PayPal

>> Преглед на всички споразумения

Споразумение на PayPal за алтернативни методи на плащане

Последна актуализация: 7 юни 2021 г.

Печат

Това са договорните условия между Вас и PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „ние“ или „нас“).

1. Относно тези условия

Тези условия се прилагат за използването от Ваша страна на някоя от нашите APM функционалности.

За справка:

 • APM функционалност е функционалност, предоставена от нас, която, ако е интегрирана във Вашето онлайн финализиране, позволява на Вашия клиент да избере и използва алтернативен метод на плащане (APM) (както е възможно да позволим от време на време), за да Ви плати; и
 • алтернативен метод на плащане(APM) е всеки метод на плащане, посочен в Приложение 1, който може да позволим на всеки да използва, без да има Акаунт, за да изпрати плащане по Вашия Акаунт при спазване на тези условия.

Споразумението с потребителя за държавата, в която сте регистрирани в PayPal като гражданин, съставлява част от настоящите условия. Думите с главна буква, които не са дефинирани в настоящите условия, са дефинирани в това Споразумение с потребителя. Доколкото е възможно, тези условия и Споразумението с потребителя трябва да се тълкуват като едно цяло. Когато възникне противоречие на тълкуването, настоящите условия имат приоритет пред Споразумението с потребителя до степента на противоречието.

Дефинициите на нашите Услуги в Споразумението с потребителя, когато се чете заедно с настоящите условия, включва нашата APM функционалност.

2. Приемане на тези условия

Вие се съгласявате с тези условия, като интегрирате нашата APM функционалност във Вашето онлайн финализиране/платформа.

Ако интегрирате нашата APM функционалност за Акаунт на друго физическо или юридическо лице:

 • Вие потвърждавате, че имате разрешение от това друго физическо или юридическо лице да се обвържете юридически с тези условия за и от негово име; и
 • това друго физическо или юридическо лице ще бъде правнообвързано с тези условия, а не Вие.

3. Използване на APM функционалността

Когато интегрирате нашата APM функционалност във Вашето онлайн финализиране, ние можем (но не сме задължени) да позволим на всеки да използва APM, за да Ви плати.

Приложение 1 към тези термини изброява всеки APM, който можем да предоставим на Вашите клиенти от време на време, и допълнителните разпоредби, свързани с получаването на плащания от клиенти, използващи този APM. Трябва да спазвате тези клаузи по всяко време.

Тъй като платецът не използва акаунт в PayPal за изпращане на плащане с APM, Вие не можете да използвате PayPal за проактивно възстановяване на плащания с APM, освен ако в Приложение 1 към настоящите условия не е посочено друго.

Не можете да получавате плащания с APM във валути, различни от посочените за дадени APMв Приложение 1 към настоящите условия.

Можете да използвате нашата APM функционалност само с Бизнес акаунт, а не с Личен акаунт.

Допълнителната процентна такса за получаване на международни търговски трансакции, посочени в Споразумението с потребителя, не се прилага, когато получавате APM плащания.

4. Вашата отговорност към нас

Може да третираме доставчиците на APM и шлюзовете за обработване на плащания, които ни помагат да Ви позволим да получавате плащания с APM по същия начин, по който третираме нашите придобиващи с банки/карти и/или други шлюзове за обработване на плащания по Споразумението с потребителя.

Плащанията с APM са изложени на риск от сторнирания от доставчика на APM, освен ако не е посочено друго в Приложение 1. Вашите задължения и отговорност към нас за тези сторнирания са същите като тези, които имате към нас за Сторнирания и/или Обратни начисления по Споразумението с потребителя. Доставчикът на APM може да повлияе на сторнирането на плащането с APM по същия начин, както банката на платеца може да повлияе на Сторниране и/или компанията на картата на платеца може да повлияе на Обратно начисление. Защитата на продавача не се прилага за плащания с APM.

След прекратяване на тези условия Вие ще продължите да носите отговорност към нас съгласно тези условия за обратни начисления на плащания с APM от доставчика на APM и всички Ваши оставащи задължения, произтичащи от Вашето използване на APM функционалността преди прекратяването.

5. Промени и прекратяване

Ние можем да добавяме към или да премахваме от списъка на APM/доставчиците на APM в Приложение 1 към настоящите условия по всяко време и без задължение за уведомяване.

