>> Преглед на всички правни споразумения

Уведомление във връзка със Закон FATCA (Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки) и Закон CRS (Общ стандарт за предоставяне на информация)

 

Изтегляне на PDF

Уведомление във връзка със Закон FATCA (Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки) и Закон CRS (Общ стандарт за предоставяне на информация)

Съгласно законите на Люксембург от 24 юли 2015 г. относно Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задграничните сметки („Закон FATCA“) и респективно, приетият на 18 декември 2015 г. закон относно Общия стандарт за предоставяне на информация на ОИСР („Закон CRS“) за изпълнение на споразумение между правителствата на Съединените щати („САЩ“) и Люксембург за спазване на данъчното законодателство, и Директива на ЕС относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (2014/107/ЕС), ние, като администратор на данни, Ви информираме, че следните данни ще бъдат събрани и могат да бъдат обменени или обработени по друг начин за целите на горепосочените закони (ако се предполага, че са приложими) и в съответствие с тях: 

  • Вашето име;
  • Вашият адрес;
  • Вашата държава (или държави) на местожителство (прието) за данъчни цели;
  • Вашият данъчен идентификационен номер, издаден от Вашата държава или държави на местожителство за данъчни цели, и, ако е приложимо, Вашият данъчен идентификационен номер в САЩ (TIN в САЩ);
  • Вашите място и дата на раждане;
  • номерът на Вашата сметка (или заместващ номер на сметка, идентифициращ държаните от Вас парични средства);
  • балансът на Вашата сметка или сумата към 31 декември на всяка година, през която сметката е задържана.

Ако се определяте като установено лице в САЩ по закона FATCA и/или отчетно лице по закона CRS и като се приеме, че законите FATCA и CRS налагат задължения на PayPal (във всеки случай „Отчетно лице - титуляр на сметка“), тази информация ще бъде обменена автоматично от PayPal, като отчитаща се финансова институция съгласно тези закони пред данъчните власти на Люксембург. Последната ще обменя тази информация със Службата за вътрешни приходи на САЩ, ако е приложим законът FATCA и/или ако е приложим законът CRS, с компетентните органи или власти във Вашата съответна държава или държави по местожителство за данъчни цели, които са участващи юрисдикции съгласно закона CRS. 

Информацията, посочена по-горе, ще бъде обменяна с данъчните органи за всяка календарна година, през която Вие сте или ще бъдете Отчетно лице - Титуляр на сметка (най-късно на 30 юни на следващата календарна година). Тези данни впоследствие ще продължат да бъдат обработвани от нас, докато вече не са необходими за целите, за които са били обработени.

Съгласно законите FATCA и CRS Вие сте задължени да предоставяте допълнителна информация, която може да бъде изисква периодично, за да можем да прилагаме тези закони. Непредоставянето на тази информация навреме може да наложи докладването от наша страна на Вашата информация до данъчните органи на Люксембург, които от своя страна ще обменят тази информация с горепосочените власти. Имате право да осъществявате достъп до информацията, която се обменя с данъчните органи на Люксембург и, ако е така, правото да внасяте корекции по тази информация. За да упражните своите права, Вие трябва да процедирате в съответствие с раздел 11 от Политиката за поверителност.

Позоваванията на законите FATCA и CRS включват позовавания на всички правила, основани на споразуменията за общите стандарти за предоставяне на информация, които може да са приложими съгласно законодателството на Люксембург, както и на всяко друго законодателство, което може да измени или замени тези правила, закони и споразумения.