>> Zobraziť všetky právne zmluvy

 

Zmluva o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online

Dátum poslednej aktualizácie: 16. januára 2024

 

Táto zmluva o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online (ďalej len „zmluva“) obsahuje podmienky zmluvy medzi vami (ďalej len „obchodník“) a spoločnosťou PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA (ďalej len „PayPal“ alebo „my“ a príslušné gramatické tvary).

Spoločnosť PayPal je licencovaná ako luxemburská úverová inštitúcia a podlieha prudenciálnemu dohľadu luxemburského dozorného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier (ďalej len „úrad CSSF“). Úrad CSSF má sídlo v Luxemburgu, L-1150.

 

Informácie o tejto zmluve

Táto zmluva sa na vás vzťahuje, ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako osoba s pobytom alebo firma so sídlom v niektorej z týchto krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko alebo Švédsko.

Ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako osoba s pobytom alebo firma so sídlom v Írsku, táto zmluva sa na vás začne vzťahovať až po uvedení produktu na trh v Írsku. Spoločnosť PayPal môže produkt na trh v Írsku uviesť na základe ďalšieho okamžitého oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke aktualizácie pravidiel (dostupnej prostredníctvom odkazu Právne informácie, ktorý je uvedený v päte väčšiny stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal).

Integráciou alebo používaním produktu a služby pre platby kartou online vyjadrujete súhlas s tým, že sa na vás vzťahujú podmienky tejto zmluvy. Ak sa rozhodnete používať niektorý ponúknutý produkt, službu pre platby kartou online alebo funkciu (vrátane technológií), ktoré sú uvedené v tejto zmluve, uplatňujú sa podmienky tejto zmluvy vzťahujúce sa na daný produkt, službu pre platby kartou online alebo funkciu.

Opis produktu:

 • Rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami – balík funkcií zložený štandardne z rozhrania API pre rozšírené možnosti platieb kreditnými či debetnými kartami a voliteľnej doplnkovej služby ochrany pred podvodmi. Okrem toho si môžete vybrať tieto voliteľné doplnkové služby:
  • ľubovoľnú funkciu Website Payments Pro,
  • trezor a
  • službu aktualizácie účtu.

Produkt zahŕňa aspoň jednu službu pre platby kartou online. Medzi služby pre platby kartou online patria:

 • rozhranie API pre rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami – funkcia na vykonávanie transakcií kreditnou a debetnou kartou, kde údaje o karte zadáva online majiteľ karty;
 • virtuálny terminál – funkcia poskytovaná spoločnosťou PayPal umožňujúca prijímať platby kartou ručným vkladaním údajov o karte, ktoré vám poskytol majiteľ karty.

Súčasťou tejto zmluvy sú aj zmluva s používateľom služby PayPal (ktorú tu nazývame zmluva s používateľom), zmluva s obchodným subjektom a vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa uplatňovania týchto právnych dokumentov nájdete v časti 5.

Túto zmluvu môžeme upraviť, odstrániť alebo doplniť v súlade s postupom vykonávania zmien uvedeným v zmluve s používateľom. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete túto zmluvu ukončiť podľa pokynov v časti 8 tejto zmluvy.

Túto zmluvu si prečítajte, stiahnite a uložte.

 

1. Nastavenie a aktivácia produktu

1.1 Začíname. Ak chcete produkt získať a používať, najskôr musíte vykonať všetky tieto kroky:

1.1.1 Vyplňte elektronickú žiadosť pre daný produkt, otvorte si firemný účet PayPal (ak ho ešte nemáte) a na získanie prístupu k produktu a jeho používanie postupujte podľa pokynov uvedených v online procese služby PayPal.

1.1.2 Integrujte produkt do platobného procesu na svojej webovej lokalite. Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené integráciou produktu do vašej aktívnej webovej lokality. Výhradne zodpovedáte za výber, nastavenie, integráciu a prispôsobenie svojho produktu, ako aj za zaistenie toho, aby vyhovoval vašim potrebám.

1.1.3 Produkt aktivujete tak, že ho prvýkrát použijete pri živej platobnej transakcii.

Môžeme vám povoliť integrovať a používať platobné rozhranie API pre rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami ako integráciu hosťovanú spoločnosťou PayPal alebo ako integráciu v lokálnom prostredí.

Ako predvolenú možnosť integrácie rozhrania API pre pokročilé možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami do platobného procesu na vašej webovej lokalite môžeme nastaviť ktorúkoľvek z týchto možností hosťovania.

1.2 Zrušenie. Vašu žiadosť o produkt môžeme zamietnuť z dôvodu vašej úverovej histórie, histórie v službe PayPal alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa uváženia spoločnosti PayPal. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal a/alebo jej zástupcovia si vyhradzujú právo podľa vlastného uváženia zamietnuť vašu žiadosť aj registráciu produktu a môžu obmedziť váš prístup k produktu alebo jeho používanie bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči vám. Kedykoľvek pred dátumom aktivácie môžeme formou oznámenia ukončiť váš prístup k produktu a/alebo jeho používanie, prípadne vypovedať túto zmluvu.

Späť na začiatok

 

2. Poplatky

2.1 Spôsob úhrady poplatkov

Súhlasíte s uhrádzaním poplatkov uvedených v tejto zmluve v termíne ich splatnosti bez akéhokoľvek započítania pohľadávok či odpočtov. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, dávate nám oprávnenie na stiahnutie poplatkov zo súm, ktoré prevádzame, ešte pred tým, ako tieto prostriedky pripíšeme na váš účet.

Ak sa v tejto zmluve neuvádza inak, súhlasíte s uhrádzaním poplatkov stanovených v zmluve s používateľom.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, poplatky budú účtované v mene prijatej platby.

2.2 Transakčné poplatky za štandardné platby PayPal

Na každú domácu štandardnú platbu PayPal, ktorú prijmete, sa vzťahujú poplatky za prijímanie domácich transakcií (predaj) vymedzené v zmluve s používateľom.

2.3 Transakčné poplatky za prijímanie platieb kartou

Na každú platbu, ktorú prijmete z karty prostredníctvom služieb pre platby kartou online, sa vzťahujú poplatky za prijímanie platieb na váš účet PayPal vymedzené v zmluve s používateľom. Ak sa rozhodnete pre účtovanie poplatkov podľa štruktúry poplatkov Interchange Plus, budú vám účtované poplatky za prijímanie platieb na účet PayPal, ktoré sú stanovené v zmluve s používateľom, a výmenný poplatok.

Len pre používateľov rozšírených možností platby kreditnými a debetnými kartami: môžete si zvoliť účtovanie poplatkov v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás. Ak si zvolíte účtovanie poplatkov v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus Plus, platia dodatočné podmienky uvedené v časti 3.2 nižšie.

2.4 Ďalšie transakčné poplatky

Poplatok za prijímanie cezhraničných platieb (predaj) sa uplatňuje podľa ustanovení v zmluve s používateľom s výnimkou toho, že sa nevzťahuje na platby prijaté z kariet prostredníctvom služieb pre platby kartou online v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus alebo Interchange Plus Plus a transakcií kartou American Express.

2.5 Mesačné výkazy o transakčných nákladoch

Spoločnosť PayPal sprístupní mesačné prehľady transakčných nákladov (vrátane výmenných poplatkov) na kartové transakcie spracované produktom. Tieto prehľady si budete môcť stiahnuť z účtu PayPal. Prehľady neobsahujú štandardné platby PayPal.

Späť na začiatok

 

3.1 Výber štruktúry poplatkov Interchange Plus alebo štruktúry poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúru poplatkov, ktorú chcete uplatniť na prijímanie platieb kartou pomocou služieb pre platby kartou online, si môžete zvoliť spôsobom alebo postupom, ktorý vám spoločnosť PayPal má právo sprístupniť. Ak si nič nezvolíte, zachová sa existujúca štruktúra poplatkov.

Štruktúru poplatkov môžete zvoliť iba pre budúce transakcie, nie pre minulé transakcie.

Výmenné poplatky stanovujú spoločnosti Visa a Mastercard. Líšia sa v závislosti od rôznych typov kariet (napríklad podľa kategórie a značky). Spoločnosť PayPal vám bude vždy účtovať výmenný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard v sume, v akej ho na ne presunul nadobúdateľ. Jednotlivé výmenné poplatky sa môžu priebežne meniť. Ďalšie informácie o výmenných poplatkoch nájdete na webových lokalitách spoločností MastercardVisa, ako aj v našom zjednodušenom prehľade.

Ak sa rozhodnete odvádzať poplatky podľa štruktúry poplatkov Interchange Plus, súhlasíte s tým, že keď spoločnosť PayPal za vás prijme platbu kartou prostredníctvom služby pre platby kartou online, môže spoločnosť PayPal tieto prostriedky pred uvoľnením do platobnej časti vášho účtu PayPal zadržiavať v rezervnej časti vášho účtu PayPal. Spoločnosti PayPal dávate príkaz, aby tieto prostriedky vyplatila na váš platobný účet až v pracovný deň, v ktorý dostane informácie o výmennom poplatku platnom pre danú platbu kartou. Kým budú prostriedky zadržiavané na vašom rezervnom účte, bude mať transakcie v informáciách o účte stav Čaká na spracovanie. Spoločnosť PayPal nepovažuje výnos z platby kartou na vašom rezervnom účte za sumu, ktorú máte k dispozícii, pokým nedostane informácie o príslušnom výmennom poplatku od svojho spracovateľa (čo môže nastať do nasledujúceho pracovného dňa po dni, v ktorý majiteľ karty inicioval platbu).

 

3.2 Ďalšie podmienky pre štruktúru poplatkov Interchange Plus Plus

Ak je to možné, môžete si tiež zvoliť účtovanie poplatkov v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus Plus (“IC++”). Ak si zvolíte účtovanie poplatkov v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus Plus, budú sa na vás vzťahovať tieto podmienky

 1. Hrubé vyrovnanie. Spoločnosť PayPal vám bude mesačne vystavovať faktúry (“faktúry za poplatky”) za všetky poplatky, platby alebo iné sumy vzniknuté v súvislosti s vaším používaním služieb online platieb kartou (“hrubé vyrovnanie”).
 2. Prepočet meny. (a) Spoločnosť PayPal vám môže umožniť vybrať si menu, v ktorej bude vystavená faktúra za poplatky (“mena faktúry za poplatky”). Ak ste prijali transakcie v iných menách, ako je mena faktúry za poplatky, spoločnosť PayPal tieto meny prepočíta na menu faktúry za poplatky v čase vytvorenia faktúry za poplatky. (b) Spoločnosť PayPal vám umožní uhradiť faktúru za poplatky v mene denominovanej v prepojenom bankovom účte, ktorý určíte na odpisovanie súm dlžných spoločnosti PayPal (“mena prepojeného bankového účtu”). Ak sa mena faktúry za poplatky líši od meny prepojeného bankového účtu, spoločnosť PayPal prepočíta sumu faktúry za poplatky na menu prepojeného bankového účtu v čase odpísania. Ak spoločnosť PayPal prepočíta menu podľa tejto časti, vykoná to podľa výmenného kurzu, ktorý sme stanovili pre príslušný prepočet meny. Výmenný kurz vychádza z kurzov dostupných na veľkoobchodných menových trhoch alebo, ak to vyžaduje zákon alebo iný právny predpis, z príslušných vládnych referenčných kurzov platných v deň prepočtu alebo predchádzajúci pracovný deň.
 3. Súhlasíte s tým, aby spoločnosť PayPal odpísala z vášho prepojeného bankového účtu a započítala z tohto bankového účtu všetky sumy pre spoločnosť PayPal podľa tejto zmluvy a podľa podmienok akéhokoľvek mandátu (napr. bankového inkasa), ktorý používa poskytovateľ tohto bankového účtu na zriadenie a udržiavanie daného oprávnenia. V prípade potreby tiež súhlasíte s tým, aby spoločnosť PayPal pripísala na váš účet prostriedky na opravu chybných debetných zostatkov a na pokrytie poplatkov, platieb alebo iných súm vyplývajúcich z vášho používania služieb platieb kartou online. Súhlasíte s tým, že spoločnosti PayPal poskytnete všetky potrebné informácie o bankovom účte a udelíte spoločnosti PayPal súhlas s odpísaním, započítaním alebo pripísaním dlžných súm z vášho bankového účtu v deň určený spoločnosťou PayPal alebo, ak táto platba zlyhá, v ďalší deň/ďalšie dni určený spoločnosťou PayPal (“povolenie na odpísanie”). Potvrdzujete, že údaje o bankovom účte, ktoré poskytnete spoločnosti PayPal, patria vám.
 4. Ak oba pokusy o odpísanie zlyhajú, spoločnosť PayPal môže:
  • odpočítať tieto sumy zo zostatku na účte PayPal,
  • zapojiť sa do vymáhania pohľadávok s cieľom vymôcť od vás dlžnú sumu; alebo
  • vykonať akékoľvek alebo všetky ďalšie kroky uvedené v tomto dokumente alebo v zmluve s používateľom.
 5. Štruktúru poplatkov IC++ môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach účtu PayPal. Spoločnosť PayPal však môže z vášho prepojeného bankového účtu naďalej vyberať, pripisovať naň alebo započítavať všetky sumy splatné za posledný mesiac.
 6. Beriete na vedomie, že deaktiváciou štruktúry poplatkov IC++ sa neukončia, nezrušia, neznížia ani inak neovplyvnia vaše záväzky voči spoločnosti PayPal vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvy s používateľom alebo iných zmlúv so spoločnosťou PayPal.

Späť na začiatok

 

4. Zabezpečenie informácií, ochrana údajov, prenosnosť údajov

4.1 Dodržiavanie doplnenia o zabezpečení údajov. Súhlasíte (ako „obchodník“) s dodržiavaním nižšie uvedeného doplnenia 1, ktoré je súčasťou tejto zmluvy.

4.2 Dodržiavanie normy PCI DSS. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať normu pre zabezpečenie údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS). Máte povinnosť chrániť všetky údaje o kartách, ktoré získate, v súlade s normou PCI DSS, ako aj navrhovať, udržiavať a prevádzkovať svoju webovú lokalitu a ďalšie systémy v súlade s normou PCI DSS. Máte povinnosť zabezpečiť, aby vaši zamestnanci boli a zostali dostatočne vyškolení, aby poznali normu PCI DSS a mohli spĺňať príslušné požiadavky. Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri dodržiavaní normy PCI DSS. Ďalšie informácie o norme PCI DSS nájdete na webovej lokalite Rady pre bezpečnostné normy v odvetví platobných kariet: https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/.

4.3 Dodržiavanie normy PCI DSS spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal sa zaručuje, že služba PayPal aj produkt dodržiavajú a budú dodržiavať normu PCI DSS. Skutočnosť, že normu PCI DSS dodržiava spoločnosť PayPal a váš produkt, však nie je dostatočnou zárukou, že túto normu dodržiavate vy sami, vaše systémy a procesy.

4.4 Technológia 3D Secure. Podľa požiadaviek Európskej centrálnej banky a bankových regulačných úradov, ktoré regulujú činnosť spoločnosti PayPal, sa v určitých prípadoch vyžaduje používanie technológie 3D Secure. Túto technológiu môžu vyžadovať aj združenia vydavateľov kariet na zníženie nadmerného počtu kartových transakcií neautorizovaných majiteľom karty. Spoločnosť PayPal je oprávnená oznámiť vám, že máte povinnosť zaviesť technológiu 3D Secure pre všetky alebo niektoré bližšie určené kartové transakcie. Zaväzujete sa, že ak takéto oznámenie prijmete a vydavateľ konkrétnej karty technológiu 3D Secure pre danú kartu podporuje, technológiu 3D Secure zavediete.

4.5 Cena a mena. Nesmiete odosielať platobné transakcie, ktorých suma je výsledkom dynamického prepočtu meny. To znamená, že nesmiete ponúkať tovar na predaj v jednej mene a potom zaň prijať platbu v inej mene. Ak prijímate platby vo viacerých menách, máte povinnosť uviesť cenu v každej mene zvlášť.

4.6 Dodržiavanie dodatku o ochrane údajov. Súhlasíte (ako „obchodník“) a my rovnako súhlasíme s dodržiavaním dodatku o ochrane údajov, ktorý je súčasťou tejto zmluvy a nachádza sa tu. Podmienky dodatku o ochrane údajov majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými podmienkami tejto zmluvy, ktoré sa týkajú ochrany údajov a ochrany osobných údajov.

4.7 Prenosnosť údajov. Spoločnosť PayPal sa zaväzuje, že po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy a na základe písomnej žiadosti obchodníka poskytne novej nadobúdajúcej banke alebo novému poskytovateľovi platobných služieb obchodníka (ďalej len „príjemca údajov“) všetky dostupné údaje o kreditných kartách vrátane osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov obchodníka (ďalej len „údaje o kartách“). Aby tak spoločnosť PayPal mohla urobiť, obchodník jej musí poskytnúť všetky požadované údaje vrátane dôkazu, že príjemca údajov spĺňa požiadavky normy PCI DSS združenia a dodržiava požiadavky úrovne 1 PCI. Spoločnosť PayPal sa zaväzuje preniesť údaje o kartách príjemcovi údajov, pokiaľ budú splnené tieto podmienky: a) obchodník spoločnosti PayPal poskytne dôkaz, že príjemca údajov spĺňa požiadavky normy PCI DSS združenia (úroveň 1 PCI), a to tak, že spoločnosti PayPal poskytne osvedčenie alebo správu o splnení požiadaviek normy PCI DSS združenia od kvalifikovaného poskytovateľa, ako aj všetky ďalšie informácie odôvodnene požadované spoločnosťou PayPal; b) prenos takýchto údajov o kartách je v súlade s najnovšou verziou požiadaviek normy PCI DSS združenia a c) prenos takýchto údajov o kartách je povolený podľa platných pravidiel združenia a všetkých platných zákonov, právnych predpisov alebo pravidiel (vrátane zákonov o ochrane údajov).

Späť na začiatok

 

5. Ako sa uplatňujú naše ďalšie právne dokumenty

5.1 Túto zmluvu, zmluvu s používateľom, zmluvy s obchodným subjektom a vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Právne zmluvy po kliknutí na odkaz Právne informácie v dolnej časti každej stránky webovej lokality PayPal.

5.2 Zmluva s používateľom. Zmluva s používateľom je súčasťou tejto zmluvy. Túto zmluvu a zmluvu s používateľom treba v čo najväčšej miere vykladať ako jeden celok. Ak vo výklade dôjde k rozporu, táto zmluva má v rozsahu konfliktu prednosť pred zmluvou s používateľom okrem prípadov, ktoré súvisia s vaším používaním produktu alebo služby pre platby kartou online ako súčasti nášho nového riešenia platby za nákup, ako sa uvádza v zmluve s používateľom.

Pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tejto zmluve, sú vymedzené v danej zmluve s používateľom. Ak sa zmluva s používateľom vykladá spolu s týmito podmienkami, do vymedzenia pojmov „služby“ a „zmluva“ v zmluve s používateľom patrí aj produkt a táto zmluva.

Zmluva s používateľom obsahuje dôležité ustanovenia, ktoré:

5.2.1 spoločnosti PayPal umožňujú použiť rezervu na zabezpečenie vášho záväzku zaplatiť chargebacky, storná a poplatky;

5.2.2 vás pri používaní služby PayPal zaväzujú dodržiavať pravidlá používania služby PayPal;

5.2.3 vyvolávajú právne účinky pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal, ktorými sa riadi používanie a poskytovanie vašich údajov a údajov spoločných zákazníkov; a

5.2.4 umožňujú spoločnosti PayPal obmedziť platbu alebo váš účet PayPal v prípadoch uvedených v zmluve s používateľom.

Nesiete zodpovednosť za chargebacky, storná ani iné anulované platby, ako sa uvádza v zmluve s používateľom, bez ohľadu na to, ako používate a konfigurujete svoj produkt vrátane technológie filtrovania podvodných transakcií a podobných preventívnych nástrojov (ak ich využívate). Tieto nástroje môžu byť užitočné pri odhaľovaní podvodov a predchádzaní neúspešným platbám, podľa zmluvy s používateľom však nemajú vplyv na vašu zodpovednosť za chargebacky, storná a platby, ktoré boli inak anulované.

5.3 Zmluva s obchodným subjektom. Vyjadrením súhlasu so záväznosťou tejto zmluvy zároveň súhlasíte aj so zmluvami s obchodným subjektom. Ide o priame zmluvy s nadobúdajúcimi inštitúciami a bankovými partnermi spoločnosti PayPal, ktorí vám umožňujú prijímať platby kartou a platby cez PayPal čerpané z karty.

5.4 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Potvrdzujete, že ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal, v ktorom sa uvádza, aké informácie o vás a vašej online firme zhromažďujeme, a súhlasíte s ním. Súhlasíte predovšetkým s tým, že spoločnosť PayPal je oprávnená získať od tretej strany vašu úverovú históriu a finančné údaje o vašej schopnosti plniť záväzky na základe tejto zmluvy. Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal sa uvádza zoznam spoločností, ktoré sa zúčastňujú na tejto výmene informácií týkajúcich sa úveru. Spoločnosť PayPal bude priebežne kontrolovať vaše úverové a iné rizikové faktory vášho účtu (stornované platby a chargebacky, sťažnosti zákazníkov, reklamácie a podobne) a na základe toho môže tiež skontrolovať vašu webovú lokalitu a produkty na nej určené na predaj. Spoločnosť PayPal bude všetky údaje, ktoré od vás zhromaždila, uchovávať, používať a poskytovať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal.

5.5 Dodatočné podmienky pre prijímanie kariet American Express

Táto časť 5.5 sa vás týka iba v prípade, že ste svoj účet v službe PayPal zaregistrovali vo Fínsku, Švédsku alebo v Holandsku a umožňujeme vám prijímať platby kartou American Express.

5.5.1 Obchodné marketingové oznámenia. Spoločnosť American Express môže používať informácie z vašej žiadosti poskytnuté pri nastavovaní služby na to, aby vás preverila a/alebo monitorovala v súvislosti s marketingom kariet a na administratívne účely. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami súhlasíte s prijímaním obchodných marketingových oznámení od spoločnosti American Express. Odber oznámení môžete zrušiť tak, že nás kontaktujete. Možnosti kontaktovania nájdete na stránke Centrum pomoci PayPal, na ktorú prejdete kliknutím na príslušný odkaz v zmluve s používateľom alebo na väčšine webových stránok lokality PayPal. Ak zrušíte odber obchodných marketingových oznámení, budete od spoločnosti American Express aj naďalej dostávať dôležité správy o transakciách alebo zmluvnom vzťahu.

5.5.2 Priame prijímanie kariet. Beriete na vedomie, že ak dosiahnete určitú výšku mesačných alebo ročných tržieb v súvislosti s kartou American Express, ako v súčasnosti a priebežne stanovuje spoločnosť American Express, môže spoločnosť American Express vyžadovať, aby ste s ňou uzavreli priamy zmluvný vzťah. V takomto prípade spoločnosť American Express stanoví ceny za transakcie kartou American Express a poplatky za transakcie kartou American Express budete platiť priamo spoločnosti American Express.

5.5.3 Právo na audit. Spoločnosť American Express môže kedykoľvek vykonať audit s cieľom zistiť, či sa dodržiavajú pravidlá spoločnosti American Express.

5.5.4 Právo na odosielanie transakcií a vyrovnanie. Spoločnosti PayPal dávate oprávnenie odosielať transakcie na kartu American Express, prijímať vyrovnanie od spoločnosti American Express a poskytovať spoločnosti American Express informácie o transakciách a obchodníkoch na analyzovanie a vytváranie prehľadov a na akékoľvek iné zákonné obchodné účely vrátane zasielania obchodných marketingových oznámení a dôležitých oznámení o transakciách alebo zmluvných vzťahoch. Obchodník môže na základe predchádzajúceho oznámenia prijímanie kariet American Express kedykoľvek ukončiť.

5.5.5 Príjemca tretej strany. Spoločnosť American Express je príjemcom tretej strany, ktorý vyjadruje súhlas s touto zmluvou na účely prijatia karty American Express. Ako príjemca tretej strany má spoločnosť American Express právo si priamo vynútiť uplatnenie podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy v súvislosti s prijímaním kariet American Express. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť American Express nenesie zodpovednosť za záväzky spoločnosti PayPal voči vám, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

5.5.6 Kartový terminál, automatický terminál a platobný terminál

Platby kartou American Express podľa tejto zmluvy nebude možné prijímať, ak je karta i) predložená na fyzickom predajnom mieste alebo pri fyzickej transakcii; ii) použitá v automatických zariadeniach (napríklad termináloch aktivovaných zákazníkom) alebo iii) predložená v platobnom termináli. Okrem toho nebude povolené poskytovať ani sprístupňovať držiteľom karty American Express, ktorí prídu na fyzické miesto, počítač ani online rozhranie, ktoré umožní držiteľovi karty American Express prístup k účtu PayPal.

5.6 Podmienky tretích strán pre doplnkové funkcie rozšírených možností platby kreditnými a debetnými kartami

Ak sa rozhodnete integrovať vybrané peňaženky tretích strán v podobe doplnkových funkcií rozšírených možností platby kreditnými a debetnými kartami (vymedzené nižšie), súhlasíte aj s nasledujúcimi príslušnými zmluvnými podmienkami tretích strán:

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že funkcie a podmienky tretích strán poskytuje, aktualizuje a informuje o nich výlučne príslušná tretia strana (nie spoločnosť PayPal) a že spoločnosť PayPal za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty alebo náklady, ktoré utrpíte alebo ktoré vám vzniknú v dôsledku používania takýchto funkcií tretích strán alebo v dôsledku akceptovania takýchto podmienok tretích strán.

Späť na začiatok

 

6. Duševné vlastníctvo a identifikačné kódy

6.1 Licencia. Spoločnosť PayPal vám týmto udeľuje nevýlučnú, neprenosnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu, na základe ktorej nie je možné poskytovať ďalšie licencie a ktorou sa umožňuje a) používať produkt v súlade s dokumentáciou poskytnutou na webovej lokalite PayPal a b) používať dokumentáciu poskytnutú spoločnosťou PayPal pre váš produkt a v rámci podnikania ju reprodukovať na interné použitie. Váš produkt ako licencia sa môže zmeniť a bude sa vyvíjať spolu so zvyškom systému PayPal; pozrite si časť 9.1. Musíte dodržiavať požiadavky na implementáciu a používanie, ktoré sú súčasťou všetkých dokumentov a inštrukcií služby PayPal sprevádzajúcich produkt vydávaných priebežne spoločnosťou PayPal (vrátane, nie však výhradne, všetkých požiadaviek na implementáciu a používanie, ktoré vám ukladáme v súlade s platnými právnymi predpismi a pravidlami a nariadeniami týkajúcimi sa kartových systémov).

6.2 Identifikačné kódy. Spoločnosť PayPal vám poskytne určité identifikačné kódy, ktoré sú určené len pre vás. Tieto kódy vás identifikujú a overujú pravosť vašich správ a príkazov, ktoré nám odosielate, vrátane ovládacích príkazov pre softvérové rozhrania PayPal. Použitie týchto kódov môže systém PayPal vyžadovať na spracovanie vašich príkazov (alebo príkazov vašej webovej lokality). Kódy musíte uchovávať na bezpečnom mieste a chrániť ich pred poskytnutím stranám, ktorým ste pri obchodovaní so spoločnosťou PayPal nedali oprávnenie konať vo svojom mene. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať primerané ochranné opatrenia, ktoré spoločnosť PayPal priebežne odporúča na zabezpečenie týchto identifikačných kódov. Ak tieto kódy nezabezpečíte podľa odporúčaní, ste povinní na to spoločnosť PayPal čo najskôr upozorniť, aby mohla tieto kódy zrušiť a vydať vám nové. Aj spoločnosť PayPal môže kódy zrušiť a vydať nové, ak má dôvod domnievať sa, že ich zabezpečenie bolo narušené, pričom vás na to vopred upozorní, ak to bude možné.

6.3 Vlastníctvo údajov a materiálov týkajúcich sa rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami. V rámci vášho prístupu k produktu a jeho používania vám budú poskytnuté určité informácie a materiály (ďalej len „materiály o produkte“) týkajúce sa používania príslušného produktu. Všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s týmito materiálmi zostávajú vlastníctvom spoločnosti PayPal alebo príslušnej nadobúdajúcej inštitúcie (podľa okolností). Súhlasíte s tým, že materiály o produkte nebudete poskytovať ďalším osobám ani ich prevádzať, prideľovať, aktualizovať, predávať či predávať ďalej (čiastočne ani úplne).

