>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Oznámenie týkajúce sa zákona FATCA a zákona CRS

 

Stiahnuť PDF

Oznámenie týkajúce sa zákona FATCA a zákona CRS

Na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o americkom zákone o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (ďalej len „zákon FATCA“) a luxemburského zákona z 18. decembra 2015 o spoločných štandardoch oznamovania (CRS) v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „zákon CRS“), ktoré boli prijaté, aby implementovali dohodu medzi vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“) a Luxemburska o dodržiavaní medzinárodných daňových predpisov a smernicu EÚ upravujúcu povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (2014/107/EÚ) (v tomto poradí), vás týmto ako prevádzkovateľ informujeme o tom, že sa budú zhromažďovať tieto údaje, ku ktorých výmene alebo inému spracovaniu môže dôjsť na účely vyššie uvedených zákonov (za predpokladu, že platia) a v súlade s nimi: 

  • vaše meno;
  • vaša adresa;
  • vaša krajina (alebo krajiny) (predpokladaného) daňového domicilu;
  • vaše daňové identifikačné číslo/a vydané v krajine alebo krajinách daňového domicilu a prípadne vaše daňové identifikačné číslo v USA (U.S. TIN);
  • miesto a dátum vášho narodenia;
  • číslo vášho účtu (alebo číslo náhradného účtu identifikujúce vami držané finančné prostriedky);
  • zostatok na účte alebo hodnota účtu k 31. decembru v každom roku, počas ktorého bol účet využívaný.

Ak ste označeným subjektom USA („specified U.S. person“) podľa zákona FATCA a/alebo osobou podliehajúcou oznamovacej povinnosti podľa zákona CRS a ak zo zákona FATCA a zákona CRS vyplývajú povinnosti pre spoločnosť PayPal (v oboch prípadoch v roli „Majiteľa účtu podliehajúceho oznamovacej povinnostiׂ“), poskytne spoločnosť PayPal, ktorá je podľa týchto zákonov oznamujúcou finančnou inštitúciou, tieto informácie automaticky luxemburským daňovým úradom. Ak sa na daný prípad vzťahuje zákon FATCA, poskytnú luxemburské daňové úrady tieto informácie daňovému úradu Ministerstva financií USA a/alebo ak sa naň vzťahuje zákon CRS, poskytnú ich príslušnému úradu alebo úradom v krajine alebo krajinách vášho daňového domicilu, ktoré sú podľa zákona CRS zúčastnenými jurisdikciami. 

Informácie uvedené vyššie budú poskytnuté luxemburským daňovým úradom za každý kalendárny rok, počas ktorého ste boli alebo ste sa stali majiteľom účtu podliehajúcemu oznamovacej povinnosti (najneskôr 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka). Tieto údaje budeme následne naďalej spracovávať, kým to bude potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané.

Na základe zákona FATCA a zákona CRS vám vzniká povinnosť poskytnúť prípadné ďalšie informácie, ktoré môžeme priebežne vyžadovať pri uplatňovaní týchto zákonov. Ak nám tieto informácie neposkytnete včas, môže nám vzniknúť povinnosť poskytnúť vaše údaje luxemburským daňovým úradom, ktoré následne tieto údaje poskytnú úradom uvedeným vyššie. Máte právo na prístup k informáciám, ktoré boli poskytnuté luxemburským daňovým úradom, a prípadne aj právo na ich opravu. Pri výkone týchto práv by ste mali postupovať v súlade s časťou 11 pravidiel ochrany osobných údajov.

Odkazy na zákon FATCA a na zákon CRS zahŕňajú odkazy na všetky pravidlá vychádzajúce z dohôd týkajúcich sa spoločných štandardov oznamovania, ktoré sa môžu na tieto prípady vzťahovať podľa platného luxemburského práva, ako aj na ďalšiu legislatívu, ktorá môže tieto pravidlá, zákony a dohody upravovať alebo nahradzovať.