>> Xem tất cả các Thỏa thuận

Điều khoản phương thức thanh toán thay thế của PayPal

Cập nhật lần gần đây nhất: Ngày 19 tháng 3 năm 2020

In

 

Các Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn và PayPal Pte. Ltd., một công ty Singapore và sẽ chi phối việc bạn sử dụng các Dịch vụ PayPal. ("PayPal" hoặc "chúng tôi").

1. Giới thiệu các điều khoản

Các Điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ chức năng APM nào của chúng tôi.

Để tham khảo:

 • Chức năng APM là chức năng do chúng tôi cung cấp, nếu được tích hợp vào công cụ thanh toán trực tuyến của bạn, sẽ cho phép khách hàng của bạn lựa chọn và sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán thay thế (APM) nào (chúng tôi có thể cho phép tùy từng thời điểm) để thanh toán cho bạn; và
 • phương thức thanh toán thay thế (APM) là bất kỳ phương thức thanh toán nào được liệt kê trong Phụ lục 1 mà chúng tôi có thể cho phép bất kỳ ai không có Tài khoản gửi thanh toán đến Tài khoản doanh nghiệp của bạn theo các Điều khoản này.

Các Điều khoản này được bổ sung vào Thỏa thuận người dùng PayPal và các chính sách kết hợp khác, gồm Chính sách sử dụng được chấp nhận và Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho quốc gia mà bạn đăng ký làm nơi cư trú với PayPal. Các từ viết hoa không được định nghĩa trong các Điều khoản này được định nghĩa trong Thỏa thuận người dùng đó. Các Điều khoản này và Thỏa thuận người dùng nên được hiểu là một thể nhất quán nhất có thể. Khi phát sinh mâu thuẫn về cách hiểu, những Điều khoản này sẽ được ưu tiên so với Thỏa thuận người dùng trong phạm vi mâu thuẫn.

Chức năng APM của chúng tôi và các Dịch vụ được định nghĩa trong Thỏa thuận người dùng, được đọc cùng với các Điều khoản này.

2. Chấp nhận các Điều khoản này

Bạn đồng ý với các Điều khoản này bằng cách tích hợp chức năng APM của chúng tôi vào công cụ thanh toán/nền tảng trực tuyến của bạn.

Nếu bạn tích hợp chức năng APM của chúng tôi cho Tài khoản của cá nhân hoặc pháp nhân khác:

 • bạn xác nhận rằng bạn đã được cá nhân hoặc pháp nhân đó cho phép ràng buộc họ về mặt pháp lý đối với các Điều khoản này và hành động thay mặt họ; và
 • người khác hoặc pháp nhân sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản này thay vì bạn.

3. Sử dụng chức năng APM

Khi bạn tích hợp chức năng APM của chúng tôi vào công cụ thanh toán trực tuyến của mình, chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cho phép mọi người sử dụng APM để thanh toán cho bạn.

Phụ lục 1 của các Điều khoản này liệt kê từng APM mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của bạn tùy từng thời điểm và các điều khoản khác liên quan đến việc bạn nhận thanh toán từ khách hàng bằng cách sử dụng APM đó. Bạn luôn phải tuân thủ các điều khoản đó.

Khi người trả tiền không sử dụng Tài khoản PayPal để gửi thanh toán qua APM, bạn không được sử dụng PayPal để chủ động hoàn trả các khoản thanh toán qua APM, trừ khi được nêu rõ trong Phụ lục 1 của các Điều khoản này.

Bạn không được nhận các khoản thanh toán qua APM bằng các loại tiền khác với các loại tiền được nêu cho APM trong Phụ lục 1 của các Điều khoản này.

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng APM của chúng tôi với Tài khoản doanh nghiệp chứ không phải với Tài khoản cá nhân.

Không tính thêm Phí giao dịch quốc tế dựa trên tỷ lệ cho bất kỳ giao dịch APM nào.

4. Trách nhiệm của bạn với chúng tôi

Chúng tôi có thể đối xử với các nhà cung cấp APM và các cổng xử lý thanh toán giúp chúng tôi cho phép bạn nhận thanh toán APM giống như cách chúng tôi đối xử với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua ngân hàng/thẻ và/hoặc cổng xử lý thanh toán khác theo Thỏa thuận người dùng.