6.4 Integrácie v hostiteľskom systéme služby PayPal a vaše duševné vlastníctvo. Týmto udeľujete spoločnosti PayPal celosvetovo platnú nevýlučnú licenciu bez nároku na licenčné poplatky na používanie názvov, obrázkov, log, ochranných známok, ochranných známok pre služby a/alebo obchodných názvov vašej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z vašich pridružených spoločností, ktoré môžete spoločnosti PayPal poskytnúť pri používaní produktu (ďalej len „vaše značky“), a to iba na účely umožnenia používania produktu (vrátane, nie však výhradne, prispôsobenia produktu v hostiteľskom systéme spoločnosti PayPal). Nárok na vaše značky a ich vlastníctvo, ako aj goodwill vyplývajúci z akéhokoľvek ich použitia na základe tejto zmluvy vám zostanú. Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte právomoc udeliť spoločnosti PayPal oprávnenie na používanie vašich značiek, pričom spoločnosť PayPal odškodníte a budete priebežne odškodňovať v plnej miere za akékoľvek nároky alebo straty, ktoré vzniknú používaním vašich značiek v súvislosti s produktom.

Späť na začiatok

 

7. Podmienky používania špecifických funkcií

7.1 Ochrana pred podvodmi. Na používanie ochrany pred podvodmi sa vzťahujú podmienky doplnenia 2.

7.2 Trezor. Pri používaní trezora platí, že skôr než začnete zhromažďovať údaje o kartách svojich zákazníkov, máte povinnosť:

7.2.1 informovať svojich zákazníkov, že:

7.2.1.1 budete uchovávať zhromaždené údaje a budete k nim mať prístup na prijímanie budúcich platieb od zákazníka vrátane možnosti, že platba sa vykoná za neprítomnosti kupujúceho,

7.2.1.2 zákazník môže údaje aktualizovať a

7.2.1.3 zákazník môže súhlas odvolať a

7.2.2 získať súhlas zákazníkov so zhromažďovaním a s používaním týchto údajov, ako sa uvádza vyššie, a

7.2.3 zabezpečiť, že ak zákazníci poskytnú uvedený súhlas a vyberú si danú funkciu, urobia tak vykonaním zámerného a zaznamenaného úkonu, napríklad kliknutím na voliteľné tlačidlo alebo označením začiarkavacieho políčka, ktoré nie je predvolene začiarknuté.

7.3 Služba aktualizácie účtu

7.3.1 Opis. V súlade s podmienkami časti 7.3 vám spoločnosť PayPal môže sprístupniť službu aktualizácie účtu, v rámci čoho zašle príslušné údaje o vhodných kartách minimálne jednému zdroju tretej strany (okrem iného vrátane združení vydavateľov kariet) a dostupné údaje použije na kontrolu a aktualizáciu príslušných údajov o kartách. Po vykonaní týchto kontrol spoločnosť PayPal vo vašom mene spracuje a uloží príslušné aktualizované údaje o kartách týkajúce sa vašich zákazníkov, aby ste mohli pomocou produktov prijímať od zákazníkov pravidelnú fakturáciu, pravidelné platby alebo iné oprávnené transakcie s príslušnými aktualizovanými údajmi o kartách. Ak budete mať sprístupnenú službu aktualizácie účtu, spoločnosť PayPal vás o aktivácii tejto služby vo vašom účte (účtoch) bude informovať e-mailom alebo vám umožní povoliť túto službu vo vašom účte (účtoch) prostredníctvom nastavení účtu PayPal. Ak sa rozhodnete prestať používať službu aktualizácie účtu, môžete tak kedykoľvek urobiť zaslaním písomného oznámenia spoločnosti PayPal alebo iným spôsobom, ktorý určila spoločnosť PayPal.

 

7.3.2 Povolené použitie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba aktualizácie účtu sa poskytuje výlučne na účely aktualizácie príslušných údajov o kartách, aby ste mohli pomocou produktov prijímať transakcie. Službu aktualizácie účtu nebudete používať na žiadne iné účely vrátane, nie však výhradne, použitia nejakej časti údajov zo služby aktualizácie účtu na vývoj akejkoľvek inej služby alebo produktu.

 

7.3.3 Vaše povinnosti. Budete v plnej miere dodržiavať platné právne predpisy a pravidlá týkajúce sa kariet v súvislosti s ich používaním v rámci služby aktualizácie účtu. Ďalej svojim zákazníkom, ktorí vlastnia kartu (karty) vhodnú na účely služby aktualizácie účtu, predložíte všetky vyhlásenia požadované podľa platných právnych predpisov, aby ste mohli pomocou služby aktualizácie účtu aktualizovať údaje o kartách zákazníkov. Uvedená povinnosť zahŕňa okrem iného včasné začlenenie akýchkoľvek formulácií, ktoré sa vyžadujú v platných právnych predpisoch alebo pravidlách používania kariet, do vašich štandardných zmluvných podmienok, pravidiel ochrany osobných údajov a/alebo iných dokumentov určených pre zákazníkov. Takisto poskytnete primerané vyhlásenia, v ktorých zákazníkov jasne informujete o tom, že ak si neželajú aktualizovanie príslušných údajov o svojej karte, môžu vás požiadať o odstránenie danej karty, ktorú uchováva spoločnosť PayPal, a/alebo môžu s vami ukončiť zmluvu o pravidelnej fakturácii alebo pravidelných platbách.

 

7.3.4 Dôvernosť informácií. Súhlasíte, že so všetkými informáciami a údajmi o kartách získanými prostredníctvom služby aktualizácie účtu budete narábať ako s prísne dôvernými. Neposkytnete nijaké z týchto informácií alebo údajov o kartách žiadnej tretej strane a nebudete ich používať na iné účely, než je výslovne povolené.

 

7.3.5 Odškodnenie. Odškodníte spoločnosť PayPal za prípadné straty z dôvodu porušenia vašich povinností uvedených v tejto časti v súvislosti s používaním služby aktualizácie účtu.

 

7.3.6 Presnosť údajov. Beriete na vedomie, že presnosť služby aktualizácie účtu závisí od účasti banky vydávajúcej kartu a od účasti zákazníka, pričom mnoho bánk vydávajúcich karty a zákazníkov sa zúčastniť nemusí. Beriete na vedomie a súhlasíte, že služba aktualizácie účtu môže vychádzať z informácií, údajov o kartách a zo služieb poskytovaných spoločnosti PayPal tretími stranami.

7.3.7 Ukončenie a dostupnosť služby aktualizácie účtu. Spoločnosť PayPal môže službu aktualizácie účtu kedykoľvek ukončiť na základe e-mailovej správy. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že služba aktualizácie účtu bude k dispozícii pre všetky údaje o kartách.

Späť na začiatok

 

8. Ukončenie a pozastavenie služby

8.1 Vami.

8.1.1 Produkt môžete kedykoľvek prestať používať iba tak, že vopred informujete oddelenie služieb zákazníkom PayPal o svojom úmysle ukončiť používanie produktu. Možnosti kontaktu nájdete na stránke Centrum pomoci PayPal, na ktorú prejdete kliknutím na príslušný odkaz v zmluve s používateľom alebo na väčšine webových stránok lokality PayPal. Oddelenie služieb zákazníkom PayPal ukončenie potvrdí e-mailom. Týmto spôsobom ukončíte používanie produktu a zrušíte platby za všetky budúce transakcie, váš účet PayPal však zostane otvorený a táto zmluva a zmluva s používateľom zostanú v platnosti. Produkt môžete kedykoľvek začať znova používať v súlade s podmienkami tejto zmluvy v znení neskorších predpisov.

8.1.2 Prijímanie platieb kartou American Express s použitím produktu môžete kedykoľvek zrušiť tak, že vopred informujete oddelenie služieb zákazníkom PayPal. Možnosti kontaktu nájdete na stránke Centrum pomoci PayPal, na ktorú prejdete kliknutím na príslušný odkaz v zmluve s používateľom alebo na väčšine webových stránok lokality PayPal.

8.1.3 Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že vopred informujete oddelenie služieb zákazníkom PayPal o svojom úmysle zrušiť účet PayPal, ktorý používate s produktom (ďalšie informácie nájdete v zmluve s používateľom). Možnosti kontaktu nájdete na stránke Centrum pomoci PayPal, na ktorú prejdete kliknutím na príslušný odkaz v zmluve s používateľom alebo na väčšine webových stránok lokality PayPal. Oddelenie služieb zákazníkom PayPal ukončenie potvrdí e-mailom. Týmto spôsobom zmluvu ukončíte, čím zastavíte používanie produktu a zrušíte platby za budúce transakcie a zároveň iniciujete proces zrušenia svojho účtu PayPal. Váš účet PayPal sa nezruší a zmluva s používateľom zostáva v platnosti, až kým zrušenie účtu PayPal nenadobudne účinnosť, a to v súlade s ďalšími ustanoveniami týkajúcimi sa zrušenia účtu PayPal v zmluve s používateľom.

8.2 Spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže túto zmluvu alebo akúkoľvek jej časť týkajúcu sa produktu ukončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

8.2.1 Spoločnosť PayPal vám ukončenie zmluvy alebo jej časti týkajúcej sa produktu oznámi dva mesiace vopred e-mailom na zaregistrovanú e-mailovú adresu priradenú k účtu PayPal. Pokiaľ nie je uvedené inak, ukončenie tejto zmluvy neovplyvní platnosť zmluvy s používateľom a váš účet PayPal ostane otvorený.

8.2.2 Spoločnosť PayPal ukončí zmluvu s používateľom, ktorá sa vzťahuje na účet PayPal používaný s produktom. Váš účet PayPal sa nezruší a zmluva s používateľom zostáva v platnosti, až kým zrušenie účtu PayPal nenadobudne účinnosť, a to v súlade s ďalšími ustanoveniami týkajúcimi sa zrušenia účtu PayPal v zmluve s používateľom.

8.3 Podľa udalostí. Spoločnosť PayPal môže túto zmluvu ukončiť okamžite bez upozornenia v týchto prípadoch:

8.3.1 porušíte túto zmluvu alebo zmluvu s používateľom;

8.3.2 nedokážete splácať alebo plniť svoje záväzky v čase ich splatnosti;

8.3.3 stanete sa insolventnými podľa právnych predpisov upravujúcich platobnú neschopnosť, ktoré sa na vás vzťahujú;

8.3.4 voči vám alebo vášmu majetku sú vznesené, uplatnené alebo vymáhané exekučné nároky alebo podobné opatrenia, prípadne bolo vydané alebo vám bolo doručené rozhodnutie o obstavení majetku;

8.3.5 je na vás podaná žaloba, bol vydaný príkaz alebo bolo prijaté uznesenie na zahájenie procesu v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa platobnej neschopnosti, ktoré sa na vás vzťahujú v súvislosti s celou vašou firmou alebo jej podstatnou časťou, s výnimkou prípadov, keď je podaný návrh na zlúčenie alebo reorganizáciu v súlade s podmienkami, ktoré boli schválené spoločnosťou PayPal;

8.3.6 stratíte úplnú a neobmedzenú kontrolu nad celým svojím majetkom alebo jeho časťou z dôvodu vymenovania správcu, likvidátora alebo podobnej osoby;

8.3.7 uzavriete alebo navrhnete vyrovnanie alebo zmierenie týkajúce sa dlhov s veriteľmi (alebo akoukoľvek triedou svojich veriteľov);

8.3.8 v rámci vašej firmy, prevádzky alebo finančnej situácie dôjde k závažnej nepriaznivej zmene alebo

8.3.9 pri žiadosti o produkt alebo pri rokovaniach so spoločnosťou PayPal poskytnete nepresné informácie.

8.4 Účinky ukončenia. Po ukončení tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek jej časti musíte príslušný produkt okamžite prestať používať a spoločnosť PayPal vám po ukončení môže brániť alebo zabrániť v používaní produktu. Ak však budete produkt po ukončení tejto zmluvy naďalej používať, bude sa táto zmluva naďalej vzťahovať na vaše používanie produktu, až kým ukončenie zmluvy nenadobudne účinnosť tým, že produkt prestanete používať. Nasledujúce časti tejto zmluvy sa uplatňujú aj po ukončení tejto zmluvy a v plnej miere pokračuje ich platnosť a účinnosť: časti 2, 4.1, 8.2, 8.4. Ukončenie tejto zmluvy alebo akejkoľvek jej časti nemá vplyv na žiadne práva, opravné prostriedky či povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli alebo boli splatné pred ukončením zmluvy, a nebudete mať nárok na vrátenie peňazí za žiadny mesačný poplatok vzťahujúci sa na obdobie pred ukončením zmluvy.

8.5 Porušenie a pozastavenie. Ak túto zmluvu, zmluvu s používateľom alebo požiadavku na zabezpečenie podľa normy PCI DSS porušíte, môže spoločnosť PayPal okamžite pozastaviť používanie vášho produktu (inými slovami, môžeme váš produkt dočasne znefunkčniť). Spoločnosť PayPal vás môže požiadať, aby ste prijali konkrétne nápravné opatrenia na odstránenie porušenia a zrušenie pozastavenia, hoci v žiadnom prípade sa podľa tejto zmluvy nebráni spoločnosti PayPal uplatniť akékoľvek ďalšie opravné prostriedky, ktoré sa môžu udeliť za porušenie. Okrem toho, ak má spoločnosť PayPal dôvodné podozrenie na porušovanie tejto zmluvy alebo normy PCI DSS, môže pozastaviť používanie produktu až do ďalšieho prešetrenia.

Ak spoločnosť PayPal pozastaví váš prístup k produktu, informuje vás o svojom postupe pri pozastavení používania produktu a postup vysvetlí, pričom môže určiť nápravné opatrenia na odstránenie porušenia a zrušenie pozastavenia. Pozastavenie vášho prístupu k produktu alebo pozastavenie jeho používania spoločnosťou PayPal zostáva v platnosti, a to dovtedy, kým sa spoločnosť PayPal nepresvedčí, že ste príslušné porušenie alebo porušenia napravili.

 

Späť na začiatok

 

9. Rôzne ustanovenia

9.1 Budúce použitie produktu. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje výlučné a absolútne právo na určovanie a) budúceho smerovania a vývoja produktu, b) toho, aké vylepšenia produktu vykonať a kedy, a c) toho, či a kedy sa majú odstrániť nedostatky a zaviesť nové funkcie. Spoločnosť PayPal pri plánovaní budúcnosti produktu víta spätnú väzbu od používateľov, nemusí však konať v súlade s prijatou spätnou väzbou. Ak spoločnosti PayPal poskytnete spätnú väzbu, súhlasíte s tým, že nebudete žiadať o priznanie duševného vlastníctva.

9.2 Odmietnutie záruk. Produkt a všetka súvisiaca dokumentácia sa poskytujú ako „stoja a ležia“.

Spoločnosť PayPal neposkytuje ani neponúka žiadnu výslovnú, implicitnú ani zákonnú záruku, pokiaľ ide o:

 • váš produkt,
 • licencovaný softvér a
 • poskytnutú používateľskú dokumentáciu.

Nič z toho, čo spoločnosť PayPal poskytuje v rámci tejto zmluvy či inak pre váš produkt, neobsahuje súhlas spoločnosti PayPal so zahrnutím záruky.

Žiadne záväzky ani povinnosti neplynú z toho, že spoločnosť PayPal poskytne:

 • technické poradenstvo,
 • poradenstvo v oblasti programovania a
 • iné poradenstvo alebo službu

v súvislosti s produktom, licencovaným softvérom a poskytnutým dokumentom používateľa. Okrem uvedeného to platí aj pre služby, ktoré vám môžu pomôcť s prispôsobením vášho produktu.

Spoločnosť PayPal odporúča, aby ste implementáciu produktu dôkladne otestovali, pretože spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne straty, ktoré by mohla spôsobiť chyba produktu.

Ak spoločnosť PayPal hosťuje váš produkt (inými slovami, ak spoločnosť PayPal za vás spúšťa softvér ako webovú službu), nezaručuje súvislý, neprerušovaný ani bezpečný prístup k produktu v hostiteľskom systéme.

Spoločnosť PayPal nebude zodpovedná za žiadne oneskorenie ani chybu pri hosťovaní vášho produktu.

Beriete na vedomie, že dostupnosť použitia vášho produktu môže byť príležitostne obmedzená z dôvodu opráv, údržby alebo zavádzania nových funkcií alebo služieb.

Niektoré krajiny vylúčenie zodpovednosti nepovoľujú, a preto sa na vás vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti nemusia vzťahovať.

9.3 Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť PayPal a budete ju priebežne plne odškodňovať v prípade akejkoľvek priamej straty, poškodenia a zodpovednosti a v prípade sťažnosti, dopytu alebo nákladov (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vzniknú v súvislosti s treťou stranou (vrátane spoločného zákazníka) a ktoré vyplývajú z vášho porušenia tejto zmluvy, zmluvy s používateľom a dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje (vrátane pravidiel používania služby) alebo porušenia právnych predpisov.

9.4 Postúpenie, zmena a zrieknutie sa práv. Túto zmluvu nemôžete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal môže túto zmluvu postúpiť, aktualizovať alebo inak previesť bez vášho súhlasu, musí vás však informovať. Žiadna zo strán nemôže túto zmluvu meniť a dopĺňať ani sa vzdať práv na jej základe, pokiaľ to nebude podložené písomným dokumentom podpísaným oboma stranami.

9.5 Anglické právo a jurisdikcia. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Anglicka a Walesu. Vy aj spoločnosť PayPal sa podrobujete nevýhradnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

 

Späť na začiatok

 

10. Vymedzenie pojmov

Pojmy, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, sú vymedzené v zmluve s používateľom.

Technológia 3D Secure: bezpečnostný postup, ktorý umožňuje banke vydávajúcej kartu overiť majiteľa karty, pričom autorizuje kartovú transakciu v čase platby. Technológia 3D Secure môže byť pomenovaná podľa ďalších značiek v závislosti od združenia vydavateľov kariet, ktorého značka sa objaví na karte. Medzi tieto značky pre technológiu 3D Secure patrí Verified by Visa a Mastercard SecureCode.

Služba aktualizácie účtu: funkcia, ktorá je podrobne vymedzená v časti 7.3.

Nadobúdajúca inštitúcia: finančná inštitúcia alebo banka, ktorá vám a spoločnosti PayPal poskytuje služby umožňujúce vám a) prijímať platby od majiteľov kariet pomocou kariet a b) prijímať hodnotu v súvislosti s kartovými transakciami.

Dátum aktivácie: dátum dokončenia všetkých krokov uvedených v časti Začíname, ako sa uvádza v časti 1.

Rozšírené možnosti platby kreditnými a debetnými kartami: Ide o balík funkcií zložený z rozhrania API pre rozšírené možnosti platby kreditnými a debetnými kartami (ako štandardného online rozhrania) a ochrany pred podvodmi (ako nepovinnej doplnkovej služby). Tento balík funkcií môže obsahovať aj nepovinné doplnkové funkcie (napr. integráciu vybraných peňaženiek tretích strán), ktoré môžete začať používať až vtedy, keď vyjadríte súhlas s dodatočnými podmienkami tretích strán. Môžeme sa rozhodnúť ponúknuť vám aj ďalšie funkcie služieb PayPal pre platby kartou online v rámci balíka funkcií rozšírených možností platby kreditnými a debetnými kartami.

