Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2024

 

Περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις

Αν πουλήσετε αγαθά ή υπηρεσίες σε έναν αγοραστή, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal, του οποίου οι όροι και οι προϋποθέσεις ορίζονται στο παρόν και αποτελούν μέρος της Συμφωνίας χρήστη. Όταν εφαρμόζεται το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal, μπορεί να έχετε το δικαίωμα διατήρησης του πλήρους ποσού αγοράς. Η PayPal καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν η διεκδίκησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal με βάση τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, τυχόν πληροφορίες ή δικαιολογητικά που παρέχονται κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών ή άλλες πληροφορίες που θεωρεί σχετικές και κατάλληλες σύμφωνα με τις περιστάσεις. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό πληρωμών που πληρούν τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal. Μεταβαίνοντας στη σελίδα Λεπτομέρειες συναλλαγής στον λογαριασμό σας στην PayPal, μπορείτε να προσδιορίσετε συναλλαγές που μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για προστασία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Η Προστασία πωλητή PayPal μπορεί να ισχύει όταν ένας ή περισσότεροι αγοραστές ισχυρίζονται ότι:

 • Δεν έδωσε εξουσιοδότηση για, ούτε επωφελήθηκε από, χρήματα που στάλθηκαν από τον λογαριασμό του στην PayPal (εφεξής, διεκδίκηση τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή») και η Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή πραγματοποιείται σε περιβάλλον που φιλοξενείται από την PayPal.
 • Δεν έλαβε το προϊόν από εσάς (εφεξής, διεκδίκηση τύπου «Το προϊόν δεν ελήφθη»), υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι διεκδικήσεις τύπου «Το προϊόν δεν ελήφθη» που προκύπτουν από αγοραστές που υπέβαλαν αξιώσεις αντιστροφής χρέωσης στους εκδότες τους για συναλλαγές χρηματοδοτούμενες με κάρτα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή της PayPal.

Η Προστασία πωλητή PayPal ενδέχεται επίσης να ισχύει όταν μια συναλλαγή αντιστρέφεται λόγω επιτυχούς αντιστροφής χρέωσης από έναν αγοραστή, λόγω μη εξουσιοδότησης της χρηματοδοτούμενης από κάρτα πληρωμής ή όταν μια χρηματοδοτούμενη από τράπεζα πληρωμή αντιστρέφεται από την τράπεζα του αγοραστή.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η Προστασία πωλητή PayPal, όπως ισχύει για εσάς, ωστόσο πρέπει επίσης να εξοικειωθείτε με τις Επιπτώσεις της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές.

 

Βασικές προϋποθέσεις

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε ισχύουσες πρόσθετες προϋποθέσεις:

 • Η κύρια διεύθυνση του λογαριασμού PayPal πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις χώρες στις οποίες ισχύει αυτή η συμφωνία χρήστη.
 • Για διεκδικήσεις τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή», πρέπει να καταχωρείτε έγκυρο αποδεικτικό αποστολής ή αποδεικτικό παράδοσης που αποδεικνύει ότι το προϊόν εστάλη ή παρασχέθηκε στον αγοραστή το αργότερο δύο ημέρες από την ειδοποίηση της PayPal σχετικά με την αμφισβήτηση ή την αντιστροφή πληρωμής. Για παράδειγμα, αν η PayPal σάς ειδοποιήσει σχετικά με μια διεκδίκηση τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή» την 1η Σεπτεμβρίου, το έγκυρο αποδεικτικό αποστολής πρέπει να αποδεικνύει ότι το προϊόν εστάλη στον αγοραστή το αργότερο έως τις 3 Σεπτεμβρίου, για να πληροίτε τις προϋποθέσεις της Προστασίας πωλητή PayPal.
 • Το προϊόν πρέπει να αποτελεί υλικό, απτό αγαθό με δυνατότητα αποστολής, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπόκεινται στις Πρόσθετες προϋποθέσεις για άυλα αγαθά. Οι συναλλαγές που αφορούν προϊόντα τα οποία παραδίδετε αυτοπροσώπως σε σχέση με πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στο φυσικό κατάστημά σας μπορεί επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, εφόσον ο αγοραστής πλήρωσε για τη συναλλαγή αυτοπροσώπως μέσω κωδικού QR PayPal για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών.
 • Πρέπει να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση αποστολής που αναγράφεται στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής για τη συναλλαγή στον λογαριασμό σας PayPal. Αν στείλατε αρχικά το προϊόν στη διεύθυνση αποστολής του παραλήπτη που αναγράφεται στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής αλλά το προϊόν ανακατευθύνθηκε αργότερα σε διαφορετική διεύθυνση, δεν θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal. Συνεπώς, συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία αποστολής που έχει επιλεγεί από τον αγοραστή, ώστε να μπορείτε να προσκομίσετε έγκυρη απόδειξη αποστολής και παράδοσης.
  • Η προϋπόθεση δυνατότητας αποστολής δεν ισχύει για συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις και αφορούν προϊόντα που παραδίδετε αυτοπροσώπως, εφόσον, ωστόσο, συμφωνείτε να μας παρέχετε εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή τα οποία μπορεί να ζητήσουμε.
 • Πρέπει να απαντάτε εγκαίρως στα αιτήματα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες, όπως σας ζητείται στη μεταξύ μας αλληλογραφία μέσω email ή στη μεταξύ μας αλληλογραφία μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων. Αν δεν απαντήσετε στο αίτημα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα που ζητήθηκε, μπορεί να μην πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal.
 • Αν η πώληση περιλαμβάνει προπαραγγελία αγαθών ή κατά παραγγελία αγαθά, πρέπει να τα στείλετε εντός του χρονικού πλαισίου που έχετε ορίσει στην καταχώριση. Διαφορετικά, συνιστάται να αποστείλετε όλα τα προϊόντα εντός επτά ημερών από την παραλαβή της πληρωμής.
 • Πρέπει να προσκομίσετε το αποδεικτικό αποστολής ή παράδοσης.
 • Στην περίπτωση διεκδικήσεων τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή», η πληρωμή πρέπει να επισημαίνεται ως συναλλαγή που "πληροί τις προϋποθέσεις" ή "πληροί εν μέρει τις προϋποθέσεις" για Προστασία πωλητή PayPal στη σελίδα "Λεπτομέρειες συναλλαγής".
 • Πρέπει να αποδεχθείτε μια μεμονωμένη πληρωμή από έναν λογαριασμό PayPal για την αγορά (εξαιρούνται μερικές πληρωμές ή/και πληρωμές σε δόσεις).

Η PayPal καθορίζει αν η διεκδίκησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal. Η PayPal θα λάβει απόφαση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με βάση τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, τυχόν πληροφορίες ή δικαιολογητικά που παρέχονται κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών ή άλλες πληροφορίες που θεωρεί σχετικές και κατάλληλες σύμφωνα με τις περιστάσεις.

 

Πρόσθετες προϋποθέσεις για διεκδικήσεις τύπου «Το προϊόν δεν ελήφθη»

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal για μια διεκδίκηση τύπου «Το προϊόν δεν ελήφθη», πρέπει να πληροίτε τις βασικές προϋποθέσεις όσο και τις πρόσθετες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό παράδοσης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Πρόσθετες προϋποθέσεις για άυλα αγαθά

Για την πώληση άυλων αγαθών και υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, η πώληση πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις και τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

 • Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης
  • Σε περίπτωση που έχετε ενσωματώσει ένα προϊόν PayPal Checkout, πρέπει να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση αυτού του προϊόντος, αν αποδέχεστε πληρωμές απευθείας μέσω ιστοτόπου ή ιστοτόπου βελτιστοποιημένου για κινητές συσκευές.
  • Βεβαιωθείτε ότι προωθείτε πληροφορίες συνεδρίας στην PayPal κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, αν έχετε ενσωματωθεί στην PayPal μέσω τρίτου μέρους ή αν διαθέτετε ενσωμάτωση σε εγγενή εφαρμογή.
  • Ενδέχεται να ισχύουν άλλες προϋποθέσεις ενσωμάτωσης ανάλογα με το επιχειρηματικό σας μοντέλο. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για αυτές τις προϋποθέσεις, αν χρειαστεί.
 • Σε περίπτωση διεκδικήσεων τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή», η PayPal έχει επισημάνει τη συναλλαγή για άυλα αγαθά ως συναλλαγή που «πληροί τις προϋποθέσεις» στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής» ή σας έχει παράσχει με άλλον τρόπο γνωστοποίηση της καταλληλότητας εγγράφως.
 • Παράδοση του προϊόντος και προσκόμιση αποδεικτικού παράδοσης για άυλα αγαθά.

 

Πιστοποίηση αποδεικτικού αποστολής ή αποδεικτικού παράδοσης

 

Προϊόντα και συναλλαγές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Τα παρακάτω προϊόντα ή οι παρακάτω συναλλαγές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή της PayPal:

 • Ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων οικιστικών ακινήτων.
 • Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών, οχημάτων αναψυχής, αεροσκαφών και σκαφών. Εξαιρούνται προσωπικά φορητά ελαφριά οχήματα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως ποδήλατα και πατίνια ισορροπίας.
 • Επιχειρήσεις (αγορές ή επενδύσεις σε επιχείρηση).
 • Βιομηχανικός μηχανολογικός εξοπλισμός για τον τομέα της μεταποίησης.
 • Πληρωμές ισοδύναμες με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων αποθηκευμένης αξίας, όπως δωροκαρτών και προπληρωμένων καρτών.
 • Πληρωμές που αφορούν την αγορά χρυσού (είτε σε φυσική μορφή είτε σε ανταλλακτική μορφή).
 • Χρηματοοικονομικά προϊόντα ή επενδύσεις οποιουδήποτε είδους.
 • Μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) με ποσό συναλλαγής:
  • 10.000,01 USD και άνω (ή ισοδύναμη αξία στο τοπικό νόμισμα όπως υπολογίζεται τη στιγμή της συναλλαγής),
  • 10.000,00 USD ή κάτω (ή ισοδύναμη αξία στο τοπικό νόμισμα όπως υπολογίζεται τη στιγμή της συναλλαγής), εκτός αν ο αγοραστής ισχυριστεί ότι πρόκειται για μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή και η συναλλαγή πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις καταλληλότητας.
 • Τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που περιλαμβάνει χρέωση συμμετοχής και έπαθλο.
 • Δωρεές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που λαμβάνονται ως συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) ή συλλογική δανειοδότηση (crowdlending).
 • Πληρωμές σε κρατικό φορέα (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος), κρατική υπηρεσία ή τρίτα μέρη που εισπράττουν πληρωμή εκ μέρους κρατικού φορέα ή κρατικής υπηρεσίας.
 • Πληρωμές σε οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών.
 • Προϊόν που στείλατε για το οποίο ο αγοραστής υποβάλλει διεκδίκηση (είτε με εμάς είτε με τον εκδότη της κάρτας του) ότι δεν είναι αυτό που παρήγγειλε (εφεξής, διεκδίκηση τύπου «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή»).
 • Οι διεκδικήσεις τύπου Το προϊόν δεν ελήφθη υποβλήθηκαν από τον αγοραστή σας απευθείας στον εκδότη της κάρτας του.
 • Υλικά, απτά αγαθά που παραδόθηκαν αυτοπροσώπως, μεταξύ άλλων σε σχέση με μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στο φυσικό σας κατάστημα, εκτός αν ο αγοραστής πλήρωσε για τη συναλλαγή αυτοπροσώπως με τη χρήση κωδικού QR PayPal για αγαθά και υπηρεσίες.
 • Οτιδήποτε καθορίζει η PayPal, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι απαγορεύεται από την παρούσα συμφωνία χρήστη ή την Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal, ακόμα και αν η συναλλαγή έχει επισημανθεί αρχικά ως συναλλαγή που «πληροί τις προϋποθέσεις» ή «πληροί εν μέρει τις προϋποθέσεις» στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής».
 • Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω των Μαζικών πληρωμών PayPal.
 • Προσωπικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης πληρωμής που στάλθηκε μέσω της λειτουργίας «φίλοι και συγγενείς» της PayPal.
 • Πληρωμές που δεν διεκπεραιώνονται μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή, εκτός αν λαμβάνετε συναλλαγές ολοκλήρωσης αγοράς επισκέπτη της PayPal και ο επιχειρηματικός λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Βραζιλία ή το Μεξικό.
 • Προϊόντα που στάλθηκαν αφού η PayPal σας συμβούλεψε να μην αποστείλετε το προϊόν.
 • Ταξιδιωτικά εισιτήρια που πωλούνται από ταξιδιωτικό μεταφορέα, όπου (1) ο αγοραστής υπέβαλε διεκδίκηση (είτε με εμάς είτε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται) για Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή και (2) η εν λόγω διεκδίκηση υποβλήθηκε περισσότερες από 24 ώρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού.