>> Преглед на всички споразумения

Споразумение на PayPal за алтернативни методи на плащане

Последна актуализация на 8 юли 2024 г.

Изтегляне на PDF

Това са договорните условия между Вас и PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „ние“ или „нас“).

1. Относно тези условия

Тези условия се прилагат за използването от Ваша страна на някоя от нашите APM функционалности.

За справка:

  • Функционалността АМП е функционалност, която предоставяме и която, ако бъде интегрирана във Вашето онлайн финализиране или при изпращането на фактура като искане за плащане, позволява на Вашия клиент да избере и използва който и да е алтернативен метод на плащане (АМП) (както е възможно да позволим), за да Ви плати; и
  • алтернативен метод на плащане(APM) е всеки метод на плащане, посочен в Приложение 1, който може да позволим на всеки да използва, без да има Акаунт, за да изпрати плащане по Вашия Акаунт при спазване на тези условия.

Споразумението с потребителя за държавата, в която сте регистрирани в PayPal като гражданин, съставлява част от настоящите условия. Думите с главна буква, които не са дефинирани в настоящите условия, са дефинирани в това Споразумение с потребителя. Доколкото е възможно, тези условия и Споразумението с потребителя трябва да се тълкуват като едно цяло. Когато възникне противоречие на тълкуването, настоящите условия имат приоритет пред Споразумението с потребителя до степента на противоречието.

Дефинициите на нашите Услуги в Споразумението с потребителя, когато се чете заедно с настоящите условия, включва нашата APM функционалност.

2. Приемане на тези условия

Вие се съгласявате с тези условия, когато интегрирате нашата функционалност за АМП във Вашето онлайн финализиране/Вашата платформа или изпращане фактура като искане за плащане.

Ако интегрирате нашата APM функционалност за Акаунт на друго физическо или юридическо лице:

  • Вие потвърждавате, че имате разрешение от това друго физическо или юридическо лице да се обвържете юридически с тези условия за и от негово име; и
  • това друго физическо или юридическо лице ще бъде правнообвързано с тези условия, а не Вие.

3. Използване на APM функционалността

Когато интегрирате нашата функционалност за АМП във Вашето онлайн финализиране или изпратите фактура като искане за плащане, ние можем (но не сме задължение) да позволим на всеки да използва АМП , за да Ви плати.

Приложение 1 към тези термини изброява всеки APM, който можем да предоставим на Вашите клиенти от време на време, и допълнителните разпоредби, свързани с получаването на плащания от клиенти, използващи този APM. Трябва да спазвате тези клаузи по всяко време.

Тъй като платецът не използва акаунт в PayPal за изпращане на плащане с APM, Вие не можете да използвате PayPal за проактивно възстановяване на плащания с APM, освен ако в Приложение 1 към настоящите условия не е посочено друго.

Не можете да получавате плащания с APM във валути, различни от посочените за дадени APMв Приложение 1 към настоящите условия.

Можете да използвате нашата функционалност за АМП само с бизнес акаунт, но не и с личен акаунт, освен ако не използвате личен акаунт, за да изпратите фактура като искане за плащане за стоки и услуги.

4. Вашата отговорност към нас

Може да третираме доставчиците на APM и шлюзовете за обработване на плащания, които ни помагат да Ви позволим да получавате плащания с APM по същия начин, по който третираме нашите придобиващи с банки/карти и/или други шлюзове за обработване на плащания по Споразумението с потребителя.

Плащанията с APM са изложени на риск от сторнирания от доставчика на APM, освен ако не е посочено друго в Приложение 1. Вашите задължения и отговорност към нас за тези сторнирания са същите като тези, които имате към нас за Сторнирания и/или Обратни начисления по Споразумението с потребителя. Доставчикът на APM може да повлияе на сторнирането на плащането с APM по същия начин, както банката на платеца може да повлияе на Сторниране и/или компанията на картата на платеца може да повлияе на Обратно начисление. Защитата на продавача не се прилага за плащания с APM.

След прекратяване на тези условия Вие ще продължите да носите отговорност към нас съгласно тези условия за обратни начисления на плащания с APM от доставчика на APM и всички Ваши оставащи задължения, произтичащи от Вашето използване на APM функционалността преди прекратяването.

5. Промени и прекратяване

Ние можем да добавяме към или да премахваме от списъка на APM/доставчиците на APM в Приложение 1 към настоящите условия по всяко време и без задължение за уведомяване.

В противен случай можем да променяме, изтриваме или добавяме към тези условия в съответствие с процеса на Промяна, посочен в Споразумението с потребителя. Ако не сте съгласни с дадена Промяна, можете да прекратите тези условия.

Вие можете да прекратите тези условия по всяко време, като премахнете нашата функционалност за АМП от Вашето финализиране и изпълните всички други свързани с интеграцията стъпки, които PayPal може да Ви предостави от време на време, или в приложимите случаи като преустановите използването на продукта за фактуриране, който Ви е предоставен от PayPal. Това Ви позволява да спрете да позволявате на клиентите си да използват АМП, за да Ви заплащат, но в противен случай Вашият акаунт остава открит и Споразумението с потребителя остава в сила.

Ние имаме право по всяко време и поради всякаква причина и (когато е възможно) с предизвестие в разумен срок да прекратим, анулираме или преустановим Услугата доколкото тя се отнася до нашата APM функционалност и/или APM, без да носим отговорност към Вас.

