PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Over uw rekening

Deze gebruikersovereenkomst treedt op 16 juni 2020 voor alle gebruikers in werking.

Welkom bij PayPal!

Dit zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal') betreffende het gebruik van uw PayPal-rekening en de PayPal-services, wat we onze gebruikersovereenkomst noemen. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op PayPal-rekeningen voor inwoners van Nederland. Als u een particuliere gebruiker bent, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en de volledige handelingsbekwaamheid hebben om een contract aan te gaan teneinde een PayPal-rekening te openen en de PayPal-services te gebruiken. Als u een bedrijf bent, moet het bedrijf in Nederland geregistreerd zijn.

U moet een PayPal-rekening openen om de PayPal-service te gebruiken. Door een PayPal-rekening te openen en gebruiken, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle voorwaarden in deze gebruikersovereenkomst. Daarnaast gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de volgende aanvullende documenten en alle overige documenten op de pagina Juridische overeenkomsten die op u van toepassing zijn:

Lees aandachtig alle voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst en elk van de overige documenten die op u van toepassing zijn.

We kunnen deze gebruikersovereenkomst en elk van de bovenstaande documenten van tijd tot tijd herzien. De herziene versie wordt van kracht op het moment van publicatie, tenzij anders vermeld. Als de wijzigingen uw rechten beperken of uw verantwoordelijkheden doen toenemen, zullen we een kennisgeving publiceren op de pagina Beleidsaanpassingen van onze website en u hierover ten minste twee maanden van tevoren informeren. Als u onze services blijft gebruiken nadat de wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Als u niet met de wijzigingen akkoord gaat, kunt u uw rekening opheffen voordat de wijzigingen van kracht worden.

Informatie over ons en onze service

De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van elektronisch geld en de verlening van services die hiermee verband houden.

Lees onze Belangrijke betaal- en service-informatie voor meer informatie over ons en onze service.

Deze gebruikersovereenkomst is samen met andere juridische voorwaarden en wettelijk verplichte openbaarmakingen met betrekking tot uw gebruik van onze service te allen tijde beschikbaar op de PayPal-website (doorgaans op de pagina 'Juridische overeenkomsten'). We kunnen deze informatie ook naar u sturen.

U kunt bij ons een kopie aanvragen van elke wettelijk verplichte openbaarmaking (met inbegrip van deze gebruikersovereenkomst en de Belangrijke betaal- en service-informatie). We verstrekken een dergelijke kopie dan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail).

Een rekening openen

We bieden twee soorten rekeningen: privérekeningen en zakelijke rekeningen.

Privérekeningen

Met een privérekening kunt u geld overmaken en betaalverzoeken doen aan vrienden en familie, en online voor aankopen betalen.

Houders van bepaalde bestaande privérekeningen moeten hun rekening mogelijk upgraden (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle momenteel beschikbare functionaliteit in een privérekening te kunnen gebruiken.

Als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt om te verkopen, moet u een zakelijke rekening openen of uw privérekening omzetten naar een zakelijke rekening.

Zakelijke rekeningen

Zakelijke rekeningen zijn voor mensen en organisaties (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die PayPal voornamelijk gebruiken om online betalingen voor verkooptransacties of donaties te ontvangen.

Voor zakelijke rekeningen kunnen kosten gelden die anders zijn dan de kosten voor privérekeningen. Zie onze Kosten voor meer informatie.

Door een zakelijke rekening te openen of een privérekening om te zetten in een zakelijke rekening, verklaart u aan ons dat u de rekening voornamelijk voor zakelijke of commerciële doeleinden gebruikt.

Status 'organisatie met winstoogmerk'

Als het betaalverkeer op uw zakelijke rekening bepaalde drempels bereikt of bepaalde zakelijke segmenten of activiteiten omvat, verplichten de kaartnetwerken u ertoe rechtstreeks met onze verwerkingspartners een Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk aan te gaan om door te kunnen gaan met het accepteren van creditcardbetalingen. In dit geval is deze Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk van toepassing op betalingen die namens u door PayPal worden verwerkt, naast deze gebruikersovereenkomst.

Veilig gebruik van uw PayPal-rekening

U dient redelijke maatregelen te nemen om misbruik van uw PayPal-rekening tegen te gaan. U moet zorg dragen voor adequate beveiliging van en controle over alle apparaten, objecten, gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke identificatienummers/-codes die u gebruikt voor toegang tot uw PayPal-rekening en de PayPal-services. Raadpleeg onze Belangrijke betaal- en service-informatie voor richtlijnen.

U moet voldoen aan alle redelijke instructies die u mogelijk van ons krijgt voor het veilig houden van uw betaalmiddel.

We kunnen u vragen instructies met betrekking tot uw rekening te verifiëren (d.w.z. ons de informatie te geven die we nodig hebben om er zeker van te zijn dat u degene bent die ons de instructie geeft, door bijvoorbeeld uw juiste inloggegevens zoals uw e-mailadres en wachtwoord te verstrekken) en anderszins op uw PayPal-rekening in te loggen om ons uw instructie te geven.

U moet uw postadres, e-mailadres en andere contactgegevens in uw PayPal-rekeningprofiel up-to-date houden.

U kunt uitdrukkelijk toegangsrechten verlenen, intrekken en beheren voor bepaalde derden om namens u bepaalde handelingen uit te voeren.In sommige gevallen kunt u dit doen wanneer u bent ingelogd op uw rekening. In andere gevallen kunt u dit rechtstreeks met de derde partij regelen.Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat we bepaalde informatie over uw Rekening openbaar kunnen maken aan deze derden.

U mag externe serviceproviders, in het bezit van een vergunning op grond van toepasselijk recht, toestemming geven om:

 • rekeninginformatieservices te leveren om namens u uw rekeninggegevens te raadplegen;
 • te bevestigen of u het benodigde bedrag op uw rekening heeft om een betaaltransactie met een creditcard uit te voeren; of
 • betaalinitiatieservices om betalingen vanaf uw rekening namens u uit te voeren.

Als u op enigerlei wijze toegangsrechten tot uw rekening verleent aan een derde, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze gebruikersovereenkomst.U bent aansprakelijk jegens ons voor de handelingen waarvoor u de derden machtigt. U houdt ons niet verantwoordelijk voor en vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid ten gevolge van de handelingen die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten, onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten.

Uw PayPal-rekening opheffen

U kunt uw rekening op elk gewenst moment opheffen. Zie de Hulp van PayPal voor instructies.

We kunnen uw rekening naar eigen inzicht opheffen door u hierover twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen.We kunnen uw rekening ook op elk gewenst moment opheffen in het geval dat:

 1. u deze gebruikersovereenkomst overtreedt en/of we anderszins gerechtigd zijn uw rekening conform deze gebruikersovereenkomst op te heffen;
 2. u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening; of
 3. we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad.

In het geval we besluiten om uw rekening op te heffen, stellen we u hiervan op de hoogte en, waar mogelijk, ook van de reden van het opheffen van uw rekening en bieden we u de mogelijkheid om een eventueel onbetwist saldo van de rekening op te nemen.

Wanneer uw rekening is opgeheven:

 • wordt deze gebruikersovereenkomst per direct beëindigd, behalve dat deze gebruikersovereenkomst van kracht blijft voor zover en zolang als dat nodig is om het opheffen van de rekening af te handelen en te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften;
 • kunnen we alle in behandeling zijnde transacties annuleren en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalregelingen;
 • kunnen we uw toegang tot of gebruik van onze services, websites, software, systemen (inclusief alle netwerken en servers die worden gebruikt om de services te verlenen) die door of namens ons worden beheerd, in zijn geheel of gedeeltelijk opschorten, beperken of beëindigen;
 • blijft u aansprakelijk voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw rekening die voortvloeien uit deze gebruikersovereenkomst;
 • kunnen we uw rekeninggegevens bewaren in onze database ten behoeve van het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
 • kunnen we uw elektronische geld na opheffing vasthouden voor zover en zolang als dat nodig is om ons en/of een derde te beschermen tegen het risico van terugboekingen, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over geld dat nog op uw rekening staat wanneer de rekening wordt opgeheven.
  Als u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen.

In het geval dat we besluiten om een van onze services of een gedeelte of een functie van onze services om welke reden dan ook te beëindigen, stellen we u daar ten minste twee maanden vóór de beëindiging van de service of functie van in kennis, tenzij PayPal in goed vertrouwen oordeelt dat:

 • de service of functie eerder moet worden beëindigd omdat dit vanwege wetgeving of een relatie met een derde partij vereist is; of
 • voorafgaande kennisgeving een veiligheidsrisico of aanzienlijke economische of materiële technische belasting kan vormen.

Een betaalmethode koppelen en ontkoppelen

Al het geld op uw rekening wordt in juridische termen 'elektronisch geld' genoemd. Elektronisch geld wordt in de hele Europese Economische Ruimte erkend als betaalmiddel dat geschikt is voor online gebruik.

U kunt een betaalmethode gebruiken als een manier om ons te betalen om elektronisch geld op uw rekening te krijgen of opnamen van uw rekening te ontvangen, zoals verder uiteengezet in deze gebruikersovereenkomst (zie met name Geld toevoegen of opnemen en Uw betaling financieren.

U kunt een creditcard, betaalpas, prepaidkaart (indien beschikbaar), bankrekening of PayPal Credit (indien beschikbaar) koppelen of verwijderen als betaalmethode voor uw PayPal-rekening.

We kunnen de beschikbaarheid van uw betaalmethoden beperken om ons risico te beheersen.

Zorg dat de gegevens van uw betaalmethoden actueel blijven (bijv. het creditcardnummer en de vervaldatum). Als deze gegevens veranderen, kunnen we ze bijwerken met behulp van informatie en bronnen van derden die voor ons beschikbaar zijn, zonder enige actie van uw kant. Als u niet wilt dat wij uw kaartgegevens bijwerken, kunt u uw kaartuitgevende instantie vragen om dit te doen, of de betaalmethode uit uw PayPal-rekening verwijderen. Als we uw betaalmethode bijwerken, behouden we de voorkeursinstellingen die eraan zijn gekoppeld. U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent. U kunt dit mogelijk doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van uw creditcard (voor creditcards), het proces voor het bevestigen van uw bankrekening (voor bankrekeningen) of een ander proces te doorlopen waar we u bericht over sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.

Uw doorlopende toestemming aan ons om uw betaalmethoden te gebruiken

Door een betaalmethode te koppelen aan uw PayPal-rekening, geeft u ons doorlopende toestemming de vereiste waarde van het elektronische geld automatisch af te schrijven van die betaalmethode (onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst en de voorwaarden van elke machtiging (bijv. automatische incasso bij de bank) die door de aanbieder van deze betaalmethode wordt gebruikt om die autoriteit in te stellen en te handhaven):

 • ter dekking van het te betalen bedrag (plus alle aan ons verschuldigde transactiekosten) wanneer u uw rekening gebruikt om een betaling over te maken naar een andere gebruiker; en
 • om geld te storten wanneer u de functie 'Geld toevoegen' op uw rekening gebruikt.

Als het niet lukt om geld van uw betaalmethode af te schrijven, kunnen we het opnieuw proberen.Als u een doorlopende toestemming van uw betaalmethode annuleert, vergoedt u ons de waarde van het elektronische geld dat we al hebben uitgegeven en waarvoor een afschrijving van die betaalmethode nog steeds openstaat.

U kunt uw toestemming intrekken door de betaalmethode te ontkoppelen van uw PayPal-rekening.

SEPA is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese bankensector en heeft als doel transacties binnen de Europese Unie efficiënter te laten verlopen. Telkens wanneer u een bankrekening bij PayPal registreert of een nieuwe bankrekening voor het eerst als betaalmethode gebruikt, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso. Als u een SEPA-machtiging tot automatische incasso voor doorlopende toestemming gebruikt:

 • heeft u op elk gewenst moment toegang tot de machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt u de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.
 • PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.
 • kunt u, overeenkomstig de voorwaarden van uw bank, op elk gewenst moment tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden, een terugbetaling bij uw bank claimen.

Risico op terugboekingen naar uw betaalmethode en wanneer uitgestelde bankbetalingen kunnen optreden

Als we een betaling van uw betaalmethode ontvangen, kunnen we het resulterende elektronische geld op uw reserverekening bewaren zolang we redenen hebben om aan te nemen dat er een risico op terugboeking door de aanbieder van de betaalmethode bestaat. Dit komt omdat we niet over alle informatie beschikken die nodig is om het geld van uw betaling op uw PayPal-saldo beschikbaar te maken terwijl een dergelijk risico op terugboeking bestaat.

Wanneer u ons opdraagt uw bankrekening te gebruiken om een betaling van uw rekening naar een andere gebruiker over te maken en we het resulterende elektronische geld op deze manier bewaren, noemen we dit type betaling vanaf uw bankrekening een 'uitgestelde bankbetaling'. Zie Betalingen financieren die u vanaf uw rekening verricht hieronder over hoe we uitgestelde bankbetalingen gebruiken.

Een PayPal-saldo aanhouden en gebruiken

U ontvangt geen rente of andere inkomsten op het geld op uw rekening. Dit komt omdat het geld op uw rekening elektronisch geld is en het conform Europese wetgeving verboden is om over elektronisch geld rente te betalen. Daarnaast is elektronisch geld geen storting of investering volgens de wetgeving van Luxemburg, dus u valt niet onder de bescherming van de Luxemburgse garantiebepalingen inzake stortingen of schadeloosstelling voor investeerders die door de Conseil de protection des déposants et des investisseurs worden gereguleerd.

We kunnen het geld op uw rekening op elk gegeven moment bewaren en verplaatsen op en tussen:

onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst.

PayPal-saldo

Het operationele gedeelte van uw rekening bevat uw PayPal-saldo. Dit is het geld dat beschikbaar is voor betalingen of opnames.

Wanneer u onze betaalservice gebruikt om een andere gebruiker te betalen, geeft u ons opdracht het geld over te schrijven van uw PayPal-saldo naar de rekening van de ontvanger.

U moet voldoende vrijgegeven geld op uw PayPal-saldo hebben voor het bedrag van de betaling en de transactiekosten die u ons verschuldigd bent op het moment van de betaling. Er zijn ook andere vereisten van toepassing – zie Een betaling verrichten hieronder. Als u onvoldoende PayPal-saldo heeft of een voorkeursbetaalmethode heeft geselecteerd, verzoekt u ons ook om namens u geld te verkrijgen van uw toepasselijke betaalmethode en elektronisch geld over te maken naar uw PayPal-saldo zodat uw betaling kan worden verricht.

Wanneer u geld opneemt, moet uw PayPal-saldo toereikend zijn voor de waarde van de opname op het moment van de opname.

Zie Geld toevoegen of opnemen hieronder om te weten te komen hoe u een PayPal-saldo kunt krijgen en hoe u het opneemt.

Als er een negatief bedrag op uw PayPal-saldo staat, is dit het nettobedrag dat u op dat moment aan ons verschuldigd bent.

Reserverekening

Geld dat op uw rekeningoverzicht wordt aangeduid als 'in behandeling', 'niet verrekend', 'vastgehouden' of anderszins beperkt, wordt vastgehouden in het gedeelte van uw rekening dat als reserverekening functioneert.U heeft geen toegang tot (en kunt geen gebruik maken van) geld dat op de reserverekening wordt bewaard.

Geld toevoegen of opnemen

Geld toevoegen

Als u elektronisch geld op uw rekening wilt ontvangen, kunt u onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst het volgende doen:

 • een betaling van iemand anders op uw rekening accepteren. We kunnen u hiervoor kosten in rekening brengen; of
 • elektronisch geld van ons verkrijgen door ons een equivalent bedrag te betalen.

U kunt als volgt elektronisch geld van ons verkrijgen:

 • automatisch met uw toepasselijke betaalmethode(n) om het bedrag te dekken voor de betalingen waartoe u ons opdracht geeft om deze over te maken naar andere gebruikers (plus de aan ons verschuldigde transactiekosten).
 • handmatig met de functie 'Geld toevoegen' in uw rekening om ons te betalen of ons opdracht te geven het elektronische geld van uw betaalmethode af te schrijven.

De uitvoering van elke betaling aan ons door de aanbieder van uw betaalmethode is de wettelijke verantwoordelijkheid van deze aanbieder. We hebben geen invloed op de duur van betalingen die aan ons worden gedaan.

Geld opnemen

Als u een PayPal-saldo heeft, kunt u elk bedrag opnemen door het over te maken naar een door u aangewezen betaalmethode die is gekoppeld aan uw PayPal-rekening, zoals we van tijd tot tijd kunnen toestaan.Dit kan onder meer uw bankrekening of creditcard zijn, afhankelijk van het land waarin uw PayPal-rekening is geregistreerd.

Wanneer u ons opdracht geeft een bedrag van uw PayPal-saldo op te nemen, zullen we onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst:

 • het elektronische geld omzetten in geld dat we kunnen overmaken naar uw aangewezen betaalmethode; en
 • onze eigen bank de opdracht geven dat geld over te maken naar uw aangewezen betaalmethode.

We streven ernaar de betaalinstructie voor opname vóór het einde van de volgende werkdag naar onze bank te sturen ('Werkdag' betekent een dag waarop banken in Luxemburg normaal geopend zijn), als er geen andere vertragingen zijn onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst. Zodra onze bank onze betaalinstructie heeft ontvangen, hebben we geen invloed meer op hoelang het duurt om de betaling te voltooien. Op dit moment nemen onze bank, de aanbieder van uw betaalmethode en de betalingssystemen waarop zij vertrouwen, de verantwoordelijkheid over om het geld op uw aangewezen betaalmethode te krijgen. Dit kan van invloed zijn op de tijd die het kost voordat u uw geld ontvangt. We kunnen u toestaan het geld op te nemen door het over te maken naar:

 • een kwalificerende bankrekening (indien beschikbaar gesteld) via:
  • een standaardoverschrijving naar uw bankrekening die aan uw rekening is gekoppeld (deze opname-/inwisselfunctionaliteit wordt ook wel 'overmaken naar bank' genoemd); of
  • een directe overschrijving naar uw bankrekening die aan uw rekening is gekoppeld.

   We kunnen u toestaan de bovenstaande overschrijvingen te verrichten via de bankpas die aan die bankrekening is gekoppeld.
 • uw Mastercard- of Visa-creditcard (indien beschikbaar gesteld).

Op opnamen zijn kosten van toepassing. We zullen de kosten vooraf aan u bekendmaken telkens als u een dergelijke opname start.

De betaalmethode (bijv. een bankrekening of creditcard) waarop u de opname laat bijschrijven moet overeenkomen met de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor opnamen in het land waarin u woont.

U kunt geld van uw PayPal-saldo alleen opnemen in de openingsvaluta van uw rekening, tenzij anders aangegeven. Als u een PayPal-saldo in een andere valuta heeft en dit wilt opnemen, moet u het omrekenen naar de openingsvaluta van uw rekening, anders wordt het voor u omgerekend op het moment van opname. Onze transactiewisselkoers wordt toegepast.

Dit betekent het volgende:

 • Als u geld opneemt van een PayPal-saldo in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, worden er wisselkosten in rekening gebracht voor omrekening naar de oorspronkelijke openingsvaluta; en
 • Als u geld opneemt naar een betaalmethode (zoals een bankrekening of creditcard) in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, worden er wisselkosten in rekening gebracht voor omrekening naar de valuta van de betaalmethode; en

Om u, onze andere gebruikers en ons te beschermen tegen verlies en om ons in staat te stellen te voldoen aan onze verplichtingen betreffende witwaspraktijken en andere wettelijke verplichtingen, kunnen we een opname in bepaalde situaties uitstellen, waaronder als we moeten bevestigen dat u de opname heeft geautoriseerd of als betalingen aan uw PayPal-rekening zijn teruggedraaid (bijvoorbeeld als gevolg van een terugvordering, terugboeking door een bank of geschil door een koper). Als we een beperking op uw PayPal-rekening plaatsen, als een betaling wordt vastgehouden, of als uw rekening of een gekoppelde rekening een negatief saldo heeft in welke valuta dan ook terwijl een opname van uw PayPal-rekening in behandeling is, moet u de opname opnieuw starten nadat de beperking is opgeheven, de vastgehouden betaling is vrijgegeven of het negatieve saldo volledig is aangevuld.

Mogelijk gelden er limieten voor uw opnamen. U kunt eventuele opnamelimieten bekijken door in te loggen op uw PayPal-rekening. U moet de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we uiteenzetten in uw rekeningoverzicht) om uw opnamelimiet op te heffen.

Uw geld in meerdere valuta's beheren

Wanneer u uw rekening opent, is deze geconfigureerd om de openingsvaluta van uw rekening te gebruiken.

De openingsvaluta van uw rekening is euro (EUR).

We kunnen uw rekening zo configureren dat u deze kunt gebruiken om geld te bewaren en betalingen over te maken en te ontvangen in een andere valuta dan de openingsvaluta van uw rekening.Als u een saldo op uw PayPal-rekening heeft, kunnen we u toestaan dit om te rekenen naar een saldo in een andere valuta.

Als uw PayPal-saldo niet toereikend is voor het bedrag van een betaling die u ons opdraagt over te maken in een bepaalde valuta, kunnen we een omrekening uitvoeren van een PayPal-saldo in een andere valuta om het tekort aan te vullen. Mogelijk gelden er beperkingen voor waar u betalingen in bepaalde valuta's naar kunt overmaken.

We kunnen u toestaan om de manier te kiezen waarop uw rekening betalingen behandelt en/of omrekent die zijn ontvangen in valuta's anders dan de openingsvaluta van uw rekening.Om geld te ontvangen in een valuta anders dan de openingsvaluta van uw rekening, moet u mogelijk een saldo maken in die valuta of het geld omrekenen in een andere valuta waarin u wel geld mag aanhouden.

Betalingen in bepaalde valuta's kunnen alleen worden ontvangen via automatische omrekening van het geld in een andere valuta waarin u wel geld mag aanhouden.

Als u een betaling ontvangt van iemand die geen PayPal-rekening heeft en die betaling in een valuta is verricht die momenteel niet voor uw rekening is geconfigureerd, kunnen we het ontvangen bedrag automatisch omrekenen in een valuta die op het moment van de betaling wel voor uw rekening is geconfigureerd.

Lees het artikel Geld opnemen hierboven over hoe u geld kunt opnemen in verschillende valuta's.

Als een van de saldi op uw rekening aangeeft dat u ons om welke reden dan ook een bedrag verschuldigd bent, kunnen we dit bedrag incasseren door geld te gebruiken dat u in een andere valuta aanhoudt of door bedragen die u aan ons verschuldigd bent af te trekken van geld dat u op uw rekening ontvangt of geld dat u probeert op te nemen of over te maken van uw rekening, of van een andere rekening, en door geld af te trekken van geldopnames die u wilt uitvoeren.Als u op grond van uw PayPal-saldo gedurende een periode van 21 dagen een bedrag aan ons verschuldigd bent in een andere valuta dan euro's, zullen we het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent omrekenen naar euro's.

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u kunt omrekenen of het aantal omrekeningen dat u kunt uitvoeren. U bent verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het aanhouden van meerdere valuta's op een PayPal-rekening. U mag geen valuta beheren of omrekenen ten behoeve van speculatieve handel, conversiearbitrage, conversieopties of enige andere activiteit waarvan wij bepalen dat deze hoofdzakelijk is bedoeld om geld te verdienen op basis van wisselkoersen. We kunnen elke transactie waarvan we vaststellen dat die in strijd is met dit beleid, vasthouden, annuleren of terugboeken.

Hoe wij valuta's omrekenen

Als de valuta wordt omgerekend door PayPal, wordt dit gedaan tegen de wisselkoers die door ons is vastgesteld voor het relevante valutapaar.

De transactiewisselkoers wordt regelmatig aangepast en omvat valutawisselkosten die door ons worden toegepast en gehandhaafd op basis van een basiswisselkoers om de wisselkoers te vormen die van toepassing is op uw omrekening. De basiswisselkoers is gebaseerd op koersen op de geldmarkt op de dag van de omrekening of de voorgaande werkdag; of, indien vereist op grond van wetten of voorschriften, op de relevante referentiekoers(en) van de overheid.

We kunnen een transactiewisselkoers (inclusief onze valutawisselkosten) ter referentie voor u beschikbaar maken tijdens uw transactie. Als u de transactie voltooit, kan die transactiewisselkoers van toepassing zijn op de betaling voor de transactie ongeacht wanneer deze wordt verwerkt, of is die koers mogelijk alleen geldig als de betaling voor de betreffende transactie wordt verwerkt binnen een bepaalde tijd, zoals vermeld tijdens de transactie. Na die beperkte tijd kunnen we de transactiewisselkoers toepassen die geldt op het moment dat de transactie wordt verwerkt, of ervoor kiezen de valutaomrekening niet uit te voeren.

Als u een betaling op grond van een factuurovereenkomst heeft geautoriseerd en we een valutaomrekening uitvoeren voor die betaling, gebruiken we de transactiekoers die van kracht is op het moment dat de betalingstransactie wordt verwerkt.De transactiekoers voor elke betaling op grond van een factuurovereenkomst kan variëren.

We kunnen u toegang geven tot een valutaomrekenfunctie om te zien welke transactiekoers (inclusief onze valutawisselkosten) van toepassing kunnen zijn op bepaalde valutaomrekeningen. De koersen die door de valutaomrekenfunctie worden weergegeven, zijn alleen van toepassing op het moment dat u deze functie gebruikt en kunnen worden gewijzigd.

Keuzes voor valutaomrekening

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij PayPal vaststelt dat de valuta moet worden omgerekend, geeft u toestemming en autorisatie om de valuta om te laten rekenen door ons in plaats van de kaartuitgevende instantie.

U heeft mogelijk het recht om de valuta van de creditcardbetaling door uw kaartuitgevende instantie om te laten rekenen in de valuta waarin u de betaling vanuit uw PayPal-rekening overmaakt, indien van toepassing voor de kaartuitgevende instantie en het netwerk in kwestie. Deze selectie kan in verschillende vormen aan u worden gepresenteerd, waaronder de keuze van de valuta die voor de transactie wordt gebruikt, of de omrekening wordt uitgevoerd door ons of door de kaartuitgevende instantie, en welke wisselkoers wordt gebruikt voor de transactie. Als uw kaartuitgevende instantie de valuta omrekent, bepaalt deze instantie de wisselkoers en welke kosten zij in rekening brengen.

PayPal voert de omrekening altijd uit voor transacties waarbij u uw bestaande saldo gebruikt of uw gekoppelde bankrekening de betaalmethode is.

Als PayPal vaststelt dat valutaomrekening nodig is voor een transactie waarvoor ook een alternatieve betaalmethode moet worden gekozen, kunt u mogelijk niet afzonderlijk kiezen of PayPal of uw kaartuitgevende instantie de valutaomwisseling uitvoert voor de betaling vanaf uw alternatieve betaalmethode.

Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

Rekeningafschriften en rekeninggegevens opvragen

Tenzij uw rekening beperkt is, kunt u uw PayPal-rekeningoverzicht bekijken en downloaden door in te loggen op uw PayPal-rekening.U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw PayPal-rekeninggeschiedenis in plaats van periodieke afschriften per e-mail te ontvangen.

De belangrijkste informatie met betrekking tot uw betalingen wordt via e-mail naar u verzonden en daarnaast wordt uw transactiegeschiedenis bijgewerkt. Deze kunt op elk gewenst raadplegen door in te loggen op uw rekening.U kunt ook een downloadbaar rapport openen via uw PayPal-rekening.Hier staan alle gemaakte kosten en andere bedragen die in de betreffende periode van uw PayPal-rekening zijn afgeschreven.Het rapport wordt alleen bijgewerkt en beschikbaar gemaakt als er activiteit is geweest op uw PayPal-rekening of als er in de betreffende periode kosten zijn gemaakt.De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken.

PayPal behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. We brengen u echter geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw PayPal-rekening.

Kosten

We brengen kosten in rekening voor onze services zoals uiteengezet op de pagina Kosten.

De vermelde kosten zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Er kunnen echter andere belastingen of kosten zijn die niet via ons worden betaald of door ons zijn opgelegd.

U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw internetserviceprovider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de services.

We kunnen onze kosten afschrijven van uw PayPal-saldo. We kunnen onze transactiekosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven voordat dergelijke bedragen op uw PayPal-saldo worden bijgeschreven.

De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en de kosten die we in rekening brengen, worden verstrekt via e-mail of in uw transactiegeschiedenis (die toegankelijk is door in te loggen op uw rekening).

Als u voor uw betaling kosten aan ons moet betalen, kunnen we die kosten aan u bekendmaken wanneer u ons uw betaalinstructie geeft.

U kunt geen bedragen met onze kosten verrekenen of van onze kosten aftrekken.

Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze gebruikersovereenkomst om leveren.U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.

Als u een webwinkel bent en ons volumegebonden gestaffelde zakelijke tarief wilt aanvragen (en behouden), zijn de voorwaarden van het zakelijke tarief in het onderstaande gedeelte Betalingen ontvangen van toepassing.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Een betaling verrichten

Algemene bepalingen voor het verrichten van een betaling

Uw betaalinstructie

We kunnen u toestaan uw betaalinstructie aan ons te verstrekken op manieren waarover we u van tijd tot tijd kunnen informeren.De manier waarop u uw betaalinstructie verstrekt, is afhankelijk van het type betaling dat u verricht, bijvoorbeeld:

 • Als u voor een aankoop betaalt of een donatie geeft, kunt u bij veel verkopers en/of inzamelaars uw betaalinstructie verstrekken in een speciale PayPal-betaalprocedure of andere PayPal-betaalintegratie op hun website.
 • U kunt de functie 'Geld overmaken' gebruiken als u op uw PayPal-rekening inlogt om een betaling aan iemand over te maken.

We kunnen u vragen uw instructie te verifiëren (d.w.z. ons de informatie te geven die we nodig hebben om er zeker van te zijn dat u degene bent die ons de instructie geeft, door bijvoorbeeld uw juiste inloggegevens zoals uw e-mailadres en wachtwoord te verstrekken) en anderszins op uw PayPal-rekening in te loggen om ons uw betaalinstructie te geven.

Uw betaalinstructie annuleren

Zodra u ons de betaalinstructie heeft gegeven, kunt u deze niet meer annuleren, behalve als het een betalingsinstructie op grond van een factuurovereenkomst is (zie hieronder voor meer informatie).

Hoe lang doet mijn betaling erover?

Uw betaling aan een andere gebruiker wordt van uw rekening afgeschreven [binnen de werkdag] na ontvangst van uw volledige betaalinstructie.

De betaling wordt binnen twee werkdagen van uw rekening afgeschreven als we uw volledige betaalinstructie ontvangen:

 • op een dag die geen Werkdag is; of
 • na de volgende uiterste tijden op werkdagen voor rekeningen geregistreerd in de volgende landen: 16.00 uur in Nederland.

We kunnen u toestaan om ons te vragen uw betaling op een specifieke latere datum uit te voeren, in welk geval uw betaling op die latere datum uw rekening verlaat.

Andere bepalingen in deze gebruikersovereenkomst kunnen ertoe leiden dat de bovenstaande tijdschema's worden verlengd.

