>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

 

රහස්‍යතා ප්‍රකාශය

 

බලාත්මක වන දිනය: 2021 ජූනි 10

 

දළවිශ්ලේෂණය

අප රැස් කරන්නේ කුමන පුද්ගලික දත්ත ද?

අප පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්නේ ඇයි?

අප පුද්ගලික දත්ත සකසන්නේ කෙසේද? 

අප පුද්ගලික දත්ත හුවමාරු කරගන්නවා ද? 

අප වෙනත් සේවාවන් හා වේදිකා සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේ ද? 

අප කුකි හා නිරීක්ෂණ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේ ද?

ඔබට ලද හැකි රහස්‍යතා තේරීම් මොනවා ද?

ඔබේ අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

අප ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේ ද?

ළමුන්ට අපේ සේවාවන් භාවිතා කළ හැකි ද? 

ඔබ දත යුතු වෙනත් දෑ මොනවා ද?

අප අමතන්න

නිර්වචන

අමතර තොරතුරු


 

1. දළ විශ්ලේෂණය

අප විසින් ඔබ අපේ අඩවි වෙත පිවිසෙන විට හෝ අපේ සේවා භාවිතා කරන විට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත රැස් කර, රඳවාගෙන, සැකසුම් කර, බෙදා ගන්නේ හා හුවමාරු කළ හැක්කේ කෙසේ ද යන්න විස්තර කිරීම සඳහා PayPal විසින් මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය සංවර්ධනය කර තිබේ. ඔබ අඩවි වෙත පිවිසෙන විට හෝ සේවා භාවිතා කරන විට මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය ඔබේ පුද්ගලික දත්තවලට අදාළ වන අතර අපට අයත් නොවන හෝ පාලනය නොකරන වෙනත් PayPal පරිශීලකයින්ගේ වෙබ් අඩවි හෝ සේවා ඇතුළු මාර්ගගත වෙබ් අඩවි හෝ සේවා සඳහා එය අදාළ නොවේ.

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය ඔබට අපගේ රහස්‍යතා පරිචයන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීමටත් ඔබ අපේ අඩවි හා සේවා භාවිතා කරන විට ඔබේ රහස්‍යතා තේරීම් අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීමටත් සකසා තිබේ. කරුණාකර අපේ සේවා ප්‍රදානය කිරීම් කලාපය අනුව වෙනස් වීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අපි රහස්‍යතා ප්‍රකාශය පුරා භාවිතා කරන පද කිහිපයක් අප විසින් අර්ථ නිරූපණය කොට තිබේ.  ඔබට නිර්වචන අංශයෙන් තද අකුරින් දක්වා ඇති වචනයක අර්ථය සොයා ගත හැකිය.

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය තුළ සඳහන් නොකරන ලද අපගේ රහස්‍යතා පරිචයන් පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටලුවක් වේ නම් කරුණාකර අප අමතන්න.

2. අප රැස් කරන්නේ කුමන පුද්ගලික දත්ත ද?

අප විසින් ඔබ අපේ අඩවි වෙත පිවිසෙන විට හෝ අපේ සේවාවන් භාවිතා කරන විට පහත ඒවා ද ඇතුළුව ඔබ පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරනු ලැබිය හැක:

 • ලියාපදිංචි වීම හා තොරතුරු භාවිතා කිරීම – ගිණුමක් පිහිටුවීමෙන් ඔබ අපේ සේවා භාවිතා කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වන විට ඔබ ඉල්ලන සේවා පිරිනැමීමට හා සපුරාලීමට අවශ්‍ය පුද්ගලික දත්ත අප විසින් රැස් කරනු ලැබෙනු ඇත.  ඔබ තෝරා ගන්නා සේවා මත පදනම්ව ගිණුමක් පිහිටුවීම සඳහා ඔබට අප වෙත ඔබේ නම, තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ඊමේල් ලිපිනය හා අනන්‍යතා තොරතුරු සැපයීමට සිදු වීමට ඉඩ ඇත.  ඔබ අපේ සේවා භාවිතා කිරීමේ දී ඔබට අප වෙත අතිරේක පුද්ගලික දත්ත සැපයීමට සිදු වීමට ඉඩ ඇත.
 • ගනුදෙනු හා අත්දැකීම් තොරතුරු – ඔබ අපේ සේවා භාවිතා කරන විට හෝ අපේ අඩවි වෙත ප්‍රවේශ වන විට, උදාහරණ ලෙස, ව්‍යාපාරිකයන් වෙතින් මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීමට, මුදල් ලබා ගැනීමට, ගෙවීම් සකස් කිරීමට, මිතුරන් හා පවුලේ අය වෙත මුදල් යැවිමට අපි ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම යැවූ හෝ ඉල්ලූ මුදල, නිෂ්පාදන හෝ සේවා සඳහා ගෙවූ මුදල, ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා භාවිතා කළ කිනම් හෝ මූල්‍ය උපකරණ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළුව ව්‍යාපාරික තොරතුරු, උපාංග තොරතුරු, තාක්ෂණික පරිශීලන දත්ත හා භූ නිශ්චනය තොරතුරු වැනි ගනුදෙනුව ආශ්‍රිත වෙනත් තොරතුරු ද රැස් කරන්නෙමු.
 • සහභාගි වන්නාගේ තොරතුරු – ඔබ අපේ සේවා භාවිතා කරන විට හෝ අපේ අඩවි වෙත පිවිසෙන විට ඔබ විසින් ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ අනිත් හවුල්කරුවන් පිළිබඳ අපට සපයන පුද්ගලික දත්ත අපි රැස් කරන්නෙමු.
  • මුදල් යැවීම හෝ ඉල්ලීම සිදු කරන්න:  ඔබ විසින් සේවා හරහා මුදල් යවන හෝ ඉල්ලුම් කරන විට ඔබ වෙතින් මුදල් ලබා ගන්නා හෝ ඔබ වෙත මුදල් එවන හවුල්කරුවා පිළිබඳ නම, තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය හා මූල්‍ය ගිණුම් තොරතුරු වැනි පුද්ගලික දත්ත රැස් කරන්නෙමු.  මුදල් යැවීමට හෝ ඉල්ලීමට ඔබ භාවිතා කරන සේවාවන් මත පදනම්ව සහභාගිවන්නෙකු සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලික දත්ත ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි ය.  
  • බිලක් ගෙවන්න හෝ ගෙවන ලෙස වෙනත් අයෙකුගෙන් ඉල්ලන්න:  ඔබ අන් අයකු වෙනුවෙන් බිලක් ගෙවීම සඳහා අපේ සේවා භාවිතා කරන්නේ නම්, හෝ ඔබ පරිශීලකයකුගෙන් ඔබ වෙනුවෙන් බිලක් ගෙවීමට ඉල්ලුම් කරන්නේ නම්, අප විසින් නම, තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ඊමේල් ලිපිනය හා ඔබ විසින් ගෙවීමට හෝ ගෙවන ලෙස ඉල්ලීමට අදහස් කරන බිලෙහි ගිණුම් අංකය වැනි ගිණුම් හිමියා පිළිබඳ පුද්ගලික දත්ත රැස් කරනු ලැබේ.
  • ඔබේ ගිණුම්වලට අගය එකතු කරන්න:  ඔබ ඔබේ ගිණුමට හෝ ඔබට තිබිය හැකි වෙනත් ගිණුමකට අගය එකතු කිරීම සඳහා අපගේ සේවා භාවිතා කරන්නේ නම් හෝ ඔබ විසින් මෙකී කවර හෝ ගිණුමකට අගය එකතු කරන ලෙස පරිශීලකයකු වෙතින් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් අප විසින් අදාළ ඉල්ලුම ඉටු කිරීම සඳහා ඔබ වෙතින් අනෙක් පාර්ශ්වය පිළිබඳව හෝ අනික් පාර්ශ්වය වෙතින් ඔබ පිළිබඳව පුද්ගලික දත්ත රැස් කරනු ලැබිය හැකිය.  උදාහරණ ලෙස, ඔබ ජංගම දුරකථනයකට මුදල් දැමීම සඳහා හෝ ඔබේ ජංගම දුරකථන ගිණුමට අගය එකතු කරන ලෙස ඉල්ලීමට අපගේ සේවා භාවිතා කරන්නේ නම් අප විසින් අනෙක් පාර්ශ්වය වෙතින් ජංගම ගිණුම් අංකය ඇතුළු වෙනත් තොරතුරු රැස් කරනු ලැබිය හැකිය.
 • ඔබේ පොදු පැතිකඩ සහ ඔබේ මිතුරන් සහ සම්බන්ධතා පිළිබඳ තොරතුරු – ඔබ ඔබේ සබඳතා ලැයිස්තු තොරතුරු ඔබේ ගිණුම සමග සම්බන්ධ කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම් ඔබට ඔබේ මිතුරන් සහ සබඳතා සමග ගනුදෙනු කිරීමට උපකාර කිරීම අපට වඩාත් පහසු වනු ඇත. ඔබ ඔබේ උපාංගය හෝ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් අතර සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කළ හොත් සහ ඔබේ උපාංගය හෝ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් සමග ගිණුම් සම්බන්ධතාවක් ආරම්භ කළ හොත් ඔබ විසින් සේවාවන් භාවිතා කරන විට ඔබේ අත්දැකීම පුළුල් කිරීම සඳහා අපි ඔබේ සබඳතා ලැයිස්තු තොරතුරු (නම, ලිපිනය, ඊමේල් ලිපිනය වැනි) භාවිතා කරන්නෙමු. ඔබේ ගිණුම් පැතිකඩ පොදු වූ විට, වෙනත් පරිශීලකයින්ට ඔබේ නම, පරිශීලක නාමය, ඊමේල් හෝ ජංගම දුරකථන අංකය PayPal මගින් සෙවීමෙන් ඔබට මුදල් එවීමට ඔබේ පැතිකඩ සොයා ගත හැකි අතර ඔබේ ඡායාරූපය බැලීමෙන් එය ඔබ බව තහවුරු කළ හැකි ය. ඔබේ PayPal.me සැකසුම් තුළ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ගිණුම් පැතිකඩ පෞද්ගලික කළ හැකි ය.
 • අතිරේක සේවා හෝ විශේෂිත මාර්ගගත සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් අපට සැපයීමට තෝරාගන්නා තොරතුරු – ඔබ විකල්ප අඩවි විශේෂාංගයක් ඉල්ලන්නේ හෝ ඊට සහභාගි වන්නේ නම්, හෝ උසස් කළ සේවා හෝ වෙනත් වරණීය ක්‍රියාකාරීත්වයන් ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් අප ඔබ වෙතින් අතිරේක තොරතුරු රැස් කරනු ලැබිය හැකිය.  මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ අනාවරණය කර ඇති භාවිතයන්ට වඩා එම තොරතුරු භාවිතය වෙනස් නම්, එකතු කරන අවස්ථාවේ දී අපි ඔබට වෙනම දැනුම් දීමක් කරන්නෙමු.  
 • ඔබ සන්නම්ගත නොවූ සේවා භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබ පිළිබඳ පුද්ගලික දත්ත – ලොගින් වීමේ හෝ ගිණුමක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් තොරව ඇතැම් සේවා ලද හැකිය. ඔබ විසින් PayPal සන්නම නොදරන අපගේ කාඩ්පත් ගෙවීම් සේවා භාවිතයෙන් ව්‍යාපාරිකයන් හා කටයුතු කරන විට හා ඔවුන්ට ගෙවන විට සහ ගිණුමකට ලොගින් නොවී PayPal සමග ගෙවන විට අපි පුද්ගලික දත්ත රැස් කරන්නෙමු. අපේ සන්නම්ගත නොවූ ගෙවුම් සේවා සඳහා, ඔබ අන්තර් ක්‍රියා කරන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ වේදිකාව මත ව්‍යාපාරිකයා සමගය. ඔබ ගිණුම් හිමියකු නම්, හෝ පසුව එළඹෙන දිනක ගිණුමක් තනන්නේ නම්, අපි සන්නම්ගත නොකළ ගනුදෙනු පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කර ඒවා ගිණුම් හිමියකු ලෙස ඔබේ සේවාදායක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අනුකූලතාව හා විශ්ලේෂණාත්මක අරමුණු සඳහා ඔබේ ගිණුම හා සම්බන්ධ කරනු ලැබිය හැක. ඔබ ගිණුම් හිමියකු නොවේ නම්, අප ඔබ විසින් සපයන සියලු තොරතුරු රැස් කර ගබඩා කරගෙන මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට අනුව එකී තොරතුරු භාවිතා කරන්නෙමු.
 • තෙවැනි පාර්ශ්වීය මූලාශ්‍රයන් වෙතින් ඔබ පිළිබඳ තොරතුරු – අපි නීතිය මගින් අනුමැතිය ලබා දෙන කල්හි, ව්‍යාපාරිකයින්, දත්ත සම්පාදකයින් හා මුදල් කාර්යාංශ වැනි තෙවැනි පාර්ශ්වීය මූලාශ්‍ර වෙතින් තොරතුරු ලබා ගන්නෙමු.
 • ඔබ විසින් අපගේ අඩවි හෝ සේවා භාවිතය පිළිබඳ අප රැස් කරන වෙනත් තොරතුරු – ඔබ අප සමග සන්නිවේදනයේ යෙදෙන විට, අපගේ පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම් අමතන විට හෝ සමීක්ෂණයකට පිළිතුරු දෙන විට අප ඔබ වෙතින් ඔබ පිළිබඳ අතිරේක තොරතුරු රැස් කර ගැනීමට ඉඩ ඇත.

3. අප පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්නේ ඇයි?

අපි අපගේ නෛතික හෝ නියාමන බැඳීම් ඉටු කිරීමට හා අපේ ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා පුද්ගලික දත්ත රඳවා ගන්නෙමු.  අපගේ නීත්‍යනුකූල ව්‍යාපාරික සුභ සාධනය සඳහා, නීතියෙන් තහනම් කර නැති නම් අප විසින් පුද්ගලික දත්ත නීතියෙන් අවශ්‍ය කාලයට වැඩි කාලයක් රඳවා ගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.  ඔබේ ගිණුම වසා ඇත්නම්, පුද්ගලික දත්ත හා වෙනත් තොරතුරුවල අනන්‍යතාව ඉවත් කිරීමට අප පියවර ගනු ලබන නමුත් අදාළ නීතිවලට අනුකූල වන තාක් කල් දත්ත රඳවා ගැනීමට හා ඒවාට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව අපි තබා ගන්නෙමු.  අපි එබඳු පුද්ගලික දත්ත මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට අනුව භාවිතා කිරීම හා අනාවරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන්නෙමු.

4. අප පුද්ගලික දත්ත පිරිසැකසුම් කරන්නේ කෙසේ ද?

අප විසින් පහත හේතු සඳහා ඔබේ තොරතුරු සකස් කරනු ලැබිය හැක:

 • අඩවි ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සේවාවන් සැපයීමට, ඇතුළුව:
  • ගෙවීමක් ආරම්භ කිරීම, මුදල් යැවීම හෝ ඉල්ලීම, ගිණුමකට අගය එක් කිරීම හෝ බිල්පතක් ගෙවීම;
  • ගිණුමකට ඔබේ ප්‍රවේශය සත්‍යාපනය කරන්න;
  • ඔබේ ගිණුම, අඩවි, සේවා හෝ PayPal පිළිබඳ ඔබ සමග සන්නිවේදනය කිරීමට;
  • ඔබේ ගිණුම සහ තෙවන පාර්ශ්වීය ගිණුමක් හෝ වේදිකාවක් අතර ගිණුම් සම්බන්ධතාවයක් සාදන්න; සහ
  • ණය සුදුසුකම් සහ වෙනත් මූල්‍ය ස්ථාවර චෙක්පත් සිදු කිරීම, යෙදුම් ඇගයීම සහ නිරවද්‍යතාව සහ සත්‍යාපන අරමුණු සඳහා තොරතුරු සංසන්දනය කරන්න.
  • ඔබේ ගිණුම හා මූල්‍ය තොරතුරු යථාවත්ව තබා ගන්න.
 • සේවාවන්ගේ හා අඩවිවල කාර්යසාධනය හා ක්‍රියාකාරීත්වය අධීක්ෂණය, විශ්ලේෂණය හා වැඩි දියුණු කිරීම වැනි අපගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා කළමනාකරණය සඳහා.  උදාහරණ ලෙස, අපි පරිශීලක චර්යාව විශ්ලේෂණය කර ඔබ අපේ සේවා භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව පර්යේෂණ පවත්වන්නෙමු.
 • ඔබේ අනන්‍යතාව සත්‍යාපනය කර ගැනීමෙන් අවදානම් කළමනාකරණය කර අඩවි, සේවා සහ ඔබව වංචාවෙන් ආරක්ෂා කිරීමට. PayPalහි අවදානම් හා වංචා මෙවලම් මගින් සේවාවන්හි ප්‍රයෝග හා අපයෝජන අනාවරණය කර වළක්වා ගැනීම සඳහා අපගේ අඩවි හා PayPal සේවා පිරිනමන වෙබ් අඩවි වෙතින් පුද්ගලික දත්ත,උපාංග තොරතුරු, තාක්ෂණික පරිශීලන දත්ත හා භූ නිශ්චයන තොරතුරු භාවිතා කරනු ලැබේ.
 • PayPal නිෂ්පාදන හා සේවා සහ අනුබද්ධ නොවන ව්‍යාපාරවල නිෂ්පාදන හා සේවා ඔබට අලෙවි කිරීම සඳහා. PayPal හා වෙනත් තෙවැනි පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවි මත ඔබේ රුචිකත්වයන්ට වඩාත් ගැළපෙන පරිදි අලෙවිකරණ අන්තර්ගතය සහ සමහර සේවා හෝ අඩවි අත්දැකීම් සුවිශේෂී ලෙස සකස් කිරීමට ද අප විසින් ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සකස් කරනු ලැබිය හැකිය.
 • PayPal විසින් තෙවැනි පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවි හා මාර්ගගත සේවා මත පිරිනමන පුද්ගල විශේෂීකරණය කරන ලද සේවා සැපයීමට.  ඉලක්කගත සංදර්ශකයක්, විශේෂාංගයක්, සේවා සැපයීමට හෝ තෙවැනි පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවි මත ඔබට පිරිනැමීමට අප විසින් මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය අනුව රැස් කරන ලද පුද්ගලික දත්ත හා වෙනත් තොරතුරු භාවිතා කරනු ලැබිය හැක.  මෙම මාර්ගගත සේවා සැපයීමට හා/හෝ ඒවා සැපයීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයින්, ප්‍රචාරණය හෝ විශ්ලේෂණ සමාගම් වැනි වෙනත් තෙවැනි පාර්ශ්වයන් සමග කටයුතු කිරීමට අප විසින් කුකි හා වෙනත් නිරීක්ෂණ තාක්ෂණ භාවිතා කරනු ලැබිය හැකිය.
 • ඔබ සේවා ඔස්සේ ඔබේ භූ නිශ්චයන තොරතුරු බෙදා ගැනීමට තෝරා ගන්නේ නම්, ඔබ වෙත පිහිටුම් විශේෂී විකල්ප, ක්‍රියාකාරීත්වයන් හෝ දීමනා සැපයීම සඳහා.  අඩවි හා සේවාවල ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට හා ප්‍රචාරණය, සෙවුම් ප්‍රතිඵල හා වෙනත් පුද්ගල විශේෂීකෘත අන්තර්ගත වැනි පිහිටුම් විශේෂී සේවා ඔබට සැපයීම සඳහා අපි මෙම තොරතුරු භාවිතා කරන්නෙමු.
 • අදාළ සියලු නීති හා රෙගුලාසි පිළිපැදීම ඇතුළුව අපගේ වගකීම් ඉටු කිරීමට සහ අපගේ අඩවි හා සේවාවල නියම බලාත්මක කිරීමට .
 • අන් අය සොයා ගැනීම සහ සම්බන්ධ කිරීම ඔබට පහසු කිරීම සඳහා. නිදසුනක් ලෙස, ඔබ අපට ඔබේ සම්බන්ධතාවලට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ දුන් විට හෝ ඔබේ ගිණුම් පැතිකඩ පොදු වූ විට, අපට ඔබ දන්නා පුද්ගලයින් සමග සම්බන්ධතා යෝජනා කළ හැකි අතර PayPal හි නම, පරිශීලක නාමය, ඊමේල් හෝ ජංගම දුරකථන අංකය අනුව ඔබ සොයන විට ඔබේ පැතිකඩ සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට ඉඩ දීමෙන් ඔබට මුදල් එවීමට අන් අයට උදව් කළ හැකි ය. ඔබ දැන සිටීමට ඉඩ ඇති හෝ ඔබට අපේ සේවා ඔස්සේ ගනුදෙනු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි පුද්ගලයන් පිළිබඳව යෝජනා කිරීමට ඔබේ සහ ඔබේ සබඳතාවල සේවා භාවිතාව ඔස්සේ අප ඔබ පිළිබඳව දැන ගන්නා තොරතුරු සහ ඔබ සහ අන් අය සපයන තොරතුරු අප විසින් යොදා ගනු ලැබිය හැකි ය. අන් අය සමග ඔබේ සේවා භාවිතාව සරල කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයන් හා විශේෂාංග සේවාව අනුව වෙනස් වේ.
 • ඔබේ ඉල්ලුම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා, උදාහරණ වශයෙන් ඔබ අපේ පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායමට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නයක් ගැන ඔබෙන් විමසීමට.

5. අප පුද්ගලික දත්ත හුවමාරු කරගන්නවා ද? 

රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ මෙම කොටසේ විස්තර කර ඇති පරිදි අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හෝ ඔබ පිළිබඳ වෙනත් තොරතුරු විවිධාකාරයෙන් අන් අය සමග බෙදා ගනිමු. 

අප විසින් පහත හේතු සඳහා ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු හෝ වෙනත් තොරතුරු බෙදාගනු ලැබිය හැක:

PayPal ආයතනික පවුලේ වෙනත් සාමාජිකයින් සමග: වෙනත් කාරණාවලට අමතරව, ඔබ විසින් ඉල්ලූ හෝ බලය පැවරූ සේවා සැපයීමට; අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමට; අනීතික හෝ ප්‍රයෝගකාරී විය හැකි ක්‍රියා සහ අපගේ ප්‍රතිපත්ති හා ගිවිසුම්වල වෙනත් උල්ලංඝනය කිරීම් අනාවරණය කරගෙන වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වීමට; PayPal නිෂ්පාදන, සේවා හා සන්නිවේදනවල ලද හැකි බව හා සම්බන්ධකතාව කළමනාකරණය කිරීමට අපට උපකාර වීමට අප විසින් PayPal ආයතන පවුලේ සාමාජිකයින් සමග ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත බෙදා ගැනීමට ඉඩ ඇත.

අප වෙත සේවා සපයන වෙනත් සමාගම් සමග: අපගේ අධීක්ෂණය යටතේ හා අප වෙනුවෙන් සේවාවන් හා ක්‍රියාකාරීත්වයන් සිදු කරන තෙවැනි පාර්ශ්වීය සේවා සැපයුම්කරුවන් සමග අප විසින් පුද්ගලික දත්ත බෙදාගනු ලැබිය හැක. මෙම තෙවැනි පාර්ශ්වීය සේවා සම්පාදකයින්, උදාහරණ ලෙස, ඔබට සේවා සැපයීම, ඔබේ අනන්‍යතාව සහතික කර ගැනීම, ගනුදෙනු සකස් කිරීමට සහාය වීම, අපගේ නිෂ්පාදන හා සේවා සඳහා ඔබට වෙළෙඳ දැන්වීම් යැවීම හෝ පාරිභෝගික සහාය සැපයීම සිදු කළ හැක. 

වෙනත් මූල්‍ය ආයතන සමග: අප විසින් PayPal Extras ණයපත හා සම්බන්ධව, නිෂ්පාදනයක් හවුලේ තනා ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අප හවුලේ කටයුතු කරන Synchrony බැංකුව වැනි වෙනත් මූල්‍ය ආයතන සමග පුද්ගලික දත්ත බෙදාගනු ලැබිය හැක.  ඔබ විසින් වෙනත් භාවිතාවන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්නම් විනා, මේ මූල්‍ය ආයතන මගින් PayPal ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවිය හා පිරිනැමීම සඳහා පමණක් මෙම තොරතුරු භාවිතා කරනු ඇත. තව ද ගනුදෙනු සකස් කිරීම, ඔබේ යෝග්‍ය කාඩ්පත් ආශ්‍රිත ප්‍රතිලාභ ඔබට සැපයීම හා ඔබේ මූල්‍ය තොරතුරු යථාවත්ව පවත්වා ගැනීම සඳහා අප විසින් පුද්ගලික දත්ත බෙදා ගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.

ඔබ විසින් සේවාවන් භාවිතා කරන විට වෙනත් පරිශීලකයින්, ව්‍යාපාරිකයින් හා ඔවුන්ගේ සේවා සම්පාදකයින් වැනි ගනුදෙනු සඳහා අනෙත් පාර්ශ්වකරුවන් සමග: ඔබේ ගනුදෙනු සකස් කිරීමට සම්බන්ධ වී සිටින අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් සමග අප විසින් ඔබ ගැන හා ඔබේ ගිණුම ගැන තොරතුරු බෙදා ගැනීමට ඉඩ ඇත. මීට ඔබ විසින් ව්‍යාපාරිකයින් වෙතින් අරමුදල් යවන හෝ ලබන වෙනත් පරිශීලකයින්  සහ ඔබ භාණ්ඩ සහ සේවාවලට ගෙවීමට සේවාවන් භාවිතා කරන විට ඔවුන්ගේ සේවා සැපයුම්කරුවන් අයත් වේ. තොරතුරුවලට අයත් වන්නේ:

 • ගනුදෙනුව පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුද්ගලික දත්ත සහ ගිණුම් තොරතුරු;
 • අනෙකුත් සහභාගිවන්නන්ට ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමට සහ වංචා හඳුනා ගැනීමට සහ වැළැක්වීමට උපකාරී වන තොරතුරු; සහ
 • වෙළෙන්දන්ට පරිශීලකයින් වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට සහ වෙළෙන්දන්ට පරිශීලකයින්ගේ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් කිරීම සඳහා සමස්ථ දත්ත සහ කාර්ය සාධන විශ්ලේෂණ. 

අපගේ ව්‍යාපාර අරමුණු සඳහා හෝ නීතිය මගින් අවසර දෙන හෝ නියම කරන ආකාරයට වෙනත් තෙවැනි පාර්ශ්වයන් සමග: PayPalහි ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා හෝ නීතියෙන් අවසර දී ඇති හෝ අවශ්‍ය පරිදි අපි ඔබ ගැන තොරතුරු වෙනත් පාර්ශවයන් සමග බෙදා ගන්නෙමු:

 • නීතියක්, නීතිමය ක්‍රියාවලියක් හෝ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම සඳහා අපට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නම්;
 • නියෝගයක් හෝ වෙනත් නීති ක්‍රියාවලියක් හෝ සිංප්පූරු නීති හෝ රෙගුලාසි යටතේ අවශ්‍යතාවක්, හෝ PayPal හෝ එහි අනුබද්ධ ආයතනවලින් එකකට අදාළ වන වෙනත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල නීති හෝ රෙගුලාසිවලට අදාළව (සිංගප්පූරුවේ හෝ වෙනයම් තැනක) නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතනයක්, නියාමකවරුන්, රජයේ නිලධාරීන් හෝ වෙනත් තෙවැනි පාර්ශ්වයන්ට අනුකූලතාව දැක්වීම සඳහා එසේ කිරීමට සිදු වේ නම්; අපට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය විට එවැනි නීති සහ ණයපත් රීති පිළිපැදීම; හෝ අප විසින් අපගේ ඒකමතික අභිමතියට අනුව පුද්ගලික දත්ත අනාවරණය කිරීම භෞතික හානියක් හෝ මූල්‍යමය පාඩුවක් වළක්වා ගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය හෝ යෝග්‍ය වන්නේ යැයි අප විශ්වාස කරන විට; නැතහොත් සැකසහිත අනීතික ක්‍රියා වාර්තා කිරීමට හෝ පරිශීලක ගිවිසුම් උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට;
 • මූලික සුභ සිද්ධිය ආරක්ෂා කිරීමට;
 • අපගේ දේපළ, සේවා සහ නෛතික අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට;
 • PayPalහි ව්‍යාපාර සියල්ලම හෝ කොටසක් මිල දී ගැනීමට හෝ විකිණීමට පහසුකම් සැලසීමට;
 • සේවාවක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද මිල දී ගැනීම් සඳහා ප්‍රවාහනගත කිරීම් සමග ආශ්‍රිත සේවා සම්බන්ධව;
 • අපේ පරිශීලකයන් සහ අපගේ අඩවි හෝ අපගේ ව්‍යාපාර පාර්ශ්වයන්, උපාය මාර්ගික වෙළෙඳාම් හෝ eBay, Inc. වැනි වෙනත් තනි පුද්ගලයින් සහ ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධයෙන් සිදු වන අපේ සේවා භාවිතය සම්බන්ධවන ප්‍රයෝග සඳහා අවදානම් ඇගයීම සහ කළමනාකරණය කිරීමට සහ ප්‍රයෝග වැළැක්වීමට උපකාරී වීමට;
 • ඔවුන්ගේ නතර කළ ව්‍යාපාරික ලැයිස්තුවේ ඇතුළත් කිරීම සඳහා කාඩ්පත් සංගම් නීතිවල නියමවලට අනුව බැංකුකරණ හවුල්කරුවන්;
 • ණය වාර්තාකරණ සහ එකතු කිරීමේ ආයතන වෙත;
 • එක් වීමට හෝ අප සමාගම පවරා දෙනු ලැබීමට සැලසුම් කරන සමාගම් වෙත; සහ
 • අපගේ විගණන අනුකූලතාව සහ ආයතනික පාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට සහාය දැක්වීමට.

ඔබේ කැමැත්ත ඇතුව: ඔබ විසින් තෙවැනි පාර්ශ්වීය ගිණුමක් හෝ වේදිකාවක් මගින් ගිණුම් සබඳතාවකට බලය පවරන්නේ නම් ඇතුළුව ඔබේ අනුමැතිය හෝ අධීක්ෂණය යටතේ ද අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හා වෙනත් තොරතුරු බෙදා ගනිමු. 

ඊට අමතරව, PayPal විසින් වෙනත් ව්‍යාපාර හා මහජන සාමාජිකයින් ඇතුළු තෙවැනි පාර්ශ්වයන් වෙත, පරිශීලකයින් අපගේ අඩවි වෙත පිවිසෙන්නේ හා සේවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේ ද, කවර විටක ද හා මන්ද යන්න පිළිබඳව සමුච්චිත සංඛ්‍යානමය දත්ත ලබා දීමට ඉඩ ඇත.  මෙම දත්ත ඔබව පෞද්ගලිකව හඳුනාගන්නේ හෝ අඩවි හෝ සේවාවල ඔබේ භාවිතය පිළිබඳ විස්තර සපයන්නේ හෝ නැත.  අපි ඔබේ අනුමැතියකින් තොරව තෙවැනි පාර්ශ්වයන් සමග ඔවුන්ගේ අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හුවමාරු කරගන්නේ නැත.

6. අප වෙනත් සේවා හා වේදිකා සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේ ද? 

PayPalහි සේවාවල සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභයක් හා නවෝත්පාදනයක් වනුයේ ඔබට ඔබේ ගිණුම තෙවැනි පාර්ශ්වීය ගිණුමක් හෝ වේදිකාවක් සමග සම්බන්ධ කිරීමට හැකි වීමයි.  මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ අරමුණු සඳහා, එවැනි තෙවැනි පාර්ශ්වයක් සමග ඇති “ගිණුම් සම්බන්ධතාවක්” යනු ඔබ විසින් ඔබේ ගිණුම හා ඔබ නීත්‍යනුකූලව පාලනය කරන හෝ අයිතිය දරන PayPal නොවන ගිණුමක්, ගෙවීම් උපකරණයක් හෝ වේදිකාවක් අතර බලය ලබා දෙන හෝ සක්‍රිය කරන සම්බන්ධතාවකි.  ඔබ එවැනි සම්බන්ධතාවකට බලය ලබා දෙන විට, PayPal හා තෙවැනි පාර්ශ්වය ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හා වෙනත් තොරතුරු ඍජුව හුවමාරු කරගන්නවා ඇත.  ගිණුම් සම්බන්ධතා සඳහා උදාහරණ අතර:

 • ගිණුම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමකට හෝ සමාජ පණිවුඩකරණ සේවාවකට සබැඳි කිරීම;
 • ඔබේ ගිණුම තෙවැනි පාර්ශ්වීය දත්ත සමුච්චය හෝ ඔබ විසින් ඔබේ ලොගින් අක්තපත්‍ර එබඳු සමාගමකට සපයන්නේ නම්, මූල්‍ය සේවා සමාගමකට සම්බන්ධ කිරීම; හෝ
 • ව්‍යාපාරිකයකුට ඔබේ ගිණුමෙන් අය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙමින් ව්‍යාපාරිකයකුට ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා ඔබේ ගිණුම භාවිතා කිරීම.

ඔබ ගිණුම් සම්බන්ධතාවක් තැනීමට තෝරා ගන්නේ නම්, අපට තෙවැනි පාර්ශ්වය වෙතින් ඔබ හා ඔබේ තෙවැනි පාර්ශ්වීය සේවා භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකිය.  උදාහරණ වශයෙන්, ඔබ ඔබේ ගිණුම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමකට සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, අපට ගිණුම් සම්බන්ධතාව හරහා සමාජ මාධ්‍ය සැපයුම්කරු වෙතින් පුද්ගලික දත්ත ලැබෙනු ඇත.  ඔබ ඔබේ ගිණුම ඍජුව හෝ තෙවැනි පාර්ශ්වීය සේවා සම්පාදකයකු හරහා වෙනත් මූල්‍ය ගිණුම්වලට සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, අපට ඔබේ ගිණුම් ශේෂය හා මිල දී ගැනුම් හා අරමුදල් මාරු කිරීම් වැනි ගනුදෙනු විස්තර වෙත ප්‍රවේශය ලැබිය හැකිය.  තෙවන පාර්ශවයකින් අපට ලැබෙන එවැනි තොරතුරු ගිණුම් සම්බන්ධතාවයක් හරහා මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට අනුකූලව අපි භාවිතා කරන්නෙමු. 

ගිණුම් සබඳතාවක් මත පදනම්ව අප විසින් තෙවැනි පාර්ශ්වයක් සමග බෙදා ගන්නා තොරතුරු තෙවැනි පාර්ශ්වයේ රහස්‍යතා පරිචයන්ට අනුකූලව භාවිතය සහ අනාවරණය කෙරෙනු ඇත.  ගිණුම් සම්බන්ධතාවකට බලය පැවරීමට පෙර, ගිණුම් සම්බන්ධතාවේ කොටසක් ලෙස ඔබේ පුද්ගලික දත්තවලට ප්‍රවේශය ලබා ගන්නා කවර හෝ තෙවැනි පාර්ශ්වයක රහස්‍යතා නිවේදනය ඔබ විසින් කියවා බැලිය යුතුය.  උදාහරණ ලෙස, සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් වැනි තෙවන පාර්ශ්වීය ගිණුමක් හෝ වේදිකාවක් සමග PayPal විසින් බෙදා ගන්නා පුද්ගලික දත්ත එම අනෙක් පාර්ශ්වය විසින් ගිණුමේ හෝ වේදිකාවේ රහස්‍යතා පරිචයන් පදනම්ව පොදු මහජනතාව ඇතුළුව සමහර වෙනත් පාර්ශ්ව සමග බෙදා ගැනීමට ඉඩ ඇත. 

7. අප කුකි හා නිරීක්ෂණ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේ ද? 

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිවලට පිවිසෙන විට, අපගේ සේවා භාවිතා කරන විට හෝ අප මාර්ගගත සේවාවන් සපයන තෙවන පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන විට, අප සහ අපගේ ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සහ වෙළෙන්දෝ ඔබව පරිශීලකයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමට සහ ඔබේ සබැඳි අත්දැකීම්, ඔබ භාවිතා කරන සේවාවන් සහ වෙනත් මාර්ගගත අන්තර්ගත සහ වෙළඳ ප්‍රචාරණය අභිරුචිකරණය කිරීමට; ප්‍රවර්ධනවල ඵලදායීතාවය මැනීම සහ විශ්ලේෂණ සිදු කිරීමට; සහ අවදානම අවම කිරීම, සිදු විය හැකි වංචා වැළැක්වීම සහ අපගේ අඩවි සහ සේවාවන් හරහා විශ්වාසය සහ ආරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කුකී සහ වෙනත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් (සාමූහිකව “කුකී”) භාවිතා කළ හැකි ය.  අපගේ සේවාවන් සහ අඩවිවල සමහර අංග සහ විශේෂාංග ලබා ගත හැක්කේ කුකී භාවිතයෙන් පමණි, එබැවින් ඔබ කුකී අක්‍රීය කිරීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම්, ඔබේ අඩවි සහ සේවාවන් භාවිතය සීමිත හෝ කළ නොහැකි විය හැකි ය.

නිරික්සුම් නොකරන්න (DNT) යනු විකල්ප බ්‍රව්සර් සැකසුමකි, එය දැන්වීම්කරුවන් සහ අනෙකුත් තෙවන පාර්ශ්වයන් විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීම පිළිබඳ ඔබේ අභිමතයන් ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.  අපි DNT සංඥාවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වමු.

අපි කුකී භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර අපගේ කුකී සහ ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශය සමාලෝචනය කරන්න.

8. ඔබට ලද හැකි රහස්‍යතා තේරීම් මොනවා ද?

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ විස්තර කර ඇති රහස්‍යතා භාවිතයන් සහ සන්නිවේදනයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට තේරීම් තිබේ. ඔබ සේවාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන විට හෝ භාවිතා කරන අවස්ථාවේ දී හෝ ඔබ වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන සන්දර්භය තුළ ඔබේ තේරීම් බොහොමයක් පැහැදිලි කළ හැකි ය. ඔබ සේවාවන් සැරිසැරීමේ දී අත්දැකීම් තුළ ඔබට උපදෙස් සහ විමසීම් ලබා දිය හැකි ය.  

 • අප එකතු කරන පුද්ගලික දත්තවලට අදාළ තේරීම්
  • පුද්ගලික දත්ත. PayPal විසින් ඉල්ලා සිටින විට පුද්ගලික දත්ත සැපයීම ඔබට ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි නමුත්, සමහර සේවාවන් හෝ සියලු ම සේවාවන් ඔබට ලබා ගත නොහැක. 
  • ස්ථානය සහ අනෙකුත් උපාංග මට්ටමේ තොරතුරු. අඩවි හෝ සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට ඔබ භාවිතා කරන උපාංගය, පසුව PayPal විසින් එකතු කර භාවිතා කළ හැකි භූ ස්ථානගත තොරතුරු සහ පරිශීලකයාගේ පරිශීලන දත්ත ඇතුළුව, ඔබ පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට ඉඩ ඇත. එවැනි තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතය සීමා කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාව පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර උපාංගයේ ඇති සැකසුම් භාවිතා කරන්න.
    
 • අප විසින් ඔබේ පුද්ගලික දත්ත භාවිතයට අදාළ තේරීම්
  • තෙවන පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවි සහ සේවාවන්හි PayPal විසින් සපයනු ලබන පුද්ගලායනය කළ සේවා. ඔබේ ගිණුමෙන් තෙවන පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවිවල පුද්ගල විශේෂී ලෙස සකස් කර ඔබට ලබා දෙන වෙනත් PayPal සේවාවන් සඳහා ඔබට ඔබේ අභිමතයන් කළමනාකරණය කළ හැකි ය. සේවා අත්දැකීම තුළ ඔබේ අභිමතයන් කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව අපි ඔබට උපදෙස් සහ ප්රේරක ලබා දෙන්නෙමු.
  • අන් අය සොයා ගැනීම සහ සම්බන්ධ කිරීම. තිබේ නම්, ඔබ භාවිතා කරන සේවාවේ ගිණුමෙන් වෙනත් අය සොයා ගැනීම සහ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ඔබට ඔබේ මනාපයන් කළමනාකරණය කළ හැකි ය.
    
 • ගිණුම් සම්බන්ධතාවයන්ට අදාළ තේරීම්
  • සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් වැනි තෙවන පාර්ශ්වීය ගිණුමකට හෝ වේදිකාවක් වෙත ඔබ ගිණුම් සම්බන්ධතාවයකට අවසර දෙන්නේ නම්, ඔබේ ගිණුමෙන් හෝ තෙවන පාර්ශ්වීය ගිණුමකින් හෝ වේදිකාවකින් ඔබේ සම්බන්ධතා අභිමතයන් කළමනාකරණය කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඔබට ලැබීමට ඉඩ ඇති තේරීම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර තෙවන පාර්ශ්වීය වේදිකාව පාලනය කරන රහස්‍යතා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
    
 • කුකී සම්බන්ධ තේරීම්
 • ඔබේ කුකී අභිමත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඔබට විකල්ප තිබිය හැක. නිදසුනක් ලෙස, ඔබේ බ්‍රව්සරය හෝ අන්තර්ජාල උපාංගය සමහර කුකී සහ වෙනත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් මකා දැමීමට, අක්‍රිය කිරීමට හෝ අවහිර කිරීමට ඔබට ඉඩදිය හැකිය. AboutCookies.org වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට වැඩිදුර දැන ගත හැකි ය. ඔබට මෙම විකල්ප සක්‍රීය කිරීමට තෝරා ගත හැකි නමුත්, ඉන් සේවාවක් හෝ වෙබ් අඩවියක ඇති බොහෝ මූලික අංග සහ කාර්යයන් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබව වළක්වනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.
 • ඔබ සේවාවක් භාවිතා කරන විට හෝ වෙබ් අඩවියක කොටස් වෙත පිවිසෙන විට කුකී සහ වෙනත් නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබට විකල්පයක් තිබිය හැකි ය. නිදසුනක් ලෙස, සේවාව හෝ වෙබ් අඩවිය ඔබ ගැන යම් යම් දේ “මතක තබා ගැනීමට” අවශ්‍ය දැයි ඔබෙන් අසනු ඇත, තව ද ඔබ කුකී සහ වෙනත් නිරික්සුම් තාක්ෂණවලට අවසර දෙන තාක් දුරට අපි ඒවා භාවිතා කරන්නෙමු.
 • කුකී සහ නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ පිටුවට පිවිසීමෙන් ඔබට අපගේ කුකී සහ නිරික්සුම් තාක්ෂණයන් පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගත හැකි ය.
   
 • ඔබේ ලියාපදිංචිය සහ ගිණුම් තොරතුරු සම්බන්ධ තේරීම්
  • ඔබට ගිණුමක් තිබේ නම්, සාමාන්‍යයෙන් ඔබට පිවිසීමෙන් සහ තොරතුරු කෙලින්ම යාවත්කාලීන කිරීමෙන් හෝ අප හා සම්බන්ධ වීමෙන් පුද්ගලික දත්ත සමාලෝචනය කර සංස්කරණය කළ හැකි ය. ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් හෝ ඔබට ඔබේ ගිණුම් තොරතුරු හෝ වෙනත් පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇත්නම් අප අමතන්න.
    
 • සන්නිවේදනයට අදාළ තේරීම්
  • අප වෙතින් වන නිවේදන, ඇඟවුම් හා යාවත්කාලීන කිරීම්:  
   • අලෙවිකරණය: අපගේ වෙබ් අඩවි, සේවා, නිෂ්පාදන, මූල්‍ය ආයතන සමග අපි ඒකාබද්ධව ලබා දෙන නිෂ්පාදන මෙන්ම අනුබද්ධිත නොවන තෙවන පාර්ශ්වයන්ගේ සහ PayPal ආයතනික පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් විවිධ සන්නිවේදන මාර්ග හරහා අපි ඔබට එවිය හැකි ය, උදාහරණයක් ලෙස, ඊමේල්, පෙළ, උත්පතන, තල්ලු දැනුම්දීම් සහ පණිවිඩ යෙදුම්.  ඔබට ලැබෙන සන්නිවේදනවල ඇති උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට මෙම අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයන්ගෙන් ඉවත් විය හැකි ය.  ඔබට අප සමග ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබට ඔබේ ගිණුම් සැකසුම් තුළ ඔබේ සන්නිවේදන මනාපයන් ද වෙනස් කළ හැකි ය.  තල්ලු දැනුම්දීම් හරහා යවන පණිවිඩ සඳහා, ඔබට ඔබේ උපාංගයේ ඔබේ අභිමතයන් කළමනාකරණය කළ හැකි ය.
   • තොරතුරු සහ වෙනත්: අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නන් වෙත යැවීමට උවමනා හෝ අවශ්‍ය සන්නිවේදනයන්, වැදගත් තොරතුරු අඩංගු දැනුම්දීම් සහ ඔබ අපෙන් ඉල්ලා සිටින වෙනත් සන්නිවේදනයන් අපි ඔබට එවන්නෙමු. ඔබට මෙම සන්නිවේදනයන් ලැබීමෙන් ඉවත් නොවිය හැකි ය.  කෙසේ වෙතත්, ඔබට මෙම දැන්වීම් ලැබෙන මාධ්‍ය සහ ආකෘතිය වෙනස් කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

9. ඔබේ අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

දත්ත ආරක්ෂණ නීතිවල දක්වා ඇති සීමාවන්ට යටත්ව, ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සම්බන්ධයෙන් ඔබට නිශ්චිත අයිතිවාසිකම් ප්‍රමාණයක් තිබේ. ඔබේ දත්ත, නිවැරදි කිරීම සහ දත්ත ගෙනයා හැකි බව වෙත ප්‍රවේශය ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. ඔබට මෙම අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප අමතන්න.

ස්වයංක්‍රීය තීරණ ගැනීම සමාලෝචනය කිරීමට ඔබට අයිතියක් තිබිය හැකිය. ඔබට කැමැත්ත අවලංගු කිරීමට ද හැකිය. ඔබගේ කැමැත්ත අවලංගු කිරීම ඔබට සේවා සැපයීම සඳහා අපට ඇති හැකියාව කෙරෙහි බලපෑමට ඉඩ ඇත. ඔබේ ඕනෑම අයිතිවාසිකමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් අප අමතන්න. PayPal ඔබ සම්බන්ධයෙන් තබාගෙන ඇති සියලුම පුද්ගලික දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඉල්ලීමක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකි බව මතක තබා ගන්න

ඔබට අපගේ ඕනෑම සේවාවක් සමග ගිණුමක් තිබේ නම්, සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ගිණුමට පිවිසීමෙන් සහ තොරතුරු කෙලින්ම යාවත්කාලීන කිරීමෙන් ගිණුමේ පුද්ගලික දත්ත සමාලෝචනය කර සංස්කරණය කළ හැකිය. ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් හෝ ඔබට ඔබේ ගිණුම් තොරතුරු හෝ වෙනත් පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇත්නම් අප ඇමතිය හැකිය.

10. අප ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේ ද?

අලාභ, අනිසි භාවිතය, අනවසර ප්‍රවේශය, අනාවරණය කිරීම සහ වෙනස් කිරීම වැනි දේවලට එරෙහිව ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සඳහා සාධාරණ ආරක්ෂාවක් සැපයීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති තාක්ෂණික, භෞතික සහ පරිපාලන ආරක්ෂක පියවරයන් අපි පවත්වාගෙන යන්නෙමු. ආරක්ෂක පියවරයන් අතර ෆයර්වෝල්, දත්ත ගුප්ත කේතනය, අපගේ දත්ත මධ්‍යස්ථාන වෙත භෞතික ප්‍රවේශ බලය ලබාදීම පාලනය සහ තොරතුරු ප්‍රවේශ අවසර බලය පාලන ඇතුළත් වේ.  අපගේ පද්ධති සහ සේවාවන් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අප කැපවී සිටින අතර, ඔබේ මුරපද(ය) සහ ගිණුම්/පැතිකඩ ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය සුරක්ෂිත කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම සහ ඔබ ගැන අප විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පුද්ගලික දත්ත නිවැරදි සහ යථාවත් බව තහවුරු කිරීම ඔබේ වගකීමයි.  ඔබ බලය පවරන ලද ගිණුම් සම්බන්ධතාවයක් මත පදනම්ව අපි තෙවන පාර්ශවයක් සමග බෙදා ගන්නා කිසිදු පුද්ගලික දත්තයක් ආරක්ෂා කිරීම අපගේ වගකීම නොවේ.

11. ළමුන්ට අපේ සේවා භාවිතා කළ හැකි ද?

අඩවි සහ සේවාවන් වයස අවුරුදු 13ට අඩු ළමයින් සඳහා යොමු කරනු නොලැබේ.  අපගේ වෙබ් අඩවි සහ සේවාවන් නීත්‍යානුකූලව භාවිතා කිරීමට නොහැකි ළමයින්ගෙන් හෝ වෙනත් පුද්ගලයින්ගෙන් අපි පුද්ගලික දත්ත ඇතුළු තොරතුරු දැනුවත්ව එකතු නොකරමු. වයස අවුරුදු 13ට අඩු දරුවෙකුගෙන් අප පුද්ගලික දත්ත එකතු කර ඇති බවට අප සත්‍ය ලෙස දැනුවත් වුවහොත්, එම දත්ත රඳවා ගැනීමට අප නීත්‍යානුකූලව බැඳී නොසිටින්නේ නම්, අපි එය වහාම මකා දමන්නෙමු. වයස අවුරුදු 13ට අඩු දරුවෙකුගෙන් අප වැරදීමකින් හෝ නොදැනුවත්ව තොරතුරු රැස් කර ඇති බව ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම් අප අමතන්න.

12. ඔබ දත යුතු වෙනත් දෑ මොනවා ද?

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට සිදු කරන වෙනස්කම්

අපගේ ව්‍යාපාරය, අඩවි හෝ සේවාවන් හෝ අදාළ නීතිවල වෙනස්කම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා අපි වරින් වර මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශය සංශෝධනය කළ හැකි ය.  සංශෝධිත රහස්‍යතා ප්‍රකාශනය ප්‍රකාශිත බලපැවැත්වෙන දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ. 

සංශෝධිත අනුවාදයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇතුළත් නම්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ “ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන” පිටුවේ වෙනස පිළිබඳ දැන්වීමක් පළ කිරීමෙන් අපි ඔබට දින 30කට පෙර දැනුම් දීමක් ලබා දෙන්නෙමු.  ඊමේල් හෝ වෙනත් ක්‍රම භාවිතා කරමින් වෙනස පිළිබඳව අපි පරිශීලකයින්ට දන්වනු ඇත. 

ඔබේ පුද්ගලික දත්ත වෙනත් රටවලට මාරු කිරීම

අපගේ මෙහෙයුම්වලට පරිගණක ජාලයක්, ක්ලවුඩ් පාදක සර්වර් හා තෙවැනි පාර්ශ්වීය සේවා සැපයුම්කරුවන් ඇතුළු එහෙත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවූ වෙනත් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ මගින් සහාය දක්වයි.  අපි සහ අපගේ තෙවන පාර්ශ්වීය සේවා සපයන්නන් ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ ලෝකයේ වෙනත් තැන්වල ගබඩා කර සකස් කරමු.  ඔබේ පුද්ගලික දත්ත වෙනත් රටවලට මාරු කරන්නේ නම් මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ විස්තර කර ඇති පරිදි අපි ඔබේ තොරතුරු ආරක්ෂා කරන්නෙමු.  අපගේ අඩවි සහ සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ඔබේ රටට වඩා වෙනස් දත්ත ආරක්ෂණ නීති ඇති රටවල් ඇතුළුව, වෙනත් රටවලට මාරු කිරීමට ඔබ එකඟ වේ.  අපගේ වෙබ් අඩවි සහ සේවාවන් කිසියම් විශේෂිත අධිකරණ බලයක් තුළ සුදුසු හෝ ලබා ගත හැකි බව අපි නියෝජනය නොකරමු. 

13.  අප අමතන්න

ඔබට අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රකාශය සහ භාවිතයන් පිළිබඳ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න හෝ ඔබේ ගිණුම් තොරතුරු හෝ පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇත්නම් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකි ය.

ඔබේ ප්‍රශ්න නිවැරදි ස්ථානයට යන බවට අපට සහතික කර ගැනීමට අවශ්‍යයි:

 • ඔබේ PayPal ගිණුම හෝ ගනුදෙනුව හෝ ව්‍යාපාරිකයෙකුට සිදු කළ කාඩ්පත් ගෙවීමක් පිළිබඳව අප ඇමතීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

 • ඔබේ Xoom ගිණුම පිළිබඳව අප ඇමතීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

අපගේ දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරියා මාර්ගගතව හෝ 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower 5, Singapore 038985 ලිපිනයෙන් තැපැල් මගින් ඇමතිය හැකිය. කරුණාකර ඔබේ ලිපිය “දත්ත ආරක්ෂණ නිලධාරියාට” සලකුණු කරන්න.

14. නිර්වචන

ගිණුම යනු PayPal හෝ Xoom සාමාජික ගිණුමකි.

උපාංග තොරතුරු යනු අඩවි හෝ සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරන ඕනෑම උපාංගයකින් ස්වයංක්‍රීයව එකතු කර ගත හැකි දත්ත ය.  එවැනි තොරතුරුවලට ඔබේ උපාංග වර්ගය; ඔබේ උපාංගයේ ජාල සම්බන්ධතා; ඔබේ උපාංගයේ නම; ඔබේ උපාංගයේ IP ලිපිනය; ඔබේ උපාංගයේ වෙබ් බ්‍රව්සරය සහ වෙබ් අඩවිය හෝ සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීම සඳහා භාවිතා කරන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ තොරතුරු; භූ ස්ථානගත තොරතුරු; ඔබේ උපාංගයට බාගත කළ යෙදුම් පිළිබඳ තොරතුරු; සහ ජෛවමිතික දත්ත (උදා., ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ස්පර්ශක ID/ඇඟිලි සලකුණු) ඇතුළත් විය හැකි නමුත්, ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ.

භූ නිශ්චයන තොරතුරු යනු උදාහරණ ලෙස GPS, Wi-Fi හෝ සෙලියුලර් අඩවි ත්‍රිකෝණකරණය හරහා ලබාගත් දේශාංශ හා අක්ෂාංශ ඛණ්ඩාංක භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ ස්ථානය සාධාරණ නිශ්චිතතාවයකින් හඳුනාගත හැකි තොරතුරු ය.  අපගේ සමහර සේවාවන් ඔබේ වර්තමාන ස්ථානය බෙදා ගැනීමට ඔබගෙන් අවසර ඉල්ලනු ඇත.  නිශ්චිත නිෂ්පාදනයක් හෝ මාර්ගගත සේවාවක් සැපයීම සඳහා සමහර අඩවි සහ සේවාවන් සඳහා මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.  අපගේ භූ නිශ්චයන තොරතුරු රැස් කිරීමට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබ ඒවා භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන විට අපගේ අඩවි හෝ සේවාවන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත.

PayPal යනු PayPal Pte. Ltd. සහ අනුබද්ධ ආයතන හෝ අනුබද්ධ සමාගම් යන්නයි.  මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ, සන්දර්භය අනුව PayPal සමහර විට “අපි,” “අප” හෝ “අපේ” ලෙස හැඳින්වේ.

පුද්ගලික දත්ත යනු හඳුනාගත් හෝ හඳුනාගත හැකි පුද්ගලයෙකු සමග සම්බන්ධ විය හැකි පුද්ගලික තොරතුරු ය.  “පුද්ගලික දත්තවලට” නම, තැපැල් ලිපිනය (බිල්පත් සහ ප්‍රවාහනගත කිරීමේ ලිපින ඇතුළුව), දුරකථන අංකය, ඊමේල් ලිපිනය, ගෙවීම් කාඩ්පත් අංකය, වෙනත් මූල්‍ය ගිණුම් තොරතුරු, ගිණුම් අංකය, උපන් දිනය සහ රජය විසින් නිකුත් කරන ලද අක්තපත්‍ර (උදා: රියදුරු බලපත්‍රය අංකය, ජාතික ID, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, සමාජ ආරක්ෂණ අංකය සහ බදු ගෙවන්නාගේ ID) ඇතුළත් විය හැකි ය.  විශේෂිත පරිශීලකයෙකු හඳුනා නොගන්නා තොරතුරු පුද්ගලික දත්තවලට ඇතුළත් නොවේ.

ක්‍රියාවලිය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ එකතු කිරීම, වාර්තාගත කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ව්‍යුහගත කිරීම, ගබඩා කිරීම, අනුවර්තනය හෝ වෙනස් කිරීම, නැවත ලබා ගැනීම සහ උපදේශනය, සම්ප්‍රේෂණය මගින් අනාවරණය කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා ගැනීම, පෙළගැස්වීම හෝ සංයෝජනය, සීමා කිරීම, මකා දැමීම හෝ පුද්ගලික දත්ත විනාශ කිරීම වැනි, ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම මගින් හෝ වේවා අපි පුද්ගලික දත්ත හෝ පුද්ගලික දත්ත කට්ටල හසුරුවන ඕනෑම ක්‍රමයක් හෝ ආකාරයකි.

සේවා යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ඕනෑම නිෂ්පාදන, සේවා, අන්තර්ගත, විශේෂාංග, තාක්ෂණයක් හෝ කාර්යයක් සහ PayPal විසින් ඔබට පිරිනමන සියලු ම අදාළ වෙබ් අඩවි, යෙදුම් සහ සේවාවන් ය.

අඩවි යනුවෙන් අදහස් වන්නේ PayPal විසින් සේවාවන් සපයන සහ මෙම රහස්‍යතා ප්‍රකාශයට පළ කර හෝ සම්බන්ධ කර ඇති වෙබ් අඩවි, ජංගම යෙදුම්, නිල සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හෝ වෙනත් අන්තර්ජාල දේපළ ය.

තාක්ෂණික පරිශීලන දත්ත යනුවෙන් අදහස් වන්නේ අඩවි හෝ සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට ඔබ භාවිතා කරන ඔබේ දුරකථනය, පරිගණකය හෝ වෙනත් උපාංගයකින් අප රැස් කරන තොරතුරු ය.  තාක්ෂණික පරිශීලන දත්ත මගින් ඔබ අඩවි සහ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේ ද, එනම් ඔබ වෙබ් අඩවිවල සෙවූ සහ නරඹා ඇති දේ සහ ඔබේ IP ලිපිනය ඇතුළුව, ඔබ අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන ආකාරය, පිටු පටවන හෝ නරඹන ආකාරය පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන, ඔබ වෙබ් අඩවි වෙත පැමිණීමට පෙර සහ කුකී හරහා එකතු කරන ලද වෙනත් භාවිතයන් සහ ගවේෂණ තොරතුරු අපට පවසයි.

පරිශීලකයා යනුවෙන් අදහස් වන්නේ සේවාවන් භාවිතා කරන හෝ අඩවිවලට ප්‍රවේශ වන පුද්ගලයෙකි.

 

15. අමතර තොරතුරු

මෙම කොටසේ දක්වා ඇති තොරතුරු ඔබේ කලාපය අනුව ගනුදෙනුකරුවන්ට විශේෂිත විය හැකි ය. නැතහොත් සේවාවන් භාවිතා කරන විට ඔබ සමග කටයුතු කළ හැකි තෙවන පාර්ශ්වයන්ගෙන් PayPal වෙත ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම කොටසේ විස්තර පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඔබට අප ඇමතීමට හැකි ය.

Google ReCaptcha

PayPal අඩවි සහ සේවාවන්හි ReCaptcha භාවිතා කරයි. ඔබ විසින් ReCaptcha භාවිතය Google රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට සහ භාවිත නියමයන්ට යටත් වේ.

ReCaptcha භාවිතා කරනු ලබන්නේ ස්පෑම් සහ අනිසි භාවිතයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමට පමණි.