Тези условия остават в сила дотолкова и доколкото е необходимо: (i) за да се справим с въпроси, произтичащи от Вашето използване на APM функционалността преди прекратяването; и/или (ii) за да спазим приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

 

Приложение 1

APM

AliPay
Тип плащане

Портфейл

Alipay е цифров портфейл, който може да се използва от всички клиенти, които са регистрирани като членове на Alipay.

Риск от обратно начисление Не
Гаранция за плащане Не
Възможност за възстановяване на суми Да
Минимум на трансакцията Няма данни
Максимум на трансакцията 50 000 RMB на ден
Специфични забранени стоки и услуги Вижте допълнителните условия
Допълнителни условия

Вие ще гарантирате, че услугите на Alipay няма да се използват за:

  1. Незаконни политически аудио-визуални продукти и публикации, незаконни реакционни карти и програмни канали, тайни държавни документи и информация, други реакционни статии и речи.
  2. Хазартни инструменти, частни лотарии, хазартни услуги, лотарийни билети, продажби с пирамидни структури, фючърси на злато, щастливи изтегляния, високорискови услуги.
  3. Инструменти за приемане на лекарства/наркотици, боеприпаси и оръжия/огнестрелни оръжия и аксесоари, контролирани инструменти, престъпни артикули, фойерверки и бомбички, отровни артикули и опасни химикали, лекарства за възрастни (напр. афродизиаци).
  4. Услуги за кредитни спекулации (включително спекулация на кредитна оценка по Taobao), услуги за осребряване на кредитни карти, уеб сайтове за колективно набиране на средства, фалшиви валути, трансакции по банкова сметка (банкови карти), акции, фондове, застраховки, застрахователни платформи, периодично инвестиране в злато, банкови финансови продукти, услуги за кешбек, предплатени карти с единична цел, ценни книжа, незаконно набиране на средства, валутни услуги, виртуална валута в чуждестранни сметки, разписки (фактури), Bitcoin, Litecoin, YBcoin и други виртуални валути, трансакции, MCard и др., търгове, заложни къщи, платежни институции, циркулиращи RMB, чуждестранни валути.
  5. Диагностика на пола на плода, човешки органи, услуги по сурогация, услуги за прегледи, медицински изделия, контактни лещи.
  6. Свързани с хакове, злонамерен софтуер, други софтуерни услуги, които застрашат Alibaba и дъщерните дружества на Alibaba, услуги за видео чат, уеб сайтове на религиозна тематика, онлайн гробища, поклонения и други услуги, следене на информация за компютърна поверителност, наблюдение на сателитни канали и др., шпионски инструменти, други лични статии или услуги, информация за лични карти и друга информация, която нарушава поверителността на други хора, издаването на сертификати и щамповане на печати.
  7. Свързани с чужбина услуги за сватовство, артикули и услуги в нарушение на съответните държавни разпоредби, лошо качество (фалшификат) на храна, тютюн, суров петрол, благотворителности, контрабандни артикули, специални разпоредби за конкретни периоди от време (напр. Олимпийските игри), културни реликви, луксозни стоки, автомобилни продажби и услуги за отдаване под наем.
Apple Pay Web
Тип плащане Apple Pay Wallet
Риск от обратно начисление Да
Гаранция за плащане Да (съгласно насоките за обработка на кредитни карти)
Възможност за възстановяване на суми Да
Минимум на трансакцията Няма данни
Максимум на трансакцията Няма данни
Специфични забранени стоки и услуги Моля, вижте списъка със забранени стоки и услуги, който можете да намерите в условията за Apple Pay Web на адрес https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Допълнителни условия

Моля, вижте допълнителните условия, които са в сила относно интегрирането на функционалността за АМП във Вашето онлайн финализиране/Вашата платформа, на адрес https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Тип плащане

Дебитна карта

Bancontact е Метод на плащане с дебитна карта, при който дебитна карта се издава от оторизирана кредитна институция, която позволява на клиентите да плащат директно за стоки и услуги от банковите си сметки.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

Bancomat Pay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Риск от обратно начисление

Да

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Без лимит в зависимост от споразумението с банката-издател относно максималната сума за клиента

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

  1. Bancomat Pay е ограничено до клиенти в Италия, Ватикана и Сан Марино.
  2. Трябва да гарантирате, че търговската марка на Bancomat Pay се показва и използва единствено в съответствие с приложимите изисквания, които са посочени в Регламента на Bancomat Pay относно използването на търговски марки: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
  3. Преди да се потвърди плащането, трябва да предоставите на Клиента:

i) точно описание на закупуваните стоки или услуги;

ii) общата сума на плащането;

iii) разписка (в хартиен или електронен формат) с данните за плащането.

BLIK

Тип плащане

Банков превод в реално време

BLIK е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 PLN за трансакция

Максимум на трансакцията

10 000,00 PLN за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Трябва да показвате на видно място, на Вашия уеб сайт или устройство, както е приложимо, името или Търговските марки на BLIK по начин, съответстващ на Брандбука на BLIK.

EPS

Тип плащане

Банков превод в реално време

EPS е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. EPS се улеснява от банки, участващи в EPS.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на гаранцията за плащане от EPS.

Финландски онлайн банков превод (Verkkopankki)

Тип плащане

Банков превод в реално време

Finnish Online Bank Transfer е Метод за плащане на банкови преводи.

Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,65 EUR за трансакция

Максимум на трансакцията

20 000 EUR за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Освен забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: незаконни хазартни игри; проституция; фалшиви стоки; пиратството на продукти; незаконна продажба или разпространение на тютюневи изделия или порнография, или изобразяване на тежки актове на насилие; Nordea Bank не позволява зареждане на портфейли или предплатени продукти

Допълнителни условия

1. Вие трябва да предоставите всички необходими данни в съответствие със спецификациите, предоставени от PayPal. Неспазването на спецификациите за доставка на данни може да доведе до забавяне, спиране или анулиране на обработката на засегнатите продажби.

2. Вие ще компенсирате PayPal за разумните разходи, възникнали при спор, произтичащ във връзка с дадена Трансакция, ако PayPal участва активно в медиация или други подобни процедури между Клиент и Вас.

3. Максималният лимит на отговорността е фактурираната сума на продажбата (продажба на продукти или услуги от Вас на Клиента), с която са пряко свързани вредите, или 1000 EUR – в зависимост от това коя сума е по-ниска. Въпреки това обаче общата сума по отговорността не може да надвишава 5000 EUR. Тези ограничения не се прилагат, ако вредите са причинени от умишлено действие или груба небрежност.

Giropay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Giropay е метод на плащане на банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

1,00 € на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя:

Платежни инструменти (пари в брой, спестявания или електронни пари, валути, включително виртуални валути, като например биткойни, както и чекове), доколкото получателят на платежния инструмент не може да бъде идентифициран от Вас, с изключение на ваучери или продукти със съхранена стойност.

Допълнителни условия

  1. Giropay е ограничен до клиенти с достъп до съвместим с онлайн банкиране акаунт в оторизирана кредитна институция, базирана в Германия. PayPal не гарантира, че всички германски банкови сметки са съвместими с giropay.
  2. Трябва да се придържате към всички условия на Правилата и инструкциите на giropay, включително използването на логото на giropay, което е ограничено до европейския регион.
  3. При използването на giropay като метод на плащане Вие не трябва да изисквате данни на клиенти, по-специално – лични данни като IBAN или имена.
  4. Гаранцията за плащане с giropay е ограничена до 10 000 EUR на трансакция.
  5. Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на Гаранцията за плащане с giropay.
  6. Гаранцията за плащане с giropay изтича 6 седмици след получаване на дадената трансакция, обозначена с флаг като завършена или успешна, което е приложимо за Вас, освен ако не сте докладвали за претенцията в писмен вид преди изтичането на 6-седмичния период.

GrabPay

Тип плащане

Портфейл

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, съгласно тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 SGD

Максимум на трансакцията

5000,00 SGD

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя, вижте допълнителните условия по-долу. 

Допълнителни условия

  1. Търговецът трябва да спазва Условията на услугата GrabPay, които включват Декларацията за поверителност на GrabPay (можете да я намерите на адрес https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
  2. Търговецът не трябва да налага допълнителна такса или друга такса за приемането на GrabPay като метод на плащане без предварителното писмено съгласие на GrabPay. Това не пречи на търговците да начисляват такса за обработване във връзка с продажбата на стоки или услуги.
  3. Възстановяванията на суми се инициират само чрез интерфейса на системата GrabPay, предоставен от доставчика на алтернативен метод за плащане. Ако Търговецът използва алтернативен метод за възстановяване на сумата, включително, но не само, банков превод или възстановяване на сума в брой, GrabPay не е страна по какъвто и да е начин и възстановяването на сумата ще бъде между Търговеца и Клиента.
  4. При поискване търговецът ще съдейства в нужната степен за разследване на дадена трансакция, включително като предостави на доставчика на алтернативния метод на плащане всяка документация и/или информация, свързана с дадена трансакция, в рамките на четиринадесет (14) дни и, ако е приложимо, следва да гарантира, че са предприети всички стъпки, които са необходими за спазването на това изискване за сътрудничество.
  5. Въз основа на това разследване GrabPay ще реши дали сумата за дадена трансакция трябва да бъде възстановена на Клиента. Търговецът е наясно и приема, че решението на GrabPay е окончателно и доставчикът на алтернативния метод за плащане ще изпълни възстановяването на сумата, ако и както е указано от GrabPay. Ако се изисква възстановяване на сумата на Клиента, PayPal и Търговецът носят пълна отговорност за всяка сума за възстановяване, както и за всички други разходи, директно свързани с това възстановяване на сума.
  6. GrabPay си запазва правото да наложи ограничения на услугата по всяко време, включително отхвърляне или ограничаване на трансакции.
  7. Търговецът трябва да третира GrabPay равностойно с всички други предлагани методи на плащане, на уеб сайтовете на търговците, техните рекламни и промоционални материали и други външни публикации. По-конкретно:
    1. Поставянето на логото и бутоните за избор на GrabPay са по същество подобни на поставянето на алтернативни средства за плащане и видимостта на логото и бутоните за избор на GrabPay са равностойни с други средства за плащане;
    2. GrabPay получава еднакво отношение с алтернативни средства за плащане в процеса на финализиране на мястото за продажби на Търговеца, както и в правилата, условията, ограниченията или таксите, предложени или предоставени от Търговците на Клиентите; и
    3. Нищо не пречи или не поставя в неизгодно положение избора на Клиента на GrabPay, не разубеждава потребителя да използва GrabPay или не насърчава Клиента да използва алтернативен метод на плащане.
  8. Търговците, които предлагат GrabPay на клиентите си, се ангажират да не (i) характеризират неправилно или омаловажават GrabPay като метод на плащане или като компания, или (ii) да не заявяват, че друг метод на плащане е по-добър или за предпочитане пред GrabPay, или да не изразяват предпочитание към други методи на плащане пред GrabPay.
  9. Търговецът ще спре да използва логата, търговските марки или други марки на GrabPay („марките на GrabPay“) в рамките на тридесет дни от получаването на искане за това, ако GrabPay определи по разумно усмотрение, че използването опетнява, зацапва или разрежда марките на GrabPay или представлява злоупотреба със свързаната добра воля.
  10. Методът на плащане GrabPay не може да се използва за определени стоки и услуги, които са посочени по-долу, както и в Условията на услугата на GrabPay. GrabPay си запазва правото да актуализира Условията на услугата на GrabPay по всяко време, като в случай на несъответствия между списъка по-долу и Условията на услугата на GrabPay предимство ще имат Условията на услугата на GrabPay.

а)  Мултимедия за възрастни, изобразяваща или свързана с незаконна дейност, като детска порнография, изнасилване, кръвосмешение и др.; сексуално ориентирани материали или услуги; всякакви стоки или услуги, подкрепящи омраза, насилие, вреда или нетолерантност във всякаква форма;

б)  Авиолинии от всякакъв вид, включително, но не само, редовни търговски авиолинии, нискобюджетни превозвачи, чартърни и самолетни туроператори, частни самолети и въздушно такси; нелицензирани туристически агенти; хотели и услуги за настаняване от всякакъв вид (като хостели, апартаменти, апартаменти с обслужване, мотели, курорти, вили); споделяне на имоти, временно ползване на недвижима собственост, обмен на къщи, отдаване под наем, нощувка със закуска и подобни дейности; организатори на събития, продажба/препродажба на билети, планиране на събития и свързаните с тях услуги;

в)  Алкохолни продукти и напитки; тютюневи изделия, цигари, пури, електронни цигари и подобни изделия (като например резервни части и презареждане); бижутерия, скъпоценни камъни и ценни метали; продажби на автомобили (нови и използвани моторни превозни средства от всякакъв вид); нефт и газ, нефт и производни продукти; предплатени телефонни карти, телефонни услуги и мобилни телефони; спа процедури, услуги за релаксиране и масаж

г)  Стоки с марка, търговска марка или с авторско право от какъвто и да е вид, освен ако продавачът не е притежател на интелектуалната собственост/авторското право или лицензополучател, услуги за заобикаляне, устройства или софтуер, използвани за заобикаляне на закона или премахване на авторски права; артикули, които нарушават авторски права, търговска марка, право на публичност или поверителност или друго право на собственост съгласно законите на Сингапур или която и да е юрисдикция; предварително написани есета, документи и домашни услуги;

д)  Компютърна техническа поддръжка и ИТ бюра за помощ; споделяне на файлове и свързани с тях услуги; продажба на дейност в социалните медии, измама с кликове, включително, но не само, продажбата на харесвания във Facebook, последователи в Twitter, гледания в YouTube; абонаменти, членства, безплатни пробни периоди и подобни бизнес модели, при които дадена покупка е обусловена от абонамент

е)  Измамни бизнес практики като схема на Понци/пирамидални схеми, маркетинг на много нива, гарантирани резултати, инвестиционни или търговски курсове и услуги; предлагане или получаване на плащания с цел подкупи или корупция; елементи, които насърчават, популяризират, улесняват или инструктират други да извършват незаконна дейност; откраднати стоки, включително незаконно придобити или копирани дигитални и виртуални стоки; продажбите на продукти или услуги, които според държавните агенции в Сингапур може да са измамни или трансакциите по които да бъдат извършвани от клиентите в нарушение на законите на Сингапур; личната информация на трети лица в нарушение на законите на Сингапур; услуги без добавена стойност от какъвто и да било вид, включително, но не само, препродажба на държавни предложения без разрешаване или добавена стойност, услуги, които са нелоялни, измамни или експлоататорски спрямо потребителите;

ж)  Финансови услуги от какъвто и да било вид, като например предоставяне на заеми, микрокредити, инвестиционни схеми, ескроу, агенции за събиране, услуги по гаранции, събиране на дългове, услуги по агрегиране, услуги по консолидиране, защита на кредитни карти и подобни услуги; фирми за краудсорсинг и колективно финансиране, клубове за заеми, предлагащи собствен капитал или награди от всякакъв вид; криптовалути, Bitcoin, онлайн валута, гейминг монети, онлайн злато и подобни виртуални активи; определени услуги по реструктуриране на кредита, услуги по уреждане на дългове, кредитни трансакции или застрахователни дейности; бизнес с парични услуги, като например превод, теглене на пари, парични ордери, предплатени карти за подарък, съоръжения за съхранена стойност, квази-кеш, чуждестранна валута и подобни услуги (различни от свързаните с международните бизнес услуги за превод, описани в Условията на услугата на GrabPay); продажбата на пътнически чекове или парични ордери; правни и данъчни консултации, несъстоятелност и други подобни услуги;

з)  Чуждестранни държавни организации, включително, но не само, посолства и консулства; издадени от държавни агенции, правоприлагащи органи и армията артикули, включително, но не само, униформи, значки, декорации, освен ако исторически и/или явно не са истински или официални (напр. играчки);

и)  Хазарт, игри и/или друга дейност с входна такса и награда, включително, но не само, казино игри, спортни залагания, надбягвания с коне и хрътки, фентъзи спортове, лотарийни билети, други спортни дейности, които улесняват хазарта, игрите, изискващи умения (независимо дали са дефинирани по закон като хазарт) и лотарийни залагания;

й)  Всички стоки или услуги, които са предмет на санкциите на Съвета за сигурност на ООН; човешки части от какъвто и да било вид, включително, но не само, органи, части на тялото, човешки останки, телесни течности, стволови клетки, ембриони;

