>> Προβολή όλων των συμφωνιών

Όροι και προϋποθέσεις μαζικών πληρωμών PayPal

Τελευταία επικαιροποίηση: 16 Ιανουαρίου 2024

 

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις μαζικών πληρωμών PayPal διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών PayPal από εσάς. Η από μέρους σας χρήση των Μαζικών πληρωμών PayPal υπόκειται επίσης στους όρους της Συμφωνίας χρήστη PayPal, της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης, της Δήλωσης απορρήτου και άλλων ισχυουσών συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και την PayPal.

 

Καταλληλότητα για Μαζικές πληρωμές PayPal

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να έχετε έγκυρο επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal και να υποβάλετε αίτηση και να λάβετε την άδειά μας για τη χρήση των Μαζικών πληρωμών PayPal. Ενδέχεται να επιβάλουμε πρόσθετα κριτήρια καταλληλότητας ή να περιορίσουμε περαιτέρω τη διαθεσιμότητα των Μαζικών πληρωμών PayPal.

Μετά την έγκριση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Μαζικών πληρωμών PayPal για να στείλετε μαζικές πληρωμές μεγάλης κλίμακας, όπως προμήθειες, εκπτώσεις, επιβραβεύσεις, κίνητρα ή πληρωμές, σε πολλούς παραλήπτες σε σχέση με την επιχείρησή σας. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να αποστείλετε μαζικές πληρωμές σε λογαριασμούς PayPal που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι Μαζικές πληρωμές PayPal έχουν σχεδιαστεί για επιχειρηματίες πελάτες που χρειάζονται πολλαπλές, μαζικές και επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μεμονωμένες πληρωμές, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες PayPal που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό. Οι Μαζικές πληρωμές PayPal δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μισθοδοσία, πωλήσεις προϊόντων, αποστολή χρημάτων σε συγγενείς και φίλους, πληρωμή προμηθευτή για αγορά, αγορές κωδικών ξεκλειδώματος ή για οποιαδήποτε χρήση θεωρούμε ότι παρουσιάζει επίπεδο κινδύνου υψηλότερο από το αποδεκτό. Μπορεί να προσθέσουμε περαιτέρω περιορισμούς ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

 

Χρεώσεις

Μπορείτε να βρείτε τις χρεώσεις για τις Μαζικές πληρωμές PayPal στη σελίδα Χρεώσεων.

 

Απαιτήσεις για τους παραλήπτες σας

Για να λάβει μια μαζική πληρωμή, καθένας από τους παραλήπτες σας πρέπει να διαθέτει λογαριασμό PayPal που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια (“Κατάλληλο λογαριασμό”):

  • Βρίσκεται σε δικαιοδοσία που πληροί τις προϋποθέσεις
  • Επιτρέπει στον παραλήπτη να λαμβάνει πληρωμές
  • Πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις επαλήθευσης PayPal, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της διεύθυνσης email και της επαλήθευσης των αριθμών κινητών τηλεφώνων, όπου απαιτείται
  • Παραμένει έγκυρος (για παράδειγμα, δεν υπόκειται σε περιορισμούς ή όρια)

Οι χρόνοι επεξεργασίας των μαζικών πληρωμών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ενσωμάτωσή σας (για παράδειγμα, αν πραγματοποιείτε μαζικές πληρωμές μέσω ενσωμάτωσης δέσμης ή API), η τοποθεσία του παραλήπτη σας, ο αριθμός των μαζικών πληρωμών που υποβάλλονται και ο τύπος και η κατάσταση του λογαριασμού PayPal του παραλήπτη σας. Οι παραλήπτες σας θα υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τον λογαριασμό τους στην PayPal, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών συμφωνιών πελάτη ανάμεσα σε εκείνους και σε εμάς. Δεν είστε δικαιούχος οποιασδήποτε συμφωνίας ανάμεσα σε εμάς και τον παραλήπτη σας και δεν έχετε κανένα δικαίωμα βάσει αυτών των συμφωνιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε, να αναστείλουμε ή να εμποδίσουμε τη χρήση της PayPal από παραλήπτη για τη λήψη μαζικών πληρωμών, μεταξύ άλλων για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

  • Ο παραλήπτης δεν διαθέτει λογαριασμό που πληροί τις προϋποθέσεις
  • Ο παραλήπτης δεν έχει συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους όρους της συμφωνίας του με την PayPal ή θέτει απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου για την PayPal ή για άλλους χρήστες των υπηρεσιών PayPal
  • Ο τερματισμός ή η αναστολή ενδείκνυνται από τις πολιτικές και τις διαδικασίες της PayPal, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την απάτη και τον κίνδυνο
  • Το email του παραλήπτη δεν έχει επικυρωθεί ή ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη δεν έχει ενεργοποιηθεί για πληρωμές μέσω της εφαρμογής για κινητά
  • Η PayPal καταργεί τις σχετικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε σχέση με τον εν λόγω παραλήπτη

 

Μαζικές πληρωμές που δεν διεκδικήθηκαν, επιστροφές και αντιστροφές πληρωμών

Αν ο παραλήπτης της μαζικής πληρωμής σας δεν διαθέτει λογαριασμό που πληροί τις προϋποθέσεις τη στιγμή που στέλνετε οδηγίες για μαζική πληρωμή, μπορεί να διεκδικήσει τη μαζική πληρωμή ανοίγοντας έναν λογαριασμό (αν επιτρέπεται στη χώρα διαμονής του) ή λαμβάνοντας μέτρα για την άρση τυχόν ισχυόντων περιορισμών λογαριασμού εντός 30 ημερών. Αν ο παραλήπτης δεν διεκδικήσει τη μαζική πληρωμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η PayPal θα σας επιστρέψει το ποσό της μαζικής πληρωμής που δεν διεκδικήθηκε, μείον τυχόν ισχύουσες χρεώσεις. Μπορείτε να μας δώσετε εντολή να ακυρώσουμε μια μαζική πληρωμή που δεν έχει ακόμη διεκδικηθεί, αλλά η PayPal δεν θα φέρει καμία ευθύνη να αντιστρέψει οποιαδήποτε μαζική πληρωμή και δεν θα είναι υπεύθυνη για την αποτυχία ακύρωσης ή αντιστροφής μιας μαζικής πληρωμής που δεν διεκδικήθηκε πριν περάσουν 30 ημέρες. Η PayPal δεν θα φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι στον παραλήπτη σας σχετικά με οποιαδήποτε μαζική πληρωμή που δεν διεκδικήθηκε μετά την επιστροφή του υπολοίπου που δεν διεκδικήθηκε σε εσάς.

 

Ευθύνη για τις οδηγίες μαζικής πληρωμής, σφάλματα πληρωμής

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια όλων των οδηγιών μαζικής πληρωμής που μας διαβιβάζετε. Δεν φέρουμε ευθύνη για παραλειπόμενες, ελλιπείς ή ανακριβείς οδηγίες μαζικής πληρωμής ή για εσφαλμένη κατεύθυνση χρημάτων που μπορεί να αποδοθεί σε τέτοιες παραλειπόμενες, ελλιπείς ή ανακριβείς οδηγίες μαζικής πληρωμής. Είστε υπεύθυνοι αν μια μαζική πληρωμή κατευθυνθεί εσφαλμένα ή χαθεί επειδή το αναγνωριστικό χρήστη παραλήπτη (για παράδειγμα, ένα αναγνωριστικό πληρωτή PayPal), η διεύθυνση email ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που μας παρέχετε είναι ανακριβή ή αναφέρονται σε χρήστη PayPal διαφορετικό από τον προβλεπόμενο παραλήπτη.

Μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στο αναγνωριστικό χρήστη, τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες που ορίζονται στις οδηγίες μαζικής πληρωμής, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα αναγνωριστικά δεν είναι συνεπή με άλλες πληροφορίες στις οδηγίες μαζικής πληρωμής ή στις πληροφορίες επαλήθευσης χρήστη (για παράδειγμα, το όνομα στον λογαριασμό που σχετίζεται με το email του παραλήπτη). Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επαληθεύσουμε τυχόν πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες μαζικής πληρωμής και σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν μαζικές πληρωμές που πραγματοποιούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιεσδήποτε οδηγίες μαζικής πληρωμής που λαμβάνουμε από εσάς. Αν μια μαζική πληρωμή κατευθυνθεί ή εφαρμοστεί εσφαλμένα λόγω σφάλματος από εμάς, η αποκλειστική μας ευθύνη θα είναι να σας αποζημιώσουμε για το ποσό της εσφαλμένης ή χαμένης μαζικής πληρωμής.

 

Συγκατάθεση παραλήπτη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι καθένας από τους παραλήπτες των μαζικών πληρωμών σας έχει επιλέξει να λαμβάνει πληρωμές από εσάς μέσω των σχετικών υπηρεσιών και έχει αποδεχτεί την επικοινωνία μαζί του μέσω email ή μηνύματος κειμένου από εμάς, ανάλογα με την περίπτωση. Με τη χρήση της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών PayPal, δηλώνετε και εγγυάστε ότι τα email ή οι αριθμοί τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας σάς παρασχέθηκαν από κάθε παραλήπτη μαζικών πληρωμών και ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ενδέχεται να ελέγξουμε τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς ή να σας ζητήσουμε να παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι παραλήπτες σας έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση για τη λήψη μαζικών πληρωμών και σχετικών email ή μηνυμάτων κειμένου από εσάς, και συμφωνείτε να παρέχετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία κατόπιν αιτήματος. Με τη λήψη αυτής της ρητής συγκατάθεσης, συμφωνείτε ότι η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε εμάς δεν αποτελεί “πώληση” σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

Καμία σχέση ή έγκριση

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σχέση σας με τους παραλήπτες μαζικών πληρωμών. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την επικοινωνία σας με τους παραλήπτες των μαζικών πληρωμών σας σε σχέση με την επιχείρησή σας ή τη χρήση των Μαζικών πληρωμών PayPal από εσάς. Όταν χρησιμοποιείτε τις Μαζικές πληρωμές PayPal, δεν πρέπει να υπονοείτε ότι η PayPal ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της είναι χορηγός ή υποστηρίζει με άλλον τρόπο τα προϊόντα, τις υπηρεσίες σας ή οποιαδήποτε προώθηση. Η PayPal μπορεί να περιγράφεται μόνο ως μέθοδος μαζικής πληρωμής και δεν πρέπει να αναφέρεται με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας και δεν πρέπει να προωθείτε την PayPal ή να ενθαρρύνετε τους παραλήπτες σας να δημιουργήσουν λογαριασμό PayPal στο δικό σας υλικό μάρκετινγκ χωρίς την προηγούμενη έγκριση της PayPal. Σε περίπτωση που η PayPal ζητήσει την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού που σχετίζεται με τα παραπάνω, συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως το εν λόγω υλικό εντός 48 ωρών από το αίτημα της PayPal.

Δεν μπορείτε να ζητήσετε από τον παραλήπτη μαζικής πληρωμής να παράσχει ούτε μπορείτε να επιδιώξετε, άμεσα ή έμμεσα, να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασής του στην PayPal ή να δημιουργήσετε λογαριασμούς PayPal ή να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης εκ μέρους των υποκείμενων πελατών σας.

 

Σκοπός των μαζικών πληρωμών, πρόσθετοι περιορισμοί

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό των μαζικών πληρωμών σας. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων στις ΗΠΑ και για λόγους συμμόρφωσης με άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Η PayPal μπορεί να βασιστεί στην επιλογή σας για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των υποχρεώσεών της για αναφορά και παρακράτηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ενοτήτων 6050W και 3406 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων (IRC) των ΗΠΑ. Αν δεν υποδείξετε τύπο μαζικής πληρωμής κατά την πραγματοποίηση μιας μαζικής πληρωμής, η PayPal ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη μαζική πληρωμή ως δηλωτέα πληρωμή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 6050W και 3406 του IRC.

Χωρίς να περιορίζουμε τα λοιπά δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα μας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Μαζικές πληρωμές PayPal ή στον λογαριασμό σας στην PayPal, αν διαπιστώσουμε ότι κάνετε κατάχρηση των υπηρεσιών PayPal ή των Μαζικών πληρωμών PayPal, ότι υπάρχει υψηλότερο από το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τη χρήση από πλευράς σας των υπηρεσιών PayPal ή των Μαζικών πληρωμών PayPal ή ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους.