Програма за защита на продавача в PayPal

Последна актуализация: 28 май 2024 г.

 

Какво отговаря на условията

Ако продавате стока или услуга на даден купувач, можете да отговаряте на условията на програмата за защита на продавача в PayPal, чиито правила и условия са посочени тук и формират част от споразумението с потребителя. Когато се прилага, програмата за защита на продавача в PayPal Ви дава право да задържите пълната сума на покупката. PayPal определя по свое усмотрение дали претенцията Ви отговаря на условията на програмата за защита на продавача в PayPal въз основа на изискванията за допустимост, всяка информация или документация, предоставена по време на процеса на вземане на решение, или всяка друга информация, която PayPal сметне за уместна и подходяща при обстоятелствата. Не съществува лимит за броя на плащанията, които отговарят на условията на програмата за защита на продавача в PayPal. Чрез достъпа до страницата с детайли на трансакцията във Вашия акаунт в PayPal можете да идентифицирате трансакции, които може да отговарят на условията за защита по тази програма.

Защитата на продавача в PayPal може да се прилага, когато купувачите претендират, че:

 • Не е разрешил или не се облагодетелствал от парични средства, изпратени от неговия акаунт в PayPal (наричано претенция от вид „Неразрешена трансакция)“ и неразрешената трансакция се извършва в среда, хоствана от PayPal.
 • Не е получил артикула от Вас (наричано претенция от вид „Артикулът не е получен“); стига съответните претенции за неполучени артикули, резултат от продавачи, които завеждат предявявания на обратни начисления чрез издателите на картата си при финансирани чрез карта трансакции, да не отговарят на условията за защита на продавача в PayPal.

Защитата на продавача в PayPal може да се прилага и когато дадена трансакция е сторнирана поради успешното обратно начисление от купувач, тъй като съответният не е разрешил финансираното чрез карта плащане, или когато плащане, финансирано от банка, се сторнира от банката на купувача.

Този раздел описва защитата на продавача в PayPal така, както се отнася за Вас, но също така трябва да се запознаете с Въздействието на защитата на купувача в PayPal върху продавачите.

 

Основни изисквания

За да отговаряте на условията за защита на продавача в PayPal, трябва да бъдат изпълнени всички от следните основни изисквания, както и всякакви приложими допълнителни изисквания:

 • Основният адрес за Вашия акаунт в PayPal трябва да е в една от държавите, за които се прилага това споразумение с потребителя.
 • За претенции за неразрешени трансакции трябва да предоставите валидно доказателство за изпращането или доказателство за доставката, което демонстрира, че артикулът е бил изпратен или доставен на купувача не по-късно от два дена, след като PayPal Ви е уведомила за оспорването или сторнирането. Например, ако PayPal Ви информира за претенция за неразрешена трансакция на 1 септември, валидното доказателство за изпращане трябва да показва, че артикулът е изпратен на купувача не по-късно от 3 септември, за да отговаря на условията за защита на продавача в PayPal.
 • Артикулът трябва да бъде физическа, движима вещ, която може да бъде експедирана, с изключение на артикулите, които са предмет на допълнителните изисквания за нематериални стоки. Трансакциите, включващи артикули, които Вие доставяте лично във връзка с плащане, извършено във Вашия физически магазин, може също да отговарят на условията за защита на продавача в PayPal, доколкото купувачът е заплатил за трансакцията лично, като е използвал QR код в PayPal за трансакции за стоки и услуги.
 • Трябва да експедирате артикула на адреса за доставка на страницата с детайлите на трансакцията във Вашия акаунт в PayPal за трансакцията. Ако първоначално сте експедирали артикула до адреса за доставка на получателя на страницата с детайли на трансакцията, но артикулът по-късно е пренасочен към друг адрес, няма да отговаряте на условията за защита на продавача в PayPal. Затова препоръчваме да не използвате услуга за доставка, която е организирана от купувача, така че да можете да предоставите валидно доказателство за експедиране и доставка.
  • Изискването за експедиране не се прилага за отговарящи на условията включени трансакции за артикули, които сте доставили лично, но при условие че се съгласите да ни предоставите алтернативно доказателство за доставка или всякаква допълнителна документация или информация, свързана с трансакцията, която може да поискаме.
 • Трябва да отговаряте на исканията на PayPal за документация и друга информация своевременно, както е заявено в имейл кореспонденцията ни с Вас, или в нашата кореспонденция с Вас чрез Центъра за разрешаване на проблеми. Ако не отговорите на искането на PayPal за документация и друга информация в заявения срок, може да не отговаряте на условията за защита на продавача в PayPal.
 • Ако продажбата включва предварително поръчани или направени по поръчка стоки, трябва да ги експедирате в рамките на срока, който сте посочили в обявата. В противен случай се препоръчва да експедирате всички артикули в рамките на седем дни след получаването на плащането.
 • Предоставете доказателство за изпращане или доставка.
 • В случай на претенции за неразрешени трансакции плащането трябва да бъде отбелязано като "отговарящо на условията" или "частично отговарящо на условията" за защитата на продавача в PayPal на страницата "Данни за трансакцията".
 • Трябва да приемете едно плащане от един акаунт в PayPal за покупката (частичното плащане и/или плащането на вноски са изключени).

PayPal определя дали претенцията Ви отговаря на условията за защита на продавача в PayPal. PayPal ще взема решение, по свое собствено усмотрение, въз основа на изискванията за допустимост, всяка информация или документация, предоставена по време на процеса на вземане на решение, или всяка друга информация, която PayPal сметне за уместна и подходяща при обстоятелствата.

 

Допълнителни изисквания за „Артикулът не е получен“

За да отговаряте на условията за защита на продавача в PayPal за претенцията „Артикулът не е получен“ на купувача, трябва да отговаряте на основните изисквания и на допълнителните изисквания, посочени по-долу:

 • Трябва да предоставите доказателство за доставка, както е описано по-долу.

 

Допълнителни изисквания за нематериални стоки

За продажбата на нематериални стоки и услуги, които отговарят на условията за защита на продавача в PayPal, продажбата трябва да отговаря на основните изисквания и на следните допълнителни изисквания:

 • Изисквания за интеграция
  • Там, където сте интегрирали продукт за PayPal Checkout, трябва да използвате текущата версия на този продукт, ако приемате плащания директно чрез уеб сайт или оптимизиран за мобилни устройства уеб сайт.
  • Уверете се, че предавате информация за сесията към PayPal при финализиране, ако сте интегрирани с PayPal чрез трето лице или ако имате местна интеграция на приложение.
  • Може да важат други изисквания за интеграция в зависимост от Вашия бизнес модел. Ще Ви уведомим за тези изисквания предварително, ако е необходимо.
 • В случай на претенции за неразрешени трансакции, PayPal е маркирала трансакцията на нематериални стоки като „отговаряща на условията“ на страницата „Данни за трансакцията“ или Ви е уведомила по друг начин относно отговарянето на условията в писмена форма.
 • Доставен артикул и представено доказателство за доставка за нематериални стоки.

 

Установяване на доказателство за изпращане или доказателство за доставка

 

Неотговарящи на условията артикули и трансакции

Следните артикули или трансакции не отговарят на условията за защита на продавача в PayPal:

 • Недвижими имоти, включително жилищна собственост.
 • Превозни средства, включително, но не само, моторни превозни средства, мотоциклети, превозни средства за развлечение, самолети и лодки, с изключение на лично преносими леки превозни средства, използвани за развлекателни цели, като например велосипеди и колесни ховърбордове.
 • Фирми (купуване на фирми или инвестиции в такива).
 • Промишлени машини, използвани в производството.
 • Плащания, еквивалентни на пари в брой, включително артикули със запазена стойност, като например карти за подарък и предплатени карти.
 • Плащания, извършени във връзка със злато (независимо дали във физическа форма, или в търгувана на борсата форма).
 • Финансови продукти или инвестиции от всякакъв вид.
 • Незаменяеми токени (NFT) със стойност на трансакцията от:
  • 10 000,01 щ.д. или повече (или еквивалентна стойност в местна валута, изчислено към момента на трансакцията);
  • 10 000,00 щ.д. или по-малко (или еквивалентна стойност в местна валута, изчислено към момента на трансакцията), освен ако купувачът не заяви, че това е било неоторизирана трансакция и трансакцията отговаря на всички други условия за допустимост.
 • Хазарт, хазартни игри и/или друга дейност с входна такса и награда.
 • Дарения, включително плащания, получени под формата на обществено финансиране или обществено отдаване.
 • Плащания към държавни органи (с изключение на притежавани от държавата предприятия), държавни агенции или трети страни, които събират плащания от името на държавни органи или държавни агенции.
 • Плащания към каквито и да било услуги за плащане на сметки.
 • Артикули, за които купувачът претендира (при нас или при издателя на картата), че артикулът, който сте изпратили, не е това, което е поръчано (наричано претенция „До голяма степен в разрез с описано“).
 • Претенции Артикулът не е получен, които са подадени от купувача директно при издателя на картата му.
 • Физически, материални артикули, доставени лично, включително във връзка с плащане, извършено във Вашия физически магазин, освен ако купувачът не е заплатил за трансакция лично, като е използвал QR код в PayPal за стоки и услуги.
 • Всичко, което PayPal по свое собствено усмотрение определи, че е забранено от това потребителско споразумение или Политиката за допустимо използване на PayPal, дори ако трансакцията първоначално бъде маркирана като „отговаряща на условията“ или „частично отговаряща на условията“ в страницата „Данни за трансакцията“.
 • Плащания, извършени чрез услугата за изплащания през PayPal (преди „Масово плащане“).
 • Лични плащания, включително плащане, изпратено чрез функцията за приятели и членове на семейството на PayPal.
 • Плащания, които не са обработени през акаунт на купувач в PayPal, освен ако не сте получили трансакции за финализиране от гост в PayPal и Вашият бизнес акаунт е регистриран в САЩ, Обединеното кралство, Германия, Канада, Бразилия или Мексико.
 • Артикулите са изпратени, след като PayPal Ви посъветва да не освобождавате артикула.
 • Пътни билети, които са продадени от туристически превозвачи, в случаите, когато (1) купувачът заявява (или пред нас, или пред финансовата си институция), че това е било неразрешена трансакция и (2) съответната претенция е била подадена по-рано от 24 часа преди датата на пътуването.