Rozhranie API pre pokročilé možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami: služba platby kartou online, ktorá je podrobne vymedzená v časti O tejto zmluve.

Pokročilé filtre na ochranu proti podvodom: táto technológia poskytovaná spoločnosťou PayPal vám umožňuje a) skontrolovať platbu kartou podľa kritérií, ako sú fakturačná adresa majiteľa karty (služba overovania adries), údaj CVV2 na karte, databázy podozrivých adries, identifikátorov a vzorov. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti PayPal a v produktovej dokumentácii. Pokročilé filtre na ochranu proti podvodom ponúkajú vyššiu úroveň kontroly transakcií a transakcie sa môžu automaticky označovať, kontrolovať alebo odmietať na základe konfigurácie filtrov.

Údaje služby overovania adries: informácie vrátené systémom na overenie adries, ktorý prevádzkujú združenia vydavateľov kariet alebo je prevádzkovaný v ich mene a ktorý porovnáva údaje o adrese poskytnuté zjavným majiteľom karty s údajmi o adrese uloženými u vydavateľa karty.

Združenie vydavateľov karty: spoločnosť alebo konzorcium finančných inštitúcií vyhlasujúcich pravidlá upravujúce kartové transakcie, do ktorých je zapojená aj karta nesúca značku danej spoločnosti alebo konzorcia. Príklady: Visa USA, Visa Europe a ďalšie regióny Visa, Mastercard International Incorporated, American Express Company a podobné organizácie.

Údaje o karte: všetky osobné alebo finančné údaje týkajúce sa transakcie kartou vrátane údajov zaznamenaných na samotnej karte (v zrozumiteľnej alebo digitálnej podobe) spolu s menom a adresou majiteľa karty a ďalšími údajmi potrebnými na spracovanie kartovej transakcie.

Kartová transakcia: platba vykonaná kreditnou alebo debetnou kartou, kartou American Express alebo iným spôsobom platby pomocou položky s fyzickými údajmi, ktorú má uchovávať platiteľ. Produkty podporujú iba určité typy kartových transakcií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti PayPal.

Kritické systémy: informačné technológie (hardvéry aj softvéry), ktoré využívate pri prevádzke produktu, na ochranu produktu a svojich online predajných miest pred neoprávneným vniknutím a narušením, ako aj na ukladanie platobných a osobných údajov vrátane údajov o kartách, ktoré uchovávate, a všetkých osobných údajov o spoločných zákazníkoch.

Údaje CVV2: trojmiestne číslo vytlačené napravo od čísla karty v oblasti podpisu na zadnej strane karty. (V prípade kariet American Express ide o štvormiestny kód, ktorý nie je vyrazený, ale je vytlačený nad číslom karty na prednej strane karty American Express.) Údaje CVV2 sú jedinečne priradené každej plastovej karte a spájajú ju s číslom účtu.

Narušenie zabezpečenia údajov: vniknutie do počítačového systému alebo porucha počítačového systému, v ktorom sú uložené údaje o karte, pričom vniknutie alebo zlyhanie a) odhalí, zmení alebo zničí všetky údaje o karte v systéme, prípadne ich časť alebo b) predstavuje podľa názoru kvalifikovaného odborníka v oblasti informačnej bezpečnosti značné riziko odhalenia, úpravy alebo zničenia všetkých údajov o karte alebo ich časti v systéme. Údaje o karte sa považujú za zverejnené, ak unikli bežným kontrolám prístupu do systému bez autorizácie alebo ak sú sprístupnené aspoň jednej neoprávnenej osobe.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov: nariadenie (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) alebo akýkoľvek jeho právny nástupca so všetkými ostatnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov občanov alebo obyvateľov členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom máte bydlisko alebo v ktorom sídli vaša firma.

Express Checkout: funkcia na urýchlenie nákupu v internetovom obchode pomocou údajov, ktoré vám poskytla spoločnosť PayPal. Podrobnosti o funkcii Express Checkout sa nachádzajú na webovej lokalite PayPal a v dokumentácii, ktorú spoločnosť PayPal poskytuje pre daný produkt.

Ochrana pred podvodmi: technológia poskytovaná spoločnosťou PayPal, ktorá vám umožňuje a) skontrolovať platbu kartou podľa kritérií, ako sú fakturačná adresa majiteľa karty (služba overovania adries), údaj CVV2 na karte a databázy podozrivých adries, identifikátorov a vzorov. Ponúka sa v rámci rozhrania API pre rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami ako alternatíva k pokročilým filtrom na ochranu proti podvodom.

Možnosť hosťovania: ktorákoľvek z týchto možností: i) integrácia hosťovaná spoločnosťou PayPal alebo ii) integrácia v lokálnom prostredí.

Služba pre platby kartou online: funkcia poskytovaná spoločnosťou PayPal online, ktorá obchodníkom umožňuje prijímať platby priamo z karty platiteľa (bez toho, aby boli prostriedky prevedené cez účet PayPal platiteľa), bez prítomnosti karty na webovej lokalite alebo inom predajnom mieste. Služby pre platby kartou online sú neoddeliteľnou súčasťou produktu. Služba pre platby kartou online je vymedzená v časti Informácie o vašej zmluve.

Integrácia hosťovaná spoločnosťou PayPal: rozhranie API pre rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami spoločnosti PayPal integrované do platobného procesu na vašej webovej lokalite podľa časti 1, pričom táto funkcia sa prevádzkuje (vrátane hosťovania poľa na zadanie karty) výlučne na serveri spoločnosti PayPal (a nie na vašej webovej lokalite).

Webová lokalita PayPal: webová lokalita poskytovaná spoločnosťou PayPal pre krajinu, v ktorej máte bydlisko alebo sídlo. Napríklad v prípade Francúzska sa webová lokalita PayPal v súčasnosti nachádza na adrese http://www.paypal.fr, v Nemecku je webová lokalita PayPal v súčasnosti na adrese www.paypal.de. Odkazy na webové lokality PayPal pre iné krajiny nájdete kliknutím na odkaz z ktorejkoľvek inej webovej lokality PayPal.

Norma PCI DSS: norma zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet, ktorá pozostáva zo špecifikácií predpísaných združeniami vydavateľov kariet na zabezpečenie údajov pri kartových transakciách. Kópia normy PCI DSS je k dispozícii online na adrese https://www.pcisecuritystandards.org/.

Produkt: pojem „váš produkt“ označuje produkt, ku ktorému máte po prijatí tejto zmluvy prístup a ktorý môžete používať. Produkt je ďalej vymedzený v časti Informácie o vašej zmluve.

Kvalifikovaný posudzovateľ zabezpečenia je vymedzený podľa normy PCI DSS.

Nástroj na pravidelné platby: technológia poskytovaná spoločnosťou PayPal na nastavenie platieb, ktoré sa po autorizácii platiteľom v určitých intervaloch alebo pravidelne opakujú. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite PayPal a v produktovej dokumentácii.

Integrácia v lokálnom prostredí: produkt integrovaný do procesu platby na vašej webovej lokalite podľa časti 1, pričom táto funkcia sa prevádzkuje (vrátane hosťovania poľa na zadanie karty) aspoň sčasti na vašej webovej lokalite.

Spoločný zákazník: osoba, ktorá má účet PayPal a zároveň je vaším zákazníkom.

Štandardné platby PayPal: všetky platby, ktoré prijmete z iného účtu PayPal, alebo platby prostredníctvom voliteľnej služby účtu PayPal alebo prostredníctvom miestneho spôsobu platby.

Zmluva s používateľom: zmluva, ktorá bola uzavretá online v rámci procesu online registrácie, ktorá sa vyžaduje na otvorenie účtu PayPal. Aktuálnu zmluvu s používateľom možno nájsť kliknutím na odkaz v päte na takmer každej stránke webovej lokality spoločnosti PayPal. Obsahuje určité pravidlá, najmä pravidlá používania služby a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú tiež uvedené na webovej lokalite spoločnosti PayPal.

Trezor: technológia využívajúca rozhranie API, ktorú poskytuje spoločnosť PayPal, aby vám umožnila ukladať a získavať údaje o kartách na účely platieb, ktoré sa po autorizácii platiteľom v určitých intervaloch alebo pravidelne opakujú. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti PayPal a v produktovej dokumentácii.

Virtuálny terminál: funkcia ponúkaná ako služba pre platby kartou online, ktorá je ďalej vymedzená v časti Informácie o vašej zmluve.

Funkcia Website Payments Pro: balík funkcií pozostávajúci z virtuálneho terminálu, filtrov na ochranu proti podvodom, ochrany pred podvodmi, pokročilých filtrov na ochranu proti podvodom a nástroja na pravidelné platby.

 

Doplnenie 1

Požiadavky na zabezpečenie údajov

 

Pomocou rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami spoločnosti PayPal môžete prijímať platby online priamo z debetných a kreditných kariet. Tie sú platobnými nástrojmi, ktorých zabezpečenie závisí od obmedzeného poskytovania údajov o karte. Osoba, ktorá má dostatok údajov o karte, môže odoslať alebo prijať platbu kartou, ktorá bude účtovaná z účtu majiteľa karty bez autorizácie na uskutočnenie platby majiteľom karty. Aby ste zabránili zneužitiu údajov o kartách spoločných zákazníkov, je potrebné, aby ste údaje o kartách nikdy nezverejňovali. Na základe všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ste tiež povinní zabezpečiť osobné údaje spoločných zákazníkov.

Spoločnosť PayPal vám dôrazne odporúča, aby ste si zabezpečili služby kvalifikovaného odborníka na zabezpečenie údajov, ktorý vám poradí a pomôže zabezpečiť vašu webovú lokalitu a prípadné ďalšie predajné miesta.