В противен случай можем да променяме, изтриваме или добавяме към тези условия в съответствие с процеса на Промяна, посочен в Споразумението с потребителя. Ако не сте съгласни с дадена Промяна, можете да прекратите тези условия.

Вие можете да прекратите тези условия по всяко време, като премахнете нашата APM функционалност от своето онлайн финализиране и следвате всички други свързани с интегрирането стъпки, които PayPal може да Ви предостави от време на време. Това Ви позволява да спрете да позволявате на клиентите си да използват APM, за да Ви заплащат, но в противен случай Акаунтът Ви остава открит и Споразумението с потребителя остава в сила.

Ние имаме право по всяко време и поради всякаква причина и (когато е възможно) с предизвестие в разумен срок да прекратим, анулираме или преустановим Услугата доколкото тя се отнася до нашата APM функционалност и/или APM, без да носим отговорност към Вас.

Тези условия остават в сила дотолкова и доколкото е необходимо: (i) за да се справим с въпроси, произтичащи от Вашето използване на APM функционалността преди прекратяването; и/или (ii) за да спазим приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

Приложение 1

APM

Apple Pay Web
Тип плащане Apple Pay Wallet
Риск от обратно начисление Да
Гаранция за плащане Да (съгласно насоките за обработка на кредитни карти)
Възможност за възстановяване на суми Да
Минимум на трансакцията Няма данни
Максимум на трансакцията Няма данни
Специфични забранени стоки и услуги Моля, вижте списъка със забранени стоки и услуги, който можете да намерите в условията за Apple Pay Web на адрес https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Допълнителни условия

Моля, вижте допълнителните условия на адрес https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Тип плащане

Дебитна карта

Bancontact е Метод на плащане с дебитна карта, при който дебитна карта се издава от оторизирана кредитна институция, която позволява на клиентите да плащат директно за стоки и услуги от банковите си сметки.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

BLIK

Тип плащане

Банков превод в реално време

BLIK е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 PLN за трансакция

Максимум на трансакцията

10 000,00 PLN за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Трябва да показвате на видно място, на Вашия уеб сайт или устройство, както е приложимо, името или Търговските марки на BLIK по начин, съответстващ на Брандбука на BLIK.

EPS

Тип плащане

Банков превод в реално време

EPS е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. EPS се улеснява от банки, участващи в EPS.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на гаранцията за плащане от EPS.

Финландски онлайн банков превод (Verkkopankki)

Тип плащане

Банков превод в реално време

Finnish Online Bank Transfer е Метод за плащане на банкови преводи.

Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,65 EUR за трансакция

Максимум на трансакцията

20 000 EUR за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Освен забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: незаконни хазартни игри; проституция; фалшиви стоки; пиратството на продукти; незаконна продажба или разпространение на тютюневи изделия или порнография, или изобразяване на тежки актове на насилие; Nordea Bank не позволява зареждане на портфейли или предплатени продукти

Допълнителни условия

1. Вие трябва да предоставите всички необходими данни в съответствие със спецификациите, предоставени от PayPal. Неспазването на спецификациите за доставка на данни може да доведе до забавяне, спиране или анулиране на обработката на засегнатите продажби.

2. Вие ще компенсирате PayPal за разумните разходи, възникнали при спор, произтичащ във връзка с дадена Трансакция, ако PayPal участва активно в медиация или други подобни процедури между Клиент и Вас.

3. Максималният лимит на отговорността е фактурираната сума на продажбата (продажба на продукти или услуги от Вас на Клиента), с която са пряко свързани вредите, или 1000 EUR – в зависимост от това коя сума е по-ниска. Въпреки това обаче общата сума по отговорността не може да надвишава 5000 EUR. Тези ограничения не се прилагат, ако вредите са причинени от умишлено действие или груба небрежност.

Giropay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Giropay е метод на плащане на банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя:

Платежни инструменти (пари в брой, спестявания или електронни пари, валути, включително виртуални валути, като например биткойни, както и чекове), доколкото получателят на платежния инструмент не може да бъде идентифициран от Вас, с изключение на ваучери или продукти със съхранена стойност.

