>> Zobraziť všetky právne zmluvy

 

Zmluvné podmienky partnerského programu PayPal týkajúceho sa získavania finančných prostriedkov

 

Stiahnuť PDF

Deň nadobudnutia účinnosti: 1. apríla 2022

 

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) tvoria právnu zmluvu medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. a v prípade poskytnutia prostriedkov organizáciou PayPal Giving Fund Ireland aj registrovanou charitatívnou organizáciou PayPal Giving Fund Ireland (č. 20205692) (ďalej spoločne len ako „my“ alebo „PayPal“). Tieto podmienky riadia vaše používanie partnerskej platformy PayPal na získavanie finančných prostriedkov.

Vaše používanie účtu PayPal a služieb PayPal riadi zmluva s používateľom služby PayPal. Časť Iné právne podmienky tejto zmluvy s používateľom služby PayPal je do týchto podmienok začlenená prostredníctvom odkazu.

Registráciou na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť PayPal môže vo vašom mene získavať finančné prostriedky na lokalite PayPal (vrátane webovej lokality, mobilnej aplikácie atď.). Všetky príspevky odoslané prostredníctvom partnerskej platformy PayPal na získavanie finančných prostriedkov sa vám pripíšu priamo na účet PayPal.

 

1. Zúčastnení partneri

Registráciou na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov tiež umožňujete nezávislým partnerom (ďalej len „partneri“) získavať finančné prostriedky za vás. Spoločnosť PayPal všetkých týchto partnerov dôkladne preverí. Môžete si zobraziť zoznam partnerov, opis ich podnikateľskej činnosti a všetky súvisiace poplatky. Spoločnosť PayPal vás bude o všetkých nových partneroch pridaných na platformu informovať dva týždne vopred. Ak sa rozhodnete, že nechcete spolupracovať s konkrétnym, prípadne so žiadnym partnerom, kontaktujte podporu pre zákazníkov služby PayPal.

 

2. Poplatky

Ak partnerov prijmete v súlade s postupom uvedeným v časti 1 vyššie, vyjadríte súhlas s poplatkami, ktoré si daní partneri účtujú, a oprávnite spoločnosť PayPal, aby vás s týmto partnerom zmluvne zaviazala výlučne na daný účel.

Pokiaľ ide o príspevky odoslané cez lokalitu PayPal, spoločnosť PayPal pokrýva transakčné poplatky, ktoré s nimi súvisia.

Ak príspevky dostávate cez lokalitu partnera, účtujú sa transakčné poplatky služby PayPal. Prejdite na našu stránku s poplatkami obchodníkov.

Ak príspevky dostávate cez lokalitu partnera, okrem poplatkov služby PayPal sa na vás môžu vzťahovať aj poplatky partnera do výšky až 5 % zo sumy transakcie (ďalej len „poplatky partnerov“). O výške poplatkov partnerov budete informovaní vopred a rovnako tak s ňou vopred vyjadríte súhlas v súlade s postupom uvedeným v časti 1 vyššie.

 

3. Povolenia

Spoločnosti PayPal udeľujete nasledujúce povolenia a oprávňujete ju preniesť dané povolenia (ako aj podskupinu týchto povolení) vo vašom mene aj na existujúcich a budúcich partnerov:

 1. platobné príkazy odoslané spoločnosti PayPal partnerom v súvislosti s platbami od vašich darcov sa budú brať tak, akoby boli odoslané a autorizované vami a/alebo vo vašom mene;
 2. príkazy na rozdelenie platby odoslané partnerom sa budú brať tak, akoby boli odoslané a autorizované vami a/alebo vo vašom mene; príkaz na rozdelenie platby predstavuje vašu žiadosť, aby sme: (i) odpočítali poplatky partnera (ktoré partnerovi dlhujete) z platby, ktorú vám má spoločnosť PayPal poslať v súvislosti s vašimi transakciami v podobe darcovských platieb, a (ii) aby sme túto konkrétnu sumu zaplatili priamo partnerovi vo vašom mene;
 3. žiadosti o vrátenie peňazí, ktoré nám pošle partner, sa budú brať tak, akoby boli odoslané a autorizované vami a/alebo vo vašom mene;
 4. oprávnenie, že môžeme automaticky zadržať prostriedky z platobných transakcií a znemožniť vám k nim prístup po tom, ako vám boli pripísané na účet s elektronickými peniazmi PayPal, až kým dôjde k jednej z týchto dvoch situácií: (1) partner nám pošle príkaz na vyplatenie alebo (2) uplynie dvadsaťosem (28) dní od dátumu uskutočnenia platobnej transakcie;
 5. oprávnenie partnera dať nám vo vašom mene pokyn na uvoľnenie prostriedkov z platobnej transakcie na váš účet PayPal po ich zadržaní, ako sa spomína vyššie. Takýto pokyn týkajúci sa uvoľnenia prostriedkov z platobnej transakcie na váš účet PayPal, ktorý nám môže dať partner, nemôže byť diskrečný. Ak nebudú k dispozícii žiadne iné objektívne dohodnuté kritériá, na ktorých sa môže spoločnosť PayPal dohodnúť vo vašom mene s partnerom, partner môže spustiť uvoľnenie finančných prostriedkov. Ak nám partner nedá pokyn na uvoľnenie finančných prostriedkov z platobnej transakcie na váš účet PayPal do dvadsiatich ôsmich (28) dní, takéto uvoľnenie spustíme automaticky;
 6. oprávnenie spoločnosti PayPal zdieľať údaje o transakciách a sporoch v rámci služby PayPal s partnerom.

Tieto povolenia môžete kedykoľvek zrušiť v prípade jednotlivých partnerov, ktorým boli udelené. Stačí kontaktovať služby zákazníkom PayPal. Ak chcete oprávnenie odvolať v prípade všetkých partnerov a zrušiť svoju účasť na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov, musíte kontaktovať služby zákazníkom. Ak odvoláte oprávnenie alebo zrušíte svoju účasť na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov, stratíte prístup k našim službám dostupným prostredníctvom partnerskej platformy PayPal na získavanie finančných prostriedkov alebo konkrétneho partnera.

 

4. Kritériá na splnenie podmienok

Ak sa chcete zaregistrovať na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov, musíte byť registrovaná charitatívna organizácia.

V tomto prípade musíte poskytnúť všetky informácie požadované počas registrácie vrátane: opisu vašej charitatívnej organizácie, jej dobročinného postavenia, výzvy, loga, oblastí pôsobnosti a kľúčových slov, ktoré pomôžu darcom nájsť vašu charitatívnu organizáciu. Súhlasíte s tým, že poskytnete presné informácie a že ich budete pravidelne aktualizovať.

Spoločnosť PayPal môže ukončiť alebo pozastaviť vašu účasť na platforme, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ak máme oprávnený dôvod sa domnievať, že:

 1. nespĺňate požiadavky uvedené v tejto časti;
 2. údaje, ktoré ste poskytli na základe tejto časti, sú zastarané;
 3. stratíte alebo už viac nemôžete poskytovať dôkazy o dobročinnom postavení svojej organizácie;
 4. porušujete svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s používateľom služby PayPal alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou PayPal.

Toto právo na vypovedanie zmluvy neobmedzuje žiadne z práv spoločnosti PayPal vyplývajúcich zo zmluvy s používateľom služby PayPal ani akejkoľvek inej zmluvy medzi vami a spoločnosťou PayPal.

 

5. Licencie

Kým budete pôsobiť na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov, udeľujete spoločnosti PayPal nevýlučnú licenciu na používanie vášho názvu, loga a výzvy na účely identifikácie vašej organizácie na partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov a na iných webových lokalitách a v službách, s ktorými môžeme spolupracovať, ako aj v súvisiacich marketingových materiáloch, napríklad v marketingových e-mailoch. Berieme na vedomie, že si ponechávate vlastníctvo svojich ochranných známok, obchodných názvov a ochranných známok pre služby a akéhokoľvek súvisiaceho dobrého mena.

 

6. Prostriedky poskytnuté organizáciou PayPal Giving Fund Ireland

Účasť v partnerskom programe PayPal týkajúcom sa získavania finančných prostriedkov vám umožňuje využívať granty, ktoré vám organizácia PayPal Giving Fund Ireland poskytne v reakcii na príspevky od darcov v Írsku a ďalších krajinách, na ktoré sa vzťahujú podmienky stanovené v tejto časti (ďalej len „granty“). Dané granty vám na účet PayPal prevedie organizácia PayPal Giving Fund Ireland.

Granty od organizácie PayPal Giving Fund Ireland sa môžete rozhodnúť nevyužiť. Dostupnosť týchto grantov od organizácie PayPal Giving Fund Ireland budete môcť odmietnuť počas procesu registrácie do partnerského programu PayPal týkajúceho sa získavania finančných prostriedkov. Dané granty môžete tiež kedykoľvek odmietnuť alebo o ne požiadať kontaktovaním podpory pre zákazníkov služby PayPal, pričom platí dvojtýždenná lehota.

Granty poskytnuté na základe tejto časti sa musia používať v súlade s týmito podmienkami:

Prostriedky, ktoré vám my, spoločnosť PayPal Giving Fund Ireland, poskytneme, musia byť použité výlučne na charitatívne účely, ktoré uznáva írske právo. Ďalšie informácie o týchto účeloch nájdete v usmerneniach regulačného úradu pre charitatívne organizácie (ďalej len „CRA“). Na uľahčenie sme požiadavky zhrnuli aj v prílohe č. 1 uvedenej nižšie.

Súhlasíte s tým, že budete včasne reagovať na každú našu odôvodnenú žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa vášho používania prostriedkov, ktoré sme vám poskytli.

Potvrdzujete, že vaša organizácia je založená na charitatívne účely v krajine uvedenej vo vašom účte PayPal a že je v tejto jurisdikcii náležite registrovaná a regulovaná ako charitatívna organizácia. Ak vaša charitatívna organizácia nie je registrovaná a jej účel sa líši od účelov, ktoré sú uznané ako charitatívne v našom súhrne alebo v usmerneniach úradu CRA, mali by ste postupovať podľa odporúčaných účtovných postupov a zaobchádzať s finančnými prostriedkami, ktoré od nás dostanete, tak, že sú obmedzené na účtovné účely, pričom ich vykážete v akomkoľvek zverejnenom výkaze.

Írske právne predpisy týkajúce sa charitatívnych organizácií a obchodných spoločností od vás vyžadujú, aby ste aspoň sedem rokov od uskutočnenia transakcie uchovávali záznamy o prijatiach a vynakladaniach finančných prostriedkov.

Súhlasíte s tým, že budete odpovedať na odôvodnené otázky, ktoré vám môžeme položiť, a že nám poskytnete vhodné dôkazy, napríklad ústne alebo písomné vysvetlenia, vrátane relevantných záznamov, ktoré sa týkajú plnenia vašich povinností na účely prediskutovania, monitorovania a ohodnotenia vášho dodržiavania povinností vyplývajúcich z týchto podmienok.

Môžeme vás požiadať, aby ste nám do 14 dní od prijatia oznámenia, ktoré sme vám poslali, vrátili poskytnuté finančné prostriedky, ak nastane niektorá z týchto situácií:

 1. ukončíte svoju činnosť, vyhlásite bankrot, stanete sa insolventnými alebo sa dostanete do správy, konkurznej správy alebo likvidácie;
 2. konali ste podvodne, nedbanlivo alebo nečestne a tento podvod, nedbanlivosť alebo nečestnosť mali podľa nášho názoru zásadný nepriaznivý vplyv na vaše používanie prostriedkov, ktoré ste od nás dostali;
 3. rozhodneme, že prostriedky, ktoré ste od nás dostali, neboli použité na účely, ktoré sa podľa írskeho zákona uznávajú ako charitatívne, alebo ste sa dopustili iného závažného porušenia podmienok týkajúcich sa grantov;
 4. poslali sme vám viac prostriedkov, ako sme mali, na čo sme vás upozornili, no vy ste nám danú sumu nevrátili.

 

7. Revízia týchto podmienok a skončenie ich platnosti

Tieto podmienky a/alebo partnerskú platformu PayPal na získavanie finančných prostriedkov môžeme upraviť alebo ukončiť na základe predchádzajúceho upozornenia, a to v súlade s rovnakým postupom určeným na revidovanie zmluvy s používateľom služby PayPal, ktorý sa uvádza v časti Víta vás služba PayPal v zmluve s používateľom služby PayPal.

