СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Относно Вашия акаунт

Настоящото споразумение с потребителя ще влезе в сила за всички потребители на 28 май 2024 г.

Добре дошли в PayPal!

Настоящото са правилата и условията на договора между Вас и PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (наричан накратко „PayPal“), на които е подчинено използването от Вас на Вашия Акаунт в PayPal и на услугите на PayPal, което ние наричаме нашето споразумение с потребителя. То се прилага само за акаунти в PayPal на жители на следните държави:

България

Кипър

Чехия

Естония

Гърция

Латвия

Лихтенщайн

Литва

Малта

Румъния

Сан Марино

Словакия

Словения

 

Това споразумение с потребителя не важи за използването на услугата Xoom на PayPal от Ваша страна, която услуга се урежда отделно чрез правните споразумения с Xoom.

Ако вие сте физическо лице, трябва да сте навършили поне 18-годишна възраст и да разполагате с пълна дееспособност за сключване на договор за откриването на акаунт в PayPal и за използването на услугите на PayPal. Ако сте предприятие, то трябва да сте регистрирани в една от горепосочените държави.

За да използвате услугите на PayPal, трябва да откриете акаунт в PayPal. С откриването и използването на акаунт в PayPal Вие се съгласявате да спазвате всички правила и условия в настоящото споразумение с потребителя, които ще бъдат валидни до прекратяването им. Вие се съгласявате също да спазвате следните допълнителни документи и всеки от другите документи на страницата Правни споразумения, които са приложими за Вас:

Прочетете внимателно всички правила и условия на настоящото споразумение с потребителя и всеки от другите документи, които се прилагат за Вас.

Ние можем периодично да преразглеждаме настоящото споразумение с потребителя и всеки от горепосочените документи. Ще публикуваме известие на страницата за актуализации на Политиката на нашия уеб сайт и ще Ви изпратим най-малко двумесечно предизвестие за това (което няма да е по-малко от 60 дни). Като продължавате да използвате нашите услуги след влизането в сила на каквито и да било промени по настоящото споразумение с потребителя, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези промени. Можете да уведомите PayPal за Вашето възражение срещу предложените промени или да закриете акаунта си, преди предложените промени да влязат в сила. Всяко необходимо редактиране, включително за печатни грешки или грешки при изчисление, или други очевидни грешки, не представлява изменение на споразумението с потребителя. Ако не сте съгласни с каквато и да е част от промените, Вие можете да закриете акаунта си безплатно преди тяхното влизане в сила.

Информация за нас

Нашите услуги се предоставят от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) на регистрирани потребители в Европейската икономическа зона. За повече информация как можете да се свържете с PayPal, вижте тази страница на Отдела за обслужване на клиенти.

PayPal е надлежно лицензирана компания в Люксембург като банка (или с юридически термини – „кредитна институция“). Ние сме под надзора на финансовата регулаторна агенция на Люксембург – Commission de Surveillance du Secteur Financier или накратко CSSF. Регистриран офис на CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Люксембург. CSSF поддържа регистър с регулираните от нея организации на адрес https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal присъства в регистъра под номер B00000351, но можете също така да ни намерите в регистъра чрез името ни. Номер на търговския регистър: R.C.S. Люксембург B 118 349.

Нашата услуга

Основният бизнес на PayPal е издаването на електронни пари и предоставянето на услуги за плащания чрез тези електронни пари. Чрез нашите услуги можете да извършвате онлайн плащания и плащания в магазина, дарения и да изпращате, заявявате и получавате електронни пари. PayPal също така предоставя други финансови и свързани услуги, които можете да намерите на страницата „Правни споразумения“ за услуги на PayPal. Тези услуги съвкупно се наричат „услугата“.

Настоящото споразумение с потребителя, заедно с други правни условия и изисквани от закона оповестявания във връзка с Вашето използване на нашата услуга, ще бъдат достъпни за Вас по всяко време от уеб сайта на PayPal (можете обикновено да ги намерите на страницата „Правни споразумения“). Ние можем също да Ви изпращаме тази информация.

Вие можете да заявите копие на всички законово изисквани оповестявания (включително настоящото споразумение с потребителя) от нас и ще Ви го предоставим във вид, в който ще можете да съхранявате и възпроизвеждате информацията (например по имейл).

От какво се нуждаете, за да използвате услугата на PayPal?

За да използвате нашата услуга, ще Ви е необходим достъп до смартфон и компютър или таблет и да имате връзка с интернет.

Откриване на акаунт

Ние предлагаме 2 вида акаунти: лични акаунти и бизнес акаунти. За да си откриете акаунт при нас, трябва:

  \t
 • Да сте физическо лице (на 18 или повече години) или фирма, което/която може да сключва законно обвързващи договори; и
 • \t
 • Да завършите процеса за регистрация.

Като част от процеса за регистрация трябва да:

 • Регистрирате имейл адрес и номер на мобилен телефон;
 • Зададете парола, която ще използваме, за да Ви впишем в системата;
 • Отговаряте на изискванията ни за допустимост; и
 • \t
 • Приемете нашата Декларация за поверителност и споразумението с потребителя,включително приложимите документи на страницата „Правни споразумения“.

Лични акаунти

С личен акаунт Вие можете да изпращате на и искате пари от приятели и роднини, както и да плащате за покупки онлайн.

Възможно е от притежателите на някои съществуващи лични акаунти да се изисква да надградят своите акаунти (което може да включва предоставянето на допълнителна информация на PayPal), за да могат да използват цялата текущо налична функционалност в личния акаунт.

За да използвате Вашия акаунт в PayPal с основната цел за продаване на вещи, Вие можете да откриете бизнес акаунт или да преобразувате Вашия личен акаунт в бизнес акаунт.

Бизнес акаунти

Бизнес акаунтите са за лица и организации (независимо дали са статут на юридическо лице), които използват PayPal основно за получаване на онлайн плащания за продажби или за дарения. Бизнес акаунтите не отговарят на условията за получаване на „лични трансакции“.

Бизнес акаунтите могат да са предмет на такси, които се различават от приложимите такси за лични акаунти. Вижте нашите Такси за повече подробности.

С откриването на бизнес акаунт или с преобразуването на личен акаунт към бизнес акаунт, Вие потвърждавате, че го използвате основно за бизнес или търговски цели.

Статут на търговска организация

Ако дейността чрез някой тип акаунт в PayPal, който притежавате, достигне определени прагове или включва определени бизнес сегменти или дейности, мрежите за карти изискват да се съгласите със Споразуменията с търговска организация директно с нашите партньори за обработка, за да можете да продължите да приемате картово захранвани плащания. В такъв случай тези Споразумения с търговска организация ще се прилагат са всички плащания, обработвани от PayPal от Ваше име, като добавка към настоящото споразумение с потребителя.

Безопасно използване на Вашия Акаунт в PayPal

Трябва да предприемете разумни мерки, за да предотвратите злоупотреби с Вашия акаунт в PayPal. Трябва да поддържате подходящо ниво на защита и контрол върху всички Ваши устройства, предмети, идентифициращи документи, пароли и лични номера или кодове за идентифициране, които използвате за достъп до Вашия акаунт в PayPal и до услугите на PayPal.

Трябва да спазвате всички инструкции в разумни граници, които ние Ви изпращаме по отношение начина, по който можете да пазите сигурността на Вашия Инструмент за плащания.

Ние можем да изискваме да потвърдите всякакъв вид инструкция, отнасяща се до Вашия Акаунт (например, да ни предоставите информацията, от която се нуждаем, за да сме сигурни, че инструкцията е получена от Вас, като например подаване на Вашата информация за влизане, която може да включва адреса на Вашата електронна поща и паролата Ви), или по друг начин да влезете успешно във Вашия Акаунт в PayPal, за да ни предоставите Вашата инструкция.

Трябва да поддържате пощенския адрес, имейл адреса, телефонния номер на телефона, на който сте основен потребител, както и всяка друга информация за контакт актуални в профила на Вашия акаунт в PayPal.

Можете изрично да предоставите, премахнете и управлявате разрешения на някои трети страни, които да действат от Ваше име. В някои случаи можете да правите това, когато сте влезли във Вашия Акаунт, а в други – директно с третата страна. Вие приемате, че ако предоставите разрешение на трета страна да действа от Ваше име, ние можем да оповестим информация относно Вашия Акаунт на тази трета страна.

Можете да разрешите на доставчици на услуги на трети страни, притежатели на законен лиценз, да:

 • Предоставят услуги за информация за акаунт за достъп до информация за Вашия Акаунт от Ваше име.
 • Потвърждават дали сума, която е необходима за изпълнението на трансакция чрез плащане с карта е налична във Вашия Акаунт.
 • Предоставят услуги за нареждане на плащания от Ваше име и от Вашия Акаунт.

Предоставянето на разрешение на каквато и да е трета страна за достъп до Вашия Акаунт по какъвто и да е начин не Ви освобождава от която и да е от отговорностите Ви съгласно настоящото споразумение с потребителя. Вие носите отговорност към нас за действията, които упълномощавате трети страни да извършват. Вие няма да ни държите отговорни за и ще ни обезщетите от каквато и да е отговорност, произлизаща от действията или бездействията на такива трети страни във връзка с предоставените от Вас разрешения, спазвайки Вашите задължителни законови права.

Закриване на акаунта Ви в PayPal

Можете да закриете Вашия Акаунт по всяко време. Вижте Помощния център на PayPal за инструкции как да направите това.

Ние можем да закрием Вашия Акаунт по наше усмотрение с предизвестие от 2 месеца (но не по-малко от 60 дни). Ние можем също да закрием Вашия акаунт по всяко време, ако:

 1. Вие сте в нарушение на настоящото споразумение с потребителя и/или имаме друго основание да закрием Вашия Акаунт съгласно настоящото споразумение с потребителя.
 2. Вие не сте осъществявали достъп до акаунта си в продължение на 3 години.
 3. Ние подозираме, че до акаунта Ви е бил осъществяван достъп без Вашето разрешение.

Когато решим да закрием Вашия Акаунт, ние ще ви известим за това и когато е осъществимо и за причините за закриването на акаунта Ви, както и с възможността да изтеглите Вашите парични средства, които държим и които не са обект на оспорвания.

Когато акаунтът Ви бъде закрит:

 • Настоящото споразумение с потребителя ще се прекрати незабавно, освен доколкото и за сроковете, които са ни необходими да осъществим закриването на Вашия Акаунт и за спазване на приложимите закони и разпоредби.
 • Ние можем да отменим всякакви изчакващи трансакции и ще се лишите от всякакви баланси, свързани със специални уговорки за финансиране.
 • Ние можем да спрем, ограничим или преустановим Вашия достъп или Вашето използване на нашите услуги, уеб сайтове, софтуер и системи (включително всякакви мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на която и да е от услугите), управлявани от нас или от наше име или част от или всички наши услуги.
 • Вие ще продължите да носите отговорност за всички непогасени задължения съгласно настоящото споразумение с потребителя, свързани с Вашия Акаунт, преди нейното закриване.
 • Ние можем да съхраняваме информация за Вашия Акаунт в нашата база данни за целите на изпълнението на нашите правни задължения.
 • Ние можем да задържим Вашите електронни пари след закриването на акаунта доколкото и за сроковете, които са ни разумно необходими, за да защитим себе си и/или която и да е трета страна от риска от сторнирания, такси, глоби, наказания и други отговорности от всякакъв вид. След този период ще можете да изтеглите всякакви парични средства, държани от нас и които не са обект на оспорвания. Свържете се с нас, ако имате каквито и да е въпроси относно паричните средства, държани във Вашия Акаунт към момента на закриването ѝ.
  Ако Вие сте законен представител на недееспособен или починал собственик на акаунт, се свържете с нас за съдействие.

В случай че решим да прекратим предоставянето на която и да е от нашите услуги или каквато и да е част или функция от нашите услуги поради каквато и да е причина, ние ще Ви предоставим поне двумесечно предизвестие (което няма да е по-малко от 60 дни), преди да прекратим предоставянето на услугата или функцията, освен ако не преценим добросъвестно, че:

 • Услугата или функцията трябва да бъде преустановена предсрочно според изискванията на закона или на взаимоотношение с трета страна.
 • Това би могло да създаде риск за сигурността или да доведе до значителна икономическа или съществена техническа тежест.

Право на оттегляне

Ако сте потребител, имате право да се оттеглите от Споразумението с потребителя, без да посочвате причина и без да дължите неустойка, в рамките на 14 дни от откриването на акаунта Ви. За да направите това, в рамките на тези 14 дни трябва да изпълните процеса за закриване на акаунт, което ще прекрати Споразумението с потребителя. PayPal е на мнението, че потребителите трябва да имат избор дали да използват нашите услуги, поради което не Ви обвързваме с договор. Ето защо, в допълнение към тези задължителни права, дори след изтичането на посочените 14 дни можете да прекратите споразумението, като закриете своя акаунт. Като използвате нашите услуги през 14-дневния период за оттегляне, Вие изисквате нашите услуги да бъдат предоставени преди края на съответния 14-дневен срок за оттегляне. Ще трябва да заплатите такси за услугите, които сте използвали (включително по време на 14-дневния период за оттегляне), докато не закриете акаунта си и не изтеглите своя баланс, ако имате такъв. Когато закриете акаунта си, всички изчакващи трансакции ще бъдат отменени. За повече подробности вижте раздела „Закриване на акаунта в PayPal“ в Споразумението с потребителя.

Свързване и прекратяване на връзка с източник на финансиране

Всички пари във Вашия Акаунт носят правното наименование „електронни пари“, което се разпознава в рамките на Европейското икономическо пространство като форма на пари, подходяща за използване онлайн.

Можете да използвате източник на финансиране като начин да ни плащате, за да получавате електронни пари във Вашия акаунт, или за да получавате изтеглени средства от Вашия акаунт, както е описано по-подробно в настоящото споразумение с потребителя (вижте по-конкретно Добавяне или изтегляне на пари и Финансиране на Ваше плащане).

Можете да свържете или да прекратите свързването на кредитна, дебитна или предплатена карта (където е налично), банкова сметка или PayPal Credit (където е налично) към Вашия Акаунт в PayPal като източник на финансиране.

Ние можем да ограничим наличността на Вашите източници на финансиране, за да управляваме нашия риск.

Поддържайте информацията за Вашия източник на финансиране актуална (напр. номер на кредитна карта и дата на изтичане). Ако тази информация бъде променена, ние можем да я актуализираме чрез източници за информация и такива на трети страни, които са ни налични, без да е необходимо действие от Ваша страна. Ако не желаете да актуализираме информацията за Вашата карта, можете да се свържете с издателя ѝ, за да заявите гореспоменатото или за да премахнете източника на финансиране от Вашия Акаунт в PayPal. Ако ние актуализираме Вашия източник на финансиране, ние ще запазим всички настройки за предпочитанията за този източник на финансиране. Вие можете да изберете да потвърдите Вашата картова или банкова сметка, за да можем да проверим, че картовата или банковата сметка е валидна и че Вие сте нейният собственик. Ние можем да Ви позволим да направите това, като следвате процеса по „Свързване и потвърждаване на карта“ (за карти) или процеса за „Банково потвърждение“ (за банкови сметки) или други процеси, които можем да Ви съобщим или които можем периодично да публикуваме.

Вашето непрекъснато позволение да таксуваме Вашите източници на финансиране

Чрез свързването на източник на финансиране към Вашия Акаунт в PayPal, Вие ни предоставяте непрекъснато разрешение автоматично да таксуваме този източник на финансиране (при спазване на настоящото споразумение с потребителя и условията на всяко нареждане (напр. директен банков дебит), използвани от доставчика на този източник на финансиране за установяването и поддържането на това овластяване) за изискваната стойност на електронните пари:

 • За покриване на:
  • Сумата за плащане (включително всички дължими към нас такси за трансакциите), когато използвате Вашия Акаунт за нареждане на плащане към друг потребител.
  • Всички суми, които ни дължите, произтичащи от Вашата дейност като получател на плащания, използвайки нашите услуги.
 • За допълване на Вашия Акаунт, когато използвате интерфейса на функцията за добавяне на парични средства.

Ние можем да таксуваме източника на финансиране отново, ако предишният опит е бил неуспешен. Ако отмените което и да е непрекъснато разрешение от Вашия източник на финансиране, Вие ще ни възстановите стойността за всички електронни пари, които вече сме издали, за които остава непогасена такса от този източник на финансиране.

Можете да спрете разрешението, като прекратите свързването на източника на финансиране от Вашия Акаунт в PayPal.

SEPA представлява инициатива на Европейската комисия и Европейския банков сектор, насочена към подобряването на ефективността на трансакциите в рамките на Европейския съюз. Ако сте потребител с регистриран адрес в Кипър, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Малта, Словакия и Словения, всеки път, когато регистрирате банкова сметка в PayPal или използвате нова банкова сметка за първи път като Източник на финансиране, Вие предоставяте на PayPal мандат за директен дебит по SEPA. Ако използвате мандат за директен дебит по SEPA за непрекъснат авторитет:

 • Можете да осъществявате достъп до мандата и референтния номер за мандата (MRN) в профила на Вашия Акаунт в PayPal по всяко време и да отмените или да промените мандата за бъдещи трансакции.
 • PayPal ще Ви информира за сумата на директното плащане на дебит на SEPA и времевата рамка, в която PayPal ще събере сумата от банковата сметка заедно с потвърждението за покупка. Ако PayPal подаде повторно каквато и да е заявка за директно плащане на дебит на SEPA поради сторниране на първоначалното плащане, няма да се предоставя (допълнителна) информация за сумата и времевата рамка преди повторното изпращане.
 • Можете да заявите възстановяване на средства от Вашата банка по всяко време до 8 седмици след датата, на която се е извършило директното плащане на дебит на SEPA съгласно правилата и условията на Вашата банка.

Риск от сторнирания на Вашия източник на финансиране и кога могат да възникват електронни чекове (eCheques)

Когато получим плащане от Ваш източник на финансиране, ние можем да съхраняваме получените електронни пари във Ваш резерв в акаунт за времето, за което имаме причина да вярваме, че съществува риск от сторниране от доставчика на източника на финансиране. Причината за това е, че ние не разполагаме с цялата необходима информация, за да предоставим паричните средства от Вашето плащане на Ваше разположение във Вашия Баланс в PayPal, когато съществува подобен риск от сторниране.

Когато ни инструктирате да извършим плащане от Вашия акаунт към друг потребител, финансирано от плащане от Вашата банкова сметка, и ние съхраним получените електронни пари по този начин, ние ще наречем този тип плащане от Вашата банкова сметка „Плащане с електронен чек“ или „eCheque“. Вижте Финансиране на плащания, които ни изпращате от Вашия акаунт по-долу, за да видите как използваме електронните чекове.

Задържане и използване на баланс в PayPal

Няма да получавате лихва или каквито и да е други приходи върху парите във Вашия акаунт. Причината за това е, че парите в акаунта Ви са електронни пари и приложимите закони забраняват плащане на лихва върху електронни пари (например член 12 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския съюз). Освен това електронните пари не представляват депозит или инвестиция съгласно законите на Люксембург, така че гаранцията за депозити или схемите за обезщетения на инвеститори, прилагани от Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs или други еквивалентни схеми в рамките на ЕИП, не могат да Ви защитят.

Ние можем да съхраняваме и преместваме парите от Вашия акаунт във и между

във всеки момент при спазване на настоящото споразумение с потребителя.

Баланс в PayPal

Оперативната част на Вашия акаунт съдържа Вашия баланс в PayPal, който е паричният баланс, наличен за плащания или изтегляния.

Когато използвате нашата услуга за плащания, за да платите на друг потребител, Вие ни инструктирате да прехвърлим парите от Вашия баланс в PayPal към акаунта на получателя.

Вие трябва да разполагате с достатъчен баланс в PayPal под формата на изчистени парични средства, за да покриете сумата на всякакъв вид плащане, както и таксите за трансакция, които ни дължите към момента на плащането. Прилагат се и други изисквания – вижте раздела Извършване на плащане по-долу. Ако Вашият баланс в PayPal не е достатъчен или сте избрали предпочитан източник на финансиране, Вие заявявате от нас също да се сдобием със парични средства от Ваше име от приложимия за Вас източник на финансиране и да издадем електронни пари на Вашия баланс в PayPal, за да извършим Вашето плащане.

Когато изтеглите Вашите пари, трябва останалият баланс в PayPal да е достатъчен, за да покрие стойността на всяко изтегляне към момента на неговото извършване.

Вижте Добавяне или изтегляне на пари, за да разберете как да получите баланс в PayPal и как да го изтеглите.

Ако Вашият баланс в PayPal е с отрицателна сума, това е нетната сума, която ни дължите към съответния момент.

Резерв в акаунт

Парите, които в общия преглед на Вашия акаунт са отбелязани като „В изчакване“, „неизплатени“, „задържани“ или по друг начин ограничени към който и да е момент се съхраняват в частта от Вашия акаунт, която действа като резерв в акаунта. Вие нямате достъп до и не можете да използвате парите, съхранявани в резерв в акаунт.

Добавяне или изтегляне на пари

Добавяне на пари

За да получите електронни пари във Вашия акаунт, Вие можете, съгласно настоящото споразумение с потребителя:

 • Да приемате плащане във Вашия акаунт от някого другиго. Ние можем да Ви таксуваме за това.
 • Да получавате електронни пари от нас, като ни изплатите еквивалентна сума.

Можете да получите електронни пари от нас, като:

 • Използвате автоматично приложимите Ви източници за финансиране, за да покриете размера на плащанията, които сте ни инструктирали да изпратим на други потребители (и таксите за трансакциите, които се заплащат от Вас на нас).
 • Използвате ръчно функцията „Добавяне на парични средства“, която е достъпна от интерфейса на акаунта, за да ни платите или за да ни инструктирате да таксуваме източника на финансиране за електронните средства.

Изпълняването на каквито и да било плащания към нас от страна на Вашия източник на финансиране е правно задължение на източника на финансиране. Ние не можем да упражняваме контрол върху продължителността на времевия период, нужен за изпълнението на плащането.