к)  Здравни грижи, фармацевтични продукти, добавки, хранителни продукти от всякакъв вид, медицински консумативи от всякакъв вид; наркотици, стероиди, определени контролирани вещества или други продукти, които представляват риск за безопасността на потребителя; незаконни наркотични вещества, тютюневи изделия или здравни продукти; вещества, предназначени да имитират ефектите от тях; свързани аксесоари и продукти, използвани за създаване или консумиране, като например бонги, наргилета и подобни изделия; частни медицински практики и електронни лекари;

л) Политически, религиозни, духовни, благотворителни и нестопански организации от всякакъв вид; гадатели, астрология, гледане на карти, таро, хипноза и подобни услуги;

м)  Продажба на животни или домашни любимци от всякакъв вид; продукти от трафик на диви животни, незаконен лов и бракониерство на застрашени видове като морски бозайници, перки на акули, рога на носорози, слонова кост, еленски мускус, меча жлъчка, пениси на тигри и всякакви подобни продукти;

н)  Оръжия от всякакъв вид, включително огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове, нунчаку и свързани продукти, части или аксесоари за тях; оръжия или ножове, регулирани от законодателството на Сингапур; играчки, подаръци и реплики от всякакъв вид, наподобяващи много подобни артикули; запалими, експлозивни, пиротехнически, токсични и опасни материали, включително, но не само, фойерверки, експлозиви, радиоактивни материали и вещества и барут.

iDEAL

Тип плащане

Банков превод в реално време

iDEAL е метод на плащане за банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. iDEAL е ограничен до използване от клиенти, които са получили онлайн банкова сметка, която е съвместима с iDEAL и се съхранява в банка, базирана в Нидерландия.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях.

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

  1. Трябва да направите информацията за процедурата за подаване на жалби лесно достъпна за клиентите на Вашия уеб сайт.
  2. Нямате право да предлагате Метода на плащане iDEAL чрез услуги за имейл връзки, освен ако не получите предварително писмено разрешение от PayPal. Връзката за плащане на iDEAL е URL адрес, който води към страницата Ви за плащане, на която клиентът може да инициира трансакция в iDEAL.
  3. Трябва да сътрудничите с искания за информация в конкретни ситуации, които изискват по-нататъшно разследване във връзка с метода на плащане iDEAL, както от време на време може да се получават уведомления за това от PayPal или от Вас.
  4. Наръчникът за интегриране за търговец в iDEAL е достъпен тук: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; трябва да спазвате правилата и условията за използване на iDEAL, включително използването на логото на iDEAL, както е описано в www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
  5. Вие трябва да докладвате на PayPal без забавяне всички събития, които изискват да се разчита на гаранцията за плащане с iDEAL.
  6. Когато по собствена преценка на PayPal се считате за висок риск, PayPal си запазва правото да поиска от Вас да въведете регистрационен процес на Клиента, за да запишете поне следните данни относно Клиента:

а) име и имейл адрес;

б) номер на Акаунт и име за номера на банковата сметка, която се използва за извършване на покупки чрез Метода на плащане iDEAL;

в) допълнителна информация за потвърждаване в стъпка 2 и наблюдение на Трансакциите, например:

i. IP адрес

ii. пръстов отпечатък на браузъра

Iii. номер на мобилния телефон

MB Way

Тип плащане

Портфейл

MB Way е метод за плащане, който е ограничен до клиенти в Португалия. Достъпът до MB Way се осигурява чрез свързването на карта с един или повече псевдонима (номер на мобилен телефон, имейл адрес или други, които може да бъдат счетени за необходими от PayPal).

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

В зависимост от банката и лимита за потребителя

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

Mercado Pago 

Тип плащане 

Mercado Pago е доставчик на онлайн плащания, който позволява на купувачите в Бразилия и Мексико да извършват плащания с използване на кредитни карти, дебитни карти, предплатени карти, баланс на портфейла на Mercado Pago и други методи на плащане. 

Риск от обратно начисление 

Да 

Гаранция за плащане 

Да – Гаранция за плащане означава всяка трансакция, която е обозначена с флаг като завършена или успешна (което е приложимо), ще бъде платена по Вашия Акаунт и паричните средства не могат да се отменят, при допълнително спазване на тези условия и Споразумението с потребителя и Вашето съобразяване с тях. 

Възможност за възстановяване на суми 

Да 

Минимум на трансакцията 

0,01 MXN на трансакция 

0,01 BRL на трансакция 

Максимум на трансакцията 

1 000 000,00 MXN на трансакция 

10 000 000,00 BRL на трансакция 

Специфични забранени стоки и услуги 

За Мексико:  

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: забранени са стоки и услуги съгласно правилата и условиятана Mercado Pago , както и следното: лекарства с рецепта, фармацевтични продукти, хранителни добавки, които не са разрешени за продажба, хазарт от всякакъв вид, финансови продукти и услуги, които не са одобрени от компетентни органи за финансов надзор, злонамерен софтуер (напр.фалшив антивирус, вируси и др.), финансиране на политически партии или дейности, директен маркетинг, операции с пощенски номер, банкови драфтове и пощенски преводи, клубове за търговия на едро, продажби на много нива тип пирамида, съвместен наем на жилища, организации, събиращи вземания, компании за факторинг, ликвидатори, компании за гаранции, адвокати по несъстоятелност, финансови съветници, собственост върху акции, доверителни фондове, инвестиционни фондове, обмен на валута, платежни нареждания от нефинансови институции, гаранционни и парични обменни бюра, пътнически чекове, свързани с пътуване услуги и круизи (с изключение на туристическите агенции), колекции от монети, печати, магазини за монети, филателия, AirTran Airways, AirTran Air, чекове за плащане, автоматични плащания и абонаменти, агенции за заетост и авансови пари или кредити. 

