>> Vis alle juridiske aftaler

 

Vilkår og betingelser for PayPal Partner Fundraising Program

 

Download PDF

Ikrafttrædelsesdato: 1. april 2022

 

Disse vilkår og betingelser ("vilkår") udgør en juridisk aftale mellem dig, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. og for penge, der bevilges af PayPal Giving Fund Irland, også mellem PayPal Giving Fund Irland, en registreret velgørende organisation (nr. 20205692) (samlet kaldet "vi" eller "PayPal"). De regulerer din brug af PayPal Partner Fundraising-platformen.

PayPals brugeraftale regulerer din brug af din PayPal-konto og PayPal-tjenesterne. Afsnittet ‘Øvrige juridiske vilkår‘ i PayPals brugeraftale indgår og nævnes i disse vilkår.

Ved at tilmelde dig PayPal Partner Fundraising-platformen accepterer du, at PayPal udfører fundraising på dine vegne på PayPals side (herunder websted, mobilapp osv.). Alle bidrag via PayPal Partner Fundraising-platformen vil blive sat direkte ind på din PayPal-konto.

 

1. Deltagende partnere

Når du tilmelder dig PayPal Partner Fundraising-platformen, kan uafhængige partnere ("partnere") også samle penge ind til dig. Alle sådanne partnere er blevet undersøgt grundigt af PayPal. Du kan se listen over partnere,en beskrivelse af deres virksomhed og eventuelle tilknyttede gebyrer. PayPal giver dig besked om eventuelle nye partnere, der føjes til platformen, to uger i forvejen. Du kan beslutte ikke at samarbejde med en bestemt partner eller dem alle ved at kontakte PayPals kundeservice.

 

2. Gebyrer

Hvis du accepterer partnerne i overensstemmelse med den proces, der er angivet i afsnit 1 ovenfor, accepterer du de gebyrer, der opkræves af sådanne partnere, og giver PayPal tilladelse til at binde dig til en kontrakt med en sådan partner udelukkende til dette formål.

PayPal dækker betalingsgebyrer for bidrag, der er blevet modtaget på PayPal-webstedet.

Hvis du modtager bidrag på en partners websted, pålægges PayPals betalingsgebyrer. Se vores side om forhandlergebyrer.

Ud over PayPal-gebyrer kan partneren, hvis du modtager bidrag på en partners websted, opkræve gebyrer på op til 5 % af det betalte beløb ("partnergebyrer"), og du vil blive informeret om og acceptere partnernes gebyrer på forhånd i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet i afsnit 1 ovenfor.

 

3. Tilladelser

Du giver PayPal følgende tilladelser og bemyndiger PayPal til at overføre disse tilladelser (eller en del af disse tilladelser) til eksisterende og fremtidige partnere på dine vegne:

 1. betalingsinstruktioner, som sendes til PayPal af en Partner i forbindelse med dine bidragyderes betalinger, anses som fremsendt og autoriseret af dig og/eller på dine vegne,
 2. instruktioner om delte betalinger, der er indsendt af partneren, anses som indsendt og autoriseret af dig og/eller på dine vegne. En instruktion om delte betalinger er din anmodning til os om: (i) at trække partnergebyrerne (du skylder partneren) fra den betaling, der forfalder fra PayPal til dig i relation til din bidragsbetaling, og (ii) at arrangere, at dette specifikke beløb betales af os direkte til partneren på dine vegne,
 3. anmodninger om tilbagebetaling, som indgives til os af partneren, anses som indsendt og autoriseret af dig og/eller på dine vegne,
 4. giver os tilladelse til automatisk at tilbageholde de betalte penge og ikke stille dem til rådighed for dig, efter at de er blevet sat ind på din e-penge-konto hos PayPal, indtil den første af de to følgende begivenheder finder sted: (1) vi modtager en instruktion om udbetaling fra partneren, eller (2) en periode på otteogtyve (28) dage fra betalingsdatoen er udløbet,
 5. give partneren tilladelse til på dine vegne at bede os om at frigive de betalte penge til din PayPal-konto, efter at de er blevet tilbageholdt ifølge ovenstående. En sådan instruktion fra partneren til os om frigivelse af de betalte penge til din PayPal-konto kan ikke være skønsmæssig. Partneren skal, hvis der ikke findes andre objektive, aftalte kriterier, som PayPal kan aftale med partneren på dine vegne, udløse frigivelsen af pengene. Hvis partneren ikke har bedt os om at frigive de betalte penge til din PayPal-konto efter en periode på otteogtyve (28) dage, iværksætter vi automatisk en sådan frigivelse og
 6. giver PayPal tilladelse til at dele oplysninger om betaling og PayPal-tvister med partneren.

