>> Προβολή όλων των συμφωνιών

Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal

Τελευταία επικαιροποίηση στις 8 Ιουλίου 2024

Λήψη PDF

Ακολουθούν οι όροι του συμφωνητικού ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», α' πρόσωπο του πληθυντικού).

1. Σχετικά με αυτούς τους όρους

Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής της PayPal από εσάς.

Για σκοπούς αναφοράς:

 • Η δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής είναι δυνατότητα που παρέχεται από εμάς, η οποία, αν ενσωματωθεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε ή μέσω της αποστολής τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής, επιτρέπει στον πελάτη σας να επιλέγει και να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο πληρωμής (APM - Alternative Payment Method) (όπως ενδεχομένως να επιτρέπουμε κατά καιρούς) για να σας πληρώνει.
 • Μια εναλλακτική μέθοδος πληρωμής (APM) είναι οποιαδήποτε μέθοδος πληρωμής που αναφέρεται στο Παράρτημα 1, τη χρήση της οποίας ενδέχεται να επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε χρήστη χωρίς Λογαριασμό για να στέλνει πληρωμές στον Λογαριασμό σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Συμφωνία χρήστη για τη χώρα που δηλώσατε ως τόπο διαμονής σας κατά την εγγραφή στην PayPal αποτελεί μέρος των παρόντων όρων. Οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, οι οποίες δεν ορίζονται στους παρόντες όρους, ορίζονται στην εν λόγω Συμφωνία χρήστη. Στον βαθμό που είναι δυνατό, οι παρόντες όροι και η Συμφωνία χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται ως συνεκτικό σύνολο. Όταν προκύπτει διαφορά στην ερμηνεία, οι παρόντες όροι υπερισχύουν της Συμφωνίας χρήστη όσον αφορά τη διαφορά.

Ο ορισμός των Υπηρεσιών μας στη Συμφωνία χρήστη, σε συνδυασμό με αυτούς τους όρους, περιλαμβάνει τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.

2. Αποδοχή αυτών των όρων

Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους με την ενσωμάτωση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε/στην πλατφόρμα σας ή με την τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής.

Αν ενσωματώσετε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής για τον Λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας:

 • επιβεβαιώνετε ότι έχετε την άδεια του εν λόγω φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας να τους δεσμεύσετε νόμιμα με αυτούς τους όρους και να ενεργήσετε για λογαριασμό τους, και
 • ότι το άλλο φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα θα δεσμευθεί νόμιμα από αυτούς τους όρους αντί για εσάς.

3. Χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής

Όταν ενσωματώνετε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε ή μέσω της αποστολής τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής, μπορεί να επιτρέψουμε (αν και δεν υποχρεούμαστε να το πράξουμε) σε οποιονδήποτε χρήστη να χρησιμοποιήσει μια Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για να σας πληρώσει.

Στο Παράρτημα 1 αυτών των όρων αναγράφονται οι Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής που μπορεί να διατίθενται στους πελάτες σας κατά καιρούς και πρόσθετες διατάξεις που σχετίζονται με τη λήψη πληρωμών από πελάτες που χρησιμοποιούν αυτές τις Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις εν λόγω διατάξεις ανά πάσα στιγμή.

Καθώς ο υπόχρεος πληρωμής δεν χρησιμοποιεί Λογαριασμό PayPal για να στείλει μια πληρωμή μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την PayPal για την προληπτική επιστροφή πληρωμών μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα 1 αυτών των όρων.

Απαγορεύεται να λάβετε πληρωμές μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής σε άλλα νομίσματα εκτός όσων αναφέρονται για τη συγκεκριμένη Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής στο Παράρτημα 1 αυτών των όρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής μόνο με Επιχειρηματικό λογαριασμό και όχι με Προσωπικό λογαριασμό. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση Προσωπικού λογαριασμού για την αποστολή τιμολογίου ως αιτήματος πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες.

4. Η ευθύνη σας προς εμάς

Θα αντιμετωπίζουμε τους παρόχους Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών που μας βοηθούν να διευκολύνουμε για εσάς την παραλαβή πληρωμών μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας ή/και άλλες εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη.

Οι πληρωμές μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής ενέχουν κίνδυνο αντιστροφών πληρωμής από τους παρόχους Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα 1. Οι υποχρεώσεις σας και η ευθύνη σας προς εμάς για αυτές τις αντιστροφές πληρωμής είναι οι ίδιες που έχετε προς εμάς για Αντιστροφές πληρωμής ή/και Αντιστροφές χρέωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη. Ο πάροχος Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής μπορεί να επηρεάσει την αντιστροφή μιας πληρωμής μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής με τον ίδιο τρόπο που η τράπεζα του υπόχρεου πληρωμής μπορεί να επηρεάσει μια Αντιστροφή πληρωμής ή/και η εταιρεία της κάρτας του υπόχρεου μπορεί να επηρεάσει την Αντιστροφή χρέωσης. Η Προστασία πωλητή δεν ισχύει για πληρωμές μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.

Μετά την καταγγελία αυτών των όρων θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι προς εμάς, σύμφωνα με αυτούς τους όρους, για τις αντιστροφές πληρωμών μέσω Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής από τον πάροχο Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής πριν από την καταγγελία.

5. Αλλαγές και καταγγελία

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε από τη λίστα Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής ή παρόχους Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στο Παράρτημα 1 αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

Διαφορετικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους, να διαγράψουμε κάποιους ή να προσθέσουμε άλλους, σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής που ορίζεται στη Συμφωνία χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε Αλλαγή, μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους όρους.

Μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή καταργώντας τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής από την υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε και ακολουθώντας τυχόν άλλα βήματα ενσωμάτωσης που μπορεί να καθίστανται διαθέσιμα από την PayPal σε εσάς κατά καιρούς, ή κατά περίπτωση, παύοντας τη χρήση του προϊόντος τιμολογίου που κατέστη διαθέσιμο σε εσάς από την PayPal. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε πλέον στους πελάτες σας να χρησιμοποιούν μια Εναλλακτική μέθοδο πληρωμής για να σας πληρώνουν, ωστόσο ο Λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός και η Συμφωνία χρήστη σε ισχύ.

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και (όταν είναι δυνατό) κατόπιν προηγούμενης εύλογης ειδοποίησης, να διακόψουμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την Υπηρεσία, όσον αφορά τη δυνατότητα Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής ή/και τις Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής χωρίς να προκύπτει ευθύνη προς εσάς.