Допълнителни условия

 1. Giropay е ограничен до клиенти с достъп до съвместим с онлайн банкиране акаунт в оторизирана кредитна институция, базирана в Германия. PayPal не гарантира, че всички германски банкови сметки са съвместими с giropay.
 2. Трябва да се придържате към всички условия на Правилата и инструкциите на giropay, включително използването на логото на giropay, което е ограничено до европейския регион.
 3. При използването на giropay като метод на плащане Вие не трябва да изисквате данни на клиенти, по-специално – лични данни като IBAN или имена.
 4. Гаранцията за плащане с giropay е ограничена до 10 000 EUR на трансакция.
 5. Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на Гаранцията за плащане с giropay.
 6. Гаранцията за плащане с giropay изтича 6 седмици след получаване на дадената трансакция, обозначена с флаг като завършена или успешна, което е приложимо за Вас, освен ако не сте докладвали за претенцията в писмен вид преди изтичането на 6-седмичния период.

Mercado Pago 

Тип плащане 

Mercado Pago е доставчик на онлайн плащания, който позволява на купувачите в Бразилия и Мексико да извършват плащания с използване на кредитни карти, дебитни карти, предплатени карти, баланс на портфейла на Mercado Pago и други методи на плащане. 

Риск от обратно начисление 

Да 

Гаранция за плащане 

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях. 

Възможност за възстановяване на суми 

Да 

Минимум на трансакцията 

0,01 MXN на трансакция 

0,01 BRL на трансакция 

Максимум на трансакцията 

1 000 000,00 MXN на трансакция 

10 000 000,00 BRL на трансакция 

Специфични забранени стоки и услуги 

За Мексико:  

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: забранени са стоки и услуги съгласно правилата и условиятана Mercado Pago , както и следното: лекарства с рецепта, фармацевтични продукти, хранителни добавки, които не са разрешени за продажба, хазарт от всякакъв вид, финансови продукти и услуги, които не са одобрени от компетентни органи за финансов надзор, злонамерен софтуер (напр.фалшив антивирус, вируси и др.), финансиране на политически партии или дейности, директен маркетинг, операции с пощенски номер, банкови драфтове и пощенски преводи, клубове за търговия на едро, продажби на много нива тип пирамида, съвместен наем на жилища, организации, събиращи вземания, компании за факторинг, ликвидатори, компании за гаранции, адвокати по несъстоятелност, финансови съветници, собственост върху акции, доверителни фондове, инвестиционни фондове, обмен на валута, платежни нареждания от нефинансови институции, гаранционни и парични обменни бюра, пътнически чекове, свързани с пътуване услуги и круизи (с изключение на туристическите агенции), колекции от монети, печати, магазини за монети, филателия, AirTran Airways, AirTran Air, чекове за плащане, автоматични плащания и абонаменти, агенции за заетост и авансови пари или кредити. 

 

За Бразилия:  

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: услугите са забранени.  

Някои стоки са забранени от Mercado Pago съгласно неговите Правила и условия. За пълен списък на забранените стоки и услуги посетете: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Допълнителни условия 

За Мексико: услугите за плащане на Mercado Pago ще се подчиняват на Правилата и условията на Mercado Pago за Мексико.  

 

За Бразилия: услугите за плащане на Mercado Pago ще бъдат предмет на правилата и условията на Mercado Pago за Бразилия.

 

За Бразилия и Мексико: 

Нямате право да използвате марката, логото, търговското име и допълнителните права на интелектуална собственост на Mercado Pago, освен за да включите Mercado Pago като метод на плащане. Ако се опитате да използвате правата на интелектуална собственост на Mercado Pago по неразрешен начин, ние си запазваме правото да отменим услугите си. 

 

Mercado Pago не носи отговорност за допълнителни такси поради невъзможността Ви да подадете правилни данни за банката. 

 

Потребителят не може да препродаде услугите за управление на плащания на трети лица. 

iDEAL

Тип плащане

Банков превод в реално време

iDEAL е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. iDEAL е ограничен до използване от клиенти, които са получили онлайн банкова сметка, която е съвместима с iDEAL и се съхранява в банка, базирана в Нидерландия.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

 1. Трябва да направите информацията за процедурата за подаване на жалби лесно достъпна за клиентите на Вашия уеб сайт.
 2. Нямате право да предлагате Метода на плащане iDEAL чрез услуги за имейл връзки, освен ако не получите предварително писмено разрешение от PayPal. Връзката за плащане на iDEAL е URL адрес, който води към страницата Ви за плащане, на която клиентът може да инициира трансакция в iDEAL.
 3. Трябва да сътрудничите с искания за информация в конкретни ситуации, които изискват по-нататъшно разследване във връзка с метода на плащане iDEAL, както от време на време може да се получават уведомления за това от PayPal или от Вас.
 4. Наръчникът за интегриране за търговец в iDEAL е достъпен тук: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; трябва да спазвате правилата и условията за използване на iDEAL, включително използването на логото на iDEAL, както е описано в www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на гаранцията за плащане с iDEAL.
 6. Когато по собствена преценка на PayPal се считате за висок риск, PayPal си запазва правото да поиска от Вас да въведете регистрационен процес на Клиента, за да запишете поне следните данни относно Клиента:

