo svojom zariadení.
  • Informačné a iné oznámenia: Budeme vám posielať oznámenia, ktoré sme povinní posielať používateľom našich služieb, ktoré sú potrebné, oznámenia obsahujúce dôležité informácie a iné oznámenia, o ktoré nás môžete požiadať. Prijímanie takýchto oznámení nemôžete zrušiť. Môžete však mať možnosť upraviť médiá a formát, v akom tieto oznámenia dostávate.

 

10. Aké sú vaše práva?

Vzhľadom na obmedzenia stanovené v právnych predpisoch EHP na ochranu údajov máte v súvislosti s osobnými údajmi určité práva. Predovšetkým máte právo na prístup k údajom, ich opravu, obmedzenie, podanie námietky, vymazanie a prenosnosť údajov. Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás.Ak chcete podať žiadosť o prístup k všetkým osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť PayPal má, upozorňujeme, že na preukázanie totožnosti bude nutné predložiť doklad totožnosti s fotografiou.

Ak máte účet v niektorej z našich služieb, osobné údaje si všeobecne môžete pozrieť a upravovať v účte tak, že sa doň prihlásite a údaje priamo aktualizujete. Pri rozhodnutiach týkajúcich sa úveru, ak je to potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy alebo ak na to oprávňuje právo Únie alebo členského štátu, môžeme s vaším súhlasom využívať automatické prijímanie rozhodnutí.

Ak chcete ďalšie informácie o automatickom prijímaní rozhodnutí, kontaktujte nás.

 

11. Ako chránime vaše osobné údaje?

Udržiavame technické, fyzické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je poskytovať primeranú ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením a zmenou. Súčasťou takýchto bezpečnostných opatrení sú brány firewall, šifrovanie údajov, kontrola fyzického prístupu do našich dátových centier a kontrola oprávnení na prístup k údajom. Naším zámerom je zabezpečiť naše systémy a služby, vy však zodpovedáte za zabezpečenie a udržiavanie ochrany svojho hesla, registračných údajov k účtu/profilu a za overenie toho, či sú vaše osobné údaje, ktoré máme v evidencii, presné a aktuálne.Nenesieme zodpovednosť za ochranu žiadnych osobných údajov, ktoré poskytneme tretej strane na základe prepojenia účtu, na ktoré ste dali oprávnenie.

 

12. Môžu naše služby používať deti?

Naše webové lokality a služby nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Od detí a iných osôb, ktoré podľa zákona nemôžu používať naše webové lokality ani služby, žiadne údaje vrátane osobných údajov vedome nezhromažďujeme. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, takéto údaje okamžite odstránime, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť si ich ponechať.Ak sa domnievate, že sme omylom alebo neúmyselne zhromaždili údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, kontaktujte nás.

 

13. Čo by ste ešte mali vedieť?

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne revidovať tak, aby sa do nich premietli zmeny v našom podnikaní, na webových lokalitách alebo v službách, alebo v platných právnych predpisoch. Revidované vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť v zverejnený deň nadobudnutia účinnosti.

Ak revidovaná verzia obsahuje podstatnú zmenu, o takejto zmene vás budeme informovať 30 dní vopred prostredníctvom zverejnenia oznámenia o zmene na našej webovej lokalite na stránke Aktualizácia pravidiel. Používateľov môžeme na zmenu upozorniť aj prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom.

 

14. Kontaktujte nás

Ak máte všeobecné otázky alebo nejasnosti týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov a doplnkových oznámení alebo spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať.

Chceme mať istotu, že vaše otázky smerujú k správnym ľuďom, a preto:

 • ak máte otázky o  účte PayPal, transakcii alebo platbe kartou obchodníkovi, kliknite sem,

 • ak máte otázky o účte Xoom, kliknite sem.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sme riešili vaše obavy, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne pre ochranu osobných údajov vo svojej krajine.

Na osobu zodpovednú za ochranu údajov sa môžete obrátiť e-mailom na adrese dpo@paypal.com alebo poštou na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Vymedzenie pojmov

 • Účet je účet používateľa služby PayPal alebo služby Xoom.

 • Prevádzkovateľ je subjekt (konkrétne spoločnosť PayPal), ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

 • Údaje o zariadení sú údaje, ktoré sa môžu automaticky zhromažďovať z každého zariadenia používaného na prístup na webovú lokalitu alebo do služieb. Medzi takéto údaje patria napríklad typ zariadenia, pripojenie zariadenia do siete, názov zariadenia, adresa IP zariadenia, údaje o webovom prehliadači v zariadení a internetovom pripojení, ktoré používate na prístup na webovú lokalitu alebo do služieb, geolokalizačné údaje, údaje o aplikáciách stiahnutých do zariadenia a biometrické údaje.

 • Geolokalizačné údaje sú údaje, ktoré s primeranou presnosťou identifikujú polohu napríklad prostredníctvom využitia súradníc zemepisnej dĺžky a šírky získaných zo systému GPS alebo na základe triangulácie Wi-Fi alebo mobilných sietí.

 • Platba za nákup bez účtu PayPal je použitie služieb osobou bez toho, aby sa prihlásila do účtu a/alebo si ho vytvorila.

 • PayPal znamená spoločnosť PayPal (Europe) S.a.r.l. et cie, S.C.A. a jej dcérske spoločnosti alebo prepojené spoločnosti. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa spoločnosť PayPal v závislosti od kontextu niekedy označuje zámenami my, nám, nami, nás alebo naše.

 • Osobné údaje sú údaje, ktoré môžu byť priradené k identifikovanej alebo priamo či nepriamo identifikovateľnej fyzickej osobe.Súčasťou osobných údajov môžu byť napríklad meno, poštová adresa (vrátane fakturačnej a doručovacej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo platobnej karty, iné finančné údaje o účte, číslo účtu, dátum narodenia a údaje zo štátom vydaného preukazu totožnosti (napr. číslo vodičského preukazu číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného pasu).

 • Spracovanie označuje akýkoľvek spôsob, akým narábame s osobnými údajmi alebo so skupinami údajov, či už automatizovane, alebo neautomatizovane, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, usporadúvanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, načítanie, nahliadanie, poskytnutie prenosom, šírením alebo iným zverejnením, zosúladenie alebo kombinácia, obmedzenie, výmaz alebo zničenie osobných údajov.

 • Služby označujú akékoľvek produkty, služby, obsah, funkcie alebo technológie a všetky súvisiace webové lokality, aplikácie a služby, ktoré vám ponúka spoločnosť PayPal.

 • Webové lokality znamenajú webové lokality, mobilné aplikácie, oficiálne platformy sociálnych médií alebo iné online prostriedky, prostredníctvom ktorých spoločnosť PayPal ponúka služby a ktoré zverejnili toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo sa naň odkazujú.

 • Technické údaje o používaní sú údaje, ktoré zhromažďujeme z telefónu, počítača alebo iného zariadenia, ktoré použijete na prístup k webovým lokalitám alebo službám. Technické údaje o používaní nám hovoria, ako používate webové lokality a služby, napríklad čo ste na webových lokalitách hľadali a akým spôsobom ste ich zobrazovali alebo ako ste používali služby vrátane štatistík vašej adresy IP týkajúcich sa počtu stránok, ktoré sa načítali alebo zobrazili, webových lokalít, z ktorých ste prešli na naše webové lokality, a iných údajov o používaní alebo prehliadaní získaných prostredníctvom súborov cookie.

 • Používateľ je fyzická osoba, ktorá používa služby alebo navštevuje webové lokality.

 

16. Ďalšie informácie

Informácie uvedené v tejto časti sa môžu vzťahovať len na určitých zákazníkov v závislosti od oblasti alebo spôsobu používania služieb. Tieto údaje spoločnosti PayPal poskytujú tretie strany, s ktorými môžete pri používaní služieb PayPal prísť do styku.

 • Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP
 • Google ReCaptcha

 

Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP

Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich druh. Odkaz na zoznam takýchto tretích strán nájdete tu. Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a zachovaním účtu PayPal dávate výslovný súhlas s prenosom svojich údajov uvedeným tretím stranám na uvedené účely.

Spoločnosť PayPal môže zoznam tretích strán uvedený vyššie aktualizovať každý štvrťrok (1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra). Spoločnosť PayPal začne s prenosom údajov niektorému z nových subjektov alebo na nové účely alebo nových druhov údajov uvedených v každej aktualizácii po uplynutí 30 dní od dátumu zverejnenia uvedeného zoznamu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Uvedený zoznam by ste si mali skontrolovať raz za štvrťrok na webovej lokalite PayPal v dňoch uvedených vyššie. Ak nepredložíte svoje výhrady voči novým podmienkam poskytovania údajov počas 30 dní od zverejnenia aktualizovaného zoznamu tretích strán, budeme mať za to, že so zmenami v zozname a so zmenou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov súhlasíte. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete zrušiť svoj účet a prestať používať naše služby.

Aby spoločnosť PayPal mohla poskytovať svoje služby, môže sa stať, že niektoré nami zhromaždené údaje (opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov) sa musia preniesť do prepojených spoločností PayPal alebo iných subjektov vrátane subjektov uvedených v tejto časti, ktoré plnia úlohu poskytovateľov platobných služieb, spracovateľov platieb alebo majiteľov účtov (alebo podobné úlohy). Beriete na vedomie, že v súlade s miestnou legislatívou sa musia dané subjekty riadiť zákonmi, nariadeniami, šetreniami, prieskumami alebo príkazmi, ktoré môžu vyžadovať poskytnutie informácií príslušným úradom v relevantnej krajine. Používaním služieb PayPal vyjadrujete súhlas s prenosom týchto údajov, aby sme vám mohli poskytovať služby PayPal.

Konkrétne dávate spoločnosti PayPal svoj súhlas a pokyn, aby s vašimi údajmi naložila nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Poskytnutie potrebných informácií polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní; bezpečnostným silám; príslušným vládnym, medzivládnym a nadnárodným orgánom; príslušným agentúram, ministerstvám, regulačným orgánom, samoregulačným orgánom alebo organizáciám (okrem iného tiež agentúram spomenutým v zozname externých poskytovateľov v časti Agentúry tu) a ďalším tretím stranám vrátane skupiny spoločností PayPal v prípadoch, keď: i) sme údaje povinní poskytnúť alebo ich poskytnúť môžeme, a to napríklad aj na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o zákone USA o daňovom súlade zahraničných účtov (zákon FATCA) a zákona z 18. decembra 2015 o spoločnom štandarde oznamovania (CRS) OECD (zákon CRS); ii) máme dôvod sa domnievať, že je pre nás vhodné spolupracovať pri vyšetrovaní podvodov alebo inej nezákonnej alebo potenciálne nezákonnej činnosti, alebo iii) vyšetrujeme porušenia našej zmluvy s používateľom (čo sa týka aj vášho zdroja financovania alebo vydavateľa kreditnej či debetnej karty). Ak sa na vás vzťahuje zákon FATCA alebo zákon CRS, sme povinní vám oznámiť, aké údaje o vás môžeme postúpiť rôznym orgánom. Prečítajte si ďalšie informácie o povinnostiach spoločnosti PayPal vyplývajúcich zo zákonov FATCA a CRS a o tom, ako sa vás môžu ovplyvniť. Pozrite si tiež, aké informácie môžeme na základe týchto zákonov poskytnúť.

  Spolu s ďalšími organizáciami vrátane osôb, ktoré akceptujú službu PayPal, môžeme tiež poskytovať, zobrazovať a používať (aj z iných krajín) potrebné údaje (okrem iného tiež údaje zaznamenané agentúrami špecializujúcimi sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov), ktoré nám aj druhej strane pomôžu vyhodnotiť a riadiť riziko (okrem iného tiež na predchádzanie podvodom, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu). Ak chcete získať ďalšie informácie o príslušných agentúrach pre predchádzanie podvodom, kontaktujte nás. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto agentúrach, agentúrach pre predchádzanie podvodom a ďalších tretích stranách, kliknite sem.

 2. Poskytnutie údajov o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal žalobu pre mimosúdne poskytnutie údajov z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, pri ktorom boli použité služby PayPal (okrem iného napríklad podľa paragrafu 19 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o ochranných známkach alebo paragrafu 101 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o autorskom práve).

 3. Poskytnutie potrebných údajov v reakcii na požiadavky združení vydavateľov kreditných kariet alebo na účely občianskeho či trestného konania pred súdom.

 4. Ak ako obchodník používate tretiu stranu na prístup do služby PayPal alebo jej integráciu, môžeme každému takémuto partnerovi poskytnúť potrebné údaje na účely umožnenia a zachovania takéhoto opatrenia (okrem iného môžeme poskytnúť aj údaje o stave vašej integrácie služby PayPal a informácie o tom, či máte aktívny účet PayPal a či už spolupracujete s iným partnerom integrácie služby PayPal).

 5. Poskytnutie potrebných údajov spracovateľom platieb, audítorom, poskytovateľom služieb zákazníkom, úverovým agentúram a agentúram pre prevenciu podvodov, poskytovateľom finančných produktov, komerčným partnerom, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou, poskytovateľom prevádzkových služieb, spoločnostiam v skupine, agentúram, trhom a ďalším tretím stranám, ktoré sú uvedené tu. Účelom tohto zverejnenia je umožniť nám poskytovať vám služby PayPal. V zozname tretích strán v rámci každej „kategórie“ uvádzame nevýhradné príklady skutočných tretích strán (vrátane ich priradených strán a nástupcov), ktorým momentálne poskytujeme údaje o vašom účte alebo pri ktorých takéto poskytovanie zvažujeme, spolu s účelom tohto postupu a skutočné informácie, ktoré zverejňujeme (ak sa výslovne neuvádza inak, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou zamedzené používanie týchto informácií na sekundárne účely okrem účelov, v rámci ktorých boli tieto informácie poskytnuté).

 6. Poskytnutie potrebných údajov vášmu zástupcovi alebo právnemu zástupcovi (napríklad osobe, ktorej ste udelili splnomocnenie alebo vami určenému opatrovníkovi).

 7. Sprístupnenie súhrnných (agregovaných) štatistických údajov našim obchodným partnerom alebo na účely vzťahov s verejnosťou. Môžeme napríklad poskytnúť údaje o tom, že konkrétne percento našich používateľov žije v meste Manchester. Tieto súhrnné (agregované) údaje však nie sú spojené s osobnými údajmi.

 8. Poskytnutie potrebných údajov o účte neprepojeným tretím stranám (uvedeným tu) na použitie na tieto účely:

  1. Prevencia podvodov a riadenie rizika: na účely prevencie podvodov alebo vyhodnocovania a riadenia rizika. Ak napríklad používate služby PayPal na nakupovanie alebo predaj tovaru prostredníctvom spoločnosti eBay Inc. alebo jej prepojených spoločností (ďalej len „eBay“), môžeme so spoločnosťou eBay zdieľať údaje o účte, aby sme tak pomohli chrániť vaše účty pred podvodnou činnosťou, upozorniť vás, ak zistíme takúto podvodnú činnosť na vašich účtoch, alebo vyhodnotiť úverové riziko. V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadení rizík môžeme tiež zdieľať potrebné údaje o účte so spoločnosťou eBay v prípadoch, keď spoločnosť PayPal pozastavila na vašom účte platbu alebo uplatnila iné obmedzenie vášho účtu z dôvodu sporov, sťažností, chargebackov alebo iných situácií týkajúcich sa predaja alebo nákupu tovaru. V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadení rizík môžeme tiež so spoločnosťou eBay zdieľať potrebné údaje o účte, ktoré jej umožnia prevádzkovať svoje programy na hodnotenie kupujúcich alebo predajcov.

  2. Služby zákazníkom: na účely poskytovania služieb zákazníkom vrátane podpory pre správu vašich účtov či riešenie sporov (napr. súvisiacich s fakturáciou alebo s transakciami).

  3. Doprava: v súvislosti s dopravnými a súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby PayPal.

  4. Súlad s právnymi predpismi: na pomoc pri plnení požiadaviek na overovanie súladu s právnymi predpismi na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

  5. Poskytovatelia služieb: na umožnenie podpory našich obchodných činností poskytovateľmi služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah, napríklad pri prevencii podvodov, výbere poplatkov, marketingu, poskytovaní služieb zákazníkom a technologických služieb. Naše zmluvy týchto poskytovateľov služieb zaväzujú, aby vaše údaje využívali iba v súvislosti so službami, ktoré pre nás poskytujú, a nie pre svoj vlastný prospech.

 

Google ReCaptcha

Spoločnosť PayPal používa na svojich webových lokalitách a v službách službu ReCaptcha. Na používanie služby ReCaptcha sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajovspoločnosti Google a jej podmienky používania.

Služba ReCaptcha slúži len na boj proti nevyžiadanej pošte a zneužitiu.