 

За Бразилия:  

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: услугите са забранени.  

Някои стоки са забранени от Mercado Pago съгласно неговите Правила и условия. За пълен списък на забранените стоки и услуги посетете: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Допълнителни условия 

За Мексико: услугите за плащане на Mercado Pago ще се подчиняват на Правилата и условията на Mercado Pago за Мексико.  

 

За Бразилия: услугите за плащане на Mercado Pago ще бъдат предмет на правилата и условията на Mercado Pago за Бразилия.

 

За Бразилия и Мексико: 

Нямате право да използвате марката, логото, търговското име и допълнителните права на интелектуална собственост на Mercado Pago, освен за да включите Mercado Pago като метод на плащане. Ако се опитате да използвате правата на интелектуална собственост на Mercado Pago по неразрешен начин, ние си запазваме правото да отменим услугите си. 

 

Mercado Pago не носи отговорност за допълнителни такси поради невъзможността Ви да подадете правилни данни за банката. 

 

Потребителят не може да препродаде услугите за управление на плащания на трети лица. 

Multibanco

Тип плащане

Банков превод в реално време

Multibanco е метод на плащане, ограничен до клиенти в Португалия, предлагащ две алтернативи за плащания: една от алтернативните са банкови преводи чрез портала за онлайн банкиране на клиента, а другата алтернатива е плащането в брой на банкомати на различни португалски банкови клонове.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Няма данни

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

99 999,99 EUR за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Няма данни

MyBank

Тип плащане

Банков превод в реално време

MyBank е Метод за плащане на банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

За избягване на съмнения и в допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: дейности, които могат да бъдат наказуеми, като например застрашаване на малолетни, педофилия, порнография, за нарушения, свързани с произведения, защитени от права на интелектуална собственост и средства за плащане, неспазване на защитата на личните данни, със системи за автоматизирано обработване на данни, действия по изпиране на пари, неспазване на правилата за хазарта и залаганията, конни надбягвания, лотарии и разпоредби, свързани с упражняването на регулирани професии.

Допълнителни условия

Нямате право да използвате логото на My Bank и допълнителните права на интелектуална собственост, освен както е разрешено за тези услуги за алтернативни методи на плащане. За по-нататъшна употреба спазвайте Ръководството за бизнес на MyBank, което можете да намерите на следния уеб сайт https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ако се опитате да използвате логото на MyBank по неразрешен начин, по начин, който не е предвиден или позволен, или в съществено нарушение на тези изисквания, ние си запазваме правото да оттеглим услугите си.

PayU

Тип плащане

Банков превод в реално време

PayU е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01/Tx PLN; 0,01/Tx CZK

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Освен забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, фармацевтични продукти и хранителни добавки, които не са разрешени за продажба; лекарства, интоксиканти, включително дизайнерска дрога, както и оборудване и технологии, използвани за земеделие, производство, търговия и др.; хазарт без правно основание; оръжия, боеприпаси и газови ракети; онлайн услуги с порнографско съдържание, например чат стаи, видеокамери, VOD филми; финансови продукти и услуги, ако се предлагат като част от дейност, която не е под контрола на компетентните органи за финансов надзор; злонамерен софтуер, например фалшив софтуер, вируси и др.; политически партии и свързани уеб сайтове, използвани за подпомагането им или за събиране на парични средства за политически дейности; колективно финансиране; посредници, които приемат плащания от името на много получатели без правно основание или не отговарят на изискванията на картовите асоциации/органите на посредниците.

Допълнителни условия

1. Вие трябва да се уверите, че Клиентът е информиран в ясно разпознаваема и лесно достъпна форма, че трансакциите, извършени чрез метода на плащане PayU, са неотменими.

2. PayPal и PayU не носят отговорност за допълнителни такси, дължими поради неверни данни за банката, ако не сте се уверили, че са подадени само верни данни за банката.

3. Търговците, използващи метода на плащане PayU, носят отговорност за всички неразрешени или измамни Трансакции, направени с този Метод на плащане.

4. Вие трябва да се уверите, че:

а) всякакви данни за идентификация и/или удостоверяване на Клиента, които биха могли да се използват за подаване на поръчки, няма да се съхраняват по електронен път или да се записват в друга форма;

б) по време на въвеждането на данните за идентификация и/или удостоверяване на Клиента, които могат да бъдат използвани за подаване на поръчки, трети лица не могат да получат тези данни.

Разкриването на данните за идентифициране/удостоверяване на Клиента на трети лица е строго забранено.

POLi

Тип плащане

Банков превод в реално време

POLi е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията. POLi е ограничено до клиенти, които имат акаунти в банкови институции в Австралия и Нова Зеландия. PayPal не гарантира, че всички банкови сметки в Нова Зеландия или Австралия са съвместими с POLi.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Не

Минимум на трансакцията

1,00 AUD/NZD за трансакция

Максимум на трансакцията

10 000,00 AUD/NZD за трансакция

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: хазарт.

Допълнителни условия

Няма данни

Przelewy24 (P24)

Тип плащане

Банков превод в реално време

Przelewy24 е метод за плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,05 PLN за трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

Няма, освен забранените стоки и услуги, посочени в Споразумението с потребителя

Допълнителни условия

Всяка трансакция е свързана с уникален номер на трансакцията и други детайли („Детайли на трансакцията“), за да се улеснят запитванията или потенциалните оплаквания. Вие ще записвате Детайлите на трансакцията по сигурен начин. Всички оплаквания, свързани с неточно изпълнени трансакции, се подават директно до PayPal, като компанията след това ще изпрати въпроса до Схемата за плащане на Pzrelewy24 за разследване. Във връзка с такива оплаквания трябва да предоставите следните детайли:

а) имейл адрес;

б) номер на трансакцията;

в) сума на трансакцията;

г) пълно име на титуляра на първоначалната банкова сметка, от която е трябвало да се прехвърли сумата на трансакцията;

д) име на банката, която съхранява акаунта, от който е трябвало да бъде прехвърлена сумата на трансакцията или към която е прехвърлена трансакцията, както е приложимо;

е) дата на трансакцията;

ж) в случай на плащане от карта: името на картата; и

з) в случай на плащане с SMS: мобилен телефонен номер на клиента.

Независимо от гореизложеното, прегледът на всякакви жалби, свързани с трансакции, направени 90 или повече дни преди съответното

оплакване, може да бъде отказан от схемата за плащания Przelewy24.

Safetypay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Safetypay е метод на плащане с банково прехвърляне. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

Няма данни

Максимум на трансакцията

15 000 EUR

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към всички гореизброени забранени стоки и услуги, не трябва да използвате Safetypay, за да приемате плащания за, правите плащания към или пряко или непряко подпомагате: незаконни записи; фалшиви артикули; стоки под ембарго; незаконни лекарства/наркотици и принадлежности; обидни, расово или културно безчувствени материали; порнографско съдържание, материали, и/или услуги, включително, но не само, порнографски книги и видеоклипове, порнографски телефонни разговори, порнографски уеб сайтове, услуги за компаньонки/ескорти, услуги за запознанства (с цел секс), поръчки на жени по пощата, разнообразни порнографски развлечения; пари в брой; щети, загуби, санкции или глоби от какъвто и да било вид; разходи или такси над нормалната цена на стоките или услугите на търговеца (приложими данъци) или такси, които клиентите не са одобрили изрично; просрочени суми или суми, които покриват върнати или стопирани чекове; продажби от трети страни; суми, които не представляват истински продажби на стоки и услуги от фирмата на търговеца (напр. покупки от собственици на търговеца (или членове на техните семейства); незаконни бизнес трансакции; пране на пари или финансиране на терористични дейности.

Допълнителни условия

Няма данни

Satispay

Тип плащане

Портфейл

Satispay предоставя платформа за мобилни плащания с поддръжка на банкови сметки.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Да

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 EUR

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към тези забранени стоки и услуги, които са изброени по-горе, Вие няма да използвате Satispay, за да приемате плащания за, да извършвате плащания към или пряко или непряко да подкрепяте:

а)  телекомуникационни услуги, включително селищни и междуселищни разговори, разговори с кредитни карти, разговори чрез телефони и факсове с карти с магнитна ленти;

б)  Парични нареждания – безналичен превод;

в)  Заложни къщи;

г)  Изходящ телемаркетинг;

д)  Входящ телемаркетинг;

е)  Агенции за билети (радио, телевизионен и друг директен маркетинг, който не е класифициран другаде);

ж)  Финансови институции – ръчно изплащане на пари в брой;

з)  Финансови институции – автоматично изплащане на пари в брой;

и)  Плащания по заеми, институции;

й)  Нефинансови институции – чуждестранна валута, парични ордери (без безналични преводи), провизионни сертификати и пътни чекове;

к)  Дилъри – ценни книжа, взаимни фондове, акции, стоки, облигации;

л)  Временно споделяне;

м)  Услуги за запознанства и ескорт;

н)  Услуги по пазаруване и шопинг, както и клубове;

o)  Агенции за отчитане на потребителските кредити;

п)  Агенции за работа и временна заетост;

р)  Залози (включително лотарийни билети, чипове за казино игри, залагания извън пистите и облози).

Допълнителни условия

Търговците потвърждават и се съгласяват, че личните данни ще бъдат прехвърлени на Satispay за обработването на трансакциите. Тези лични данни ще бъдат обработвани от Satispay в съответствие с нейното известие за поверителност, което можете да намерите на адрес: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

Trustly

Тип плащане

Банков превод в реално време

Риск от обратно начисление

Не (след като парите са уредени в акаунта на Търговеца)

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Да

Минимум на трансакцията

0,01 EUR на трансакция. (при спазване на условията, наложени от банката на клиента)

Максимум на трансакцията

При спазване на условията, наложени от банката на клиента

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки и услуги, изброени в Споразумението: Bitcoin

Допълнителни условия

(1) Вие трябва да гарантирате, че логотипите и търговските марки на Trustly са изложени и представени по привлекателен и подходящ начин и в съответствие с приложимите изисквания за представяне на услугата, както са определени на: https://trustly.com/en/developer/documents

(2) Вие приемате и се съгласявате, че: (а) Услугата Trustly зависи от функционалността на системи на трети лица, предимно банки, и Trustly не гарантира функционалността на услугата си в случай на повреда, неизправност или корекция в рамките на или свързани с такива системи на трети лица; (б) Скоростта на трансакциите може да бъде неблагоприятно повлияна в моменти, когато обемите на трансакциите се увеличават значително или по време на планираната поддръжка на услугата Trustly; и (в) PayPal и Trustly не носят отговорност за загуби или вреди в резултат на влошаване на функционалността на системи на трети лица, както е описано в подраздел (а) тук, или по време на значителни пикове на обемите на трансакциите или планирана поддръжка на услугата Trustly, както е описано в подраздел (б) тук.

