>> Visa alla villkor

 

PayPals regler och villkor för kampanjinsamling

 

Ikraftträdandedatum: 22 juni 2022

 

Avtalsslutande part och villkorens tillämpningsområde

Dessa regler och villkor ("villkoren") utgör en juridisk överenskommelse mellan dig och PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("vi" eller "PayPal"). De här villkoren reglerar din användning av kampanjinsamlingar och införlivas via hänvisning i PayPals användaravtal som reglerar din användning av ditt konto hos PayPal och PayPal-tjänsterna. De här villkoren gäller endast för innehavare av företagskonton som är bosatta i Sverige och som använder funktionen för kampanjinsamling för att skapa kampanjer i syfte att ta emot donationer. De här villkoren gäller inte för innehavare av personkonton eller för givare som lämnar donationer.

Genom att använda funktionen för kampanjinsamling samtycker du till att följa alla regler och villkor i de här villkoren och alla andra regler och policyer som länkas till eller på annat sätt åberopas i de här villkoren, där samtliga införlivas via hänvisning. Vi kan när som helst säga upp, avbryta, upphäva, ändra eller på annat sätt modifiera de här villkoren i enlighet med PayPals användaravtal, med förbehåll för tillämplig lag. Din fortsatta användning av en kampanjinsamling efter att eventuella ändringar av villkoren har trätt i kraft innebär ditt samtycke att efterleva och vara bunden av ändringarna.

Om det uppstår en konflikt mellan de här användarvillkoren och PayPals användaravtal ska de föreliggande villkoren gälla med avseende på ämnesområdet i villkoren.

 

Beskrivning av kampanjinsamling, användningsområden och efterlevnad av villkoren

Kampanjinsamling är en tjänst som erbjuds av PayPal som låter dig skapa en kampanj för att samla in pengar till ditt ändamål. Vi kan även kalla sådana kampanjer för "insamlingar" eller "donationssidor".

Alla kampanjer måste användas i enlighet med de här villkoren, alla andra tillämpliga PayPal-villkor samt alla tillämpliga lagar.

PayPal förbehåller sig rätten att begränsa användningen av kampanjer som inte uppfyller de här villkoren.

 

Skapa en kampanj

Du måste ha verifierat ditt konto med PayPal och kontot måste vara solvent för att kunna använda funktionen med kampanjinsamling. Du ska korrekt och ärligt beskriva hur donationerna till kampanjen kommer att användas och måste använda donationerna för det eller de ändamål som anges för kampanjen. Du är ensamt ansvarig för eventuella falska, oriktiga och vilseledande kampanjer eller kampanjinnehåll (enligt definitionen nedan) och för allt eventuellt missbruk av pengar som insamlats genom en kampanj. Du får bara skapa en kampanj på eget initiativ. Det innebär att du inte har instruerats av någon annan (till exempel den som gynnas av kampanjen) att skapa kampanjen och att du inte agerar på uppdrag av någon annan. Du samtycker till att lämna all information som vi kan komma att begära och anser vara nödvändig för att kontrollera din efterlevnad av de här villkoren, alla andra tillämpliga PayPal-villkor samt alla tillämpliga lagar.

PayPal frånsäger sig allt ansvar för utfallet av eller framgången hos en kampanj. Du godkänner risken och accepterar att kampanjen kanske inte kommer att nå framgång eller att den kan drabbas av förändringar, förseningar eller oförutsedda utmaningar. PayPal garanterar eller framställer inte att donationer kommer att användas enligt beskrivningen i kampanjen eller att kampanjen kan uppnå sina mål.

 

Offentlig visning av din kampanj: Offentlig information om donation

Användningen av funktionen för kampanjinsamling, inklusive användning av kampanjinnehåll (som definieras nedan i "Normer för kampanjinnehåll"), omfattas av PayPals sekretessmeddelande.

Kampanjen och allt dess innehåll kommer att vara offentligt tillgängliga tills kampanjen tas bort.

Om en givare till en kampanj väljer att inte vara anonym kommer dessutom dennes namn, belopp för donationen och bild att visas offentligt på kampanjsidan. 