Wanneer we kunnen weigeren uw betaling te verrichten

We kunnen uw betaalinstructie als onvolledig behandelen en weigeren uw betaling te verrichten als:

 • u niet genoeg geld op uw PayPal-saldo heeft;
 • we redenen hebben om aan te nemen dat u onvoldoende geld op uw gekoppelde betaalmethoden heeft om de betaling te kunnen verrichten;
 • u ons niet alle verplichte gegevens verstrekt waarnaar wordt gevraagd in de relevante betaalprocedures waarmee we uw betaalinstructies verkrijgen (zoals, op ons verzoek, voldoende gedetailleerde informatie over de ontvanger en verificatie van uw betaalinstructie);
 • de betaling hoger is dan de verzendlimiet waarover we u informeren wanneer u probeert te betalen; of
 • we redenen hebben om aan te nemen er verboden activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met uw rekening of u anderszins in strijd bent met deze gebruikersovereenkomst.

Wanneer uw betaling niet wordt geaccepteerd door de ontvanger

Als we u toestaan iemand te betalen die geen PayPal-rekening heeft, kan de ontvanger het geld innen door een PayPal-rekening te openen.

Als de ontvanger al een PayPal-rekening heeft, kan hij/zij weigeren het geld te accepteren.

Als de ontvanger weigert het geld te accepteren of geen PayPal-rekening opent en het geld niet binnen 30 dagen na de verzenddatum int, wordt het geld (inclusief de eventueel in rekening gebrachte kosten) teruggestort op uw PayPal-rekening. Zie Terugbetalingen op uw rekening voor informatie over wat er kan gebeuren als u een terugbetaling op uw PayPal-rekening ontvangt.

Verzendlimieten

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan het bedrag en de waarde van betalingen die u kunt doen, inclusief geld dat u overmaakt voor aankopen.U kunt eventuele verzendlimieten bekijken door in te loggen op uw PayPal-rekening.Om uw verzendlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we uiteenzetten in uw rekeningoverzicht).

Automatische afschrijvingen vanaf uw rekening instellen

Door de verkoper uitgestelde betalingen

Wanneer u aan bepaalde verkopers of voor bepaalde aankopen betaalt (bijvoorbeeld aankopen die naar u moeten worden verzonden of die mogelijk moeten worden bijgewerkt of voltooid door de verkoper), geeft u:

 • een machtiging aan de verkoper om de betaling op een later tijdstip te innen; en
 • een instructie aan ons om die verkoper automatisch te betalen wanneer de verkoper om betaling vraagt.

Uw machtiging blijft meestal tot 30 dagen geldig, maar kan langer geldig blijven. Als u een saldo heeft, kunnen we het bedrag van de betaling met de status 'In behandeling' vasthouden totdat de verkoper uw betaling incasseert. Als we de valuta voor uw betaling moeten omrekenen, wordt de transactiewisselkoers bepaald en toegepast (zoals beschreven in valutaomrekening) op het moment dat de betaling wordt verwerkt.

Uw machtiging staat toe dat de verkoper het bedrag van de betaling bijwerkt (in verband met wijzigingen in de aankoop die u overeenkomt met de verkoper, zoals aanvullende toeslagen, verzendkosten, porto of kortingen) voordat de verkoper de betaling int.We zijn niet verplicht op enig moment wijzigingen te verifiëren (ook niet op het moment dat de betaling wordt overgemaakt).We kunnen elk bedrag overmaken op basis van uw machtiging en na ontvangst van instructies van de verkoper betreffende het uiteindelijke bedrag van de betaling.

Betalingen op basis van een factuurovereenkomst

Met een factuurovereenkomst kunt u doorlopende automatische betalingen voor dezelfde ontvanger(s) beheren.Wanneer u een factuurovereenkomst aangaat:

 1. machtigt u de genoemde ontvanger(s) betalingen van uw rekening te innen zoals bepaald door de ontvanger (dit kan betalingen van bedragen omvatten die u verschuldigd bent aan de ontvanger voor een aankoop van goederen of services op grond van een aparte overeenkomst die u met de ontvanger heeft); en
 2. geeft u PayPal de opdracht de genoemde ontvanger(s) (of een of meer andere ontvangers op aanwijzing van de genoemde ontvanger(s)) te betalen wanneer PayPal door de ontvanger(s) wordt gevraagd om uw betaling te verrichten.

Hierdoor wordt de ontvanger een 'betrouwbare begunstigde' (de juridische term voor iemand die u aan ons heeft aangeduid als vertrouwde ontvanger) van al uw betalingen die op grond van deze factuurovereenkomst worden gedaan. Daarom vragen we u normaal niet om in te loggen of deze betalingen goed te keuren wanneer deze worden gedaan.

Betalingen op grond van de factuurovereenkomst kunnen in variabele bedragen en op verschillende datums worden verricht. We zijn slechts een aanbieder van betaalservices, dus we kunnen niet weten (en u kunt niet van ons verwachten dat we weten) wat u al dan niet met de ontvanger bent overeengekomen, of weten waarom de ontvanger ervoor heeft gekozen uw betaling te innen. We zijn niet verplicht het bedrag te verifiëren of bevestigen dat de ontvanger aan ons opgeeft om betalingen op grond van de factuurovereenkomst te verwerken.

We gebruiken verschillende namen voor betalingen die kunnen worden beheerd met een factuurovereenkomst. Dit zijn onder andere 'automatische betalingen', "abonnementsbetalingen', 'terugkerende betalingen', 'referentietransacties', 'vooraf geautoriseerde overschrijvingen' of 'vooraf goedgekeurde betalingen'.

U kunt uw factuurovereenkomst op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang annuleren via uw rekening of door contact met ons op te nemen. Als er op grond van die factuurovereenkomst een betaling gepland staat die moet worden verricht vóór het einde van de volgende werkdag na uw opdracht tot annulering, annuleren we uw factuurovereenkomst mogelijk pas nadat die betaling is verricht. Als u een factuurovereenkomst annuleert, kunt u de ontvanger nog geld verschuldigd zijn voor goederen of services die u wel heeft ontvangen, maar nog niet heeft betaald.

Als we vaststellen dat we de valuta moeten omrekenen voor een betaling op grond van een factuurovereenkomst en we de omrekening uitvoeren, gebruiken we de transactiewisselkoers (inclusief onze valutawisselkosten) die van kracht is op het moment dat de betaling wordt verwerkt. De transactiewisselkoers voor elke betaaltransactie kan variëren.

Terugbetalingen op uw rekening

In welke omstandigheden terugbetalingen kunnen plaatsvinden

We kunnen de ontvanger van uw betaling toestaan om:

 • de betaling niet te accepteren; of
 • de betaling te accepteren en vervolgens onze Service te gebruiken om op een later moment het gehele of gedeeltelijke bedrag van de betaling te restitueren.

We storten het bedrag van een geweigerde betaling of terugbetaling terug op uw saldo. We storten het bedrag van een niet-opgeëiste betaling binnen 30 dagen na de transactie terug op uw saldo. Als het bedrag van een betaling op een van de hierboven beschreven manieren is teruggestort, rekenen we het teruggestorte bedrag voor u om in:

 • de valuta van het saldo dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling (vóór eventuele omrekening naar de valuta die door de ontvanger is ontvangen);
 • de openingsvaluta van uw rekening; of
 • Amerikaanse dollar (hiervoor maken we een saldo in deze valuta als u er nog geen heeft).

Als bij de oorspronkelijk verrichte betaling sprake was van een valutaomrekening, rekenen we het terugbetaalde bedrag van de valuta die door de ontvanger is ontvangen, als volgt om:

 • als het bedrag binnen 1 dag van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die op de datum van de oorspronkelijke betaling van toepassing was zodat u het oorspronkelijke bedrag (inclusief de valutawisselkosten die u heeft betaald) ontvangt in de oorspronkelijke valuta die u heeft omgerekend voor de oorspronkelijke betaling; en
 • als het bedrag 1 dag na de datum van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die van toepassing was toen het terugbetalingsbedrag werd omgerekend. U stemt ermee in de valutawisselkosten op zich te nemen voor bedragen die aan u worden gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen.

Tenzij hierboven anders uiteengezet in dit artikel, stemt u ermee in de valutawisselkosten op zich te nemen voor bedragen die aan u worden gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen wanneer u een terugbetaald bedrag op een van de bovenstaande manieren omrekent. De transactiewisselkoers kan onmiddellijk worden toegepast zonder kennisgeving vooraf.

We kunnen het terugbetaalde bedrag ook automatisch van uw saldo opnemen en terugboeken op de betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Bij opnamen kan ook een valutaomrekening van toepassing zijn – raadpleeg het artikel over Geld opnemen hierboven.

Risico's bij het ontvangen van terugbetalingen

Het terugbetaalde bedrag kan een lagere waarde hebben dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Dit kan de volgende redenen hebben:

 • de ontvanger doet u een terugbetaling die lager in waarde is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Omdat we slechts een aanbieder van betaalservices zijn, weten we niet in hoeverre u recht heeft op een terugbetaling van de ontvanger van de oorspronkelijke betaling of waarom de ontvanger een terugbetaling van een bepaald bedrag heeft verricht; of
 • schommelingen in de transactiewisselkoers.

PayPal is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het besluit van de ontvanger om uw betaling te weigeren of terug te betalen, behalve voor zover een door de ontvanger verzonden terugbetaling onjuist is verricht door PayPal

We zijn niet aansprakelijk voor het verschil tussen de waarde van de oorspronkelijke betaling en de waarde van de daaruit voortvloeiende terugbetaling, behalve wanneer de terugbetaling een onjuiste betaling betreft (zie Problemen oplossen).

Uw betaling financieren

Een voorkeursbetaalmethode selecteren

U kunt een voorkeursbetaalmethode selecteren wanneer u bent ingelogd op uw rekening. Onder voorbehoud van deze gebruikersovereenkomst wordt de voorkeursbetaalmethode gebruikt als standaardbetaalmethode voor betalingen die u overmaakt vanaf uw rekening.

Voor sommige factuurovereenkomstbetalingen kunt u aparte voorkeursbetaalmethoden instellen.

Bijzondere betaalregelingen

Sommige betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalregelingen die aan uw PayPal-rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalregelingen.Het gebruik en de prioriteit van deze bijzondere betaalregelingen zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen.Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalregelingen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen.Dit bedrag is geen elektronisch geld, wordt niet als deel van uw PayPal-saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend het elektronische geldbedrag dat we aanbieden uit te geven en op uw rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen voor) een in aanmerking komende aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalregeling.Als een met een bijzondere betaalregeling gefinancierde betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt teruggeboekt, houden wij het via uw bijzondere betaalregeling betaalde gedeelte van die betaling in en (mits de bijzondere betaalregeling niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalregeling in ere hersteld.

Betalingen financieren die u vanaf uw rekening verricht

We verkrijgen elektronisch geld voor de betaling die u vanaf uw rekening overmaakt, uit de volgende bronnen en in de onderstaande volgorde, voor zover deze beschikbaar zijn:

 1. Bijzondere betaalregelingen (indien beschikbaar voor de betreffende transactie)
 2. Voorkeursbetaalmethode (indien geselecteerd en beschikbaar)
 3. Reeds aanwezig PayPal-saldo
 4. Bankrekening (directe overschrijving via bankmachtiging)
 5. PayPal Credit (indien beschikbaar)
 6. PayPal-betaalpas (indien beschikbaar)
 7. PayPal-creditcard (indien beschikbaar)
 8. Bankpas
 9. Creditcard
 10. Bankrekening (uitgestelde bankbetaling)

Als u een bankrekening als betaalmethode heeft gekoppeld, kunnen wij besluiten u toegang te bieden tot PayPal Achteraf Betalen. Hiermee kunt u een afschrijving van deze bankrekening voor bepaalde tijd uitstellen. Als deze service aan u wordt aangeboden en u ervoor kiest om hier gebruik van te maken, zijn de Voorwaarden van PayPal Achteraf Betalen van toepassing.

PayPal Aankoopbescherming

Als er een probleem is met een aankoop waarvoor met PayPal is betaald, kunnen we u terugbetalen onder voorbehoud van de bepalingen van het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid. Het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid maakt deel uit van deze gebruikersovereenkomst.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Betalingen ontvangen

Algemene bepalingen voor het ontvangen van betalingen

PayPal kan iedereen (met of zonder rekening) toestaan een betaling te verrichten naar uw rekening, met als resultaat dat elektronisch geld wordt gestort op of overgemaakt naar uw rekening.

Door functionaliteit in uw online betaalpagina/platform te integreren (en al geïntegreerd te hebben) om een betaler zonder PayPal-rekening in staat te stellen een betaling naar uw PayPal-rekening over te maken, stemt u in met alle aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende functionaliteit die PayPal voor u toegankelijk maakt op pagina's van de PayPal- of Braintree-website (met inbegrip van pagina's voor ontwikkelaars en onze pagina Juridische overeenkomsten) of een online platform. Tot deze aanvullende voorwaarden behoort ook de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden.

Ontvangst van een betaling op uw rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld.Een bericht dat een betaling aan u is overgemaakt, houdt niet in dat u elektronisch geld op uw rekening heeft ontvangen, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd.

We kunnen u van tijd tot tijd toestaan betalingen te accepteren in elke valuta die door onze Service wordt ondersteund.

Als u (in plaats van PayPal) de betaler op het verkooppunt een valutaomrekening aanbiedt van een bedrag dat u via PayPal heeft ontvangen, brengt u de koper op de hoogte van de wisselkoers en eventuele kosten die op de betaaltransactie worden toegepast.PayPal heeft geen verantwoordelijkheid jegens enige koper als u de koper niet op de hoogte stelt van de wisselkoers en de kosten. U erkent dat het als een misdrijf kan worden opgevat als u de wisselkoers en kosten niet aan de koper meldt.

Elke betaling die naar u wordt overgemaakt, kan worden onderworpen aan een terugboeking, betaalverificatie, beperking, reserve of vastgehouden bedrag zoals toegestaan op grond van deze gebruikersovereenkomst.

Ontvangstlimieten

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan het bedrag en de waarde van betalingen die u kunt ontvangen, inclusief geld dat u ontvangt voor aankopen. Om uw ontvangstlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren).

Nieuwe checkout-oplossing op het PayPal Commerce Platform

Op het PayPal Commerce Platform is onze nieuwe checkout-oplossing beschikbaar.  Deze checkout-oplossing bestaat uit:

 • onze speciale gebundelde betaalfunctionaliteit in uw online betaalprocedure/platform om een koper met of zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken; en

  • Fraudebescherming.

We kunnen u de nieuwe checkout-oplossing geheel of gedeeltelijk aanbieden of in elke gewenste combinatie van delen. Als we u de nieuwe betaaloplossing aanbieden en u ervoor kiest deze te gebruiken, gaat u naast deze Gebruikersovereenkomst akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden met betrekking tot de volgende functionaliteit:

Kosten die mogelijk worden uiteengezet in de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden en de PayPal-overeenkomst inzake online kaartbetaalservices zijn niet van toepassing op uw gebruik van de nieuwe checkout-oplossing. In plaats daarvan zijn onze speciale Kosten voor het gebruik van de nieuwe checkout-oplossing van toepassing.

Regels met betrekking tot toeslagen

PayPal ontmoedigt toeslagen omdat het een commerciële gang van zaken is die de klant kan straffen en tot onnodige verwarring, irritatie en het vroegtijdig verlaten van het betaalproces kan leiden.

U mag alleen een toeslag heffen voor het gebruik van onze services in overeenstemming met wetten die op u van toepassing zijn. Dergelijke toeslagen mogen niet hoger zijn dan de toeslagen die u heft voor het gebruik van andere betaalmethoden.

Als u een toeslag aan de koper berekent, is het aan u (en niet aan ons) de koper over de gevraagde toeslag te informeren.Wij zijn niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd.U erkent dat u mogelijk een strafbaar feit pleegt als u een toeslag heft en/of een toeslag (in welke vorm dan ook) niet aan de koper openbaar maakt.

Presentatie van PayPal

U moet PayPal als betaalmethode of merkteken minstens op gelijke voet behandelen met andere betaalmethoden die worden aangeboden op uw verkooppunten, met inbegrip van uw websites of mobiele apps.De volgende aspecten moeten ten minste gelijkwaardig of substantieel hetzelfde zijn:

 • plaatsing van het logo,
 • positie binnen een verkooppunt,
 • behandeling wat betreft de betaalprocedure, voorwaarden, bepalingen, beperkingen of kosten in vergelijking met andere logo's en betaalmethoden op uw verkooppunten.

In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten mag u geen onjuist beeld van PayPal als betaalmethode scheppen of blijk geven van een voorkeur voor de andere betaalmethoden ten opzichte van PayPal.

Belastingen en opgave van belastinggegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt en uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juiste belastingen vast te stellen, te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende instantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het berekenen, innen, opgeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties. Als bankserviceprovider is er geen btw van toepassing op de PayPal-services in de EU.

Uw restitutiebeleid en privacybeleid

U moet een restitutie- en retourbeleid publiceren, evenals een privacybeleid.

Verkopers op handelsplatforms

Als u een verkoper bent en een handelsplatform gebruikt of een externe toepassing waarbij PayPal wordt aangeboden, moet u zich houden aan alle regels die van toepassing zijn op het kopersbeschermingsprogramma van het platform/de toepassing in kwestie voor elke verkoop die via het platform/de toepassing plaatsvindt. Dergelijke beschermingsmaatregelen kunnen vereisen dat u bepaalde acties onderneemt en kunnen van invloed zijn op de manier waarop claims worden verwerkt.

We kunnen u toestaan bepaalde handelsplatforms te machtigen uw rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u verschuldigd bent aan het handelsplatform of de koper (zoals van toepassing) en welke voortvloeien uit een claim volgens de voorwaarden van het eigen geschillenproces van het handelsplatform ('bij het handelsplatform achterstallige bedragen'. Als u een dergelijke machtiging verleent en het handelsplatform stelt ons op de hoogte van de claim, machtigt en instrueert u ons om de betalingen van alle bij het handelsplatform achterstallige bedragen met betrekking tot die claim, via uw PayPal-rekening aan dat handelsplatform of de koper (zoals van toepassing) te voldoen volgens de instructies van het handelsplatform aan ons. We kunnen uw machtiging en instructie voor de betaling van een bepaald bij het handelsplatform achterstallig bedrag als geannuleerd beschouwen als wij besluiten dat de claim in uw voordeel zou zijn beslist indien deze als claim bij ons zou zijn ingediend. U kunt deze instructie ook annuleren door contact met ons op te nemen. Voor alle claims die direct bij het handelsplatform zijn ingediend, geldt alleen het beleid van het handelsplatform zelf. De voorwaarden van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma gelden niet voor u in het geval van een claim die een koper rechtstreeks bij het handelsplatform heeft ingediend.

Betalingen op basis van een factuurovereenkomst accepteren

Als we u toestaan betalingen van een betaler te accepteren op grond van een factuurovereenkomst en u een betaalverzoek bij ons indient op grond van deze factuurovereenkomst:

 • verklaart u hierbij aan ons dat de door u opgegeven bedragen zijn afgesproken met en goedgekeurd door de betaler van wiens rekening de bedragen worden afgeschreven (inclusief wijzigingen in deze bedragen) en dat u de betaler hiervan vóór de afschrijving op de hoogte stelt; en
 • stemt u er hierbij mee in dat u de betaler minimaal vier weken van tevoren op de hoogte zal stellen van het te innen bedrag als dit zodanig is toegenomen dat de betaler niet redelijkerwijs kan verwachten een dergelijk bedrag te moeten voldoen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de eerdere uitgavenpatronen van de betaler en met de omstandigheden van de betaling. Bovendien stemt u ermee in dat u conform de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst aansprakelijk bent jegens ons voor elke terugbetaling van deze betaling.

Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen

Als u een betaling ontvangt, kan deze worden terugbetaald of teruggeboekt. We kunnen u toestaan om de betaling aan de betaler terug te betalen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden een terugboeking van uw betaling uitvoeren. Zie de rest van dit artikel voor meer informatie.

Terugbetalingen

U (en niet PayPal) draagt alleen de verantwoordelijkheid voor:

 • uw wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de betaler voor elk bedrag dat u aan de betaler restitueert; en
 • elk verschil tussen de kosten voor de betaler die voortkomen uit de oorspronkelijke betaling en de waarde van het bedrag dat aan de betaler wordt terugbetaald (bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de transactiewisselkoers), behalve voor zover de terugbetaling een onjuiste betaling is (zie Problemen oplossen).

  Zie onze kosten voor meer informatie over de kosten die u aan ons heeft betaald als de ontvanger van de oorspronkelijke betaling en die we inhouden wanneer u de speciale functionaliteit voor terugbetaling van commerciële transacties op uw PayPal-rekening gebruikt, zoals we van tijd tot tijd kunnen toestaan. behalve wanneer de terugbetaling een onjuiste betaling betreft (zie Problemen oplossen).

Terugboekingen

Als u een betaling op uw rekening ontvangt, bent u ons het volledige bedrag van de betaling verschuldigd, alsook onze verliezen ten gevolge van de verwerking van de betaling.Dit omvat mogelijk onze aansprakelijkheid (inclusief eventuele kosten, toeslagen en boetes) jegens derden (met inbegrip van de betaler en de aanbieder van de betaalmethode van de betaler).

Een terugboeking vindt plaats wanneer we ons recht uitoefenen om de bovenstaande bedragen van uw rekening af te schrijven op grond van artikel Schadeloosstelling wanneer u aansprakelijk bent in deze gebruikersovereenkomst. Als uw PayPal-saldo voor een bepaalde valuta niet toereikend is voor het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent, kunnen we een valutaomrekening uitvoeren van een PayPal-saldo in een andere valuta om het tekort aan te vullen, en worden er voor de valutaomrekening kosten in rekening gebracht. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u een verkoper bent, bedragen of betalingen die op uw rekening worden ontvangen, mogelijk van uw rekening worden afgeschreven nadat u de verkochte goederen of diensten heeft geleverd.

Een terugboeking kan plaatsvinden wanneer:

 • we de betaler terugbetalen op grond van een claim onder PayPal Aankoopbescherming.
 • we de betaler of de aanbieder van de betaalmethode van de betaler (of beide) compenseren omdat we een claim hebben ontvangen van de betaler of de aanbieder van de betaalmethode voor het betaalde bedrag onder de terugboekingsprocedure die door de aanbieder van die betaalmethode wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld:

 • als de betaler een creditcard heeft gebruikt voor de betaling aan u, kan de betaler een terugboeking aanvragen bij de creditcardmaatschappij. Of de betaler erin slaagt een terugboeking te krijgen, wordt bepaald door de creditcardmaatschappij, en niet door ons. Voor meer informatie over terugboekingen gaat u op de PayPal-website naar Veiligheid en leest u 'Veilig verkopen'. Het gedeelte Veiligheid is toegankelijk via de PayPal-website. We brengen u kosten in rekening voor het ontvangen van een terugboekingsclaim.
 • Als de betaler een bankrekening heeft gebruikt voor de betaling, kan de betaler of de bank een terugboeking bij de bank aanvragen.

Het geclaimde bedrag kan hoger zijn dan het oorspronkelijk ontvangen bedrag als gevolg van valutaschommelingen tussen het moment van betaling en het moment van de claim.

 • We moeten uw betaler mogelijk compenseren wanneer hij/zij beweert dat er een probleem met de betaling was (waaronder dat de betaling ongeautoriseerd of onjuist was of dat een betaling op grond van een factuurovereenkomst niet was verwacht) – zie Problemen oplossen.

Impact van PayPal Aankoopbescherming op verkopers

U moet ons Aankoopbeschermingsbeleid lezen, en als u goederen en services aan kopers met een PayPal-rekening in landen buiten uw eigen land verkoopt, moet u ook vertrouwd zijn met de aankoopbescherming die beschikbaar is voor kopers in elk van die landen, aangezien de rechten van kopers op grond van deze programma's van invloed kunnen zijn op u als verkoper. Kijk voor informatie over het Aankoopbeschermingsbeleid op de pagina Juridische overeenkomsten door de locatie van uw koper bovenaan de pagina te selecteren en het corresponderende aankoopbeschermingsbeleid op die pagina of in de corresponderende gebruikersovereenkomst te raadplegen.

Niettegenstaande enig ander artikel van deze gebruikersovereenkomst geldt dat als we definitief ten nadele van u beslissen in een claim die direct bij PayPal is ingediend, u verplicht bent ons schadeloos te stellen voor uw aansprakelijkheid jegens ons.Uw aansprakelijkheid jegens ons omvat de volledige aankoopprijs van het object en de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen ontvangt u het object mogelijk niet terug).Mogelijk wordt uw aansprakelijkheid in bepaalde gevallen gedekt door het Verkopersbeschermingsbeleid, als u hiervoor in aanmerking komt.

PayPal Verkopersbescherming

We bieden onze Verkopersbescherming op basis van het Verkopersbeschermingsbeleid. Het Verkopersbeschermingsbeleid maakt deel uit van deze gebruikersovereenkomst.

Zakelijk tarief

Zakelijk tarief is afhankelijk van voorwaarden voor kwalificatie, aanvraag en goedkeuring door ons. Aanvragen kunnen per geval worden geëvalueerd, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddeld winkelwagentje, en goede status van rekening.

Om ons volumegebonden gestaffelde zakelijke tarief te kunnen aanvragen (en behouden) moet uw rekening:

 • te allen tijde een goede status hebben en niet betrokken zijn bij een onderzoek; en
 • meer dan het maximumbedrag voor Niveau 1 (in de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening) hebben ontvangen in betalingen voor commerciële transacties in de vorige kalendermaand.

We kunnen uw rekening op elk gewenst moment omzetten in een rekening met standaardtarief als:

Als we uw rekening omzetten, moet u opnieuw een aanvraag bij ons indienen om het zakelijke tarief voor uw rekening in te stellen.

U kunt het zakelijk tarief aanvragen via het speciale online aanvraagformulier wanneer u bij uw rekening bent aangemeld. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u pas na dertig dagen een nieuwe aanvraag indienen.

Zakelijke tarieven zijn niet van toepassing op betalingen voor commerciële transacties die zijn ontvangen via functionaliteit verstrekt volgens de voorwaarden van de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

VERBODEN ACTIVITEITEN EN VASTGEHOUDEN BETALINGEN

Verboden activiteiten

Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze websites, uw PayPal-rekening of de PayPal-services, of in de loop van uw interacties met PayPal, andere PayPal-klanten of derden, niet toegestaan:

 • Deze gebruikersovereenkomst, het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal, de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk (indien deze van toepassing zijn) of enige andere overeenkomst tussen u en ons schenden;
 • Wetten, verordeningen, voorschriften of regelgevingen te schenden (bijvoorbeeld ten aanzien van financiële services, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • De auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of intellectuele-eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy te schenden van PayPal of van derden;
 • Vervalste goederen te verkopen;
 • Handelen op een manier die lasterlijk, commercieel lasterlijk, bedreigend of intimiderend is;
 • Onjuiste, onnauwkeurige of misleidende gegevens te verstrekken;
 • Betalingen over te maken of te ontvangen waarvan wij redenen hebben om aan te nemen dat ze frauduleus of ongeautoriseerd zijn;
 • Te weigeren om mee te werken aan een onderzoek of informatie te verstrekken over uw identiteit of iedere andere informatie die u aan ons verstrekt;
 • Pogingen te doen tot 'dubbele incassering' tijdens een geschil door geld te ontvangen of proberen te ontvangen van zowel PayPal als de verkoper, de bank of kaartuitgevende instantie voor dezelfde transactie;
 • Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten;
 • Uw bedrijf te voeren of de PayPal-services te gebruiken op een manier die leidt of kan leiden tot:
  • klachten;
  • verzoeken van kopers (ingediend bij ons of kaartuitgevende instanties) om betalingen aan u ongeldig te maken;
  • kosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheid of verliezen voor PayPal, andere klanten van PayPal, derden of u;
 • Uw PayPal-rekening of de PayPal-services te gebruiken op een manier waaruit PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover of andere netwerken voor elektronische overschrijving naar redelijkheid kunnen opmaken dat dit misbruik inhoudt van het creditcardsysteem of een schending van de regels van creditcardmaatschappijen of -netwerken;
 • Het te laten gebeuren dat het saldo op uw PayPal-rekening dusdanig is dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent;
 • Uzelf een voorschot in contanten te geven van uw creditcard (of anderen hierbij te helpen);
 • Toegang te krijgen tot de PayPal-services vanuit een land dat niet vermeld staat op onze lijst met toegestane landen;
 • Actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services) die door of namens ons of door de PayPal-services worden beheerd;
 • Virussen, Trojaanse paarden, malware, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te bevorderen die systemen, gegevens, informatie of PayPal-services kunnen (proberen te) beschadigen, onderbreken, misbruiken, nadelig kunnen verstoren, stiekem kunnen onderscheppen of afhandig kunnen maken, of die ongeautoriseerde toegang kunnen (proberen te) krijgen tot dergelijke systemen, gegevens, informatie of PayPal-services;
 • Een proxy te gebruiken; robots, 'spiders', andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te controleren of kopiëren; of apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen;
 • Een belemmering of verstoring (proberen) te veroorzaken bij onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services) die worden beheerd door ons of namens ons, een van de PayPal-services of het gebruik van de andere gebruikers van een van de PayPal-services;
 • Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internetserviceproviders, betaalverwerkers of andere leveranciers of serviceproviders;
 • De PayPal-services te gebruiken om het gedrag van creditcardgebruikers te testen;
 • PayPal-beleid of beslissingen over uw PayPal-rekening te omzeilen, zoals tijdelijke of onbepaalde opschortingen of andere rekeningblokkeringen of -beperkingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deelname aan de volgende acties: proberen nieuwe of extra PayPal-rekeningen te openen als een rekening een negatief saldo heeft of opgeschort of anderszins beperkt is; nieuwe of extra PayPal-rekeningen openen met gegevens die niet van u zijn (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, enz.); of de PayPal-rekening van iemand anders te gebruiken; of
 • Onze medewerkers, vertegenwoordigers of andere gebruikers lastig te vallen en/of te bedreigen.
 • Misbruik te maken (als koper of verkoper) van onze online procedure voor het oplossen van geschillen en/of PayPal Aankoopbescherming;
 • Ons buitensporig veel claims te laten ontvangen over uw PayPal-rekening of bedrijf die in het voordeel de eisende partij worden besloten;
 • Een kredietscore te hebben bij een kredietregistratiebureau waaruit blijkt dat er aan uw gebruik van de PayPal-services een hoog risico is verbonden;
 • Een creditcard bij uw PayPal-rekening te gebruiken om uzelf een voorschot in contanten te geven (of anderen hierbij te helpen);
 • De informatie van een andere gebruiker te onthullen of distribueren naar derden of dergelijke informatie te gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgt van de gebruiker;
 • Gebruikers ongevraagd e-mails te sturen of de PayPal-services te gebruiken om betalingen te ontvangen voor het (helpen bij het) verzenden van ongevraagde e-mails aan derden;
 • Inhoud van de PayPal-site(s) te kopiëren, reproduceren, bekend te maken aan derden, te veranderen, wijzigen, openbaar weer te geven of aan te passen en afgeleiden hiervan te maken zonder onze schriftelijke toestemming of die van betrokken derden;
 • Uw rekeningwachtwoord(en) aan anderen bekend te maken of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken.We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die door u worden geleden, met inbegrip van maar niet beperkt tot situaties waarin uw rekening is gebruikt door anderen dan uzelf, ten gevolge van misbruik van wachtwoorden;
 • Enige andere handeling uit te voeren, verzuimen uit te voeren of proberen uit te voeren waarmee de juiste uitvoering van de PayPal-service of van de activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de PayPal-services, kan worden belemmerd of die niet in overeenstemming met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst is;
 • Bij commerciële transacties om een betaling voor een privétransactie te verzoeken of een betaling voor een privétransactie over te maken;
 • De PayPal-service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit of u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties);
 • Een PayPal-service te integreren of te gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die van tijd tot tijd aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal;
 • PayPal Credit of enig ander PayPal-co-branded kredietgebaseerd betaalmiddel adverteren, promoten, introduceren of beschrijven aan uw klanten zonder: (1) op voorhand de benodigde wettelijke machtiging te verkrijgen om dit te doen; en (2) de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal en (indien niet PayPal) de kredietverstrekker te verkrijgen om dit te doen;
 • Te lijden te hebben van (of ons een reden te geven om vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben.

U erkent dat deelname aan de bovenstaande verboden activiteiten afbreuk doet aan de veilige toegang van u of onze andere klanten en/of het gebruik van uw rekening of onze services in het algemeen.

Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten

Als we van mening zijn dat u betrokken bent (geweest) bij deze activiteiten, kunnen we op elk moment en naar eigen inzicht een aantal acties ondernemen ter bescherming van PayPal, haar klanten en anderen.  We kunnen bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

 • Deze gebruikersovereenkomst beëindigen, uw rekening beperken, opheffen en/of opschorten met onmiddellijke ingang en zonder nadelige gevolgen voor ons;
 • Weigeren om in het vervolg de PayPal-services aan u te leveren;
 • Op elk moment en zonder aansprakelijkheid uw toegang tot onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services) die door of namens ons worden beheerd, schorsen, beperken of beëindigen, of uw PayPal-rekening of elk van de PayPal-services schorsen, beperken of beëindigen, waaronder het beperken van uw mogelijkheid om te betalen of geld over te maken met een van de betaalmethoden die is gekoppeld aan uw PayPal-rekening, en het opheffen van uw mogelijkheid geld over te maken of op te nemen;
 • Uw geld net zolang vasthouden als redelijkerwijs nodig is ter bescherming tegen het aansprakelijkheidsrisico.U erkent het volgende (als niet uitputtende richtlijn):
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot kaartbetalingen die u ontvangt, kan duren tot het risico van een terugbetaling in het voordeel van de betaler/koper (zoals vastgesteld door de kaartstelselregels) voorbij is.Dit hangt af van bepaalde factoren met inbegrip van maar niet beperkt tot:
  1. Het type goederen of services waarvoor u een betaling ontvangt; of
  2. Het tijdsbestek voor de levering van goederen of prestaties van de services waarvoor u een betaling ontvangt (toegangsbewijzen die maanden voorafgaand aan een evenement worden verkocht, kunnen een hoger en hardnekkiger risico van terugbetalingen vormen dan de verkoop van de meeste andere objecten of services);
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot een claim of geschil ten gevolge van een ontvangen betaling kan net zolang duren als de partijen nodig hebben om de claim of het geschil alsmede alle bezwaren in verband met deze claim of dit geschil te sluiten conform PayPal Aankoopbescherming
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot insolventie waardoor u wordt getroffen, kan duren zolang en voor zover PayPal door toepasselijke wetten inzake uw insolventie wordt beperkt in het nemen van juridische stappen tegen u; en
 • Als u het laat gebeuren dat het saldo op uw PayPal-rekening dusdanig is dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent, kan het aansprakelijkheidsrisico van PayPal duren zolang en voor zover u dit bedrag aan PayPal verschuldigd bent.
 • Uw PayPal-rekening blokkeren en/of het bedrag op de reserverekening vasthouden (met inbegrip van maar beperkt tot een periode van meer dan 180 dagen als PayPal dit vereist, waarbij de rechten van PayPal voortvloeien uit uw betrokkenheid bij de verboden activiteit);
 • Een specifieke betaaltransactie weigeren op elk moment en om wat voor reden dan ook, waarbij alleen op verzoek vermeld hoeft te worden dat de weigering heeft plaatsgevonden, de redenen van de weigering en de manier waarop dit probleem opgelost kan worden, tenzij dit volgens de wet verboden is;
 • Een betaling terugboeken (waaronder, indien van toepassing, naar de gebruikte betaalmethode van de afzender);
 • Juridische stappen tegen u ondernemen.
 • Uw recht op Aankoopbescherming en/of Verkopersbescherming opschorten (ook met terugwerkende kracht);
 • Contact opnemen met derden en details van de verboden activiteiten openbaar maken zoals is beschreven in onze Privacyverklaring;
 • Gegevens opvragen of onnauwkeurige gegevens bijwerken die u ons heeft verstrekt;
 • Informatie of documenten van u opvragen om uw identiteit te verifiëren en/of met betrekking tot de goederen of diensten die u op basis van een transactie heeft verstrekt;
 • Als u ons Beleid inzake redelijk gebruik heeft geschonden, bent u ook verantwoordelijk voor schade aan PayPal veroorzaakt door uw schending van dit beleid.

Als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en u het Beleid inzake redelijk gebruik schendt, dan:

 • zijn niet alleen de bovenstaande acties van toepassing, maar bent u aansprakelijk jegens PayPal voor het bedrag van de door PayPal geleden schade die is veroorzaakt door uw schending van het Beleid inzake redelijk gebruik;
 • erkent u en stemt u ermee in dat 2.500,00 USD (of het equivalent in de valuta van het land waarin u woont) per overtreding van het Beleid inzake redelijk gebruik:
  • een redelijke minimale schatting is van de daadwerkelijke schade van PayPal in verband met alle op dit moment bekende omstandigheden, met inbegrip van de verhouding tussen het bedrag en de totale schade van PayPal die redelijkerwijs kan worden verwacht;
  • redelijk en evenredig is met betrekking tot de levering van de services aan u; en
  • noodzakelijk, maar niet meer dan afdoende, is om de rechtmatige belangen van PayPal te beschermen bij naleving van het Beleid inzake redelijk gebruik; en
 • dat PayPal deze schade rechtstreeks kan inhouden op een bestaand saldo van een PayPal-rekening die u beheert.

Zie ook het onderstaande artikel over Uw aansprakelijkheid.

U moet uw rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt.U moet ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met verkopers of andere derden inzake betalingen die door derden vanaf uw rekening worden uitgevoerd (waaronder betalingen op basis van factuurovereenkomsten), direct worden stopgezet na het beëindigen, onderbreken of opheffen van uw rekening.U blijft onder deze gebruikersovereenkomst aansprakelijk voor alle kosten en andere bedragen als gevolg van het gebruik van uw rekening op elk moment, ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing.

Vastgehouden betalingen, beperkingen en reserves

Wat zijn vastgehouden betalingen, beperkingen en reserves?

In bepaalde omstandigheden kan PayPal ter bescherming van PayPal en de veiligheid en integriteit van het netwerk van kopers en verkopers die gebruikmaken van de PayPal-services, actie ondernemen op rekening- of transactieniveau.Als we een van de acties ondernemen die hier zijn beschreven, krijgt u normaal gesproken van tevoren bericht over onze acties, maar we kunnen deze acties ook redelijkerwijs (bijvoorbeeld als u deze gebruikersovereenkomst schendt of als we dit om beveiligingsredenen raadzaam achten) nemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u;

Als u informatie wilt aanvragen in verband met een rekeningbeperking, vastgehouden betaling of reserve, gaat u naar het Actiecentrum of volgt u de instructies in onze e-mail met betrekking tot de beperking, vastgehouden betaling of reserve.

U erkent en stemt ermee in dat geld dat op grond van deze gebruikersovereenkomst wordt vastgehouden, op uw reserverekening kan worden geplaatst, en dat u ons alle informatie verstrekt zoals we redelijkerwijs van u kunnen vragen om te bepalen of het risico niet meer van toepassing is.

Vastgehouden betalingen

Een vastgehouden betaling is een actie die PayPal onder bepaalde omstandigheden kan uitvoeren, zowel op transactie- als op rekeningniveau.  Wanneer PayPal een betalingsbedrag vasthoudt, is het geld noch voor de afzender, noch de ontvanger beschikbaar.  PayPal onderzoekt vele factoren alvorens een betaling vast te houden, waaronder: leeftijd van de rekening, transactieactiviteiten, soort bedrijf, eerdere geschillen met klanten en algehele klanttevredenheid. Veelvoorkomende situaties waarin PayPal betalingen vasthoudt, zijn bijvoorbeeld waar we redenen hebben om aan te nemen dat:

 • Transacties een hoger risico hebben; dit kan zijn wanneer de transactie betrekking heeft op de verkoop van goederen of services in een categorie met een hoog risico, of andere feiten waarvan wij op de hoogte zijn, meestal resulterend in een groter aantal terugboekingen, andere claims of geschillen of die vaak verband houden met fraude of illegale activiteiten;
 • Er een plotselinge en abnormale verandering is in de verkoopactiviteiten van een PayPal-rekeninghouder, waaronder een verhoogd aantal terugvorderingen, terugboekingen of klachten van kopers die zijn ontvangen in verband met deze PayPal-rekening;
 • Een PayPal-rekening wordt gebruikt in verband met verboden activiteiten;
 • Een bij de transactie betrokken PayPal-rekening mogelijk gevaar loopt, of dat gestolen financiële gegevens (van een bankrekening of creditcard) worden gebruikt voor de betaling, of dat een transactie anderszins niet naar behoren is geautoriseerd;
 • Een gebruiker probeert geld over te maken of op te nemen dat frauduleus is verkregen;
 • Een gebruiker niet voldoende informatie aan ons heeft verstrekt om zijn/haar identiteit of de identiteit van zijn/haar bedrijf te verifiëren en/of de gebruiker een beperkte handelsgeschiedenis met PayPal heeft;
 • Een betaling die u als verkoper heeft ontvangen, wordt betwist als betaling die ongeldig en ongedaan moet worden gemaakt.
 • Uw koper een terugvordering, terugboeking of claim onder PayPal Aankoopbescherming indient voor een betaling die u heeft ontvangen. 
 • De koper een claim indient op grond van het geschillenproces van het handelsplatform.
 • Er een risico bestaat op terugboekingen van geld op uw rekening naar uw betaalmethode.
 • Er een risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het bovenstaande artikel Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten).

Betaalverificatie

Als we een transactie met een potentieel hoog risico identificeren, controleren we de transactie nauwkeuriger voordat we de verwerking toestaan. Dit kan zijn omdat we het redelijke vermoeden hebben dat de PayPal-rekening van de betaler wordt gebruikt in verband met verboden activiteiten of om andere redenen zoals deze naar ons redelijke oordeel zijn bepaald.  Dit kan onder meer inhouden dat er risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het bovenstaande artikel Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten).

Als een betaling aan betaalverificatie onderhevig is, kunnen we:

 • de betaalopdracht die door de koper is gestart uitvoeren;
 • naar eigen inzicht direct na deze uitvoering de rekening van de betaler beperken;
 • de betaling [op de rekening van de betaler] vasthouden; en/of
 • de ontvanger op de hoogte stellen om de levering van de betaalde aankoop uit te stellen.

Voor kopers kan dit de ontvangst van het gekochte object vertragen. Als de transactie is vrijgegeven, stellen we de verkoper op de hoogte met de opdracht het object te verzenden.  

Als we de transactie niet vrijgeven, wordt deze geannuleerd en storten we het geld terug op uw rekening, tenzij we wettelijk verplicht zijn een andere actie te ondernemen.

Alle betalingen die de betaalverificatie met succes doorstaan, kunnen nog steeds worden teruggeboekt onder de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst maar vallen onder Verkopersbescherming als ze voldoen aan de vereisten van het Verkopersbeschermingsbeleid.PayPal zal u hierover informeren via e-mail en/of in het tabblad Transactiegeschiedenis in uw PayPal-rekening.Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, wordt alleen de betaling geverifieerd. Dit wordt gedaan om het risico te verkleinen dat PayPal-gebruikers transacties met een hoog risico ontvangen.Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, voert PayPal geen beoordeling uit van de commerciële handelingen, andere kenmerken of reputatie van een van de betrokken partijen. Het dient niet te worden beschouwd als een vermindering van het respect van wie dan ook.

Vastgehouden betalingen ten gevolge van uw instructies

Bepaalde PayPal-functionaliteiten kunnen u de mogelijkheid bieden (hetzij rechtstreeks of via iemand die met uw toestemming namens u optreedt, zoals een online handelsplatform waarop u transacties als verkoper verricht) om ons te instrueren uw geld (inclusief de opbrengsten van betalingen die u ontvangt via PayPal) vast te houden op uw reserverekening.

In een dergelijk geval geven we de beschikbaarheidsstatus van dit geld weer op uw saldo; de statusbeschrijvingen kunnen verschillen, afhankelijk van de functionaliteit waarmee u ons opdracht heeft gegeven het geld vast te houden.Wij geven dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die met uw toestemming namens u optreedt) geeft aan ons, behoudens de rest van deze gebruikersovereenkomst.

Rekeningbeperkingen

Beperkingen worden geïmplementeerd ter bescherming van PayPal, kopers en verkopers als we verboden activiteiten, een verhoogd financieel risico of activiteiten die naar onze mening ongebruikelijk of verdacht zijn, waarnemen.  Beperkingen helpen ons ook informatie te verzamelen die nodig is om uw PayPal-rekening open te houden.

Er zijn verschillende redenen waarom uw PayPal-rekening kan worden beperkt, waaronder wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat:

 • Iemand uw PayPal-rekening zonder uw medeweten gebruikt. In dat geval beperken we de rekening om u te beschermen en onderzoeken we de frauduleuze activiteiten.
 • Iemand uw creditcard of bankrekening zonder uw toestemming heeft gebruikt, bijvoorbeeld als uw kaartuitgevende instantie of bank ons hierover waarschuwt.
 • U de gebruikersovereenkomst of het Beleid inzake redelijk gebruik heeft geschonden.
 • Uw prestaties als verkoper erop wijzen dat uw PayPal-rekening een hoog risico heeft.Voorbeelden zijn: aanwijzingen van slechte verkoopprestaties omdat u een uitzonderlijk hoog aantal claims en terugboekingen heeft, als u een volledig nieuw of waardevol producttype verkoopt of als uw gebruikelijke verkoopvolume snel stijgt.
 • Er een risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het bovenstaande artikel Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten).

We kunnen uw PayPal-rekening ook beperken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

U moet eventuele problemen met uw rekening oplossen voordat een beperking kan worden opgeheven.Dit gebeurt normaal gesproken nadat u ons de gevraagde informatie heeft verstrekt.Als we echter redelijkerwijs van mening zijn dat er nog steeds een risico bestaat nadat u ons deze informatie heeft verstrekt, kunnen we actie ondernemen om PayPal, onze gebruikers, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, kosten, boetes, straffen, juridische en/of wettelijke risico's en enige andere aansprakelijkheid.

Reserves

We kunnen op elk moment een reserve op uw PayPal-rekening plaatsen als we van mening zijn dat er sprake is van een hoog risico in verband met u, uw PayPal-rekening, uw bedrijfsmodel of uw transacties.  Wanneer we een reserve op uw PayPal-rekening plaatsen, betekent dit dat een deel van of al het geld op uw PayPal-rekening niet beschikbaar is voor opname ter bescherming tegen het risico dat door u verrichte transacties worden teruggeboekt of ongeldig worden verklaard, of enig andere risico in verband met uw PayPal-rekening of het gebruik van de PayPal-services.   We nemen beslissingen over het al dan niet plaatsen van een reserve op basis van een aantal factoren, waaronder informatie die voor ons beschikbaar is van zowel interne als externe bronnen.

PayPal houdt rekening met verschillende niet-exclusieve factoren (en hoe deze factoren na verloop van tijd kunnen wijzigen) waaronder:

 • Hoe lang uw bedrijf al bestaat.
 • Of in uw branche de kans op terugboekingen groter is.
 • De verwerkingsgeschiedenis van uw betalingen bij PayPal en andere providers.
 • Uw zakelijke en/of persoonlijke kredietgeschiedenis.
 • Uw levertijden.
 • Of u een hoger dan gemiddeld aantal retourzendingen, terugboekingen, claims of geschillen heeft.

Er zijn twee typen reserves die afzonderlijk of gezamenlijk op uw PayPal-rekening kunnen worden toegepast:

 • Een 'voortschrijdende reserve' is een reserve waarbij een percentage van iedere transactie die u dagelijks ontvangt, wordt vastgehouden en later volgens een bepaald schema weer wordt vrijgegeven. Uw reserve kan bijvoorbeeld op 10% worden ingesteld en voor een periode van 90 dagen worden vastgehouden. Dit houdt in dat 10% van het bedrag dat u op dag 1 ontvangt wordt vastgehouden en vervolgens op dag 91 wordt vrijgegeven, 10% van het bedrag dat u op dag 2 ontvangt wordt vastgehouden tot dag 92, enzovoort. Een voortschrijdende reserve is het meest voorkomende type reserve.
 • Een 'minimumreserve' is een bepaald minimumbedrag dat altijd beschikbaar moet zijn op uw saldo. De minimumreserve kan vooraf als eenmalige storting worden gereserveerd, maar kan ook over een bepaalde periode worden opgebouwd op basis van een percentage van uw verkopen tot de minimumreserve is bereikt. Dit lijkt veel op een voortschrijdende reserve. 

Als we een reserve op geld op uw PayPal-rekening plaatsen, wordt dit geld op uw reserverekening gezet en weergegeven als 'in behandeling', en stellen we u hierover op de hoogte.

Als we de reserve aanpassen als gevolg van een wijziging in onze risico-evaluatie, laten we dit ook aan u weten.

U onderneemt op eigen kosten alle verdere stappen die nodig zijn om een reserve of een andere vorm van zekerheid tot stand te brengen op een wijze die redelijkerwijs door ons wordt bepaald.  Dit omvat onder andere het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden opgeëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

PROBLEMEN OPLOSSEN

We raden u aan uw rekening regelmatig goed te controleren.

Als u een probleem aantreft...

Als u redenen heeft om aan te nemen dat er een probleem is met uw rekening of onze service, volgt u deze stappen:

Stap 1: Neem even de tijd om het soort probleem te identificeren:

 • Onverwachte betaling op basis van een factuurovereenkomst

  Als u een factuurovereenkomst bent aangegaan en er is een betaling vanaf uw rekening naar een andere PayPal-rekening overgemaakt op grond van deze factuurovereenkomst waarbij:

  • u niet van tevoren met de ontvanger akkoord bent gegaan over het exacte bedrag van de betaling; en
  • het te betalen bedrag uiteindelijk meer was dan u redelijkerwijs had kunnen verwachten op basis van vorige afschrijvingen en andere omstandigheden.
 • Onjuiste betaling

  Dit omvat overgemaakte betalingen vanaf uw rekening naar een andere PayPal-rekening die niet volgens uw specificaties zijn overgemaakt (bijvoorbeeld voor een onjuist bedrag, vertraagd, verkeerde ontvanger) of de ontvangst van dergelijke betalingen.

 • Probleem inzake beveiliging/fraude
  • Ongeautoriseerde betaling

   Dit omvat betalingen die vanaf uw rekening zijn overgemaakt maar niet zijn toegestaan door u (of iedere ander die toestemming heeft om namens u betalingen te verrichten).

  • Ander soort probleem inzake beveiliging/fraude

   Dit omvat andere beveiligings- of fraudeproblemen, bijvoorbeeld:

   • er is andere ongeautoriseerde toegang tot uw rekening verkregen.
   • uw wachtwoord of pincode is achterhaald.
   • een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot onze services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd.

   Volg de stappen in de Belangrijke betaal- en service-informatie onder Wat te doen bij een beveiligingsprobleem zo snel mogelijk voordat u contact met ons opneemt.

 • Ander soort probleem

  Dit zijn andere soorten problemen met uw rekening of onze service die niet hierboven zijn beschreven.We kunnen bijvoorbeeld een feitelijke, wiskundige of computerfout met betrekking tot uw PayPal-rekening hebben gemaakt bij uw storting of opname van geld op uw PayPal-rekening.

  Als een aankoop waarvoor u met PayPal heeft betaald, niet aan de beschrijving voldoet of niet is ontvangen, kan het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid, en niet dit artikel, van toepassing zijn.  Raadpleeg het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid om te zien hoe u deze specifieke problemen aanpakt.

Stap 2: Vertel ons meer over het probleem

Neem zo snel mogelijk contact met ons op om het probleem toe te lichten (waaronder het soort probleem zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen).

U moet ons alle informatie verstrekken die we redelijkerwijs verzoeken inzake de omstandigheden van het probleem en alle redelijke maatregelen nemen waar we u om vragen om ons te helpen bij ons onderzoek.

Als u ons mondeling over uw probleem vertelt, kunnen we u vragen uw probleem binnen 10 werkdagen vanaf het gesprek schriftelijk te melden.

Mogelijk overhandigen we informatie die naar onze mening in zulke omstandigheden relevant is in overeenstemming met ons Privacybeleid (ook wel onze Privacyverklaring genoemd) aan derden.

Hoe we u zullen helpen...

Onder voorbehoud van de rest van deze gebruikersovereenkomst streven we ernaar het probleem te onderzoeken en samen met u binnen 60 dagen op te lossen.Daarnaast doen we het volgende, afhankelijk van het soort probleem:

 • een onverwachte betaling op grond van een factuurovereenkomst - binnen 10 werkdagen nadat we hierover op de hoogte zijn gesteld, zullen we:
  • het verschuldigde bedrag aan u terugbetalen; of
  • uitleggen waarom we het niet aan u kunnen terugbetalen.
 • een onjuiste betaling aan een andere PayPal-rekening - in dit geval zullen we
  • directe inspanningen doen om de betaling te traceren en u informeren over de uitkomst zonder kosten voor u;
  • u zo snel mogelijk compenseren (en in elk geval niet later dan het einde van de werkdag nadat u ons over het probleem heeft verteld) door de staat te herstellen waarin de rekening zou zijn geweest als de onjuiste betaling was overgemaakt volgens de specificaties van de afzender.Dit betekent:
   • Indien de onjuiste betaling er de oorzaak van is dat u minder geld heeft dan u zou hebben gehad als de betaling volgens de specificaties was verricht, zullen wij het verschil op uw rekening bijschrijven.
   • Indien de onjuiste betaling er de oorzaak van is dat u meer geld heeft dan u zou hebben gehad als de betaling volgens de specificaties was verricht, kunnen wij het teveel van uw rekening afschrijven.
  • u vergoeden voor uw verliezen of schade die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze onjuiste betaling.
 • een ongeautoriseerde betaling aan een andere PayPal-rekening - in dit geval zullen we zo snel mogelijk (en in elk geval niet later dan het einde van de werkdag nadat u ons over het probleem heeft verteld) de staat herstellen waarin de rekening zou zijn geweest als de betaling niet was verricht.  Dit kan onder meer een terugbetaling van uw betaling zijn.

Wanneer we u niet kunnen compenseren...

U heeft geen recht op financiële compensatie van ons zoals hierboven beschreven, en elke compensatie die u al van ons heeft ontvangen zal aan ons verschuldigd zijn (en kan door ons van uw rekening worden teruggeboekt) als:

 • U ons niet alle informatie verstrekt waar we redelijkerwijs om hebben gevraagd inzake de omstandigheden van het probleem (waaronder: als u uw probleem mondeling aan ons heeft gemeld en u niet voldoet aan ons verzoek om het probleem binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden);
 • U niet alle redelijke maatregelen heeft genomen waar we u om vragen om ons te helpen bij ons onderzoek;
 • We kunnen aantonen dat u frauduleus heeft gehandeld;
 • We kunnen aantonen dat omstandigheden buiten onze macht (zoals brand of overstroming of verlies van een internetverbinding) het probleem hebben veroorzaakt ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen;
 • We hebben reden om aan te nemen dat er geen probleem is dat u recht geeft op compensatie; of
 • Met betrekking tot de volgende specifieke problemen:

Onverwachte betaling op basis van een factuurovereenkomst

Onjuiste betaling

Ongeautoriseerde betaling

Er meer dan 8 weken sinds de betaling zijn verstreken voordat u het probleem aan ons heeft gemeld; of

U ermee akkoord bent gegaan dat wij uw betaling zouden verrichten en de gegevens ten minste 4 weken voordat de betaling was verricht, door ons of de webwinkel beschikbaar waren gemaakt.

Er meer dan 13 maanden sinds de betaling zijn verstreken voordat u het probleem aan ons heeft gemeld; of

We kunnen aantonen dat u onjuiste betaalgegevens heeft verstrekt; of

We kunnen aantonen dat de betaling is overgemaakt volgens de specificaties van de betaler toen de betaler ons vroeg de betaling over te maken; of

U, buiten onze schuld, een te laag PayPal-saldo had om de betaling te voltooien; of

We kunnen aantonen dat ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of

Een vertraging die volgens u de onjuiste betaling heeft veroorzaakt, in feite het gevolg was van een vastgehouden betaling, beperking of reserve op grond van deze gebruikersovereenkomst die door PayPal was toegepast

Er meer dan 13 maanden sinds de betaling zijn verstreken voordat u het probleem aan ons heeft gemeld; of

We kunnen aantonen dat de betaling is verricht omdat u uw rekening niet veilig heeft gehouden, hetzij opzettelijk of door grove nalatigheid (bijvoorbeeld door uw PayPal-gebruikersnaam en/of -wachtwoord/-pincode met iemand anders te delen); of

Er een ander beveiligings-/fraudeprobleem was dat u niet aan ons heeft gemeld. We betalen u geen compensatie voor niet-geautoriseerde betalingen die vanaf uw rekening zijn verricht voordat u het probleem aan ons heeft gemeld.  

Soms kunnen wij het probleem als eerste constateren.  Als we u op de hoogte moeten brengen van een probleem, doen we dit normaal gesproken via het 'Veilige berichtencentrum', waarvoor u moet inloggen op uw rekening. Als u direct actie moet ondernemen, kunnen we u dit ook op een andere manier laten weten, bijvoorbeeld via e-mail.

Indien we per abuis een betaling hebben verricht op uw betaalbron kunnen we deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalmethode(n).

Klachten

Geschillen melden tussen u en PayPal met betrekking tot onze services

Neem contact met ons op om geschillen te melden tussen u en PayPal met betrekking tot onze services.

Als een geschil tussen u en PayPal ontstaat, stellen we alles in het werk om te achterhalen wat het probleem is en hoe we dit kunnen oplossen. Als we dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, bieden we u neutrale, betaalbare manieren om het geschil snel op te lossen.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenprocedure...

Als de escalatie van een klacht over onze services is afgerond en u niet tevreden bent met de beslissing, kunt u de klacht escaleren door contact op te nemen met een van de volgende instellingen:

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Overige juridische voorwaarden

Communicatie tussen u en ons

Contact met ons opnemen

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

 • schriftelijk aan ons hoofdkantoor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., ter attentie van: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxemburg; of
 • via onze pagina Contact met ons opnemen - hier kunt u:
  • klikken op de link 'Stuur ons een e-mail' om online contact met ons op e te nemen; of
  • klikken op de link 'Bel ons' voor ons telefoonnummer.

Juridische kennisgevingen in verband met deze gebruikersovereenkomst moeten per post naar ons worden verstuurd.

Berichtgeving aan u

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen of andere informatie mogen verstrekken door deze te plaatsen op de website(s) van PayPal (inclusief het posten van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw rekening), te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld op uw rekening, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven op uw rekening, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen.Voor het ontvangen van correspondentie en informatie met betrekking tot onze services heeft u internettoegang en een e-mailaccount nodig.Met uitzondering van wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) van PayPal of na verzending per e-mail aan u.Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. We behouden ons het recht voor uw PayPal-rekening te sluiten als u uw toestemming voor het ontvangen van elektronische correspondentie intrekt.

Openbaarmaking van redenen voor onze acties

Onze besluiten met betrekking tot vastgehouden betalingen, beperkingen, reserves en eventuele andere acties onder deze gebruikersovereenkomst te nemen, ongeacht of deze acties een beperking of een uitbreiding vormen van uw toegang tot onze service, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van onze services) die door ons of namens ons worden beheerd (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele blokkades, beperkingen, opschortingen, beëindigingen, vastgehouden betalingen en reserves), kunnen zijn gebaseerd op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons beheer van de risico's en de veiligheid van PayPal, onze klanten en/of serviceproviders.  We kunnen onze eigen fraude- en risicomodellen gebruiken bij de beoordeling van het risico van uw PayPal-rekening.  Bovendien kan de openbaarmaking van bepaalde gegevens aan u over dergelijke besluiten door regelgeving of een overheidsinstelling worden beperkt.  We hebben geen enkele verplichting om de details van ons risicobeheer of onze beveiligingsprocedures aan u openbaar te maken.

Onze rechten

Zekerheidsbelang

Om uw naleving van deze gebruikersovereenkomst te verzekeren, staat u ons toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw PayPal-rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent.In juridische termen wordt dit een 'pandrecht' op en een 'zekerheidsbelang' in uw PayPal-rekening genoemd.

Uw aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, terugvorderingen, claims, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk wordt/worden gesteld ten gevolge van een overtreding van deze gebruikersovereenkomst door u en/of uw gebruik van de PayPal-services ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing. U stemt ermee in om PayPal, een gebruiker of derden schadeloos te stellen voor enige en iedere aansprakelijkheid. 

Schadeloosstelling wanneer u aansprakelijk bent

U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan onze partners verschuldigde kosten, toeslagen en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven, zoals uiteengezet in het onderstaande artikel Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot services die door een partner worden geleverd).Ons recht op afschrijving houdt in dat wij de in dit artikel vermelde kosten, toeslagen en andere bedragen mogen afschrijven van het saldo van een PayPal-rekening die in uw bezit of beheer is.

Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behouden we ons het recht voor het aan ons verschuldigde bedrag te innen door dit bedrag (of een deel ervan) af te trekken van betalingen die u ontvangt op of geld dat u toevoegt aan uw PayPal-rekening.  Anders gaat u ermee akkoord dat u ons via andere middelen zult vergoeden. We kunnen ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau.

Aanname van rechten

Als PayPal een betaling die u aan een ontvanger heeft overgemaakt (hetzij op uw initiatief of anderszins) ongeldig verklaart en terugboekt, gaat u ermee akkoord dat PayPal uw rechten op zich neemt ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, en die rechten direct of namens u geheel naar eigen inzicht van PayPal kan doen gelden.  Dit betekent dat u uw rechten ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, aan PayPal overdraagt.

Geen verklaring van afstand

Wanneer we nalaten op enige manier op te treden tegen een schending van een van uw verplichtingen conform deze gebruikersovereenkomst door u of door anderen, mag hieruit niet worden geconcludeerd dat we afstand doen van enig recht om op te treden met betrekking tot de betreffende omstandigheden bij enige volgende of vergelijkbare schendingen.

Informatie over u

Mogelijk vragen we u om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om onze in deze gebruikersovereenkomst beschreven acties te vergemakkelijken, ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief het tegengaan van witwaspraktijken). U dient tijdig te voldoen aan deze verzoeken. Dit kan inhouden dat u ons op eigen kosten per fax, e-mail of anders voorziet van identificatiedocumenten en informatie over uw financiën en activiteiten (zoals uw meest recente financiële overzichten en transactieoverzichten voor webwinkels).

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

In dit artikel en het artikel Intellectueel eigendom gebruiken we de term 'PayPal' om te verwijzen naar ons (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) onze moederorganisatie PayPal Holdings, Inc., onze partners en iedereen die voor ons of hen werkt of die is geautoriseerd om namens ons of hen op te treden.  Onze partners omvatten alle rechtspersonen die wij besturen, waardoor wij bestuurd worden of waarmee wij onder één bestuur staan. Iedereen die voor ons of onze partners werkt of die is geautoriseerd om namens ons of hen op te treden omvat ieder van onze of hun respectievelijke directieleden, managers, medewerkers, vertegenwoordigers, joint ventures, serviceproviders en leveranciers.

Vrijwaring

U moet PayPal vrijwaren tegen acties met betrekking tot uw PayPal-rekening en uw gebruik van de PayPal-services.  

U gaat ermee akkoord PayPal te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis (inclusief redelijke juridische kosten) die een eventuele derde maakt of oploopt als gevolg van of voortvloeiend uit:

 • uw schending van deze gebruikersovereenkomst;
 • uw ongepaste gebruik van de PayPal-services;
 • uw overtreding van wetten of inbreuk op de rechten van derden; en/of
 • het handelen of nalaten van derden aan wie u toestemming geeft voor gebruik van uw PayPal-rekening of toegang tot onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of tot een van de PayPal-services namens u.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van PayPal is beperkt met betrekking tot uw PayPal-rekening en uw gebruik van de PayPal-services.  PayPal is in geen geval aansprakelijk voor:

 • directe of indirecte winstderving; of
 • speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade met betrekking tot verlies van gegevens of zakelijke verliezen);

voortvloeiend uit of in verband met onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, een van de PayPal-services of deze gebruikersovereenkomst (ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid), tenzij en voor zover bij de wet verboden.

Onze aansprakelijkheid jegens:

 • u; of
 • derden,

is onder alle omstandigheden beperkt tot het werkelijke bedrag van de directe schade (exclusief directe winstderving), tenzij en voor zover bij de wet verboden. 

Daarnaast is PayPal, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk, en stemt u ermee in PayPal niet verantwoordelijk te stellen, voor enige schade of verliezen (inclusief maar niet beperkt tot verlies van geld, goodwill of reputatie, winst of andere immateriële verliezen of speciale, indirecte of gevolgschade) die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik van, of uw onvermogen tot gebruik van, onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of van de PayPal-services.
 • vertragingen of verstoringen in onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, en de PayPal-services;
 • virussen en andere schadelijke software die zijn opgelopen via onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services) die worden beheerd door ons of namens ons, of via een van de PayPal-services of een website of service die aan onze websites, software of een van de PayPal-services is gekoppeld;
 • storingen, bugs, fouten of onjuistheden van welke aard dan ook in onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of in de PayPal-services of in de informatie en afbeeldingen die hieruit zijn verkregen;
 • de inhoud van derden en acties die zij uitvoeren of verzuimen uit te voeren;
 • een opschorting of andere actie die is ondernomen in verband met uw PayPal-rekening; en/of
 • uw behoefte om uw praktijken, inhoud of gedrag, of uw zakelijke verlies of onvermogen om zaken te doen, te wijzigen als gevolg van wijzigingen aan deze gebruikersovereenkomst of het PayPal-beleid.

Geen garantie

De PayPal-services worden geleverd zoals ze zijn en  zonder enige verklaring of garantie, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk. PayPal wijst nadrukkelijk impliciete garantie af van:

 • titel;
 • verhandelbaarheid;
 • geschiktheid voor een bepaald doel; en
 • niet-inbreuk.

PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die worden aangeboden door verkopers die PayPal als betaalmethode accepteren, en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd.  

PayPal garandeert geen langdurige, ononderbroken of beveiligde toegang tot enig deel van de PayPal-services.

Het gebruik van onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, kunnen door tal van factoren buiten onze macht worden verstoord.  

PayPal zal redelijkerwijs alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische af- en bijschrijvingen waarbij bankrekeningen, bankpassen, creditcards en cheques zijn betrokken, tijdig worden verwerkt, maar PayPal doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de hoeveelheid tijd die nodig is voor verwerking, omdat de PayPal-services afhankelijk zijn van veel factoren buiten onze macht, zoals vertragingen in het bankenstelsel of de internationale postdienst.  

In sommige landen is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande disclaimers zijn mogelijk niet op u van toepassing.

We kunnen niet garanderen dat de informatie in onze correspondentie, in rapporten en op de website(s) en die mondeling wordt verstrekt door onze directieleden, managers en medewerkers in elke omstandigheid en context juist is, en u dient niet absoluut op dergelijke informatie te vertrouwen. 

U dient uw correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

Vrijwaring van PayPal

Als er sprake is van een geschil met een andere PayPal-rekeninghouder, vrijwaart u PayPal-rekening van alle:

 • claims;
 • eisen; en
 • schade (werkelijke en gevolgschade),

van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

Door deze vrijwaring aan te gaan, ziet u uitdrukkelijk af van elke bescherming die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot claims waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel zijn op het moment dat u akkoord gaat met deze vrijwaring.

U alleen (en niet PayPal) draagt de verantwoordelijkheid om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van onze services (bijvoorbeeld in verband met gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta).

Intellectueel eigendom

Handelsmerken van PayPal

'PayPal.com', 'PayPal' en alle logo's met betrekking tot de PayPal-services zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of licentiegevers van PayPal.  U mag deze items niet kopiëren, imiteren, wijzigen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal.  Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts zijn servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal.  U mag deze items niet kopiëren, imiteren, wijzigen of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  U mag de HTML-logo's gebruiken die door PayPal worden verstrekt om webverkeer naar de PayPal-services te leiden.  U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, gebruiken op een manier waardoor een onjuist beeld wordt geschapen van PayPal of van de PayPal-services, en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren.  Alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de PayPal-websites, de inhoud daarvan, de PayPal-services, de technologie die aan de PayPal-services is verbonden, en alle technologie en inhoud die is gemaakt of afgeleid van een van de voorgenoemde items, zijn het exclusieve eigendom van PayPal en haar licentiegevers.

Licentieverlening in het algemeen

Als u PayPal-software zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing gebruikt, die software van onze serviceproviders kunnen bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kunnen zijn geïntegreerd, die u heeft gedownload of anderszins heeft opgeroepen via een webgebaseerd of mobiel platform, verleent PayPal u een herroepelijke niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije en beperkte licentie voor toegang tot en/of het gebruik van software van PayPal overeenkomstig de documentatie bij dergelijke software.  Deze licentieverlening is van toepassing op de software en alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software.  U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden.  U moet voldoen aan de implementatie-, toegangs- en gebruiksvereisten die worden genoemd in alle documentatie die bij de PayPal-services wordt verstrekt.  Als u niet voldoet aan implementatie-, toegangs- en gebruiksvereisten, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden.   PayPal kan na kennisgeving aan u software updaten of beëindigen.  Hoewel PayPal (1) bepaalde materialen en technologie van derden in een webpagina of andere toepassing, inclusief de software, kan hebben geïntegreerd, en/of (2) bepaalde materialen en technologie van derden toegankelijk kan hebben gemaakt en gebruikt kan hebben om de levering van de PayPal-services aan u mogelijk te maken, zijn aan u geen rechten toegekend en heeft u ook anderszins geen rechten met betrekking tot dergelijke materialen van derden.  U stemt ermee in dat u de broncode niet zult wijzigen, veranderen, misbruiken, repareren, kopiëren, reproduceren, aanpassen, distribueren, weergeven, publiceren, reverse-engineeren, vertalen, ontmantelen, decompileren, of anderszins zult proberen broncode te creëren die is afgeleid uit de software of uit materialen of technologie van derden, of anderszins afgeleide werken zult creëren uit de software of materialen of technologie van derden.  U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat in die software geïntegreerde materialen van derden het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal.  Elke andere softwaretoepassing van derden die u op websites van PayPal gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die deze software aan u heeft geleverd.  U erkent dat PayPal geen eigenaar of beheerder is en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken bij een van onze websites, bij onze software en/of in verband met de PayPal-services.

Licentieverlening van u aan PayPal; intellectuele-eigendomsgaranties

PayPal claimt geen eigendom van de inhoud die u verstrekt, uploadt, indient of verzendt naar PayPal.  Noch kan PayPal aanspraak maken op eigendom van de inhoud die u host op externe websites of toepassingen die PayPal-services gebruiken om betaalservices te leveren met betrekking tot uw inhoud.  Onder voorbehoud van de volgende alinea verleent u de PayPal-bedrijven (en de partijen waarmee we werken), wanneer u inhoud aan PayPal verstrekt of post via de PayPal-services, een niet-exclusieve, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, en wereldwijde licentie voor het gebruik van uw inhoud en de bijbehorende intellectuele-eigendoms- en publiciteitsrechten zodat wij onze huidige services kunnen verbeteren, uitvoeren en promoten en nieuwe services kunnen ontwikkelen.  PayPal zal u niet compenseren voor uw inhoud.  U erkent dat het gebruik van uw inhoud door PayPal geen inbreuk maakt op enige intellectuele-eigendoms- of publiciteitsrechten.  Bovendien verklaart en garandeert u dat u alle rechten op de door u verstrekte inhoud bezit of beheert en gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw morele rechten. Verder belooft u dat u zich ten opzichte van PayPal niet op dergelijke rechten zult beroepen.

Licentieverlening van verkopers aan PayPal

Niettegenstaande de bepalingen van de voorgaande alinea, als u een verkoper bent die de PayPal-services gebruikt om betalingen voor goederen en services te accepteren, verleent u PayPal hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, (op meerdere niveaus) sublicentieerbaar, en royaltyvrij, volledig betaald recht om tijdens de duur van deze gebruikersovereenkomst uw handelsmerk(en) (met inbegrip van maar niet beperkt tot gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere aanduidingen die eigendom zijn van, in licentie zijn gegeven aan of gebruikt worden door u) te gebruiken en openbaar weer te geven met als doel (1) u als webwinkel te identificeren die een PayPal-service als betaalmethode accepteert en (2) enig ander gebruik waarvoor u nadrukkelijk toestemming geeft.

Diversen

Toewijzing

U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze gebruikersovereenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal.  PayPal kan deze gebruikersovereenkomst, elk recht of elke verplichting onder deze gebruikersovereenkomst op elk moment overdragen of toewijzen.

Heersend recht

Op deze gebruikersovereenkomst en de relatie tussen ons is het recht van Engeland en Wales van toepassing.  Dit is niet van invloed op aan u toekomende rechten volgens de wetgeving van het land waarin u woont, zoals uw rechten als consument.

Als u een rechtsvordering tegen ons aanhangig maakt, onderwerpt u zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.Dus als u bijvoorbeeld jegens ons een claim bij de rechtbank zou kunnen indienen op grond van deze gebruikersovereenkomst, zou een rechtbank in Engeland of Wales acceptabel zijn, maar in plaats daarvan mag u de claim, indien toegestaan door de wet, ook bij de rechtbank van een ander land indienen, zoals het land waarin u woont.

Privacy

Wij nemen de bescherming van uw privacy uiterst serieus.  Raadpleeg onze Privacyverklaring voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaken van uw privacy en over ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

Talen en vertaling van overeenkomsten

We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we deze gebruikersovereenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld.

Deze gebruikersovereenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands afgesloten.Elke vertaling van deze gebruikersovereenkomst wordt uitsluitend voor uw gemak aangeboden en is niet bedoeld om de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.

Uw gebruik van informatie; wetgeving inzake gegevensbescherming

Als u informatie over een andere PayPal-klant ontvangt, moet u de informatie vertrouwelijk houden en alleen gebruiken in verband met de PayPal-services.  U mag geen informatie over PayPal-gebruikers aan een derde bekendmaken of verspreiden, of voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker heeft gekregen.  U mag een PayPal-klant niet ongevraagd e-mails sturen of de PayPal-services gebruiken om betalingen te ontvangen voor het (helpen bij het) verzenden van ongevraagde e-mails aan derden.

Voor zover u (als verkoper) persoonlijke gegevens over een PayPal-klant verwerkt conform deze gebruikersovereenkomst, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de vereisten van toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten.U heeft uw eigen, onafhankelijk vastgelegde privacybeleid, kennisgevingen en procedures voor alle persoonsgegevens die u als gegevensbeheerder bewaart, inclusief een overzicht van uw activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gebruikersovereenkomst.

De privacy- en gegevensbeschermingswetten die van toepassing kunnen zijn, omvatten eventuele bijbehorende voorschriften, wettelijke vereisten en praktijkrichtlijnen die van toepassing zijn op het leveren van de services die in deze gebruikersovereenkomst worden beschreven.Als u persoonlijke gegevens uit Europa verwerkt conform deze gebruikersovereenkomst, moet u voldoen aan de EU-richtlijn 95/46/EG of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG).

Bij het naleven van dergelijke wetten zult u:

 • alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens implementeren en onderhouden;
 • alle verwerkingsactiviteiten die onder deze gebruikersovereenkomst worden uitgevoerd bijhouden; en
 • niet bewust handelingen uitvoeren of toestaan dat handelingen worden uitgevoerd waardoor privacywetten inzake gegevensbescherming door PayPal kunnen worden geschonden.

Volledige overeenkomst en rechten van derden

Deze gebruikersovereenkomst vormt de volledige afspraak tussen u en ons met betrekking tot onze service.

Als enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht.

Een persoon die geen partij is in deze gebruikersovereenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze gebruikersovereenkomst kan afdwingen (behalve derden die onder de definitie van 'PayPal' vallen in het bovenstaande artikel Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid, met betrekking tot hun rechten zoals in deze gebruikersovereenkomst vermeld). Dit is niet van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.

PayPal als inlogmethode

We kunnen u toestaan om uw identiteit met PayPal te verifiëren wanneer u inlogt op bepaalde externe websites of mobiele apps.In dat geval kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partij die het voor u mogelijk maakt op die manier in te loggen. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen.PayPal geeft de derde geen toegang tot uw rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde uitsluitend na uw expliciete toestemming en opdracht.

Als u bezoekers in staat stelt met PayPal in te loggen op uw website of app of bij uw klantenaccounts, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de specificaties die in integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld zijn.Wij doen geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode.We delen de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.

Zakelijke klanten 

Wanneer we in dit artikel naar 'PSD2' verwijzen, bedoelen we de tweede EU-richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366).

Wij beschouwen u als 'zakelijke klant' als u, op de datum waarop u deze gebruikersovereenkomst aanging, niet het volgende bent:

 • een consument (iemand die individueel optreedt en niet uit oogpunt van handel, bedrijf of beroep); en
 • een micro-onderneming (een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaarbalans die de 2 miljoen euro niet overschrijdt).

Als u een zakelijke klant bent, kunnen we afzien van de toepassing van bepaalde bepalingen in PSD2 voor uw gebruik van onze service.

Als u een zakelijke klant bent:

 • heeft u geen recht op terugbetaling van betalingen die worden verricht op grond van een factuurovereenkomst;
 • als u een probleem constateert, heeft u tot 60 (zestig) dagen na de datum waarop het probleem is opgetreden om het aan ons te melden; na die tijd zijn we niet verplicht een onderzoek in te stellen of u terug te betalen;
 • zijn wij niet verplicht mee te werken met de informatievereisten die zijn uiteengezet in hoofdstuk III van PSD2 en het equivalent daarvan in een implementatie van PSD2 in lidstaten van de Europese Economische Ruimte die mogelijk op u van toepassing zijn ('PSD2-omzettingen'); en
 • zijn artikel 72 en 89 van PSD2 en overeenkomstige bepalingen in PSD2-omzettingen niet van toepassing op uw gebruik van onze service. Dit betekent dat wij, zelfs waar anders in deze gebruikersovereenkomst is bepaald, niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die u mogelijk lijdt onder deze artikelen en bepalingen.

Schema 1. Kostentabel

U stemt ermee in dat we onze kosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven, maar voordat het geld naar uw rekening wordt overgemaakt.

Als u een betaling overmaakt of ontvangt, worden er kosten in rekening gebracht, afhankelijk van:

 • het type transactie waarop de betaling betrekking heeft (commerciële transactie, privétransactie of anderszins); en
 • of de betaling een internationale betaling of een binnenlandse betaling is en/of welke betaalbron voor de betaling wordt gebruikt .