Οι παρόντες όροι διατηρούνται σε ισχύ μετά την καταγγελία τους, στον βαθμό που και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για: (i) την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής πριν από την καταγγελία ή/και (ii) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Παράρτημα 1

Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής

AliPay
Τύπος πληρωμής

Ψηφιακό πορτοφόλι

Το Alipay είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους Πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη του Alipay.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης Όχι
Εγγύηση πληρωμής Όχι
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων Ναι
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής Δεν διατίθεται
Μέγιστο ποσό συναλλαγής 50.000 RMB την ημέρα
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες Δείτε τους επιπρόσθετους όρους
Επιπρόσθετοι όροι

Θα διασφαλίζετε ότι οι Υπηρεσίες Alipay δεν θα χρησιμοποιηθούν για:

 1. Παράνομα πολιτικά οπτικοακουστικά προϊόντα και δημοσιεύσεις, παράνομα αντιδραστικά έντυπα και κανάλια προγραμμάτων, απόρρητα κρατικά έγγραφα και πληροφορίες, άλλα αντιδραστικά άρθρα και ομιλίες.
 2. Εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών, ιδιωτικές λαχειοφόρους αγορές, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, λαχεία, πυραμιδοειδείς πωλήσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού, κληρώσεις, υπηρεσίες υψηλού κινδύνου.
 3. Εξοπλισμό λήψης ναρκωτικών ουσιών, όπλα και πυρομαχικά/πυροβόλα όπλα και εξαρτήματα πυροβόλων όπλων, ελεγχόμενα όργανα, αντικείμενα που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες, κροτίδες και πυροτεχνήματα, δηλητήρια και επικίνδυνες χημικές ουσίες, φαρμακευτικές ουσίες που προορίζονται για ενήλικες (π.χ. αφροδισιακά).
 4. Κερδοσκοπικές πιστωτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της κερδοσκοπίας με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Taobao), υπηρεσίες εξαργύρωσης πιστωτικών καρτών για μετρητά, ιστοσελίδες συλλογικής χρηματοδότησης, πλαστά νομίσματα, συναλλαγές τραπεζικών λογαριασμών (τραπεζικές κάρτες), μετοχές, χρήματα, ασφάλιση, πλατφόρμες ασφάλισης, περιοδικές επενδύσεις σε χρυσό, τραπεζικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, υπηρεσίες επιστροφής μετρητών, προπληρωμένες κάρτες μίας χρήσης, χρεόγραφα, παράνομοι έρανοι, υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εικονικά νομίσματα σε ξένους λογαριασμούς, αποδείξεις (τιμολόγια), Bitcoin, Litecoin, YBcoin και άλλα εικονικά νομίσματα, συναλλαγές, MCard κ.λπ., δημοπρασίες, ενέχυρα, ιδρύματα πληρωμών, κυκλοφορία χρημάτων σε RMB, ξένα νομίσματα.
 5. Διάγνωση φύλου εμβρύου, ανθρώπινα όργανα, υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας, υπηρεσίες εξετάσεων, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φακούς επαφής.
 6. Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πειρατεία, κακόβουλο λογισμικό και λοιπές υπηρεσίες λογισμικού που θέτουν σε κίνδυνο την Alibaba και τις θυγατρικές της εταιρείες, υπηρεσίες συνομιλίας μέσω βιντεοκλήσης, ιστοσελίδες θρησκευτικού περιεχομένου, υπηρεσίες ψηφιακού κοιμητηρίου, λατρείας και λοιπές υπηρεσίες, παρακολούθηση πληροφοριών απορρήτου υπολογιστών, δορυφορικές κεραίες κ.λπ., κατασκοπευτικό εξοπλισμό, άλλα είδη ή υπηρεσίες που θέτουν σε κίνδυνο το ιδιωτικό απόρρητο, πληροφορίες δελτίου ταυτότητας και άλλες πληροφορίες που προσβάλουν το απόρρητο άλλων, έκδοση πιστοποιητικών και δημιουργία σφραγίδων.
 7. Υπηρεσίες εύρεσης συντρόφων που σχετίζονται με το εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες που παραβιάζουν σχετικούς κρατικούς κανονισμούς, προϊόντα διατροφής κακής ποιότητας (παραποιημένα), καπνό, αργό πετρέλαιο, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, αντικείμενα που σχετίζονται με λαθρεμπόριο, ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες), πολιτιστικά κειμήλια, αγαθά πολυτελείας, υπηρεσίες πώλησης και ενοικίασης αυτοκινήτων.
Apple Pay Web
Τύπος πληρωμής Ψηφιακό πορτοφόλι Apple Pay
Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης Ναι
Εγγύηση πληρωμής Ναι (σύμφωνα με τις οδηγίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών)
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων Ναι
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής Δεν διατίθεται
Μέγιστο ποσό συναλλαγής Δεν διατίθεται
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες Ανατρέξτε στη λίστα Απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκεται στους όρους του Apple Pay Web, στη διεύθυνση https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Επιπρόσθετοι όροι

Δείτε επιπρόσθετους όρους που ισχύουν για την ενσωμάτωση της δυνατότητας Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιείτε/στην πλατφόρμα σας στη διεύθυνση https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Τύπος πληρωμής

Χρεωστική κάρτα

Η Bancontact αποτελεί μια Μέθοδο πληρωμής μέσω χρεωστικής κάρτας, σύμφωνα με την οποία μια χρεωστική κάρτα εκδίδεται από ένα εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, που επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

1 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν διατίθεται

Bancomat Pay

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Ναι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

1 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Χωρίς όριο, ανάλογα με τη συμφωνία της εκδότριας τράπεζας για το μέγιστο ποσό με τον πελάτη

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

 1. Η Bancomat Pay περιορίζεται σε πελάτες στην Ιταλία, το Βατικανό και τον Άγιο Μαρίνο.
 2. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι το εμπορικό σήμα της Bancomat Pay εμφανίζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό της Bancomat Pay για τη χρήση εμπορικών σημάτων: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Πριν από την επιβεβαίωση της πληρωμής, πρέπει να παράσχετε στον Πελάτη τα εξής:

i) την ακριβή περιγραφή της υπηρεσίας ή των αγαθών που αγοράζει·

ii) το συνολικό ποσό της πληρωμής·

iii) απόδειξη (έντυπη ή ηλεκτρονική) με τα στοιχεία της πληρωμής.

BLIK

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η BLIK αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 PLN ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

10.000,00 PLN ανά συναλλαγή

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Η ονομασία ή τα Εμπορικά σήματα BLIK πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στην ιστοσελίδα ή τη συσκευή σας, κατά περίπτωση, με τρόπο που συνάδει με τη Βίβλο της BLIK για την εμπορική της επωνυμία.

EPS

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η EPS αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Η EPS παρέχεται από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα EPS.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι: Η Εγγύηση πληρωμής συνεπάγεται ότι κάθε συναλλαγή που επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή επιτυχής (όποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει) θα καταβάλλεται στον Λογαριασμό σας και τα χρήματα δεν μπορούν να ανακληθούν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη Συμφωνία χρήστη με τα οποία υποχρεούστε να συμμορφώνεστε.

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

1 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Πρέπει να αναφέρετε στην PayPal τυχόν συμβάντα που αφορούν την Εγγύηση πληρωμής EPS χωρίς καθυστέρηση.

Finnish Online Bank Transfer (Verkkopankki)

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η Finnish Online Bank Transfer αποτελεί μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,65 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

20.000,00 EUR ανά συναλλαγή

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως των απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται στη Συμφωνία: παράνομα τυχερά παιχνίδια, πορνεία, πλαστά αγαθά, πειρατεία προϊόντων, παράνομη πώληση ή διανομή προϊόντων καπνού, πορνογραφία ή απεικόνιση ακραίων πράξεων βίας. Η τράπεζα Nordea Bank δεν επιτρέπει τη φόρτωση ψηφιακών πορτοφολιών ή προπληρωμένων προϊόντων

Επιπρόσθετοι όροι

1. Πρέπει να καταχωρίσετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται από την PayPal. Η μη τήρηση των προδιαγραφών που σχετίζονται με την παράδοση δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση, αναστολή ή ακύρωση της επεξεργασίας πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

2. Πρέπει να αποζημιώσετε την PayPal για εύλογες δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβήτηση σε σχέση με Συναλλαγή, σε περίπτωση που η PayPal εμπλέκεται ενεργά σε διαμεσολάβηση ή σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες ανάμεσα σε πελάτες και εσάς.

3. Το μέγιστο όριο ευθύνης είναι το τιμολογημένο ποσό της πώλησης (πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών από Εσάς στον Πελάτη) με το οποίο σχετίζονται άμεσα οι ζημίες ή 1000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι χαμηλότερο. Ωστόσο, το συνολικό ποσό ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5000 EUR. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν εάν οι ζημίες προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Giropay

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Το giropay αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι: Η Εγγύηση πληρωμής συνεπάγεται ότι κάθε συναλλαγή που επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή επιτυχής (όποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει) θα καταβάλλεται στον Λογαριασμό σας και τα χρήματα δεν μπορούν να ανακληθούν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη Συμφωνία χρήστη με τα οποία υποχρεούστε να συμμορφώνεστε.

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

1 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη:

Τα μέσα πληρωμής (μετρητά, αποταμιευτικοί λογαριασμοί ή ηλεκτρονικά χρήματα, συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων εικονικών νομισμάτων όπως bitcoin, καθώς και επιταγές) εφόσον ο παραλήπτης του μέσου πληρωμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί από εσάς, εκτός από τα κουπόνια και τα προϊόντα αποθηκευμένης αξίας.

Επιπρόσθετοι όροι

 1. Το giropay περιορίζεται σε πελάτες με πρόσβαση σε λογαριασμό που είναι συμβατός με ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, ο οποίος τηρείται σε εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στη Γερμανία. Η PayPal δεν εγγυάται ότι όλοι οι γερμανικοί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι συμβατοί με το giropay.
 2. Οφείλετε να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των Κανόνων και κανονισμών του giropay, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του λογοτύπου giropay που περιορίζεται στην περιοχή της Ευρώπης.
 3. Κατά τη χρήση του giropay ως μεθόδου πληρωμής, δεν θα ζητήσετε δεδομένα πελατών, ειδικότερα προσωπικά δεδομένα, όπως IBAN ή όνομα.
 4. Η Εγγύηση πληρωμής giropay περιορίζεται σε 10.000 EUR ανά συναλλαγή.
 5. Πρέπει να αναφέρετε στην PayPal τυχόν συμβάντα που αφορούν την Εγγύηση πληρωμής giropay χωρίς καθυστέρηση.
 6. Η Εγγύηση πληρωμής giropay λήγει 6 εβδομάδες μετά την επισήμανση μιας συναλλαγής ως ολοκληρωμένης ή επιτυχούς, αντιστοίχως, εκτός αν έχετε αναφέρει τη διεκδίκηση εγγράφως πριν από τη λήξη της περιόδου των 6 εβδομάδων.

GrabPay

Τύπος πληρωμής

Ψηφιακό πορτοφόλι

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι: Η Εγγύηση πληρωμής συνεπάγεται ότι κάθε συναλλαγή που επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή επιτυχής (όποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει) θα καταβάλλεται στον Λογαριασμό σας και τα χρήματα δεν μπορούν να ανακληθούν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη Συμφωνία χρήστη με τα οποία υποχρεούστε να συμμορφώνεστε.

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 SGD

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

5.000,00 SGD

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Πέραν των οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη, ανατρέξτε στους Επιπρόσθετους όρους παρακάτω. 

Επιπρόσθετοι όροι

 1. Ο Προμηθευτής θα τηρεί τους όρους της υπηρεσίας GrabPay, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη Δήλωση απορρήτου της υπηρεσίας GrabPay (η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Ο Προμηθευτής δεν επιβάλλει επιβάρυνση ή άλλη χρέωση για την αποδοχή της υπηρεσίας GrabPay ως Μεθόδου πληρωμής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της GrabPay. Αυτό δεν εμποδίζει τους Προμηθευτές να επιβάλουν χρέωση διαχείρισης σε σχέση με την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.
 3. Επιστροφές χρημάτων ξεκινούν μόνο μέσω της διεπαφής συστήματος GrabPay που παρέχεται από τον πάροχο της εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής. Αν ένας Προμηθευτής χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο για την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τραπεζικού εμβάσματος ή της επιστροφής μετρητών, η GrabPay δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στη διαδικασία και η εν λόγω επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη.
 4. Εάν του ζητηθεί, ο Προμηθευτής συνεργάζεται, αν είναι απαραίτητο, για τη διερεύνηση μιας Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οποιωνδήποτε δικαιολογητικών ή/και πληροφοριών που σχετίζονται με μια Συναλλαγή στον πάροχο της εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών και, κατά περίπτωση, διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα βήματα για τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση συνεργασίας.
 5. Με βάση αυτήν την έρευνα, η GrabPay θα αποφασίσει αν τα χρήματα μιας Συναλλαγής πρέπει να επιστραφούν στον Πελάτη. Ο Προμηθευτής γνωρίζει και αποδέχεται ότι η απόφαση της GrabPay είναι οριστική και ο πάροχος της εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής θα πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων, εφόσον δοθεί εντολή από την GrabPay και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Αν απαιτείται επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, η PayPal και ο Προμηθευτής είναι πλήρως υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ποσό επιστροφής, καθώς και για τυχόν άλλα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την εν λόγω επιστροφή χρημάτων.
 6. Η GrabPay διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει περιορισμούς στην υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης ή του περιορισμού Συναλλαγών.
 7. Ο Προμηθευτής θα αντιμετωπίζει την GrabPay ως ισότιμη με οποιαδήποτε άλλη Μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται στους ιστοτόπους των Προμηθευτών, στο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό του, καθώς και σε άλλες εξωτερικές δημοσιεύσεις του. Συγκεκριμένα:
  1. Η τοποθέτηση του λογοτύπου και των κουμπιών επιλογής της GrabPay είναι ουσιαστικά παρόμοια με την τοποθέτηση εναλλακτικών μέσων πληρωμής και η προβολή του λογοτύπου και των κουμπιών επιλογής της GrabPay είναι ισότιμη με άλλα μέσα πληρωμής,
  2. Η GrabPay αντιμετωπίζεται ισότιμα με τα εναλλακτικά μέσα πληρωμής στη ροή ολοκλήρωσης αγορών του σημείου πώλησης ενός Προμηθευτή και στους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς ή τις χρεώσεις που προσφέρονται ή παρέχονται από Προμηθευτές σε Πελάτες, και
  3. Τίποτα δεν παρεμποδίζει ή θέτει σε δυσμενή θέση την επιλογή της GrabPay από έναν Πελάτη, δεν αποθαρρύνει τον χρήστη να χρησιμοποιήσει την GrabPay ή δεν ενθαρρύνει τον πελάτη να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική Μέθοδο πληρωμής.
 8. Οι Προμηθευτές που προσφέρουν την υπηρεσία GrabPay στους Πελάτες τους δεσμεύονται (i) να μη χαρακτηρίζουν εσφαλμένα ή να μη δυσφημούν την GrabPay ως μέθοδο πληρωμής ή ως εταιρεία, ή (ii) να μην ισχυρίζονται ότι μια άλλη Μέθοδος πληρωμής είναι ανώτερη ή προτιμότερη έναντι της GrabPay, ή να μην εκφράζουν προτίμηση για άλλες Μεθόδους πληρωμής έναντι της GrabPay.
 9. Ο Προμηθευτής θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα σήματα της GrabPay (τα «Σήματα GrabPay») εντός τριάντα ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος, αν η GrabPay αποφασίσει, κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια, ότι η εν λόγω χρήση αμαυρώνει, προκαλεί σύγχυση σχετικά με ή αλλοιώνει τα Σήματα GrabPay ή ιδιοποιείται τη σχετική υπεραξία.
 10. Η Μέθοδος πληρωμής GrabPay δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που απαριθμούνται παρακάτω, καθώς και στους Όρους της υπηρεσίας GrabPay. Η GrabPay διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί τους Όρους της υπηρεσίας GrabPay οποιαδήποτε στιγμή και, σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της παρακάτω λίστας και των Όρων της υπηρεσίας GrabPay, υπερισχύουν οι Όροι της υπηρεσίας GrabPay.

α)  Μέσα για ενηλίκους που απεικονίζουν ή σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, όπως παιδική πορνογραφία, βιασμό, αιμομιξία κ.λπ., υλικό ή υπηρεσίες με σεξουαλικό προσανατολισμό, αγαθά ή υπηρεσίες που προωθούν το μίσος, τη βία, την πρόκληση βλάβης ή τη μισαλλοδοξία σε οποιαδήποτε μορφή,

β)  Αεροπορικές εταιρείες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τακτικών εμπορικών αεροπορικών εταιρειών, αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, ναυλωμένων πτήσεων και ταξιδιωτικών εταιρειών, ιδιωτικών αεροσκαφών και υπηρεσιών ταξί με χρήση ελικοπτέρου, ταξιδιωτικοί πράκτορες χωρίς άδεια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες διαμονής οποιουδήποτε είδους (όπως ξενώνες, διαμερίσματα, επιπλωμένα διαμερίσματα, μοτέλ, θέρετρα, βίλες), κοινή χρήση ακινήτων, χρονομεριστικές μισθώσεις, ανταλλαγή σπιτιών, υπενοικίαση, καταλύματα με ημιδιατροφή και παρόμοιες επιχειρήσεις, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, πώληση ή μεταπώληση εισιτηρίων, προγραμματισμός εκδηλώσεων και συναφείς υπηρεσίες,

γ)  Οινοπνευματώδη προϊόντα και ποτά, προϊόντα καπνού, τσιγάρα, πούρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και συναφή προϊόντα (όπως ανταλλακτικά και επαναφορτίσεις), κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, πετράδια και πολύτιμα μέταλλα, πωλήσεις αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων οποιουδήποτε είδους), πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πετρελαιοειδή και παράγωγα προϊόντα, προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες, τηλεφωνικές υπηρεσίες και κινητά τηλέφωνα, σπα, υπηρεσίες χαλάρωσης και μασάζ,

δ)  Επώνυμα προϊόντα, προϊόντα καλυπτόμενα από εμπορικά σήματα ή πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε είδους, εκτός αν ο πωλητής είναι κάτοχος ή δικαιοδόχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων, υπηρεσίες, συσκευές ή λογισμικό καταστρατήγησης που χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση του νόμου ή την κατάργηση της προστασίας από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είδη που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σιγκαπούρης ή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, εταιρείες σύνταξης δοκιμίων και εργασιών (essay mills και paper mills) και υπηρεσίες ολοκλήρωσης εργασιών στο σπίτι (homework services),

ε)  Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και γραφεία υποστήριξης πληροφορικής, κοινή χρήση αρχείων και συναφείς υπηρεσίες, πώληση δραστηριοτήτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες τύπου «click farm», συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πώλησης like στο Facebook, ακολούθων στο Twitter, προβολών στο YouTube, συνδρομές, εγγραφές μελών, δωρεάν δοκιμές και παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία μια αγορά εξαρτάται από μια συνδρομή,

στ)  Παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές, όπως σχήματα Ponzi/πυραμίδας, πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, εγγυημένα αποτελέσματα, σεμινάρια και υπηρεσίες επενδύσεων ή συναλλαγών, προσφορά ή λήψη πληρωμών με σκοπό τη δωροδοκία ή τη διαφθορά, είδη που ενθαρρύνουν, προωθούν, διευκολύνουν ή καθοδηγούν άλλους να συμμετάσχουν σε παράνομες δραστηριότητες, κλεμμένα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών και εικονικών αγαθών που αποκτήθηκαν ή αντιγράφηκαν παράνομα, πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που, σύμφωνα με κυβερνητικές υπηρεσίες της Σιγκαπούρης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι δόλιες ή να πραγματοποιήθηκαν από τους Πελάτες κατά παράβαση της νομοθεσίας της Σιγκαπούρης, προσωπικές πληροφορίες τρίτων μερών κατά παράβαση της νομοθεσίας της Σιγκαπούρης, υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους χωρίς προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μεταπώλησης ειδών που έχουν δοθεί από κρατικές υπηρεσίες χωρίς έγκριση ή προστιθέμενη αξία, υπηρεσίες που είναι αθέμιτες, παραπλανητικές ή επιθετικές προς τους καταναλωτές,

ζ)  Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους, όπως δανεισμός, μικροπιστώσεις, επενδυτικά προγράμματα, μεσεγγύηση, εισπρακτικές εταιρείες, υπηρεσίες εγγύησης, εισπράκτορες χρεών, συγκέντρωση πιστώσεων, υπηρεσίες ενοποίησης, προστασία πιστωτικών καρτών και παρόμοιες υπηρεσίες, υπηρεσίες πληθοπορισμού (crowd sourcing) και πληθοχρηματοδότησης (crowd financing), δανειοδοτικές λέσχες, προσφορά ιδίων κεφαλαίων ή ανταμοιβών οποιουδήποτε είδους, κρυπτονομίσματα, Bitcoin, ηλεκτρονικό νόμισμα, νομίσματα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός χρυσός και παρόμοια εικονικά περιουσιακά στοιχεία, ορισμένες δραστηριότητες επαναφοράς πίστωσης, διακανονισμού οφειλών, πιστωτικές συναλλαγές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής χρηματικών υπηρεσιών, όπως εμβασμάτων, μεταφορών, εντολών πληρωμής, προπληρωμένων δωροκαρτών, διευκολύνσεων αποθηκευμένης αξίας, οιονεί μετρητών, συναλλάγματος, και παρόμοιες υπηρεσίες (εκτός από υπηρεσίες σχετικές με τις διεθνείς επιχειρηματικές υπηρεσίες εμβασμάτων που περιγράφονται λεπτομερώς στους Όρους της υπηρεσίας GrabPay), πώληση ταξιδιωτικών επιταγών ή εντολών πληρωμής, νομικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κήρυξης πτώχευσης και παρόμοιες υπηρεσίες,