Изтегляне на пари

Ако имате баланс в PayPal, можете да изтеглите каквато и да било парична сума, като я прехвърлите към посочения си източник на финансиране, който е свързан към акаунта Ви в PayPal, както е позволено от време на време. Това може да включва банкова сметка, дебитна или кредитна карта, в зависимост от държавата, в която е регистриран акаунтът в PayPal.

Когато ни инструктирате да изтеглим дадена сума от баланса Ви в PayPal, съгласно останалите клаузи на това споразумение с потребителя, ние ще:

 • Конвертираме електронните средства към парични средства, които можем да прехвърлим към посочения източник на финансиране.
 • Инструктираме нашата банка да прехвърли съответните пари към посочения Ви източник на финансиране.

Стремим се да изпратим инструкциите за изплащане на изтегляне на нашата банка до края на следващия работен ден (под „работен ден“ се разбира ден, в който банките в Люксембург са отворени за работа с граждани). ако не съществуват други забавяния съгласно това споразумение с потребителя. След като нашата банка получи инструкциите за плащане, повече не можем да контролираме колко време ще отнеме извършването на самото плащане до Вас. От този момент нашата банка, доставчикът Ви на източник на финансиране и платежните системи, на които те разчитат, поемат отговорността за превода на парите до Вашия посочен източник на финансиране, като това може да повлияе на времето, което е нужно за получаване на парите. Може да Ви позволим да изтеглите парите, като ги прехвърлите в:

 • Отговаряща на условията банкова сметка (когато осигурим възможност за това) чрез:
  • Стандартно прехвърляне в банковата Ви сметка, която е свързана с този акаунт (тази функция за изтегляне/възползване понякога се нарича „прехвърляне в банка“); или
  • Незабавно прехвърляне към банковата Ви сметка, която е свързана с акаунта.
   Може да позволим провеждането на гореспоменатите прехвърляния чрез дебитната карта, която е свързана със съответната банкова сметка.
 • Вашата карта MasterCard или Visa (когато осигурим възможност за това).

Такси се прилагат за тегленията. Също така предварително ще Ви запознаем какви са таксите всеки път, когато наредите такова изтегляне.

Източникът на финансиране (например банкова сметка или карта), в който поискате да се извърши изтеглянето, трябва да бъде деноминиран в оригиналната валута при откриването на акаунта или друга валута, която се поддържа от PayPal за изтегляния във Вашата държава.

Можете да изтегляте баланс в PayPal само във валутата на откриване на акаунта, освен ако не постигнем друго споразумение. За да изтеглите баланс в PayPal, който е в различна валута, ще трябва да преобразувате валутата в тази на откриване на акаунта, или тя ще бъде преобразувана към момента на самото изтегляне. За целта за трансакцията ще се използва нашият обменен курс.

Това означава, че ако изтеглите:

 • При баланс в PayPal, който се задържа във валута, различна от оригиналната валута на откриване на сметката, конвертирането в първоначалната валута на откриването ще се направи съгласно обменния курс за трансакцията.
 • Към източник на финансиране (например банкова сметка или карта), деноминиран във валута, различна от първоначалната валута на откриването на сметката, конвертирането във валутата, в която е деноминиран източникът на финансиране, ще се направи съгласно обменния курс за трансакцията.

Издателят може също така да ви таксува, ако е необходимо конвертиране на валута към валутата, в която е издадена картата ви.

Ако имате бизнес акаунт, този обменен курс на трансакциите няма да се прилага. Вместо това ще платите такса за конвертиране на валута, приложена по външен основен обменен курс, както е описано на страницата за такси (вижте също раздел „Как конвертираме валута“).

За да защитим Вас, себе си и други потребители от загуби, както и за да можем да спазим политиката си за борба с прането на пари и другите си задължения по закон, е възможно да забавим дадено изтегляне на средства, в определени ситуации, включително ако трябва да потвърдим, че Вие сте разрешили изтеглянето, или ако дадени плащания към Вашия акаунт в PayPal са били реверсирани (например вследствие на отказ на плащане, банково сторниране или диспут от страна на купувача). Ако наложим ограничение на акаунта Ви в PayPal, дадено плащане бъде запорирано или ако Вашият акаунт или свързан акаунт има отрицателен баланс във някоя валута, докато има чакащо изтегляне от акаунта Ви в PayPal, ще трябва да започнете изтеглянето наново, след като ограничението или задържането бъде отменено или след като отрицателният баланс е бил изцяло изплатен.

Възможно е да наложим ограничения на изтеглянията от Ваша страна, като можете да видите всички лимити на тегленията, като влезете в акаунта си в PayPal. Трябва да следвате стъпките, с които ще Ви запознаем или ще публикуваме от време на време (възможно е да ги поместим в общия преглед на акаунта), за да се отмени лимитът за теглене.

Управление на Вашите пари в множество валути

Когато си откриете акаунт, той е конфигуриран за използване с валутата на откриването му.

Валутата на откриване на Вашия акаунт е евро (EUR), с изключение на следните ограничения, ако сте се регистрирали като гражданин на една от тези държави:

 • Чехия: чешка крона (CZK)

Можете да зададете валутата за картата си.

Възможно е допълнително да конфигурираме акаунта Ви, така че да можете да го използвате за съхранение на парични средства, както и за получаване и изпращане на плащания във валути, които са различни от валутата на откриване на акаунта. Ако имате баланс в PayPal, може да Ви позволим да го преобразувате в баланс в друга валута.

Ако балансът Ви в PayPal не покрива сумата на плащането, което сте ни инструктирали да направим в дадена валута, може да конвертираме валута от който и да е баланс в PayPal към друга валута, за да покрием недостига. Възможно е да съществуват някои ограничения относно това къде можете да превеждате плащания в определени валути.

Може да Ви позволим да изберете начина, по който акаунтът Ви третира и/или конвертира плащания, получени във валути, които се различават от валутата на откриване на акаунта. За да получавате пари във валута, различна от тази на откриване на акаунта, може да е нужно да създадете баланс в съответната валута или да конвертирате парите в друга валута, за която имате разрешение.

Плащанията в определени валути може да се получават само чрез автоматично конвертиране на парите в друга валута, за която имате разрешение.

Ако получите плащане от лице, което няма акаунт в PayPal, и това плащане е във валута, която понастоящем акаунтът Ви не е конфигуриран да използва, може автоматично да конвертираме получената сума във валута, за която акаунтът е конфигуриран, към момента на извършване на плащането.

Моля, прегледайте раздел Изтегляне на пари по-горе, за да видите по какъв начин може да се правят изтегляния в различни валути.

Ако някой от валутните баланси във Вашия акаунт покаже, че ни дължите някакви средства поради каквато и да било причина, е възможно да заделим сумата, която ни дължите, като използваме за целта средства, които държите в баланс в различна валута, или като приспаднем дължимата сума от парите, които получавате в акаунта си, или пари, които се опитате да изтеглите или изпратите от своя акаунт, или в друг акаунт, както и като приспаднем паричните средства от изтегляния, които се опитвате да направите. Ако за период от 21 дни имате баланс в PayPal, който отразява сума, дължима към нас, която не е във валутата на откриване на Вашия акаунт, ние можем да конвертираме сумата, която ни дължите, към тази валута на откриване.

Възможно е по своя преценка да наложим лимити на паричните суми, които можете да конвертирате, или броя конвертирания, които можете да направите. Вие носите отговорност за всички рискове, които са свързани с поддържането на множество валути в баланс в PayPal. Забранено е да управлявате или конвертирате валути за спекулативно-търговски цели, арбитраж на конвертиране, опции за конвертиране или каквито и да било други дейности, за които преценим, че служат основно за получаване или правене на пари на базата на валутно-обменните курсове. Възможно е да задържим, отменим или сторнираме всякакви трансакции, за които счетем, че нарушават тази политика.

По какъв начин конвертираме валутите

Освен както е посочено по-долу и на страницата за такси, ако PayPal конвертира валута, това ще стане съгласно обменния курс за трансакцията, който сме задали за съответната обмяна на валута.

Обменният курс за трансакцията се актуализира редовно, обикновено между 17:00 и 19:00 часа (Източно стандартно време; EST) (в Ню Йорк, САЩ) всеки работен ден, като тези промени ще влязат в сила моментално.

Можете да използвате инструмента „Валутен конвертор“, за да видите какъв е обменният курс за трансакцията, който може да е в сила за определени конвертирания на валути. Всички посочени чрез валутния конвертор ставки са приложими само към момента на използване на инструмента и подлежат на промяна. При спазване на други разпоредби на потребителското споразумение, когато завършите трансакция, обменният курс на трансакцията, приложим за трансакцията, ще ви бъде показан, за да можете да решите да извършите плащането си с тази ставка или не. При определени обстоятелства обменният курс на трансакцията може да се прилага за плащането за трансакцията, когато се обработва; или тази ставка може да бъде валидна само ако трансакцията се обработва от продавача в рамките на ограничен период от време, както е заявено преди инициирането на трансакцията. След този ограничен времеви период е възможно да използваме обменния курс за трансакцията, който е в сила към момента на обработване на трансакцията, или да не изпълним конвертирането на валута.

Ако сте упълномощили плащане по силата на споразумение за фактуриране и ние извършим конвертиране на валута за това плащане, ще използваме обменния курс, който е в сила към момента на обработване на платежната трансакция от продавача. Поради това е възможно обменният курс за всяка платежна трансакция по силата на споразумение за фактуриране да варира.

Задържанията или ограниченията може да забавят валутното конвертиране на суми, докато не бъдат разрешени. Това може да доведе до валутно конвертиране, който се различава от обменния курс на траксанцията, която би се осъществила, ако няма наложени задържания или ограничения на акаунта. Конвертирането на валута при тези обстоятелства може да бъде по-благоприятно или по-малко благоприятно за Вас.

Ако сте продавач и сте се съгласили да поемете обменния курс на трансакцията вместо купувача или ако имате бизнес акаунт и конвертирате валута в акаунта си в PayPal, който не е част от специфичната трансакция към или извън акаунта (напр. конвертирате баланса си в друга валута), няма да се прилага обменният курс за трансакцията. Вместо това ще платите такса за конвертиране на валута, приложена на външен основен обменен курс, както е описано на страницата с такси. Външният основен обменен курс се основава на ставките в рамките на валутните пазари на едро в деня на конвертиране или в предния работен ден.

Избори за валутно конвертиране

Когато плащането се финансира чрез дебитна или кредитна карта и PayPal определи, че е нужно конвертиране на валута, Вие се съгласявате с това и ни упълномощавате да конвертираме валутата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

Възможно е да имате правото да посочите валутата по плащането с картата да се конвертира от издателя на картата във валутата, в която сте изпратили плащането от своя акаунт в PayPal, ако това е приложимо за съответния издател на картата и мрежата. Този избор може да Ви бъде предоставен в различни форми, включително задаване на валутата за картата, избор коя валута да се използва за трансакцията, дали конвертирането да се извърши от нас, или от издателя на Вашата карта, или кой обменен курс да се използва за трансакцията. Ако валутното конвертиране се извърши от издателя на Вашата карта, издателят на Вашата карта ще определи курса на конвертиране на валута и таксите, които може да наложи.

PayPal винаги ще изпълнява конвертирането за тези трансакции, при които използвате съществуващ баланс или свързана банкова сметка като източник на финансиране.

Ако PayPal определи, че има нужда от конвертиране на валута за дадена трансакция, която също така изисква да се избере резервен източник на финансиране, съществува възможност да не можете да изберете отделно дали валутното конвертиране за плащането от резервния източник на финансиране да се изпълни от PayPal, или от издателя на картата.

Когато конвертирането на валута се предлага на мястото на продажбата от самия търговец, вместо от PayPal, и изберете да упълномощите платежната трансакция на база обменния курс и таксите на търговеца, PayPal няма да носи никаква отговорност пред Вас във връзка с това валутно конвертиране.

Докладване за данъци и информация

Обща информация

Нашите потребителски такси и търговски такси не включват данъци, начисления или подобни оценки от каквото и да е естество, включително, без ограничение, за добавена стойност, продажби, дигитални услуги, печат, прехвърляне или данъци с удържане при източника, които подлежат на оценка от който и да е юрисдикционен или правителствен орган (наричани съвкупно “Данъци”).

Както Вие, така и ние ще сме длъжни да заплатим собствените си Данъци, които произтичат във връзка с изпълнението на съответните ни задължения от използването на услугите на PayPal от Ваша страна.

Плащане за услугите на PayPal

Ако плащате за услуга на PayPal, Вие се съгласявате да заплатите на PayPal сумата на всички законно приложими Данъци, които бъдат наложени на всички суми, които дължите на PayPal.

Вие се съгласявате да не удържате никакви Данъци върху суми, които дължите на PayPal, освен ако законът не Ви задължава да сторите това. Ако удържите някакви Данъци, сумата, която трябва да платите на PayPal, няма да се намалява с размера на удържаната сума. Вие се съгласявате, че PayPal има правото да получи пълната сума, която би била получена, както ако няма удържане на Данъци. При поискване от страна на PayPal своевременно ще предоставите на PayPal цялата писмена документация, която доказва, че сте платили Данъците на съответните органи.

Вашите допълнителни отговорности и задължения

Вие сте отговорен/на да определите какви данъци (ако има такива) са приложими за изпращаните или получаваните плащания, като също така носите пълната отговорност да определите, събирате, отчитате и превеждате правилните данъци на съответния отговорен орган. PayPal не носи отговорност за определянето дали определени данъци са в сила за Вашата трансакция, нито за изчисляването, събирането, отчитането или превеждането на данъци, които произтичат от каквито и да било трансакции.

Вие потвърждавате, че PayPal може да има задължение по закон да изпраща доклади, както и че ще изпрати съответните доклади, до данъчните органи във връзка с трансакциите, които обработваме от Ваше име. Можете да намерите повече информация в нашия Помощен център.

Докладване на информация

Възможно е да поискаме да предоставите на PayPal своя данъчен идентификационен номер и/или друга документация или информация, свързана с данъчното облагане. Ако не предоставите на PayPal поисканата информация или ако не поддържате актуалността на документацията в акаунта Ви в PayPal, може да бъдете подложени на задържания или ограничения на акаунта и удържане на Данъци съгласно приложимите ставки за получени брутни плащания. PayPal ще преведе всички такива удържани Данъци на съответните данъчни органи, като Вие потвърждавате, че на PayPal може да е забранено да Ви възстановява каквито и да било суми, след като съответните са били преведени на данъчните органи.

Ако за плащането на удържани Данъци е необходимо конвертиране на валута, сумата, която е дължима на дадения данъчен орган, ще бъде изчислена от PayPal съгласно нашите условия за обмяна на валута в момента, в който обработваме удържаните данъци. За да се сведат до минимум рисковете, които са свързани с колебанията на обменния курс, наложени на акаунта задържания и ограничения, удържане на данъци, както и преводи до съответните данъчни органи, трябва да добавите или потвърдите пред PayPal данните си за данъкоплатец.

Извлечения за Акаунта и изискване на записи на Акаунти

Освен ако акаунтът Ви не е ограничен, можете да преглеждате и изтегляте извлечения за акаунта си в PayPal, като влезете в акаунта си в PayPal. Вие се съгласявате да преглеждате трансакциите си през хронологията на акаунта в PayPal, вместо да получавате периодични извлечения на електронната си поща.

Ще получите важна информация за плащанията и разписките за плащане по имейл незабавно след трансакцията. Хронологията на трансакциите Ви също ще бъде актуализирана и достъпна за Вас по всяко време, като влезете в акаунта си. Можете също така да прегледате и изтеглите отчет от акаунта си в PayPal. Там ще се покажат всички направени такси и други суми, с които акаунтът Ви в PayPal е бил таксуван през съответния период. Отчетът ще се актуализира и ще бъде достъпен само ако през съответния период акаунтът в PayPal е бил активен или ако е имало начислени такси. Начинът, по който осигуряваме информацията за трансакциите, ще Ви позволи да съхранявате и възпроизвеждате данните без промяна, например чрез разпечатване на копие.

Запазваме си правото да начислим такса за осигуряването на допълнителна информация или за предоставянето на хронология на трансакциите и други данни за таксите по различен начин, но няма да Ви таксуваме за поисканите записи във връзка с добросъвестни искания за разглеждане на свързани с акаунта в PayPal грешки.

Такси

Начисляваме такси за нашите услуги, както е посочено на страницата за такси относно държавата, като гражданин на която сте се регистрирали.

Всички разходи за осигуряване на телефонни, интернет и други подобни или свързани услуги, които са Ви нужни, за да използвате нашите услуги, са единствено Ваша отговорност.

Възможно е да отчислим нашите такси от Вашия баланс в PayPal. Може да отчислим свързаните с трансакции такси от сумите, които прехвърляме, преди паричните средства да бъдат кредитирани по баланса Ви в PayPal.

Ще Ви предоставим подробна информация за получаваните суми и начислените от нас такси по имейла или в хронологията на трансакциите (до която можете да осъществите достъп, като влезете в акаунта си).

Ако плащането изисква да ни заплатите такса, ние ще Ви съобщим за тази такса (съгласно останалата част от споразумението с потребителя), когато ни предоставите инструкциите за плащането.

Не можете да отбивате или отчислявате суми от нашите такси.

Възможно е да Ви таксуваме за всички допълнителни услуги, които осигуряваме извън рамките на това споразумение с потребителя. Ще Ви уведомим за тези такси, когато поискате да използвате услугата.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Извършване на плащане

Общи разпоредби за извършване на плащане

Вашите инструкции за плащания

Може да Ви позволим да ни изпратите инструкции за плащания по начини, за които ще Ви съобщаваме от време на време. Начинът, по който ни изпращате инструкции за плащания, може да зависи от вида на плащането, което правите – например:

 • Ако плащате за покупка или правите дарение, много търговци и/или събирачи ще Ви позволят да ни изпратите инструкции за плащания чрез специално финализиране в PayPal или друга платежна интеграция с PayPal в техния сайт.
 • Можете да използвате функцията „Изпращане на пари“, когато влезете в акаунта си в PayPal, за да изпратите плащане до някого.

Възможно е да поискаме да удостоверите инструкциите за плащането (т.е. да ни дадете информация, която ни е нужна, за да се уверим, че инструкциите са давани именно от Вас, например изпращане на правилните данни за вход – това може да включва имейл адрес и парола) и да влезете по друг начин в акаунта си в PayPal, за да ни изпратите инструкциите за плащане.

Може да Ви предложим да изберете определени получатели за по-бързо плащане, което ги прави „доверени бенефициери“ за Вашите бъдещи плащания към този получател. Обикновено няма да Ви молим да влизате в системата (с парола, ПИН код или подобно) за тези плащания, когато същите се извършват. Можете да осъществите достъп и да редактирате своя списък с доверени бенефициери в акаунта си в PayPal по всяко време.

Всяко съгласие, приемане, одобрение и други изявления, предоставени на нашия уеб сайт или приложение, ще имат същото правно действие като подпис върху писмен документ.

Отмяна на инструкции за плащане

След като ни изпратите инструкциите за плащане, не е възможно да ги отмените, освен ако не става дума за инструкции за плащане, което е по силата на споразумение за фактуриране (за повече информация вижте по-долу).

Колко време ще отнеме моето плащане?

Плащанията до друг потребител ще бъдат отразени в акаунта Ви в рамките на работния ден, след като получим пълните инструкции за самото плащане. Инструкциите за плащания се считат за получени от нас, когато пълните данни, необходими за изпълнението на трансакцията, достигнати до нас.

Плащането ще бъде отразено в акаунта Ви в рамките на 2 работни дни, ако получим пълните инструкции за плащането:

 • В ден, който не е работен.
 • След края на работния ден в местно време за тези акаунти, които са регистрирани в следните държави: 17:00 за Гърция, 14:00 за Чехия и 16:00 за останалите държави.

Възможно е да Ви позволим да поискате плащането да се направи на конкретна по-късна дата, в който случай плащането ще се отрази в акаунта на съответната по-късна дата.

Възможно е горепосочените времеви рамки да бъдат удължени по силата на други клаузи в това споразумение с потребителя.

Кога е възможно да откажем да извършим плащането

Възможно е да третираме инструкциите за плащането като непълни и да откажем да извършим самото плащане, ако:

 • Не разполагате с достатъчно пари в акаунта си в PayPal.
 • Имаме причина да смятаме, че не разполагате с достатъчно парични средства в свързаните източници на финансиране, за да покриете нужната за плащането сума.
 • Не ни дадете цялата задължителна информация, която е поискана в съответните механизми за плащане или финализиране, чрез които получаваме инструкциите за плащане (например достатъчно данни за получателя и удостоверяване на инструкциите за плащане).
 • Плащането надвишава лимита, за който Ви уведомим, когато се опитате да го изпратите.
 • Имаме причина да смятаме, че акаунтът Ви е участвал в ограничена дейност или че сте нарушили това споразумение с потребителя по друг начин.

Кога плащането Ви не се приема от получателя

Ако Ви позволим да изпратите плащане до лице, което няма акаунт в PayPal, получателят може да получи парите, като си открие акаунт в PayPal.

Ако получателят вече има акаунт в PayPal, той може да откаже да приеме парите.

Ако получателят откаже да приеме парите или не си открие акаунт в PayPal и не получи парите в рамките на 30 дни след датата на изпращане на плащането, парите (включително всички начислени такси) ще бъдат върнати във Вашия акаунт в PayPal. Вижте Възстановяване на суми по Вашия акаунт за повече информация какво може да се случи, когато по акаунта Ви в PayPal се получи възстановена сума.

Лимити за изпращане

Възможно е по своя преценка да наложим лимити на сумите и стойността на плащанията, които правите, в т.ч. на парите, които изпращате с цел покупки. Можете да прегледате всички лимити, като влезете в акаунта си в PayPal. За да се отменят лимитите за изпращане, трябва да изпълните стъпките, за които ще Ви уведомим или които ще публикуваме от време на време (които може да поместим в общия преглед на акаунта).

Настройване на автоматични таксувания от Вашия Акаунт

Забавени плащания на продавача

Когато плащате на определени продавачи или за определени покупки (например покупки, които трябва да Ви се изпратят или които трябва да се актуализират и финализират от продавача), Вие давате:

 • Разрешение на продавача да събере плащането към по-късна дата.
 • Инструкция към нас автоматично да платим на този продавач, когато той поиска да се осъществи плащането.

Вашето разрешение обикновено ще е в сила за 30 дена, но е възможно този период да бъде по-дълъг. Ако разполагате с баланс, е възможно да задържим сумата по плащането в изчакване, докато продавачът не я поиска. Ако плащането изисква конвертиране на валута от наша страна, ще се определи и приложи обменният курс за трансакцията (както е описано в раздел Конвертиране на валута) към момента на обработване на плащането.

Разрешението Ви позволява на продавача да актуализира платежната сума, преди да събере плащането (за да отрази всички промени по покупката, по които може да сте се споразумели с продавача, например допълнителни Данъци, транспортна цена или пощенски такси или отстъпки). От нас не се изисква да проверяваме каквито и да било промени когато и да било (включително към момента на превода на плащането). Възможно е да преведем сумата на база Вашето разрешение и при получаване на инструкции от продавача за окончателната платежна сума.

Плащания по споразумения за фактуриране

Можете да използвате споразумение за фактуриране, за да управлявате плащания към едни и също получатели на редовна и автоматична база. Когато сключите споразумение за фактуриране:

 1. Разрешавате посочените получатели да събират плащания от Вашия акаунт по усмотрение на самите получатели (това може да бъде за плащания на суми, които дължите на получателя във връзка със закупени стоки или услуги по силата на отделен договор, който сте сключили с получателя).
 2. Инструктирате PayPal да плаща на посочените получатели (или други получатели, упоменати от посочения получател), когато посоченият получател поиска от PayPal да направи Вашето плащане.

Това прави получателя „доверен бенефициер“ за всички Ваши плащания, направени към този получател, така че обикновено няма да Ви помолим да влезете (с парола, ПИН код или подобно), за да одобрите тези последващи плащания, когато те бъдат направени.

Плащанията, които се правят по силата на споразумението за фактуриране, може да бъдат в различни размери и да се осъществяват на различни дати. Ние сме единствено доставчик на платежни услуги, поради което не можем (и Ви молим да не очаквате това от нас) да сме наясно с това какви договорености сте сключили с получателя или защо даден получател е поискал плащане от Ваша страна. Ние нямаме задължението да проверяваме или потвърждаваме сумите, които получателят поиска да заплатим по силата на споразумението за фактуриране.

Ние използваме няколко имена за плащания, които могат да се ръководят от споразумение за фактуриране – сред тях са включени: „автоматични плащания“, „абонаментни плащания“, „редовни плащания“, „референтни трансакции“, „предварително упълномощени преводи“ или „предварително одобрени плащания“.

Можете да отмените споразумението си за фактуриране по всяко време от интерфейса на акаунта или като се свържете с нас. Когато дадено плащане по силата на споразумение за фактуриране е насрочено за изпълнение преди края на следващия работен ден, считано от момента, в който ни уведомите да го отменим, има вероятност да отменим споразумението за фактуриране след осъществяването на плащането. Ако отмените споразумение за фактуриране, е възможно все още да продължавате да дължите на получателя парите за стоките или услугите, които сте получили, но които не сте заплатили.

Ако определим, че за плащане по споразумение за фактуриране е нужно конвертиране на валута, и осъществим въпросното конвертиране, ще приложим обменния курс, който е в сила към момента на обработване на плащането. Възможно е обменният курс за всяка платежна трансакция да варира.

Възстановяване на суми по Вашия Акаунт

Какво е нужно за възстановяването на суми

Може да позволим на получателя на Вашето плащане да:

 • Откаже да го приеме.
 • Реши да го приеме и след това да използва нашата Услуга, за да Ви изпрати на по-късен етап изцяло или частично възстановена сума за стойността на плащането.

Ние ще върнем сумата на всяко отказано плащане или възстановено плащане към Вашия баланс. Ние ще върнем сумата на непредявено плащане към Вашия баланс в рамките на 30 дни от датата, на която сте инициирали плащането. Ако сума на дадено плащане бъде върната към Вас по някой от горепосочените начини, може да конвертираме върнатата към Вас сума в/във:

 • Валутата на баланса, която сте използвали за първоначалното плащане (преди конвертиране във валутата на получаване от получателя).
 • Валутата на откриване на Вашия акаунт.
 • Щатски долари (откриване на баланс в тази валута за Вас, ако вече нямате такъв).

Ако първоначалното плащане, което сте изпратили, е включвало конвертиране на валута, ние ще конвертираме върнатата сума от валутата, получена от получателя, както следва:

 • Ако сумата е върната в рамките на един ден от датата на първоначалното плащане, ще използваме обменния курс на трансакцията, приложим към датата на първоначалното плащане, така че да получите първоначалната сума в първоначалната валута, която сте конвертирали за първоначалното плащане.
 • Ако сумата е върната след един ден от датата на първоначалното плащане, Вие приемате, че ще използваме обменния курс на трансакцията, приложим към момента на конвертирането на върнатата сума.

Обменният курс на трансакцията може да се приложи незабавно и без Вие да бъдете известен/а за това.

Ние можем също да изтеглим автоматично върнатата сума от Вашия Баланс и да прехвърлим обратно паричните средства към източника на финансиране, който сте използвали за първоначалното плащане. Изтеглянията могат също така да включват конвертиране на валута – вижте раздел Изтегляне на пари по-горе.

Рискове при получаване на възстановени суми

Върнатата сума може да бъде на по-ниска стойност, отколкото сумата на Вашето първоначално плащане. Това може да бъде в резултат на:

 • Това, че получателят Ви изпраща възстановяване на сума, по-ниска от стойността на Вашето първоначално плащане. Тъй като ние сме само доставчик на платежна услуга, нямаме информация какво е възстановяването на сумата от получателя на първоначалното плащане или защо получателят е изпратил възстановяване на конкретна сума.
 • Колебания в обменния курс на трансакцията.

PayPal не носи отговорност за загуби, произтекли от решението на получателя да откаже да възстанови Ваше плащане, с изключение на случаите, когато изпратеното от получателя възстановяване на сума е извършено неправилно от PayPal.

Ние не носим никаква отговорност пред Вас за разликата между стойността на първоначалното плащане и стойността на получената възстановена сума, с изключение на до степента, до която възстановената сума представлява погрешно плащане (вижте раздел Разрешаване на проблеми).

Финансиране на Ваше плащане

Избор на предпочитан източник на финансиране

Можете да изберете предпочитан източник на финансиране, когато влезете в акаунта си. Съгласно настоящото споразумение с потребителя предпочитаният източник на финансиране ще се използва по подразбиране за плащанията, които изпращате от своя акаунт.

Можете да зададете отделни предпочитани източници на финансиране за плащания по дадени споразумение за фактуриране.

Специални договорености за финансиране

Някои плащания могат да се финансират от специални договорености за финансиране, които са свързани към Вашия акаунт в PayPal, например конкретен баланс за търговец/трансакция, подаръчни ваучери или други промоционални договорености за финансиране. Използването и приоритетът на тези специални договорености за финансиране са предмет на допълнителни правила и условия, които се сключват между нашите две страни. Общият преглед на акаунта Ви може да покаже условната сума, която е налична в специалните договорености за финансирането на отговарящите на условията плащания по всяко време. Тази сума не представлява електронни пари, нито се счита за част от баланса Ви в PayPal и не може да се конвертира в пари в брой – тя представлява единствено сумата електронни пари, които предлагаме да издадем и кредитираме към Вашия акаунт към момента (и само с цел непосредствено финансиране) на отговарящо на условията плащане, съгласно (и само за посочения период) допълнителните правила и условия за използване на такива специални договорености за финансиране. Ако Ваше плащане, което е финансирано чрез специална договореност за финансиране, бъде отменено към по-късен момент поради каквато и да било причина, ние ще запазим сумата, която представлява частта от плащането, финансирана чрез Вашата специална договореност за финансиране, и (стига съответната специална договореност за финансиране все още да не е изтекла) ще възстановим специалната договорна за финансиране.

Финансиране на плащания, които изпращате от своя акаунт

Ще получим електронни пари за плащането, което изпращате от своя акаунт, от следните източници в изброения ред до степента, в която съответните са достъпни:

 1. Специални договорености за финансиране (ако са налични за дадената трансакция)
 2. Предпочитан източник на финансиране (ако е избран и достъпен)
 3. Предварително съществуващ баланс в PayPal
 4. Банкова сметка (незабавно прехвърляне чрез банково нареждане)
 5. Кредит в PayPal (когато има наличен)
 6. Дебитна карта в PayPal (когато има налична)
 7. Кредитна карта в PayPal (когато има налична)
 8. Дебитна карта
 9. Кредитна карта
 10. Банкова сметка (eCheque)

Програма за защита на купувача в PayPal

Когато купувате нещо от продавач, който приема PayPal, може да отговаряте на условията за възстановяване на сума съгласно програмата за защита на купувача в PayPal. Когато е приложимо, програмата за защита на купувача в PayPal Ви дава право на възстановяване на пълната покупна цена на артикула плюс първоначалните разходи за транспортиране, които сте платили, ако има такива. PayPal определя по свое усмотрение дали претенцията Ви отговаря на условията за програмата за защита на купувача в PayPal. Първоначалното решение на PayPal се счита за окончателно, но можете да обжалвате решението пред PayPal, ако имате нова или убедителна информация, която не е налична към момента на първоначалното решение, или смятате, че има грешка в процеса на вземане на решения.

Правилата и условията за програмата са посочени на страницата на програмата за защита на купувача в PayPal и представляват част от това споразумение с потребителя.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Получаване на плащания

Общи разпоредби за получаването на плащания

PayPal може да позволи на всички (независимо дали имат, или нямат акаунт) да правят инструкции за плащания, което води до издаването или прехвърлянето на електронни пари към Вашия акаунт.

Чрез интегриране (включително ако вече сте интегрирали) във Вашето онлайн финализиране/Вашата платформа някаква функционалност, предназначена да позволи на даден платец без акаунт в PayPal да изпрати плащане към Вашия акаунт в PayPal, Вие се съгласявате на всички допълнителни условия за ползване на тази функционалност, която PayPal ще Ви предостави на страница на PayPal или сайт на Braintree (включително всяка страница за разработчици и нашата страница Правни споразумения) или онлайн платформа. Подобни допълнителни условия включват споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане.

Получаването на плащане по акаунта Ви не се равнява на получаването на изчистени парични средства. Известието, че към Вас е изпратено плащане, не се равнява на получаването на електронни пари в акаунта, освен ако не сте приели плащането.

Възможно е да Ви позволим да приемате плащания във всички валути, които се поддържат от нашата услуга към дадения момент.

Когато Вие (вместо PayPal) предложите на платеца към момента на продажбата валутно конвертиране на сума, която получавате през PayPal, Вие ще уведомите купувача за обменния курс и всички такси, които ще бъдат в сила за платежната трансакция. PayPal не носи никаква отговорност пред купувачите, ако не ги уведомите за обменния курс и таксите. Вие потвърждавате, че ако не уведомите купувачите за обменния курс и таксите, това може да се равнява на извършено от Вас престъпление.

Всички изпратени Ви плащания може да подлежат на сторниране, преглед на плащането, ограничаване, резервиране или задържане, както е позволено съгласно това споразумение с потребителя.

Лимити за получаване

Възможно е по своя преценка да наложим лимити на сумите и стойността на плащанията, които правите, в т.ч. на парите, които получавате за покупки. За да се отменят лимитите за получаване, трябва да изпълните стъпките, за които ще Ви уведомим или които ще публикуваме от време на време (които може да поместим в общия преглед на акаунта).

Решение за финализиране

Нашето решение за финализиране се състои от:

 • Нашата специализирана пакетна възможност за финализиране във Вашето онлайн финализиране/платформа, за да може купувач, който има или няма Акаунт, да изпрати плащане към Вашия акаунт.
 • Нашия инструмент за превенция на измамите.

Ние можем да ви предложим всички, всяка част или комбинация от части от решението за финализиране. Ако Ви предложим решението за финализиране и Вие изберете да го използвате, в допълнение към настоящото споразумение с потребителя се съгласявате със следните условия, които са свързани с долупосочените възможности:

 • Когато използвате нашата APM функционалност като част от новото решение за финализиране, Споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане.
 • Когато използвате:
  • Нашата разширена услуга за плащания с кредитни и дебитни карти като част от новото решение за финализиране.
  • Защита от измами като част от решението за финализиране.

Следните условия, в зависимост от държавата, от която сте регистрирали акаунта си в PayPal:

Таксите, които могат да бъдат посочени в Споразумението за алтернативни методи за плащане на PayPal и Споразумението за услуги за онлайн плащания с карти с PayPal, не се прилагат за използването на новото решение за финализиране. Вместо това ще са в сила нашите специални такси за използването на новото решение за финализиране.

Правила за начисляване на допълнителни такси

PayPal не насърчава допълнителните такси, тъй като това е търговска практика, която може да санкционира потребителя и да създаде ненужно объркване, конфликти и отказване при финализирането.

Можете да налагате допълнителни такси за използването на нашите услуги само в съответствие с всички приложими за Вас закони, като не трябва да надвишавате допълнителните такси, които прилагате за използването на други методи за плащане.

Ако таксувате допълнително даден купувач, Вие (а не ние) имате задължението да уведомите купувача за поисканата такса. Ние не носим отговорност пред купувачите, ако не ги уведомите за каквито и да било допълнителни такси. Вие потвърждавате, че допълнителното таксуване и/или неуведомяване за налагане на допълнителни такси на купувача може да представлява представление.

Презентация на PayPal

Трябва да третирате PayPal като метод за плащане или отличителния му знак поне еднакво с другите предлагани на мястото за продажба методи за плащане, включително Вашите уеб сайтове или мобилни приложения. Това включва поне равнозначно или по естество сходно:

 • Разполагане на лога;
 • Позициониране в места за продажби;
 • Третиране по отношение на платежен поток, правила, условия, ограничения или такси, във всички случаи в сравнение с останалите отличителни знаци и методи за плащане във Вашите места за продажби.

В декларации пред Вашите клиенти или в публични комуникации не трябва да пренебрегвате услугите на PayPal като метод за плащане или да изразявате предпочитание за методи за плащане, различни от услугите на PayPal.

Вашата политика за възстановяване на суми и политика за поверителност

Трябва да публикувате политика за възстановяване на суми и връщания, както и политика за поверителност.

Плащания в магазин и трансакции с QR код

Ако във Вашия физически магазин приемете плащания чрез PayPal, трябва да съобщите за общата сума на трансакцията на клиента, преди да осъществите самата трансакция. Можете да таксувате акаунта на Вашия клиент само за трансакции, които клиентът е оторизирал. Трябва да предоставите на клиентите касова бележка на физически носител, ако те искат такава. Вие се съгласявате, че всяка трансакция, която правите, ще съдържа точно и вярно описание на закупените стоки и услуги.

Ако използвате QR код, за да приемате плащания във физическия си магазин, трябва да използвате QR код, който е предназначен за трансакции с стоки и услуги. Също така не трябва да използвате QR кодове за трансакции на място като метод за приемане на плащания за онлайн трансакции със стоки и услуги. За претенции на купувачи във връзка с трансакции с QR код може да се наложи да ни предоставите алтернативно доказателство за доставка или подобна допълнителна документация или информация за трансакцията.

Продавачи на пазар

Ако продавате на пазара или чрез приложение на трета страна, в което се предлага PayPal като опция, трябва да спазвате всички правила за защита на купувача, които са в сила за пазара или приложението на трета страна във връзка с продажби, направени чрез съответната платформа. Евентуалните такива защити може да изискват да предприемете определени действия и да повлияят на начина на разглеждане на претенциите.

Възможно е да Ви позволим да оторизирате определени пазари да използват Вашия акаунт за заплащането на суми, които дължите на пазара или на купувача (според случая), произтичащи от претенции съгласно условията на процеса за разрешаване на казуси на самия пазар, който наричаме „дължими суми на пазара“. Ако дадете такова разрешение и пазарът ни е известил за претенцията, Вие ни инструктирате да обработим плащанията на всички дължими суми на пазарите, които са свързани с тази претенция, от Вашия акаунт в PayPal до съответния пазар или до купувача (според случая) съгласно указанията, които сме получили от пазара. Възможно е да третираме Вашите инструкции за плащането на дадена дължима сума на пазара като отменено, ако решим, че претенцията би била разрешена във Ваша полза в случай на нейното изпращане до нас. Можете също така да отмените тази инструкция, като се свържете с нас. Всички претенции, които са заведени директно с пазара, се регулират единствено от политиката на пазара. Условията за защита на продавача в PayPal не Ви осигуряват покритие във връзка с претенциите, които са заведени от Ваши купувачи директно с пазара.

Приемане на плащания по споразумения за фактуриране

Ако Ви позволим да приемете плащания от платец по силата на споразумение за фактуриране, когато ни представите искане за плащане по силата на даденото споразумение за фактуриране, Вие:

 • Ни гарантирате, че сумите, които представите, са договорени с платеца, чийто акаунт ще бъде таксуван (включително промени по съответните суми), както и че ще изпратите предварително известие до платеца за приспадането.
 • Се съгласявате, че ще уведомите платеца поне 4 седмици предварително относно сумата на събирането, ако съответната сума се е повишила по такъв начин, че платецът обосновано да не би могъл да очаква плащането на съответната сума, като се вземат предвид предходните модели за харчене на платеца и обстоятелствата за плащането, както и че носите отговорност пред нас във връзка с всички възстановявания на суми по това плащане в съответствие с условията на настоящото споразумение с потребителя.

Изплащания през PayPal

Ако използвате Изплащания в PayPal (известни преди това като Масово плащане), ще се прилагат условията на Споразумението за Изплащания в PayPal.

Ваша отговорност като Корпоративен клиент е да уведомявате PayPal за грешки в ценообразуването или таксите

След като имате достъп до каквито и да е извлечения по сметки или друга информация за активност по акаунт, предоставена Ви от PayPal във връзка с бизнес акаунтите Ви, ще разполагате с до 60 дни, за да уведомите писмено PayPal за всякакви грешки или разминавания по отношение на цените или други такси, прилагани от PayPal. Ако не уведомите PayPal в този период, приемате тази информация за точна и PayPal няма да има задължение да прави каквито и да е поправки. По смисъла на настоящата разпоредба такива грешки или разминавания в цените или таксите се различават от неразрешените трансакции и други грешки в електронни прехвърляния, всяка от които е предмет на различни периоди за известяване, посочени тук.

Възстановяване на суми и сторнирания по плащания

Когато получите плащане, то може да бъде възстановено или сторнирано. Може да Ви позволим да изпратите на платеца възстановяване на сумата по плащането. Може да направим сторниране на плащането при определени условия. За повече информация вижте останалата част на раздела.

Възстановяване на суми

Единствено Вие сте отговорен (а не PayPal) за:

 • Вашите законови и договорни задължения спрямо платеца за всяка сума, която връщате на платеца.
 • Всяка разлика между цената за платеца да извърши първоначалното плащане и стойността на сумата, върната към платеца (например в резултат на колебания на обменния курс на трансакцията), с изключение на до степента, до която възстановяването на сума представлява погрешно плащане (вж. раздела за Разрешаване на проблеми).

Вижте нашите такси за повече информация относно таксите, които сте ни платили като получател на първоначалното плащане и които ние ще запазим, когато използвате специалната функция за възстановяване на суми по търговски трансакции в акаунта си в PayPal, както може да позволяваме от време на време, с изключение на до степента, до която възстановяването на сума представлява погрешно плащане (вж. раздела за Разрешаване на проблеми).

Сторнирания

Ако получите плащане в акаунта си, Вие ни дължите пълната сума на плащането и нашите загуби, произтичащи от обработката на плащането (включително всяка Такса за обратно начисление или Такса за спор). Това може да включва нашата отговорност (включително всякакви такси, налози и санкции) към всяка трета страна (включително платеца и доставчика на източника за финансиране на платеца).

Сторниране се случва, когато упражним правото си да приспаднем горепосочените суми от Вашия акаунт съгласно раздела Компенсации за Вашата отговорност в настоящото споразумение с потребителя. Ако балансът Ви в PayPal за определена валута не е достатъчен, за да покрие сумата, която ни дължите в тази валута, може да извършим конвертиране на валута от който и да е баланс в PayPal в друга валута, за да покрием недостигащата сума спрямо обменния курс на трансакцията, който е приложим в момента на обработване на сторнирането. Това означава, че ако например сте продавач, сумите от получените във Вашия акаунт плащания могат да бъдат премахнати от Вашия акаунт, след като сте доставили продадените стоки или услуги.

Сторниране може да се случи, когато:

 • Ние възстановим сумата на платеца във връзка с иск за Защита на купувача в PayPal, предявен от платеца срещу Вас.
 • Ние компенсираме платеца или банката или доставчика на платеца, защото сме получили претенция от някой от тях за връщане на плащането съгласно процеса по сторниране, използван от съответната банка или доставчик. Това включва всички претенции за неразрешени трансакции или неправилни плащания, направени към Вашия акаунт.

Например:

 • Ако платецът е използвал карта за финансиране на плащането към Вас, платецът може да предяви „обратно начисление“ от издателя на картата. Издателят на картата, но не ние, може да определи дали платецът е предявил обратното начисление с успех. Можете да разберете повече относно обратното начисление, като прегледате нашето Ръководство за обратно начисление, до което можете да стигнете от Центъра за сигурност на PayPal и раздела с име „Безопасни продажби“. До Центъра за сигурност на PayPal можете да стигнете чрез уеб сайта на PayPal. Ние ще Ви таксуваме за получаването на претенция за обратно начисление.
 • Ако платецът е използвал банкова сметка за финансиране на плащането, платецът или банката биха могли да упражнят правото си за банково сторниране.

Сумата от иска може да е по-голяма от първоначално получената от Вас сума поради разлики в обменния курс между момента на плащането и момента на предявяването на иска.

 • Възможно е да трябва да компенсираме Вашия платец, ако той е заявил, че е възникнал проблем с неговото плащане (включително че неговото плащане е било неупълномощена трансакция или неправилно плащане, или че тяхното плащане по споразумение за фактуриране не е било очаквано) – вижте Разрешаване на проблеми.
 • Ние имаме правото да извършваме обратно начисление за всякаква друга причина съгласно настоящото споразумение с потребителя, включително с разпоредбата Действия, които можем да предприемем, ако участвате в Ограничени дейности.

Такси за спор

PayPal ще начисли на продавачите Такса за спор за улесняване на процеса на онлайн разрешаване на спорове за трансакции, които се обработват чрез акаунта на купувача в PayPal или чрез услугата „Плащания без акаунт в PayPal“. Таксата за спор се прилага, когато купувачът преследва претенция директно при PayPal, обратно начисление при издателя на картата или сторниране при банката си. Таксата за спор ще бъде таксувана или при ставка Стандартна такса за спор, или при ставка Такса за спор с висок обем. Таксата за спор ще бъде начислена във валутата, която сте избрали за първоначалното листване на трансакцията. Ако трансакцията е във валута, която не е включена в таблицата за Таксата за спора, таксата ще бъде в основната Ви валута на съхранение. Таксата за спор ще бъде приспадната от Вашия акаунт в PayPal, след като бъде решена претенцията.

Сумата на Таксата за спора ще бъде определена, когато се създаде казус по спора. Таксата се основава на съотношението на общата сума на всички искове за Артикули, които не са получени, и за До голяма степен в разрез с описаното, които получите, в сравнение с общата сума на продажбите Ви за предходните три календарни месеца (Съотношение на спор). Общите Ви претенции включват всички артикули, които не са получени и които са до голяма степен в разрез с описаното, които са заведени или директно с PayPal и ескалирани, или с издателя на картата на купувача или банката. Общите претенции не включват искове за неотиризирани трансакции. Например за месец септември съотношението на спора Ви ще бъде изчислено, като се вземат под внимание общите Ви претенции за съотношение на продажбите от юни, юли и август. Съотношението на претенциите за септември ще определи таксата за спора за всички претенции, които бъдат подадени през октомври.

Ако Съотношението на споровете е 1,5% или повече и сте имали повече от 100 трансакции за продажби през предходните три цели календарни месеца, ще бъдете таксувани с Таксата за спор с висок обем за всеки спор. В противен случай ще бъдете таксувани със Стандартната такса за спор за всеки спор.

Няма да Ви бъде начислена Стандартна такса за спор за спорове, които са:

 • Запитвания в Центъра за разрешаване на проблеми на PayPal, които не са ескалирали до претенция пред PayPal.
 • Решени директно между Вас и купувача и не ескалират до претенция пред PayPal.
 • Подадени от купувача директно до PayPal като Неразрешена трансакция.
 • Преценено е от PayPal по собствено усмотрение, че са покрити всички изисквания съгласно програмата за защита на продавача в PayPal.
 • Претенции със стойност на трансакция, която е по-малко от два пъти сумата на Стандартната такса за спор.
 • Решени във Ваша полза от PayPal или от издателя Ви.

Няма да Ви бъде начислена Такса за спор с висок обем за спорове, които са:

Продавачи, таксувани с Такси за спор с висок обем, може да бъдат задължени да ни представят информация, включително причината за повишената им честота на оспорване.

Споровете, изброени по-горе, може да бъдат изключени от начисляването на Стандартна такса за спор или Такса за спор с висок обем, но претенцията все пак може да бъде включена в цялостното изчисление на Съотношението на споровете.

Такси за обратно начисление

За трансакции, които не се обработват чрез акаунт в PayPal на купувача или чрез услугата „Плащания без акаунт в PayPal“, и когато купувачът преследва обратно начисление за трансакцията пред издателя на картата, PayPal ще Ви начисли Такса за обратно начисление за улесняване на процеса на обратното начисление. Таксата за обратно начисление ще се прилага независимо от това дали купувачът е успял в преследването на обратното начисление пред издателя на картата.

Приложимата такса за обратно начисление ще бъде приспадната от Вашия акаунт в PayPal. Таксата за обратно начисление се прилага, както е посочено в таблицата Такса за обратно начисление и ще бъде таксувана във валутата, която сте избрали за първоначалното листване на трансакцията. Ако трансакцията е във валута, която не е включена в таблицата за Таксата за обратно начисление, таксата ще бъде таксувана в основната Ви валута на съхранение.

Влияние на програмата за защита на купувача в PayPal върху продавачите

Трябва да прочетете клаузите на нашата програма за защита на купувача в PayPal и ако продавате стоки и услуги на купувачи с акаунти в PayPal в регион, различен от Вашия, трябва също да сте запознати със защитата на покупките в PayPal за купувачи във всеки от съответните региони, тъй като правата на купувачите като част от тези програми могат да Ви засегнат като продавач. Можете да намерите информация относно програмата за защита на купувача в PayPal на страницата Правни споразумения, като изберете местоположението на Вашия купувач в горната част на страницата и отидете на съответните клаузи на програмата за защита на купувача в PayPal в съответното споразумение с потребителя.

Ако загубите дадена претенция съгласно програмата за защита на купувача в PayPal в която и да било държава:

 • Трябва да се лишите от пълната покупната цена на артикула или трансакцията плюс първоначалните разходи за експедиране. Това е в сила, когато сте основният продавач или вторичен продавач на стоки или услуги. Например агентите за билети за събития или онлайн туристическите агенти ще се лишат от пълната сума на покупката, която е платена от купувача. В някои случаи е възможно да не получите артикула обратно.
 • Претенцията за защита на купувача ще се счете за напълно разрешена само ако:
  • Възстановяването на суми към купувачи се обработва чрез PayPal, или
  • Предоставяте доказателства, които са приемливи по преценката на PayPal, че купувачът се е съгласил с предоставеното алтернативно решение.
 • Няма да получите възстановяване на сумата на таксите в PayPal, които сте платили във връзка с продажбата.
 • Ако претенцията е, че полученият артикул е до голяма степен в разрез с описано, може да не получите артикула обратно или може да се наложи да приемете артикула обратно и да заплатите разходите за обратна доставка.
 • Ако претенцията е, че полученият артикул е до голяма степен в разрез с описано и свързан с артикул, който сте продали и е фалшифициран, ще трябва да предоставите пълно възстановяване на сумата на купувача и е възможно да не получите обратно артикула.

Програма за защита на продавача в PayPal

Какво отговаря на условията

Ако сте продали нещо на купувач и вече сте експедирали физическия артикул или сте предоставили нематериална стока и трансакцията по-късно е оспорена или сторнирана съгласно Сторнирания, претенции или обратни начисления, може да отговаряте на условията за компенсация съгласно програмата за защита на продавача в PayPal. Когато е приложима, програмата за защита на продавача в PayPal може да доведе до запазване на пълната сума на покупката. Няма лимит за броя на плащанията, за които можете да получите покритие. Чрез достъпа до страницата с детайли на трансакцията във Вашия акаунт в PayPal можете да видите трансакции, които може да отговарят на условията за защита по тази програма.

Правилата и условията за програмата са посочени на страницата на програмата за защита на продавача в PayPal и представляват част от това потребителско споразумение.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

ОГРАНИЧЕНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАДЪРЖАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОЖЕМ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ

Ограничени дейности

Във връзка с Вашето използване на нашите уеб сайтове, Вашия акаунт в PayPal, услугите на PayPal или в процеса на Вашето взаимодействие с PayPal, други клиенти на PayPal или с трети страни, Вие не трябва:

 • Да нарушавате това споразумение с потребител, Политиката за допустимо използване на PayPal, Споразуменията с търговски организации (ако са приложими за Вас) или всяко друго споразумение между Вас и нас.
 • Да нарушавате който и да е закон, статут, постановление или разпоредба (например тези, регулиращи финансовите услуги, защитите на потребителя, противодействието на нелоялната конкуренция, дискриминацията или фалшивата реклама).
 • Да нарушавате каквито и да е авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на интелектуалната собственост или права на публичност или поверителност на PayPal или на което и да е трето лице.
 • Да продавате фалшифицирани стоки.
 • Да действате по начин, който е оскърбителен, търговско-клеветнически, заплашващ или тормозещ;
 • Да предоставяте невярна, неточна или подвеждаща информация.
 • Да изпращате или получавате парични средства, за които с основателни причини вярваме, че са резултат на измами или че са неразрешени.
 • Да отказвате съдействие при разследване или да предоставяте потвърждение на самоличността си или каквато и да е друга информация, която трябва да ни предоставите.
 • Да търсите „двойна облага“, докато трае спор, като получавате или правите опит да получавате парични средства както от PayPal, така и от продавача, банката или издателя на картата за една и съща трансакция.
 • Да управлявате акаунт, който е свързан към друг акаунт, който участва в която и да е от тези ограничени дейности.
 • Да извършвате бизнеса си или да използвате услугите на PayPal по начин, който води до или може да доведе до:
  • Оплаквания.
  • Искания от купувачи (подадени към нас или към издатели на карти) за анулиране на плащания към Вас.
  • Такси, глоби, санкции или други отговорности или загуби за PayPal, други клиенти на PayPal, трети лица или за Вас.
 • Да използвате акаунта си в PayPal или услугите на PayPal по начин, който PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover или друга мрежа за трансфер на електронни средства основателно счита за злоупотреба със системата за карти или нарушение на правилата на асоциацията или мрежата за карти.
 • Да позволявате Вашият акаунт в PayPal да е с баланс, отговарящ на дължима към нас сума.
 • Да си предоставяте авансово плащане на пари в брой от Ваша кредитна карта (или да помагате на други за това).
 • Да осъществявате достъп до услугите на PayPal от държава, която не е включена в нашия списък с разрешени държави.
 • Да предприемате каквито и да е действия, които да доведат до неприемливо или непропорционално голямо натоварване за нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на които и да е от услугите на PayPal), управлявани от нас или от наше име или от услугите на PayPal.
 • Да подпомагате действието на каквито и да е вируси, троянски коне, зловреден софтуер, червеи или други програми, които правят опит или могат да нарушат, разстроят, развалят, използват неправилно, възпрепятстват по пагубен начин, незаконно попречат или изземат, или получат неупълномощен достъп до каквито и да е система, данни, информация или услуги на PayPal.
 • Да използвате анонимизиращо прокси; да използвате какъвто и да е робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес, за да следите или копирате нашите уеб сайтове без предварителното ни писмено съгласие за това; или да използвате каквито и да е устройство, софтуер или програма за заобикаляне на нашите заглавки за изключване на роботи.
 • Да смущавате или нарушавате работата или да правите опит да смущавате или нарушавате работата на нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всякакви мрежи и сървъри, използвани за предоставянето на които и да е от услугите на PayPal), управлявани от нас или от наше име, която и да е от услугите на PayPal или използването на услугите на PayPal от страна на други потребители.
 • Да предприемате каквито и да е действия, които могат да доведат до това да загубим която и да е от услугите, предоставяни ни от нашите доставчици на интернет услуги, шлюзовете за обработване на плащания или други доставчици на услуги.
 • Да използвате услугите на PayPal, за да тествате поведението на кредитни карти;
 • Да заобикаляте каквато и да е част от политиката или определенията на PayPal относно Вашия акаунт в PayPal, като например временни или безсрочни преустановявания или други задържания на акаунта, ограничения, включително, но не ограничено до участие в следните действия: опит за отваряне на нови или допълнителни акаунти в PayPal при наличието на акаунт с отрицателен баланс или ограничен, преустановен или по друг начин лимитиран акаунт; отваряне на нови или допълнителни акаунти в PayPal с информация, която не е Ваша собствена (напр. име, адрес, имейл адрес и др.); или да използвате акаунта в PayPal на друго лице.
 • Да тормозите и/или заплашвате нашите служители, агенти или другите потребители.
 • Злоупотреба с нашия онлайн процес за разрешаване на спорове и/или програмата за защита на купувача в PayPal и/или програмата за защита на продавача в PayPal.
 • Да предизвикате да получаваме непропорционално висок брой претенции, които са били разрешени в полза на ищеца, по отношение на Вашия акаунт в PayPal или Вашия бизнес.
 • Да имате кредитна история от агенция за кредитни оценки, която да посочва високо ниво на риск, свързан с Вашето използване на услугите на PayPal.
 • Да използвате кредитна карта с Вашия акаунт в PayPal, за да си предоставите паричен аванс в брой (или да помогнете на друго лице за това).
 • Да разкривате или разпространявате информацията на друг потребител на трета страна или да използвате тази информация за рекламни цели, освен ако не сте получили изричното съгласие на съответния потребител за това.
 • Да изпращате непоискани имейли на потребител или да използвате услугите на PayPal, за да получавате плащания за изпращането или за помощ в изпращането на непоискани имейли на трети страни.
 • Да копирате, възпроизвеждате, комуникирате към която и да е трета страна, изменяте, променяте, създавате производни работи или показвате на публично място каквото и да е съдържание от уеб сайтовете на PayPal без нашето съгласие или това на която и да е приложима трета страна.
 • Да разкривате паролите за Вашите акаунти на други лица, нито да използвате нечия парола. Ние не носим отговорност за загуби, понесени от вас, включително и без ограничение до използването на Вашия акаунт от което и да е лице, различно от Вас, произлизащо от неправилна употреба на пароли.
 • Да правите или пропускате да правите или да се опитате да правите или да пропуснете да правите каквото и да е друго действие, което би могло да попречи на правилната работа на услугата на PayPal или на дейностите, провеждани като част от услугите на PayPal, или по друг начин съгласно условията на настоящото споразумение с потребителя.
 • Да заявявате или изпращате плащане по лична трансакция за търговска трансакция.
 • Да позволявате Вашето използване на услугата на PayPal да представлява за PayPal риск от несъответствие с регулаторните му задължения против пране на пари, финансиране на терористи и подобни (включително, но не ограничено до случаите, в които не можем да потвърдим Вашата самоличност или Вие не успеете да изпълните стъпките за отмяна на ограничението Ви за изпращане, получаване или теглене, или когато изложите PayPal на риск от каквито и да е регулаторни глоби от органите в Европа, САЩ или други за обработване на Вашите трансакции).
 • Да интегрирате или да използвате които и да е от услугите на PayPal без изцяло да спазвате всички задължителни изисквания, съобщени Ви чрез всякакъв вид интегриране или ръководство на програмист или други документи, периодично издавани от PayPal.
 • Да рекламирате, промотирате, представяте или описвате PayPal Credit или какъвто и да е базиран на кредити инструмент за плащания, свързан с PayPal, към Вашите клиенти без: (1) да получите необходимото предварително регулаторно разрешение за това; и (2) предварителното писмено съгласие на PayPal и (ако не е PayPal) на издателя на кредитната карта за това.
 • Да сте предмет (или да сте причина да определим, че има приемлива вероятност за) нарушение на сигурността на Вашите уеб сайт или системи, което би могло да доведе до неупълномощеното разкриване на информация за клиентите.

Вие се съгласявате, че участието Ви в някоя от горепосочените ограничени дейности ще ограничи безопасния достъп за Вас или нашите клиенти и/или употребата на Вашия акаунт и нашите услуги като цяло.

Действия, които можем да предприемем, ако участвате в Ограничени дейности

Ако вярваме, че сте участвали в някоя от тези дейности, ние можем да предприемем редица действия, за да предпазим PayPal, неговите клиенти и други по всяко време и по наше собствено усмотрение. Действията, които ще предприемем, включват, но не са ограничени до следните:

 • Прекратяване на настоящото споразумение по всяко време по наше усмотрение, ограничаване на Вашия акаунт и/или закриване или преустановяване временно на Вашия акаунт незабавно и без да дължим неустойка.
 • Отказ за предоставяне на услугите на PayPal на Вас в бъдеще.
 • Към всеки момент и без отговорност, да спрем, ограничим или прекратим Вашия достъп до нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всякакви мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на която и да е от услугите на PayPal), управлявани от нас или от наше име, Вашия акаунт в PayPal или която и да е от услугите на PayPal, включително ограничаване на възможността Ви да плащате или изпращате пари с който и да е от методите за плащане, свързани към Вашия акаунт в PayPal, ограничавайки възможността Ви да изпращате или теглите пари.
 • Задържане на Вашите пари до степента и продължителността, необходими в разумни рамки за защита срещу риск от отговорност. Вие приемате, че като неизчерпателно ръководство:
 • Рискът за отговорност на PayPal по отношение на плащания с карти, които получавате, може да трае до отминаването на риска от обратно начисление в полза на платеца/купувача (както е определено от правилата на схемата на картата). Това зависи от някои фактори, включително и без ограничение:
  • Вида на стоките или услугите, за които сте получили плащане.
  • Времевата рамка за доставяне на стоките или изпълнение на услугите, за които сте получили плащане (напр. продажба на билети за събитие месеци преди датата на събитието може да представлява по-висок и устойчив риск от обратни начисления от продажбата на повечето други видове артикули или услуги).
 • Рискът за отговорност на PayPal по отношение на иск или спор, произлизащи от плащане, които сте получили, може да продължава за времето, отнело на страните да разрешат иска или спора и всички свързани със съответния иск или спор възражения съгласно Защитата на купувач на PayPal.
 • Рискът за отговорност по отношение на който и да е случай на несъстоятелност, на който сте предмет, може да продължи толкова дълго и до такава степен, доколкото законите, приложими за Вашата несъстоятелност ограничават PayPal да предприема правни действия срещу Вас.
 • Ако позволите Вашият акаунт в PayPal да е с баланс, отговарящ на сума, дължима на PayPal, рискът за отговорност на PayPal може да продължи за времето и степента, до които дължите съответната сума на PayPal.
 • Блокиране на Вашия акаунт в PayPal и/или задържане на всякакви парични средства в резерв в акаунт (включително и без ограничение до повече от 180 дни, ако това се изисква от PayPal, където правата на PayPal произлизат от Вашето участие в ограничената дейност).
 • Отказ за която и да е трансакция за плащане по което и да е време по каквато и да е причина и няма да сме длъжни да осведомяваме за отказа и причините за отказа, както и за начините за разрешаване на проблема, където това е възможно, по искане и в случай че това не е забранено от закона.
 • Сторниране на плащане (включително, ако е подходящо, източника на финансиране на подателя).
 • Предприемане на правни действия срещу Вас.
 • Преустановяване на допустимостта Ви за програмата за защита на купувача в PayPal и/или програмата за защита на продавача в PayPal (включително и със задна дата).
 • Свързване с трети страни и разкриване на подробности от ограничените дейности по начин, посочен в нашата Декларация за поверителността.
 • Заявяване или актуализиране на неточна информация, която сте ни предоставили.
 • Заявяване на информация или документи от Вас, за да потвърдим самоличността Ви и/или по отношение на стоките или услугите, които сте предоставили, въз основа на трансакция.
 • Ако публикувате съдържание на нашия(те) уеб сайт(ове) или когато използвате нашите услуги, за което PayPal сметне, по свое собствено усмотрение, че е в нарушение на закона, наредбата, постановлението и/или регламента, PayPal може да предприеме подходящи мерки, включително изтриването или премахването на това съдържание. Пример за такова съдържание е съдържание, свързано с тероризъм. PayPal не носи отговорност за такова съдържание, публикувано от нейните потребители, което е отговорност единствено на потребителите на PayPal.

Вижте също раздела по-долу относно Вашата отговорност.

Освен ако не получите други насоки от нас, Вие не можете да използвате или опитвате да използвате Вашия акаунт, когато той е бил спрян или закрит. Трябва да се погрижите всички споразумения с продавачи или други трети страни, които включват инициирани от трети страни плащания (включително плащания по споразумения за фактуриране), установени от Вашия акаунт, да бъдат отменени незабавно при прекратяване, спиране или затваряне на Вашия акаунт. Вие продължавате да носите отговорност съгласно настоящото споразумение с потребителя по отношение на всички такси и други суми, натрупани при употребата Ви на Вашия акаунт по което и да е време, независимо от прекратяването, спирането или затварянето.

Задържания, ограничения и резерви

Какво представляват задържанията, ограниченията и резервите?

При определени обстоятелства, за да предпази PayPal, защитата и целостта на мрежата от купувачи и продавачи, които използват услугите на PayPal, PayPal може да предприеме действия на нивото на акаунт или на нивото на трансакция. Ако ние предприемем което и да е от описаните тук действия, при нормални обстоятелства ще Ви уведомим за нашите действия, но при наличието на основателни причини (например ако сте в нарушение на настоящото споразумение с потребителя или ако сметнем за целесъобразно по съображения за сигурността) ние можем да предприемем което и да е от тези действия, без да Ви уведомим за това предварително.

За да поискате информация във връзка с ограничаването, задържането или резервирането на акаунт, трябва да посетите Центъра за разрешаване на проблеми или да следвате инструкциите в нашето имейл известие по отношение на ограничаването, задържането или резервирането.

Вие приемате и се съгласявате, че всякакви парични средства, задържани съгласно настоящото споразумение с потребителя, могат да бъдат поставени в резерв във Вашия акаунт, както и че ще ни предоставите каквато и да е информация, която бихме поискали в разумни граници, за да можем да определим дали рискът е отминал.

Задържания

Задържането представлява действие, което PayPal може да предприеме при определени обстоятелства на ниво трансакция или на ниво акаунт. Когато PayPal задържи сума по дадено плащане, парите не са достъпни нито за подателя, нито за получателя. PayPal взема под внимание редица фактори, преди да задържи дадено плащане, сред които: собственост на акаунта, трансакционна дейност, тип на бизнеса, предишни спорове с клиенти и цялостно удовлетворение на клиентите. Някои чести случаи, при които PayPal ще задържи плащанията, включват ситуациите, при които имаме причина да смятаме, че:

 • Трансакциите представляват по-висок риск; това може да бъде в случаите, когато трансакциите включват продажбата на стоки или услуги от високорискова категория или когато други известни ни факти обикновено водят до по-висок брой откази за плащания, други претенции или спорове, или често са замесени в измамни или незаконни дейности.
 • Има внезапна и необичайна промяна в продажната дейност на титуляра на акаунта в PayPal, включително увеличаване броя откази за плащания, сторнирания или получени оплаквания от купувачи, които са свързани със съответния акаунт в PayPal.
 • Акаунтът в PayPal се използва във връзка с ограничени дейности.
 • Акаунтът в PayPal, който се използва в трансакцията, може да е компрометиран или че за плащането се използва открадната финансова информация (банкова или кредитна карта), или други данни, които сочат, че трансакцията не е била надлежно оторизирана.
 • Потребителят се опитва да изпрати или изтегли парични средства, които е получил чрез измама.
 • Потребителят не ни е предоставил достатъчно информация, за да ни позволи да потвърдим неговата самоличност или самоличността на неговия бизнес и/или потребителят има недостатъчна хронология за търговия чрез PayPal.
 • Плащането, което Ви е изпратено като на продавач, се оспорва като плащане, което трябва да се анулира и сторнира.
 • Купувачът подаде искане за обратно начисляване, сторниране или претенция за защита на купувача в PayPal относно получено от Вас плащане.
 • Купувачът подаде претенция съгласно процес за разрешаване на проблеми на пазара.
 • Съществува риск за сторниране на паричните средства във Вашия акаунт към източника Ви на финансиране.
 • Съществува риск от отговорност (можете да намерите неизчерпателен списък с примери за такива рискове в раздел Действия, които може да предприемем, ако участвате в ограничени дейности по-горе).

Преглед на плащането

Когато идентифицираме трансакция, която потенциално представлява висок риск, я преглеждаме по-подробно, преди да позволим по-нататъшното й обработване. Това може да се дължи на обосновани подозрения, че акаунтът на платеца в PayPal се използва във връзка с ограничени дейности, или поради други причини, които преценим по свое усмотрение. Това може да включва случаите, когато съществува риск от отговорност (можете да намерите неизчерпателен списък с примери за такива рискове в раздел Действия, които може да предприемем, ако участвате в ограничени дейности по-горе).

Ако дадено плащане подлежи на преглед, може да:

 • Изпълним поръчката за плащане, която е инициирана от купувача.
 • По свое усмотрение и незабавно при такова изпълнение да ограничим акаунта на платеца.
 • Да задържим плащането по акаунта на платеца.
 • Да уведомим получателя да забави доставянето на покупката, която е заплатена с това плащане.

Като купувач това може да забави получаването на артикула, който сте закупили. Ако одобрим трансакцията, ще уведомим продавача и ще му укажем да изпрати артикула.

Ако не одобрим трансакцията, ще я отменим и ще Ви върнем паричните средства, освен ако по закон не сме задължени да предприемем друго действие.

Всички плащания, които преминат през преглед, продължават да бъдат предмет на сторниране съгласно условията по това споразумение с потребителя, но ще могат да се разглеждат за програмата за защита на продавача в PayPal, ако отговарят на условията на програмата за защита на продавача в PayPal. PayPal ще Ви изпрати известие по имейла и/или в раздела с хронологията на трансакциите на Вашия акаунт в PayPal. Прегледите на плащанията представляват единствено разглеждания и имат за цел да намалят риска от това потребителите на PayPal да участват в трансакции, които крият висок риск. Прегледите на плащанията не представляват разглеждане или декларация от страна на PayPal относно търговската дейност, характера или репутацията на дадено лице във връзка с платежната трансакция и не трябва да се считат като уронващи престижа на когото и да било.

Задържания във връзка с Ваши инструкции

Определена функционалност в PayPal може да Ви позволи (пряко или чрез лице, на което позволите да действа от Ваше име, например пазарна онлайн платформа, в която действате като продавач) да ни инструктирате да задържим Вашите парични средства (включително обработката на плащания, които получавате чрез PayPal) във Вашия резерв в акаунта.

В такъв случай ще Ви покажем статуса на наличност на тези парични средства във Вашия баланс – възможно е описанията на статуса да се различават според функционалността, която сте използвали, за да ни инструктирате за задържането. Ще освободим задържането на паричните средства съгласно инструкциите, които Вие (или лицето, което сте упълномощили да действа от Ваше име) ни дадете, съгласно останалата част на това споразумение с потребителя.

Ограничения на акаунта

Ограниченията се налагат, за да се помогне да се защитят PayPal, купувачите и продавачите, когато забележим ограничени дейности, повишен финансов риск или дейност, която ни изглежда необичайна или подозрителна. Ограниченията също така ни помагат да съберем информацията, която ни е нужна да поддържаме отворен Вашия акаунт в PayPal.

Има няколко причини, поради които Вашият акаунт в PayPal може да бъде ограничен, вкл. когато имаме причини да смятаме, че:

 • Е възможно някой да използва акаунта Ви в PayPal без да знаете; в такъв случай ще го ограничим с цел да Ви защитим и ще разгледаме измамната дейност.
 • Някой е използвал Вашата карта или банкова сметка без Ваше разрешение, например ако издателят на дебитната или кредитната Ви карта ни уведоми за това.
 • Сте нарушили настоящото споразумение с потребителя или Политиката за допустимо използване.
 • Дейността Ви като продавач указва, че акаунтът Ви в PayPal е под висок риск. Примерите за това включват: индикации за лоша продажбена дейност, тъй като сте получили необичайно висок брой претенции и обратни начислявания, продавате изцяло нов или скъп тип продукт или обичайния Ви обем продажби се е повишил бързо.
 • Съществува риск от отговорност (можете да намерите неизчерпателен списък с примери за такива рискове в раздел Действия, които може да предприемем, ако участвате в ограничени дейности по-горе).

Също така може да ограничим акаунта Ви в PayPal, за да спазим приложимото законодателство.

Ще трябва да разрешите всички проблеми със своя акаунт, преди ограничението да може да бъде премахнато. Обикновено това се прави, след като ни представите поисканата информация. Ако обаче имаме причина да вярваме, че дори след като ни предоставите тази информация продължава да има риск, може да предприемем действия, за да защитим PayPal, нашите потребители, трети лица или Вас самия/самата от сторнирания, такси, глоби, санкции, правни и/или регулаторни рискове и други отговорности.

Резерви

В зависимост от приложимите закони и разпоредби може да сложим резерв на акаунта Ви в PayPal по всяко време, ако счетем, че съществува висок риск, който да е свързан с Вас, Вашия акаунт в PayPal, бизнес модела Ви или Вашите трансакции. Когато сложим резерв на акаунт в PayPal, това означава, че всички или част от паричните средства в акаунта в PayPal ще бъдат запазени като недостъпни за изтегляне, за да осигурим защита срещу рискове от това направени от Вас трансакции да бъдат сторнирани или анулирани, или срещу други рискове във връзка с акаунта в PayPal или използването на услугите на PayPal от Ваша страна. Вземаме решенията кога да сложим резерв въз основа на редица фактори, включително информацията, която ни е предоставена от вътрешни източници и от трети лица.

PayPal взема под внимание списък с неизключителни фактори, както и дали и по какъв начин тези фактори са се променили с времето, включително:

 • От колко време сте в този бизнес.
 • Дали отрасълът се характеризира с висока вероятност от обратно начисляване.
 • Хронологията на Вашите обработени в PayPal и други доставчици плащания.
 • Бизнес и/или личната Ви кредитна история.
 • Времевите рамки на доставките Ви.
 • Дали имате по-висок от средния брой връщания, обратни начислявания, претенции или спорове.

Има два вида резерви, които може да бъдат сложени на акаунта Ви в PayPal, като те може да се приложат както едновременно, така и разделно:

 • Възстановяемият резерв“ представлява резерв, при който процент от всяка трансакция, която получавате всеки ден, се задържа и след това се освобождава на планирана база. Например резервът Ви може да бъде зададен на 10% и да се задържа за 90-дневен преливащ период – което означава, че 10% от парите, които получите в ден 1, ще бъдат задържани и след това освободени в ден 91, 10% от парите, които получите в ден 2, ще бъдат задържани до ден 92 и т.н. Възстановяемите резерви са най-често срещаният вид резерв.
 • Минималният резерв“ представлява конкретна минимална сума парични средства, която сте задължени да пазите в баланса си във всеки един момент. Минималният резерв се взема или като предварителна депозирана накуп сума (още наричана „предварителен резерв“), или се установява на преливаща база от процента продажби до достигане на минималния резерв, което наподобява принципа на възстановяем резерв.

Ако сложим резерв на парични средства в акаунта Ви в PayPal, парите ще бъдат преместени във Вашия резерв в акаунта и ще се показват като „в изчакване“, като ще Ви уведомим за това.

Ако променим резерва поради промяна в оценката на риска, също ще Ви уведомим за това.

Вие ще предприемете за своя сметка всички по-нататъшни действия, нужни за установяването на резерв или друга мярка за защита по начин, който бъде обосновано определен от нас. Това може да включва изпълнението на всички необходими документи и регистрирането на всякакви форми на документация, които обосновано бъдат изискани от нас, за да ни позволят да подобрим формите за осигуряване на защита на интересите.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Силно препоръчваме да наблюдавате редовно и отблизо своя акаунт.

Ако откриете проблем...

Ако имате каквато и да било причина да смятате, че има някакви проблеми с Вашия акаунт или нашата услуга, изпълнете следните стъпки:

Стъпка 1: Отделете малко време, за да идентифицирате вида на проблема:

 • Неочаквано плащане по споразумение за фактуриране

  Това е случай, при който сте сключили споразумение за фактуриране, но от акаунта Ви е изпратено плащане към друг акаунт в PayPal по силата на споразумението за фактуриране, като:

  • Вие не сте давали предварително съгласието си на получателя за точната сума на плащането.
  • Сумата на плащането е по-голяма, отколкото обосновано сте можели да очаквате да платите на база предходните таксувания и останалите обстоятелства.
 • Погрешно плащане

  Това е случай, при който изпратено от Вашия акаунт плащане към друг акаунт в PayPal не е било изпратено съгласно спецификите, които сте посочили при инициирането му (напр. погрешна сума, забавяне, грешен получател), както и когато сте получили такова плащане.

 • Проблем със сигурността/измама
  • Неупълномощена трансакция

   Това е плащане, което е било изпратено от Вашия акаунт, но не е упълномощено от Вас (или от лицата, които сте упълномощили да правят плащания от Ваше име).

  • Друг вид проблем със сигурността/измама

   Това са случаи на други проблеми със сигурността или измами, като например:

   • Осъществен е неупълномощен достъп до Вашия акаунт.
   • Паролата или ПИН кодът Ви са компрометирани.
   • Устройство, от което сте осъществявали достъп до нашите услуги, бъде изгубено, откраднато или дезактивирано.
 • Проблеми от друг вид

  Това са случаи, при които са възникнали друг вид проблеми с Вашия акаунт или с нашата услуга, които не са споменати по-горе. Например може да сме направили фактическа, изчислителна или математическа грешка във връзка с Вашия акаунт в PayPal, когато сте добавяли или изтегляли пари от него.

  В случай че дадена покупка, която сте платили през PayPal, не отговаря на описанието, или ако не сте получили покупката, може да се прилага Защитата на купувача в PayPal, а не този раздел. Вижте раздела Защита на купувача в PayPal за повече информация как да процедирате в такива ситуации.

Стъпка 2: Съобщете ни за проблема

Свържете се с нас възможно най-скоро, за да ни уведомите за проблема (като ни съобщите включително вида на проблема, за който се свързвате с нас, за да можем да Ви съдействаме възможно най-бързо). Можете да докладвате проблем, да инициирате спор или да отговорите на спор, повдигнат от друг потребител в Центъра за разрешаване на проблеми.

Трябва да ни дадете цялата информация, която поискаме относно обстоятелствата около проблема, както и да предприемете всички обосновани стъпки, които поискаме да изпълните, за да ни помогнете в разследването.

Ако ни съобщите за проблема устно, може да поискаме да докладвате за него в писмена форма до десет Работни дни след това.

Възможно е да дадем на трети лица информацията, която счетем за важна в определените обстоятелства, съгласно нашата Декларация за поверителност.

Как ще помогнем...

Съгласно останалата част на това споразумение с потребителя ние си поставяме за цел да разследваме проблема и да Ви съдействаме за неговото отстраняване в рамките на 60 дни. Ако проблемът е бил причинен от невъзможността ни да предоставим услугите по това споразумение с потребителя, както е договорено, например извършено е погрешно плащане, както е обяснено по-горе, то съгласно настоящото споразумение с потребителя и изискванията по-долу можем да:

 • отстраним неизправността, която сте идентифицирали;
 • възстановим част от всички такси, които сте платили, съответстващи на неизправността;
 • извършим услугата отново; или
 • върнем платената сума.

В допълнение, ако Вашият проблем е:

 • Неочаквано плащане по споразумение за фактуриране, в рамките на десет работни дни след като ни съобщите за това, ние ще:
  • Ви възстановим сумата по плащането.
  • Ще Ви даден обяснение защо не можем да Ви възстановим сумата.
 • Погрешно плащане към друг акаунт в Paypal, ние ще:
  • Предприемем незабавни мерки за проследяване на плащането и ще Ви уведомим за резултата, без това да е обвързано с разходи за Вас.
  • Ви компенсираме възможно най-скоро (и в никакъв случай не по-късно от края на работния ден след този, в който ни съобщите за проблема), като приведем акаунта Ви в състоянието, в което би бил, ако погрешното плащане беше изпратено действително съгласно посочените от подателя специфики. Това означава, че:
   • Ако погрешното плащане е довело до това да разполагате с по-малко пари, отколкото бихте имали, ако плащането бе извършено съгласно действителните специфики, ще кредитираме разликата по акаунта Ви.
   • Ако погрешното плащане е довело до това да разполагате с повече пари, отколкото бихте имали, ако плащането бе извършено съгласно действителните специфики, може да дебитираме допълнителните парични средства от акаунта Ви.
  • Ви компенсираме по акаунта по отношение на загубите или щетите, които са директно и предвидими причинени от погрешното плащане.
 • Неупълномощена трансакция към друг акаунт в PayPal, при първа възможност (и в никакъв случай не по-късно от края на работния ден след този, в който ни уведомите за проблема) ще приведем акаунта Ви в състоянието, в което би бил, ако плащането никога не беше правено. Това може да включва възстановяване на сумата по плащането.

Когато не можем да Ви компенсираме...

Нямате право на никакви финансови компенсации от нас съгласно горепосочените клаузи и ще ни дължите всяка компенсация, която вече сте получили от нас (и може да я сторнираме от акаунта Ви), ако:

 • Не ни дадете съгласно обстоятелствата цялата нужна информация за проблема (включително ако ни уведомите за проблема устно, но не спазите изискването да ни съобщите за него в писмена форма до 10 работни дни);
 • Не изпълните всички нужни стъпки, които поискаме от Вас, за да ни помогнете в разследването.
 • Получавате (получили сте) компенсация от банката си.
 • Можем да докажем, че сте действали с измамна цел.
 • Можем да докажем, че обстоятелства извън нашия контрол (например пожари, наводнения или прекъсвания в интернет свързаността) са причинили проблема въпреки взетите от нас предпазни мерки.
 • Имаме друга причина да смятаме, че не съществува проблем, който Ви дава правото да получите компенсация.
 • По отношение на следните специфични проблеми:

Неочаквано плащане по споразумение за фактуриране

Погрешно плащане

Неупълномощена трансакция

Съобщите ни за проблема повече от 8 седмици, след като е осъществено плащането; или

Съгласили сте се да направим плащането и данните за осъществяването му са ни били предоставени от Вас или от търговеца поне 4 седмици преди извършването на плащането.

Съобщите ни за проблема повече от 13 месеца, след като е осъществено плащането; или

Можем да докажем, че сте ни дали погрешни данни за плащането; или

Можем да докажем, че плащането е изпратено съгласно инструкциите на платеца, когато платецът е поискал да го изпратим; или

Не по наша вина не сте разполагали с достатъчен баланс в PayPal, за да изпълните плащането; или

Можем да докажем, че системата ни не е работела правилно и че сте били наясно с неизправността й, когато сте започнали трансакцията; или

Забавяне, за което твърдите, че е довело до погрешното плащане, действително е било вследствие на задържане, ограничаване или резерв от страна на PayPal по силата на това споразумение с потребителя

Съобщите ни за проблема повече от 13 месеца, след като е осъществено плащането; или

Можем да докажем, че плащането е направено, тъй като умишлено не сте пазели безопасността на акаунта си или сте се отнасяли с крайна небрежност (например абсолютно невнимателно сте решили да споделите идентификатора и/или паролата/ПИН кода си в PayPal с други лица); или

Възникнал е друг проблем със сигурността/измама, за който не сте ни съобщили. Няма да Ви платим никаква компенсация за каквито и да било неупълномощени трансакции, които са направени от Вашия акаунт преди да ни съобщите за съответния проблем.

Възможно е понякога ние да забележим проблема първи. Ако трябва да Ви уведомим за него, обикновено е направим това през Центъра за сигурни съобщения, за достъп до който ще трябва да влезете в акаунта си. Ако е нужно да предприемете спешно действие, е възможно да използваме и други средства, например да Ви изпратим имейл.

Ако по погрешка е направено плащане от нас към Вашия източник на финансиране и/или в допълнение към компенсацията, която получавате (сте получили) от Вашата банка, е възможно да коригираме грешката/плащането, като дебитираме или кредитираме (според случая) съответния източник на финансиране. Ако дебитирането на съответния източник на финансиране не е успешно, може да използваме и други източници на плащане, които имате заведени към акаунта си в PayPal, за да възстановим сумата на плащането. Ще се приложи йерархията на източниците на плащане, както е дефинирано в раздела Финансиране на плащания, които изпращате от акаунта си. Ако все още не можем да възстановим сумата на трансакцията, е възможно да упражним правата си в съответствие с клаузите в раздела Нашите права.

Оплаквания

Съобщаване за спорове между Вас и PayPal във връзка с нашите услуги

Трябва да се свържете с нас, за да съобщите за спорове между Вас и PayPal във връзка с нашите услуги.

Ако между Вас и PayPal възникне спор, нашата цел ще бъде да научим повече информация за притесненията Ви и да ги адресираме, а когато не можем да направим това до задоволителна за Вас степен – да Ви осигурим неутрални и икономични средства за бързо разрешаване на спора.

Ще се стремим да отговорим на оплакването Ви възможно най-бързо. Когато оплакването Ви се отнася до услугите по плащания, които Ви предоставяме, очакваме да отговорим в рамките на 15 работни дни, но този срок може да бъде удължен до 35 работни дни, когато не можем да отговорим поради причини, които са извън нашия контрол. За оплаквания, които не са свързани с платежни услуги, ще Ви отговорим възможно най-бързо и в рамките на времевите рамки, изисквани от закона. Ако има забавяне в отговора на Вашето оплакване, ще Ви изпратим актуална информация и ще Ви информираме за крайния срок, в който можете да очаквате отговора ни. Ние ще обработваме всякакви оплаквания без допълнителни такси.

Ако не сте доволен/на от резултата от оплакването...

Ако резултатът от свързано с нашите услуги оплакване, след като процесът по неговото разглеждане завърши, не Ви удовлетвори, можете да го придвижите към по-горна инстанция, като се свържете с някоя от следните независими служби:

 • Европейски потребителски център (ECC-Net) (ако сте потребител). Можете да получите допълнителна информация относно ECC-Net и как да се свържете с тях за алтернативно разрешаване на спорове на адрес (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_bg).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF е регулаторният орган, който отговаря за внимателния надзор над компаниите от финансовия сектор в Люксембург, каквато е и нашата. Можете да се свържете със CSSF на адрес 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg (Люксембург). Можете да получите допълнителна информация относно CSSF и как да се свържете с този регулаторен орган на: https://www.cssf.lu или като посетите сайта на ЕС за онлайн разрешаване на спорове на https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • За жителите на Чехия органът за алтернативно разрешаване на спорове относно спорове с доставчици на платежни услуги е Финансовият арбитраж и Службата на финансовия арбитър (www.finarbitr.cz) до степента и в рамките на обхвата, посочен в Акт No 229/2002 Coll. за финансовия арбитър, заедно с измененията.
 • За жителите на Литва – Банката на Литва (ако сте потребител). Можете да подадете оплакване за извънсъдебно разрешаване на спорове до съответния орган, който обработва оплакванията на потребителите в Литва на места, където предоставяме нашите услуги. Можете да се свържете с Банката на Литва на адрес Žalgirio g. 90, LT-09303, Вилнюс, Литва. Можете да получите допълнителна информация относно Банката на Литва и как да се свържете с нея на: https://www.lb.lt/ или като посетите сайта на ЕС за онлайн разрешаване на спорове на адрес  https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • За жителите на Латвия:
  • Комисията за финансови и капиталови пазари (на латвийски – Finanšu un kapitāla tirgus komisija) (ако не сте потребител). Комисията за финансови и капиталови пазари е органът, който отговаря за надзора на компаниите от финансовия сектор в Латвия – като нас. Можете да получите допълнителна информация относно Комисията за финансови и капиталови пазари и как да се свържете с тях на (https://www.fktk.lv/en/).
  • Центърът за защита на правата на потребителите (на латвийски – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) (ако сте потребител). Можете да получите допълнителна информация относно Центъра за защита на правата на потребителите и как да се свържете с него на (https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu).
  • Омбудсманът на Финансовата асоциация на Латвия (на латвийски – Finanšu Nozares Asociācija). Можете да получите допълнителна информация относно Омбудсмана на Финансовата асоциация на Латвия и как да се свържете с него на (https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/).
 • За жителите на Румъния:
  • Национален орган за защита на потребителите (ANPC) (ако сте потребител). Можете да получите повече информация за ANPC и как да се свържете с тях на адрес https://anpc.ro/.
  • Националната банка на Румъния (BNR). Можете да се свържете с BNR на адрес 25 Lipscani Street., District 3, Букурещ, Румъния. Можете да получите повече информация за BNR и как да се свържете с банката на адрес: https://www.bnr.ro/Home.aspx.

