>> Преглед на всички споразумения

Правила и условия за услугата за изплащания през PayPal

Последна актуализация: 16 януари 2024 г.

 

Настоящите правила и условия за услугата за изплащания през PayPal уреждат използването от Ваша страна на услугата за изплащания през PayPal (преди наричана „Масови плащания“). Използването на услугата за изплащания през PayPal от Ваша страна също така е предмет на условията в Потребителското споразумение, Политиката за допустимо използване, Декларацията за поверителност на PayPal, както и на останалите приложими споразумения между Вас и PayPal.

 

Условия за допустимост за услугата за изплащания през PayPal

За да можете да използвате тази услуга, трябва да имате бизнес акаунт в PayPal, който да е в добро състояние, и да кандидатствате и получите разрешение за използването на услугата за изплащания през PayPal. Възможно е да приложим допълнителни условия за допустимост или впоследствие да ограничим достъпността до услугата за изплащания през PayPal.

След като получите одобрение, можете да използвате услугата за изплащания през PayPal, за да изпращате големи изплащания като комисионни, отстъпки, награди, стимули или плащания към множество получатели във връзка с бизнес дейността Ви. Възможно е да можете да изберете да изпращате изплащания към отговарящи на условията акаунти в PayPal.

Услугата за изплащания през PayPal е предназначена за бизнес клиенти с множество, групови и повтаряеми нужди от плащания. Ако искате да направите еднократни плащания, използвайте предназначените за тази цел услуги на PayPal. Услугата за изплащания през PayPal не може да се използва за заплати, продажба на продукти, изпращане на пари на роднини и приятели, плащане на търговец за покупки, закупуване на отключващи кодове или за каквато и да било употреба, за която определим, че надхвърля допустимото ниво на риск. Възможно е по всяко време да добавим допълнителни ограничения по наше усмотрение.

 

Такси

Можете да намерите таксите за изплащания през PayPal на страницата за такси.

 

Изисквания за Вашите получатели

За да могат да получават изплащания, Вашите получатели трябва да имат акаунт в PayPal, който отговаря на следните условия (“Отговарящ на условията акаунт”):

  • Се намира в отговаряща на условията юрисдикция
  • Позволява на получателя да получава плащания
  • Отговаря на всички приложими изисквания за проверки на PayPal, в т.ч. за потвърждение на имейл адрес и проверка на номера на мобилни телефони, когато е необходимо
  • Остава в добро състояние (например не е ограничен или лимитиран)

Времето за обработване на изплащането зависи от различни фактори, в т.ч. степента на интегриране (например дали правите изплащания през партида или API интеграция), местоположението на Вашия получател, броя подадени изплащания, както и вида и състоянието на акаунта в PayPal на получателя. Вашите получатели ще подлежат на всички приложими правила и условия, които уреждат акаунта им в PayPal, включително приложимите клиентски споразумения между тях и нас. Вие не сте бенефициент по никакви споразумения между нас и Вашия получател и нямате никакви права по силата на тези споразумения.

Запазваме си правото да прекратим, преустановим или възпрепятстваме използването на PayPal от страна на получателя, за да получава изплащания, включително поради която и да е от следните причини:

  • Получателят не разполага с отговарящ на условията акаунт
  • Получателят не е спазил приложимите закони или условията на споразумението си с PayPal, или представлява неприемлив риск за PayPal или други потребители на услугите на PayPal
  • Прекратяването или преустановяването се посочва в политиките и процедурите на PayPal, включително онези от тях, които се отнасят до сигурността, измами и рискове
  • Имейл адресът на получателя не е валидиран или телефонният номер на получателя не е активиран за мобилни плащания
  • PayPal премахне съответните услуги, които са налични по отношение на дадения получател

 

Непотърсени изплащания, връщания и сторнирания

Ако предвиденият от вас получател на изплащане не разполага с отговарящ на условията акаунт към момента, в който изпратите инструкциите за изплащането, той може да предяви изплащането, като разкрие такъв (ако това е позволено в държавата, където пребивава) или като предприеме стъпки за премахване на всички приложими ограничения върху акаунта в рамките на 30 дни. Ако получателят не предяви изплащането през това време, PayPal ще Ви върне сумата на непотърсеното изплащане, като приспадне всички приложими такси. Можете да ни инструктирате да анулираме дадено изплащане, което все още не е потърсено, но PayPal няма да е длъжна да сторнира никакви изплащания и няма да носи отговорност за неуспешно анулиране или сторниране на непотърсено изплащане преди изтичането на 30 дни. PayPal няма да има никаква по-нататъшна отговорност пред Вас или Вашия получател във връзка с каквито и да било непотърсени изплащания, след като Ви възстановим непотърсения баланс.

 

Отговорност за инструкции за изплащания; грешки с плащанията

Вие носите цялата отговорност за точността на всички инструкции за изплащания, които ни изпратите. Ние не носим никаква отговорност за липсващи, непълни или неточни инструкции за изплащания, нито за погрешно насочване на финансови средства, което се дължи на такива липсващи, непълни или неточни инструкции за изплащания. Вие поемате цялата отговорност, ако дадено плащане бъде насочено погрешно или изгубено поради потребителски идентификатор на получателя (например идентификатор на платец в PayPal), имейл адрес или телефонен номер, който сте ни предоставили и който е погрешен или принадлежи на друг потребител на PayPal, различаващ се от предвидения получател.

Възможно е да разчитаме единствено на потребителския идентификатор, имейл адреса, телефонния номер или друга информация, която е посочена в инструкциите за изплащането, независимо дали съответните идентификатори се различават с останалата информация в инструкциите за изплащането или данните за проверка на потребителя (например името по акаунта, който е свързан с имейл адреса на получателя). Ние нямаме никакво задължение да проверяваме информацията, съдържаща се в инструкциите за изплащането, и при никакви обстоятелства няма да носим отговорност за изплащания, които извършваме съгласно информацията в инструкциите за изплащането, които сте ни дали. Ако изплащането бъде насочено или приложено погрешно поради наша грешка, единствената ни отговорност ще бъде да възстановим сумата по погрешното или изгубено изплащане.

 

Съгласие на получателя за електронни съобщения

Вие носите цялата отговорност да гарантирате, че всички получатели на Вашите изплащания са избрали да получават плащания от Вас чрез приложимите услуги и са се съгласили да установим връзка с тях по имейл или текстови съобщения, както е приложимо. Като използвате услугата за изплащания през PayPal, Вие декларирате и гарантирате, че имейл адресите или телефонните номера, които използвате за връзка с клиентите, са Ви предоставени от всеки получател на изплащане, както и че използването на услугите от Ваша страна за връзка с клиентите Ви отговаря на приложимите закони и наредби. Възможно е да разгледаме използването на услугата от Ваша страна или да поискаме от Вас да предоставите доказателство, че Вашите получатели са предоставили изрично съгласие да получават изплащания и свързани имейл или текстови съобщения, като Вие се съгласявате при поискване да предоставите съответното доказателство. С получаването на това изрично съгласие Вие приемате, че споделянето на тази информация с нас не представлява “продажба” съгласно приложимите закони за защита на данните.

 

Без сдружаване или насърчаване

Вие носите цялата отговорност за взаимоотношенията Ви с получателите на изплащанията. Ние не поемаме никаква отговорност за Вашите продукти, услуги, съобщенията Ви с получателите на изплащането във връзка с бизнес дейността Ви или с използването на услугата за изплащания през PayPal. Когато използвате услугата за изплащания през PayPal, не трябва да намеквате, че PayPal или който и да било от нейните филиали Ви спонсорира или по друг начин подкрепя Вашите продукти, услуги или промоции. PayPal може да бъде описана само като метод за изплащане и не трябва да се споменава в никаква друга роля без нашето изрично писмено разрешение, като в рекламните си материали не трябва да рекламирате PayPal или да насърчавате своите получатели да си създадат акаунт в PayPal, без преди това да сте получили разрешение от PayPal. Ако PayPal поиска да премахнете някакви материали във връзка с горепосоченото, Вие се съгласявате да премахнете своевременно съответните материали в рамките на 48 часа от момента на получаване на молбата на PayPal.

Не можете да искате от получателите на изплащанията или по друг начин пряко или непряко да се опитвате да получите паролата за акаунтите им в PayPal или да разкривате акаунти в PayPal или задавате пароли от име на Вашите клиенти.

 

Цел на изплащанията; допълнителни ограничения

Вие носите цялата отговорност да предоставите точна информация относно целта на изплащанията. Информацията, която предоставите, ще бъде използвана, наред с други неща, за отчитането на данъци в САЩ и за спазването на други регулаторни изисквания. Възможно е PayPal да се уповава на Вашия избор за всякакви цели, в т.ч. за определяне на своите задължения за отчитане и удържане съгласно приложимите регламенти, вкл. Раздели 6050W и 3406 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ (IRC). Ако при извършването на дадено изплащане не посочите вид на изплащането, PayPal може да е длъжна да третира изплащането като подлежащо на докладване плащане съгласно приложимите регламенти, в т.ч. Раздели 6050W и 3406 на Кодекса за вътрешни приходи на САЩ.

Без да ограничаваме другите наши права и средства за защита, е възможно да преустановим или прекратим достъпа Ви до услугата за изплащания през PayPal или до акаунта Ви в PayPal, ако определим, че злоупотребявате с услугите на PayPal или с услугата за изплащания през PayPal, че съществува по-висок от приемливото риск, свързан с Вашето използване на услугите на PayPal или услугата за изплащания през PayPal, или че сте нарушили настоящите условия.