а) име и имейл адрес;

б) номер на Акаунт и име за номера на банковата сметка, която се използва за извършване на покупки чрез Метода на плащане iDEAL;

в) допълнителна информация за потвърждаване в стъпка 2 и наблюдение на Трансакциите, например:

i. IP адрес

ii. пръстов отпечатък на браузъра

Iii. номер на мобилния телефон

Multibanco

Тип плащане

Банков превод в реално време

Multibanco е метод на плащане, ограничен до клиенти в Португалия, предлагащ две алтернативи за плащания: една от алтернативните са банкови преводи чрез портала за онлайн банкиране на клиента, а другата алтернатива е плащането в брой на банкомати на различни португалски банкови клонове.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Няма данни

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

99 999,99 EUR за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

MyBank

Тип плащане

Банков превод в реално време

MyBank е Метод за плащане на банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

За избягване на съмнения и в допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: дейности, които могат да бъдат наказуеми, като например застрашаване на малолетни, педофилия, порнография, за нарушения, свързани с произведения, защитени от права на интелектуална собственост и средства за плащане, неспазване на защитата на личните данни, със системи за автоматизирано обработване на данни, действия по изпиране на пари, неспазване на правилата за хазарта и залаганията, конни надбягвания, лотарии и разпоредби, свързани с упражняването на регулирани професии.

Допълнителни условия

Нямате право да използвате логото на My Bank и допълнителните права на интелектуална собственост, освен както е разрешено за тези услуги за алтернативни методи на плащане. За по-нататъшна употреба спазвайте Ръководството за бизнес на MyBank, което можете да намерите на следния уеб сайт https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ако се опитате да използвате логото на MyBank по неразрешен начин, по начин, който не е предвиден или позволен, или в съществено нарушение на тези изисквания, ние си запазваме правото да оттеглим услугите си.

PayU

Тип плащане

Банков превод в реално време

PayU е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01/Tx PLN; 0,01/Tx CZK

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Освен забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, фармацевтични продукти и хранителни добавки, които не са разрешени за продажба; лекарства, интоксиканти, включително дизайнерска дрога, както и оборудване и технологии, използвани за земеделие, производство, търговия и др.; хазарт без правно основание; оръжия, боеприпаси и газови ракети; онлайн услуги с порнографско съдържание, например чат стаи, видеокамери, VOD филми; финансови продукти и услуги, ако се предлагат като част от дейност, която не е под контрола на компетентните органи за финансов надзор; злонамерен софтуер, например фалшив софтуер, вируси и др.; политически партии и свързани уеб сайтове, използвани за подпомагането им или за събиране на парични средства за политически дейности; колективно финансиране; посредници, които приемат плащания от името на много получатели без правно основание или не отговарят на изискванията на картовите асоциации/органите на посредниците.

Допълнителни условия

1. Вие трябва да се уверите, че Клиентът е информиран в ясно разпознаваема и лесно достъпна форма, че трансакциите, извършени чрез метода на плащане PayU, са неотменими.

2. PayPal и PayU не носят отговорност за допълнителни такси, дължими поради неверни данни за банката, ако не сте се уверили, че са подадени само верни данни за банката.

3. Търговците, използващи метода на плащане PayU, носят отговорност за всички неразрешени или измамни Трансакции, направени с този Метод на плащане.

4. Вие трябва да се уверите, че:

а) всякакви данни за идентификация и/или удостоверяване на Клиента, които биха могли да се използват за подаване на поръчки, няма да се съхраняват по електронен път или да се записват в друга форма;

б) по време на въвеждането на данните за идентификация и/или удостоверяване на Клиента, които могат да бъдат използвани за подаване на поръчки, трети лица не могат да получат тези данни.

Разкриването на данните за идентифициране/удостоверяване на Клиента на трети лица е строго забранено.

POLi

Тип плащане

Банков превод в реално време

POLi е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. POLi е ограничено до клиенти, които имат акаунти в банкови институции в Австралия и Нова Зеландия. PayPal не гарантира, че всички банкови сметки в Нова Зеландия или Австралия са съвместими с POLi.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Не

Минимум на трансакцията

1,00 AUD/NZD за трансакция

Максимум на трансакцията

10 000,00 AUD/NZD за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: хазарт.

Допълнителни условия

Няма данни

Przelewy24 (P24)

Тип плащане

Банков превод в реално време

Przelewy24 е метод за плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,05 PLN за трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Всяка трансакция е свързана с уникален номер на трансакцията и други детайли („Детайли на трансакцията“), за да се улеснят запитванията или потенциалните оплаквания. Вие ще записвате Детайлите на трансакцията по сигурен начин. Всички оплаквания, свързани с неточно изпълнени трансакции, се подават директно до PayPal, като компанията след това ще изпрати въпроса до Схемата за плащане на Pzrelewy24 за разследване. Във връзка с такива оплаквания трябва да предоставите следните детайли:

а) имейл адрес;

б) номер на трансакцията;

в) сума на трансакцията;

г) пълно име на титуляра на първоначалната банкова сметка, от която е трябвало да се прехвърли сумата на трансакцията;

д) име на банката, която съхранява акаунта, от който е трябвало да бъде прехвърлена сумата на трансакцията или към която е прехвърлена трансакцията, както е приложимо;

е) дата на трансакцията;

ж) в случай на плащане от карта: името на картата; и

з) в случай на плащане с SMS: мобилен телефонен номер на клиента.

Независимо от гореизложеното, прегледът на всякакви жалби, свързани с трансакции, направени 90 или повече дни преди съответното

оплакване, може да бъде отказан от схемата за плащания Przelewy24.

Safetypay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Safetypay е метод на плащане с банково прехвърляне. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

15 000 EUR

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към всички гореизброени забранени стоки и услуги, не трябва да използвате Safetypay, за да приемате плащания за, правите плащания към или пряко или непряко подпомагате: незаконни записи; фалшиви артикули; стоки под ембарго; незаконни лекарства/наркотици и принадлежности; обидни, расово или културно безчувствени материали; порнографско съдържание, материали, и/или услуги, включително, но не само, порнографски книги и видеоклипове, порнографски телефонни разговори, порнографски уеб сайтове, услуги за компаньонки/ескорти, услуги за запознанства (с цел секс), поръчки на жени по пощата, разнообразни порнографски развлечения; пари в брой; щети, загуби, санкции или глоби от какъвто и да било вид; разходи или такси над нормалната цена на стоките или услугите на търговеца (приложими данъци) или такси, които клиентите не са одобрили изрично; просрочени суми или суми, които покриват върнати или стопирани чекове; продажби от трети страни; суми, които не представляват истински продажби на стоки и услуги от фирмата на търговеца (напр. покупки от собственици на търговеца (или членове на техните семейства); незаконни бизнес трансакции; пране на пари или финансиране на терористични дейности.

Допълнителни условия

Няма данни

Satispay

Тип плащане

Портфейл

Satispay предоставя платформа за мобилни плащания с поддръжка на банкови сметки.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 EUR

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към тези забранени стоки и услуги, които са изброени по-горе, Вие няма да използвате Satispay, за да приемате плащания за, да извършвате плащания към или пряко или непряко да подкрепяте:

а)  телекомуникационни услуги, включително селищни и междуселищни разговори, разговори с кредитни карти, разговори чрез телефони и факсове с карти с магнитна ленти;

б)  Парични нареждания – безналичен превод;

в)  Заложни къщи;

г)  Изходящ телемаркетинг;

д)  Входящ телемаркетинг;

е)  Агенции за билети (радио, телевизионен и друг директен маркетинг, който не е класифициран другаде);

ж)  Финансови институции – ръчно изплащане на пари в брой;

з)  Финансови институции – автоматично изплащане на пари в брой;

и)  Плащания по заеми, институции;

й)  Нефинансови институции – чуждестранна валута, парични ордери (без безналични преводи), провизионни сертификати и пътни чекове;

к)  Дилъри – ценни книжа, взаимни фондове, акции, стоки, облигации;

л)  Временно споделяне;

м)  Услуги за запознанства и ескорт;

н)  Услуги по пазаруване и шопинг, както и клубове;

o)  Агенции за отчитане на потребителските кредити;

п)  Агенции за работа и временна заетост;

р)  Залози (включително лотарийни билети, чипове за казино игри, залагания извън пистите и облози).

