>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Σημείωση σχετικά με τον νόμο των Η.Π.Α. περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (νόμος FATCA) και τον νόμο περί κοινού πρότυπου αναφοράς (CRS)

 

Λήψη PDF

Σημείωση σχετικά με τον νόμο των Η.Π.Α. περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (νόμος FATCA) και τον νόμο περί κοινού πρότυπου αναφοράς (CRS)

Σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των Η.Π.Α. περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής («Νόμος FATCA») και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ («Νόμος CRS») που ψηφίστηκαν, αντίστοιχα, για την υλοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών («Η.Π.Α.») και του Λουξεμβούργου αναφορικά με τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (2014/107/ΕΕ), εμείς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σάς ενημερώνουμε ότι θα συλλέξουμε, και ενδεχομένως θα διαβιβάσουμε ή θα επεξεργαστούμε με άλλον τρόπο, τα παρακάτω δεδομένα για τους σκοπούς των προαναφερθέντων νόμων (εφόσον εφαρμόζονται) και σύμφωνα με αυτούς: 

  • το όνομά σας
  • τη διεύθυνσή σας
  • τη χώρα (ή τις χώρες) της (θεωρούμενης) φορολογικής κατοικίας σας
  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας (ΑΦΜ), όπως έχει εκδοθεί στη χώρα ή στις χώρες φορολογικής κατοικίας σας, και εφόσον ισχύει, τον αριθμό αμερικάνικου φορολογικού μητρώου (TIN)
  • την τοποθεσία και την ημερομηνία γέννησής σας
  • τον αριθμό του λογαριασμού σας (ή τον αριθμό του δευτερεύοντος λογαριασμού, όπου τηρούνται τα χρήματά σας)
  • το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού σας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους κατά το οποίο διατηρείτε τον εν λόγω λογαριασμό.

Εφόσον είστε πολίτης των Η.Π.Α., όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (« FATCA»), ή/και άτομο που υπόκειται σε υποχρέωση δήλωσης συναλλαγών σύμφωνα με τον Νόμο περί Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS»), και υπό την προϋπόθεση ότι οι Νόμοι FATCA και CRS επιβάλλουν υποχρεώσεις στην PayPal (ως «Κάτοχος Λογαριασμού με Υποχρέωση Δήλωσης Συναλλαγών» και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις), οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβάζονται αυτόματα στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου από την PayPal, υπό την ιδιότητά της ως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών, σύμφωνα με αυτούς τους νόμους. Οι εν λόγω φορολογικές αρχές θα διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στις Φορολογικές Υπηρεσίες των Η.Π.Α. (IRS), εφόσον τυγχάνει εφαρμογής ο Νόμος Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (« FATCA»), ή στις αρμόδιες αρχές της χώρας σας ή των χωρών φορολογικής κατοικίας σας αντιστοίχως που εμπίπτουν στη δωσιδικία του Νόμου περί Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS»).

Οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω θα διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου για κάθε ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου αποτελούσατε ή αποκτήσατε την ιδιότητα του Κατόχου Λογαριασμού με Υποχρέωση Δήλωσης Συναλλαγών (το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους). Κατά συνέπεια, θα εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή που πλέον δεν θα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αυτά είχαν τεθεί σε επεξεργασία.

Σύμφωνα με τους Νόμους FATCA και CRS, οφείλετε να παρέχετε κάθε πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να σας ζητήσουμε για την εφαρμογή αυτών των νόμων. Τυχόν αδυναμία έγκαιρης συμμόρφωσής σας με αυτή την υποχρέωση ενδέχεται να οδηγήσει στην από μέρους μας διαβίβαση των στοιχείων σας στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν αυτά τα στοιχεία στις παραπάνω αρχές. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου και, ανάλογα με την περίπτωση, δικαίωμα διόρθωσης των εν λόγω πληροφοριών. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της Πολιτικής Aπορρήτου.

Οι αναφορές στον Νόμο FATCA και στον Νόμο CRS περιλαμβάνουν αναφορές και σε όλους τους κανόνες που βασίζονται στις συμφωνίες περί κοινών προτύπων αναφοράς που μπορεί να ισχύουν βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, καθώς και σε κάθε νομοθετική πράξη που μπορεί να τροποποιεί ή να αντικαθιστά αυτούς τους κανόνες, τους νόμους και τις συμφωνίες.