වේගයෙන් ගෙවීම සඳහා ලොගින් වී සිටින්න

මෙම බ්‍රව්සරයේ ස්වයං ලොගින් වීම සක්‍රිය කර සෑම විට ම ගෙවා පිටවීම හරහා වේගවත් කරන්න. (හවුල් උපාංග සඳහා නිර්දේශ නොකරයි.)මේ කුමක් ද?

ඔබ ලොග් වී ඇත

ඔබේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කරන්න, ඔබේ උපාංගවල වේගයෙන් ගෙවා පිටවන්න

ඔබ ඔබේ Google ගිණුම සමග ලොගින් වී ඇති ඕනෑම තැනක ඔබේ මුරපදය ටයිප් නොකර වේගයෙන් ගෙවා පිටවීමට ස්වයංක්‍රීයව PayPal වෙත ලොගින් වන්න.මේ කුමක් ද?

මගේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කරන්නේ ඇයි?

ඔබේ Google ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබ ගෙවා පිටවන විට One Touch ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් සක්‍රිය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි. ඔබට සැම විට ම PayPal.com හි දී සැකසීම් තුළ ඉවත් විය හැකි ය.

ඔබේ Google ගිණුම සමග ලොගින් වී සිටින විට ඔබ නව උපාංගයක සහ බ්‍රව්සරයක ගෙවා පිටවන විට, ඔබේ මුරපදය ටයිප් නොකර ස්වයංක්‍රීයව ගෙවා පිටවීමේ දී ඔබට ලොගින් විය හැකි ය.

වේගයෙන් ගෙවීම සඳහා ලොගින් වී සිටින්න

මෙම උපාංගයේ ලොගින් වී සිටීමෙන් ඔබේ මුරපදය ටයිප් කිරීම මඟ හරින්න. ආරක්ෂාව සඳහා, ඔබ විසින් ඔබේ පුද්ගලික හෝ මූල්‍ය තතු යාවත්කාලීන කරන සෑම අවස්ථාවක් ම ඇතුළුව, අපි ඔබෙන් විටින් විට ලොගින් වන ලෙස විමසා සිටිමු. හවුල් උපාංග මත One Touch භාවිතා කිරීම අපි නිර්දේශ නොකරමු. මෙය ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඔබේ PayPal සැකසුම් තුළ ක්‍රියාවිරහිත කරන්න.

ඔබගේ PayPal ගිණුමට ලොගින් වන්න

ලොගින් වීමට ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය භාවිතා කිරීමට දැනටමත් පිහිටුවා තිබේ ද? එය පහතින් ටයිප් කරන්න. එසේ නොමැති නම්, ඊමේලය සමග ලොගින් වීමට සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.

ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය අමතක ද? එය ලබා ගැනීම සඳහා PayPal වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න.

PayPal One Touch™ ක්‍රියා කරන්නේ ගෙවා පිටවීම සඳහා පමණි. කරුණාකර ඔබේ ඊමේලය සමග ලොගින් වන්න.

අපගේ පාර්ශ්වයෙන් යමක් වැරදී ගියේ ය. කරුණාකර ඔබේ ඊමේලය සහ මුරපදය සමග ලොගින් වන්න.

LK+94

අවශ්‍යයි

එම ඊමේල් හෝ ජංගම දුරකථන ආකෘතිය නිවැරදි නැත

සුපුරුදු පරිදි ඔබේ ඊමේලය සමග ලොගින් වන්න, එවිට ඔබේ දුරකථනයේ ජෛවමිතික සමග ලොගින් වීමට ඔබෙන් විමසනු ඇත.

අවශ්‍යයි

මුරපදය අමතක වූයේ ද?
හෝ
හෝ

PayPal යෙදුම විවෘත කරන්න

PayPal යෙදුම විවෘත කර, විමසුමේ ඔව් තට්ටු කර, ඉන්පසු ලොගින් වීමට ඔබේ දුරකථනයෙහි {twoDigitPin} තට්ටු කරන්න.

PayPal යෙදුම විවෘත කර ලොගින් වීමට විමසුමේ ඔව් තට්ටු කරන්න.

phone

ඒ වෙනුවට මුරපදය භාවිතා කරන්න

යළි යවන්නයැවිණි

කනගාටුයි, අපට ඒ ඔබ බව තහවුරු කළ නොහැක

අපට ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බැවින් ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට අපට නොහැකි විය.

කනගාටුයි, අපට ඒ ඔබ බව තහවුරු කළ නොහැක

උදව්වක් අවශ්‍ය ද?, අපට උදව් කළ හැකි ය.