Допълнителни условия

Търговците потвърждават и се съгласяват, че личните данни ще бъдат прехвърлени на Satispay за обработването на трансакциите. Тези лични данни ще бъдат обработвани от Satispay в съответствие с нейното известие за поверителност, което можете да намерите на адрес: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Тип плащане

Банков превод в реално време

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung е Метод за плащане на банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

Trustly

Тип плащане

Банков превод в реално време

Риск от обратно начисление

Не (след като парите са уредени в акаунта на Търговеца)

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 EUR на трансакция. (при спазване на условията, наложени от банката на клиента)

Максимум на трансакцията

При спазване на условията, наложени от банката на клиента

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: Bitcoin

Допълнителни условия

(1) Вие трябва да гарантирате, че логотипите и търговските марки на Trustly са изложени и представени по привлекателен и подходящ начин и в съответствие с приложимите изисквания за представяне на услугата, както са определени на: https://trustly.com/en/developer/documents

(2) Вие приемате и се съгласявате, че: (а) Услугата Trustly зависи от функционалността на системи на трети лица, предимно банки, и Trustly не гарантира функционалността на услугата си в случай на повреда, неизправност или корекция в рамките на или свързани с такива системи на трети лица; (б) Скоростта на трансакциите може да бъде неблагоприятно повлияна в моменти, когато обемите на трансакциите се увеличават значително или по време на планираната поддръжка на услугата Trustly; и (в) PayPal и Trustly не носят отговорност за загуби или вреди в резултат на влошаване на функционалността на системи на трети лица, както е описано в подраздел (а) тук, или по време на значителни пикове на обемите на трансакциите или планирана поддръжка на услугата Trustly, както е описано в подраздел (б) тук.

Trustpay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Trustpay е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Няма данни

Минимум на трансакцията

0,01 EUR на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: оръжия или сродни предмети (напр. огнестрелни оръжия, части за огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове), финансови продукти, наподобяващи Понци схема, незаконни наркотици и принадлежности за наркотици, онлайн търговци на антики и продавачи на исторически реплики.

Допълнителни условия

 1. Ще позволите на PayPal да получи достъп до уеб сайта Ви чрез ръчно наблюдение, автоматично „индексиране“ или други автоматизирани техники за търсене, за да се потвърди точността на съдържанието. Въпреки това обаче PayPal няма задължение да следи точността на Вашия уеб сайт.
 2. Вашето стандартно Споразумение за търговец трябва да съдържа клаузи за прекратяване на договора с незабавно действие, в случай че Търговецът не достави закупените стоки или услуги, отхвърли оплакванията за стоки или услуги без оправдание или отказва да даде възможност за връщане на стоки без обосновка.
 3. Услугата TrustPay може да бъде прекратена без причина с предизвестие от 3 (три) седмици.
 4. Вие ще сътрудничите по всяко време на PayPal, за да изследвате всяка подозирана незаконна, измамна или неправилна дейност, извършвана от лице, което има достъп до услугата TrustPay.
 5. Трябва ясно да разкриете на уеб сайта си:
  1. Вашите данни за идентификация на търговец;
  2. пълна спецификация на предлаганите стоки и/или услуги, включително тяхната цена и клиринговата валута;
  3. описание на процедурата за подаване на оплаквания и връщането на стоки или услуги, включително информация за правата на потребителите;
  4. метод на възстановяване (връщане) на плащания, получени от клиентите на Търговеца;
  5. информация за контакт с отдела за обслужване на клиенти;
  6. ограничения за износ, ако има такива, наложени върху предлаганите стоки; и
  7. метод на доставка на предоставените стоки/услуги
 6. Вие гарантирате, че нито Вие, нито Вашите директори или бенефициарни собственици фигурирате в консолидирания списък с лица, групи и образувания, които подлежат на финансови санкции на ЕС, както е публикувано от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност.
 7. TrustPay има право да не кредитира или прехвърля парични средства на PayPal във Ваша полза, ако: (1) данните за платеца не са ясни, разбираеми и достатъчно конкретни, (2) трансакцията противоречи на приложимото законодателство; или (3) има основателно подозрение, че съответната трансакция е свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност.