PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Συμφωνία άδειας χρήσης για την εφαρμογή PayPal για κινητές συσκευές

Τελευταία επικαιροποίηση: 25 Φεβρουαρίου 2013

Λήψη PDF

Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή PayPal για κινητές συσκευές (εφεξής αποκαλούμενη «Εφαρμογή»), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία άδειας χρήσης για την εφαρμογή PayPal για κινητές συσκευές (εφεξής αποκαλούμενη «Συμφωνία άδειας χρήσης»).

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και την PayPal.

Η PayPal είναι υπεύθυνη για την Εφαρμογή και το περιεχόμενο αυτής.

Ορισμένες δυνατότητες της Εφαρμογής ενδέχεται να απαιτούν να είστε χρήστης PayPal ή να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες.

Η χρήση από εσάς αυτών των δυνατοτήτων και της Εφαρμογής υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και στη Συμφωνία Χρήστη που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.paypal.com.


Συμβαλλόμενα μέρη.

Συμβαλλόμενο μέρος και ελεγκτής δεδομένων είναι η PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. (εφεξής “PayPal”)


Απεγκατάσταση.

Για να απεγκαταστήσετε αυτή την Εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τον διαχειριστή εφαρμογών που διαθέτει η συσκευή σας ή συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής.
Χρήση Εφαρμογής.

Η PayPal σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης αυτής της Εφαρμογής μόνο για προσωπική σας χρήση στην κινητή συσκευή που κατέχετε ή ελέγχετε και όπως επιτρέπεται από τους όρους χρήσης που ορίζονται από το μέρος εκείνο που παρέχει το κατάστημα εφαρμογών, από το οποίο λαμβάνετε την Εφαρμογή.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, δημοσίευση, αδειοδότηση, πώληση ή άλλη εμπορική χρήση της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή προϊόντων λογισμικού που σχετίζονται με αυτήν. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά για επικαιροποιήσεις του λογισμικού της Εφαρμογής και να πραγματοποιείτε λήψη τους, εάν υπάρχουν διαθέσιμες.

Απαγορεύεται η ενοικίαση, παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί αυτής Εφαρμογής.

Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε οποιαδήποτε τοποθεσία της PayPal κατά οποιονδήποτε τρόπο ή να παρέμβει στη χρήση ή αξιοποίηση οποιασδήποτε τοποθεσίας της PayPal από οποιοδήποτε μέρος.

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σύμφωνα με κάθε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με ισχύοντες συμβατικούς όρους τρίτου μέρους κατά τη χρήση της Εφαρμογής (π.χ. τη συμφωνία παροχής υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων ή άλλων υπηρεσιών τρίτου μέρους στις οποίες βασίζεστε για να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή).

Το δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής διακόπτεται αμέσως εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή τη χρήση αυτής.

Το μέρος που παρέχει το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου σας δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με την Εφαρμογή.


Πνευματική ιδιοκτησία.

Η PayPal είναι ιδιοκτήτης, άλλως δικαιοδόχος, κάθε δικαιώματος, τίτλου ιδιοκτησίας και συμφέροντος επί της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων στα πλαίσια διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλου περιουσιακού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμογών, ανανεώσεων, παρατάσεων και αποκαταστάσεων αυτών.

Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην Εφαρμογή ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, προβαίνετε σε αποσυμπίληση, ανάδρομη τεχνική έρευνα, αποσυναρμολόγηση ή προσπαθείτε άλλως να αποσπάσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα από την Εφαρμογή, καθώς και να αφαιρείτε, αποκρύπτετε ή παραποιείτε την ειδοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της PayPal, τα εμπορικά σήματα ή άλλες ειδοποιήσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που επισυνάπτονται, περιέχονται εντός ή εμφανίζονται σε συνδυασμό με ή από την παρούσα Εφαρμογή.


Αποποίηση εγγυήσεων.


Η Εφαρμογή και οι υπηρεσίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτής παρέχονται "ως έχουν" και "βάσει διαθεσιμότητας".

Η PayPal αποποιείται ρητά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, κάθε ρητής, σιωπηρής και εκ του νόμου εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, καθώς και κάθε εγγύησης που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την έγκαιρη λειτουργία και την απόδοση της Εφαρμογής.

Λαμβάνετε και χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δικό σας κίνδυνο, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε βλάβη στην υλική συσκευή σας ή απώλεια δεδομένων που οφείλεται στη λήψη ή χρήση της Εφαρμογής.


Περιορισμός ευθύνης.

Με εξαίρεση όσων προβλέπονται άλλως στην παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης, η PayPal δεν είναι υπεύθυνη προς εσάς για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από οποιαδήποτε χρήση ή κακή χρήση της Εφαρμογής.

Αυτός ο περιορισμός ευθύνης: (α) περιλαμβάνει την ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, θετικές, αποθετικές ζημίες, την ειδική, την πλήρη αποζημίωση και την αποκατάσταση της ηθικής βάβης , ανεξάρτητα εάν η εν λόγω αξίωση απορρέει από σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλη αιτία (ακόμη και εάν η PayPal έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), (β) ισχύει είτε οι ζημιές προκύπτουν από χρήση ή κακή χρήση και αξιοποίηση της Εφαρμογής, από ανικανότητα χρήσης της Εφαρμογής ή διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών που προκαλούνται από τρίτα μέρη) και (γ) ισχύει παρά τη μη επίτευξη του ουσιώδους σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης αποκατάστασης και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Τίποτα εξ όσων περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης δεν περιορίζει την ευθύνη μας προς εσάς για τυχόν αξιώσεις λόγω θανάτου ή τραυματισμού ή ζημιών που προκαλούνται από δόλο ή βαριά αμέλεια δική μας, των νομίμων εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων μας. Σε περίπτωση αθέτησης ουσιαστικής υποχρέωσης στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης που προκαλείται από αμέλεια, θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς μόνο για τις άμεσες και αποθετικές σας ζημίες, εκτός αν η αξίωση αφορά θάνατο ή τραυματισμό, περίπτωση στην οποία η ευθύνη μας προς εσάς είναι απεριόριστη.


Αποζημίωση.


Θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την PayPal και τις μητρικές, θυγατρικές εταιρείες, στελέχη, διευθυντές, μετόχους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής, για κάθε διεκδίκηση τρίτου που προκύπτει σε σχέση με αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, για την οποία είστε υπεύθυνοι.

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα, με δικές της δαπάνες, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος αφορά σε αποζημίωση από εσάς, αλλά αυτό δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας προς αποζημίωση.


Συμφωνία χρήστη και Πολιτική απορρήτου.

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στην PayPal με χρήση κινητής συσκευής, μπορούμε να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα σύνδεσης σχετικά με τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένου αναγνωριστικού συσκευής) και δεδομένα τοποθεσίας GPS προκειμένου να παρέχουμε την υπηρεσία μας. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η PayPal θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας και της τοποθεσίας σας, στα πλαίσια της υπηρεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα ζητούνται επίσης και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και στην περίπτωση που ζητήσετε την καταχώρηση του PayPal Λογαριασμόσας μέσω αυτής Εφαρμογής.

Οι όροι της Συμφωνίας Χρήστη PayPal και της Πολιτικής Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμφωνιών που ενσωματώνονται δι' αναφοράς, ισχύουν και για τη χρήση από εσάς αυτής της Εφαρμογής. Για λόγους σαφήνειας, αυτή η Εφαρμογή θα αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών PayPal που λαμβάνετε από την PayPal.

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά διαστήματα σε αλλαγές στην Εφαρμογή ή τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης.

Κάθε τυχόν αλλαγή στην παρούσα συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ μετά από ειδοποίηση, εκτός αν η αλλαγή σχετίζεται με αλλαγή που θεωρούμε εύλογα ότι δεν μειώνει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις ευθύνες σας. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης, όπου υπάρχει, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή, παρακαλούμε να απεγκαταστήστε και διακόψτε τη χρήση της Εφαρμογής.


Περιορισμοί εξαγωγών.

Η παρούσα Εφαρμογή ή η υποκείμενη τεχνολογία της απαγορεύεται να λαμβάνεται ή να εξάγεται ή να επανεξάγεται: (α) στην Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν, τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή Κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών (ή κάτοικο ή υπήκοο αυτών των χωρών), (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβάνεται στη λίστα του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων (OFAC), τη λίστα Ειδικώς Σεσημασμένων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στη Λίστα Αποκλεισμένων Μερών του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και (γ) σε οποιαδήποτε απαγορευόμενη χώρα, άτομο, τελικό χρήστη ή οντότητα που ορίζεται βάσει των Νόμων περί Εξαγωγών των ΗΠΑ ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας.


Τρίτος δικαιούχος.

Το Λειτουργικό Σύστημα του κινητού τηλεφώνου σας αποτελεί τρίτο δικαιούχο αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης και, μετά την αποδοχή σας, θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το εν λόγω δικαίωμα) να επιβάλλει τους όρους της παρούσας συμφωνίας εναντίον σας.