Du kan til enhver tid tilbagetrække disse tilladelser for hver partner, som tilladelserne er blevet givet til, ved at kontakte PayPals kundeservice. Hvis du vil tilbagekalde din tilladelse til alle partnere og ikke længere vil deltage i PayPal Partner Fundraising-platformen, skal du kontakte kundeservice. Hvis du tilbagekalder en autorisation eller din deltagelse i PayPal Partner Fundraising-platformen, vil du ikke længere kunne modtage vores tjenester via PayPal Partner Fundraising-platformen eller den specifikke partner.

 

4. Kvalifikation

Du skal være en registreret velgørende organisation for at tilmelde dig PayPal Partner Fundraising-platformen.

For at gøre dette skal du give os alle de oplysninger, vi anmoder om under tilmeldingen, herunder en beskrivelse af din velgørende organisation, dens status som velgørende organisation, et slogan for din velgørende organisation, din velgørende organisations logo, din velgørende organisations arbejdsområder og eventuelle søgeord, der kan hjælpe bidragydere med at finde din velgørende organisation. Du accepterer at angive nøjagtige oplysninger og holde dine oplysninger opdaterede.

PayPal kan til enhver tid suspendere eller bringe din deltagelse i platformen til ophør uden forudgående varsel, hvis vi med rimelighed mener, at:

 1. du ikke opfylder kravene i dette afsnit,
 2. dine oplysninger i henhold til dette afsnit er forældede,
 3. du har mistet eller kan ikke fremlægge løbende bevis for din status som velgørende organisation, eller
 4. du overtræder nogen af dine forpligtelser i forbindelse med PayPals brugeraftale eller enhver anden aftale, du har med PayPal.

Denne opsigelsesret begrænser ikke nogen af PayPals rettigheder i henhold til PayPals brugeraftale eller enhver anden aftale mellem dig og PayPal.

 

5. Licenser

Mens du deltager i PayPal Partner Fundraising-platformen, giver du hermed PayPal en ikke-eksklusiv licens til at bruge dit navn, logo og slogan for at identificere din organisation på PayPal Partner Fundraising-platformen og på andre websteder og tjenester, som vi måtte samarbejde med, samt relateret marketingmateriale, f.eks. marketing-e-mails. Vi accepterer, at du bevarer ejerskabet af dine varemærker, handelsnavne og servicemærker og enhver tilknyttet goodwill.

 

6. Penge, der bevilges af PayPal Giving Fund Irland

Deltagelse i PayPal Partner Fundraising Program giver dig mulighed for at drage fordel af tilskud fra PayPal Giving Fund Irland til dig som følge af donationer fra bidragydere i Irland og andre lande på de betingelser, der er beskrevet i dette afsnit ("Tilskud"). Tilskuddene vil blive overført til dig af PayPal Giving Fund Irland på din PayPal-konto.

Du kan beslutte ikke at drage fordel af sådanne tilskud fra PayPal Giving Fund Irland. Du vil få mulighed for at afvise tilgængeligheden af tilskud fra PayPal Giving Fund Irland under tilmeldingsprocessen i PayPal Partner Fundraising Program. Du vil også til enhver tid kunne afvise eller tilmelde dig igen ved at kontakte PayPals kundeservice, hvis du giver to ugers forudgående varsel.

De tilskud, der er stillet til rådighed i henhold til dette afsnit , skal anvendes under følgende betingelser:

De penge, som vi, PayPal Giving Fund Irland, bevilger til dig, må udelukkende bruges til velgørende formål, der er anerkendt ifølge lovgivningen i Irland. Du kan få yderligere oplysninger om disse formål hos de irske tilsynsmyndigheder for velgørende organisationer, Charities Regulatory Authority ("CRA"). Til din orientering har vi også sammenfattet kravene i bilag 1 nedenfor.

Du accepterer at svare hurtigt på enhver rimelig anmodning fra os om oplysninger om din brug af de penge, som vi har givet dig.

Du bekræfter, at din organisation er etableret til et velgørende formål i det land, der er angivet på din PayPal-konto, og at den er behørigt registreret og reguleret som en velgørende organisation i denne jurisdiktion. Hvis din velgørende organisation ikke er registreret og har formål, der afviger fra dem, der er anerkendt som velgørende i vores oversigt eller CRA's vejledning, skal du følge anbefalet regnskabspraksis og behandle de penge, du modtager fra os, som begrænset i bogføringsøjemed, ved at anerkende pengene på eventuelle offentliggjorte konti.

Loven om velgørende organisationer og selskabsloven i Irland kræver, at du fører fortegnelser over kvitteringer og udgifter for pengene, i mindst syv år efter betalingen blev foretaget.

Du accepterer at svare på rimelige spørgsmål, som vi kan stille dig, og fremlægge relevante beviser, mundtlige eller skriftlige begrundelser, herunder de relevante oplysninger, til os om din opfyldelse af dine forpligtelser med henblik på at diskutere, overvåge og vurdere din opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår.

Vi kan kræve, at du tilbagebetaler pengene til os inden for 14 dage efter vores varsel, hvis nogle af følgende omstændigheder opstår:

 1. du ophører med at drive forretning, erklæres konkurs, bliver insolvent eller sættes under administration, går i betalingsstandsning eller er trådt i likvidation,
 2. du har handlet svigagtigt, uagtsomt eller uærligt, hvor et sådant bedrageri, uagtsomhed eller uærlighed efter vores mening har haft en væsentlig negativ virkning på din brug af de penge, som du har modtaget fra os,
 3. vi vurderer, at de penge, du har modtaget fra os, ikke er blevet anvendt til formål, der er velgørende i henhold til lovgivningen i Irland, eller at du har begået en anden væsentlig misligholdelse af tilskudsvilkårene, eller
 4. vi har foretaget en overbetaling til dig og har informeret dig om overbetalingen, men du har undladt at betale os tilbage.

 

7. Revision af disse vilkår og ophør

Vi kan ændre disse vilkår eller opsige disse vilkår og/eller PayPal Partner Fundraising-platformen med forudgående varsel efter den samme procedure som beskrevet for at revidere PayPals brugeraftale i afsnittet "Velkommen til PayPal" i PayPals brugeraftale.

Hvis du på noget tidspunkt misligholder disse vilkår, forbeholder vi os retten til at opsige, suspendere eller foretage andre handlinger i forbindelse med din PayPal-konto, og vi kan efter eget skøn suspendere din adgang til eller fjerne din velgørende organisation fra PayPal Partner Fundraising-platformen. Efter ophøret af disse vilkår vil vi gøre vores bedste for hurtigt at fjerne din velgørende organisation fra PayPal Partner Fundraising-platformen.

 

Bilag 1. Oversigt over velgørende formål ifølge irsk lovgivning

 

Charities Act 2009 ("2009-loven") indeholder fire kategorier af velgørende formål i henhold til irsk lovgivning, og velgørende organisationer må kun forfølge sådanne almennyttige formål. De bibeholder og udvider sædvanerettens definition, som først er identificeret i Pemsel-sagen 1. Disse er:

 1. Forebyggelse eller afhjælpning af fattigdom eller økonomiske vanskeligheder

Omfatter afhjælpning af enhver form for behov, fattigdom eller hjælpeløshed. Der skal være en påviselig sammenhæng mellem organisationens aktiviteter og en målbar effekt på den gruppe, der drager fordel af hjælpen, og hvis fattigdom eller økonomiske vanskeligheder forebygges eller lettes.

 1. Fremme af uddannelse

Omfatter en lang række uddannelsesorganisationer, herunder børnehaver, skoler, gymnasier, voksenundervisning, forskningsorganer, tænketanke, professionelle institutter, museer og biblioteker.

 1. Fremme af religion

Omfatter organisationer, der promoverer eller opretholder eller udøver religion.

 1. Almennyttige formål omfatter:
 • Fremme af den samfundsmæssige velfærd, herunder hjælp til trængte personer, der har brug for hjælp som følge af deres unge alder, høje alder, dårlige helbred eller handicap.
 • Fremme af udvikling af lokalsamfund, herunder land- eller byfornyelse.
 • Fremme af samfundsansvar eller frivilligt arbejde.
 • Fremme af sundhed, herunder forebyggelse eller hjælp ved sygdom, fysisk lidelse eller menneskelig lidelse.
 • Fremme af konfliktløsning eller forsoning.
 • Fremme af religiøs og racemæssig harmoni og harmoniske relationer mellem forskellige befolkningsgrupper.
 • Beskyttelse af det naturlige miljø.
 • Fremme af miljømæssig bæredygtighed.
 • Fremme af økonomisk og effektiv brug af velgørende organisationers ejendom.
 • Forebyggelse eller lindring af dyrs lidelser.
 • Fremme af kunst, kultur, kulturarv eller videnskab.
 • Integration af ugunstigt stillede personer, og fremme af deres fulde deltagelse i samfundet.

Følgende er ikke anerkendt som velgørende formål ifølge 2009-loven:

 1. fremme af sport;
 2. fremme af fagforeninger, organer til repræsentation af arbejdsgivere eller handelskamre,
 3. fremme af et politisk parti eller et organ, der fremmer en politisk sag (medmindre det drejer sig om fremme af et velgørende formål),
 4. et organ, der fremmer formål, som er ulovlige, i strid med den offentlige moral eller grundlæggende retsprincipper, støtter terrorisme eller terroraktiviteter, uanset om det er i staten eller uden for staten, eller til fordel for en organisation, hvor det er ulovligt at være medlem,
 5. fremme af menneskerettigheder, ligestilling og mangfoldighed;
 6. støtte til forsvarsstyrker.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Oplysningerne ovenfor er udelukkende en vejledning og ikke en endelig fortolkning af loven. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte tilsynsmyndigheden for velgørende organisationer(www.charitiesregulator.ie) eller søge professionel rådgivning.