η)  Ξένες κυβερνητικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πρεσβειών και προξενείων, είδη που παρέχονται από κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στρατιωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, στολών, διακριτικών, διακοσμητικών στοιχείων, εκτός αν πρόκειται για ιστορικά είδη ή/και είδη που είναι σαφές ότι δεν είναι γνήσια ή επίσημα (π.χ. παιχνίδια),

i)  Τυχερά παίγνια, παιχνίδια ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με χρέωση συμμετοχής και έπαθλο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παιχνιδιών καζίνο, αθλητικών στοιχημάτων, ιπποδρομιών ή κυνοδρομιών, παιχνιδιών εικονικών ομάδων (fantasy sports), λαχνών, άλλων εγχειρημάτων που διευκολύνουν τα τυχερά παίγνια, παιχνιδιών δεξιοτήτων (είτε ορίζονται ως τυχερά παιχνίδια από τον νόμο είτε όχι), και λαχεία,

ι)  Οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανθρώπινα μέρη οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οργάνων, μερών του σώματος, ανθρώπινων λειψάνων, σωματικών υγρών, βλαστοκυττάρων, εμβρύων,

ια)  Προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης, φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, διατροφικά προϊόντα οποιουδήποτε είδους, ιατρικές προμήθειες οποιουδήποτε είδους, ναρκωτικά, στεροειδή, ορισμένες ελεγχόμενες ουσίες ή άλλα προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών, παράνομα φάρμακα, καπνός ή προϊόντα υγείας, ουσίες σχεδιασμένες να μιμούνται τη δράση αυτών, συναφή εξαρτήματα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την κατανάλωσή τους, όπως πίπες, ναργιλέδες και παρόμοιες συσκευές, ιδιωτικά ιατρεία και ηλεκτρονικές ιατρικές υπηρεσίες,

ιβ) Πολιτικές, θρησκευτικές, πνευματικές, φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οποιουδήποτε είδους, μαντική, αστρολογία, ανάγνωση καρτών, ταρώ, ύπνωση και παρόμοιες υπηρεσίες,

ια)  Πώληση ζώων ή κατοικίδιων ζώων οποιουδήποτε είδους, προϊόντα παράνομης διακίνησης άγριων ζώων, παράνομη θήρευση και λαθροθηρία απειλούμενων ειδών, όπως θαλάσσιων θηλαστικών, πτερυγίων καρχαρία, κεράτων ρινόκερου, ελεφαντόδοντου, μόσχου ελαφιών, χολής αρκούδας, πέους τίγρης και παρόμοιων προϊόντων,

ιδ)  Όπλα οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, μαχαιριών, νουντσάκου και σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων ή μερών, όπλα ή μαχαίρια που ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας της Σιγκαπούρης, παιχνίδια, δώρα και αντίγραφα οποιουδήποτε είδους που προσομοιάζουν πολύ με οποιοδήποτε από τα εν λόγω προϊόντα, εύφλεκτα, εκρηκτικά, πυροτεχνικά, τοξικά και επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πυροτεχνημάτων, εκρηκτικών, ραδιενεργών υλικών και ουσιών, και πυρίτιδα.

iDEAL

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η iDEAL αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση της iDEAL περιορίζεται σε πελάτες που διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό που είναι συμβατός με την iDEAL και τηρείται σε τράπεζα με έδρα στην Ολλανδία.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι: Η Εγγύηση πληρωμής συνεπάγεται ότι κάθε συναλλαγή που επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή επιτυχής (όποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει) θα καταβάλλεται στον Λογαριασμό σας και τα χρήματα δεν μπορούν να ανακληθούν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη Συμφωνία χρήστη με τα οποία υποχρεούστε να συμμορφώνεστε.

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

 1. Οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες στον ιστότοπό σας.
 2. Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε τη Μέθοδο πληρωμής iDEAL μέσω υπηρεσιών συνδέσμων email, εκτός αν εξασφαλίσετε την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PayPal. Ο σύνδεσμος πληρωμής iDEAL είναι μια διεύθυνση URL που οδηγεί στη σελίδα πληρωμής στην οποία ένας πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή iDEAL.
 3. Πρέπει να συνεργάζεστε στην περίπτωση αιτήματος για πληροφορίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε σχέση με τη μέθοδο πληρωμής iDEAL, όπως το εν λόγω αίτημα μπορεί να κοινοποιηθεί στην PayPal ή σε εσάς κατά καιρούς.
 4. Ο Οδηγός ενσωμάτωσης της iDEAL για προμηθευτές είναι διαθέσιμος εδώ: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Οφείλετε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της iDEAL, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του λογοτύπου της iDEAL, όπως περιγράφεται στη διεύθυνση www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Πρέπει να αναφέρετε στην PayPal τυχόν συμβάντα που αφορούν την Εγγύηση πληρωμής iDEAL χωρίς καθυστέρηση.
 6. Όταν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal, θεωρείται ότι οι δραστηριότητές σας είναι υψηλού κινδύνου, η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να εφαρμόσετε μια διαδικασία εγγραφής Πελάτη για να καταχωρίσετε τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη:

α) Όνομα και διεύθυνση email

β) Αριθμό λογαριασμού και όνομα για τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της Μεθόδου πληρωμής iDEAL

γ) Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία επαλήθευσης στο 2ο βήμα και τον έλεγχο των Συναλλαγών, για παράδειγμα:

i. Διεύθυνση IP

ii. Δακτυλικό αποτύπωμα προγράμματος περιήγησης

iii. Αριθμό κινητού τηλεφώνου

MB Way

Τύπος πληρωμής

Ψηφιακό πορτοφόλι

Η MB Way είναι μια Μέθοδος πληρωμής που περιορίζεται σε πελάτες στην Πορτογαλία. Η MB Way διατίθεται μέσω της συσχέτισης μιας κάρτας με ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα (αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση email ή άλλα που μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα από την PayPal).

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Εξαρτάται από την τράπεζα και το όριο χρήστη

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν διατίθεται

Mercado Pago 

Τύπος πληρωμής 

Η Mercado Pago είναι ένας πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών που επιτρέπει σε αγοραστές σε Βραζιλία και Μεξικό να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών, προπληρωμένων καρτών, υπολοίπου ψηφιακού πορτοφολιού Mercado Pago και άλλων μεθόδων πληρωμής. 

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης 

Ναι 

Εγγύηση πληρωμής 

Ναι: Η Εγγύηση πληρωμής συνεπάγεται ότι κάθε συναλλαγή που επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή επιτυχής (όποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει) θα καταβάλλεται στον Λογαριασμό σας και τα χρήματα δεν μπορούν να ανακληθούν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τη Συμφωνία χρήστη με τα οποία υποχρεούστε να συμμορφώνεστε. 