Các khoản thanh toán qua APM có nguy cơ bị đảo ngược bởi nhà cung cấp APM, trừ khi có quy định khác trong Phụ lục 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chúng tôi liên quan đến các khoản đảo ngược này cũng giống như các nghĩa vụ mà bạn có đối với chúng tôi liên quên đến các khoản Đảo ngược và/hoặc Yêu cầu bồi hoàn theo Thỏa thuận người dùng. Nhà cung cấp APM có thể tác động đến việc đảo ngược khoản thanh toán APM giống như ngân hàng của người trả tiền có thể tác động đến khoản Đảo ngược và/hoặc công ty thẻ của người trả tiền có thể tác động đến Yêu cầu bồi hoàn.

Sau khi chấm dứt các Điều khoản này, bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm với chúng tôi theo các Điều khoản về việc nhà cung cấp APM đảo ngược các khoản thanh toán APM và tất cả các nghĩa vụ nợ còn tồn tại phát sinh từ việc bạn sử dụng chức năng APM trước khi chấm dứt.

5. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có thể thêm vào hoặc loại bỏ một số tên ra khỏi danh sách các nhà cung cấp APM/các APM ở phần Phụ lục 1 của các Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Mặt khác, chúng tôi có thể sửa đổi, xóa hoặc thêm vào các Điều khoản này phù hợp với quy trình thay đổi được quy định trong Thỏa thuận người dùng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này.

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách xóa chức năng APM của chúng tôi khỏi công cụ thanh toán trực tuyến của bạn và làm theo bất kỳ bước tích hợp liên quan nào khác mà PayPal có thể cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm. Như vậy, bạn có thể ngừng việc cho phép khách hàng của mình sử dụng một APM để thanh toán cho bạn, nhưng Tài khoản của bạn vẫn tồn tại và Thỏa thuận người dùng vẫn có hiệu lực.

Chúng tôi có thể chấm dứt, hủy bỏ hoặc tạm dừng cung cấp Dịch vụ liên quan đến chức năng APM và/hoặc các APM mà không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn vào bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do nào và (nếu có thể) trước đó sẽ có thông báo hợp lý.

Những Điều khoản này vẫn tồn tại sau khi chấm dứt đến mức độ và trong thời gian mà chúng cần để: (i) giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng chức năng APM trước khi chấm dứt; và/hoặc (ii) tuân thủ luật và quy định hiện hành.

 

Phụ lục 1

Các APM

Bancontact

Loại thanh toán

Thẻ ghi nợ

Bancontact là một Phương thức thanh toán bằng thẻ ghi nợ do một tổ chức tín dụng được ủy quyền phát hành. Với phương thức này, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho hàng hóa và dịch vụ từ tài khoản ngân hàng của họ.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

BLIK

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

BLIK là một phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

0,01 PLN cho mỗi Giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

10.000,00 PLN cho mỗi Giao dịch

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Bạn phải cho hiển thị nổi bật trên trang web hoặc thiết bị của bạn, nếu có, tên BLIK hoặc Nhãn hiệu phù hợp với BLIK Brand Book.

EPS

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

EPS là một phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận thời gian thực của giao dịch. EPS được hỗ trợ bởi các ngân hàng tham gia EPS.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được gắn cờ là hoàn tất hoặc thành công (bất kỳ trường hợp nào được áp dụng) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và tiền không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận Người dùng và việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Bạn cần báo cáo ngay mọi sự cố yêu cầu xác nhận độ tin cậy với dịch vụ Đảm bảo thanh toán EPS cho PayPal.

Tiếng Phần Lan (Verkkopankki)

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến Phần Lan là một Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

0,65 EUR cho mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

20.000,00 EUR cho mỗi giao dịch

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm đã nêu trong Thỏa thuận: hoạt động cờ bạc bất hợp pháp; mại dâm; hàng giả; vi phạm bản quyền sản phẩm; bán hoặc phân phối bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá hoặc khiêu dâm hoặc mô tả hành vi bạo lực nghiêm trọng; Ngân hàng Nordea không cho phép nạp ví hoặc các sản phẩm trả trước

Điều khoản bổ sung

1. Bạn phải cung cấp tất cả các dữ liệu cần thiết theo các bản đặc tả do PayPal cung cấp. Việc không tuân thủ các đặc tả phân phối dữ liệu có thể dẫn đến chậm trễ, tạm dừng hoặc hủy bỏ việc xử lý bán hàng bị ảnh hưởng.

2. Bạn phải bồi thường cho PayPal các khoản chi phí hợp lý phát sinh khi tranh chấp xảy ra liên quan đến Giao dịch nếu PayPal tích cực tham gia vào việc hòa giải hoặc kiện tụng tương tự khác giữa Khách hàng và Bạn.

3. Hạn mức trách nhiệm pháp lý cao nhất là số tiền được lập hóa đơn bán hàng (bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn cho Khách hàng) mà các khoản bồi thường trực tiếp liên quan đến hoặc 1000 EUR, tùy theo số tiền nào thấp hơn. Tuy nhiên, tổng trách nhiệm pháp lý chung không vượt quá 5000 EUR. Những giới hạn này không áp dụng nếu thiệt hại đã xảy ra do hành động cố ý hoặc sơ suất chung.

Giropay

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

Giropay là phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận thời gian thực của giao dịch.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được gắn cờ là hoàn tất hoặc thành công (bất kỳ trường hợp nào được áp dụng) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và tiền không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận Người dùng và việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận người dùng:

Các công cụ thanh toán (tiền mặt, tiết kiệm, tiền điện tử, các loại tiền tệ gồm tiền ảo như bitcoin, cũng như séc) đến mức bạn không thể xác định người nhận công cụ thanh toán, ngoại trừ phiếu mua hàng hoặc các sản phẩm giá trị được tích trữ.

Điều khoản bổ sung

 1. Giropay giới hạn những khách hàng truy cập vào tài khoản tương thích với ngân hàng trực tuyến được mở tại một tổ chức tín dụng được cấp phép có trụ sở tại Đức. PayPal không đảm bảo rằng mọi tài khoản ngân hàng Đức đều có thể tương thích với Giropay.
 2. Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện theo Luật và Quy định của giropay, bao gồm việc giới hạn sử dụng logo giropay ở khu vực Châu Âu.
 3. Khi sử dụng giropay làm phương thức thanh toán, bạn không được yêu cầu bất kỳ dữ liệu khách hàng nào, đặc biệt là dữ liệu cá nhân như IBAN hoặc tên.
 4. Giới hạn của Bảo đảm thanh toán giropay là 10.000 EUR mỗi giao dịch.
 5. Bạn sẽ báo cáo mọi sự kiện cần tới Đảm bảo thanh toán của Giropay cho PayPal mà không bị chậm trễ.
 6. Đảm bảo thanh toán giropay sẽ hết hạn sau 6 tuần kể từ khi biên lai của giao dịch đó được đánh dấu là hoàn thành hoặc thành công, tùy điều kiện nào được áp dụng, trừ khi bạn đã báo cáo một khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn 6 tuần này.

iDEAL

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

iDEAL là một phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận thời gian thực của giao dịch. iDEAL chỉ được phép dùng bởi những khách hàng đã phát hành tài khoản ngân hàng trực tuyến tương thích với iDEAL ở một ngân hàng có trụ sở tại Hà Lan.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh Thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được gắn cờ là hoàn tất hoặc thành công (bất kỳ trường hợp nào được áp dụng) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và tiền không thể bị thu hồi, tùy theo các điều khoản này và Thỏa thuận Người dùng và việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

 1. Bạn phải cung cấp cho khách hàng thông tin về thủ tục khiếu nại trên trang web.
 2. Bạn không được phép cung cấp Phương thức thanh toán iDEAL thông qua các dịch vụ liên kết email trừ khi bạn có được sự cho phép trước bằng văn bản của PayPal. Liên kết thanh toán iDEAL là một URL dẫn đến trang thanh toán của bạn mà khách hàng có thể thực hiện giao dịch iDEAL.
 3. Bạn phải hỗ trợ cho những yêu cầu về thông tin trong tình huống cụ thể cần điều tra thêm liên quan tới phương thức thanh toán iDEAL khi PayPal hoặc bạn được thông báo.
 4. Bạn có thể truy cập Hướng dẫn tích hợp người bán iDEAL tại đây: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng iDEAL, bao gồm cả việc sử dụng logo iDEAL theo mô tả tại www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Bạn phải báo cáo ngay những trường hợp cần cam kết của Bảo đảm thanh toán iDEAL với PayPal.
 6. Khi PayPal cho rằng bạn có rủi ro cao, PayPal có quyền yêu cầu bạn thực hiện Quy trình đăng ký khách hàng để ghi lại ít nhất các dữ liệu sau đây liên quan đến Khách hàng:

a) Tên và địa chỉ email;

b) Số và tên của tài khoản ngân hàng đang được sử dụng để mua hàng thông qua Phương thức Thanh toán iDEAL;

c) Thông tin bổ sung để xác minh trong bước 2 và giám sát các Giao dịch, ví dụ:

i. Địa chỉ IP

ii. Vân tay trên trình duyệt

iii. Số di động

Multibanco

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

Multibanco là một Phương thức thanh toán bị giới hạn đối với khách hàng ở Bồ Đào Nha cung cấp hai phương thức thanh toán thay thế: Một là chuyển khoản ngân hàng qua cổng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng, phương thức còn lại là thanh toán bằng tiền mặt tại ATM của các chi nhánh ngân hàng khác nhau ở Bồ Đào Nha.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Không áp dụng

Giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

99.999,99 EUR cho mỗi Giao dịch

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

MyBank

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

MyBank là một Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Để tránh nghi ngờ và ngoài bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm nào được quy định trong Thỏa thuận người dùng: Các hoạt động có thể bị trừng phạt là các hoạt động gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, ấu dâm, khiêu dâm, vi phạm các tác phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phương tiện thanh toán, không tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, hệ thống xử lý dữ liệu tự động, hành vi rửa tiền, không tuân thủ liên quan đến đánh bạc và cá cược, đua ngựa, xổ số và các điều khoản liên quan đến điều kiện thực hiện các ngành nghề được kiểm soát.

Điều khoản bổ sung

Bạn không được phép sử dụng Logo của MyBank và các quyền sở hữu trí tuệ khác ngoại trừ các quyền được cho phép đối với các dịch vụ phương thức thanh toán thay thế này. Đối với bất kỳ việc sử dụng nào khác, vui lòng tuân thủ theo Hướng dẫn quy chuẩn dành cho doanh nghiệp của MyBank tại trang web https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Nếu bạn cố gắng sử dụng Logo của MyBank theo cách thức không được phép, không đúng mục đích hoặc mâu thuẫn đáng kể với những yêu cầu này, chúng tôi có quyền thu hồi dịch vụ của mình.

PayU

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

PayU là một Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê trong Thỏa thuận: Thuốc theo toa, dược phẩm và thực phẩm bổ sung không được phép bán; ma túy, chất gây say, bao gồm thuốc "lắc", cũng như trang thiết bị và công nghệ được sử dụng để canh tác, sản xuất, mua bán, v.v. các sản phẩm đó; hoạt động cờ bạc bất hợp pháp; vũ khí, đạn dược và súng phóng hơi cay; dịch vụ trực tuyến có nội dung khiêu dâm, ví dụ: phòng trò chuyện, máy quay video, phim VOD; các sản phẩm và dịch vụ tài chính nếu được cung cấp như một phần của hoạt động không được giám sát bởi cơ quan giám sát tài chính có thẩm quyền; phần mềm độc hại, ví dụ: rogueware, virus, v.v.; các đảng phái chính trị và các trang web liên quan được sử dụng để hỗ trợ cho các chính đảng đó hoặc thu tiền cho các hoạt động chính trị; gọi vốn cộng đồng; cơ quan trung gian chấp nhận thanh toán thay mặt cho nhiều người nhận không có thẩm quyền pháp lý hoặc không đáp ứng các yêu cầu của các hiệp hội thẻ/cơ quan trung gian

Điều khoản bổ sung

1. Bạn phải đảm bảo rằng Khách hàng được thông báo rõ ràng, dễ nhận biết và dễ dàng truy cập vào các giao dịch được thực hiện qua Phương thức thanh toán PayU là không thể thu hồi được.

2. PayPal và PayU không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào do chi tiết về ngân hàng không chính xác nếu bạn chưa bảo đảm là chỉ gửi đi những chi tiết chính xác về ngân hàng.

3. Người bán sử dụng Phương thức thanh toán PayU sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các Giao dịch trái phép hoặc gian lận được thực hiện bằng Phương thức thanh toán.

4. Bạn phải đảm bảo rằng:

a) mọi thông tin nhận dạng của Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực có thể được dùng để đặt hàng sẽ không được lưu trữ bằng phương thức điện tử hoặc viết ra theo hình thức khác;

b) trong quá trình nhập thông tin nhận dạng của Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực có thể được sử dụng để đặt hàng, các bên thứ ba sẽ không được lấy những dữ liệu đó.

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin nhận dạng Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực cho bên thứ ba.

POLi

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

POLi là một phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực. POLi bị giới hạn đối với khách hàng đang nắm giữ tài khoản với tổ chức ngân hàng tại Úc và New Zealand. PayPal không đảm bảo rằng tất cả các tài khoản ngân hàng New Zealand hoặc Úc đều có khả năng tương thích với POLi.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Không

Giao dịch tối thiểu

1,00 AUD/NZD mỗi Giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

10.000,00 AUD/NZD mỗi Giao dịch

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm nêu trong Thỏa thuận người dùng: hoạt động cờ bạc.

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

Przelewy24 (P24)

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

Przelewy24 là một Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

0,05 PLN cho mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Mỗi giao dịch được liên kết với một mã số giao dịch duy nhất và các thông tin khác ("Chi tiết giao dịch") để thuận tiện cho việc truy vấn hoặc khiếu nại có thể xảy ra. Bạn phải lưu Chi tiết giao dịch một cách an toàn. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến giao dịch được thực hiện không chính xác sẽ được gửi trực tiếp đến PayPal, sau đó PayPal sẽ chuyển tiếp vấn đề này đến Chương trình thanh toán Pzrelewy24 để điều tra. Liên quan đến các khiếu nại như vậy, bạn phải cung cấp các thông tin sau:

a) Địa chỉ email;

b) Mã số giao dịch;

c) Số tiền giao dịch;

d) Tên đầy đủ của chủ tài khoản ngân hàng có Số tiền giao dịch đã được

chuyển khoản;

e) Tên của ngân hàng có tài khoản mà số tiền giao dịch đã được chuyển khoản đi hoặc

ngân hàng mà giao dịch này đã được chuyển khoản đến, nếu có;

f) Ngày giao dịch; và

g) Trong trường hợp thanh toán từ thẻ: tên của thẻ;

h) Trong trường hợp thanh toán qua SMS: số điện thoại di động của Khách hàng.

4. Bất kể những nội dung ở trên, mọi khiếu nại liên quan đến giao dịch được thực hiện trước thời điểm khiếu nại từ 90 ngày trở lên

khiếu nại có thể bị Chương trình thanh toán Przelewy24 từ chối xem xét.

SOFORT

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thì

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung là một Phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Không có gì khác ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

Trustly

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng tức thời

Rủi ro bồi hoàn

Không (một khi tiền được thanh toán vào tài khoản Người bán)

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Giao dịch tối thiểu

0,01 EUR cho mỗi giao dịch. (Tùy thuộc vào điều kiện do ngân hàng của Khách hàng áp dụng)

Số tiền giao dịch tối đa

Tùy thuộc vào điều kiện do ngân hàng của Khách hàng áp dụng

Những hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Ngoài những hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê trong Thỏa thuận: Bitcoin

Điều khoản bổ sung

(1) Bạn phải đảm bảo (các) biểu trưng và nhãn hiệu của Trustly được hiển thị và trình bày một cách lôi cuốn và phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu trình bày dịch vụ hiện hành như được nêu tại: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Dịch vụ của Trustly phụ thuộc vào chức năng của các hệ thống bên thứ ba, chủ yếu là các ngân hàng, và Trustly không đảm bảo chức năng dịch vụ của mình trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố, hỏng hóc hoặc điều chỉnh nào trong hoặc liên quan đến các hệ thống bên thứ ba này; (b) Tốc độ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bất lợi vào những thời điểm khi khối lượng giao dịch tăng bất thường hay lúc cao điểm, hoặc trong quá trình bảo trì dịch vụ của Trustly theo kế hoạch; và (c) PayPal và Trustly không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chức năng của hệ thống bên thứ ba bị xuống cấp như được mô tả trong phần phụ mục (a) trong tài liệu này, hoặc trong thời gian cao điểm về khối lượng giao dịch hoặc bảo trì dịch vụ của Trustly theo kế hoạch như được mô tả trong phần phụ mục (b) của tài liệu này.