PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Преглед на всички правни споразумения

Лицензно споразумение за приложения на PayPal за мобилни устройства

Последна актуализация: 25 февруари 2013 г.

Изтегляне на PDF

С използването на Мобилното приложение на PayPal (това „Приложение“) Вие се съгласявате да се обвържете с настоящото Лицензно споразумение за приложения на PayPal за мобилни устройства (това „Лицензно споразумение“).

Това е споразумение само между Вас и PayPal.

PayPal носи отговорност за това Приложение и неговото съдържание.

Някои функции на това Приложение може да изискват да сте потребител на PayPal или да предоставите лична информация.

Използването от Ваша страна на тези функции и това Приложение се подчинява на Политиката за поверителност и Споразумението с потребителя, намиращо се на www.paypal.com.


Договарящи страни.

Договаряща страна и администратор на данни е PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург. („PayPal“)


Деинсталиране.

За да деинсталирате това Приложение, използвайте мениджъра на приложението, предоставен с Вашето устройство, или се консултирайте с ръководството на устройството си.
Използване на приложението.

PayPal Ви дава право да използвате това Приложение само за лична употреба на мобилния продукт, който притежавате или контролирате, и както е разрешено от условията за ползване, изисквани от страната, предоставяща магазина за приложения, от който изтегляте Приложението.

Вие нямате право да модифицирате, копирате, публикувате, лицензирате, продавате или по друг начин комерсиализирате това Приложение или каквато и да е информация или софтуер, свързани с него. Вие трябва редовно да проверявате за актуализации и, ако са налични, да актуализирате софтуера на Приложението.

Вие нямате право да отдавате под наем, на лизинг или по друг начин да прехвърляте права за това Приложение.

Нямате право да използвате това Приложение по начин, който би накърнил някой от сайтовете на PayPal или би смутил възможността за необезпокоявано използване от което и да е лице на някой от сайтовете на PayPal.

Вие трябва да използвате Приложението в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

Вие трябва да спазвате приложимите условия на споразумения с трети лица при използването на Приложение (напр. Вашето споразумение за услуги за безжичен пренос на данни или други услуги на трети лица, на които разчитате за използването на това Приложение).

Вашето право да използвате това Приложение ще бъде прекратено незабавно, ако нарушите някоя от клаузите на това Лицензно споразумение. PayPal си запазва правото да блокира достъпа до или употребата на това Приложение.

Страната, предоставяща операционната система на Вашето мобилно устройство, няма никакви задължения да осигурява каквито и да било услуги по профилактика и поддръжка по отношение на това Приложение.


Интелектуална собственост.

PayPal притежава или е лицензополучател на всички права, права на собственост и интереси към или за това Приложение, включително всички права съгласно законодателството, свързано с патенти, авторско право, търговска тайна, търговска марка или нелоялна конкуренция, и всички други права върху собственост, включително всички приложения, подновявания, разширения и възстановявания.

Други имена на компании, продукти или услуги, споменати в това Приложение, могат да бъдат търговски марки на съответни дружества.
Нямате право да модифицирате, адаптирате, превеждате, да създавате производни разработки от, да декомпилирате, да извършвате обратно конструиране, да разглобявате, нито да премахвате, замазвате или променяте бележката за авторското право на PayPal, търговски марки или други бележки за правата на собственост, прикрепени към, съдържащи се във или достъпни във връзка със или от това Приложение.


Отказ от гаранции.


Това Приложение и услугите, достъп до които се осъществява чрез него, се предоставят „в състоянието, в което са“ и „както са налични“.

PayPal изрично отказва до пълната възможна степен, позволена от закона, всички изрични, подразбиращи се или установени по закон гаранции, включително, но не само, гаранциите за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение на правата на собственост, както и всички гаранции, свързани със сигурността, надеждността, навременността и производителността на това Приложение.

Вие изтегляте и използвате това Приложение по Ваше усмотрение и на Ваш риск и носите пълната отговорност за евентуални вреди по Вашите хардуерни устройства или загуба на данни, настъпили вследствие на изтеглянето или използването на това Приложение.


Ограничаване на отговорността.

Освен ако не е посочено друго в това Лицензно споразумение, PayPal не носи отговорност към Вас за вреди, настъпили вследствие на употреба или неправилна употреба на това Приложение.

Това ограничаване на отговорността: а) включва преки, косвени, инцидентни, последващи, специфични, назидателни и наказателни щети, независимо дали претенцията е основана на договор, непозволено увреждане или друго (дори ако PayPal не е била уведомена за вероятността от настъпване за такива щети); б) се прилага независимост дали вредите са произтекли от употреба или неправилна употреба и разчитане на това Приложение, от невъзможност да се използва Приложението или от прекъсване, спиране или прекратяване на това Приложение (включително всички вреди, понесени от трети лица); и в) се прилага независимо от неуспеха на някое ограничено средство за защита да постигне целта си и до най-високата степен, позволена от закона.

Нищо в това Лицензно споразумение няма да ограничава нашата отговорност към Вас за претенции, свързани със смърт или телесна повреда, или вреди, причинени от умишлено нарушение или груба небрежност от нас, наши законни представители или агенти. В случай на нарушение на съществено задължение по настоящото Лицензно споразумение, което е причинено от небрежност, ние носим отговорност само за Вашите преки и последващи загуби, освен ако претенцията е за смърт или телесна повреда, в който случай нашата отговорност към Вас ще бъде неограничена.


Обезщетяване.


Вие ще обезщетявате и няма да позволявате причиняване на вреди на PayPal и нейните компании-майки, дъщерни дружества, ръководни кадри, директори, акционери, агенти и служители при всяка претенция, предявена от трето лице, произтичащи във връзка с нарушаване на това Лицензно споразумение, за което Вие носите отговорност.

PayPal си запазва правото за своя сметка да предприеме изключителната защита и контрола върху предмета на обезщетяването от Вас, но това не води до отпадане на Вашите задължения за обезщетяване.


Споразумение с потребителя и Политика за поверителност.

Когато осъществявате достъп до PayPal посредством мобилно устройство, е възможно да събираме и съхраняване данни за влизането във връзка с това устройство (включително идентификатора на устройството) и данните за геолокацията, за да предоставяме нашата услуга. Вие разбирате и се съгласявате, че PayPal ще събира и обработва Вашите лични данни, включително за Вашата самоличност и местоположение като част от тази услуга. Вашите лични данни ще бъдат изискани и обработени също така и ако се опитвате да регистрирате Вашия Акаунт в PayPal през това Приложение.

Условията на Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност на PayPal, включително всички споразумения, включени чрез позоваване, се прилагат също и по отношение на използването от Ваша страна на това Приложение. За яснота, това Приложение ще бъде неразделна част от Услугите на PayPal, които получавате от PayPal.

PayPal си запазва правото да прави периодично промени по това Приложение или по Лицензно споразумение.

Промените в това споразумение ще влязат в сила след уведомяването, освен ако промяната не е свързана с промяна, която според нашата разумна преценка не намалява правата Ви, нито увеличава Вашите задължения. Такива промени се правят без предизвестие до Вас.

Ако продължите да използвате Приложението след изтичането на срока на предизвестието, ако има такъв, ще се счита, че сте приели промяната. Ако не сте съгласни с някоя промяна, деинсталирайте и прекратете използването на Приложението.


Ограничения за износ.

Това Приложение или неговата основна технология не могат да бъдат изтегляни, изнасяни или изнасяни повторно: (a) в (или към жител или гражданин на) Куба, Иран, Северна Корея, Судан, Сирия или друга държава, за която се прилагат ембаргото на САЩ или на санкциите на ООН; (б) към всяко лице, което е в списъка на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), списъка на специално посочените лица на Министерство на финансите и на САЩ, списъка на физически или юридически лица с наложен отказ; и (в) към всяка забранена държава, лице, краен потребител или организация, посочени в законите за износ на САЩ или друго подобно законодателство.


Бенефициент, явяващ се трета страна.

Операционната система на Вашето мобилно устройство представлява бенефициент, явяващ се трета страна по това Лицензно споразумение, и при Вашето приемане този бенефициент, явяващ се трета страна, ще има правото (и ще се счита, че е приел правото) да търси принудително изпълнение на това споразумение срещу Вас.