Trustpay

Тип плащане

Банков превод в реално време

Trustpay е метод на плащане с банкови преводи. Получателите могат да получат потвърждение в реално време за трансакцията.

Риск от обратно начисление

Не

Гаранция за плащане

Не

Възможност за възстановяване на суми

Няма данни

Минимум на трансакцията

0,01 EUR на трансакция

Максимум на трансакцията

Няма данни

Специфични забранени стоки и услуги

В допълнение към забранените стоки или услуги, посочени в Споразумението с потребителя: оръжия или сродни предмети (напр. огнестрелни оръжия, части за огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове), финансови продукти, наподобяващи Понци схема, незаконни наркотици и принадлежности за наркотици, онлайн търговци на антики и продавачи на исторически реплики.

Допълнителни условия

  1. Ще позволите на PayPal да получи достъп до уеб сайта Ви чрез ръчно наблюдение, автоматично „индексиране“ или други автоматизирани техники за търсене, за да се потвърди точността на съдържанието. Въпреки това обаче PayPal няма задължение да следи точността на Вашия уеб сайт.
  2. Вашето стандартно Споразумение за търговец трябва да съдържа клаузи за прекратяване на договора с незабавно действие, в случай че Търговецът не достави закупените стоки или услуги, отхвърли оплакванията за стоки или услуги без оправдание или отказва да даде възможност за връщане на стоки без обосновка.
  3. Услугата TrustPay може да бъде прекратена без причина с предизвестие от 3 (три) седмици.
  4. Вие ще сътрудничите по всяко време на PayPal, за да изследвате всяка подозирана незаконна, измамна или неправилна дейност, извършвана от лице, което има достъп до услугата TrustPay.
  5. Трябва ясно да разкриете на уеб сайта си:
    1. Вашите данни за идентификация на търговец;
    2. пълна спецификация на предлаганите стоки и/или услуги, включително тяхната цена и клиринговата валута;
    3. описание на процедурата за подаване на оплаквания и връщането на стоки или услуги, включително информация за правата на потребителите;
    4. метод на възстановяване (връщане) на плащания, получени от клиентите на Търговеца;
    5. информация за контакт с отдела за обслужване на клиенти;
    6. ограничения за износ, ако има такива, наложени върху предлаганите стоки; и
    7. метод на доставка на предоставените стоки/услуги
  6. Вие гарантирате, че нито Вие, нито Вашите директори или бенефициарни собственици фигурирате в консолидирания списък с лица, групи и образувания, които подлежат на финансови санкции на ЕС, както е публикувано от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност.
  7. TrustPay има право да не кредитира или прехвърля парични средства на PayPal във Ваша полза, ако: (1) данните за платеца не са ясни, разбираеми и достатъчно конкретни, (2) трансакцията противоречи на приложимото законодателство; или (3) има основателно подозрение, че съответната трансакция е свързана с изпиране на пари, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност.
WeChat Pay
Тип плащане

Портфейл

WeChat Pay е електронен портфейл, който може да се използва от всички клиенти, регистрирани в WeChat Pay.

Риск от обратно начисление Не
Гаранция за плащане Не
Възможност за възстановяване на суми Да
Минимум на трансакцията 0,10 RMB на трансакция
Максимум на трансакцията 10 000,00 USD/трансакция, 20 000,00 USD/дневно/клиент, 50 000,00 USD/годишно/клиент
Специфични забранени стоки и услуги Вижте допълнителните условия
Допълнителни условия
  1. Ще гарантирате, че WeChat Pay ще се използва само за следните стоки:

а) облекло/аксесоари/чанти;

б) подаръци/цветя/сувенири;

в) оборудване за открито/оборудване за спорт/оборудване за фитнес/оборудване за сигурност и защита;

г) музикални инструменти;

д) ръчни часовници/часовници/очила/козметични лещи;

е) бижута/аксесоари;

ж) домашно обзавеждане/строителни материали/декорация/платове;

з) храна;

и) продукти за здравеопазване/добавки;

й) домакински уреди;

к) продукти за лична хигиена и контрацепция;

л) грим за красота/грижа за кожата/лична хигиена;

м) занаяти/грънчарство/интериорни декорации;

н) автомобили/мотоциклети/велосипеди/аксесоари/ремонтирани превозни средства;

o) дигитални продукти;

п) офис оборудване;

р) продукти за майки и бебета/детски играчки;

с) магазини за продукти за майки и деца (онлайн);

т) книги/аудио/канцеларски материали; или

у) храна за домашни любимци

  1. Трябва да покажете на Вашия официален уеб сайт логото на „WeChat“ във връзка с използването на услугите за китайски ММП (местни методи на плащане).
  2. Няма да таксувате клиентите с никакви допълнителни такси или да предоставяте по-нискокачествени услуги, когато клиентът използва WeChat Pay като метод на плащане.
  3. Трябва да съхранявате първоначалните разписки и съответните записи за трансакциите за период от поне пет (5) години от датата на трансакцията.
  4. Вие потвърждавате и се съгласявате, че услугата WeChat Pay ще се прекрати и ще носите цялата отговорност, ако:
  1. действате в нарушение на съответните правила и да откажете да направите корекции, след като сте били помолени да го сторите;
  2. извършите каквото и да било действие, което е във вреда на интересите на WeChat Pay; или
  3. участвате в рискови събития или необичайни трансакции (преценено съгласно разумната преценка на WeChat Pay).