Voor andere rekeningactiviteiten of gebeurtenissen worden kosten in rekening gebracht zoals vermeld in deze Overeenkomst.

Zie de woordenlijst in A4 van dit Schema 1 voor nadere informatie.

De vermelde kosten zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Er kunnen echter andere belastingen of kosten zijn die niet via PayPal worden betaald of door ons zijn opgelegd. U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw Internet Service Provider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de Services.

De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en onze kosten ontvangt u via e-mail of kunt u nagaan in uw transactiegeschiedenis (die toegankelijk is door in te loggen op uw rekening). Tenzij wordt bewezen dat wij een fout hebben gemaakt, moet u alle kosten voldoen zonder aanpassingen of andere inhoudingen. Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze Overeenkomst om leveren. U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.


A1. Kosten voor privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond.

Als er wordt vermeld dat er een op een percentage gebaseerd bedrag en/of een vaste kostencomponent is, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

A1.1. Kosten voor binnenlandse privétransacties

Activiteit

Kosten

Een binnenlandse privétransactie verzenden

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2. Betalingen voor internationale privétransacties

A1.2.1 Internationale privétransacties die in euro's of Zweedse kronen naar de EER worden overgemaakt

Activiteit

Kosten.

Een internationale privétransactie in euro's of Zweedse kronen overmaken naar de EER

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2.2 Andere internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.


Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd. Zie A4.4 van Schema 1 voor meer informatie. Vraag de ontvanger als u het niet zeker weet. (tweede kolom).
Stap 2. Zoek de toepasselijke kosten voor privétransacties (derde kolom).

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor privétransacties^^

Een internationale privétransactie verzenden

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Alle overige landen^

3,99 EUR

^Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^^ Zie A4.7 van dit schema 1 hieronder.

A2. Kosten voor commerciële transacties

Als er vermeld wordt dat er een component Vaste kosten is, kunt u daarover in A4.6 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

Activiteit of gebeurtenis

Kosten

A 2.1 Overmaken (kopen)

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A2.2 Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

A2.2.1 Standaardtarieven:
3,4% + vaste kosten

 A 2.2.2 Kosten voor het gebruik van de checkout-oplossing van het PayPal Commerce Platform

Betalingen met creditcards (Visa of Mastercard) via onze service Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen*

Betalingen met American Express Cards via onze service Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

Kaartbetalingen betaald door gebruikers van onze service Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening (ook bekend als onze service voor standaardbetalingen met creditcards en bankpassen)

Betalingen via andere betaalmethoden

Andere betalingen

Kostenstructuur Gecombineerde tarieven

Kostenstructuur Interchange Plus

Kosten

1,80% + vaste kosten

Afwikkelingvergoeding + 1,80% + vaste kosten

3,5%

1,80% + vaste kosten

iDeal:

Vaste kosten van 0,29 EUR

Raadpleeg de paragraaf Standaardtarief (A2.2.1) en de paragraaf Zakelijk tarief (A2.2.3)

Alle overige Andere betaalmethoden:

1,80% + vaste kosten

* Zie de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices voor informatie over de kostenstructuren Interchange Plus en Gecombineerde tarieven en uw keuzes.

A2.2.3 Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal. Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening.)

Niveau

Het totale geldbedrag van betalingen voor commerciële transacties dat in de vorige kalendermaand is ontvangen.

Kosten per betaling

1

0,00 EUR - 2.500,00 EUR

3,4% + vaste kosten

2

2.500,01 EUR - 10.000,00 EUR

2,9% + vaste kosten

3

10.000,01 EUR - 50.000,00 EUR

2,3% + vaste kosten

4

50.000,01 EUR - 100.000,00 EUR

1,9% + vaste kosten

5

meer dan 100.000,00 EUR

1,5% + vaste kosten


 

A2.3 Internationale betalingen ontvangen (verkopen)

De kosten voor het ontvangen van betalingen voor binnenlandse commerciële transacties zijn van toepassing plus extra op een percentage gebaseerde kosten voor internationale betalingen zoals vermeld in onderstaande tabel (afhankelijk van het land van de afzender).
 

Land van afzender

Kosten internationale betalingen

Noord-Europa/Europa I

0,5%

Europa II/VS/Canada/Rest van de wereld

2,0%

Opmerking: Internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse commerciële transacties bij het toepassen van kosten.

A3. Overige kosten

Activiteit of gebeurtenis

Kosten

A3.1 Valutaomrekening

A3.1.1 Voor valutaomrekening van bedragen op uw PayPal-rekening die geen onderdeel vormen van een specifieke bijschrijving op of afschrijving van uw rekening (bijv. omzetting van uw saldo naar een andere valuta) en voor transacties waarbij valutaomrekening noodzakelijk is en de verkoper ermee heeft ingestemd de omrekenkosten te dragen:

3,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen).

A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de valutawisselkosten niet op zich heeft genomen (inclusief omrekening van bedragen die aan u zijn gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen):


Tussen 3,0% en 4,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen)afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel):

Valuta en code

Valutawisselkosten

Australische dollar (AUD):

4,0%

Braziliaanse real (BRL):

4,0%

Canadese dollar (CAD):

4,0%

Tsjechische kroon (CZK):

4,0%

Deense kroon (DKK):

4,0%

Euro (EUR):

4,0%

Hongkongse dollar (HKD):

4,0%

Hongaarse forint (HUF):

4,0%

Israëlische sjekel (ILS):

4,0%

Japanse yen (JPY):

4,0%

Maleisische ringgit (MYR):

4,0%

Mexicaanse peso (MXN):

4,0%

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD):

4,0%

Noorse kroon (NOK):

4,0%

Filipijnse peso (PHP):

4,0%

Poolse Zloty (PLN):

4,0%

Russische roebel (RUB):

4,0%

Singaporese dollar (SGD):

4,0%

Zweedse kroon (SEK):

4,0%

Zwitserse frank (CHF):

4,0%

Taiwanese dollar (TWD):

4,0%

Thaise baht (THB):

4,0%

Brits pond (GBP):

4,0%

Amerikaanse dollar (USD):

4,0%

A3.2 Uw saldo opnemen

Overmaken naar een bankrekening: gratis

A3.3 Terugboekingen 

 

Om de kosten te dekken van de verwerking van terugboekingen, brengt PayPal vereffeningskosten in rekening bij verkopers voor terugboekingen van creditcard- en bankpasbetalingen. (Een terugboeking kan plaatsvinden als een koper een afboeking op zijn of haar creditcard of bankpas via de kaartuitgevende instantie weigert of terugdraait).

Deze kosten zijn niet van toepassing als de transactie onder het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma valt.

De terugboekingskosten zijn gebaseerd op de ontvangen valuta en worden als volgt berekend:

Australische dollar:

22,00 AUD

Braziliaanse real:

35,00 BRL

Canadese dollar:

20,00 CAD

Tsjechische kroon:

400,00 CZK

Deense kroon:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongse dollar:

155,00 HKD

Hongaarse forint:

4325 HUF

Israëlische sjekel:

75,00 ILS

Japanse yen:

1,875 JPY

Maleisische ringgit:

65,00 MYR

Mexicaanse peso:

250,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

28,00 NZD

Noorse kroon:

125,00 NOK

Filipijnse peso:

900,00 PHP

Poolse zloty:

65,00 PLN

Russische roebel:

640,00 RUB

Singaporese dollar:

28,00 SGD

Zweedse kroon:

150,00 SEK

Zwitserse frank:

22,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

625,00 TWD

Thaise baht:

650,00 THB

Britse pond:

14,00 GBP

Amerikaanse dollar:

20,00 USD

A3.4 Terugbetalingen van commerciële transacties

Als u een commerciële transactie terugbetaalt, worden er geen kosten in rekening gebracht om de terugbetaling te verrichten, maar de kosten die u oorspronkelijk heeft betaald om de betaling te ontvangen, worden niet geretourneerd.

A 3.5 geld overmaken via bulkbetalingen met PayPal (ook wel 'Uitbetalingen' genoemd)

A3.5.1 kosten

2% van het totaal te betalen bedrag

A3.5.2 Maximumkosten voor een binnenlandse transactie via PayPal-bulkbetalingen

Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

16,00 AUD

Braziliaanse real:

24,00 BRL

Canadese dollar:

14,00 CAD

Tsjechische kroon:

280,00 CZK

Deense kroon:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongse dollar:

110,00 HKD

Hongaarse forint:

3080 HUF

Israëlische sjekel:

50,00 ILS

Japanse yen:

1200 JPY

Maleisische ringgit:

50 MYR

Mexicaanse peso:

170,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

20,00 NZD

Noorse kroon:

90,00 NOK

Filipijnse peso:

640,00 PHP

Poolse zloty:

46,00 PLN

Russische roebel:

480,00 RUB

Singaporese dollar:

20,00 SGD

Zweedse kroon:

100,00 SEK

Zwitserse frank:

16,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

440,00 TWD

Thaise baht:

460,00 THB

Britse pond:

10,00 GBP

Amerikaanse dollar:

14,00 USDA3.5.3 Maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen

Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

100,00 AUD

Braziliaanse real:

150,00 BRL

Canadese dollar:

90,00 CAD

Tsjechische kroon:

1700,00 CZK

Deense kroon:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongse dollar:

660,00 HKD

Hongaarse forint:

18500 HUF

Israëlische sjekel:

320,00 ILS

Japanse yen:

8000 JPY

Maleisische ringgit:

300,00 MYR

Mexicaanse peso:

1080,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

120,00 NZD

Noorse kroon:

540,00 NOK

Filipijnse peso:

3800 PHP

Poolse zloty:

280,00 PLN

Russische roebel:

2800,00 RUB

Singaporese dollar:

120,00 SGD

Zweedse kroon:

640,00 SEK

Zwitserse frank:

100,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2700 TWD

Thaise baht:

2800,00 THB

Britse pond:

60,00 GBP

Amerikaanse dollar:

90,00 USDOpmerking: Voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse transactiemaximum.

A3.6 Koppeling en bevestiging van een creditcard en bankpas (controle van kaartgegevens). 
 

Bij sommige gebruikers worden mogelijk koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards in rekening gebracht om hun verzendlimiet te verhogen of als PayPal dit bepaalt.

Afhankelijk van de valuta 1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 60,00 RUB, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, 20,00 MXN of 8,00 ILS.
 


Dit bedrag wordt terugbetaald als u het bevestigingsproces voor creditcards en bankpassen voltooit.

A3.7 Informatieverzoek

12,00 EUR (per item)

Deze kosten zijn van toepassing op verzoeken om informatie met betrekking tot onze redelijke rechtvaardiging om uw betaalopdracht te weigeren. We brengen u geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.

A3.8 Terugboeking door de bank bij opname 

 

De volgende kosten worden in rekening gebracht als een gebruiker geld probeert op te nemen en dit niet lukt omdat er onjuiste bankrekening- of verzendgegevens worden verstrekt.

3 EUR
 

A3.9 Terugboeking of mislukte incassobetaling (conform paragraaf 10.1).

De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

3 EUR

A3.10 Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal

A3.10.1 Binnenlands tarief voor liefdadigheidsinstellingen
1,5% + Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen per Betaaltransactie.

A3.10.2 Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen  

Afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta:

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit:

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD


A3.10.3 Internationaal tarief voor liefdadigheidsinstellingen

Het internationale tarief voor het ontvangen van betalingen voor liefdadigheidsinstellingen is hetzelfde als het tarief voor het ontvangen van betalingen voor internationale commerciële transacties.

Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

A3.11 Uitgestelde bankbetalingen ontvangen

Maximumkosten per uitgestelde bankbetaling (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Japanse yen

4000 JPY

Maleisische ringgit

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900,00 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Singaporese dollar:

60,00 SGD

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350,00 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD

A3.12 Microbetalingen ontvangen

Na aanvraag bij en voorlopige goedkeuring door PayPal kunt u een bestaande rekening opwaarderen om het tarief voor microbetalingen te ontvangen – neem contact met ons op als u dat wilt. Dit tarief is van toepassing op alle betalingen voor commerciële transacties die u op uw PayPal-rekening ontvangt.

A3.12.1 Kosten voor binnenlandse microbetalingen

5% + Vaste kosten voor microbetalingen

A3.12.2 Kosten voor internationale microbetalingen

6% + Vaste kosten voor microbetalingen

A3.12.3 Vaste kosten voor microbetalingen

Zoals die gelden voor de ontvangen valuta.

Australische dollar:

0,05 AUD

Braziliaanse real:

0,10 BRL

Canadese dollar:

0,05 CAD

Tsjechische kroon:

1,67 CZK

Deense kroon:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongse dollar:

0,39 HKD

Hongaarse forint:

15 HUF

Israëlische sjekel:

0,20 ILS

Japanse yen:

7 JPY

Maleisische ringgit

0,20 MYR

Mexicaanse peso:

0,55 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,08 NZD

Noorse kroon:

0,47 NOK

Filipijnse peso:

2,50 PHP

Poolse zloty:

0,23 PLN

Russische roebel:

2,00 RUB

Singaporese dollar:

0,08 SGD

Zweedse kroon:

0,54 SEK

Zwitserse frank:

0,09 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2 TWD

Thaise baht:

1,80 THB

Britse pond:

0,05 GBP

Amerikaanse dollar:

0,05 USD


Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

A4. Woordenlijst

A4.1 Een betaling voor een 'Commerciële transactie' omvat het kopen en verkopen van goederen en services, het verrichten van een andere commerciële transactie of het ontvangen van betalingen wanneer u 'een betaalverzoek doet' via PayPal.

A4.2 Een betaling voor een 'Privétransactie' omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

A4.2.1 Vanuit bepaalde landen en regio's (waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland) kunt u geen geld overmaken voor een privétransactie;

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in India of Brazilië staan geregistreerd; en

A4.2.3  De kosten worden betaald door de afzender

A4.3 Een 'Binnenlandse' betaling vindt plaats als de afzender en de ontvanger bij PayPal staan geregistreerd als inwoners van hetzelfde land.

A4.4 Een 'Internationale' betaling vindt plaats als de ontvanger en de afzender bij PayPal staan geregistreerd als inwoners van verschillende landen. Om het opzoeken voor u gemakkelijker te maken als u de kosten voor internationale betalingen wilt berekenen, zijn bepaalde landen als volgt gegroepeerd:

Groepsnaam

Landen

Noord-Europa

Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Europa I

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk.

Europa II

Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië en Zwitserland.

A4.5 Op een percentage gebaseerde kosten (bijvoorbeeld 3,4%) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het te betalen bedrag, wat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.

A4.6 Vaste kosten voor betalingen voor commerciële transacties en privétransacties (tenzij anders vermeld) worden gebaseerd op de valuta waarin de betaling is ontvangen en zijn als volgt:

Valuta:

Kosten:

Valuta:

Kosten:

Australische dollar:

0,30 AUD

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Noorse kroon:

2,80 NOK

Canadese dollar:

0,30 CAD

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Poolse zloty:

1,35 PLN

Deense kroon:

2,60 DKK

Russische roebel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Nieuwe Taiwanese dollar:

10,00 TWD

Japanse yen:

40,00 JPY

Thaise baht:

11,00 THB

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Britse pond:

0,20 GBP

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

A4.7 Kosten die in verschillende valuta's in rekening worden gebracht voor het overmaken van betalingen: sommige kosten die u aan PayPal moet betalen zijn in een andere valuta dan de valuta van de saldi die u gebruikt om betalingen over te maken. In een dergelijk geval rekenen we de valuta om (conform paragraaf 8.2, waarvoor we valutawisselkosten in rekening brengen zoals beschreven in paragraaf A3.1 van Schema 1) van de valuta van het betreffende beginsaldo naar de valuta waarin de kosten moeten worden betaald. We innen de kosten van het omgerekende saldo.