PayPal няма да Ви начисли такса за ескалиране на жалбата Ви във връзка с предоставянето на услуги за плащане към която и да е от горепосочените независими услуги.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Други правни условия

Комуникация между Вас и нас

Връзка с нас

Можете да се свържете с нас:

 • В писмена форма, като изпратите писмо до централния ни офис: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Люксембург).
 • Като посетите страницата Свържете се с нас, от която можете да:
  • Щракнете върху връзката „Изпратете ни имейл“, за да се свържете с нас онлайн.
  • Щракнете върху връзката „Обадете ни се“, за да получите телефонния ни номер, в случай че искате да ни се обадите.
 • Като ни изпратите имейл на enquiry@paypal.com.

Трябва да ни изпращате правните известия във връзка с това споразумение с потребителя по пощата.

Известия до Вас

Вие се съгласявате, че може да Ви предоставим известия или друга информация, като ги публикуваме на уеб сайтовете на PayPal (включително публикуване на информация, до която можете да имате достъп само след като влезете в акаунта си), като Ви я изпратим на посочения в акаунта имейл адрес, като Ви я изпратим на посочения в акаунта пощенски адрес, като Ви се обадим по телефона или като Ви изпратим текстово/SMS съобщение. Трябва да имате достъп до интернет и имейл акаунт, за да получавате съобщения и информация във връзка с нашите услуги. С изключение на измененията по това споразумение с потребителя, тези известия ще се считат за получени от Вас до 24 часа от момента на публикуването им на уеб сайтовете на PayPal или изпращането им на електронната Ви поща. Ако известието бъде изпратено по пощата, ще го считаме за получено в рамките на 3 работни дни след изпращането. Запазваме си правото да закрием Вашия акаунт в PayPal, ако оттеглите съгласието си да получавате електронни съобщения.

Разкриване на причините за нашите действия

Нашите решения за задържания, ограничения, резерви и всякакви други действия, които предприемем по силата на това споразумение с потребителя, независимо дали съответните ограничават, или разширяват достъпа Ви до нашите услуги, инфраструктура, уеб сайтове, софтуер или системи (включително всички мрежи и сървъри, които са използвани за осигуряване на услугите ни), независимо дали се оперират от нас, или от наше име (включително, но не само, всякакви блокирания, ограничения, преустановявания, прекратявания, задържания и резерви), може да се основават на поверителни критерии, които са от съществено значение за управлението на рисковете от наша страна, както и за защитата на PayPal, нашите клиенти и/или доставчици на услуги. Възможно е да използваме собствено моделиране на рисковете и измамите, когато оценяваме свързаните с Вашия акаунт в PayPal рискове. В допълнение, е възможно да сме ограничени по силата на регламенти или държавни разпоредби и да не можем да оповестим определена информация пред Вас във връзка с нашите решения. Нямаме никакви задължения да оповестяваме пред Вас подробности за управлението на рискове или процедурите за защитата.

Нашите права

Обезпечение за сигурност

За да се гарантира спазването на това споразумение с потребителя от Ваша страна, ни давате правна претенция срещу паричните средства във Вашия акаунт в PayPal като форма на защита за всички суми, които може да ни дължите. Това юридически се нарича „право на задържане“ и „обезпечение за сигурност“ за Вашия акаунт в PayPal.

Неактивни акаунти

Ако Вашият акаунт в PayPal е неактивен поне 12 последователни месеца, може да начислим годишна такса за неактивност. Неактивен означава, че не сте влизали в акаунта си в PayPal или по друг начин не сте използвали акаунта си в PayPal за изпращане, получаване или теглене на пари.

Тази разпоредба и таксата за неактивност не се прилагат за лични акаунти, регистрирани в Гърция, както и за акаунти, регистрирани в Малта.

Вашата отговорност

Вие сте отговорен/на за всички сторнирания, обратни начисления, претенции, такси, глоби, санкции и други задължения, които бъдат понесени от PayPal, потребители на PayPal или трети лица, причинени или възникващи вследствие на Ваше нарушение на това споразумение с потребителя и/или използването на услугите на PayPal от Ваша страна, без оглед на прекратяване, преустановяване или закриване. Вие се съгласявате да компенсирате PayPal, потребителите или третите лица за всички такива задължения.

Компенсации за Вашата отговорност

Вие се съгласявате, че може да заделим сумите, които се държат по акаунтите, притежавани или контролирани от Вас, заедно с всички такси, начисления или други суми, които дължите на нас или на нашите филиали, както е определено в раздела за обезщетения и ограничения на отговорността по-долу (включително, но не само, по отношение на услугите, които са предоставени от такива филиали). С просто думи, нашето право да заделяме суми означава, че може да приспаднем такива такси, начисления или други суми, споменати в този раздел, от баланс по акаунт в PayPal, който се притежава или контролира от Вас.

Ако по баланса няма достатъчно парични средства за покриване на Вашето задължение, си запазваме правото да съберем сумата, която ни дължите, като я приспаднем (изцяло или частично) от всички получени плащания или добавени пари по Вашия акаунт в PayPal. В противен случай се съгласявате да ни компенсирате по други начини. Също така е възможно да си възстановим дължими ни суми по правен път, включително, но не само, като използваме агенция за събиране на дългове.

Приемане на права

Ако PayPal анулира и сторнира плащане, което направите към получател (по Ваша инициатива или по друг начин), Вие се съгласявате, че PayPal приема Вашите права спрямо получателя и третите лица, които са свързани с плащането, и може да преследва тези права директно или от Ваше име, което е по преценка на PayPal. Това юридически се нарича „заменяне“ или „възлагане“ на PayPal на Вашите права спрямо получателя и третите лица, които са свързани с плащането.

Без откази от права

Ако не предприемем действия по отношение на нарушение на което и да било от задълженията Ви по това споразумение с потребителя от страна на Вас или други лица, това не представлява отказ от правото ни да действаме по отношение на последващи или подобни нарушения.

Информация за Вас

Ние можем да поискаме информация от Вас, когато в рамките на разумното искаме да улесним нашите действия, описани в това споразумение с потребителя, за да намалим риска от измами или да спазим нашите регулаторни задължения (включително борбата с прането на пари). Трябва да спазвате тези заявки своевременно. Това може да включва изпращането по факс, имейл или друг начин до нас за Ваша сметка на идентификационни документи и информация за Вашите финанси и дейности (например последни финансови извлечения и извлечения за обработване от търговец).

Обезщетение и ограничение на отговорността

В настоящия раздел и в раздела за интелектуална собственост използваме термина „PayPal“, когато говорим за себе си (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), нашата родителска компания PayPal Holdings, Inc., нашите филиали и всички лица, които работят за нас или тях или които са упълномощени да действат от наше или тяхно име. Нашите филиали включват всяко юридическо лице, което е под наше управление, под чието управление сме ние или заедно с което сме под общо управление. Всички лица, които работят за нас или нашите филиали или които са упълномощени да действат от наше или тяхно име, включват всички съответни ръководители, длъжностни лица, служители, агенти, съвместни съдружници, доставчици на услуги и доставчици.

Обезщетение, ако не сте потребител

Ако не сте потребител, имате задължението да обезщетявате PayPal за действията, които са свързани с Вашия акаунт в PayPal и използването на услугите на PayPal от Ваша страна.

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да не търсите отговорност от PayPal във връзка с всякакви претенции или искове (включително обосновани юридически такси), направени или понесени от трети страни поради или във връзка с:

 • Нарушение на това споразумение с потребителя от Ваша страна.
 • Неправилното използване на услугите на PayPal от Ваша страна.
 • Нарушаване на закони или права на трети лица от Ваша страна.
 • Действията или бездействията на каквито и да било трети лица, на които предоставите разрешение да използват Вашия акаунт в PayPal или да имат достъп до нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, или която и да е от услугите на PayPal от Ваше име.

Вашата отговорност за загуби и разходи, ако сте потребител

Ако сте потребител, ще носите отговорност за всякакви загуби, разходи или други разноски, които са понесени от PayPal поради Ваше умишлено действие или небрежност:

 • Нарушение на това споразумение с потребителя от Ваша страна;
 • Неправилното използване на услугите на PayPal от Ваша страна;
 • нарушаване на каквито и да било закони; или
 • нарушаване на правата на трети страни (това може да включва например случаите, когато сте нарушили авторските права или търговските марки на трети страни).

Също така ще носите отговорност за всякакви загуби, разходи или други разноски, понесени от PayPal поради действията или бездействията на каквито и да било трети лица, на които умишлено или поради небрежност предоставите разрешение да използват Вашия акаунт в PayPal или да имат достъп до нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, или която и да е от услугите на PayPal от Ваше име.

Вие няма да носите отговорност за никакви загуби, разходи или други разноски, които са понесени от PayPal и които не са предвидими или обичайни съгласно това споразумение с потребителя.

Ограничаване на отговорността

Този раздел не е приложим, ако сте потребител

Отговорността на PayPal е ограничена по отношение на Вашия акаунт в PayPal и използването на услугите на PayPal от Ваша страна. PayPal в никакви случаи няма да носи отговорност за:

 • Преки или непреки пропуснати печалби.
 • Каквито и да било специални, случайни или последващи щети (включително, но не само, щети поради загуба на данни или загуба на бизнес),

произтичащи от или във връзка с нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, използвани за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, всички услуги на PayPal или настоящото споразумение с потребителя (независимо от причината, включително небрежност), освен и до степента, до която това е забранено от закона.

Нашата отговорност пред:

 • Вас или
 • Каквито и да било трети лица.

при всички обстоятелства се ограничава до действителната сума на преките щети (с изключение на пряка загуба на печалби), освен и до степента, до която това е забранено от закона.

В допълнение, до степента, до която това е позволено от приложимото законодателство, PayPal не носи отговорност и Вие се съгласявате да не търсите отговорност от PayPal във връзка с каквито и да било щети или загуби (включително, но не само, загуби на пари, добра воля или репутация, печалби или други нематериални загуби, или каквито и да било специални, непреки или последващи щети), които произтичат пряко или непряко от:

 • Използването или невъзможността за използване от Ваша страна на нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, или която и да е от услугите на PayPal.
 • Забавяния или нарушения на работата на нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, и която и да било услуга на PayPal.
 • Вируси или друг злонамерен софтуер, получен чрез осъществяване на достъп до нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, или която и да било услуга на PayPal, или които и да било уеб сайтове или услуги, свързани с нашите уеб сайтове, софтуер или която и да било услуга на PayPal.
 • Неизправности, бъгове, грешки или неточности от какъвто и да било вид в нашите уеб сайтове, софтуер, системи (включително всички мрежи и услуги, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, или в която и да било услуга на PayPal, или в информацията и графиките, получени от тях.
 • Съдържанието, действията или бездействията на трети лица.
 • Преустановяване или друго действие, което е предприето във връзка с Вашия акаунт в PayPal.
 • Необходимостта да промените своите практики, съдържание или поведение, или загуба или невъзможност да провеждате бизнес дейност вследствие на промени по това потребителско споразумение или политиките на PayPal.

Нашата отговорност към потребителите

Потребителите не могат да претендират обезщетение от нас, освен за щети, които дължим поради:

 • тежко увреждане на крайниците или здравословното състояние;
 • нарушение на задълженията ни към Вас вследствие на умишлено действие или груба небрежност;
 • наше нарушение поради небрежност на съществени договорни задължения (по-конкретно задължения, които са нужни да Ви предоставяме услугите си, както е посочено в настоящото споразумение с потребителя);

Ние носим отговорност във връзка с щети съгласно третата точка по-горе единствено ако те са предвидими или обичайни съгласно настоящото споразумение с потребителя. Например щетите се считат за предвидими, ако са очевидно последствие от нарушение от страна на PayPal или ако са били взети под внимание от Вас и PayPal към момента на сключване на това споразумение с потребителя.

Ние също така няма да носим отговорност във връзка със загуби, които се дължат на:

 • нарушение на настоящото споразумение от Ваша страна или Ваше незаконно действие; или
 • неизбежни, непредвидими събития извън нашия контрол.

Без гаранции

Този раздел не е приложим, ако сте потребител.

Услугите на PayPal се предоставят „във вида, в който са“ и без никакви декларации или гаранции, било то изрични, подразбиращи се или по закон. PayPal изрично отхвърля всякакви подразбиращи се гаранции за:

 • Титул на собственост,
 • Продаваемост;
 • Пригодност за определена цел,
 • Ненарушение.

PayPal няма никакъв контрол над продуктите или услугите, които се предоставят от продавачи, приели PayPal като метод на плащане, и PayPal не може да гарантира, че даден купувач или продавач, с когото работите, действително ще изпълни трансакцията или е упълномощен да я изпълни.

PayPal не гарантира непрекъснат, постоянен или надежден достъп до която и да било част от услугите на PayPal.

Работата на нашите уеб сайтове, софтуер или системи (включително всички мрежи и сървъри, които се използват за осигуряването на услугите на PayPal), с които се оперира от нас или от наше име, може да бъде прекъсната от редица фактори извън нашия контрол.

PayPal ще направи разумни усилия да гарантира, че исканията за електронни дебити и кредити, включващи банкови сметки, дебитни карти, кредитни карти и издаване на чекове, се обработват по навременен начин, но PayPal не дава никакви декларации или гаранции относно периода от време, който ще е нужен за завършване на обработването, тъй като услугите на PayPal зависят от редица фактори извън нашия контрол, като забавяния в банковата система или международната пощенска услуга.

В някои държави не се позволява отхвърлянето на подразбиращи се гаранции, поради което е възможно горните отхвърляния да не са приложими за Вас.

Не можем да гарантираме точността на информацията, която се съдържа в нашите съобщения, доклади, уеб сайтове и която се дава устно от нашите ръководители, длъжностни лица и персонал при всякакви обстоятелства и контексти, и Вие не трябва да разчитате на такава информация.

Трябва да проверявате внимателно всички съобщения между нас и да ни известите възможно най-скоро, ако те съдържат нещо, което намирате за погрешно или за противоречащо на дадените от Вас инструкции.

Потребителска гаранция

Ако сте потребител:

PayPal няма контрол над продуктите или услугите, които се предоставят от продавачи, приели PayPal като метод на плащане, и PayPal не може да гарантира, че даден купувач или продавач, с когото работите, действително ще изпълни трансакцията или е упълномощен да я изпълни.

PayPal не гарантира непрекъснатия или ненарушаван достъп до която и да било част от услугите на PayPal или часа, в който дадените плащания ще бъдат преведени. Услугите ни може да зависят от трети страни и други фактори, които са извън нашия контрол, например международната банкова система, които биха могли да доведат до закъснения или прекъсвания.

Освобождаване на PayPal

Ако имате спор с друг притежател на акаунт в PayPal, Вие освобождавате PayPal от всякакви:

 • Претенции,
 • Искания,
 • Щети (действителни и последващи),

от каквото и да било естество, известни или неизвестни, произтичащи от или във връзка с такива спорове.

Ако сте потребител, то следните раздели не са в сила:

При сключването на това освобождаване от отговорност Вие изрично се отказвате от всякакви защити, които иначе биха ограничили обхвата на това освобождаване от отговорност до включване само на такива претенции, с които може да сте наясно или за чието съществуване във Ваша полза може да подозирате към момента на даване на съгласието за това освобождаване от отговорност.

Единствено Вие (а не PayPal) носите отговорност да разберете и спазвате всички закони, правила и регламенти във Вашата конкретна юрисдикция, които може да бъдат приложими за Вас във връзка с използването на нашите услуги от Ваша страна (например по отношение на регулирана дейност, лицензирана дейност, внос или износ, Данъци или трансакции с чуждестранна валута).

Интелектуална собственост

Търговски марки на PayPal

„PayPal.com“, „PayPal“ и всички лога, които са свързани с услугите на PayPal, са търговски марки или регистрирани търговски марки на PayPal или на лицензодателите на PayPal. Забранено е да ги копирате, имитирате, модифицирате или използвате без предварителното писмено съгласие на PayPal. В допълнение, всички заглавия на страници, персонализирани графики, икони на бутони и скриптове са марки на услуги, търговски марки и/или търговски дизайни на PayPal. Забранено е да ги копирате, имитирате, модифицирате или използвате без нашето предварително писмено съгласие. Можете да използвате предоставени от PayPal HTML лога с цел насочването на уеб трафик към услугите на PayPal. Забранено е да изменяте, модифицирате или променяте тези HTML лога по какъвто и да е начин, да ги използвате по начин, който характеризира погрешно „PayPal“ или услугите на PayPal, или да ги показвате по какъвто и да било начин, който предполага спонсорство или одобрение от страна на PayPal. Всички права, собствености и интереси върху и по отношение на уеб сайтовете на PayPal, тяхното съдържание, услугите на PayPal, свързаната с услугите на PayPal технология, както и всички технологии и цялото съдържание, които са създадени или извлечени от някое от горепосочените, са изключителна собственост на PayPal и нейните лицензодатели.

Даване на общи лицензи

Ако използвате софтуер на PayPal, като API, инструментариум за разработчици или други софтуерни приложения, които може да включват софтуер, предоставен от или интегриран със софтуер, системи или услуги на нашите доставчици на услуги, които сте изтеглили или до които сте осъществили достъп през уеб или мобилна платформа, то PayPal Ви дава отменяем, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, неподлежащ на прехвърляне, безплатен ограничен лиценз за достъп и/или използване на софтуера на PayPal в съответствие с придружаващата съответния софтуер документация. Този даден лиценз важи за софтуера и всички актуализации, надстройки, нови версии и заменящи софтуери. Забранено е да отдавате под наем, на лизинг или по друг начин да прехвърляте на трети лица правата си върху софтуера. Трябва да спазвате изискванията за внедряване, достъп и използване, които се съдържат в цялата съпътстваща услугите на PayPal документация. Ако не спазите изискванията за внедряване, достъп и използване, ще носите отговорност за всички последвали щети, които бъдат понесени от Вас, PayPal и трети лица. PayPal може да актуализира или преустанови предоставянето на софтуера с предизвестие. Въпреки че PayPal може да е (1) интегрирала определени материали и технологии на трети лица в уеб или други приложения, включително нейния софтуер, и/или (2) осъществила достъп и използвала определени материали и технологии на трети лица, за да улесни снабдяването Ви с услугите на PayPal, Вие не получавате и нямате никакви права във връзка с тези материали на трети лица. Вие се съгласявате да не модифицирате, изменяте, подправяте, ремонтирате, копирате, възпроизвеждате, адаптирате, разпространявате, показвате, публикувате, прилагате обратен инженеринг, превеждате, разглобявате, декомпилирате или по друг начин да се опитвате да създавате изходен код, който е извлечен от софтуера или от материали или технологии на трети лица, или по друг начин да създавате други дериватни разработки от софтуера или от материали или технологии на трети лица. Вие потвърждавате, че всички права, собствености и интереси във връзка със софтуера на PayPal са притежание на PayPal, както и че всички материали на трети лица, които са интегрирани в тях, са притежание на явяващите се трети лица доставчици на услуги на PayPal. Всички други софтуерни приложения на трети лица, които използвате на уеб сайтовете на PayPal, са предмет на лиценза, за който сте се договорили с третото лице, което Ви предоставя съответния софтуер. Вие потвърждавате, че PayPal не притежава или контролира, както и че няма никакви отговорности или задължения във връзка с каквито и да било софтуерни приложения на трети лица, които изберете да използвате на някой от нашите уеб сайтове, софтуери и/или във връзка с услугите на PayPal.

Лицензи, които давате на PayPal; гаранции за интелектуална собственост

PayPal не претендира за собственост върху съдържанието, което Вие предоставяне, качвате, подавате или изпращате на PayPal. PayPal също така не претендира за собственост върху съдържанието, което хоствате на уеб сайтове или приложения на трети лица, които използват услугите на PayPal, за да осигуряват платежни услуги във връзка с Вашето съдържание. Съгласно следващия параграф, когато предоставяте съдържание на компаниите на PayPal или публикувате съдържание през услугите на PayPal, Вие давате на PayPal (и на всички лица, с които работим) неизключителен, неотменяем, безплатен, подлежащ на прехвърляне и глобален лиценз за използване на Вашето съдържание и свързаните права върху интелектуална собственост и публичност, за да ни помогнете да подобрим, оперираме и промотираме текущите си услуги, както и за да разработваме нови услуги. PayPal няма да Ви предоставя компенсации за Вашето съдържание. Вие потвърждавате, че използването на Вашето съдържание от страна на PayPal няма да нарушава никакви права на интелектуална собственост или публичност. В допълнение потвърждавате и гарантирате, че Вие притежавате или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което предоставяте, и се съгласявате да се откажете от моралните си права, както и обещавате да не предявявате подобни права срещу PayPal.

Лицензи, които продавачите дават на PayPal

Без да се изключват клаузите от горния параграф, ако Вие сте продавач, който използва услугите на PayPal за приемане на плащания за стоки и услуги, с настоящото давате на PayPal глобално, неизключително, подлежащо на прехвърляне, подлежащо на подлицензиране (през множество нива), и безплатно, напълно заплатено право за използване и публично показване за продължителността на настоящото споразумение с потребителя, на Вашите търговски марки (включително, но не само, регистрирани и нерегистрирани търговски марки, търговски названия, марки на услуги, лога, имена на домейни и други обозначения, които са притежавани, лицензирани или използвани от Вас) за целите на (1) идентифицирането Ви като търговец, който приема услугите на PayPal като форма за разплащане; и (2) всякакви други начини за използване, с които се съгласите изрично.

Разни

Възлагане

Не можете да прехвърляте или възлагате каквито и да било права или задължения, които имате по силата на настоящото споразумение с потребителя, без предварителното писмено съгласие на PayPal. PayPal може да прехвърля или възлага настоящото споразумение с потребителя, или каквито и да било права или задължения по него по всяко време.

Уреждащо законодателство и юрисдикция

Настоящото потребителско споразумение и взаимоотношенията между нас се уреждат от законите на Великото Херцогство Люксембург.