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων 

Ναι 

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής 

0,01 MXN ανά συναλλαγή 

0,01 BRL ανά συναλλαγή 

Μέγιστο ποσό συναλλαγής 

1.000.000,00 MXN ανά συναλλαγή 

10.000.000,00 BRL ανά συναλλαγή 

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες 

Για το Μεξικό:  

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη: αγαθά και υπηρεσίες που απαγορεύονται στο πλαίσιο των Όρων και προϋποθέσεων της Mercado Pago, καθώς επίσης και τα εξής: συνταγογραφούμενα φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής των οποίων δεν επιτρέπεται η πώληση, τυχερά παιχνίδια οποιουδήποτε είδους, χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν εγκριθεί από αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, κακόβουλο λογισμικό (π.χ. rogueware, ιοί κ.λπ.), χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή δραστηριοτήτων, δραστηριότητες άμεσης εμπορικής προώθησης, υπηρεσίες ταχυδρομικών αριθμών, τραπεζικές επιταγές και ταχυδρομικά εμβάσματα, σωματεία χονδρικών πωλήσεων, υπηρεσίες πωλήσεων πολυεπίπεδου πυραμιδωτού συστήματος, χρονομεριστική μίσθωση, γραφεία είσπραξης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εκκαθαριστές, εταιρείες εγγυήσεων, δικηγορικά γραφεία πτωχευτικού δικαίου, οικονομικοί σύμβουλοι, μετοχικοί τίτλοι, καταπιστευματικά επενδυτικά ταμεία, εταιρείες επενδύσεων, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εντολές πληρωμών από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γραφεία εγγυήσεων και συναλλάγματος, ταξιδιωτικές επιταγές, υπηρεσίες ταξιδίων και εταιρείες κρουαζιερόπλοιων (εξαιρουμένων των ταξιδιωτικών πρακτορείων), συλλογές νομισμάτων, γραμματόσημα, καταστήματα αγοράς νομισμάτων, φιλοτελισμός, Airtran Airways, Airtran Air, είσπραξη επιταγών, αυτόματες πληρωμές και συνδρομές, γραφεία εύρεσης εργασίας και ανάληψη μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας ή πίστωση. 

 

Για τη Βραζιλία:  

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη: απαγορεύονται οι υπηρεσίες.  

Ορισμένα αγαθά απαγορεύονται από τη Mercado Pago σύμφωνα με τους Όρους και τις προϋποθέσεις της. Για τον πλήρη κατάλογο των απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Επιπρόσθετοι όροι 

Για το Μεξικό: οι υπηρεσίες πληρωμών της Mercado Pago θα υπόκεινται στους Όρους και τις προϋποθέσεις της Mercado Pago για το Μεξικό.  

 

Για τη Βραζιλία: οι υπηρεσίες πληρωμών της Mercado Pago θα υπόκεινται στους Όρους και τις προϋποθέσεις της Mercado Pago για τη Βραζιλία.  

 

Για τη Βραζιλία και το Μεξικό: 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, την εμπορική επωνυμία της Mercado Pago και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από την αναφορά της Mercado Pago ως μεθόδου πληρωμής. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Mercado Pago με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ανακαλέσουμε τις υπηρεσίες μας. 

 

Η Mercado Pago δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις λόγω της αδυναμίας σας να υποβάλετε σωστά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

 

Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταπωλεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμής σε τρίτα μέρη. 

Multibanco

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η Multibanco αποτελεί Μέθοδο πληρωμής, αποκλειστικά διαθέσιμη σε πελάτες στην Πορτογαλία, η οποία προσφέρει δύο εναλλακτικές για τις πληρωμές: η μία εναλλακτική είναι η τραπεζική μεταφορά χρημάτων μέσω της πύλης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών του πελάτη και η άλλη εναλλακτική είναι η πληρωμή με μετρητά στα ATM διαφόρων υποκαταστημάτων πορτογαλικών τραπεζών.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Δεν διατίθεται

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

99.999,99 EUR ανά συναλλαγή

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν διατίθεται

MyBank

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η MyBank αποτελεί μια Μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας και επιπλέον οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη: ενδεχομένως αξιόποινες δραστηριότητες, όπως έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, παιδεραστία, πορνογραφία, παραβίαση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μέσα πληρωμής, μη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μη συμμόρφωση με κανονισμούς που ισχύουν για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, ιπποδρομίες, λαχεία και διατάξεις που σχετίζονται με τους όρους άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογότυπο της My Bank και επιπρόσθετα στοιχεία που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από όσα επιτρέπονται για αυτές τις υπηρεσίες εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής. Για κάθε περαιτέρω χρήση, πρέπει να ακολουθείτε τον Οδηγό στυλ για επιχειρήσεις της MyBank που διατίθεται στον παρακάτω ιστότοπο: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της MyBank με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, με τρόπο που δεν προβλέπεται ή επιτρέπεται ή κατά παράβαση αυτών των απαιτήσεων σε σοβαρό βαθμό, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τις υπηρεσίες μας.

PayU

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η PayU αποτελεί μια Μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 PLN/συναλλαγή, 0,01 CZK/συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως των απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται στη Συμφωνία: συνταγογραφούμενα φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής των οποίων δεν επιτρέπεται η πώληση. Επίσης, δεν επιτρέπεται η πώληση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και εξοπλισμού και τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια, παραγωγή, εμπορία τους κ.λπ. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται: παράνομα τυχερά παιχνίδια, όπλα, πυρομαχικά και εκτοξευτήρες αερίων, διαδικτυακές υπηρεσίες με πορνογραφικό περιεχόμενο (π.χ. δωμάτια συνομιλίας, βιντεοκάμερες, ταινίες-βίντεο κατά παραγγελία), χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες (στην περίπτωση που παρέχονται στο πλαίσιο δραστηριότητας που δεν εποπτεύεται από αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας), κακόβουλο λογισμικό (π.χ. rogueware, ιοί κ.λπ.), πολιτικά κόμματα και συναφείς σελίδες που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη τους ή τη συλλογή χρημάτων για τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων, συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) καθώς και διαμεσολαβητές που αποδέχονται πληρωμές εκ μέρους πολλών παραληπτών παράνομα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ενώσεων καρτών/οργανισμών διαμεσολάβησης.

Επιπρόσθετοι όροι

1. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο πελάτης ενημερώνεται με σαφή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Μεθόδου πληρωμής PayU είναι αμετάκλητες.

2. Η PayPal και η PayU δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις λόγω εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων, αν δεν έχετε διασφαλίσει ότι έχουν κατατεθεί μόνο τα σωστά τραπεζικά στοιχεία.

3. Οι προμηθευτές που χρησιμοποιούν τη Μέθοδο πληρωμής PayU ευθύνονται για όλες τις μη εξουσιοδοτημένες ή δόλιες Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Μεθόδου πληρωμής.

4. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι:

α) οποιαδήποτε στοιχεία ταυτοποίησης ή/και εξακρίβωσης της ταυτότητας των Πελατών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση παραγγελιών δεν πρέπει να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή να καταγράφονται σε άλλη μορφή,

β) τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκτήσουν τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/και εξακρίβωσης της ταυτότητας των Πελατών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση παραγγελιών.

Απαγορεύεται αυστηρά η γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτοποίησης ή/και εξακρίβωσης της ταυτότητας των Πελατών σε τρίτα μέρη.

POLi

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η POLi αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Η POLi είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για πελάτες με λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η PayPal δεν εγγυάται ότι όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Νέας Ζηλανδίας ή της Αυστραλίας είναι συμβατοί με την POLi.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Όχι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

1,00 AUD/NZD ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

10.000,00 AUD/NZD ανά συναλλαγή

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη: τυχερά παιχνίδια.

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν διατίθεται

Przelewy24 (P24)

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Η Przelewy24 είναι Μέθοδος πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,05 PLN ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Κανένα άλλο εκτός από τα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη

Επιπρόσθετοι όροι

Κάθε συναλλαγή σχετίζεται με έναν μοναδικό αριθμό συναλλαγής και άλλα στοιχεία («Λεπτομέρειες συναλλαγής») για σκοπούς επίλυσης αποριών ή διευθέτησης παραπόνων. Πρέπει να αποθηκεύετε τις Λεπτομέρειες συναλλαγής με ασφαλή τρόπο. Τυχόν παράπονα σχετικά με εσφαλμένα διεκπεραιωμένες συναλλαγές θα υποβάλλονται απευθείας στην PayPal, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβάζει το ζήτημα στο Pzrelewy24 Payment Scheme για διερεύνηση. Όσον αφορά τέτοια παράπονα, πρέπει να καταχωρίσετε τα παρακάτω στοιχεία:

α) διεύθυνση email,

β) αριθμό συναλλαγής,

γ) ποσό συναλλαγής,

δ) το ονοματεπώνυμο του κατόχου του αρχικού τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο θα μεταφερόταν το ποσό της Συναλλαγής,

ε) την επωνυμία της τράπεζας που κατέχει τον λογαριασμό από τον οποίο θα μεταφερόταν το ποσό της συναλλαγής ή στον οποίο η συναλλαγή μεταφέρθηκε, κατά περίπτωση,

στ) ημερομηνία συναλλαγής,

ζ) στην περίπτωση πληρωμής μέσω κάρτας: την επωνυμία της κάρτας, και

η) στην περίπτωση πληρωμής μέσω SMS: τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη.

Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, τυχόν παράπονα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 90 ή περισσότερες ημέρες πριν από τέτοια

παράπονα ενδέχεται να μην μπορούν να εξεταστούν από το Przelewy24 Payment Scheme.

Safetypay

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Το Safetypay αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

15.000 EUR

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα χρησιμοποιείτε το Safetypay για να αποδέχεστε πληρωμές για, να πραγματοποιείτε πληρωμές προς ή, άμεσα ή έμμεσα, να παρέχετε: λαθραίες ηχογραφήσεις, πλαστά προϊόντα, προϊόντα που υπόκεινται σε εμπορικό αποκλεισμό, παράνομα φάρμακα και σύνεργα, προσβλητικό, φυλετικά ή πολιτιστικά ευαίσθητο υλικό, περιεχόμενο, υλικό ή/και υπηρεσίες για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βιβλίων και βίντεο για ενήλικες, τηλεφωνικών συνομιλιών για ενήλικες, ιστοτόπων για ενήλικες, υπηρεσιών εύρεσης συντρόφου ή συνοδείας, υπηρεσιών γνωριμιών (με σεξουαλικό προσανατολισμό), νυφών κατά παραγγελία, διαφόρων μορφών ψυχαγωγίας για ενήλικες, μετρητά, αποζημίωση, κάλυψη ζημιών, ποινές ή πρόστιμα οποιουδήποτε είδους, έξοδα ή χρεώσεις επιπλέον της κανονικής τιμής των αγαθών ή υπηρεσιών των Προμηθευτών (εφαρμοστέοι φόροι) ή χρεώσεις που οι Πελάτες δεν έχουν εγκρίνει συγκεκριμένα, ληξιπρόθεσμα ποσά ή ποσά που καλύπτουν επιταγές που επιστρέφονται ή των οποίων η πληρωμή έχει σταματήσει, πωλήσεις τρίτων μερών, ποσά που δεν αντιπροσωπεύουν καλόπιστες πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από την επιχείρηση του προμηθευτή [π.χ. αγορές από τους ιδιοκτήτες του Προμηθευτή (ή τα μέλη της οικογένειάς τους) ή τους υπαλλήλους του], παράνομη επιχειρηματική Συναλλαγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Επιπρόσθετοι όροι

Δεν διατίθεται

Satispay

Τύπος πληρωμής

Ψηφιακό πορτοφόλι

Το Satispay παρέχει μια πλατφόρμα πληρωμών μέσω κινητών συσκευών, η οποία ενεργοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Ναι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 EUR

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως των απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Satispay για να δέχεστε πληρωμές για, να πραγματοποιείτε πληρωμές προς ή, άμεσα ή έμμεσα, να παρέχετε:

α) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών και υπεραστικών κλήσεων, κλήσεων για πιστωτικές κάρτες, κλήσεων μέσω τηλεφώνων ανάγνωσης μαγνητικών ταινιών και φαξ,

β) Εντολές πληρωμών - μεταφορές εμβασμάτων,

γ) Ενεχυροδανειστήρια,

δ) Εξερχόμενες τηλεπωλήσεις,

ε) Εισερχόμενες τηλεπωλήσεις,

στ) Υπηρεσίες διάθεσης εισιτηρίων (ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλοι άμεσοι Έμποροι που δεν κατατάσσονται αλλού),

ζ) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — μη αυτόματες εκταμιεύσεις μετρητών,

η) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — αυτοματοποιημένες εκταμιεύσεις μετρητών,

θ) Πληρωμές δανείου, ιδρύματα,

ι) Μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — συνάλλαγμα, εντολές πληρωμής (όχι τραπεζικά εμβάσματα), προσωρινοί τίτλοι και ταξιδιωτικές επιταγές,

ια) Έμποροι — χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εμπορεύματα, ομόλογα,

ιβ) Χρονομεριστικές μισθώσεις,

ιγ) Υπηρεσίες γνωριμιών και συνοδείας,

ιδ) Υπηρεσίες και λέσχες αγορών,

ιε) Υπηρεσίες έκδοσης αναφορών πιστοληπτικής ικανότητας καταναλωτών,

ιστ) Πρακτορεία εύρεσης εργασίας και υπηρεσίες προσωρινής βοήθειας,

ιζ) Στοιχηματισμό (συμπεριλαμβανομένων λαχείων, τυχερών παιχνιδιών καζίνο, στοιχημάτων εκτός αγωνιστικού χώρου και λαχνών).

Επιπρόσθετοι όροι

Οι προμηθευτές αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα διαβιβάζονται στη Satispay προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία των συναλλαγών τους. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Satispay σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

Trustly

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι (μόλις τα χρήματα διακανονιστούν στον λογαριασμό Προμηθευτή)

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Ναι

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 EUR ανά συναλλαγή. (Σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται από την τράπεζα του πελάτη)

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται από την τράπεζα του πελάτη

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως των απαγορευμένων αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται στη Συμφωνία: Bitcoin

Επιπρόσθετοι όροι

(1) Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Trustly παρουσιάζονται με τρόπο ελκυστικό και κατάλληλο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις σχετικά με την παρουσίαση των υπηρεσιών, όπως ορίζεται στη διεύθυνση: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (α) η υπηρεσία Trustly εξαρτάται από τη λειτουργικότητα συστημάτων τρίτων μερών, κυρίως τραπεζών, και η Trustly δεν εγγυάται τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας της σε περίπτωση αποτυχίας, δυσλειτουργίας ή τροποποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε τέτοια συστήματα τρίτων μερών ή σχετίζονται με αυτά, (β) οι ταχύτητες συναλλαγής ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά όποτε οι όγκοι των συναλλαγών μεταβάλλονται ή αυξάνονται αισθητά ή κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της υπηρεσίας Trustly και (γ) η PayPal και η Trustly δεν ευθύνονται για απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε υποβάθμιση της λειτουργικότητας συστημάτων τρίτων μερών, όπως περιγράφεται στην υποενότητα (α) στο παρόν έγγραφο, ή που παρατηρείται κατά τη διάρκεια αισθητών μεταβολών στον όγκο των συναλλαγών ή κατά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των υπηρεσιών της Trustly, όπως περιγράφεται στην υποενότητα (β) στο παρόν έγγραφο.

Trustpay

Τύπος πληρωμής

Τραπεζική μεταφορά σε πραγματικό χρόνο

Το Trustpay αποτελεί μια μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων. Οι παραλήπτες μπορούν να λαμβάνουν επιβεβαίωση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης

Όχι

Εγγύηση πληρωμής

Όχι

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Δεν διατίθεται

Ελάχιστο ποσό συναλλαγής

0,01 EUR ανά συναλλαγή

Μέγιστο ποσό συναλλαγής

Δεν διατίθεται

Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες

Επιπροσθέτως οποιωνδήποτε απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών που ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας χρήστη: όπλα ή συναφή είδη (π.χ. όπλα, μέρη όπλων, πυρομαχικά, μαχαίρια), χρηματοοικονομικά προϊόντα παρόμοια με συστήματα Ponzi, παράνομα ναρκωτικά και σύνεργα, online έμποροι αντικών και πωλητές ιστορικών αντιγράφων.

Επιπρόσθετοι όροι

 1. Θα επιτρέψετε στην PayPal να έχει πρόσβαση στον ιστότοπό σας μέσω μη αυτόματης παρατήρησης, προγραμμάτων αυτόματης ανίχνευσης ιστού ή άλλων αυτόματων τεχνικών αναζήτησης, ούτως ώστε να επιβεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου. Ωστόσο, η PayPal δεν υποχρεούται να παρακολουθεί την ακρίβεια του ιστοτόπου σας.
 2. Η τυπική Συμφωνία προμηθευτή πρέπει να περιέχει διατάξεις για την καταγγελία της σύμβασης, με άμεση ισχύ, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν παραδώσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν, απορρίπτει αδικαιολόγητα παράπονα για αγαθά ή υπηρεσίες ή αρνείται αδικαιολόγητα να επιτρέψει την παράδοση αγαθών.
 3. Η υπηρεσία TrustPay μπορεί να τερματιστεί χωρίς λόγο, κατόπιν περιόδου προειδοποίησης τριών (3) εβδομάδων.
 4. Θα συνεργάζεστε ανά πάσα στιγμή με την PayPal για τη διερεύνηση τυχόν ύποπτων, δόλιων ή ακατάλληλων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε ατόμου που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία TrustPay.
 5. Πρέπει να γνωστοποιούνται με σαφήνεια στον ιστότοπό σας τα εξής:
  1. τα δεδομένα αναγνώρισης του προμηθευτή σας,
  2. πλήρεις προδιαγραφές των προσφερόμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής τους και του νομίσματος εκκαθάρισης,
  3. η περιγραφή της διαδικασίας υποβολής παραπόνων και της επιστροφής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών,
  4. η μέθοδος επιστροφής χρημάτων (επιστροφής) πληρωμών που ελήφθησαν από τους Πελάτες του Προμηθευτή,
  5. στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών,
  6. περιορισμοί στην εξαγωγή, εφόσον υπάρχουν, που επιβάλλονται στα προσφερόμενα αγαθά και
  7. η μέθοδος παράδοσης των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών
 6. Εγγυάστε ότι τόσο εσείς όσο και οι διευθυντές και οι πραγματικοί δικαιούχοι σας δεν υπόκεισθε στον ενοποιημένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις στην ΕΕ, ο οποίος έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
 7. Η TrustPay δικαιούται να μην πιστώνει ή να μην μεταφέρει χρήματα στην PayPal για λογαριασμό σας, εάν: (1) τα δεδομένα σχετικά με τον πληρωτή δεν είναι σαφή, κατανοητά και αρκετά συγκεκριμένα, (2) η συναλλαγή αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία ή (3) υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι η σχετική συναλλαγή συνδέεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
WeChat Pay
Τύπος πληρωμής

Ψηφιακό πορτοφόλι

Το WeChat Pay είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους Πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο WeChat Pay.

Κίνδυνος αντιστροφής χρέωσης Όχι
Εγγύηση πληρωμής Όχι
Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων Ναι
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής 0,10 RMB ανά συναλλαγή
Μέγιστο ποσό συναλλαγής 10.000,00 USD/συναλλαγή, 20.000,00 USD/ημέρα/Πελάτη, 50.000,00 USD/έτος/Πελάτη
Συγκεκριμένα απαγορευμένα αγαθά και υπηρεσίες Δείτε τους επιπρόσθετους όρους
Επιπρόσθετοι όροι
 1. Θα διασφαλίσετε ότι το WeChat Pay θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα παρακάτω αγαθά:

α) Είδη ένδυσης/αξεσουάρ/τσάντες,

β) Δώρα/λουλούδια/σουβενίρ,

γ) Εξοπλισμό εξωτερικών χώρων/αθλητικό εξοπλισμό/εξοπλισμό γυμναστικής/ασφάλεια και προστασία,

δ) Μουσικά όργανα,

ε) Ρολόγια χειρός/ρολόγια/γυαλιά οράσεως/καλλωπιστικούς φακούς επαφής,

στ) Κοσμήματα/αξεσουάρ,

ζ) Είδη οικιακής επίπλωσης/οικοδομικά υλικά/διακοσμητικά είδη/υφάσματα,

η) Τρόφιμα,

θ) Προϊόντα/Συμπληρώματα υγειονομικής περίθαλψης,

ι) Οικιακές συσκευές,

ια) Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και αντισύλληψης,

ιβ) Προϊόντα μακιγιάζ/φροντίδας του δέρματος/προσωπικής φροντίδας,

ιγ) Χειροτεχνίες/αγγειοπλαστική/διακόσμηση εσωτερικών χώρων,

ιδ) Αυτοκίνητο/μοτοσικλέτα/ποδήλατο/αξεσουάρ/μετασκευασμένα οχήματα,

ιε) Ψηφιακά προϊόντα,

ιστ) Εξοπλισμός γραφείου,

ιζ) Προϊόντα εγκυμοσύνης και βρεφικά προϊόντα/παιδικά παιχνίδια,

ιη) Καταστήματα (ηλεκτρονικά) με είδη εγκυμοσύνης και βρεφικά είδη,

ιθ) Βιβλία/προϊόντα ήχου/γραφική ύλη ή

κ) Τροφές ζώων συντροφιάς

 1. Πρέπει να προβάλετε το λογότυπο «WeChat», σε συνάρτηση με τη χρήση των Υπηρεσιών τοπικών μεθόδων πληρωμής (Local Payment Methods - LPM) της Κίνας, στην επίσημη ιστοσελίδα σας.
 2. Δεν θα επιβαρύνετε τους Πελάτες με τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις, ούτε θα παρέχετε υπηρεσίες κατώτερης ποιότητας όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί το WeChat Pay ως μέθοδο πληρωμής.
 3. Πρέπει να διατηρείτε τις αρχικές αποδείξεις και τα σχετικά αρχεία των Συναλλαγών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της Συναλλαγής.
 4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η υπηρεσία WeChat Pay θα τερματιστεί και θα αναλάβετε κάθε ευθύνη αν:
 1. λειτουργήσετε κατά παράβαση των σχετικών κανόνων και αρνηθείτε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες μετά από σχετικό αίτημα,
 2. διαπράξετε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει το συμφέρον του WeChat Pay ή
 3. εμπλακείτε σε γεγονότα που ενέχουν κινδύνους ή παράτυπες συναλλαγές, κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια του WeChat Pay.