Princípy zabezpečenia údajov

 1. Návrh a vývoj. Kritické systémy a všetky procesy súvisiace s platbami ste povinní navrhnúť a vyvinúť tak, aby boli zabezpečené proti vniknutiu alebo narušeniu neoprávnenými osobami. Všetci používatelia vašich systémov sú povinní používať autentifikáciu do vašich kritických systémov, pričom tieto systémy musia obmedzovať prístup ich používateľov a ich právomoci. Okrem toho ste povinní vo svojej obchodnej činnosti oddeľovať kritické povinnosti, vytvárať kontrolné mechanizmy a kontrolné body v rámci prevádzky a nevkladať príliš veľa nekontrolovaných právomocí nad svojimi systémami a prevádzkou do rúk jednej osoby. Nikdy nedávajte používateľovi viac právomocí nad systémami a procesmi, než je nevyhnutné na plnenie jemu priradenej roly.
 2. Ochrana pred vniknutím. Svoje prevádzkové činnosti ste povinní rozdeliť na dve základné kategórie: 1. funkcie, ktoré sú dostupné všetkým používateľom vrátane používateľov mimo vašej organizácie, a 2. funkcie dostupné iba dôveryhodným osobám z vašej organizácie. Ste povinní aktivovať bránu firewall, ktorá bude brániť nedôveryhodným používateľom v používaní interných funkcií vašich kritických systémov. Webové servery a ostatné externé časti kritických systémov musia využívať kvalitne vyvinuté a dôkladne otestované technológie, pričom externe musia sprístupňovať iba funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre spoločných zákazníkov a ostatných externých používateľov. Z externých serverov odstráňte všetky nadbytočné funkcie, aby ste server ochránili (urobili odolnejším) a znížili riziko externých útokov.
 3. Kontrola prístupu. Kritické systémy musia obmedzovať prístup k údajom o kartách a k všetkým ostatným osobným alebo dôležitým údajom a poskytovať ho iba dôveryhodným osobám v organizácii, pričom žiadna takáto osoba by nemala mať rozsiahlejší prístup k týmto údajom, než je nevyhnutné na plnenie jej úloh. Vaše systémy musia sledovať a zaznamenávať všetky prístupy k údajom o kartách, ich používanie, zmeny a odstránenia a ďalšie osobné alebo dôležité údaje, aby sa zachoval kontrolný záznam všetkých takých činností. Ďalej ste povinní obmedziť prístup ku kritickým systémom a prostriedkom, od ktorých sú tieto systémy závislé, ako napríklad siete, brány firewall a databázy.
 4. Minimalizácia údajov. Platí všeobecná zásada, že by ste nemali zhromažďovať a uchovávať viac údajov o kartách alebo iných citlivých údajov, ako je potrebné. Uchovávaním údajov o kartách a osobných údajov vzniká riziko vašej zodpovednosti, ktoré môžete znížiť tým, že budete zhromažďovať a uchovávať menej údajov. Ak uchovávate údaje o kartách, starostlivo zvážte, či ich naozaj potrebujete: spoločnosť PayPal je povinná vrátiť platbu, ktorú jej platiteľ neautorizoval, a ak používateľ autorizuje ďalšiu platbu, v zásade vám tým znovu poskytuje aktuálne údaje o karte, a preto uchovávanie údajov o karte pre budúcnosť nie je potrebné. V prípade narušenia zabezpečenia údajov nemôže dôjsť k úniku údajov o kartách, ktoré nemáte.
 5. Zmeny a testovanie. S výnimkou núdzových situácií nevykonávajte zmeny v kritickom systéme bez toho, aby ste ich najprv naplánovali, otestovali a zdokumentovali, pokiaľ nejde o bežnú zmenu (napr. pridávanie používateľov, zmena hesla, aktualizácia zásob a cien). Ak chcete uskutočniť zásadné systémové zmeny alebo zmeny, ktoré môžu mať vplyv na zabezpečenie alebo dostupnosť vašich kritických systémov, mali by byť naplánované zmeny predložené na schválenie riadiacim pracovníkom iným ako tým, ktorí tieto zmeny naplánovali. Naplánované zmeny v produkčných systémoch zaveďte až po ich dôkladnom otestovaní v neprodukčnom prostredí. Všetky testy vykonávajte pod dozorom oddelenia riadenia rizík alebo iných pracovníkov spoločnosti, ktorí majú osobitnú zodpovednosť za straty spoločnosti.
 6. Audity. Aspoň raz ročne ste povinní podrobiť prevádzku a zabezpečenie svojich kritických systémov auditu. Audit systémov sa musí líšiť od prípadného finančného auditu. Na audit kritických systémov využívajte dôveryhodných a nezávislých odborníkov a v prípade, že ako audítorov využívate vlastných zamestnancov, zabezpečte ich nezávislosť tým, že ich v práci ochránite pred prípadnými odvetnými opatreniami a zabránite ich spoluúčasti na správe, prevádzke, zmenách a testovaní kritických systémov.
 7. Externé služby a organizačná kontrola. Ste povinní zabezpečiť, že všetky osoby s prístupom k vašim kritickým systémom alebo osoby, ktoré navrhujú, vyvíjajú, prevádzkujú, udržiavajú, menia, testujú a auditujú vaše kritické systémy, budú dodržiavať túto zmluvu a normy PCI DSS. Za zabezpečenie ich dodržiavania zodpovedáte aj v prípade, že príslušné osoby nie sú vašimi zamestnancami.

Čo robiť v prípade narušenia zabezpečenia údajov

 1. Narušenie zabezpečenia údajov. Ak zistíte narušenie zabezpečenia údajov, zaväzujete sa zrealizovať všetky nižšie uvedené opatrenia:
  1. Okamžite po zistení narušenia zabezpečenia údajov prijmete akékoľvek opatrenia, ktoré môžete prijať na jeho zastavenie a zmiernenie jeho následkov.
  2. Čo najskôr po zistení narušenia zabezpečenia údajov túto skutočnosť oznámte spoločnosti PayPal kontaktovaním account manažéra (ak vám bol pridelený) alebo nášho oddelenia služieb zákazníkom (kontaktné údaje nájdete na stránke Kontaktujte nás). Ak nedokážete zrealizovať opatrenie v bode a) a súčasne o udalosti informovať spoločnosť PayPal, najskôr zrealizujte opatrenie v bode a) a následne oznámte udalosť spoločnosti PayPal.
  3. Upozornite všetkých spoločných zákazníkov, ktorých údaje o kartách boli alebo pravdepodobne boli zverejnené, aby dotknutí spoloční zákazníci mohli prijať opatrenia a zabrániť zneužitiu údajov o kartách. Ďalej sa zaväzujete, že im danú skutočnosť oznámite hneď, ako vykonáte kroky uvedené v bodoch a) a b), že spoločnosť PayPal informujete o odoslaní tohto oznámenia a že poskytnete zoznam spoločných zákazníkov, ktorých ste upozornili. Ak tento krok nevykonáte bezodkladne po narušení zabezpečenia údajov, spoločnosť PayPal bude oprávnená spoločných zákazníkov upozorniť na narušenie zabezpečenia údajov, pričom ich identifikuje na základe záznamov vo vašom účte PayPal o osobách, ktoré zaplatili kartou.
  4. Ak si to spoločnosť PayPal vyžiada, zabezpečte si nezávislého audítora tretej strany, ktorého schválila spoločnosť PayPal a ktorý vykoná bezpečnostný audit kritických systémov a zverejní správu. Zaväzujete sa splniť požiadavku spoločnosti PayPal podľa tejto časti na vlastné náklady. Ste povinní predložiť kópiu správy audítora spoločnosti PayPal a spoločnosť PayPal je oprávnená predložiť jej kópie bankám (vrátane, nie však výhradne, prijímajúcich inštitúcií) a združeniam vydavateľov kariet, ktoré vykonávajú činnosti pri spracovaní kartových transakcií pre spoločnosť PayPal. Ak nezačnete bezpečnostný audit do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti spoločnosti PayPal, spoločnosť PayPal môže takýto audit vykonať alebo zabezpečiť na vaše náklady. Pozrite si aj doplnenie 1 v časti Audit.
  5. Spolupracujte so spoločnosťou PayPal a postupujte podľa všetkých odôvodnených pokynov spoločnosti PayPal, aby ste predišli vzniku následkov narušenia zabezpečenia údajov alebo na ich zmiernenie, na zvýšenie kvality svojich kritických systémov tak, aby vyhovovali požiadavkám tejto zmluvy, a na pomoc pri predchádzaní narušeniu zabezpečenia údajov v budúcnosti. Spoločnosť PayPal však od vás nebude vyžadovať viac ako vyžaduje táto zmluva, iba ak by vzhľadom na riziko pre spoločných zákazníkov a najvhodnejšie postupy internetových obchodov bolo primerané požadovať realizáciu dodatočných opatrení.
  6. Bežnú prevádzku kritických systémov obnovte až potom, keď zistíte, ako k narušeniu zabezpečenia údajov došlo, a keď uskutočníte všetky primerané kroky na elimináciu rizík, ktoré narušenie zabezpečenia údajov umožnili alebo ktoré by mohli umožniť ďalšie narušenia zabezpečenia údajov.
  7. Narušenie zabezpečenia údajov oznámte orgánom činným v trestnom konaní a spolupracujte pri ich prípadnom vyšetrovaní tak, ako to budú požadovať, aby bolo možné identifikovať a zadržať páchateľa, ktorý zabezpečenie údajov narušil.
  8. Údaje o kartách, ktoré boli pri narušení zabezpečenia údajov zverejnené alebo zmenené, nepoužívajte. Táto časť vám však nebráni v tom, aby ste po odstránení rizík kritických systémov podľa vyššie uvedeného bodu f) získali a znova používali údaje o kartách spoločných zákazníkov, ktorých sa narušenie zabezpečenia údajov týkalo.

Ochrana údajov

 1. Podmienky ochrany údajov nájdete v časti 4.
 2. Zámerne ponechané prázdne.

Údaje o karte a norma PCI DSS

 1. Uchovávanie údajov o karte. Ak nezískate výslovný súhlas majiteľa karty, ktorý bude evidovaný vo vašich záznamoch, údaje o karte nesmiete uchovávať, sledovať, monitorovať ani ukladať. Všetky údaje o karte, ktoré uchovávate alebo držíte, musíte úplne a bezpečne zničiť do 24 hodín od prijatia rozhodnutia vydavateľa o autorizácii, ktoré sa týka daných údajov o karte.

  Ak si so súhlasom majiteľa karty údaje o karte na krátky čas ponecháte, môžete tak urobiť len v rozsahu, v akom sú tieto údaje potrebné na spracovanie platobných transakcií autorizovaných majiteľom karty. Uchovávané údaje o karte nesmiete nikdy poskytnúť ani sprístupniť žiadnej osobe, a to ani v rámci predaja svojej firmy. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia navyše nesmiete uchovávať ani poskytovať údaje na overenie karty ani identifikačné údaje karty vytlačené v podpisovom riadku na zadnej strane karty (t. j. údaje CVV2), a to ani so súhlasom majiteľa karty.
 2. Údaje o karte, ktoré nesmiete ukladať. Bez ohľadu na predchádzajúcu časť súhlasíte s tým, že si v prípade žiadneho majiteľa karty nebudete ukladať údaje o osobnom identifikačnom čísle (PIN), údaje služby overovania adries, údaje CVV2 ani údaje získané z magnetického prúžku alebo iného digitálneho pamäťového zariadenia karty (pokiaľ tieto údaje nie sú vytlačené alebo vyrazené na prednej strane karty). Združenia vydavateľov kariet vám v súlade s pravidlami týchto združení môžu v prípade porušenia tejto časti udeliť pokuty. V tejto časti sa pod pojmom „ukladanie“ rozumie uchovávanie v akejkoľvek podobe, či už digitálnej, elektronickej, papierovej alebo inej. Nemyslí sa tým dočasné získanie ani držanie údajov počas ich aktívneho spracovávania (avšak nie po ňom).
 3. Používanie údajov o kartách obchodníkom. Súhlasíte s tým, že údaje o karte nebudete používať ani zverejňovať inak ako na účel získania autorizácie od vydavateľa karty, vykonanie a vyrovnanie kartovej transakcie, pre ktorú vám boli údaje o karte poskytnuté, a vyriešenie prípadných sporov o chargebacku, storne alebo podobných problémov, ktoré sa týkajú kartových transakcií. Podľa právnych predpisov o bankovníctve je spoločnosť PayPal povinná vracať peniaze za platby, ktoré platca neautorizoval, takže použitie údajov o karte na vykonanie kartovej transakcie musí byť autorizované majiteľom karty, inak bude stornované.
 4. Bezpečné uchovanie a likvidácia údajov o karte. Zaväzujete sa, že:
  1. zriadite a budete vykonávať dostatočné kontroly, aby sa obmedzil prístup ku všetkým záznamom, ktoré obsahujú údaje o kartách,
  2. nebudete tretím stranám predávať ani poskytovať údaje o kartách ani údaje získané v súvislosti s kartovou transakciou,
  3. nebudete uchovávať údaje o karte v papierovej podobe ani v prenosných digitálnych ukladacích zariadeniach, ako sú pamäťové zariadenia USB alebo vymeniteľné disky,
  4. nebudete reprodukovať elektronicky získaný podpis majiteľa karty, pokiaľ o to vyslovene nepožiada spoločnosť PayPal a
  5. zlikvidujete údaje o kartách likvidáciou média, v ktorom sú údaje o kartách uložené, alebo vymazaním údajov o kartách či zabezpečením, že údaje o kartách budú úplne a nezvratne nečitateľné a nepoužiteľné.

   V prípade prevodu firmy nie je možné v zmysle pravidiel združení vydavateľov kariet previesť údaje o kartách ani žiadne údaje o kartových transakciách ako majetok firmy. V takýchto prípadoch súhlasíte s tým, že tieto údaje o kartách a akékoľvek údaje o transakciách poskytnete spoločnosti PayPal, ak si ich vyžiada. Ak spoločnosť PayPal o tieto údaje nepožiada, musíte ich pri prevode firmy zničiť.
 5. Audit dodržiavania normy PCI DSS. Súhlasíte s tým, že ak o to spoločnosť PayPal požiada, môže kvalifikovaný posudzovateľ zabezpečenia vykonať bezpečnostný audit vašich systémov, kontrolných mechanizmov a zariadení a poskytnúť správu o ňom spoločnosti PayPal a združeniam. Zaväzujete sa, že pri vykonávaní tohto auditu budete plne spolupracovať a že poskytnete akékoľvek údaje, ako aj prístupy k systémom, ktoré bude audítor požadovať na vykonanie auditu. Súhlasíte tiež s tým, že budete znášať primerané výdavky spojené s auditom. Ak takýto audit po žiadosti spoločnosti PayPal nezahájite, oprávňujete spoločnosť PayPal podniknúť takéto kroky na náklady obchodníka, prípadne vám môže spoločnosť PayPal okamžite pozastaviť používanie produktu. Dostanete kópiu audítorskej správy, pričom jednu kópiu musí dostať aj spoločnosť PayPal, ktorá je povinná poskytnúť kópiu každej nadobúdajúcej inštitúcii alebo združeniu vydavateľov kariet, ktoré kópiu požadujú.

 

Doplnenie 2

Podmienky používania ochrany pred podvodmi (ďalej len „nástroj na ochranu pred podvodmi“)

1. Fungovanie nástroja na ochranu pred podvodmi

 Nástroj na ochranu pred podvodmi slúži na správu podvodných transakcií a pomôže vám preveriť potenciálne podvodné transakcie na základe vašich vlastných nastavení nástroja. Nástroj vám umožňuje nastaviť pravidlá filtrovania, t. j. dať nám pokyny týkajúce sa toho, ktoré transakcie má nástroj vo vašom mene odmietnuť na základe abstraktných kritérií.

Môžeme vám poskytovať návrhy alebo odporúčania týkajúce sa toho, ktoré filtre a nastavenia vhodné pre vašu firmu by ste mali v nástroji na ochranu pred podvodmi použiť. Tieto návrhy zohľadňujú vašu predchádzajúcu históriu transakcií.

Za nastavenie pravidiel filtrovania zodpovedáte sami. Poznámka: Ak tieto pravidlá filtrovania nastavíte príliš prísne, môžete prísť o tržby. Odporúčame vám pravidlá a nastavenia filtrov priebežne sledovať.

2. Vylúčenie záruk a zodpovednosti

Netvrdíme ani nezaručujeme, že nástroj na ochranu pred podvodmi je bezchybný alebo že dokáže identifikovať všetky možné podvodné transakcie.

V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nezodpovedáme za vaše straty (napríklad zmarený zisk) ani za škody, ktoré vám vzniknú používaním nástroja na ochranu pred podvodmi alebo ktoré s týmto používaním súvisia.

Uplatňujú sa časti 15.3 a 15.4 zmluvy s používateľom.

3. Ochrana údajov

Nástroj na ochranu pred podvodmi môžete používať iba na účely riadenia rizík podvodu a na žiadny iný účel.

Nástroj na ochranu pred podvodmi nesmiete poskytovať na používanie inej osobe ani nesmiete žiadnej inej osobe prezradiť kategórie uvedené v nástroji na ochranu pred podvodmi ani výsledky generované pri jeho používaní.

4. Rôzne ustanovenia

Napriek vašim nastaveniam v nástroji na ochranu pre podvodmi si stále zachovávame právo odmietnuť alebo pozastaviť akúkoľvek transakciu podľa podmienok zmluvy s používateľom.

Tieto podmienky dopĺňajú zmluvu s používateľom, ktorou sa vo všeobecnosti riadi vaše používanie našich služieb. Vymedzenie našich služieb v zmluve s používateľom pri vykladaní spolu s týmito podmienkami zahŕňa aj nástroj na ochranu pred podvodmi.

Ďalej tiež môžeme upravovať, odstraňovať alebo dopĺňať tieto podmienky v súlade s postupom vykonávania zmien uvedeným v zmluve s používateľom. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete súhlas s týmito podmienkami odvolať.

Tieto podmienky môžete kedykoľvek ukončiť odstránením nástroja na ochranu pre podvodmi zo svojej integrácie a vykonaním akýchkoľvek ďalších krokov súvisiacich s integráciou, ktoré vám môžeme sprístupniť. Umožní vám to prestať používať nástroj na ochranu pre podvodmi, ale váš účet zostane otvorený a zmluva s používateľom (ako aj všetky ďalšie príslušné zmluvy týkajúce sa poskytovania služieb) zostáva v platnosti.

Poskytovanie služby v rozsahu, v akom sa vzťahuje na náš nástroj na ochranu pred podvodmi, môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a (ak je to možné) po predchádzajúcom upozornení odoslanom v dostatočnom časovom predstihu ukončiť, zrušiť alebo pozastaviť bez toho, aby nám vznikla akákoľvek zodpovednosť voči vám.

Platnosť týchto podmienok pretrvá po akomkoľvek ukončení, a to v takom rozsahu a tak dlho, ako potrebujeme na: (i) vyriešenie záležitostí vyplývajúcich z vášho používania nástroja na ochranu pred podvodmi pred týmto ukončením a/alebo (ii) splnenie požiadaviek platných právnych predpisov a nariadení.