 

Normer för kampanjinnehåll

Utöver förbjudna aktiviteter och aktiviteter som kräver godkännande enligt PayPals policy för godtagbar användning får du inte publicera något innehåll för en kampanj ("kampanjinnehåll") som:

 • är falskt, vilseledande, bedrägligt, inkorrekt eller oärligt,
 • är nedsättande eller inkräktar på en annan persons rätt till sekretess eller rätt till publicitet,
 • är skadligt, obscent, trakasserande, stötande eller våldsamt, visar överseende med våld eller skada, uppvisar nakenhet eller sexuell aktivitet eller är olämpligt för publicering på annat sätt,
 • uppviglar till hat mot djur, individer eller grupper baserat på ras, etniskt ursprung, religion, nationalitet, funktionshinder, kön, ålder, veteranstatus, sexuell läggning eller könsidentitet,
 • kränker immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter för någon part eller inte är godkänt, till exempel i form av innehåll som du inte har skapat eller inte är behörig att använda,
 • skapar en sekretess- eller säkerhetsrisk för någon person eller utsätter andra för skada,
 • utgör oönskad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, kommersiella aktiviteter eller försäljning,
 • utgör skräppost, kedjebrev eller pyramidspel,
 • främjar en chans till vinst genom tävling, lottdragning, utlottning, tombola eller reklamgåva,
 • strider mot någon lag, eller
 • efter PayPals eget gottfinnande är stötande eller utsätter andra för skada eller ansvar.

 

Förbjuden användning

Du får inte använda PayPal-donationer för följande uttryckliga eller underförstådda syften eller som inbegriper:

 1. aktivitet eller syfte som bryter mot någon lag,
 2. aktivitet som är förbjuden eller begränsad enligt PayPals policy för godtagbar användning eller som PayPal efter eget gottfinnande anser vara tvivelaktig,
 3. försök att samla in donationer för aktiviteter, individer, enheter eller länder som är föremål för embargo eller blockad av en regering, inklusive de som är föremål för en omfattande sanktionslag i USA eller strider mot tillämpliga sanktionslagar,
 4. försök att samla in donationer till en minderårig utan tillåtelse från dennas förmyndare,
 5. stöd eller uppmuntran till brottslig verksamhet eller våld, inklusive människohandel eller exploatering,
 6. försäljning av varor eller tjänster,
 7. marknadsförings- eller kampanjändamål,
 8. aktiviteter som vanligtvis utförs av rättsväsendet, eller
 9. värdepapper, investeringsmöjligheter, skulder eller eget kapital, intäktsdelning, livränta, investeringar, lån osv.

Du får inte:

 1. stödja personer med koppling till påstådda ekonomiska brott inklusive korruption, mutor, skatteflykt, bedrägeri eller andra liknande aktiviteter,
 2. söka eller ta emot någon ersättning i samband med din kampanj,
 3. ta emot en donation som du vet eller tror är felaktig, misstänkt eller bedräglig,
 4. publicera eller använda innehåll eller information som strider mot normerna för kampanjinnehåll (se ovan),
 5. erbjuda incitament, avkastning, ränta, förmån, "belöningar" eller "bonusar" som tack för ett bidrag till din kampanj,
 6. felaktigt hävda, låta föreslå eller antyda att bidrag till en kampanj är avdragsgilla,
 7. publicera privata, konfidentiella eller äganderättsskyddade uppgifter eller information om en tredje part utan uttryckligt medgivande från vederbörande, eller
 8. bedriva någon annan verksamhet som är förbjuden enligt PayPals användaravtal, inklusive policyn för godtagbar användning, eller som PayPal efter eget gottfinnande anser vara tvivelaktig.

 

Immateriella rättigheter

När du använder funktionen för kampanjinsamling garanterar och intygar du att: (1) du har alla licenser, rättigheter, samtycken och behörigheter som krävs för ditt kampanjinnehåll och att (2) kampanjinnehållet är korrekt och inte inkräktar eller kommer att inkräkta på någon tredje parts immateriella rättigheter, äganderätt, rätt till sekretess, integritet eller rätt till publicitet, eller på annat sätt strider mot de här villkoren, andra tillämpliga PayPal-villkor eller annan tillämplig lag.

 

Skatt och andra rättsliga skyldigheter

Du är ensamt ansvarig för att fastställa, samla in, rapportera eller betala alla skatter, tullar, pålagor, avgifter eller taxeringar som är tillämpliga eller ska betalas i samband med donationer som mottas genom funktionen för kampanjinsamling.

PayPal erbjuder ingen skatterådgivning avseende donationer. Innan du använder funktionen för kampanjinsamling bör du, i förekommande fall, samråda med en egen rådgivare inom skatterättsliga, juridiska, finansiella eller andra frågor.

PayPal kommer inte att utfärda skattekvitton till donatorerna.

Om du skapar en kampanj måste du följa alla gällande lagar (däribland tillämpliga konsumentskyddslagar samt statliga och federala lagar om insamling). Om det krävs enligt gällande lag är du ansvarig för att upprätthålla lämpliga registreringar och licenser, för att rapportera donationer som mottagits från kampanjen eller på annat sätt rapportera dina aktiviteter till de berörda myndigheterna.

 

Åtgärder som PayPal kan vidta

Om vi får anledning att tro att du har ägnat dig åt någon verksamhet som strider mot de här villkoren, PayPals användaravtal eller PayPals policy för godtagbar användning, kan vi inte enbart ta bort din kampanj, kvarhålla donationerna på ditt PayPal-konto och begränsa, avbryta eller avsluta någon av eller samtliga dina PayPal-tjänster.

PayPal kan också vidta åtgärder enligt avsnittet "Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt någon förbjuden aktivitet" i PayPals användaravtal.

 

Avgifter

De tillämpliga avgifterna för donationer eller välgörenhetsorganisationer och alla andra tillämpliga avgifter, enligt beskrivningen på sidan Handlaravgifter, kommer att gälla. 

 

Din användning av donationer

Du äger pengarna på ditt konto hos PayPal. Du får dock inte använda donationer för andra syften än dem som anges i din kampanj.

PayPal har ingen skyldighet att övervaka användningen av donationer som görs genom funktionen för kampanjinsamling och påtar sig inget som helst ansvar om donationerna inte används i enlighet med de angivna syftena. PayPal är inte ansvarig för och har inga rättigheter till, anspråk på eller skyldigheter avseende donationerna som består av personliga betalningar som du mottar från givare. Eventuella tvister med givare i samband med donationer som erhållits genom funktionen för kampanjinsamling eller användning av donationerna är ditt ansvar och ingen rättighet till, anspråk på eller ränta uppstår för donationerna från givarna, som gör den personliga betalningen på egen risk.

Om en givare tror att du inte använder donationerna för det angivna syftet kan denne emellertid använda knappen "Rapportera olämpligt innehåll" för att uppmärksamma oss om det potentiella problemet för ytterligare granskning.

 

Inlämning av klagomål om immateriella rättigheter

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att PayPals användare följer relevanta immaterialrättsliga lagar, inklusive lagar om upphovsrätt och varumärken. Vi kan under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, utan att åläggas någon skyldighet eller något ansvar att göra det, begränsa eller avsluta användningen av våra produkter eller tjänster för användare som använder eller publicerar innehåll med hjälp av PayPal och omfattas av anspråk på immateriella rättigheter.

PayPal kommer att besvara tillräckligt underbyggda meddelanden från rättighetshavare om påstådda upphovsrätts- eller varumärkesintrång. Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts genom innehållet i en kampanj kan du begära att innehållet tas bort från vår webbplats. För mer information, se här eller använd "rapportera"-knappen på kampanjen för att uppmärksamma oss.

Till följd av anklagelser om överträdelse kan vi säga upp åtkomsten till PayPals produkter eller tjänster efter eget gottfinnande och har en policy för att avsluta PayPal-konton för användare mot vilka anklagelser om överträdelser upprepas flera gånger.

 

Revidering av de här villkoren och uppsägning

Vi kan revidera de här villkoren eller säga upp villkoren och PayPals kampanjinsamling i enlighet med förfarandet som beskrivs för översyn av PayPals användaravtal i avsnittet "Välkommen till PayPal" i PayPals användaravtal.

Om du vid någon tidpunkt bryter mot de här villkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp, avbryta eller vidta någon annan åtgärd som avser ditt konto hos PayPal. Efter eget gottfinnande kan vi även stänga av din åtkomst till eller ta bort dina kampanjer.