PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Om ditt konto

PayPals föreliggande användaravtal träder i kraft för alla användare den 28 maj 2024.

Välkommen till PayPal!

Det här är reglerna och villkoren i avtalet mellan dig och PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal") som reglerar din användning av ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna, vilket vi kallar vårt användaravtal. Det gäller endast PayPal-konton för invånare i Sverige. Användaravtalet gäller inte din användning av PayPals Xoom-tjänst, som regleras separat av villkoren för Xoom. Om du är privatperson måste du vara minst 18 år och ha full rättshandlingsförmåga för att ingå ett avtal om att öppna ett PayPal-konto och använda PayPal-tjänsterna. Om du representerar en verksamhet måste denna vara registrerad i Sverige.

Du måste öppna ett PayPal-konto för att kunna använda PayPal-tjänsterna. Genom att öppna och använda ett PayPal-konto samtycker du till att följa alla regler och villkor i det här användaravtalet, som gäller tills det sägs upp. Du godkänner även att efterleva följande ytterligare dokument och alla andra dokument på sidan Villkor som gäller för dig:

Läs noga alla regler och villkor i det här användaravtalet och alla andra dokument som gäller för dig.

Vi kan komma att ändra detta användaravtal och något av de dokument som anges ovan från tid till annan. Vi kommer att publicera ett meddelande på sidan policyuppdateringar på vår webbplats och meddela dig minst två månader i förväg. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att eventuella ändringar av detta användaravtal träder i kraft, godkänner du att vara bunden av dessa ändringar. Du kan meddela PayPal att du invänder mot de föreslagna ändringarna eller avsluta ditt konto innan de träder i kraft. Eventuella nödvändiga redigeringar, även till följd av typografiska fel, beräkningsfel eller andra uppenbara fel, utgör inte en ändring av användaravtalet. Om du inte samtycker till någon av ändringarna kan du avsluta ditt konto utan kostnad innan de träder i kraft.

Information om oss

Våra tjänster tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) till registrerade användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information om hur du når PayPal finns på den här sidan på Kundtjänst.

PayPal är vederbörligen licensierat i Luxemburg som bank (eller "kreditinstitut" i juridiska termer). Vi står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet för finansiella tjänster, Commission de Surveillance du Secteur Financier eller CSSF. CSSF har sitt säte på: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg. CSSF för ett register över de organisationer som regleras på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal har nummer B00000351 men du kan även söka efter vårt namn i registret. Nummer i handelsregistret: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Vår tjänst

PayPals huvudsakliga verksamhet omfattar att utfärda elektroniska pengar och tillhandahålla betalningstjänster genom att använda dessa elektroniska pengar. Genom våra tjänster kan du göra betalningar i butik och på nätet, ge donationer samt skicka, be om och ta emot elektroniska pengar. PayPal tillhandahåller även andra finansiella och relaterade tjänster som du hittar på sidan "Villkor" för PayPal-tjänster. De här tjänsterna betecknas gemensamt som tjänsten.

Detta användaravtal, samt andra rättsliga villkor och lagliga krav på offentliggöranden i samband med din användning av vår tjänst, kommer alltid att finnas tillgängliga för dig på PayPals webbplats (vanligen på sidan "Juridiska villkor"). Vi kan också skicka den här informationen till dig.

Du kan begära en kopia av alla lagstadgade upplysningar (inklusive detta användaravtal) från oss, vilka vi då kommer att tillhandahålla i ett format som låter dig spara och reproducera dem (t.ex. via e-post).

Vad behövs för att kunna använda PayPal-tjänsten?

För att använda vår tjänst måste du ha åtkomst till en smartphone och dator eller surfplatta och vara ansluten till internet.

Öppna ett konto

Vi erbjuder två typer av konton: personkonton och företagskonton. För att kunna öppna ett konto hos oss måste du:

 • antingen vara en privatperson (18 år eller äldre) eller driva ett företag med kapacitet att ingå ett juridiskt bindande avtal, och
 • slutföra vår process för att skapa konto.

Som en del av vår process för att skapa konto måste du:

 • registrera en e-postadress och ett mobilnummer
 • ange ett lösenord som vi kommer att använda för att logga in dig
 • uppfylla våra kvalificeringskrav, och
 • godkänna vårt Sekretessmeddelande och Användaravtal, inklusive tillämpliga dokument på sidan för Villkor.

Personkonton

Med ett personkonto kan du skicka och be om pengar från vänner och familj samt betala på nätet för köp.

Innehavare av vissa befintliga personkonton kan åläggas att uppgradera sina konton (vilket kan innebära att ytterligare information ska lämnas till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som erbjuds i ett personkonto.

Om du i första hand vill använda ditt PayPal-konto för att sälja saker måste du öppna ett företagskonto eller omvandla ditt personkonto till ett företagskonto.

Företagskonton

Företagskonton är avsedda för personer och organisationer (både registrerade och oregistrerade) som primärt använder PayPal för att ta emot internetbetalningar för försäljningar eller till donationer. Företagskonton är inte berättigade att ta emot "personliga transaktioner".

Olika avgifter kan gälla för företagskonton respektive personkonton. Du hittar mer information under Avgifter.

Genom att öppna ett företagskonto eller omvandla ett personkonto till ett företagskonto intygar du att du främst använder det för en verksamhet eller i kommersiellt syfte.

Verksamhetsstatus

Om aktiviteten som sker via ett PayPal-konto som du har (oavsett typ) når vissa tröskelvärden eller omfattar vissa affärssegment eller -aktiviteter kräver kortnätverken att du godkänner verksamhetsavtalen (Commercial Entity Agreements) direkt med våra behandlingspartners för att du ska kunna fortsätta att ta emot kortbetalningar. I detta fall kan dessa verksamhetsavtal gälla för alla betalningar som behandlas av PayPal för din räkning, utöver detta användaravtal.

Säker användning av ditt PayPal-konto

Du bör vidta rimliga åtgärder för att förhindra att ditt PayPal-konto missbrukas. Du måste upprätthålla fullgod säkerhet och kontroll över alla enheter, föremål, ID-nummer, lösenord och personliga ID-nummer/-koder du använder för att komma åt ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna.

Du måste följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt betalningsinstrument.

Vi kan kräva att du autentiserar eventuella instruktioner som rör ditt konto (dvs. ger oss den information som vi behöver för att vara säkra på att det är du som ger oss instruktioner, t.ex. att du ger oss dina korrekta inloggningsuppgifter, vilket kan vara e-postadress och lösenord) och loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Du måste se till att din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer som du är den primära användaren av samt annan kontaktinformation är aktuell i din PayPal-kontoprofil.

Du får uttryckligen bevilja, ta bort och hantera behörigheter så att vissa tredje parter kan vidta vissa åtgärder för din räkning. I vissa fall kan du göra det när du är inloggad på ditt konto och i andra fall kan du göra det direkt med den tredje parten. Du samtycker till att vi kan avslöja viss information om ditt konto för en tredje part om du beviljar denne behörighet att vidta åtgärder för din räkning.

Du får ge tredjepartsleverantörer som licensierats enligt gällande lag tillåtelse att

 • tillhandahålla kontoinformationstjänster för att få tillgång till uppgifter om ditt konto för din räkning
 • bekräfta om det finns ett belopp som krävs för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt konto
 • tillhandahålla tjänster för att initiera betalningar från ditt konto för din räkning.

Du befrias inte på något sätt från någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal genom att bevilja behörighet till en tredje part för åtkomst till ditt konto. Du har fortfarande ansvar gentemot oss för åtgärder som du har godkänt att tredje parter utför. Du kommer inte att hålla oss ansvariga för, och du kommer att ersätta oss för, allt eventuellt ansvar som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av sådana tredje parter i samband med de behörigheter som du har beviljat, i enlighet med dina lagstadgade rättigheter.

Avsluta ditt PayPal-konto

Du kan när som helst avsluta ditt konto. I PayPals hjälpcenter finns information om hur du gör detta.

Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst i följande fall:

 1. Om du bryter mot användaravtalet och/eller vi på annat sätt har rätt att avsluta ditt konto enligt detta användaravtal.
 2. Om du inte använder ditt konto på tre år.
 3. Om vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto kommer vi att meddela dig om det. Där det är möjligt anger vi även skälen till att vi avslutar kontot och du får möjlighet att överföra eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

När ditt konto har avslutats gäller följande:

 • Detta användaravtal upphör omedelbart. Det fortsätter dock att gälla även efter upphörandet i den omfattning och så länge som vi behöver för att avsluta ditt konto samt för att följa tillämpliga lagar och regler.
 • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon som är kopplade till särskilda betalningsalternativ.
 • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller vissa av eller alla våra tjänster.
 • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet som är kopplade till ditt konto före avslutet.
 • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
 • Vi kan även behålla dina elektroniska pengar efter avslutning i den omfattning och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda oss och/eller en tredje part mot risken för återföringar, avgifter, böter, påföljder och andra skyldigheter, oavsett deras art. Efter den tiden kommer du att kunna överföra eventuella obestridda pengar som vi har reserverat. Kontakta oss om du har frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.
  Kontakta oss för hjälp om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare.

Om vi, oavsett anledning, beslutar att upphöra med någon av våra tjänster eller någon del eller funktion av våra tjänster ger vi dig ett förhandsmeddelande minst två månader (dock inte mindre än 60 dagar) innan tjänsten eller funktionen upphör, om vi inte i god tro fastställer att:

 • tjänsten eller funktionen måste avbrytas tidigare enligt lagkrav eller ett förhållande till tredje part; eller
 • detta kan skapa en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller väsentlig teknisk börda.

Rätt till frånträdande

Om du är konsument har du rätt att frånträda användaravtalet inom 14 dagar efter att ditt konto öppnades utan att uppge någon anledning och utan att drabbas av påföljder. I detta syfte måste du inom dessa 14 dagar följa processen för att avsluta ditt konto och därmed säga upp användaravtalet. PayPal anser att konsumenterna ska kunna välja om de vill använda våra tjänster eller inte och låser därför inte in dig i ett kontraktsförhållande. Därför kan du, utöver dessa föreskrivna rättigheter, avsluta ditt avtal genom att säga upp ditt konto även när 14 dagar har passerat. Genom att använda våra tjänster under den 14-dagars perioden för frånträdande kräver du att våra tjänster tillhandahålls före utgången av denna period. Du måste betala avgifter för de tjänster som du har använt (inklusive under perioden för frånträdande på 14 dagar) tills du avslutar ditt konto och överför ditt saldo, i förekommande fall. Alla utestående transaktioner kommer att avbrytas när du avslutar ditt konto. Mer information finns i avsnittet "Avsluta ditt PayPal-konto" i användaravtalet.

Ansluta och ta bort en anslutning till en betalningsmetod

Alla pengar på ditt konto kallas juridiskt sett "elektroniska pengar" och är erkända i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som en form av pengar som lämpar sig för användning på nätet.

Du kan använda en betalningsmetod som ett sätt att betala oss för att ta emot elektroniska pengar på ditt konto eller ta emot överföringar från ditt konto, vilket beskrivs vidare i det här användaravtalet (se särskilt Sätta in eller överföra pengar och Finansiera din betalning.

Du kan ansluta eller ta bort en anslutning för ett kreditkort, betalkort, förbetalt kort (i förekommande fall), bankkonto eller PayPal Credit (i förekommande fall) till ditt PayPal-konto som en betalningsmetod.

Vi kan begränsa tillgången till dina betalningsmetoder för att hantera vår risk.

Se till att informationen om din betalningsmetod är aktuell (t.ex. avseende kreditkortsnummer och utgångsdatum). Om informationen förändras kan vi uppdatera den genom att använda informations- och tredjepartskällor som är tillgängliga för oss utan att du behöver göra något. Om du inte vill att vi uppdaterar dina kortuppgifter kan du kontakta kortutfärdaren för att begära detta, eller ta bort betalningsmetoden från PayPal-kontot. Om vi uppdaterar din betalningsmetod behåller vi alla inställningar som är knutna till den betalningsmetoden. Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto så att vi kan verifiera att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Det kan vi låta dig göra genom att följa processen "Koppla och bekräfta kort" (för kort), processen "Bankbekräftelse" (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller publicera från tid till annan.

Ditt fortsatta samtycke till att vi debiterar dina betalningsmetoder

När du ansluter en betalningsmetod till ditt PayPal-konto ger du oss löpande behörighet att automatiskt debitera den (i enlighet med detta användaravtal och villkoren i eventuell fullmakt [t.ex. bankautogiro] som används av leverantören av betalningsmetoden för att skapa och upprätthålla den befogenheten) och debitera det angivna värdet av de elektroniska pengarna i följande syften:

 • För att täcka betalningsbeloppet (plus alla transaktionsavgifter som ska betalas till oss) när du använder ditt konto för att skicka en betalning till en annan användare.
 • för att fylla på ditt konto när du använder funktionen "Fyll på pengar" i kontogränssnittet.

Vi kan debitera betalningsmetoden igen om tidigare försök har misslyckats. Om du avbryter en löpande behörighet till din betalningsmetod måste du ersätta oss för värdet av de elektroniska pengar som vi redan har betalat ut och för vilka en debitering av betalningsmetoden ännu inte har gjorts.

Du kan avbryta behörigheten genom att ta bort betalningsmetoden från ditt PayPal-konto.

SEPA är ett initiativ från EU-kommissionen och den europeiska banksektorn med syftet att effektivisera transaktioner inom EU. När du registrerar ett bankkonto hos PayPal eller använder ett nytt bankkonto som betalningsmetod för första gången ger du PayPal en fullmakt för SEPA-autogiro. Om du använder en fullmakt för SEPA-autogiro för den löpande behörigheten gäller följande:

 • Du kan när som helst komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) i din PayPal-kontoprofil och annullera eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.
 • Tillsammans med köpbekräftelsen får du information från PayPal om beloppet för SEPA-autogirobetalningen och inom vilken tidsram PayPal kommer att dra beloppet från bankkontot. Om PayPal skickar en betalningsförfrågan om SEPA-autogirobetalning igen på grund av en återföring av den ursprungliga betalningen får du ingen (ytterligare) information om beloppet och tidsramen innan förfrågan skickas på nytt.
 • Du kan när som helst begära återbetalning från din bank upp till 8 veckor efter det datum då SEPA-autogirobetalningen gjordes enligt bankens regler och villkor.

Risk för återföringar till din betalningsmetod och när eCheckar kan uppstå

När vi har mottagit en betalning från din betalningsmetod kan vi förvara de resulterande elektroniska pengarna på ditt reservkonto så länge som vi har anledning att tro att det finns en risk för återföring av betalningsmetodens leverantör. Det beror på att vi inte har all information som krävs för att sätta in pengarna från din betalning för användning i ditt PayPal-saldo medan det finns en risk för återföring.

När du instruerar oss att göra en betalning från ditt konto till en annan användare med pengar från ditt bankkonto och vi förvarar resulterande elektroniska pengar på det här sättet, kallar vi den här typen av betalning från ditt bankkonto för en "eCheck". I Finansiera betalningar du skickar från ditt konto nedan kan du läsa mer om hur vi använder eCheckar.

Reservera och använda ett PayPal-saldo

Du kommer inte att få ränta eller andra intäkter på pengarna som finns på ditt konto. Orsaken är att de betraktas som elektroniska pengar och betalning av ränta på sådana medel förbjuds enligt gällande lagar (till exempel enligt direktiv 2009/110/EG, artikel 12 från Europeiska unionen). Dessutom betraktas elektroniska pengar inte som en insättning eller investering enligt Luxemburgs lagstiftning, varför Luxemburgs insättningsgaranti eller system för gottgörelse till investerare som administreras av Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs eller motsvarande program inom EES inte kan erbjuda dig skydd.

Vi kan bevara och flytta pengarna på ditt konto i och mellan

när som helst i enlighet med detta användaravtal.

PayPal-saldo

Den operativa delen av ditt konto innehåller ditt PayPal-saldo, vilket är de pengar som är tillgängliga för betalning eller överföring.

När du använder vår betalningstjänst för att betala en annan användare instruerar du oss att överföra pengarna från ditt PayPal-saldo till mottagarens konto.

Du måste ha tillräckligt med tillgängliga pengar i PayPal-saldot för att täcka beloppen för alla betalningar du gör samt de transaktionsavgifter du är skyldig oss när betalningen görs. Även andra krav gäller – se avsnittet Göra en betalning nedan. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo eller har valt en förvald betalningsmetod begär du också att vi ska erhålla pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och utfärda elektroniska pengar till ditt PayPal-saldo så att betalningen kan göras.

När du överför dina pengar måste du ha ett tillräckligt PayPal-saldo för att täcka värdet för överföringen då denna genomförs.

I Sätta in eller överföra pengar finns mer information om hur du kan få ett PayPal-saldo och hur du överför det.

Om ditt PayPal-saldo visar ett negativt belopp är detta det nettobelopp som du är skyldig oss vid det tillfället.

Reservkonto

Pengar i din kontoöversikt som är markerade som "utestående", "inte slutförd", "reserverade" eller när som helst på annat sätt är begränsade, reserveras i den del av ditt konto som fungerar som ett reservkonto. Du kan inte komma åt och använda pengar som finns på reservkontot.

Sätta in eller överföra pengar

Sätta in pengar

För att få elektroniska pengar på ditt konto kan du göra något av följande i enlighet med detta användaravtal:

 • Ta emot en betalning på ditt konto från någon annan. Vi kan debitera dig för detta.
 • Få elektroniska pengar från oss genom att betala oss motsvarande belopp.

Du kan få elektroniska pengar från oss genom att göra något av följande:

 • Automatiskt använda dina tillämpliga betalningsmetoder för att täcka beloppet för de betalningar som du instruerar oss att skicka till andra användare (och de transaktionsavgifter som du ska betala till oss).
 • Manuellt använda funktionen "Lägg till pengar" (som du når från ditt konto) för att betala oss eller instruera oss att debitera elektroniska pengar från din betalningsmetod.

Det är leverantören av betalningsmetoden som bär det juridiska ansvaret för betalningar som utförs till oss. Vi har ingen kontroll över hur lång tid betalningen till oss tar.

Överföra pengar

Om du har ett PayPal-saldo kan du ta ut valfritt belopp genom att överföra det till din utsedda betalningsmetod som är ansluten till ditt PayPal-konto, enligt vad vi kan tillåta emellanåt. Det kan innefatta ditt bankkonto, kontokort eller kreditkort, beroende på i vilket land ditt PayPal-konto är registrerat.

När du instruerar oss att ta ut valfritt belopp från ditt PayPal-saldo kommer vi i enlighet med detta användaravtal att

 • omvandla de elektroniska pengarna till pengar som vi kan överföra till din utsedda betalningsmetod och
 • instruera vår egen bank att överföra pengarna till din utsedda betalningsmetod.

Vår målsättning är att skicka betalningsinstruktionen för överföringar till vår bank i slutet av nästföljande arbetsdag (med "arbetsdag" avses en dag då bankerna i Luxemburg är öppna för allmänheten) om det inte finns andra förseningar som omfattas av det här användaravtalet. När vår bank tar emot betalningsinstruktionen har vi ingen kontroll över hur lång tid det tar att genomföra betalningen till dig. Vid den tidpunkten övertar vår bank, leverantören av din betalningsmetod och de betalningssystem som de förlitar sig på, ansvaret för att flytta pengarna till din utsedda betalningsmetod. Detta kan påverka den tid det tar för dig att få dina pengar. Vi kan låta dig ta ut pengarna genom att överföra dem till:

 • Ett kvalificerat bankkonto (där vi gör det alternativet tillgängligt) via:
  • en standardöverföring till ditt bankkonto som är anslutet till ditt konto (den här funktionen för uttag/inlösen kallas ibland "överföring till bankkonto") eller
  • en direktöverföring till ditt bankkonto som är anslutet till ditt konto.
   Vi kan tillåta att ovanstående överföringar görs via det betalkort som är anslutet till det bankkontot.
  • Ditt Mastercard eller Visakort (där vi gör det alternativet tillgängligt).

  Avgifterna gäller för överföringar. Vi informerar dig även i förväg om avgifterna varje gång du inleder en sådan överföring.

  Den betalningsmetod (t.ex. bankkonto eller kort) som du begär överföringen till måste vara angiven i ditt kontos primära valuta eller en annan valuta som stöds av PayPal för överföringar i det land där du är bosatt.

  Du kan bara överföra PayPal-saldo i ditt kontos primära valuta, såvida vi inte kommer överens om något annat. För att kunna överföra PayPal-saldo i en annan valuta måste du omvandla valutan till ditt kontos primära valuta. I annat fall sker omvandlingen åt dig i samband med överföringen. Vår växelkurs för transaktionen kommer att användas.

  Det innebär följande, om du gör en överföring:

  • När det gäller ett PayPal-saldo i en annan valuta än den ursprungliga öppna valutan på ditt konto sker omvandlingen till din ursprungliga öppna valuta enligt vår transaktionsväxelkurs.
  • När det gäller en betalningsmetod (till exempel ett bankkonto eller kort) som anges i en annan valuta än den ursprungliga öppna valutan på ditt konto sker omvandlingen till den valuta där betalningsmetoden anges enligt vår transaktionsväxelkurs.

  Din utfärdare kan också debitera dig om en valutaomvandling till den valuta som ditt kort är utfärdat i krävs.

  Om du har ett företagskonto kommer den här transaktionsväxelkursen inte att gälla. Istället kommer du att betala en valutaomvandlingsavgift som tillämpas enligt en extern basväxelkurs enligt beskrivningen på sidan Avgifter (se även avsnittet ”Hur vi omvandlar valutor”).

  För att skydda dig, våra användare och oss själva från eventuella förluster samt för att uppfylla våra förpliktelser gällande åtgärder mot penningtvätt och andra lagstadgade skyldigheter kan vi i vissa situationer fördröja en överföring. Det kan exempelvis göras om vi behöver bekräfta att du har godkänt överföringen eller om betalningar till ditt PayPal-konto har varit föremål för återföring (till exempel till följd av en chargeback, bankåterföring eller tvist initierad av en köpare). Om vi lägger en begränsning på ditt PayPal-konto, om en betalning omfattas av en reservation eller om ditt konto eller ett kopplat konto har ett underskott i någon valuta när en överföring från ditt PayPal-konto är utestående, måste du återinitiera överföringen när begränsningen eller reservationen har tagits bort eller hela underskottet har betalats.

  Vi kan sätta gränser för dina överföringar och du kan se alla överföringsgränser genom att logga in på ditt PayPal-konto. Du måste följa de steg som vi informerar dig om eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan ange i din kontoöversikt) för att ta bort överföringsgränsen.

Hantera dina pengar i flera valutor

När du öppnar kontot är det konfigurerat att användas med kontots primära valuta.

Den primära valutan för ditt konto är svenska kronor (SEK).

Du kan ange valutan på ditt kort.

Vi kan konfigurera ditt konto ytterligare så att du kan använda det för att lagra pengar och skicka och ta emot betalningar i andra valutor än den primära valutan på ditt konto. Om du har ett PayPal-saldo kan vi låta dig omvandla det till ett saldo i en annan valuta.

Om ditt PayPal-saldo inte är tillräckligt för att täcka beloppet för en betalning som du instruerar oss att göra i en viss valuta, kan vi genomföra en valutaomvandling från ett PayPal-saldo i en annan valuta för att täcka underskottet. Det kan finnas begränsningar för vart du kan skicka betalningar i vissa valutor.

Vi kan låta dig välja hur ditt konto ska behandla och/eller omvandla betalningar som tas emot i andra valutor än kontots primära valuta. Om du vill ta emot pengar i en annan valuta än kontots primära valuta kan du behöva skapa ett saldo i den valutan eller omvandla pengarna till en annan valuta som vi tillåter att du reserverar.

Betalningar i vissa valutor kan bara tas emot genom automatisk omvandling av pengarna till en annan valuta som vi tillåter att du reserverar.

Om du tar emot en betalning från någon som inte har ett PayPal-konto och betalningen är i en valuta som ditt konto för tillfället inte är konfigurerat att använda, kan vi automatiskt omvandla det mottagna beloppet till en valuta som kontot är konfigurerat att använda vid tidpunkten för betalningen.

I avsnittet Överföra pengar ovan kan du se hur överföringar i olika valutor görs.

Om ett valutasaldo på ditt konto visar att du av någon anledning är skyldig oss pengar kan vi kvitta skulden genom att dra av pengarna från ditt saldo i en annan valuta eller dra av beloppen du är skyldig PayPal från pengar som du tar emot på ditt konto eller som du försöker överföra eller skicka från ditt konto, eller i ett annat konto. Vi kan också dra av pengar från eventuella överföringar som du försöker göra. Om du under 21 dagar i följd har ett PayPal-saldo som visar en skuld till oss som inte anges i den primära valutan för ditt konto, kan vi omvandla beloppet du är skyldig oss till den relevanta primära valutan.

Vi kan, efter eget gottfinnande, införa gränser för hur mycket pengar du kan omvandla eller för hur många omvandlingar du kan utföra. Du ansvarar för alla risker som är förknippade med att ha flera valutor i ett PayPal-konto. Du får inte hantera eller omvandla valutor för spekulationshandel, valutaomvandlingsarbitrage, omvandlingsoptioner eller någon annan verksamhet som vi anser är primärt i syfte att tjäna pengar baserat på valutaomvandlingskurser. Vi kan reservera, avbryta eller återkalla en transaktion om vi fastställer att den strider mot den här policyn.

Så här omvandlar vi valuta

Utöver vad som anges nedan och på sidan Avgifter kommer en valutaomvandling som genomförs av PayPal att behandlas enligt den transaktionsväxelkurs som vi har fastställt för valutaomvandlingen ifråga.

Växelkursen för transaktioner justeras regelbundet, vanligtvis mellan kl. 17:00–19:00 EST (Eastern Standard Time) (i New York City, USA) varje arbetsdag. Justeringarna tillämpas omedelbart.

Du har tillgång till ett ”valutaomvandlingsverktyg” som du kan använda för att se vilken transaktionsväxelkurs som kan tillämpas för vissa valutaomvandlingar. Växelkurser som visas med valutaomvandlingsverktyget gäller vid den tidpunkt då du använder verktyget och kan komma att ändras. Med förbehåll för andra bestämmelser i användaravtalet kommer den transaktionsväxelkurs som gäller för en transaktion att visas när du slutför en transaktion, så att du kan bestämma dig om du vill göra betalningen enligt den kursen eller inte. Under vissa omständigheter gäller den transaktionsväxelkursen för betalningen för transaktionen vid vilken tidpunkt som helst under behandlingen. I andra fall tillämpas växelkursen endast om transaktionen behandlas av säljaren inom en viss begränsad tid, enligt vad som anges innan transaktionen påbörjas. Efter den begränsade tiden kan vi använda transaktionsväxelkursen som gäller vid den tidpunkt då transaktionen behandlas av säljaren, eller välja att inte genomföra valutaomvandlingen.

Om du har godkänt en betalning enligt ett faktureringsavtal, och vi genomför en valutaomvandling för den betalningen, använder vi den transaktionsväxelkurs som gäller vid tidpunkten då betalningstransaktionen behandlas av säljaren. Därför kan transaktionsväxelkursen för varje betalning enligt ett faktureringsavtal variera.

Reservationer eller begränsningar kan fördröja valutaomvandling av belopp tills sådana reservationer eller begränsningar släpps. Det kan medföra att en valutaomvandling tillämpas som avviker från den transaktionsväxelkurs som skulle ha tillämpats i avsaknad av kontoreservationer eller begränsningar. Under sådana omständigheter kan valutaomvandlingar vara mer eller mindre gynnsamma för dig.

Om du är säljare och du har godkänt att du står för transaktionsväxelkursen istället för köparen, eller om du har ett företagskonto och omvandlar valuta på ditt PayPal-konto som inte ingår i en viss transaktion till eller från ditt konto (t.ex. omvandla ditt saldo till en annan valuta) kommer transaktionsväxelkursen inte att gälla. Istället kommer du att betala en valutaomvandlingsavgift som tillämpas på en extern basväxelkurs, enligt beskrivningen på sidan Avgifter. Den externa basväxelkursen baseras på växelkurser inom grossistvalutamarknaderna på konverteringsdagen eller den föregående arbetsdagen.

Alternativ för valutaomvandling

När din betalning görs med ett konto- eller kreditkort och PayPal bedömer att valutaomvandling krävs samtycker du till, och ger oss befogenhet att omvandla valutan i stället för din kortutfärdare.

Du kan ha rätt att låta din kortutfärdare omvandla valutan för kortbetalningen till valutan som du använder för att skicka betalningen från ditt PayPal-konto, om den är tillämplig för den aktuella kortutfärdaren och det aktuella nätverket. Den här valmöjligheten kan presenteras för dig på olika sätt när du anger valutan för ditt kort. Här ingår bland annat att välja valuta som ska användas för transaktionen, om vi eller kortutfärdaren ska utföra omräkningen eller vilken omräkningskurs som ska användas för transaktionen. Om kortutfärdaren omvandlar valutan är det också kortutfärdaren som fastställer omräkningskursen och vilka avgifter som kan tas ut.

PayPal kommer alltid att utföra omvandlingen för transaktioner där du använder befintligt saldo eller där ditt anslutna bankkonto är betalningsmetoden.

Om PayPal fastställer att en valutaomvandling behövs för en transaktion som också kräver att en alternativ betalningsmetod väljs, kanske du inte separat kan välja om PayPal eller din kortutfärdare ska utföra valutaomvandlingen för betalningen från din alternativa betalningsmetod.

I de fall där handlaren erbjuder valutaomvandling i sin betalningsterminal, och inte av PayPal, och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och avgifter har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling.

Skatter och informationsrapportering

Allmän information

Våra konsumentavgifter och handlaravgifter är exklusive eventuella skatter, avgifter eller liknande beskattningar oavsett slag, inklusive men inte begränsat till mervärdesskatt, försäljningsskatt, skatt på digitala tjänster, stämpelskatt, överföringsskatt eller källskatt, som kan vara taxeringsbara av någon jurisdiktion eller statlig myndighet (kollektivt "skatter").

Ansvaret för att betala egna skatter som uppstår i samband med fullgörandet av våra respektive förpliktelser som följer av din användning av PayPals tjänster ligger hos var och en av oss.

Betalning för PayPals tjänster

Om du betalar för en PayPal-tjänst samtycker du till att betala PayPal beloppet för eventuella juridiskt tillämpliga skatter som påförs på belopp som du är skyldig PayPal.

Du samtycker till att inte hålla inne några skatter på belopp som du är skyldig PayPal såvida du inte är juridiskt skyldig att göra det. Om du håller inne några skatter kommer beloppet som du är skyldig PayPal inte att minskas med det innehållna beloppet. Du samtycker till att PayPal har rätt att ta emot hela det belopp som skulle ha erhållits i avsaknad av innehållna skatter. På begäran av PayPal ska du inom rimlig tid överlämna all skriftlig dokumentation till PayPal som styrker din betalning av skatter till de berörda myndigheterna.

Dina ytterligare ansvarsområden och medgivanden

Det är ditt ansvar att fastställa vilka skatter som i förekommande fall ska tillämpas på betalningar du gör eller tar emot, och det är uteslutande ditt ansvar att beräkna, inkassera, rapportera och betala in de korrekta skatterna till behörig skattemyndighet. PayPal har inget ansvar för att fastställa huruvida skatter ska tillämpas för din transaktion eller för att beräkna, inkassera, rapportera eller betala in skatter som uppstår i samband med en transaktion.

Du bekräftar att PayPal kan ha en rättslig skyldighet att utfärda rapporter och kommer att utfärda sådana rapporter till skattemyndigheter om transaktioner som vi behandlar för din räkning. Mer information finns i vår Hjälp.

Informationsrapportering

Vi kan begära att du tillhandahåller ditt organisationsnummer och/eller annan skatterelaterad dokumentation eller information till PayPal. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen till PayPal eller inte håller dokumentationen uppdaterad i ditt PayPal-konto, kan du bli föremål för kontospärrar eller -begränsningar och källskatt enligt tillämpliga skattesatser för mottagna bruttobetalningar. PayPal kommer att betala in alla sådana källskatter till behöriga skattemyndigheter och du bekräftar att PayPal kan vara förbjudet från att återbetala eventuella belopp till dig efter att de har sänts till de behöriga skattemyndigheterna.

Om en valutaomvandling krävs för en betalning av källskatter kommer beloppet som ska betalas till den behöriga skattemyndigheten att beräknas av PayPal i enlighet med våra valutaomvandlingsvillkor när vi behandlar källskatterna. För att minimera risker i samband med växelkursfluktuationer, kontospärrar och -begränsningar, källskatt och överföring till behörig skattemyndighet bör du lägga till eller bekräfta din skattebetalarinformation till PayPal.

Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

Om ditt konto inte är begränsat kan du se och ladda ner ett utdrag för ditt PayPal-konto genom att logga in på det. Du samtycker till att granska dina transaktioner i din PayPal-kontohistorik i stället för att få regelbundna kontoutdrag via e-post.

Du kommer att få viktig information om dina betalningar och betalningskvitton via e-post direkt efter en transaktion. Din transaktionshistorik kommer också att uppdateras och blir tillgänglig för dig när som helst genom att logga in på ditt konto. Du har också tillgång till en nedladdningsbar rapport via ditt PayPal-konto. Där visas alla avgifter och andra belopp som debiterats ditt PayPal-konto under perioden i fråga. Rapporten kommer endast att uppdateras och göras tillgänglig om det har förekommit någon aktivitet på ditt PayPal-konto eller om avgifter har debiterats under perioden i fråga. Vi tillhandahåller transaktionsinformationen på ett sådant sätt att du kan spara och återge den i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut en kopia.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift för att ge dig ytterligare information eller för att tillhandahålla transaktionshistorik och annan information om avgifter på ett annat sätt. Vi tar däremot inte ut någon avgift för uppgifter som du efterfrågar när du i god tro hävdar att något är fel i ditt PayPal-konto.

Avgifter

Vi debiterar avgifter för våra tjänster enligt beskrivning på sidan om avgifter.

Gå till sidan om avgifter.

Du ansvarar själv för telefonavgifter och eventuella avgifter din internetleverantör eller liknande tar ut samt för tillhörande avgifter som uppstår till följd av att du använder våra tjänster.

Vi kan dra av våra avgifter från ditt PayPal-saldo. Vi kan dra av våra transaktionsrelaterade avgifter från de belopp vi överför innan dessa pengar krediteras till ditt PayPal-saldo.

Vi informerar dig om de belopp som du tar emot och de avgifter som vi drar av antingen per e-post eller i transaktionshistoriken (som du kan se om du loggar in på ditt konto).

Om du måste erlägga en avgift till oss för en betalning kommer vi (med förbehåll den övriga texten i användaravtalet) att informera dig om denna avgift när du ger oss betalningsinstruktionen.

Du kan inte kvitta eller dra av några belopp från våra avgifter.

Vi kan ta ut en avgift för eventuella ytterligare tjänster som vi tillhandahåller utanför detta användaravtal. Vi informerar om avgifterna när du frågar efter tjänsten.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Göra en betalning

Allmänna bestämmelser för att göra en betalning

Din betalningsinstruktion

Vi kan tillåta att du skickar din betalningsinstruktion till oss på ett sätt som vi meddelar dig om från tid till annan. Hur du anger din betalningsinstruktion kan bero på vilken typ av betalning som du ska göra – till exempel:

 • Om du betalar för ett köp eller gör en donation tillåter många säljare och/eller penningmottagare att du ger oss din betalningsinstruktion i en särskild PayPal Checkout eller annan PayPal-betalning som är integrerad på deras webbplats.
 • Du kan använda funktionen "Skicka pengar" när du loggar in på ditt PayPal-konto för att skicka en betalning till någon.

Vi kan begära att du autentiserar din betalningsinstruktion (dvs. ger oss den information vi behöver för att vara säkra på att instruktionen kommer från dig, t.ex. i form av dina korrekta inloggningsuppgifter som exempelvis e-postadress och lösenord), och att du loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Avbryta en betalningsinstruktion

När du har lämnat en betalningsinstruktion till oss kan den enbart avbrytas om den utgör en betalningsinstruktion enligt ett faktureringsavtal (se nedan för mer information).

Hur lång tid tar min betalning?

En betalning till en annan användare överförs från ditt konto inom samma arbetsdag efter att vi mottagit din fullständiga betalningsinstruktion. En betalningsinstruktion anses vara mottagen av oss när de fullständiga uppgifterna som krävs för att genomföra transaktionen når oss.

Betalningen lämnar ditt konto inom två arbetsdagar om vi får din fullständiga betalningsinstruktion

 • på en dag som inte är en arbetsdag, eller
 • efter 14:00 lokal svensk tid på en arbetsdag.

Vi kan tillåta att du ber oss att göra din betalning på ett specifikt senare datum. I dessa fall lämnar betalningen ditt konto på det senare datumet.

Andra bestämmelser i detta användaravtal kan göra att ovanstående tidsramar förlängs.

Vi kan erbjuda dig att välja vissa mottagare för en snabbare betalningsupplevelse, vilket gör dem till "betrodda mottagare" för dina framtida betalningar till dem. Normalt sett ber vi dig inte att logga in (med lösenord, PIN-kod eller liknande) för dessa betalningar när de görs. Du kan när som helst komma åt och ändra din lista över betrodda mottagare på ditt PayPal-konto.

När vi kan vägra att göra din betalning

Vi kan behandla din betalningsinstruktion som att den inte är slutförd och vi kan vägra att göra din betalning i följande fall:

 • Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo.
 • Om vi har anledning att tro att det inte finns tillräckligt med pengar i dina anslutna betalningsmetoder för att göra din betalning.
 • Om du inte ger oss all obligatorisk information som efterfrågas i relevanta betalnings- eller kassaflöden som vi använder för att få dina betalningsinstruktioner (till exempel tillräcklig information om mottagaren som kan vi begära och autentisering av din betalningsinstruktion).
 • Om betalningen överskrider sändningsgränsen informerar vi dig om det när du försöker göra betalningen.
 • Om vi har anledning att tro att en förbjuden aktivitet har skett i samband med ditt konto eller att du på annat sätt bryter mot detta användaravtal.

När din betalning inte godtas av mottagaren

Om vi tillåter att du skickar en betalning till någon som inte har ett PayPal-konto kan mottagaren göra anspråk på pengarna genom att öppna ett PayPal-konto.

Om mottagaren redan har ett PayPal-konto kan den personen vägra att ta emot pengarna.

Om mottagaren vägrar att ta emot pengarna eller inte öppnar ett PayPal-konto och gör anspråk på pengarna senast 30 dagar efter det datum då de skickas, återbetalas pengarna (inklusive eventuella avgifter som du har debiterats) till ditt PayPal-konto. Under Återbetalningar till ditt konto kan du läsa mer om vad som kan hända när ditt PayPal-konto får en återbetalning.

Sändningsgränser

Vi kan, efter eget gottfinnande, fastställa gränser för belopp och värden på betalningar som du kan ta emot, inklusive pengar du skickar för köp. Du kan se varje sändningsgräns genom att logga in på ditt PayPal-konto. Om du vill ta bort sändningsgränsen måste du följa de anvisningar som vi informerar dig om eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Ställa in automatiska debiteringar från ditt konto

Betalningar som fördröjs av säljaren

När du betalar vissa säljare eller betalar för vissa köp (t.ex. köp som måste skickas till dig eller som kan uppdateras och slutföras av säljaren), ger du

 • ett godkännande till säljaren att samla in din betalning vid ett senare tillfälle och
 • en instruktion till oss om att automatiskt betala säljaren när säljaren begär betalning.

Vanligtvis är godkännandet giltigt i upp till 30 dagar, men det kan gälla längre. Om du har ett saldo kan vi reservera betalningsbeloppet som utestående tills säljaren samlar in din betalning. Om din betalning kräver att vi genomför en valutaomvandling kommer transaktionsväxelkursen att fastställas och tillämpas (enligt vad som anges i avsnittet Valutaomvandling) vid den tidpunkt då betalningen behandlas.

Efter ditt godkännande kan säljaren uppdatera betalningsbeloppet innan betalningen inkasseras (för att beakta eventuella ändringar av köpet i form av t.ex. ytterligare skatter, frakt- eller portokostnader eller rabatter som ni kommit överens om). Vi har ingen skyldighet att bekräfta eventuella ändringar vid någon tidpunkt (inte heller då betalningen överförs). Vi kan överföra valfritt belopp på grundval av ditt godkännande och efter att ha tagit emot instruktioner från säljaren om beloppet för slutbetalningen.

Betalningar enligt faktureringsavtal

Du kan använda ett faktureringsavtal för att hantera löpande och automatiska betalningar till samma mottagare. Att ingå ett faktureringsavtal innebär följande:

 1. Du godkänner att den namngivna mottagaren kan samla in betalningar från ditt konto enligt mottagarens beslut (det kan vara för att betala belopp som du är skyldig mottagaren för ett köp av varor eller tjänster inom ramen för ett separat avtal som du har med mottagaren).
 2. Du instruerar PayPal att betala namngiven mottagare (eller andra mottagare enligt anvisning från namngiven mottagare) när namngiven mottagare begär att PayPal utför din betalning.

Det här gör mottagaren till en "betrodd mottagare" av alla dina betalningar. Vi kommer därför normalt sett inte att be dig att logga in (med lösenord, PIN-kod eller liknande) för att godkänna de här efterföljande betalningarna när sådana görs.

Betalningar som görs enligt faktureringsavtalet kan vara av varierande belopp och göras på olika datum. Vår funktion är endast att vara betalningstjänstleverantör så vi kan inte (och vi hoppas att du inte förväntar dig det av oss) veta vad du har eller inte har kommit överens om med mottagaren eller varför mottagaren beslutade att samla in din betalning. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller bekräfta beloppet som mottagaren lägger fram till oss för att bearbeta betalningar som görs enligt faktureringsavtalet.

Vi använder flera benämningar på betalningar som kan hanteras genom ett faktureringsavtal – bland annat "automatiska betalningar", "abonnemangsbetalningar", "återkommande betalningar", "referenstransaktioner", "förgodkända överföringar" eller "förhandsgodkända betalningar".

Du kan när som helst avbryta faktureringsavtalet i ditt kontogränssnitt eller genom att kontakta oss. Om du ber oss att avbryta ett faktureringsavtal och en betalning som ska göras inom avtalet är schemalagd före slutet av nästa arbetsdag kan vi avbryta avtalet efter att betalningen har gjorts. Om du avbryter ett faktureringsavtal kan du fortfarande vara skyldig mottagaren pengar för varor eller tjänster som du har fått men inte betalat för.

Om vi bedömer att det krävs valutaomvandling för en betalning enligt ett faktureringsavtal och vi utför omvandlingen använder vi den transaktionsväxelkurs som gäller vid den tidpunkt då betalningen behandlas. Transaktionsväxelkursen för varje betalningstransaktion kan variera.

Återbetalningar till ditt konto

Så här kan återbetalningar gå till

Vi kan tillåta att mottagaren av din betalning

 • vägrar att ta emot den eller
 • bestämmer sig för att acceptera den och sedan använder vår tjänst för att skicka en återbetalning av hela eller en del av betalningen till dig.

Vi återbetalar beloppet för alla betalningar som nekats eller betalningar som återbetalats till ditt saldo. Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen. Om någon del av en betalning återbetalas till dig på något av de sätt som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet för dig till något av följande:

 • Valutan för saldot som du använde för den ursprungliga betalningen (innan den omvandlades till den valuta som mottagaren tog emot).
 • Den primära valutan på ditt konto.
 • Amerikanska dollar (ett saldo öppnas åt dig i denna valuta om du inte redan har ett).

Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valutaomvandling kommer vi att omvandla det återbetalda beloppet från valutan som mottagaren tagit emot enligt följande:

 • Om beloppet återbetalas inom en dag efter datumet för den ursprungliga betalningen använder vi den växelkurs som gällde vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen. Du får då det ursprungliga beloppet i den ursprungliga valutan som du omvandlade för den ursprungliga betalningen.
 • Om beloppet återbetalas senare än en dag efter datumet för den ursprungliga betalningen samtycker du till att vi använder transaktionsväxelkursen som gällde vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalda beloppet.

Växelkursen kan tillämpas omedelbart och utan föregående meddelande.

Vi kan också automatiskt överföra det återbetalda beloppet från ditt saldo tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan också omfatta en valutaomvandling – se avsnittet ovan om att överföra pengar.

Risker när du tar emot återbetalningar

Det återbetalda beloppet kan vara lägre än det ursprungliga betalningsbeloppet. Det kan bero på något av följande:

 • Mottagaren skickar en återbetalning som är lägre än det ursprungliga betalningsbeloppet. Eftersom vi endast är betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning från den ursprungliga betalningsmottagaren du är berättigad till eller varför mottagaren har skickat återbetalning av ett visst belopp.
 • Vi kan heller inte känna till variationer i växelkursen.

PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning. Vi har endast ett ansvar när mottagaren skickar en återbetalning för en betalning som utförts felaktigt av PayPal.

Vi ansvarar inte för skillnaden mellan värdet av den ursprungliga betalningen och värdet av den resulterande återbetalningen, såvida återbetalningen inte är en felaktig betalning (se avsnittet Problemhantering).

Finansiera din betalning

Val av förvald betalningsmetod

Du kan välja en förvald betalningsmetod när du är inloggad på ditt konto. Enligt detta användaravtal används den förvalda betalningsmetoden som standardbetalningsmetod för betalningar som du skickar från ditt konto.

Du kan ange separata förvalda betalningsmetoder för vissa betalningar enligt faktureringsavtal.

Särskilda betalningsalternativ

Vissa betalningar kan genomföras med särskilda betalningsalternativ som är anslutna till ditt PayPal-konto, till exempel handlar-/transaktionsspecifika saldon, presentkort eller andra kampanjbetalningsalternativ. För användning och prioritering av dessa särskilda betalningsalternativ gäller ytterligare regler och villkor mellan dig och oss. Din kontoöversikt kan visa det tillgängliga nominella beloppet i dina särskilda betalningsalternativ som när som helst kan användas för att finansiera kvalificerade betalningar. Detta belopp utgör inte elektroniska pengar, anses inte vara en del av ditt PayPal-saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar endast det belopp i elektroniska pengar som vi erbjuder oss att utfärda och kreditera till ditt konto vid tidpunkten för (och endast för omedelbar finansiering av) en kvalificerad betalning, vilken omfattas av (och endast under den period som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din betalning från ett särskilt betalningsalternativ återkallas vid ett senare tillfälle av någon anledning, behåller vi det belopp som utgör den del av betalningen som finansierades av det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har gått ut) återställer det särskilda betalningsalternativet.

Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto

Vi kommer att erhålla elektroniska pengar för den betalning som du skickar från ditt konto från följande betalningsmetoder, i följande ordning och i den utsträckning de är tillgängliga:

 1. Särskilda betalningsalternativ (i förekommande fall för en given transaktion)
 2. Förvald betalningsmetod (om vald och tillgänglig)
 3. Befintligt PayPal-saldo
 4. Bankkonto (direktöverföring via bankfullmakt)
 5. PayPal Credit (i förekommande fall)
 6. PayPal-märkt betalkort (i förekommande fall)
 7. PayPal-märkt kreditkort (i förekommande fall)
 8. Betalkort
 9. Kreditkort
 10. Bankkonto (eCheck)

PayPals program för köparskydd

När du köper något från en säljare som tar emot PayPal-betalningar, kan du vara berättigad till en återbetalning enligt PayPals program för köparskydd. I tillämpliga fall ger PayPals program för köparskydd dig rätt till ersättning för hela inköpspriset för varan plus eventuella ursprungliga fraktkostnader som du har betalat. PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för PayPals program för köparskydd. PayPals ursprungliga beslut anses vara slutgiltigt. Du kan dock ha möjlighet att överklaga beslutet hos PayPal om du har ny eller övertygande information som inte var tillgänglig vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet, eller om du tror att ett misstag begicks under beslutsprocessen.

Reglerna och villkoren för programmet anges på sidan för PayPals program för köparskydd och ingår i det här användaravtalet.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Ta emot betalningar

Allmänna bestämmelser för att ta emot betalningar

PayPal kan tillåta vem som helst (med eller utan konto) att göra en betalningsinstruktion som leder till att elektroniska pengar utfärdas eller överförs till ditt konto.

Genom att integrera (eller redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett PayPal-konto att skicka en betalning till ditt PayPal-konto i din kassalösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare användningsvillkor för den funktion som PayPal gör tillgängliga för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och vår sida för villkor) eller på vår plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor innefattar PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

Att du tar emot en betalning på ditt konto betyder inte att pengarna är granskade för användning. Ett meddelande om att en betalning har skickats till dig är inte detsamma som ett kvitto på elektroniska pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen.

Vi kan emellanåt låta dig ta emot betalningar i valfri valuta som stöds av vår tjänst.

Om du (istället för PayPal) i betalningsterminalen erbjuder betalaren en valutaomvandling av ett belopp som du tar emot med PayPal, ska du informera köparen om växelkursen och eventuella avgifter som kommer att tillämpas för betalningstransaktionen. PayPal har inte något ansvar gentemot köpare om du inte har informerat dem om växelkursen och avgifter. Du bekräftar att om du inte informerar köparen om växelkursen och avgifterna kan detta vara ett lagbrott från din sida.

Varje betalning som skickas till dig kan bli föremål för en återföring, betalningsgranskning, begränsning, reserv eller reservation enligt vad det här användaravtalet tillåter.

Mottagningsgränser

Vi kan, efter eget gottfinnande, fastställa gränser för belopp och värden på betalningar som du kan ta emot, inklusive pengar som du tar emot för köp. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa de anvisningar som vi informerar dig om eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Kassalösning

Vår kassalösning består av:

 • Vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, som gör att en köpare med eller utan ett konto kan skicka en betalning till ditt konto.
 • Vårt verktyg för skydd mot bedrägerier.

Vi kan erbjuda dig alla delar, några delar eller alla kombinationer av delar av kassalösningen. Om vi erbjuder dig den nya kassalösningen och du väljer att använda den, samtycker du, utöver detta användaravtal, till de ytterligare villkoren nedan som gäller följande funktioner:

Våra avgifter för att använda kassalösningen gäller.

Regler om tilläggsavgifter

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenterna, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet.

Du får endast debitera extra avgifter för användning av våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning och om de inte överstiger tilläggsavgifter som du tillämpar för användning av andra betalningsmetoder.

Om du debiterar köparen en extra avgift ska du, inte vi, informera köparen om den begärda avgiften. Vi har inget ansvar gentemot köpare där du inte har informerat köparen om eventuella tilläggsavgifter. Du bekräftar att du är medveten om att du kan begå en brottslig handling om du påför tilläggsavgifter och/eller underlåter att informera köparen om eventuella extraavgifter.

Presentation av PayPal

Som betalningsmetod eller -märke måste du behandla PayPal minst lika väl som alla andra betalningsmetoder som erbjuds i dina betalningsterminaler, inklusive webbplatser och mobilappar. Det omfattar åtminstone likvärdig eller väsentligen liknande:

 • Placering av logotyp.
 • Placering inom en betalningsterminal.
 • Behandling när det gäller betalningsflöde, regler, villkor, begränsningar eller avgifter jämfört med andra märken och betalningsmetoder i dina betalningsterminaler.

Vid kommunikation med kunder eller i offentlig kommunikation får du inte misskreditera någon PayPal-tjänst som betalningsmetod eller uppvisa en preferens för andra betalningsmetoder framför PayPal.

Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

Du måste publicera en återbetalnings- och returpolicy samt en sekretesspolicy.

Betalningar i butik och transaktioner med QR-kod

Om du tar emot PayPal-betalningar i din fysiska butik måste du informera kunden om totalbeloppet för transaktionen innan den sker. Du kan bara debitera kunders konton för transaktioner som de har godkänt. Du måste också ge kunderna ett fysiskt kvitto om de ber om ett. Du samtycker till att alla transaktioner som du gör ska ha en korrekt och sann beskrivning av köpta varor och tjänster.

Om du använder en QR-kod för att ta emot betalningar i din fysiska butik måste du använda en QR-kod som är avsedd för transaktioner av varor och tjänster. Du får inte heller använda QR-koder för transaktioner som görs personligen som en metod för att ta emot betalningar för transaktioner av varor och tjänster på nätet. När det gäller eventuella köparkrav som rör transaktioner med QR-kod kan du behöva förse oss med alternativa leveransbevis, eller ytterligare dokumentation eller information om transaktionen.

Marknadsplatssäljare

Om du är säljare på en marknadsplats eller via en tredjepartsapplikation där PayPal erbjuds måste du följa alla regler som gäller för marknadsplatsens eller tredjepartsapplikationens köparskydd för försäljning som du gör via det forumet. Sådana skydd kan kräva att du vidtar vissa åtgärder och kan påverka hur krav behandlas.

Vi kan tillåta att du godkänner att vissa marknadsplatser använder ditt konto för att betala belopp som du är skyldig marknadsplatsen eller köparen (i förekommande fall) till följd av ett krav enligt villkoren i marknadsplatsens egen hanteringsprocess. Sådana belopp betecknar vi "marknadsplatsens tillbörliga belopp". Om du ger ett sådant godkännande och marknadsplatsen har informerat oss om kravet, ska du instruera oss att behandla betalningar av marknadsplatsens samtliga tillbörliga belopp som rör det aktuella kravet från ditt PayPal-konto till marknadsplatsen eller köparen (i förekommande fall) enligt marknadsplatsens instruktioner till oss. Om vi fastställer att kravet skulle ha avgjorts till din fördel om det hade anmälts som ett krav hos oss, kan vi komma att betrakta din instruktion om betalning av tillbörligt belopp för en given marknadsplats som annullerad. Du kan också annullera den här instruktionen genom att kontakta oss. Alla krav som anmäls direkt till marknadsplatsen regleras enbart av marknadsplatsens principer. Villkoren för PayPals säljarskydd skyddar dig inte mot krav som dina köpare anmäler direkt till marknadsplatsen.

Ta emot betalningar enligt faktureringsavtal

Om vi tillåter att du tar emot betalningar från en betalare enligt ett faktureringsavtal måste du, när du lägger fram en betalningsförfrågan till oss enligt det faktureringsavtalet, göra följande:

 • Garantera att de belopp du lägger fram är enligt överenskommelse med betalaren vars konto ska debiteras och att denne har gett sitt samtycke till dem (inklusive ändringar av dessa belopp) och att du informerar betalaren om debiteringen innan den görs.
 • Samtycka till att meddela betalaren minst 4 veckor i förväg om beloppet för debiteringen, om detta belopp har ökat på ett sätt som betalaren inte rimligen kan ha förväntat sig, med beaktande av betalarens tidigare utgiftsmönster och omständigheterna kring betalningen samt att du är ersättningsskyldig till oss för alla återbetalningar av den betalningen i enlighet med detta användaravtal.

Utbetalningar från PayPal

Om du använder PayPals utbetalningar (tidigare massbetalning) kommer villkoren i avtalet för PayPals utbetalningar att tillämpas.

Ditt ansvar som företagskund att meddela PayPal om prissättnings- eller avgiftsfel

När du har fått tillgång till kontoutdrag eller annan information om kontoaktivitet som PayPal gjort tillgänglig för dig avseende ditt eller dina företagskonton, har du sextio (60) dagar på dig att skriftligen meddela PayPal vid eventuella fel eller avvikelser i prissättningen eller i andra avgifter som debiteras av PayPal. Om du inte meddelar PayPal inom den givna tidsramen godtar du informationen som korrekt, och PayPal har ingen skyldighet att göra några korrigeringar. Vid tillämpning av den här bestämmelsen skiljer sig sådana prissättnings- eller avgiftsfel eller avvikelser från obehöriga transaktioner och andra fel vid elektronisk överföring. Dessa omfattas var för sig av olika tidsramar för avisering som anges häri.

Återbetalningar och återföringar av betalningar

När du tar emot en betalning kan den återbetalas eller återkallas. Vi kan tillåta att du skickar en återbetalning till betalaren. Under vissa omständigheter kan vi genomföra en återföring av din betalning. Det här avsnittet innehåller mer information.

Återbetalningar

Du är ensamt (och PayPal är inte) ansvarig för:

 • dina juridiska skyldigheter och avtalsförpliktelser gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar till denne och
 • varje skillnad mellan vad det kostar betalaren att göra den ursprungliga betalningen och värdet av det belopp som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av fluktuationer i växelkursen för transaktionen) utom i den mån återbetalningen är en inkorrekt betalning (se avsnittet om problemhantering).

På sidan avgifter finns information om de avgifter som du har betalat till oss som mottagare av den ursprungliga betalningen. Det är avgifter som vi sparar när du använder den särskilda återbetalningsfunktionen för kommersiella transaktioner på ditt PayPal-konto, vilket vi kan tillåta emellanåt. Detta gäller inte om återbetalningen är en felaktig betalning (se avsnittet om problemlösning).

Återföringar

Om du tar emot en betalning på ditt konto är du skyldig oss hela beloppet för betalningen och våra förluster som uppstår till följd av behandlingen av betalningen (inklusive eventuell chargeback-avgift eller tvistavgift). Det kan omfatta vår ansvarsskyldighet (inklusive eventuella avgifter, kostnader och påföljder) mot en tredje part (inklusive betalaren och betalarens leverantör av betalningsmetod).

En återföring sker när vi utövar vår rätt att kvittera ovanstående belopp från ditt konto enligt avsnittet Ersättning för ditt ansvar i detta användaravtal. Om ditt PayPal-saldo för en viss valuta inte räcker för att täcka det belopp som du är skyldig oss i den valutan kan vi göra en valutaomvandling från vilket PayPal-saldo som helst i en annan valuta för att täcka underskottet mot vår transaktionsväxelkurs som gäller vid den tidpunkt då återföringen behandlas. Det innebär att om du till exempel är säljare kan belopp för betalningar som har tagits emot på ditt konto tas bort från kontot när du har levererat varor eller tjänster som sålts.

En återföring kan ske när

 • vi ersätter betalaren för ett krav som betalaren har ställt mot dig enligt PayPals köparskydd
 • vi ersätter betalaren eller betalarens bank eller kortutfärdaren efter att ha fått krav från någon av dem på att returnera betalningen enligt den återföringsprocess som används av den berörda banken eller kortutfärdaren. Här ingår även eventuella krav på obehöriga transaktioner eller felaktiga betalningar som skett till ditt konto.

Exempel:

 • Om betalaren använde ett kort för att finansiera betalningen till dig kan betalaren gå vidare med en "chargeback" hos kortutfärdaren. Det är kortutfärdaren, och inte vi, som avgör om betalaren får en chargeback godkänd. Du hittar mer information om chargebacks i vår chargebacksguide för säljare. Den finns i PayPals säkerhetscenter under avsnittet som heter Säljarskydd. Du når PayPals säkerhetscenter via PayPals webbplats. Vi tar ut en avgift av dig för att ta emot ett chargebackkrav.
 • Om betalaren använde ett bankkonto för att finansiera betalningen kan betalaren eller banken gå vidare med en bankåterföring.

Det belopp som begärs kan vara större än det ursprungliga beloppet som du tog emot på grund av variationer i växelkursen mellan tidpunkten för betalningen och tidpunkten för kravet.

 • Vi kan behöva kompensera betalaren när denne hävdar att det har varit problem med betalningen (bland annat att betalningen var en obehörig transaktion eller felaktig betalning eller att betalning enligt faktureringsavtal inte förväntades) – se Problemhantering.
 • Vi har rätt att genomföra återföringen av de anledningar som beskrivs i det här användaravtalet, inklusive bestämmelsen Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter.
 • Tvistavgifter

  PayPal debiterar en tvistavgift för säljare för att förenkla tvistlösningsprocessen på nätet för transaktioner som behandlas antingen genom en köpares PayPal-konto eller genom tjänsten "Betalningar utan ett PayPal-konto". Tvistavgiften tillämpas när köparen lämnar in ett krav direkt hos PayPal, gör en chargeback hos kortutfärdaren eller en återföring hos sin bank. Tvistavgiften kommer antingen att debiteras med priset för standardavgift för tvister eller priset för tvistavgift för höga volymer . Tvistavgiften debiteras i den valuta som du valde för den ursprungliga transaktionen. Om transaktionen gjordes i en valuta som inte listas i tabellen för tvistavgifter debiteras avgiften i din primära valuta. Tvistavgiften kommer att dras från ditt PayPal-konto efter att kravet har avgjorts.

  Beloppet för tvistavgiften fastställs när tvistärendet har skapats. Avgiften baseras på kvoten mellan det totala transaktionsbeloppet för alla krav på varor som inte har tagits emot och varor som skiljer sig väsentligt från beskrivningen som du tar emot jämfört med det totala beloppet för din försäljningsvolym under de föregående tre kalendermånaderna (tvistkvot). Dina totala krav omfattar alla krav på varor som inte har tagits emot och varor som skiljer sig väsentligt från beskrivningen och som antingen har lämnats in direkt till och trappats upp till PayPal eller till köparens kortutfärdare eller bank. Dina totala krav omfattar inte krav för obehöriga betalningar. För exempelvis september kommer din tvistkvot att beräknas utifrån dina totala krav jämfört med försäljningen under juni, juli och augusti. Genom kravkvoten för september fastställs en tvistavgift för alla krav som lämnas in i oktober.

  Om din tvistkvot är 1,5% eller mer och du har haft fler än 100 försäljningstransaktioner under de senaste tre hela kalendermånaderna, debiteras du tvistavgiften för höga volymer för varje tvist. I annat fall debiteras du standardavgiften för tvister för varje tvist.

  Du kommer inte att debiteras standardavgiften för tvister för tvister som är:

  • är förfrågningar i PayPals problemhanteringscenter och som inte trappas upp till ett krav hos PayPal
  • löses direkt mellan dig och köparen och inte trappas upp till ett krav hos PayPal
  • anmäls av köparen direkt hos PayPal som en obehörig transaktion
  • bedöms efter PayPals eget gottfinnande ha uppfyllt alla krav enligt PayPals program för säljarskydd.
  • Krav med ett transaktionsvärde som är mindre än det dubbla beloppet för en standardavgift för tvister.
  • avgörs till din fördel av PayPal eller din utfärdare.

  Du kommer inte att debiteras tvistavgift för höga volymer för tvister som:

  • är förfrågningar i PayPals problemhanteringscenter och som inte trappas upp till ett krav hos PayPal
  • löses direkt mellan dig och köparen och inte trappas upp till ett krav hos PayPal
  • anmäls av köparen direkt hos PayPal som en obehörig transaktion.

  Säljare som debiteras tvistavgifter för höga volymer kan behöva lämna information till oss, inklusive orsaken till den ökade tvistfrekvensen.

  Tvister enligt ovan kan undantas från en standardavgift för tvister eller en tvistavgift för höga volymer, men själva kravet kan fortfarande inkluderas i den övergripande beräkningen av din tvistkvot.

  Chargeback-avgifter

  När det gäller transaktioner som varken behandlas via en köpares PayPal-konto eller via tjänsten "Betalningar utan ett PayPal-konto", där köparen söker få en chargeback för transaktionen av kortutfärdaren, kommer PayPal att debitera dig en chargeback-avgift för att underlätta processen. Den här avgiften tillämpas oavsett om köparen lyckas få en chargeback från kortutfärdaren eller inte.

  Chargeback-avgiften dras från ditt PayPal-konto. Chargeback-avgiften tillämpas enligt tabellen Chargeback-avgift och debiteras i den valuta som du valde för den ursprungliga transaktionen. Om transaktionen gjordes i en valuta som inte finns med i tabellen Chargeback-avgift debiteras avgiften i din primära valuta.

Inverkan av PayPals program för köparskydd på säljare

Du bör läsa våra bestämmelser om PayPals program för köparskydd. Om du säljer varor och tjänster till köpare med PayPal-konton i en annan region än din egen bör du också känna till de köparskydd som PayPal gör tillgängliga för köpare i de respektive regionerna då deras rättigheter enligt de här programmen kan påverka dig som säljare. Du hittar information om PayPals program för köparskydd på sidan Villkor genom att välja din köpares plats högst upp på sidan och läsa de motsvarande bestämmelserna för PayPals program för köparskydd som framgår på samma sida eller i det tillhörande användaravtalet.

Om du nekas ett krav enligt PayPals köparskydd i något land gäller följande:

 • Du måste avstå från hela inköpspriset för varan eller transaktionen plus den eventuella ursprungliga fraktkostnaden. Det gäller när du är den primära säljaren eller en sekundär säljare av varor eller tjänster. Till exempel kommer biljettförsäljningsagenter eller online-resebyråer att förlora hela köpbeloppet som betalats av köparen. I vissa fall får du kanske inte tillbaka varan.
 • Kravet på köparskydd kommer bara att anses vara fullständigt reglerat om:
  • Återbetalningen till en köpare behandlas via PayPal, eller
  • Du tillhandahåller bevis som efter PayPals eget gottfinnande är godtagbart på att köparen samtyckte till den alternativa lösningen som erbjöds.
 • Du kommer inte att få en återbetalning av de PayPal-avgifter som du har betalat i samband med försäljningen.
 • Om kravet handlade om att den mottagna varan föll under beskrivningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" kanske du inte får tillbaka varan, eller så kan du behöva godta att få tillbaka varan och dessutom betala returkostnaderna.
 • Om kravet handlade om att den mottagna varan föll under beskrivningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" och gäller att en vara som du har sålt är förfalskad, måste du göra en fullständig återbetalning till köparen och du kanske inte får tillbaka varan.

PayPals program för säljarskydd

Berättigande

Om du har sålt något till en köpare och redan har skickat den fysiska varan eller tillhandahållit en immateriell vara och transaktionen senare leder till en tvist eller återkallas enligt reglerna för återföringar, krav eller chargebacks, kan du vara berättigad till ersättning enligt PayPals program för säljarskydd. När PayPals program för säljarskydd är tillämpligt kan hela köpbeloppet komma att kvarhållas. Det finns ingen gräns för hur många betalningar som kan återbetalas. På sidan med transaktionsuppgifter på ditt PayPal-konto kan du se transaktioner som kan vara berättigade till skydd enligt det här programmet.

Reglerna och villkoren för programmet anges på sidan för PayPals säljarskydd och ingår i det här användaravtalet.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

FÖRBJUDNA AKTIVITETER, RESERVATIONER OCH ANDRA ÅTGÄRDER VI KAN VIDTA

Förbjudna aktiviteter

I samband med att du använder våra webbplatser, ditt PayPal-konto, PayPal-tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, andra PayPal-kunder eller tredje part får du inte gör något av följande:

 • Bryta mot det här användaravtalet, PayPals policy för godtagbar användning, verksamhetsavtal (om de gäller dig) eller andra avtal mellan dig och oss.
 • Bryta mot lagar, regelverk, förordningar eller bestämmelser (till exempel de som reglerar finansiella tjänster, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering eller vilseledande marknadsföring).
 • Inkräkta på PayPals eller tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, eller på rätten till offentlighet eller sekretess.
 • Sälja förfalskade varor.
 • Agera på ett sätt som är obscent, smädande, utgör olaga hot eller olaga trakasserier.
 • Tillhandahålla falsk, felaktig eller missvisande information.
 • Skicka eller ta emot pengar som vi rimligen kan anta utgör potentiellt bedrägeri eller obehörig användning.
 • Vägra att samarbeta vid en undersökning eller att bekräfta din identitet eller information som du tillhandahåller oss.
 • Försöka att "sälja samma sak två gånger" under en tvist genom att ta emot eller försöka ta emot pengar från både PayPal och säljaren, banken eller kortutfärdaren för samma transaktion.
 • Kontrollera ett konto som är anslutet till ett annat konto som har använts i någon av dessa förbjudna aktiviteter.
 • Bedriva din verksamhet eller använda PayPal-tjänsterna på ett sätt som medför eller kan leda till:
  • klagomål
  • begäran från köpare (som inkommit till oss eller till kortutfärdare) att upphäva betalningar som gjorts till dig.
  • avgifter, böter, påföljder eller andra skyldigheter eller förluster för PayPal, andra PayPal-kunder, tredje part eller dig.
 • Använda ditt PayPal-konto eller PayPal-tjänsterna på ett sätt som PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller något annat nätverk för elektronisk överföring av pengar rimligen anser vara ett missbruk av kortsystemet eller en överträdelse av regler för en kortsammanslutning eller ett kortnätverk.
 • Tillåta att ditt PayPal-konto har ett saldo som motsvarar ett belopp som du är skyldig oss.
 • Ge dig själv ett kontantförskott från ditt kreditkort (eller hjälpa andra att göra det).
 • Använda PayPal-tjänsterna från ett land som inte finns med på vår lista över tillåtna länder.
 • Vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på våra webbplatser, programvaror, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av PayPal-tjänsterna.
 • Underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet fånga upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data eller information eller PayPal-tjänsterna.
 • Använda en anonymiserande proxy, en robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd; eller använda någon enhet, programvara eller rutin för att kringgå våra rubriker i protokollet för robotexkludering.
 • Störa eller avbryta, eller försöka störa eller avbryta, våra webbplatser, programvaror, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, någon av PayPal-tjänsterna eller andra användares användning av någon av PayPals tjänster.
 • Vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningshanterare eller andra leverantörer eller tjänsteleverantörer.
 • Använda PayPal-tjänsterna för att testa kreditkortsbeteenden.
 • Kringgå någon PayPal-policy eller något beslut om ditt PayPal-konto, såsom tillfälliga eller obegränsade avstängningar eller andra kontoreservationer, -begränsningar eller -restriktioner. Det gäller bland annat följande åtgärder: försök att öppna nya eller ytterligare PayPal-konton när ett konto har ett underskott eller har begränsats, spärrats eller på annat sätt inskränkts; öppna nya eller ytterligare PayPal-konton med hjälp av information som inte är din egen (t.ex. namn, postadress, e-postadress osv.) eller använda någon annans PayPal-konto.
 • Trakassera och/eller hota våra anställda, ombud eller andra användare.
 • Missbruka vår tvistlösningsprocess på nätet och/eller PayPals program för köparskydd och/eller PayPals program för säljarskydd.
 • Ge upphov till att vi får ta emot ett oproportionerligt antal krav som avslutats till fördel för fordringsägaren avseende ditt PayPal-konto eller din verksamhet.
 • Ha en kreditvärdighet från ett kreditupplysningsföretag som visar att din användning av PayPal-tjänsterna är förknippad med en hög risknivå.
 • Använda ett kreditkort med ditt PayPal-konto för att ge dig själv ett kontantförskott (eller hjälpa andra att göra det).
 • Avslöja eller distribuera en annan användares uppgifter till en tredje part, eller använda sådana uppgifter i marknadsföringssyften utan användarens uttryckliga tillstånd.
 • Skicka oönskade e-postmeddelanden till en användare eller använda PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e-postmeddelanden till tredje parter.
 • Kopiera, reproducera, kommunicera till tredje part, ändra, modifiera, skapa avledande verk, visa offentligt eller rama in innehåll från PayPals webbplatser utan skriftligt samtycke från oss eller annan tredje part som eventuellt påverkas.
 • Avslöja ditt/dina kontolösenord för någon annan, eller använda någon annans lösenord. Vi ansvarar inte för förluster som du ådrar dig, bland annat på grund av att någon annan person använder ditt konto till följd av felaktig användning av lösenord.
 • Vidta, eller underlåta att vidta, eller försöka att vidta eller underlåta att vidta, någon annan åtgärd som kan påverka PayPal-tjänstens funktion eller aktiviteter som utförs av oss som en del av PayPal-tjänsten eller på annat sätt än vad som är förenligt med detta användaravtal.
 • Begära eller skicka en personlig transaktionsbetalning för en kommersiell transaktion.
 • Tillåta att du använder PayPal-tjänsten på ett sätt som innebär risk för att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter i fråga om åtgärder mot penningtvätt, arbetet mot finansiering av terrorism samt andra föreskrivna skyldigheter (bland annat där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att upphäva din gräns för att skicka, ta emot eller överföra pengar eller där du utsätter PayPal för risken att dömas till regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner).
 • Integrera eller använda någon av PayPal-tjänsterna utan att fullt ut följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal.
 • Marknadsföra, främja, införa eller beskriva PayPal Credit eller något kreditbaserat betalningsinstrument i samarbete med PayPal till dina kunder utan: (1) att i förväg erhålla nödvändig lagstadgad behörighet att göra det; (2) skriftligt tillstånd från PayPal och kreditutfärdaren (om det inte är PayPal) att göra det.
 • Drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsintrång på din webbplats eller i dina system som kan leda till att kunduppgifter lämnas ut obehörigt.

Du är införstådd med att du genom att engagera dig i ovanstående förbjudna aktiviteter minskar din eller våra andra kunders säkra åtkomst till och/eller användning av ditt konto och våra tjänster i allmänhet.

Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter

Om vi tror att du har ägnat dig åt någon av dessa aktiviteter kan vi när som helst, efter eget gottfinnande, vidta ett antal åtgärder för att skydda PayPal, dess kunder och andra. De åtgärder som vi kan vidta omfattar bland annat följande:

 • Säga upp det här användaravtalet när som helst efter eget gottfinnande, begränsa ditt konto och/eller omedelbart avsluta eller spärra ditt konto utan påföljd för oss.
 • Vägra att tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig i framtiden.
 • När som helst och utan ansvar, stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, ditt PayPal-konto eller någon av PayPal-tjänsterna. Detta innefattar att begränsa din möjlighet att betala eller skicka pengar med någon av de betalningsmetoder som är anslutna till ditt PayPal-konto och begränsa din möjlighet att skicka pengar eller göra överföringar.
 • Reservera dina pengar i den utsträckning och så länge som rimligen krävs till skydd mot risken för ersättningsansvar. Som en icke uttömmande beskrivning bekräftar du följande:
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med kortfinansierade betalningar som du tar emot kan föreligga till dess att risken för en chargeback som avgörs till förmån för betalaren/köparen (enligt kortbetalningsreglerna) har upphört. Detta beror på vissa faktorer, bland annat:
  • Typen av varor eller tjänster för vilka du tar emot betalning.
  • The timeframe for delivery of the goods or performance of the services for which you receive payment (e.g. sales of event tickets months in advance of the event date can present a higher and more enduring risk of chargebacks than sales of most other items or services);
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med ett krav eller en tvist som uppstår till följd av en mottagen betalning kan föreligga under den tid som det tar för parterna att avgöra kravet eller tvisten och alla överklaganden gällande kravet eller tvisten i enlighet med PayPals köparskydd.
 • PayPals risk för ersättningsansvar ifall du drabbas av insolvens kan föreligga under så lång tid och i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar PayPal från att vidta rättsliga åtgärder mot dig.
 • Om du låter ditt PayPal-konto ha ett saldo motsvarande ett belopp som du är skyldig PayPal kan PayPals risk för ersättningsansvar föreligga under den tid och i den omfattning som du är skyldig PayPal detta belopp.
 • Spärra ditt PayPal-konto och/eller reservera pengar på reservkontot (bland annat i mer än 180 dagar om PayPal så kräver, där PayPals rättigheter uppkommer till följd av din inblandning i den förbjudna aktiviteten).
 • Vägra en viss betalningstransaktion när som helst och av vilken anledning som helst och endast åläggas att tillhandahålla information om avslaget och skälen för detta, samt om hur du, i förekommande fall, kan lösa problemet, på begäran och under förutsättning att det inte är förbjudet enligt lag.
 • Återkalla en betalning (inklusive, om så är lämpligt, till avsändarens betalningsmetod).
 • Vidta rättsliga åtgärder mot dig.
 • Upphäva din behörighet för PayPals program för köparskydd och/eller PayPals program för säljarskydd (även retroaktivt).
 • Kontakta tredje part och avslöja uppgifter om de förbjudna aktiviteterna på det sätt som beskrivs i vårt sekretessmeddelande.
 • Begära eller uppdatera felaktig information som du har angivit för oss.
 • Begära uppgifter eller dokument från dig för att verifiera din identitet och/eller vad gäller de varor eller tjänster som du har tillhandahållit baserat på en transaktion.
 • Om du publicerar innehåll på någon eller några av våra webbplatser eller använder våra tjänster på ett sätt som PayPal, efter eget gottfinnande, bedömer vara i strid med lagar, stadgar, förordningar och/eller föreskrifter, kan PayPal vidta lämpliga åtgärder, inklusive att radera eller ta bort sådant innehåll. Ett exempel är innehåll med anknytning till terrorism. PayPal ansvarar inte för sådana innehåll som publiceras av användare och som uteslutande omfattas av PayPal-användarnas eget ansvar.

Se även avsnittet om din ansvarsskyldighet.

Om vi inte har angivit något annat får du inte använda eller försöka att använda ditt konto när det är spärrat eller har avslutats. Du måste se till att alla avtal med säljare eller annan tredje part som innefattar betalningar initierade av tredje part (inklusive betalningar enligt faktureringsavtal) som ställts in från ditt konto avbryts omedelbart efter att ditt konto har sagts upp, stängts av eller avslutats. Du förblir ansvarig enligt det här användaravtalet vad gäller alla avgifter och andra belopp som uppstår vid användning av ditt konto när som helst, oberoende av uppsägning, avstängning eller avslut.

Reservationer, begränsningar och reserver

Vad är reservationer, begränsningar och reserver?

Under vissa omständigheter kan PayPal vidta åtgärder på konto- eller transaktionsnivå för att skydda PayPal och säkerheten och integriteten i nätverket av köpare och säljare som använder PayPal-tjänsterna. Om vi vidtar några av de åtgärder som beskrivs här meddelar vi vanligtvis dig om våra åtgärder, men vi kan, om det är rimligt att göra det (till exempel om du bryter mot användaravtalet eller om vi anser det lämpligt av säkerhetsskäl), vidta någon av dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig.

Om du vill begära information i samband med en kontobegränsning, en reservation eller en reserv kan du gå till Problemhanteringscenter eller följa instruktionerna i vårt e-postmeddelande med avseende på denna begränsning, reservation eller reserv.

Du bekräftar och godkänner att pengar som har reserverats enligt detta användaravtal kan placeras på ditt reservkonto och att du kommer att förse oss med den information som vi rimligen kan begära för att fastställa huruvida risken har upphört.

Reservationer

En reservation är en åtgärd som PayPal kan vidta under vissa omständigheter, antingen på transaktionsnivå eller på kontonivå. När PayPal reserverar ett betalningsbelopp är pengarna inte tillgängliga för varken avsändaren eller mottagaren. PayPal granskar många faktorer innan en reservation görs för en betalning, bland annat: kontohållning, transaktionshistorik, företagstyp, tidigare kundtvister och samlad kundnöjdhet. Några vanliga situationer där PayPal kommer att reservera betalningar är bland annat där vi har anledning att tro följande:

 • Transaktioner innebär en högre risk. Det kan vara om transaktionen innefattar försäljning av varor eller tjänster i en högriskkategori, eller andra fakta som är kända för oss och som vanligtvis leder till ett ökat antal chargebacks, andra krav eller tvister, eller som ofta är inblandade i bedrägerier eller olaglig verksamhet.
 • Det föreligger en plötslig och onormal förändring av en PayPal-kontoinnehavares försäljningsaktivitet, bland annat en ökning av antalet chargebacks, återföringar eller klagomål i samband med ett sådant PayPal-konto.
 • Ett PayPal-konto används i samband med förbjudna aktiviteter.
 • Ett PayPal-konto som är inblandat i transaktionen kan ha äventyrats, stulna betalningsuppgifter (betal- eller kreditkort) används för betalningen eller transaktionen har inte godkänts på rätt sätt.
 • En användare försöker att skicka eller överföra pengar som erhållits på ett bedrägligt sätt.
 • En användare har inte gett oss tillräckligt med information så att vi kan bekräfta dennes identitet eller identiteten på dennes företag och/eller användaren har begränsad handelshistorik hos PayPal.
 • En betalning som har skickats till dig som säljare bestrids som en betalning som ska ogiltigförklaras och återkallas.
 • Din köpare lämnar in en chargeback, en återföring eller ett krav enligt PayPals köparskydd, avseende en betalning som du har fått.
 • Det finns en risk för återföring av pengar på ditt konto till din betalningsmetod.
 • Det föreligger en risk för skadeståndsskyldighet (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter ovan).

Betalningsgranskning

När vi upptäcker en högrisktransaktion granskar vi transaktionen noggrant innan den vidarebehandlas. Det kan bero på att vi rimligen misstänker att betalarens PayPal-konto används i samband med förbjudna aktiviteter eller av andra skäl som vi fastställer enligt vårt eget skäliga gottfinnande. Detta kan inbegripa när det finns en risk för skadeståndsskyldighet (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter ovan).

Om en betalning är föremål för granskning kan vi

 • utföra den betalningsorder som köparen har initierat
 • efter eget gottfinnande, begränsa betalarens konto omedelbart efter utförandet
 • reservera betalningen på betalarens konto och/eller
 • be mottagaren att fördröja leverans av köpet som betalas med betalningen.

Som köpare kan detta innebära försenad leverans av den köpta varan. Om vi klarerar transaktionen meddelar vi säljaren och anvisar säljaren att skicka varan.

Om vi inte klarerar transaktionen kommer vi att annullera den och returnera pengarna till dig, såvida vi inte måste vidta andra åtgärder enligt lag.

Alla betalningar som genomgår betalningsgranskning kan fortfarande återkallas inom ramen för detta användaravtal, men blir kvalificerade för säljarskydd om de uppfyller säljarskyddskraven. PayPal meddelar dig via e-post och/eller på fliken Transaktionshistorik i ditt PayPal-konto. Betalningsgranskning är enbart en översyn av betalningen och genomförs för att minska risken för PayPal-kunder som tar emot högrisktransaktioner. En granskning av en betalning innebär inte att PayPal granskar eller redogör för en betalningsparts handelsförfaranden, karaktär eller rykte, och ska inte uppfattas som kritik mot någon person.

Reservationer relaterade till dina instruktioner

Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt eller genom någon som du tillåter agera för din räkning, till exempel en marknadsplatsplattform på nätet där du säljer) att instruera oss att reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.

I sådana fall visar vi dig tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt saldo. Statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde när du instruerade oss att reservera pengarna. Vi släpper reservationen av pengarna enligt de instruktioner som du (eller den person som du har tillåtit agera för din räkning) ger till oss, enligt resten av det här användaravtalet.

Kontobegränsningar

Begränsningar införs för att skydda PayPal, köpare och säljare om vi upptäcker förbjudna aktiviteter, en ökad finansiell risk eller en aktivitet som för oss verkar ovanlig eller misstänkt. Begränsningar hjälper oss även att samla in information som behövs för att hålla ditt PayPal-konto öppet.

Ditt PayPal-konto kan begränsas av olika skäl, bland annat där vi har anledning att tro följande:

 • Någon använder ditt PayPal-konto utan din vetskap. I dessa fall begränsar vi kontot för att skydda dig och granska den bedrägliga aktiviteten.
 • Någon har använt ditt kort eller bankkonto utan ditt tillstånd, till exempel om din konto- eller kreditkortsutfärdare eller din bank informerar oss om detta.
 • Du har brutit mot detta användaravtal eller vår policy för godtagbar användning.
 • Dina försäljningsresultat indikerar att ditt PayPal-konto utgör en hög risk. Några exempel: tecken på dålig försäljning eftersom du har fått ovanligt många krav och chargebacks, du säljer en helt ny eller dyr typ av produkt eller din normala försäljningsvolym ökar snabbt.
 • Det föreligger en risk för skadeståndsskyldighet (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter ovan).

Vi kan också begränsa ditt PayPal-konto för att följa gällande lagstiftning.

Du måste lösa eventuella problem för ditt konto innan en begränsning kan tas bort. Vanligtvis görs detta när du ger oss den information som vi efterfrågar. Om vi däremot har rimlig anledning att tro att en risk kvarstår efter att du har gett oss den informationen kan vi vidta åtgärder för att skydda PayPal, våra användare, en tredje part eller dig från återföringar, avgifter, böter, påföljder, juridiska och/eller rättsliga risker och andra skyldigheter.

Reserver

Med förbehåll för tillämpliga lagar och förordningar kan vi när som helst reservera pengar på ditt PayPal-konto om vi tror att det kan finnas en hög risknivå kopplad till dig, ditt PayPal-konto, din affärsmodell eller dina transaktioner. När vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto innebär det att alla eller någon del av pengarna på ditt PayPal-konto reserveras så att de inte kan användas för överföring. Det är ett skydd mot risken för att transaktioner som görs av dig återkallas eller ogiltigförklaras, eller andra risker i samband med ditt PayPal-konto eller användning av PayPal-tjänsterna. Vi fattar beslut om att reservera pengar baserat på ett antal faktorer, inklusive information som är tillgänglig för oss från både interna källor och tredje parter.

PayPal beaktar en rad olika icke-exklusiva faktorer och huruvida dessa faktorer har förändrats över tid, bland annat:

 • Hur länge du har varit verksam.
 • Om det finns en högre sannolikhet för chargebacks inom din bransch.
 • Din betalningshistorik med PayPal och andra leverantörer.
 • Ditt företags och/eller din personliga kredithistorik.
 • Dina leveranstider.
 • Om du har högre antal returer, chargebacks, krav eller tvister än genomsnittet.

Det finns två typer av reserver som kan göras på ditt PayPal-konto och en eller båda kan tillämpas på samma gång:

 • En rullande reserv är en reserv där en procentandel av varje transaktion som du dagligen tar emot blir reserverad och senare släpps på regelbunden basis. Till exempel kan din reserv fastställas till 10 % och reserveras under en rullande 90-dagarsperiod. Det betyder att 10 % av pengarna som du tar emot på dag 1 reserveras och därefter släpps dag 91, medan 10 % av pengarna som du tar emot på dag 2 reserveras till dag 92 osv. Rullande reserver är den vanligaste typen av reserv.
 • En minimireserv är ett specifikt lägsta penningbelopp som du alltid måste ha tillgängligt i ditt saldo. Minimireserven tas antingen ut direkt som en förskottsbetalning i sin helhet och sätts in på kontot (även kallad förskottsreserv), eller skapas "rullande" från procentandelar av försäljningen tills minimireserven har nåtts, ungefär som en rullande reserv.

Om vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto kommer pengarna att flyttas till ditt reservkonto och visas som "utestående" och vi meddelar dig om detta.

Om vi ändrar reserven på grund av en förändring i vår riskbedömning meddelar vi dig också om det.

Du måste på egen bekostnad vidta ytterligare åtgärder som krävs för att upprätta en reserv eller annan form av säkerhet på ett sätt som rimligen bestäms av oss. Det kan innefatta att du verkställer dokument som är nödvändiga och registrerar varje typ av dokument som vi rimligen kan kräva för att göra det möjligt för oss att förbättra varje typ av säkerhetsrätt.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

PROBLEMHANTERING

Vi rekommenderar starkt att du övervakar ditt konto noga och regelbundet.

Om du hittar ett problem …

Om du har någon som helst anledning att tro att det finns ett problem med ditt konto eller våra tjänster följer du de här stegen:

Steg 1: Ägna lite tid åt att identifiera typen av problem:

 • Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

  Det här är där du har ingått ett faktureringsavtal, men en betalning har skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto enligt det faktureringsavtalet där:

  • du inte var överens med mottagaren i förväg om det exakta betalningsbeloppet och
  • betalningsbeloppet blev högre än du rimligen kunde ha förväntat dig att betala baserat på tidigare avgifter och andra omständigheter.
 • Felaktig betalning

  Detta är när en betalning som skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto inte skickades enligt din instruktion när du bad oss att göra det (t.ex. fel belopp, försening, fel mottagare) eller du tog emot en sådan betalning.

 • Säkerhets-/bedrägeriproblem
  • Obehörig transaktion

   Det här är när en betalning som skickats från ditt konto inte var godkänd av dig (eller någon som har behörighet att göra betalningar åt dig).

  • Annan typ av säkerhets-/bedrägeriproblem

   Det här är när ett annat säkerhets- eller bedrägeriproblem har uppstått, till exempel:

   • Det har förekommit annan obehörig åtkomst till ditt konto.
   • Ditt lösenord eller din PIN-kod har komprometterats.
   • En enhet som du har använt för att få tillgång till våra tjänster har försvunnit, stulits eller inaktiverats.
 • Annan typ av problem

  Det här är när det finns en annan typ av problem med ditt konto eller med vår tjänst som inte nämnts ovan. Till exempel kan vi ha gjort ett faktafel, beräkningsfel eller matematiskt fel relaterat till ditt PayPal-konto när du fyllde på pengar eller överförde pengar från ditt PayPal-konto.

  Om ett köp du har betalat för med PayPal inte motsvarar beskrivningen eller om du inte har tagit emot köpet, kan PayPals köparskydd gälla i stället för det här avsnittet. I avsnittet PayPals köparskydd kan du se hur du ska hantera de här specifika problemen.

Steg 2: Berätta för oss om problemet

Kontakta oss så snart som möjligt för att berätta om problemet (inklusive vilken typ av problem som du kontaktar oss om, så att vi kan hjälpa dig så fort vi kan). Du kan rapportera ett problem, inleda en tvist eller besvara en tvist som en annan användare har rapporterat i Problemhanteringscenter.

Du måste ge oss all den information som vi rimligen kan begära gällande omständigheterna kring problemet samt vidta alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen.

Om du informerar oss om problemet muntligen kan vi begära att du lämnar en skriftlig redogörelse av problemet senast 10 arbetsdagar efter det.

Vi kan lämna information till tredje parter som vi anser vara relevant under rådande omständigheter, i enlighet med vårt sekretessmeddelande.

Så här hjälper vi till ...

I enlighet med vad som följer i det här användaravtalet är vår målsättning att undersöka problemet och samarbeta med dig för att lösa det inom 60 dagar. Dessutom gäller nedanstående för följande problem:

 • En oväntad betalning enligt faktureringsavtal: senast 10 arbetsdagar efter att du har informerat oss om det kommer vi antingen att
  • ersätta dig för betalningsbeloppet eller
  • förklara varför vi inte kan ersätta dig.
 • En felaktig betalning till ett annat PayPal-konto:
  • Vi kommer omedelbart att försöka spåra betalningen och meddela resultatet utan kostnad för dig.
  • Vi kommer ersätta dig så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av arbetsdagen efter att du har berättat för oss om problemet) genom att försätta ditt konto i det tillstånd det skulle ha varit i om den felaktiga betalningen hade skickats enligt avsändarens specifikation. Det innebär följande:
   • Om den felaktiga betalningen ledde till att du har mindre pengar än du skulle haft om betalningen gjorts enligt specifikation krediterar vi ditt konto för skillnaden.
   • Om den felaktiga betalningen ledde till att du har mer pengar än du skulle haft om betalningen gjorts enligt specifikation kan vi dra av extrapengarna från ditt konto.
  • Vi ersätter dig på ditt konto för dina förluster eller skador som direkt orsakats av den felaktiga betalningen och detta rimligen hade kunnat förutses.
 • En obehörig transaktion till ett annat PayPal-konto: vi återställer, så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av den arbetsdag då du informerade oss om problemet), ditt konto till den status det skulle ha haft om betalningen aldrig hade genomförts. Detta kan innefatta en ersättning för din betalning.

När vi inte kan ge dig ersättning ...

Du är inte berättigad till någon ekonomisk ersättning från oss enligt ovan och du är skyldig oss (och vi kan återkalla från ditt konto) eventuell ersättning du redan fått från oss om något av följande gäller:

 • Du ger oss inte all information som vi rimligen kan begära gällande omständigheterna kring problemet (bland annat om du informerar oss om problemet muntligen och inte uppfyller vår begäran om att berätta om problemet skriftligen inom 10 arbetsdagar).
 • Du vidtar inte alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen.
 • Du får eller har fått ersättning från din bank,
 • Vi kan visa att du har handlat bedrägligt.
 • Vi kan visa att omständigheter utanför vår kontroll (till exempel brand, översvämning eller förlust av internetanslutning) orsakade problemet, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder.
 • Vi har anledning att annars tro att det inte finns några problem som ger dig rätt till ersättning.
 • Avseende följande specifika problem:

Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

Felaktig betalning

Obehörig transaktion

Det tar dig längre tid än 8 veckor efter att betalningen gjordes att berätta för oss om problemet.

Du godkände att vi skulle göra din betalning och informationen gjordes tillgänglig för dig av oss eller handlaren minst 4 veckor innan betalningen gjordes.

Det tar dig mer än 13 månader efter att betalningen gjordes att berätta för oss om problemet.

Vi kan visa att du har gett oss fel betalningsuppgifter.

Vi kan visa att betalningen skickades enligt betalarens specifikationer när betalaren bad oss att göra det.

Ditt PayPal-saldo var inte tillräckligt för att slutföra betalningen och det beror inte på oss.

Vi kan visa att vårt system inte fungerade korrekt och du visste om systemfelet när du påbörjade transaktionen.

En försening som enligt dig ledde till den felaktiga betalningen berodde i själva verket på att PayPal tillämpade en reservation, begränsning eller reserv enligt det här användaravtalet.

Det tar dig mer än 13 månader efter att betalningen gjordes att berätta för oss om problemet.

Vi kan visa att betalningen gjordes på grund av att du inte skyddade ditt konto, antingen avsiktligt eller till följd av grov vårdslöshet (om du till exempel har valt att mycket vårdslöst dela ditt PayPal-ID och/eller lösenord/PIN-kod med någon annan).

Det uppstod något annat säkerhets-/bedrägeriproblem och du informerade oss inte om det. Vi kommer inte att betala ut ersättning till dig för obehöriga transaktioner som gjorts från ditt konto innan du berättade för oss om problemet.

Ibland kanske vi upptäcker problemet först. Om vi behöver kontakta dig om problemet gör vi vanligtvis det via Meddelanden. Du måste logga in på ditt konto för att komma åt den postlådan. Om du behöver vidta åtgärder snarast kan vi också använda andra sätt, t.ex. e-post, för att begära åtgärder.

Om vi har gjort en betalning till din betalningsmetod av misstag och/eller utöver ersättning som du får eller har fått från din bank, kan vi korrigera misstaget/betalningen genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) din eller dina lämpliga betalningsmetoder. Om en debitering av din lämpliga betalningsmetod inte kan genomföras, kan vi också använda andra betalningskällor som du har registrerat på ditt PayPal-konto för att inhämta betalningsbeloppet. Hierarkin för betalningskällor som definieras i avsnittet Finansiering av betalningar som du skickar från ditt konto kommer att tillämpas. Om vi fortfarande inte kan inhämta transaktionsbeloppet kan vi utöva våra rättigheter i enlighet med bestämmelserna i avsnittet Våra rättigheter.

Klagomål

Rapportera tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster

Kontakta oss för att rapportera tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster.

Om det uppstår en tvist mellan dig och PayPal är vår målsättning att få kännedom om och bemöta dina problem. Om vi inte kan göra detta så att du blir nöjd vill vi erbjuda ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att snabbt lösa tvisten.

Vi försöker att svara på ditt klagomål så fort som möjligt. När ditt klagomål gäller betalningstjänster som vi tillhandahåller till dig är vår målsättning att svara inom 15 arbetsdagar. Den här tiden kan dock förlängas till 35 arbetsdagar om vi inte kan lämna svar av skäl som ligger utanför vår kontroll. För klagomål som inte är relaterade till betalningstjänster kommer vi att svara dig så fort som möjligt och inom de tidsramar som krävs enligt lag. Om vårt svar på ditt klagomål försenas skickar vi en uppdatering och håller dig informerad om tidsfristen då du kan förvänta dig vårt svar. Vi behandlar alla eventuella klagomål utan kostnad.

Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålshanteringen ...

Om du har genomfört processen för upptrappning av klagomål på våra tjänster men inte är nöjd med resultatet kan du trappa upp ärendet genom att kontakta någon av följande oberoende instanser:

PayPal kommer inte att debitera dig någon avgift för att omvandla ditt klagomål avseende tillhandahållandet av betalningstjänster till någon av de ovannämnda, oberoende tjänsterna.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Andra rättsliga villkor

Kommunikation mellan dig och oss

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på något av följande sätt:

 • skriva till vårt huvudkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Att.: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, eller
 • Gå till vår sida Kontakta oss där du kan
  • klicka på länken "Skicka e-post till oss" om du vill kontakta oss på nätet, eller
  • klicka på länken Ring oss om du vill ha vårt telefonnummer och ringa oss.
 • skicka ett e-postmeddelande till oss på enquiry@paypal.com.

Juridisk information som rör det här användaravtalet måste skickas till oss med vanlig post.

Meddelanden till dig

Du samtycker till att vi kan delge dig meddelanden eller annan information genom att publicera dem på PayPals webbplatser (det gäller även att vi kan publicera information som bara är tillgänglig för dig genom att du loggar in på ditt konto), skicka dem via e-post till den e-postadress som du har angivit i ditt konto, skicka dem via post till den gatuadress som du har angivit i ditt konto, ringa dig på telefon eller skicka ett sms. Du måste ha tillgång till internet och ett e-postkonto för att ta emot meddelanden och information om våra tjänster. Förutom när det gäller ändringar av det här användaravtalet, anses sådana meddelanden ha mottagits av dig inom 24 timmar efter den tidpunkt då de publicerades på PayPals webbplatser eller skickades till dig via e-post. Om meddelandet skickas via post anser vi att du har mottagit det tre arbetsdagar efter att det skickats. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt PayPal-konto om du drar tillbaka ditt samtycke till att motta elektroniska meddelanden.

Information om skäl till våra åtgärder

Beslut som vi fattar om reservationer, begränsningar, reserver och andra åtgärder inom ramen för detta användaravtal kan baseras på konfidentiella kriterier som är avgörande för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänsteleverantörer. Detta gäller oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla våra tjänster), vare sig de drivs av oss eller för vår räkning (bland annat blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver). Vi kan använda egenutvecklade bedrägeri- och riskmodeller när vi bedömer den risk som är förenad med ditt PayPal-konto. Dessutom kan det finnas bestämmelser eller tillsynsföreskrifter som gör att vi inte kan lämna ut viss information till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden till dig.

Våra rättigheter

Säkerhetsrätt

För att garantera att du ska uppfylla det här användaravtalet beviljar du oss ett rättsligt anspråk på pengarna i ditt PayPal-konto som säkerhet för eventuella belopp du kan bli skyldig oss. I juridiska termer kallas detta "kvarstadsrätt" och "säkerhetsrätt" till ditt PayPal-konto.

Inaktiva konton

Om ditt PayPal-konto är inaktivt i minst 12 månader i följd kan vi ta ut en årlig inaktivitetsavgift. Inaktiv innebär att du inte har loggat in på ditt PayPal-konto eller på annat sätt använt ditt PayPal-konto för att skicka, ta emot eller överföra pengar.

Ditt ansvar

Du ansvarar för alla återföringar, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra ansvarsskyldigheter som PayPal, PayPal-kunder eller tredje parter ådrar sig och som orsakas av eller uppstår till följd av att du bryter mot detta användaravtal och/eller använder PayPal-tjänster utan hänsyn till uppsägning, avstängning eller avslutande. Du samtycker till att ersätta PayPal, användare eller tredje parter för allt sådant ansvar.

Ersättning för ditt ansvar

Du samtycker till att vi kan kvitta något belopp som finns på konton som innehas eller kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, debiteringar eller andra belopp du är skyldig oss och sådana belopp som du är skyldig våra dotterbolag enligt definitionen i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning nedan (bland annat i fråga om tjänster som tillhandahålls av sådana dotterbolag). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter, debiteringar och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett saldo på ett PayPal-konto som innehas eller kontrolleras av dig.

Om det inte finns tillräckligt med pengar i ditt saldo för att täcka dina skulder förbehåller vi oss rätten att utkräva det belopp du är skyldig oss genom att dra av beloppet (eller någon del av det) från alla betalningar som du tar emot, eller från pengar som du sätter in på ditt PayPal-konto. I annat fall samtycker du till att gottgöra oss på annat sätt. Vi kan även kräva in belopp du är skyldig oss med rättsliga medel, bland annat genom att anlita en inkassobyrå.

Övertagande av rättigheter

Om PayPal upphäver och återkallar en betalning som du har gjort till en mottagare (antingen på ditt initiativ eller på annat sätt) godkänner du att PayPal övertar dina rättigheter gentemot mottagaren och tredje parter avseende betalningen, och kan utöva dessa rättigheter direkt eller för din räkning, efter PayPals eget gottfinnande. Detta kallas i juridiska termer "subrogation" eller "tilldelning" till PayPal av dina rättigheter gentemot mottagaren och tredje parter avseende betalningen.

Inget upphävande

Att vi underlåter att agera vid en överträdelse av någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal av dig eller andra upphäver inte vår rätt att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

Information om dig

Vi kan komma att begära information från dig i den utsträckning vi rimligen behöver för att underlätta våra åtgärder som beskrivs i det här användaravtalet, så att vi kan minska risken för bedrägerier eller följa våra regler (inklusive åtgärder mot penningtvätt). Du måste tillmötesgå en sådan begäran inom rimlig tid. Det kan innebära att du via fax, e-post eller på annat sätt, på egen bekostnad, skickar oss identitetshandlingar och information om din ekonomi och din verksamhet (till exempel de senaste redovisningarna och kontoutdrag över handlares kontohändelser).

Skadeersättning och ansvarsbegränsning

I det här avsnittet och i avsnittet om immateriella rättigheter använder vi termen "PayPal" för att hänvisa till oss (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), vårt moderbolag PayPal Holdings, Inc., våra dotterbolag och alla som arbetar för oss eller dem eller som har behörighet att agera för vår eller deras räkning. Våra dotterbolag omfattar varje enhet som vi kontrollerar, som vi kontrolleras av eller som vi står under gemensam kontroll med. Alla som arbetar för oss eller våra dotterbolag eller som har behörighet att agera för vår eller egen räkning omfattar var och en av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda, ombud, samägare, tjänsteleverantörer och leverantörer.

Skadeersättning om du inte är konsument

Om du inte är konsument måste du ersätta PayPal för åtgärder som rör ditt PayPal-konto och din användning av PayPals tjänster.

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla PayPal skadeslöst från alla krav (inklusive rimliga juridiska kostnader) som en tredje part har gjort eller drabbats av på grund av

 • din överträdelse av detta användaravtal
 • din felaktiga användning av PayPal-tjänsterna
 • din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter och/eller
 • de åtgärder som vidtas eller inte vidtas av en tredje part till vilken du beviljar behörighet att använda ditt PayPal-konto eller komma åt våra webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna å dina vägnar.

Ditt ansvar för förluster och kostnader om du är konsument

Om du är konsument ansvarar du för eventuella förluster, utgifter eller andra kostnader som drabbar PayPal och som uppstår genom din avsiktliga eller försumliga:

 • överträdelse av det här användaravtalet
 • felaktiga användning av PayPals tjänster
 • överträdelse av någon lag, eller
 • överträdelse av tredje parts rättigheter (detta kan till exempel inkludera intrång i någon annans upphovsrätt eller varumärken).

Du ansvarar även för eventuella förluster, utgifter eller andra kostnader som drabbar PayPal och som uppstår genom åtgärder eller brist på åtgärder från tredje part som du avsiktligt eller av oaktsamhet ger tillstånd att använda ditt PayPal-konto eller komma åt våra webbplatser, programvaror, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster) och drivs av oss eller för vår räkning, eller någon av PayPals tjänster för din räkning.

Du ansvarar inte för eventuella förluster, utgifter eller andra kostnader som drabbar PayPal och som inte är förutsebara eller typiska enligt det här användaravtalet.

Ansvarsbegränsning

Om du är konsument gäller inte detta avsnitt

PayPals ansvar är begränsat med avseende på ditt PayPal-konto och din användning av PayPal-tjänsterna. Under inga omständigheter ska PayPal hållas ansvarigt för

 • direkt eller indirekt utebliven vinst
 • eventuella särskilda, oförutsedda eller sekundära skador (bland annat skador vid förlust av data eller förlust av affärer)

som uppstår till följd av eller i samband med webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av PayPal-tjänsterna eller detta användaravtal (oavsett uppkomst, inklusive försummelse), såvida det inte är (och i den utsträckning det är) förbjudet enligt lag.

Vårt ansvar gentemot

 • dig eller
 • eventuella tredje parter

är under alla omständigheter begränsat till det faktiska beloppet för direkta skador (exklusive direkt utebliven vinst), såvida det inte är (och i den utsträckning det är) förbjudet enligt lag.

Dessutom är PayPal, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, inte ansvarigt, och du samtycker till att inte hålla PayPal ansvarigt, för eventuella skador eller förluster (bland annat förlust av pengar, goodwill eller anseende, vinster eller andra immateriella förluster eller speciella, indirekta eller sekundära skador) som direkt eller indirekt uppstår på grund av något av följande:

 • Din användning av, eller din oförmåga att använda, webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna.
 • Förseningar eller avbrott på våra webbplatser, i programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, och någon av PayPal-tjänsterna.
 • Virus eller annan skadlig programvara som erhållits genom åtkomst till webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller någon av PayPal-tjänsterna, eller någon webbplats eller tjänst som är ansluten till våra webbplatser, vår programvara eller någon av PayPal-tjänsterna.
 • Buggar, defekter, fel eller felaktigheter av något slag på webbplatser, i programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller i någon av PayPal-tjänsterna eller informationen och grafiken erhållen från dem.
 • Innehåll, åtgärder som vidtas eller åtgärder som inte vidtas av tredje parter.
 • En avstängning eller annan åtgärd som vidtas med avseende på ditt PayPal-konto.
 • Ditt behov att ändra rutiner, innehåll eller beteende, eller din förlust av eller oförmåga att göra affärer, till följd av förändringar i detta användaravtal eller i PayPals policyer.

Vårt ansvar gentemot konsumenter

Konsumenter kan inte rikta ersättningsanspråk mot oss, med undantag för skador som vi orsakar till följd av:

 • skada på liv, kropp och hälsa
 • uppsåtlig eller grovt oaktsam överträdelse av våra skyldigheter gentemot dig
 • en oaktsam överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser från vår sida (dvs. förpliktelser som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster till dig i enlighet med det här användaravtalet).

Vi ansvarar endast för skador enligt den tredje punkten ovan om de är förutsebara eller typiska enligt det här användaravtalet. Som exempel är skada förutsebar om den är en uppenbar följd av en överträdelse från PayPal eller om du och PayPal beaktade den när ni ingick det här användaravtalet.

Vi tar heller inget ansvar för förluster på grund av:

 • att du överträder det här avtalet eller agerar på ett rättsstridigt sätt, eller
 • oundvikliga, oförutsägbara händelser utanför vår kontroll.

Ingen garanti

Om du är konsument gäller inte detta avsnitt.

PayPal-tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon utfästelse eller garanti, oavsett om det är uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. PayPal frånsäger sig specifikt underförstådda garantier för:

 • rättsanspråk
 • säljbarhet
 • lämplighet för ett visst ändamål
 • icke-intrång.

PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som tillhandahålls av säljare som godkänner PayPal som betalningsmetod, och PayPal kan inte garantera att en köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det.

PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av PayPal-tjänsterna.

Driften av våra webbplatser, programvaror eller system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss kan störas av många faktorer utanför vår kontroll.

PayPal kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att förfrågningar om elektroniska debiteringar och krediteringar som innefattar bankkonton, betalkort, kreditkort och checkutfärdanden behandlas inom rimlig tid. Däremot ger PayPal inga utfästelser eller garantier gällande tiden som krävs för att slutföra en behandling eftersom PayPal-tjänsterna är beroende av många faktorer utanför vår kontroll, såsom förseningar i banksystemet eller internationell posttjänst.

Vissa länder tillåter inte ansvarsfriskrivning från underförstådda garantier, så de ovannämnda friskrivningarna kanske inte gäller för dig.

Vi kan inte garantera att informationen som finns i vår korrespondens, i våra rapporter, på våra webbplatser och som förmedlas muntligen av våra direktörer, tjänstemän och medarbetare är korrekt under alla omständigheter och i alla sammanhang, och du bör inte förlita dig på sådan information.

Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel eller som inte är utfört i enlighet med dina instruktioner.

Konsumentgaranti

Om du är konsument:

PayPal har ingen kontroll över de varor eller tjänster som tillhandahålls av säljare som godkänner PayPal som betalningsmetod, och PayPal kan inte garantera att en köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det.

PayPal garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten åtkomst till någon del av PayPals tjänster eller den tid inom vilken betalningar kommer att slutföras. Våra tjänster kan vara beroende av tredje part och andra faktorer utanför vår kontroll, till exempel det internationella banksystemet, vilket kan leda till förseningar eller avbrott.

Frigörande av PayPal

Om du har en tvist med en annan PayPal-kontoinnehavare frigör du PayPal från alla:

 • krav
 • fordringar
 • skador (faktiska skador och följdskador)

av varje slag och natur, kända och okända, som uppstår på grund av den tvisten eller som på något sätt är kopplade till den.

Om du är konsument tillämpas inte följande avsnitt:

Genom det frigörandet avstår du uttryckligen från eventuella skydd som annars skulle begränsa det till att endast omfatta de krav som du kan känna till eller misstänka föreligga till din fördel vid den tidpunkt då det här frigörandet godkänns.

Du (inte PayPal) är ensamt ansvarig för att förstå och efterleva alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan gälla i anslutning till din användning av våra tjänster (till exempel i samband med reglerad aktivitet, licensierad aktivitet, export- eller importaktivitet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta).

Immateriella rättigheter

PayPals varumärken

"PayPal.com" "PayPal" och alla logotyper som är kopplade till PayPal-tjänsterna är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Du får inte kopiera, imitera, modifiera eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke från PayPal. Därutöver är alla sidhuvuden, all anpassad grafik, alla knappikoner och alla skript tjänstemärken, varumärken och/eller företagsprofiler som tillhör PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke. Du får använda HTML-logotyper som tillhandahålls av PayPal i syfte att dirigera webbtrafik till PayPal-tjänsterna. Du får inte förändra, modifiera eller ändra dessa HTML-logotyper på något sätt, använda dem på ett sätt som misskrediterar "PayPal" eller PayPal-tjänsterna, eller visa dem på ett sätt som antyder sponsring eller stöd från "PayPal". PayPal och dess licensgivare har exklusiv äganderätt till alla rättigheter, rättsanspråk och intressen i PayPals webbplatser, allt innehåll på dessa, alla PayPal-tjänster, all teknik som rör PayPal-tjänsterna samt all teknik och allt innehåll som skapats eller härletts från något av ovanstående.

Licensbeviljande, allmänt

Om du använder PayPal-programvara, såsom ett API, utvecklingsverktyg eller annan programvaruapplikation, vilket kan innefatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad i programvara, system eller tjänster från våra tjänsteleverantörer, som du har laddat ner eller på annat sätt kommit åt via en webb- eller mobilplattform, ger PayPal dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överföringsbar, royaltyfri och begränsad licens att få tillgång till och/eller använda PayPals programvara i enlighet med den dokumentation som medföljer sådan programvara. Detta licensbeviljande gäller programvaran och alla uppdateringar, uppgraderingar och nya versioner samt all ersättningsprogramvara. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa kraven gällande implementering, åtkomst och användning som beskrivs i all dokumentation som medföljer PayPal-tjänsterna. Om du inte följer kraven gällande implementering, åtkomst och användning ansvarar du för alla följdskador som du, PayPal och tredje part drabbas av. Efter föregående meddelande till dig kan PayPal uppdatera programvaran eller upphöra med den. Även om PayPal kan ha (1) integrerat visst material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra applikationer, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt visst material och viss teknik från tredje part för att lättare tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig, har du inte fått och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, förändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att PayPal äger alla rättigheter, rättsanspråk och intressen i PayPals programvara och att PayPals tredjepartsleverantörer äger allt material från tredje part som ingår däri. Annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplatser regleras av den licens som du har godkänt från den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du medger att PayPal inte äger, kontrollerar eller har något ansvar eller några skyldigheter gällande programvaruapplikationer från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till PayPal-tjänsterna.

Licensbeviljande från dig till PayPal-garantier gällande immateriella rättigheter

PayPal gör inte anspråk på att äga innehåll som du tillhandahåller, laddar upp, lämnar in eller skickar till PayPal. PayPal gör inte heller anspråk på att äga innehåll som du har på webbplatser från tredje part eller applikationer som använder PayPal-tjänster för att tillhandahålla betalningstjänster relaterade till ditt innehåll. Enligt nästa stycke gäller följande: När du tillhandahåller innehåll till PayPal-företagen eller publicerar innehåll med hjälp av PayPal-tjänsterna ger du PayPal (och parter som vi arbetar med) en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar och världsomspännande licens att använda ditt innehåll och tillhörande immateriella rättigheter och publiceringsrättigheter för att hjälpa oss förbättra, driva och marknadsföra våra aktuella tjänster och utveckla nya tjänster. PayPal kommer inte att ersätta dig för något av ditt innehåll. Du bekräftar att PayPals användning av ditt innehåll inte kommer inkräkta på eventuella immateriella rättigheter eller publiceringsrättigheter. Dessutom bekräftar och garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som du tillhandahåller, och du godkänner att du avstår från dina moraliska rättigheter och lovar att inte göra anspråk på sådana rättigheter gentemot PayPal.

Licensbeviljande från säljare till PayPal

Oaktat bestämmelserna i föregående stycke ger du, om du är en säljare som använder PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för varor och tjänster, PayPal en världsomspännande, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar (på flera nivåer) och royaltyfri, fullt betald, rätt att använda och offentligt visa, under detta användaravtals giltighetstid, dina varumärken (bland annat registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper, domännamn och andra beteckningar som ägs, är licensierade till eller används av dig) i följande syften: (1) för att identifiera dig som en handlare som accepterar en PayPal-tjänst som en betalningsmetod och (2) för all annan användning som du uttryckligen samtycker till.

Övrigt

Tilldelning

Du får inte överföra eller tilldela några rättigheter eller skyldigheter som du har enligt detta användaravtal utan föregående skriftligt samtycke från PayPal. PayPal kan när som helst överföra eller överlåta det här användaravtalet eller någon rättighet eller skyldighet i det.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Det här användaravtalet och förhållandet mellan oss regleras av lagarna i Storhertigdömet Luxemburg.

Om du är konsument ska obligatoriska lagstadgade konsumentskyddsbestämmelser i ditt hemland tillämpas, oavsett valet av lagar i Storhertigdömet Luxemburg. Som konsument kan du inleda rättsliga förfaranden som rör det här användaravtalet vid behörig domstol på din bostadsort eller vid behörig domstol i staden Luxemburg där PayPal är baserat.

Om du agerar som företag samtycker du till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i staden Luxemburg.

Bedömning av din webbplats

Om du integrerar eller på annat sätt hänvisar till PayPal-tjänster på din webbplats kan PayPal använda automatiska tekniker (t.ex. webbcrawlers) för att bedöma din webbplats och samla in alla offentligt tillgängliga och åtkomliga uppgifter i syfte att säkerställa efterlevnad med det här avtalet och bekämpa skadlig eller bedräglig aktivitet.

PayPal kommer inte att samla in personuppgifter från någon av dina kunder i anslutning till sådana tekniker. Det kan dock uppstå situationer då vi samlar in personuppgifter om dig som du publicerar på dina webbplatser. Sådana personuppgifter ska behandlas för de ändamål som beskrivs i det här avsnittet och omfattas av vårt sekretessmeddelande.

Sekretess

Det är viktigt för oss att skydda din sekretess. Läs gärna vårt sekretessmeddelande om du vill veta mer om vad vi gör för att upprätthålla din sekretess och hur vi använder och lämnar ut dina uppgifter.

Språk och översättning för avtal

Vår kommunikation sker endast på engelska.

Det här användaravtalet skrivs bara på engelska. Eventuella översättningar av detta användaravtal tillhandahålls enbart för att underlätta för dig och är inte avsedda att ändra villkoren i användaravtalet. Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen av användaravtalet och en version på ett annat språk än engelska ska den engelska versionen vara den slutligt gällande versionen.

Din användning (som säljare) av personuppgifter; Dataskyddslagar

Om du (som säljare) får personuppgifter om en annan PayPal-kund måste du hålla dessa personuppgifter konfidentiella och endast använda dem i samband med PayPal-tjänsterna. Du får inte avslöja eller distribuera några personuppgifter om PayPal-kunder till en tredje part eller använda sådana personuppgifter i marknadsföringssyften såvida du inte har fått kundens uttryckliga medgivande. Du får inte skicka oönskad e-post till en PayPal-kund eller använda PayPal-tjänsterna till att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskad e-post till tredje parter.

I den utsträckning som du behandlar personuppgifter om en PayPal-kund enligt det här användaravtalet, kommer du och PayPal att var för sig vara en oberoende personuppgiftsansvarig (och inte gemensamma personuppgiftsansvariga). Detta innebär att vi var för sig separat fastställer syftena och medlen för behandlingen av sådana personuppgifter. Var och en av oss samtycker till att följa kraven i tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar, inklusive alla tillämpliga förordningar, direktiv, riktlinjer och lagstadgade krav som gäller för personuppgiftsansvariga i anslutning till det här avtalet. Var och en av oss har följt och kommer att följa våra egna, oberoende fastställda sekretessmeddelanden, -aviseringar, -policyer och -procedurer för alla personuppgifter som vi behandlar i anslutning till det här avtalet.

I vår efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar kommer vi att var för sig:

 • Införa och upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandlingen av sådana personuppgifter.
 • Registrera all behandlingshistorik som utförts inom ramen för det här användaravtalet.
 • Inte medvetet eller avsiktligt göra eller tillåta att något görs som kan medföra att den andra parten överträder de tillämpliga dataskyddslagarna.

Personuppgifter som du samlar in i anslutning till PayPal-tjänsterna (och som inte på annat sätt genererats, samlats in eller erhållits av dig genom en kunds fristående relation utanför användningen av PayPal-tjänster) ska enbart användas av dig i den begränsade utsträckning som är nödvändig och relevant för PayPal-tjänsterna och för inget annat syfte, såvida du inte har erhållit kundens uttryckliga samtycke i förväg.

Lösning och återkrav

Det här avsnittet tillämpas endast om du har ett företagskonto hos PayPal. Du bekräftar och samtycker till att alla förpliktelser som vi kan ha i samband med ditt PayPal-konto och de PayPal-produkter och -tjänster som vi kan tillhandahålla till dig från tid till annan kan bli föremål för nedskrivnings- och omvandlingsbefogenheter av en behörig tillsynsmyndighet som övervakar oss, utan hinder av något annat avtal eller annan överenskommelse oss emellan. Orsaken är ett krav i ett EU-direktiv (2014/59/EU) (såsom det har införlivats i relevant nationell lagstiftning) som ger tillsynsmyndigheter sådana befogenheter för att hantera lösningen av relevanta finansinstitut som PayPal. Syftet med dessa befogenheter är att undvika eller minska behovet för myndigheter och skattebetalare att undsätta konkursmässiga finansinstitut.

Genom att använda ditt PayPal-konto och eventuella PayPal-produkter och -tjänster bekräftar och samtycker du till att vara bunden av konsekvenserna av sådana nedskrivnings- och omvandlingsbefogenheter som omfattar (bland annat) (a) en minskning, helt eller delvis, av belopp som PayPal eventuellt kan vara skyldig dig, (b) omvandling av samtliga, eller en del av, alla sådana skulder till aktier i PayPal, (c) en annullering av alla sådana skulder samt (d) en ändring av ett eller fler villkor i vårt eller våra relevanta avtal i samband med ditt PayPal-konto och eventuella PayPal-produkter och -tjänster i syfte att möjliggöra ett effektivt utövande av dessa befogenheter. Pengar som PayPal är skyldig att betala till dig kan exempelvis komma att omvandlas till PayPal-aktier i stället för att betalas ut som kontanter.

Rättsakten om digitala tjänster

Enligt EU-förordningen (2022/2065) om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster), kan PayPal vidta lämpliga och proportionella åtgärder, inklusive omedelbar borttagning, om du genererar och laddar upp innehåll på webbplatser eller mobilappar som ägs av PayPal (inklusive bilder, produktbeskrivningar och meddelanden) som strider mot gällande lagar, tredje parts rättigheter eller PayPals föreliggande användaravtal. Du kan rapportera andra användares’ innehåll till PayPal via en särskild rapporteringsknapp, i förekommande fall, eller genom vårt rapporteringsformulär här. Vi kan (men är inte skyldiga att) använda automatiserade metoder (t.ex. nyckelords- och bildfilter), mänsklig granskning eller en kombination av båda för att upptäcka sådant innehåll och fastställa lämpliga åtgärder. Om du anser att vi inte borde ha vidtagit sådana åtgärder kan du lämna in ett klagomål. Du hittar mer information om klagomålsprocessen här.

Fullständigt avtal och tredje parts rättigheter

Användaravtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss i fråga om tjänsten.

Om någon bestämmelse i detta användaravtal bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar ska den bestämmelsen strykas. Återstående bestämmelser ska fortfarande gälla.

En person som inte är part i det här användaravtalet har inga rättigheter enligt lagen "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999" att förlita sig på eller för att hävda ett villkor i detta användaravtal (bortsett från de tredje parter som omfattas av definitionen "PayPal" i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning ovan, med avseende på deras rättigheter enligt det här användaravtalet). Detta påverkar dock inte någon rättighet eller korrigerande åtgärd från tredje part som finns eller är tillgänglig bortsett från den aktuella lagen.

PayPal som inloggningsmetod

Vi kan tillåta att du autentiserar med PayPal när du loggar in på vissa externa webbplatser eller mobilappar. Om vi gör det kan vi dela din inloggningsstatus med en tredje part så att du kan logga in på det sättet. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du godkänner för delning så att den tredje parten kan känna igen dig. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter att du specifikt har godkänt det och enligt instruktion från dig.

Om du ger besökare möjlighet att autentisera med PayPal när de loggar in på din webbplats, app eller dina kundkonton måste du samtycka till eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig. Du måste även följa specifikationerna i eventuella handböcker eller riktlinjer för integrering. Vi varken garanterar eller utfäster på annat sätt identiteten på personer som använder den här inloggningsmetoden. Vi lämnar inte ut användarens personuppgifter eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar till dig, såvida inte användaren har godkänt att vi uppger den informationen för dig.

Företagskunder

När vi hänvisar till "PSD2" i detta avsnitt avser vi EU:s andra betaltjänstdirektiv ((EU)2015/2366).

Vi anser att du är en "företagskund" om du, den dag du ingick användaravtalet, inte är:

 • en kund (en privatperson som agerar för andra ändamål än näringsverksamhet, företag eller yrke)
 • ett mikroföretag (ett företag som sysselsätter färre än tio personer och som har en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner EUR).

Vi och du kan komma att enas om att vissa bestämmelser i PSD2 (i enlighet med lokal lagstiftning) inte ska tillämpas för din användning av vår tjänst om du är företagskund. Om du är företagskund samtycker du till att:

 • Du är inte berättigad till återbetalning för betalningar enligt faktureringsavtal.
 • Om du upptäcker ett problem har du upp till 60 (sextio) dagar på dig från det datum då problemet uppstod att meddela oss om det. Därefter har vi inte någon skyldighet att undersöka och återbetala dig; vi är inte skyldiga att följa de informationskrav som beskrivs i avdelning III i PSD2 och deras motsvarigheter i tillämpningar av PSD2 i medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan gälla för dig ("PSD2-införlivanden").
 • Artiklarna 72 och 89 i PSD2 och motsvarande bestämmelser i PSD2-införlivanden gäller inte för din användning av vår tjänst. Det betyder att vi inte ansvarar för förluster eller skador du kan drabbas av enligt dessa artiklar och bestämmelser, även om så anges på annan plats i detta användaravtal.

Avsnittsnummer och definierade ord

Om andra dokument (t.ex. regler och villkor) hänvisar till avsnittsnummer eller definierade ord i det här användaravtalet hänvisar vi till vår Referensinformation för användaravtal, där du kan hitta relevant bestämmelse eller det definierade ordet.