PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Licenčná zmluva pre mobilnú aplikáciu PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 25. februára 2013

Stiahnuť PDF

Používaním tejto mobilnej aplikácie PayPal (ďalej len „Aplikácia“) súhlasíte s tým, že budete viazaný touto Licenčnou zmluvou pre mobilnú aplikáciu PayPal (ďalej len „Licenčná zmluva“).

Je to zmluva len medzi vami a spoločnosťou PayPal.

Spoločnosť PayPal je zodpovedná za túto Aplikáciu a za jej obsah.

Niektoré funkcie tejto Aplikácie môžu vyžadovať, aby ste boli používateľom služby PayPal alebo, aby ste poskytli svoje osobné údaje.

Používanie takých funkcií a tejto Aplikácie upravujú pravidlá ochrany osobných údajovZmluva s používateľom, ktoré nájdete na www.paypal.com.


Zmluvné strany

Zmluvná strana a prevádzkovateľ je spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko. („PayPal“)


Odinštalovať

Ak chcete túto Aplikáciu odinštalovať, použite správcu aplikácií na svojom zariadení alebo iný spôsob uvedený v používateľskej príručke vášho zariadenia.
Používanie aplikácie.

Spoločnosť PayPal vám udeľuje právo na používanie tejto Aplikácie iba na osobné účely na mobilnom zariadení, ktoré je vo vašom vlastníctve alebo držbe v súlade s podmienkami používania, ktoré si vyžaduje osoba prevádzkujúca obchod s aplikáciami, odkiaľ ste túto Aplikáciu stiahli.

Nie je povolené meniť, kopírovať, uverejňovať, predávať ani nijak inak komercializovať túto Aplikáciu ani žiadne informácie či softvér s ňou spojené, ani poskytovať licencie na jej používanie. Ste povinní pravidelne kontrolovať a aktualizovať softvér tejto Aplikácie (v prípade, že sú aktualizácie k dispozícii).

Aplikáciu nie je povolené prenajímať, či inak prevádzať práva k nej.

Nie je povolené používať túto Aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý by mohol nejako poškodzovať akúkoľvek stránku spoločnosti PayPal alebo zasahovať do používania akýchkoľvek webových stránok spoločnosti PayPal akoukoľvek osobou.

Aplikáciu musíte používať v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Pri používanie tejto Aplikácie musíte dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretích strán (napríklad zmluvné podmienky poskytovateľa bezdrôtových dátových služieb alebo iných služieb poskytovaných tretími stranami, ktoré využívate pri používaní tejto Aplikácie).

V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Licenčnej zmluvy zaniká s okamžitou platnosťou vaše právo na používanie tejto Aplikácie. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na zablokovanie prístupu k tejto Aplikácii alebo používania tejto Aplikácie.

Poskytovateľovi vášho mobilného operačného systému nevznikajú žiadne záväzky na poskytovanie akýchkoľvek služieb údržby a podpory vo vzťahu k tejto Aplikácii.


Duševné vlastníctvo

Spoločnosť PayPal je majiteľom alebo poskytovateľom licencie všetkých práv, nárokov a vzťahov k tejto Aplikácii a v súvislosti s ňou vrátane všetkých patentových a autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok či práv podľa právnych predpisov týkajúcich sa nekalej súťaže a všetkých ostatných majetkových práv, vrátane všetkých ich prihlášok, obnovení a rozšírení.

Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb spomenuté v tejto Aplikácii môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.
Aplikáciu nie je povolené meniť, prispôsobovať, prekladať, pripravovať z nej odvodené diela, dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať z nej odvodiť jej zdrojový kód, ani odstraňovať, schovávať ani pozmeňovať oznámenie o autorskom práve, ochranných známkach alebo iných majetkových právach spoločnosti PayPal, ktoré sú spojené s touto Aplikáciou, v nej obsiahnuté alebo prístupné prostredníctvom tejto Aplikácie.


Vylúčenie zodpovednosti v prípade záruk


Táto Aplikácia a služba alebo služby prístupné prostredníctvom nej sa poskytujú „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“.

Spoločnosť PayPal výslovne v plnom rozsahu, ktorý umožňuje právny predpis, odmieta všetky priame, konkludentné a zákonné záruky, vrátane najmä záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania majetkových práv a akékoľvek záruky týkajúce sa bezpečnosti, spoľahlivosti, aktuálnosti a výkonnosti tejto Aplikácie.

Túto Aplikáciu sťahujete a používate podľa svojho vlastného uváženia a na svoje vlastné riziko a ste výlučne zodpovedný za všetku škodu, ktorá vám vznikne na vašom hardvérovom zariadení alebo zariadeniach alebo za stratu údajov v dôsledku stiahnutia alebo používania tejto Aplikácie.


Obmedzenie zodpovednosti

Ak nie je v tejto Licenčnej zmluve uvedené inak, spoločnosť PayPal nie je voči vám zodpovedná za žiadnu ujmu spôsobenú v dôsledku akéhokoľvek používania alebo nesprávneho používania tejto Aplikácie.

Tieto obmedzenia zodpovednosti: a) zahŕňajú náhradu priamej, nepriamej, vedľajšej, následnej, osobitnej, represívnej alebo škody v rámci trestného konania, bez ohľadu na to, či príslušný nárok vyplýva zo zmluvy, porušenia práva či vznikol inak (aj v prípade, že spoločnosť PayPal bola na možnosť takejto náhrady škody upozornená); b) platia bez ohľadu na to, či škoda vznikla v dôsledku použitia alebo nesprávneho použitia tejto Aplikácie a spoľahnutia sa na túto Aplikáciu, nemožnosti použiť túto Aplikáciu alebo prerušenia, pozastavenia či ukončenia činnosti tejto Aplikácie (vrátane škôd, ktoré vznikli tretím stranám); a c) platia bez ohľadu na zlyhanie základného účelu akéhokoľvek obmedzeného opravného prostriedku a v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Žiadne ustanovenie tejto Licenčnej zmluvy neobmedzuje našu zodpovednosť voči vám pri nárokoch z dôvodu usmrtenia, ujmy na zdraví či škôd spôsobených úmyselných či hrubým nedbanlivostným konaním našej spoločnosti, našich zákonných alebo obchodných zástupcov. V prípade porušenia podstatného záväzku z tejto Licenčnej zmluvy, ku ktorému došlo nedbanlivostným konaním budeme zodpovední iba za vaše priame a následné škody, pokiaľ nejde o nárok z dôvodu usmrtenia alebo ujmy na zdraví, v ktorom prípade je naša zodpovednosť voči vám bez obmedzenia.


Odškodnenie


V prípade porušenia tejto licenčnej zmluvy, za ktorú nesiete zodpovednosť, a vznesením sťažnosti akoukoľvek treťou stranou, spoločnosť PayPal a jej materské a dcérske spoločnosti, pracovníkov, členov predstavenstva, akcionárov, zástupcov a zamestnancov odškodníte a zaistíte krytie proti strate.

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo prevziať na vlastné náklady svoju výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek vecou, na ktorú sa vzťahuje odškodnenie z vašej strany, čo vás však nezbavuje záväzkov na odškodnenie.


Zmluva s používateľom a pravidlá ochrany osobných údajov

Keď pristupujete k službe PayPal prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme na účely poskytovania našej služby zbierať a uschovávať údaje o prihlásení v súvislosti s týmto zariadením (vrátane identifikačného čísla zariadenia) a údaje o geografickej polohe. Rozumiete a súhlasíte, že spoločnosť PayPal bude v rámci poskytovania tejto služby zbierať vaše osobné údaje, vrátane údajov o vašej totožnosti a polohe. Vaše osobné údaje sa budú vyžadovať a spracúvať aj v prípade, že svoj účet PayPal zaregistrujete prostredníctvom tejto Aplikácie.

Podmienky zmluvy s používateľom služby PayPal a pravidiel ochrany osobných údajov, vrátane všetkých zmlúv zahrnutých do znenia tejto zmluvyformou odkazu, sa vzťahujú aj na vaše používanie tejto Aplikácie. Explicitne povedané, táto Aplikácia bude súčasťou Služieb PayPal, ktoré vám poskytuje spoločnosť PayPal.

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na priebežné zmeny tejto Aplikácie alebo Licenčnej zmluvy.

Zmeny tejto zmluvy nadobudnú účinnosť, pokiaľ sa zmena tejto zmluvy netýka takej zmeny, ktorá podľa nášho odôvodneného názoru nezníži rozsah vašich práv ani nezvýši rozsah vašich zodpovedností. V tom prípade vykonáme zmeny bez ich predchádzajúceho oznámenia vám.

Ak budete naďalej používať Aplikáciu aj po uplynutí prípadnej lehoty na oznámenie zmeny, považujeme to za váš súhlas s danou zmenou. Ak s ktoroukoľvek zo zmien nesúhlasíte, prosím odinštalujte si Aplikáciu a prestaňte ju používať.


Obmedzenia vývozu

Túto aplikáciu ani jej východiskové technológie nie je povolené sťahovať, vyvážať ani opätovne vyvážať: a) do týchto štátov ani rezidentom alebo štátnym príslušníkom týchto štátov: Irán, Kuba, Severná Kórea, Sudán, Sýria ani ďalšie štáty, ktoré podliehajú embargu USA alebo sankciám OSN; b) žiadnej osobe na zozname OFAC, na zozname špeciálne označených štátnych príslušníkov vedenom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických, alebo na zozname zakázaných strán a subjektov vedenom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických; a c) do žiadnej zakázanej krajiny, žiadnej zakázanej osobe, konečnému používateľovi ani subjektu, ktoré sú uvedené v príslušných právnych predpisoch USA týkajúcich sa vývozu alebo v inej podobnej legislatíve.


Oprávnená tretia strana

Poskytovateľ vášho mobilného operačného systému je oprávnenou treťou stranou tejto Licenčnej zmluvy a po udelení vášho súhlasu s ňou táto oprávnená tretia strana nadobúda právo (ktoré sa bude považovať za ňou prijaté) vynucovať plnenie tejto zmluvy voči vám.