Ако сте потребител, задължителните по закон регламенти за защита на потребителите във Вашата държава по местопребиваване ще са в сила независимо от взетото решение за законите на Великото херцогство Люксембург. Като потребител можете да разкриете всякакви съдебни процедури във връзка с това споразумение с потребителя пред компетентните съдилища на мястото, където пребивавате, или компетентния съд на Люксембург, където е централата на PayPal. 

Ако действате като фирма, се съгласявате да приемете неизключителната юрисдикция на съдилищата на Люксембург.

Оценка на Вашия уеб сайт

Ако интегрирате или споменете по друг начин услугите на PayPal на Вашия уеб сайт, PayPal може да използва автоматизирани технологии (например обхождане на уеб сайт) за преценка на Вашия уеб сайт и за събиране на всички публично достъпни или налични данни, за да се гарантира спазването на това споразумение и изискванията за борба със злонамерени или измамни дейности.

Във връзка с тези технологии, PayPal няма да събира никакви лични данни за Вашите клиенти. Въпреки това е възможно да има моменти, когато събираме лични данни за Вас, които публикувате на Вашите уеб сайтове. Тези лични данни ще бъдат обработени за целите, които са описани в настоящия раздел, и ще бъдат предмет на нашата Декларация за поверителност.

Поверителност

Сигурността на Вашата поверителност е тема, към която подхождаме изключително сериозно. Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, за да разберете по-добре какви ангажименти поемаме за поддържането на Вашата поверителност, както и по какъв начин използваме и разкриваме Вашата информация.

Езици и преводи на споразумението

Ще комуникираме с Вас на английски език. Може да се опитаме да комуникираме с Вас на Вашия местен език, ако това е технически възможно.

Настоящото споразумение с потребителя се сключва само на английски език. Преводът на настоящото споразумение с потребителя се предоставя единствено за Ваше удобство и няма за цел да променя условията по настоящото споразумение с потребителя. В случай на противоречие между английската версия на настоящото споразумение с потребителя и версия на друг език, като окончателна ще се приеме английската версия.

Използване на лични данни от Ваша страна (като продавач); Закони за защита на данните

Ако (като продавач) получавате лични данни за друг клиент на PayPal, трябва да запазите съответните лични данни в поверителност и да ги използвате само във връзка с услугите на PayPal. Забранява се да разкривате или разпространявате каквито и да било данни за клиентите на PayPal пред трети лица или да използвате личните данни за рекламни цели, освен ако не сте получили изричното съгласие на съответния потребител за това. Забранява се да изпращате непоискани имейл съобщения до клиенти на PayPal или да използвате услугите на PayPal за събиране на плащания, за изпращане или асистиране на изпращане на непоискани имейл съобщения до трети лица.

До степента, в която обработвате лични данни за клиенти на PayPal съгласно това потребителско споразумение, Вие и PayPal поотделно ще бъдете независим администратор на данните (а не съвместни администратори), което означава, че всеки от нас поотделно ще определи целите и средствата за обработване на такива лични данни. Всеки от нас се съгласява да спазва изискванията на всички приложими закони за поверителност и защита на данните, включително всички приложими разпоредби, директиви, кодекси за практика и регулаторни изисквания, които са приложими за администраторите на данни във връзка с това споразумение. Всеки от нас има и ще следва нашите собствени, самостоятелно определени декларации за поверителност, известия, политики и процедури за всякакви такива лични данни, които обработваме във връзка с това споразумение.

В съответствие с приложимите закони за защита на данните всеки от нас ще:

 • Внедри и поддържа всички подходящи мерки за защита във връзка с обработката на такива лични данни; и
 • Поддържа архив с всички дейности по обработване, които са изпълнени по силата на това споразумение с потребителя; и
 • Съзнателно или умишлено няма да върши или разрешава нищо, което може да доведе до нарушаване на каквито и да било закони за поверителност и защита на данните от другата страна.

Всички лични данни, които събирате във връзка с услугите на PayPal (и които не генерирате, събирате или получавате по друг начин чрез отделно взаимоотношение с клиента извън рамките на използването на услугите на PayPal), ще бъдат използвани от Вас само до ограничената степен, до която е нужно и съответно за услугите на PayPal и за никакви други цели, освен ако не сте получили предварителното изрично съгласие на клиента.

Разрешаване и възстановяване

Този раздел се прилага само ако имате бизнес акаунт в PayPal. Вие приемате и се съгласявате, че всяка отговорност, която може да имаме във връзка с Вашия акаунт в PayPal и продуктите и услугите на PayPal, които можем да Ви предоставяме от време на време, може да бъде обект на правомощия за обезсилване и преобразуване от компетентен регулаторен орган, който ни надзирава, независимо от срока на което и да е друго споразумение или договореност между нас. Това се дължи на изискване на Директива на Европейския съюз (2014/59/ЕС) (както е транспонирано в съответното национално право), която предоставя на регулаторните органи правомощия да управляват разрешаването на съответните финансови институции като PayPal. С тези правомощия се цели да се избегне или намали необходимостта правителствата и данъкоплатците да обезпечават съответните неуспешни финансови институции.

Чрез използването от Ваша страна на акаунта в PayPal и на всички продукти и услуги на PayPal Вие потвърждавате и се съгласявате да бъдете обвързани с ефекта на такива правомощия за обезсилване и преобразуване, които включват (наред с другото): а) изцяло или частично намаляване на всички суми, които могат да бъдат дължими от PayPal към Вас; б) преобразуване на всички или част от тях в дялове в PayPal; в) анулиране на такава отговорност; и г) изменение на който и да е срок на нашите съответни споразумения във връзка с Вашия Акаунт в PayPal и всички продукти и услуги на PayPal с оглед да се даде възможност за ефективно упражняване на тези правомощия. Например парите, които PayPal Ви дължи, могат да бъдат преобразувани в дялове в PayPal, вместо да Ви се плащат като пари в брой.

Закон за цифровите услуги

Съгласно Регламент (2022/2065) на ЕС относно единния пазар на цифрови услуги (Закон за цифровите услуги), ако генерирате и качвате съдържание в притежаваните от PayPal уеб сайтове или мобилни приложения (включително изображения, описания на продукти и съобщения), които нарушават приложимите закони, права на трети страни или настоящото потребителско споразумение, PayPal може да предприеме подходящи и пропорционални мерки, в т.ч. незабавно премахване на съответното съдържание. Можете да докладвате на PayPal съдържание на други потребители чрез специален бутон за доклади, когато е възможно, или чрез нашия формуляр за докладване тук. Ние може (но не сме задължени) да използваме автоматизирани средства (като ключови думи и филтри за изображения), преглед от човек или комбинация от двете, за да открием такова съдържание и да определим какви са подходящите мерки. Ако смятате, че не се е налагало да предприемаме съответните мерки, можете да подадете оплакване. Можете да намерите повече информация за процеса по подаване на оплаквания тук.

Цялост на договора и права на трети лица

Настоящото споразумение с потребителя представлява цялото споразумение между Вас и нас по отношение на нашата услуга.

Ако дадена клауза от споразумението с потребителя се счете за невалидна или неприложима, съответната клауза ще бъде изключена, без това да повлияе върху приложимостта на останалите клаузи.

Лице, което не е страна по това споразумение с потребителя, няма никакви права по силата на Закона за договорите от 1999 г. (права на трети лица) за разчитане или прилагане на каквито и да било условия по това споразумение с потребителя (с изключение на третите лица, които се включват в дефиницията за „PayPal“ в раздел Обезщетения и ограничения на отговорността по-горе, по отношение на техните права, както е посочено в споразумението с потребителя), но това не повлиява ни никакви права или средства за защита на трети лица, които съществуват или са на разположение извън този закон.

PayPal като метод за влизане

Възможно е да Ви позволим да се удостоверявате с PayPal, когато влизате в определени външни уеб сайтове или мобилни приложения. В такъв случай може да споделим статуса Ви за вход с трети лица, които Ви позволяват да влизате в системите по този начин, както и лична и друга информация за Вашия акаунт, с чието споделяне Вие се съгласите, за да може третото лице да Ви разпознава. PayPal няма да дава на третото лице достъп до Вашия акаунт и ще прави плащания от акаунта до съответното трето лице само с Вашето изрично разрешение и инструктаж.

Ако позволите на посетителите да се удостоверяват с PayPal, когато влизат във Вашия уеб сайт, приложение или клиентски акаунт, трябва да се съгласите с всички изрични условия, които са приложими при предоставянето на тази функционалност, и да спазвате всички спецификации в ръководствата или насоките за интегриране. Ние не гарантираме и не декларираме по друг начин самоличността на потребителите, които използват този метод за влизане. Ние няма да споделяме с Вас личната и друга информация за акаунта на потребителя (вкл. статус за вход), която се съхранява от PayPal, освен ако потребителят не се е съгласил да разкрием тази информация пред Вас.

Корпоративни клиенти

Когато в този раздел се споменава „PSD2“, с това имаме предвид Втората директива на ЕС за платежни услуги ((ЕС)2015/2366).

Считаме Ви за „корпоративен клиент“, ако към датата на сключване на това споразумение с потребителя Вие не сте:

 • Потребител (физическо лице, което действа с цел, различна от търговска, бизнес или професионална такава).
 • Микропредприятие (предприятие, което има персонал под 10 души и годишният му счетоводен баланс не надвишава 2 милиона EUR).

Ние и Вие можем да се съгласим, че определени разпоредби на PSD2 (както се прилагат от местното законодателство) не се прилагат за използването на нашата услуга от Ваша страна, ако сте корпоративен клиент. Ако сте корпоративен клиент, Вие се съгласявате, че:

 • Нямате право на възстановяване на суми за плащания по споразумения за фактуриране.
 • Когато установите даден проблем, имате срок до 60 дни от датата на възникването на проблема да ни уведомите за него, след който период няма да имаме задължението да го разследваме и да Ви възстановим сумата.
 • Ние нямаме задължението да спазваме изискванията за информацията, които са посочени в Дял III на PSD2, и техните еквиваленти в каквито и да било приложения на PSD2 в държави-членки на Европейската икономическа зона, които може да са в сила за Вас („Транспозиции на PSD2“).
 • Членовете 72 и 89 на PSD2 и еквивалентните клаузи в транспозиции на PSD2 не са приложими за използването на нашата услуга от Ваша страна, което означава, че дори когато е възможно да упоменем друго в това споразумение с потребителя, не носим отговорност пред Вас за загубите или щетите, които може да понесете, по силата на съответните членове и клаузи.

Номера на раздели и дефинирани термини

Ако други документи (напр. правила и условия) препращат към номера на раздели или дефинирани термини в това споразумение с потребителя, вижте нашите Референтни бележки относно споразумението с потребителя, за да намерите съответната клауза или дефиниран термин.

План 1. Таблица с такси

Вие се съгласявате, че може да приспаднем нашите такси от сумите, които прехвърляме, но преди тези парични средства да бъдат кредитирани във Вашия акаунт в PayPal.

Когато изпращате или получавате плащане, приложимите такси зависят от:

 • Видът на трансакцията, с която е свързано плащането (дали е търговска трансакция, лична трансакция или друг тип).
 • Дали плащането е трансгранично или вътрешно и/или кой източник на финансиране се използва за плащането.

Такси, които са приложими за друга дейност по акаунта или събития, както е посочено в това споразумение с потребителя.

За повече информация вижте Речник на A4 към този План 1 .

Посочените такси включват всички приложими данъци; трябва да сте наясно обаче, че е възможно да съществуват други данъци или разноски, които не се плащат през PayPal или начисляват чрез нас. Всички разходи за осигуряване на телефонни, интернет и други подобни или свързани услуги, които са Ви нужни, за да използвате услугите, са единствено Ваша отговорност.

Ще Ви предоставим подробна информация за получаваните суми и нашите такси по имейла или в хронологията на трансакциите (до която можете да осъществите достъп, като влезете в акаунта си в PayPal). Освен ако не се докаже, че сме допуснали грешка, всички такси подлежат на плащане от Вас без приспадане или други удръжки. Възможно е да Ви таксуваме за всички допълнителни услуги, които осигуряваме извън рамките на това споразумение. Ще Ви уведомим за тези такси, когато поискате да използвате услугата.

A1. Такси за плащания по лични трансакции

Имайте предвид, че подателят плаща Таксата. Моля, за повече информация вижте A4.2.3 към този План 1.

Таксата за плащане по Лична трансакция ще се покаже към момента на плащането.

Когато е посочено, че таксата е базирана на процент и/или фиксиран компонент, за повече информация вижте A4.5, A4.6 и A4.7 към този План 1.

A1.1 Такси за вътрешни плащания по лични трансакции

Дейност

Такса

Изпращане на вътрешно плащане по лична трансакция

Безплатно (ако обаче се включва конвертиране на валута, ще е в сила нашият раздел „Как конвертираме валута“)

A1.2 Такси за трансгранични плащания по лични трансакции

A1.2.1 Трансгранични плащания по Лични трансакции, изпратени към ЕИЗ в евро или шведска крона

Дейност

Такса

Изпращане на трансгранично плащане по лична трансакция към ЕИЗ в евро или шведска крона

Безплатно (ако обаче се включва конвертиране на валута, ще е в сила нашият раздел „Как конвертираме валута“)

A1.2.2 Други трансгранични плащания по лични трансакции

За да определите таксата за трансгранично плащане по лична трансакция, изпратено към потребител в конкретна държава, изпълнете следните стъпки.

Стъпка 1. Намерете държавата или групата държави, в която/които се намира регистрираният адрес на получателя. За повече информация вижте A4.4 към този План 1. Ако не сте сигурен/на, попитайте получателя (втората колона).

Стъпка 2. Намерете приложимата такса (третата колона).

Дейност

Държава на Акаунта на получателя

Такса

^^

Изпращане на трансгранично плащане по лична трансакция

САЩ, Канада, Северна Европа, Европа I, Европа II

1,99 EUR

Всички други държави^

3,99 EUR

^ В зависимост от достъпността на услугата за получателя, който е регистриран в дадената държава.

^^ Вижте раздел A4.7 към този План 1 по-долу.

A2. Такси за плащания по търговски трансакции

Където е посочен компонент относно фиксирана такса, за повече информация, моля, вж. A4.6 от настоящия План 1.

Дейност или събитие

Такса

A2.1 Изпращане (покупка)

Безплатно (ако обаче се включва конвертиране на валута, ще е в сила нашият раздел „Как конвертираме валута“)

A2.2 Получаване на вътрешни плащания (Продажба)

A2.2.1 Стандартна ставка

Плащания към потребители, регистрирани в PayPal като жители на България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения:

3,40% + фиксирана такса

A2.2.2 Такси за използване на новото решение за финализиране, включено в PayPal Commerce Platform

Плащания от карти (Visa или Mastercard) с помощта на нашата услуга за плащания с усъвършенствани кредитни и дебитни карти *

Финансирани с карти плащания от потребители на нашата услуга Плащания без акаунт в PayPal (алтернативно известна като нашата услуга за Плащания със стандартни кредитни и дебитни карти)

Плащания от алтернативни методи на плащане

Други плащания

Структура на таксите при смесено ценообразуване

Структура на таксите в Обмен Плюс

Такса

1,90% + фиксирана такса

Обменна такса + 1,90% + фиксирана такса

1,90% + фиксирана такса

1,90% + фиксирана такса

Стандартна ставка в раздел A2.2.1

* Вж. Споразумението на PayPal за услуги за онлайн плащания с карти за информация относно Структурата на таксата в Обмен Плюс и Структурата на таксите при смесено ценообразуване, както и за Вашия избор.

Само за потребители на плащания с разширени опции за кредитни и дебитни карти: можете да изберете да бъдете таксувани съгласно структурата за такси „Обмен Плюс Плюс“. Моля, свържете се с нас за повече информация. В сила са допълнителните условия, които са посочени в Споразумението за услугите за онлайн плащания с карти чрез PayPal.

A2.3 Получаване на трансгранични плащания (продажби)

Прилага се таксата за Получаване на вътрешни плащания по търговски трансакции плюс допълнителна процентна Трансгранична такса, както е посочено в таблицата по-долу (в зависимост от държавата на подателя).

Държава на подателя

Такса

Европейска икономическа зона

0%

Обединеното кралство

1,29%

Всички други пазари

1,99%

Допълнителна такса за услуга за получатели на международни търговски трансакции на територията на Обединеното кралство

Тази такса се прилага само за търговци, които имат отделно споразумение с PayPal. След промяна в приложимите закони, разпоредби или правила за схеми за карти, свързани с изпращането или получаването на търговски трансакции, може да се прилага допълнителна такса за услуга върху сумата за търговска трансакция, получена от търговци с акаунт в PayPal, регистрирани в пазар/регион в ЕИЗ от подател, чийто акаунт е регистриран в или идентифициран от PayPal като намиращ се в пазара/региона на Обединеното кралство.

Тип плащане

Такса

Търговски трансакции, при които пазарът/регионът на получателя е регистриран в или идентифициран от PayPal като част от ЕИЗ

1,29%

A 2.4. Получаване на вътрешни плащания чрез QR кодове лично

За вътрешни трансакции, получени чрез QR кодове лично във Вашия акаунт в PayPal, PayPal начислява променлива такса в размер, равен на процента, посочен в таблицата по-долу, на базата на държавата, в която е регистриран Вашият акаунт в PayPal ("QR променлива такса") на съответната сума на платежната трансакция плюс QR фиксираната такса.

Държава

QR променлива такса

Латвия

0,90%

Малта

0,90%

Естония

0,90%

Словения

0,90%

Словакия

0,90%

Кипър

0,90%

Гърция

0,90%

Чехия

0,90%

Ако държавата, в която е регистриран акаунтът Ви в PayPal, не фигурира в горната таблица, тази функция не е налична във Вашата държава.

QR фиксирана такса“ означава фиксирана такса в сума в съответната валута на трансакцията, получена чрез QR кодове лично, както е посочено по-долу:

QR ФИКСИРАНА ТАКСА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ТРАНСАКЦИЯТА

Австралийски долар:

0,10 AUD

Мексиканско песо:

2,00 MXN

Бразилски реал:

BRL 0,20

Нов тайвански долар:

TWD 3,00

Британска лира:

GBP 0,10

Новозеландски долар:

NZD 0,15

Канадски долар:

CAD 0,10

Норвежка крона:

NOK 1,00

Чешка крона:

CZK 3,00

Филипинско песо:

PHP 5,00

Датска крона:

DKK 0,70

Полска злота:

PLN 0,50

Евро:

EUR 0,10

Руска рубла:

RUB 3,00

Хонконгски долар:

HKD 0,80

Шведска крона:

SEK 1,00

Унгарски форинт:

HUF 30,00

Швейцарски франк:

CHF 0,10

Нов израелски шекел:

ILS 0,40

Сингапурски долар:

SGD 0,20

Японска йена:

JPY 12,00

Тайландски бат:

THB 4,00

Малайзийски рингит:

MYR 0,70

Щатски долар:

USD 0,10

A 2.5. Лично получаване на трансгранични плащания чрез QR кодове

Прилага се променливата такса за QR плюс фиксираната такса за QR плюс допълнителна процентно базирана трансгранична такса („Трансгранична такса за QR“), както е посочено в таблицата по-долу (в зависимост от държавата на подателя):

Държава на подателя

Трансгранична такса за QR

Северна Европа/Европа I

0,50%

Европа II/САЩ/Канада/всяка друга държава

2,00%

A3. Други такси

Дейност или събитие

Такса

A3.1 Конвертиране на валута

A3.1.1 За конвертиране на валута за суми във Вашия бизнес акаунт в PayPal, които не формират част от специфична трансакция във или извън Вашия акаунт (напр. конвертиране на Вашия баланс в друга валута) и за трансакции, включващи конвертиране на валута, за които продавачът се е съгласил да поеме таксата за конвертиране вместо купувача:

3,00% над външен базов обменен курс, както е описано в раздела „Как конвертираме валута“).

A3.1.2 За всички други трансакции, които включват конвертиране на валута (включително конвертиране на суми, които са Ви върнати под формата на възстановени суми или отказани плащания):

4,00% над външен базов обменен курс, както е описано в раздела „Как конвертираме валута“).

A3.2 Изтегляне на баланса

A3.2.1 Изтегляне директно по банкова сметка (когато е възможно*)

Безплатно (ако обаче се включва конвертиране на валута, ще е в сила нашият раздел „Как конвертираме валута“)

Изтегляне директно към банкова сметка в САЩ

3,00% (ако обаче се включва конвертиране на валута, ще е в сила нашият раздел „Как конвертираме валута“)

Ако изтеглите баланса си във валута, която е различна от валутата, в която е деноминиран балансът по акаунта Ви, за конвертирането ще приложим обменния курс по трансакцията. Ако имате бизнес акаунт, вместо това ще бъдете таксуван/а с такса за валутно конвертиране над външен базов обменен курс, както е посочено в Клауза А3.1.1.

*Изтеглянето по банкова сметка може да не е възможно във всички държави.

A3.2.2 Теглене по/през карта (когато е възможно*)

A3.2.2.1 Потребители в Румъния, Словения, България

1% от прехвърлената сума, с минимална и максимална такса, която зависи от валутата, в която е деноминирана картата (наричаме това „Валута на изтегляне“) **, както следва:

Валута на теглене

Минимална такса

Максимална такса

Афганистански афган

25,00 AFN

1050,00 AFN

Арменски драм

135,00 AMD

5250,00 AMD

Австралийски долар

0,25 AUD

10,00 AUD

Азербайджански манат

0,45 AZN

17,50 AZN

Бахрейнски динар

0,10 BHD

4,00 BHD

Бангладешка така

22,00 BDT

880,00 BDT

Белизийски долар

0,50 BZD

20,00 BZD

Български лев

0,50 BGN

20,00 BGN

Канадски долар

0,25 CAD

10,00 CAD

Централноафрикански франк

135,00 XOF

5400,00 XOF

Швейцарски франк

0,25 CHF

10,00 CHF

Чешка крона

5,70 CZK

230,00 CZK

Датска крона

1,80 DKK

70,00 DKK

Еритрейска накфа

3,75 ERN

150,00 ERN

Евро

0,25 EUR

10,00 EUR

Ганайско седи

1,55 GHS

62,50 GHS

Хаитски гурда

25,00 HTG

1000,00 HTG

Хонконгски долар

2,00 HKD

80,00 HKD

Унгарски форинт

70,00 HUF

2900,00 HUF

Иракски динар

365,00 IQD

14 500,00 IQD

Израелски нов шекел

1,00 ILS

40,00 ILS

Японска йена

30 JPY

1100 JPY

Йордански динар

0,20 JOD

7,25 JOD

Кувейтски динар

1,00 KWD

Без максимум

Киргизстански сом

22,50 KGS

850,00 KGS

Ливанска лира

380,00 LBP

15 250,00 LBP

Лесотско лоти

4,00 LSL

160,00 LSL

Либерийски долар

37,50 LRD

1500,00 LRD

Макаоска патака

2,00 MOP

80,00 MOP

Малайзийски рингит

1,00 MYR

40,00 MYR

Мавританска угия

9 MRU

360,00 MRU

Мексиканско песо

5,00 MXN

200,00 MXN

Мозамбикски метикал

20,00 MZN

750,00 MZN

Новозеландски долар

0,40 NZD

15,00 NZD

Норвежка крона

1,00 NOK

40,00 NOK

Омански риал

0,10 OMR

4,00 OMR

Пакистанска рупия

45,00 PKR

1800,00 PKR

Филипинско песо

10,00 PHP

500,00 PHP

Полска злота

1,00 PLN

40,00 PLN

Катарски риал

1,00 QAR

40,00 QAR

Румънска нова лея

1,00 RON

40,00 RON

Руска рубла

20,00 RUB

700,00 RUB

Руандийски франк

250,00 RWF

10 000,00 RWF

Салвадорски колон

2,25 SVC

90,00 SVC

Добра на Сао Томе и Принсипи

5,50 STN

220,00 STN

Сръбски динар

25,00 RSD

1000,00 RSD

Сингапурски долар

0,50 SGD

15,00 SGD

Южноафрикански Ранд

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Рупия на Шри Ланка

50,00 LKR

1800,00 LKR

Шведска крона

2,50 SEK

100,00 SEK

Тайландски бат

8,00 THB

320,00 THB

Тунизийски динар

0,75 TND

27,50 TND

Турска лира

1,50 TRY

60,00 TRY

Туркменски манат

1,00 TMT

40,00 TMT

Угандийски шилинг

930,00 UGX

37 500,00 UGX

Дирхам на ОАЕ

0,90 AED

36,70 AED

Британска лира/паунд

0,20 GBP

8,00 GBP

Щатски долар

0,25 USD

10,00 USD

Узбекистански сом

3000,00 UZS

120 000,00 UZS

Венецуелски боливар

2 000 000,00 VES

60 000 000,00 VES

Замбийска квача

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Всички други валути

Без минимална/максимална такса

A3.2.2.2 Потребители в Кипър, Естония, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Малта, Словакия и Сан Марино*:

Следната такса е в сила за изтеглянията, в зависимост от валутата, в която е деноминирана картата (наричаме това „Валута на изтегляне“).

Валута

Такса на трансакция

AED

10

AFN

262,50

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220,00

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ERN

37,50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15,50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250,00

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

IQD

3625,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LBP

3800,00

LKR

454

LRD

375,00

LSL

40,00

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MMK

4500,00

MNT

6867

MOP

20,00

MRU

90

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450,00

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1449

SRD

19

STN

55

SVC

22,50

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TMT

10,00

TOP

6

TRY

35

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

UZS

30 000,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

*Изтеглянето към карта може да не е възможно във всички държави.

A3.3.1 Обратни начисления

За да се покрият разходите за обработването на обратни начисления, PayPal налага такса за уреждане на продавачите за обратни начисления по плащания с дебитни и кредитни карти. (До обратно начисление може да се стигне, когато купувач откаже или сторнира такса по своята карта през издателя на картата).

Таксата за обратно начисление е в долупосочения размер, който зависи от получената валута, както следва:

Австралийски долар:

22,00 AUD

Бразилски реал:

35,00 BRL

Канадски долар:

20,00 CAD

Чешка крона:

400,00 CZK

Датска крона:

120,00 DKK

Евро:

16 EUR

Хонконгски долар:

155,00 HKD

Унгарски форинт:

4325 HUF

Израелски шекел:

75,00 ILS

Японска йена:

1875 JPY

Малайзийски рингит:

65,00 MYR

Мексиканско песо:

250,00 MXN

Новозеландски долар:

28,00 NZD

Норвежка крона:

125,00 NOK

Филипинско песо:

900,00 PHP

Полска злота:

65,00 PLN

Руска рубла:

640,00 RUB

Сингапурски долар:

28,00 SGD

Шведска крона:

150,00 SEK

Швейцарски франк:

22,00 CHF

Нов тайвански долар:

625,00 TWD

Тайландски бат:

650,00 THB

Британска лира/паунд:

14,00 GBP

Щатски долар:

20,00 USD

A 3.3.2 Такса за спор

Ние можем да начислим Такса за спор, когато купувачът подаде претенция за спор или обратно начисление за трансакция, която е обработена чрез акаунт в PayPal на купувача или решение за финализиране в PayPal. Моля, вижте Споразумението с потребителя за повече информация относно Стандартните такси за спор и таксите за спор с висок обем.

СТАНДАРТНИ ТАКСИ ЗА СПОР

Австралийски долар:

25,00 AUD

Нов тайвански долар:

455,00 TWD

Бразилски реал:

65,00 BRL

Новозеландски долар:

25,00 NZD

Канадски долар:

20,00 CAD

Норвежка крона:

140,00 NOK

Чешка крона:

350,00 CZK

Филипинско песо:

760,00 PHP

Датска крона:

100,00 DKK

Полска злота:

60,00 PLN

Евро:

14,00 EUR

Руска рубла:

640,00 RUB

Хонконгски долар:

115,00 HKD

Сингапурски долар:

20,00 SGD

Унгарски форинт:

4585,00 HUF

Шведска крона:

145,00 SEK

Нов израелски шекел:

55,00 ILS

Швейцарски франк:

15,00 CHF

Японска йена:

1630,00 JPY

Тайландски бат:

465,00 THB

Малайзийски рингит:

65,00 MYR

Британска лира:

12,00 GBP

Мексиканско песо:

300,00 MXN

Щатски долар:

15,00 USD

Стандартни такси за спор: Таксата за спор ще бъде във валутата на първоначалната трансакция.

ТАКСИ ЗА СПОР С ВИСОК ОБЕМ

Австралийски долар:

50,00 AUD

Нов тайвански долар:

910,00 TWD

Бразилски реал:

130,00 BRL

Новозеландски долар:

50,00 NZD

Канадски долар:

40,00 CAD

Норвежка крона:

280,00 NOK

Чешка крона:

700,00 CZK

Филипинско песо:

1520,00 PHP

Датска крона:

200,00 DKK

Полска злота:

120,00 PLN

Евро:

28,00 EUR

Руски рубли

640,00 RUB

Хонконгски долар:

230,00 HKD

Сингапурски долар:

40,00 SGD

Унгарски форинт:

9170,00 HUF

Шведска крона:

290,00 SEK

Нов израелски шекел:

110,00 ILS

Швейцарски франк:

30,00 CHF

Японска йена:

3260,00 JPY

Тайландски бат:

930,00 THB

Малайзийски рингит:

130,00 MYR

Британска лира:

24,00 GBP

Мексиканско песо:

600,00 MXN

Щатски долар:

30,00 USD

Такси за спор с висок обем: Таксата за спор ще бъде във валутата на първоначалната трансакция.

A3.4 Възстановяване на суми по търговски трансакции

Ако възстановите плащане по Търговска трансакция, няма да трябва да плащате такси, но таксите, които първоначално сте платили за получаването на плащането, няма да Ви бъдат възстановени.

A3.5 Изпращане на изплащания и масови плащания през PayPal

Услугите за изплащания и масови плащания на PayPal плащане улесняват изпращането на плащания до множество получатели в една партида. Ще Ви таксуваме за всяко плащане, което изпратите чрез масови плащания, като таксата е с лимит съгласно показаното по-долу, което зависи от вида на плащането и валутата, в която се изпраща.

A3.5.1 Такса

2% от общата сума на плащането

A3.5.2 Лимит на таксата за трансакции за вътрешни изплащания или масови плащания в PayPal

Максималният лимит за такса за плащане е в сила както следва за вътрешнонационални трансакции (въз основа на валутата за плащане):

Австралийски долар:

16,00 AUD

Бразилски реал:

24,00 BRL

Канадски долар:

14,00 CAD

Чешка крона:

280,00 CZK

Датска крона:

84,00 DKK

Евро:

12,00 EUR

Хонконгски долар:

110,00 HKD

Унгарски форинт:

3080,00 HUF

Израелски шекел:

50,00 ILS

Японска йена:

1200,00 JPY

Малайзийски рингит:

50,00 MYR

Мексиканско песо:

170,00 MXN

Новозеландски долар:

20,00 NZD

Норвежка крона:

90,00 NOK

Филипинско песо:

640,00 PHP

Полска злота:

46,00 PLN

Руска рубла:

480,00 RUB

Сингапурски долар:

20,00 SGD

Шведска крона:

100,00 SEK

Швейцарски франк:

16,00 CHF

Нов тайвански долар:

440,00 TWD

Тайландски бат:

460,00 THB

Британска лира/паунд:

10,00 GBP

Щатски долар:

14,00 USDA3.5.3 Лимит на таксата за други трансакции за изплащания или масови плащания през PayPal

Максималният лимит за такса за индивидуално плащане е в сила както следва за всички други трансакции (въз основа на валутата за плащане):

Австралийски долар:

100,00 AUD

Бразилски реал:

150,00 BRL

Канадски долар:

90,00 CAD

Чешка крона:

1700,00 CZK

Датска крона:

500,00 DKK

Евро:

70,00 EUR

Хонконгски долар:

660,00 HKD

Унгарски форинт:

18 500,00 HUF

Израелски шекел:

320,00 ILS

Японска йена:

8000,00 JPY

Малайзийски рингит:

300,00 MYR

Мексиканско песо:

1080,00 MXN

Новозеландски долар:

120,00 NZD

Норвежка крона:

540,00 NOK

Филипинско песо:

3800,00 PHP

Полска злота:

280,00 PLN

Руска рубла:

2800,00 RUB

Сингапурски долар:

120,00 SGD

Шведска крона:

640,00 SEK

Швейцарски франк:

100,00 CHF

Нов тайвански долар:

2700,00 TWD

Тайландски бат:

2800,00 THB

Британска лира/паунд:

60,00 GBP

Щатски долар:

90,00 USDЗабележка: За трансграничните плащания в евро (EUR) или шведски крони (SEK), направени между Акаунти, които са регистрирани в Европейския съюз или ЕИП, ще е в сила Таксата за вътрешни трансакции.

A3.6 Свързване и потвърждаване на кредитна карта и дебитна карта (проверка на данните за кредитна или дебитна карта).

Някои потребители, за да могат да увеличат лимита си за изпращане, или по преценка на PayPal, може да бъдат таксувани с такса за свързване и потвърждаване на кредитна карта и дебитна карта.

В зависимост от валутата

Австралийски долар:

2,00 AUD

Бразилски реал:

4,00 BRL

Канадски долар:

2,45 CAD

Чешка крона:

50,00 CZK

Датска крона:

12,50 DKK

Евро:

1,50 EUR

Хонконгски долар:

15,00 HKD

Унгарски форинт:

400 HUF

Израелски шекел:

8,00 ILS

Японска йена:

200,00 JPY

Мексиканско песо:

20,00 MXN

Новозеландски долар:

3,00 NZD

Норвежка крона:

15,00 NOK

Филипинско песо:

100,00 PHP

Полска злота:

6,50 PLN

Руска рубла:

60 RUB

Сингапурски долар:

3,00 SGD

Шведска крона:

15,00 SEK

Швейцарски франк:

3,00 CHF

Нов тайвански долар:

70,00 TWD

Тайландски бат:

70,00 THB

Британска лира/паунд:

1,00 GBP

Щатски долар:

1,95 USD


Тази сума ще бъде възстановена, когато успешно приключите процеса за потвърждаване на кредитната или дебитната карта.

A3.7 Заявка за записи

10,00 GBP или 12,00 EUR (на артикул)

Тази такса ще се прилага за заявки за информация във връзка с причините, поради които сме имали основание да откажем поръчка за плащане. Няма да Ви таксуваме за записи, поискани във връзка с добросъвестно повдигнато от Вас разглеждане на грешка с Вашия акаунт.

A3.8 Връщане на теглене от банка

Следната такса ще се прилага, когато потребителят опита да изтегли сума и това бъде неуспешно, понеже е предоставена погрешна информация за банкова сметка или информация за доставка.
Потребители от Чехия: 200 CZK

Потребители, които са регистрирани в Еврозоната: 3 EUR.

A3.9 Ценообразуване за благотворителност

Предмет на кандидатстване и предварително одобрение от PayPal

A3.9.1 Вътрешнонационална ставка за благотворителни организации

1,90% + фиксирана такса за благотворителност за всяка платежна трансакция.

A3.9.2 Фиксирана ставка за благотворителни организации

В зависимост от получената валута на плащането:

Австралийски долар:

0,30 AUD

Бразилски реал:

0,60 BRL

Канадски долар:

0,30 CAD

Чешка крона:

10,00 CZK

Датска крона:

2,60 DKK

Евро:

0,35 EUR

Хонконгски долар:

2,35 HKD

Унгарски форинт:

90 HUF

Израелски шекел:

1,20 ILS

Японска йена:

¥ 40 JPY

Малайзийски рингит:

2 MYR

Мексиканско песо:

4,00 MXN

Новозеландски долар:

0,45 NZD

Норвежка крона:

2,80 NOK

Филипинско песо:

15,00 PHP

Полска злота:

1,35 PLN

Руска рубла:

10,00 RUB

Сингапурски долар:

0,50 SGD

Шведска крона:

3,25 SEK

Швейцарски франк:

0,55 CHF

Нов тайвански долар:

10,00 TWD

Тайландски бат:

11,00 THB

Британска лира/паунд:

0,20 GBP

Щатски долар:

0,30 USD


A3.9.3 Трансгранична ставка за благотворителни организации

Ценообразуването на трансграничната ставка за благотворителност е същата като таксата за получаването на трансгранични плащания за търговска трансакция.

Забележка: За трансгранични плащания в евро (EUR) или шведски крони (SEK), направени между акаунти, които са регистрирани в Европейския съюз или ЕИЗ, ще е в сила ставката за вътрешни трансакции.

A3.10 Получаване на електронни чекове

Максималният лимит за таксата за плащане с електронен чек (въз основа на получената валута) се прилага както следва:

Австралийски долар:

50,00 AUD

Бразилски реал:

75,00 BRL

Канадски долар:

45,00 CAD

Чешка крона:

850,00 CZK

Датска крона:

250,00 DKK

Евро:

35,00 EUR

Хонконгски долар:

330,00 HKD

Унгарски форинт:

9250 HUF

Израелски шекел:

160,00 ILS

Японска йена:

4000 JPY

Малайзийски рингит

150,00 MYR

Мексиканско песо:

540,00 MXN

Новозеландски долар:

60,00 NZD

Норвежка крона:

270,00 NOK

Филипинско песо:

1900,00 PHP

Полска злота:

140,00 PLN

Руска рубла:

1400,00 RUB

Сингапурски долар:

60,00 SGD

Шведска крона:

320,00 SEK

Швейцарски франк:

50,00 CHF

Нов тайвански долар:

1350,00 TWD

Тайландски бат:

1400,00 THB

Британска лира/паунд:

30,00 GBP

Щатски долар:

45,00 USD

A3.11 Получаване на микроплащания

На база кандидатстване и предварително одобрение от PayPal можете да надстроите съществуващ акаунт да получи ставката за Микроплащания – моля, свържете се с нас, ако искате да направите това. Тази ставка ще се прилага за всички плащания за Търговски трансакции, които са получени във Вашия акаунт в PayPal.

A3.11.1 Такса за вътрешнонационални микроплащания

5% + фиксираната такса за микроплащания

A3.11.2 Такса за трансгранични микроплащания

6% + фиксираната такса за микроплащания

A3.11.3 Фиксирана ставка за микроплащания

Съгласно получената валута.

Австралийски долар:

0,05 AUD

Бразилски реал:

0,10 BRL

Канадски долар:

0,05 CAD

Чешка крона:

1,67 CZK

Датска крона:

0,43 DKK

Евро:

0,05 EUR

Хонконгски долар:

0,39 HKD

Унгарски форинт:

15 HUF

Израелски шекел:

0,20 ILS

Японска йена:

7 JPY

Малайзийски рингит

0,20 MYR

Мексиканско песо:

0,55 MXN

Новозеландски долар:

0,08 NZD

Норвежка крона:

0,47 NOK

Филипинско песо:

2,50 PHP

Полска злота:

0,23 PLN

Руска рубла:

2,00 RUB

Сингапурски долар:

0,08 SGD

Шведска крона:

0,54 SEK

Швейцарски франк:

0,09 CHF

Нов тайвански долар:

2 TWD

Тайландски бат:

1,80 THB

Британска лира/паунд:

0,05 GBP

Щатски долар:

0,05 USD


Забележка: За трансгранични плащания в евро (EUR) или шведски крони (SEK), направени между акаунти, които са регистрирани в Европейския съюз или ЕИЗ, ще е в сила ставката за вътрешни трансакции.

A3.12

Неактивен акаунт в PayPal

Таксата за неактивност на услугата ще бъде по-малката от таксата, посочена по-долу, или оставащия баланс в акаунта Ви. Таксата за неактивност на услугата не се прилага за лични акаунти, регистрирани в Гърция, както и за акаунти, регистрирани в Малта.

Евро:

10,00 EUR

Чешка крона:

270,00 CZK

Унгарски форинт:

3600,00 HUF

Швейцарски франк:

10,00 CHF

A4. Речник

A4.1 Плащане за „търговска трансакция“ включва купуването и продаването на стоки и услуги, осъществяването на каквито и да било други търговски трансакции или получаването на плащания, когато „поискате пари“ през PayPal.

A4.2 Плащане за „лична трансакция“ включва изпращане на пари (инициирано от раздела „Приятели и семейство“ в потока „Изпращане на пари“) и получаването на пари във Вашия акаунт в PayPal от приятели и семейни членове, без да се прави основна търговска трансакция (т.е. плащането няма за цел закупуването на стоки или услуги или провеждането на каквато и да било друга търговска трансакция).

Ако осъществявате търговска трансакция (например продавате стоки или услуги), не можете да искате от купувача да Ви изпрати плащане за лична трансакция във връзка с покупката. Ако направите това, PayPal може да анулира възможността Ви да получавате всякакви или всички плащания за лични трансакции. Моля, имайте предвид също така, че:

A4.2.1 не можете да изпращате пари за лична трансакция от някои държави (включително Китай и (в определени случаи) Германия);

A4.2.2 акаунтите, които са регистрирани в Бразилия и Индия, не могат нито да изпращат, нито да получават плащания за лични трансакции. Това означава, че не можете да изпращате плащания за лични трансакции към регистрирани в Бразилия или Индия акаунти; и

A4.2.3 подателят заплаща таксата.

A4.3 „Вътрешно/вътрешнонационално“ плащане означава, че както подателят, така и получателят са регистрирани в PayPal като жители на една и съща държава.

A4.4 „Трансгранично“ плащане означава, че подателят и получателят са регистрирани в PayPal като жители на различни държави. Някои държави са групирани заедно както следва с цел улесняване изчисляването на таксите за трансгранични плащания:

Име на групата

Държави

Европейска икономическа зона (ЕИЗ)

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Германия, Гърция, Гваделупа, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Мартиника, Майот, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Ватикана.

Северна Европа

Оландски острови, Дания, Фарьорски острови, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция.

Европа I

Австрия, Белгия, Нормандските острови, Кипър, Естония, Франция (включително Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюнион и Майот), Германия, Гърция, Ирландия, остров Ман, Италия, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Холандия, Португалия, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Обединено кралство, град Ватикана.

Европа II

Албания, Андора, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Грузия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Украйна.

Обединеното кралство

Гърнси, остров Ман, Джърси и Обединеното кралство.

A4.5 Процентните такси (например 2,90%) се отнасят до сума, равна на процент от сумата на плащането, която (освен ако не е посочено друго) се таксува във валутата, в която се получава плащането.

A4.6 Фиксираните такси за плащания по Търговски трансакции и плащания за Лични трансакции (освен ако не е посочено друго) се базират на валутата, в която е получено плащането, както следва:

Валута:

Такса:

Валута:

Такса:

Австралийски долар:

0,30 AUD

Новозеландски долар:

0,45 NZD

Бразилски реал:

0,60 BRL

Норвежка крона:

2,80 NOK

Канадски долар:

0,30 CAD

Филипинско песо:

15,00 PHP

Чешка крона:

10,00 CZK

Полска злота:

1,35 PLN

Датска крона:

2,60 DKK

Руска рубла:

10,00 RUB

Евро:

0,35 EUR

Сингапурски долар:

0,50 SGD

Хонконгски долар:

2,35 HKD

Шведска крона:

3,25 SEK

Унгарски форинт:

90,00 HUF

Швейцарски франк:

0,55 CHF

Нов израелски шекел:

1,20 ILS

Нов тайвански долар:

10,00 TWD

Японска йена:

40,00 JPY

Тайландски бат:

11,00 THB

Малайзийски рингит:

2,00 MYR

Британска лира/паунд:

0,30 GBP

Мексиканско песо:

4,00 MXN

Щатски долар:

0,30 USD

A4.7 Такси, които се начисляват в различни валути за изпращане на плащания: Някои Такси ще се плащат от Вас на PayPal във валути, различни от валутата на Баланса, от който изпращате сумата на плащането. В такъв случай ще извършим конвертиране на валута (съгласно раздела „Как конвертираме валута" и когато е приложимо съгласно A3.1 по-горе) от валутата на всеки съответен първоначален баланс във валутата, в която се дължи таксата, и ще съберем таксите от конвертирания баланс.