Ak tieto podmienky kedykoľvek porušíte, vyhradzujeme si právo zrušiť alebo pozastaviť váš účet PayPal, prípadne podniknúť akékoľvek ďalšie kroky, ktoré s ním súvisia. Rovnako tak môžeme na základe vlastného uváženia pozastaviť váš prístup k partnerskej platforme PayPal na získavanie finančných prostriedkov alebo z nej odstrániť vašu charitatívnu organizáciu. Po skončení platnosti týchto podmienok vyvinieme primerané úsilie na to, aby sme vašu charitatívnu organizáciu včasne odstránili z partnerskej platformy PayPal na získavanie finančných prostriedkov.

 

Príloha č. 1. Súhrn charitatívnych účelov podľa írskeho práva

 

Zákon o charitatívnych organizáciách z roku 2009 (ďalej len „zákon z roku 2009“) uvádza štyri kategórie charitatívnych účelov, ktoré uznáva írske právo, a charitatívne organizácie musia nasledovať iba tieto účely, ktorých cieľom je verejný prospech. Zachovávajú a rozširujú definíciu zvykového práva, ktorá sa prvýkrát objavila v prípade Pemsel1. Patrí medzi ne:

 1. Prevencia alebo zmierňovanie v oblasti chudoby alebo ekonomických ťažkostí

Táto kategória zahŕňa zmierňovanie núdze, chudoby alebo bezmocnosti v akejkoľvek podobe. Medzi aktivitou organizácie a merateľným účinkom na skupinu, v prípade ktorej má dôjsť k prevencii alebo zmierneniu v oblasti chudoby alebo ekonomických ťažkostí, musia existovať dostatočné prepojenia.

 1. Rozvoj vzdelávania

Táto kategória zahŕňa širokú škálu vzdelávacích organizácií vrátane predškolských skupín, škôl, vysokých škôl, vzdelávacích kurzov pre dospelých, výskumných inštitúcií, expertných skupín, odborných ústavov, múzeí a knižníc.

 1. Rozvoj náboženstva

Táto kategória zahŕňa organizácie, ktoré propagujú, udržiavajú alebo praktizujú náboženstvo.

 1. Účely v prospech komunity zahŕňajú:
 • podporu všeobecného blahobytu vrátane pomoci ľuďom v núdzi z dôvodu mladosti, veku, zlého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia;
 • podporu rozvoja spoločnosti vrátane obnovy vidieka alebo miest;
 • propagáciu občianskej zodpovednosti alebo dobrovoľníctva;
 • podporu zdravia vrátane prevencie alebo zmierňovania v oblasti chorôb, ochorení alebo ľudského utrpenia;
 • podporu v oblasti urovnávania konfliktov alebo uzmierovania;
 • podporu náboženskej alebo rasovej harmónie a harmonických vzťahov s komunitami;
 • ochranu životného prostredia;
 • podporu environmentálnej udržateľnosti;
 • podporu efektívneho a účinného využívania majetku charitatívnych organizácií;
 • prevenciu alebo zmierňovanie v oblasti utrpenia zvierat;
 • podporu v oblasti umenia, kultúry, dedičstva alebo vied;
 • integráciu znevýhodnených osôb a podporu ich plnohodnotnej účasti v spoločnosti.

Za charitatívne účely sa podľa zákona z roku 2009 nepovažujú tieto účely:

 1. podpora športu;
 2. podpora odborových zväzov, zastupiteľských organizácií zamestnávateľov alebo obchodných komôr;
 3. podpora politickej strany alebo subjektu propagujúceho politické ciele (pokiaľ sa dané ciele netýkajú charitatívnych účelov);
 4. subjekt podporujúci účely, ktoré sú nezákonné alebo sú v rozpore s verejnou morálkou alebo verejným poriadkom, prípadne ktoré podporujú terorizmus alebo teroristické činnosti, a to buď v štáte, alebo mimo neho, prípadne ktoré sú v prospech organizácie, v ktorej je členstvo nezákonné;
 5. podpora ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti;
 6. podpora obranných síl.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax (Komisári pre špeciálne účely dane z príjmu) v Pemsel [1891] A.C. 531.

Uvedené informácie predstavujú iba návod a nejde o konečný výklad práva. V prípade pochybností sa obráťte na regulačný úrad pre charitatívne organizácie (www.charitiesregulator.ie) alebo vyhľadajte odborné poradenstvo.