>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

 

Voorwaarden van het programma voor PayPal Partner Fundraising

 

PDF downloaden

Ingangsdatum: 1 april 2022

 

Deze Voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. en, voor geld dat wordt gedoneerd door PayPal Giving Fund Ierland, ook tussen u en PayPal Giving Fund Ierland, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling (nr. 20205692) (gezamenlijk 'we' of 'PayPal'). Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het PayPal Partner Fundraising Platform.

De PayPal Gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van uw PayPal-rekening en de PayPal-services. De paragraaf 'Overige juridische voorwaarden' van de Gebruikersovereenkomst van PayPal is als referentie in deze Voorwaarden opgenomen.

Door u aan te melden bij het PayPal Partner Fundraising Platform gaat u ermee akkoord dat PayPal namens u geld inzamelt via de PayPal-website (met inbegrip van de website, mobiele app, enz.). Alle donaties die via het PayPal Partner Fundraising Platform worden gedaan, worden rechtstreeks op uw PayPal-rekening bijgeschreven.

 

1. Deelnemende partners

Via uw aanmelding bij het PayPal Partner Fundraising Platform kunnen ook onafhankelijke partners ('Partners') geld voor u inzamelen. Dergelijke Partners worden door PayPal nagetrokken. U kunt inzage krijgen in de lijst met Partners, inclusief een beschrijving van hun zakelijke activiteiten en de eventuele bijbehorende kosten. Wanneer er een nieuwe Partner aan het platform wordt toegevoegd, laat PayPal u dat twee weken van tevoren weten. Neem contact op met de Klantenservice van PayPal als u de samenwerking met een specifieke Partner of alle Partners afwijst.

 

2. Kosten

Als u de Partners accepteert overeenkomstig de procedure die hierboven in paragraaf 1 is beschreven, gaat u akkoord met de kosten die door dergelijke Partners in rekening worden gebracht en geeft u PayPal toestemming om uitsluitend voor dat doel namens u een contract met deze Partner aan te gaan.

Wanneer de donaties via de PayPal-website worden gedaan, worden de bijbehorende transactiekosten door PayPal gedekt.

Als u donaties ontvangt via de site van een Partner, zijn de PayPal-transactiekosten van toepassing. Zie onze pagina Kosten voor webwinkels.

Als u donaties ontvangt via de website van een Partner, kan in aanvulling op de kosten van PayPal ook maximaal 5% van het transactiebedrag ('Partnerkosten') door de Partner in rekening worden gebracht. Dergelijke Partnerkosten worden vooraf aan u kenbaar gemaakt en u dient hiermee in te stemmen overeenkomstig de procedure die is beschreven in paragraaf 1 hierboven.

 

3. Machtigingen

U verleent PayPal de volgende machtigingen en geeft PayPal toestemming deze machtigingen (of een deel ervan) namens u door te geven aan bestaande en toekomstige Partners:

 1. Betaalinstructies die een Partner aan PayPal verstrekt voor betalingen van donateurs, worden beschouwd als zijnde verstrekt en geautoriseerd door en/of namens u.
 2. Instructies voor een gesplitste betaling afkomstig van de Partner, worden beschouwd als zijnde verstrekt en geautoriseerd door en/of namens u. Met een instructie voor een gesplitste betaling verzoekt u ons om: (i) de Partnerkosten (die u verschuldigd bent aan de Partner) in mindering te brengen op de betaling die PayPal u verschuldigd is in verband met de betaling van donaties, en (ii) dit specifieke bedrag direct namens u te betalen aan de Partner.
 3. verzoeken om terugbetaling die de Partner indient bij PayPal worden beschouwd als zijnde ingediend en geautoriseerd door en/of namens u.
 4. U geeft ons toestemming het geld van de betaaltransactie automatisch vast te houden en nog niet voor u beschikbaar te maken nadat het elektronisch geld op uw PayPal-rekening is bijgeschreven, tot een van deze twee gebeurtenissen heeft plaatsgevonden: (1) we ontvangen een uitbetalingsinstructie van de Partner, of (2) er is een periode van 28 dagen verstreken na de datum van de betaaltransactie.
 5. U machtigt de Partner om ons namens u opdracht te geven het geld voor de betaaltransactie vrij te geven op uw PayPal-rekening, nadat het is vastgehouden conform de bovenstaande procedure. Die opdracht van de Partner over de vrijgave van het geld van de betaaltransactie naar uw PayPal-rekening vindt niet willekeurig plaats. De Partner zal het geld vrijgeven wanneer er tussen PayPal en de Partner geen andere objectieve criteria namens u zijn overeengekomen. Als de Partner ons na een periode van 28 dagen niet heeft opgedragen het geld van de betaaltransactie op uw PayPal-rekening vrij te geven, zetten we deze vrijgave automatisch in gang.
 6. U geeft PayPal toestemming transactiegegevens en gegevens van PayPal-geschillen met de Partner te delen.

U kunt deze machtigingen op elk gewenst moment intrekken voor elke partner die u gemachtigd heeft. U doet dit door contact op te nemen met de Klantenservice van PayPal. Als u uw toestemming voor alle Partners wilt intrekken en uw deelname aan het PayPal Partner Fundraising Platform wilt beëindigen, neemt u contact op met de Klantenservice. Als u uw toestemming intrekt of uw deelname aan het PayPal Partner Fundraising Platform beëindigt, kunt u de services van ons PayPal Partner Fundraising Platform of van de specifieke Partner niet meer ontvangen.

 

4. Vereisten om in aanmerking te komen

U moet een geregistreerde liefdadigheidsinstelling zijn om zich te kunnen aanmelden bij het PayPal Partner Fundraising Platform.

Tijdens de aanmelding moet u informatie verstrekken, zoals een beschrijving van uw liefdadigheidsinstelling, de erkenning als liefdadigheidsinstelling, een oproep tot actie voor uw liefdadigheidsinstelling, het logo van uw liefdadigheidsinstelling, de aandachtsgebieden van uw liefdadigheidsinstelling en trefwoorden die donateurs kunnen helpen uw liefdadigheidsinstelling te vinden. U gaat ermee akkoord nauwkeurige informatie te verstrekken en uw gegevens up-to-date te houden.

PayPal kan uw deelname aan het platform op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten of opschorten als we redelijkerwijs van mening zijn dat:

 1. u niet voldoet aan de voorwaarden in deze paragraaf;
 2. de informatie die u verstrekt conform deze paragraaf is verouderd;
 3. u geen erkenning als liefdadigheidsinstelling meer geniet of deze erkenning niet structureel kunt aantonen;
 4. u uw verplichtingen op grond van de PayPal Gebruikersovereenkomst of enige andere overeenkomst die u met PayPal bent aangegaan, schendt.

Dit recht tot beëindiging doet geen afbreuk aan de rechten van PayPal op grond van de Gebruikersovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen u en PayPal.

 

5. Licenties

Hierbij verleent u PayPal een niet-exclusieve licentie om uw naam, logo en oproep tot actie gedurende uw deelname aan het PayPal Partner Fundraising Platform te gebruiken zodat uw organisatie herkenbaar aanwezig is op het PayPal Partner Fundraising Platform en andere websites en services waarmee we mogelijk samenwerken, inclusief bijbehorend marketingmateriaal zoals marketinggerelateerde e-mails. We erkennen dat u eigenaar blijft van uw handelsmerken, handelsnamen en servicemerken en eventuele goodwill.

 

6. Door PayPal Giving Fund Ierland toegekend geld

Deelname aan het programma voor PayPal Partner Fundraising stelt u in staat te profiteren van giften van het PayPal Giving Fund Ierland die zijn verkregen door donaties van donateurs in Ierland en andere landen, zoals uiteengezet in de voorwaarden in deze paragraaf ('Giften'). Deze Giften worden door PayPal Giving Fund Ierland overgeschreven naar uw PayPal-rekening.

U heeft de keuze om af te zien van dergelijke Giften door PayPal Giving Fund Ierland. Tijdens de aanmeldingsprocedure voor het PayPal Partner Fundraising-programma kunt u aangeven dat u afziet van Giften van PayPal Giving Fund Ierland. Met inachtneming van een termijn van twee weken kunt u ook later op elk gewenst moment kenbaar maken dat u afziet van deze Giften of juist uw eerdere beslissing wilt terugdraaien. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice van PayPal.

De Giften die op grond van deze paragraaf ter beschikking worden gesteld, moeten onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

Het geld dat wij, PayPal Giving Fund Ierland, u verstrekken, mag uitsluitend worden gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden die zijn erkend volgens de Ierse wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over deze doeleinden de richtlijnen van de toezichthouder, de Charities Regulatory Authority ('CRA'). Voor uw gemak hebben we in Bijlage 1 hieronder een overzicht van de vereisten toegevoegd.

U stemt ermee in tijdig te reageren wanneer we u redelijkerwijs verzoeken informatie te verstrekken over uw gebruik van het geld dat door ons is toegekend.

U bevestigt dat uw organisatie is opgericht als liefdadigheidsinstelling in het land dat is vermeld in uw PayPal-rekening en dat deze voldoet aan de registratie-eisen en andere voorschriften voor liefdadigheidsinstellingen in dat rechtsgebied. Als uw liefdadigheidsinstelling niet is geregistreerd en een doelbesteding heeft die afwijkt van de erkende doelbestedingen in ons overzicht of de richtlijnen van de CRA, moet u de aanbevolen boekhoudpraktijken volgen en het van ons ontvangen geld uitsluitend voor beperkte boekhoudkundige doeleinden verwerken en als zodanig op gepubliceerde rekeningen verantwoorden.

Volgens de Ierse wetgeving voor liefdadigheidsinstellingen en ondernemingen bent u verplicht de registratie van inkomsten en uitgaven van het geld bij te houden voor een periode van minimaal zeven jaar nadat de transactie heeft plaatsgevonden.

U stemt ermee in om vragen die we redelijkerwijs kunnen stellen te beantwoorden en ons passend bewijsmateriaal met een mondelinge of schriftelijke toelichting te verstrekken, voorzien van de relevante boekhoudkundige verslagen, zodat we de nakoming van uw verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen bespreken, controleren en beoordelen.

In de volgende gevallen kunnen we u vragen het geld binnen 14 dagen na kennisgeving aan ons terug te betalen:

 1. bij een stopzetting van uw activiteiten, een faillissement, surseance van betaling, onderbewindstelling of liquidatie;
 2. in geval van frauduleus, nalatig of oneerlijk handelen, en dergelijke fraude, nalatigheid of oneerlijkheid naar onze mening een wezenlijk nadelig effect heeft op uw gebruik van het geld dat u van ons heeft ontvangen;
 3. wanneer we vaststellen dat het geld dat u van ons heeft ontvangen, niet is besteed aan doelen die volgens de Ierse wetgeving als charitatief worden beschouwd, of vaststellen dat u de voorwaarden voor giften op een andere manier heeft geschonden; of
 4. wanneer we u te veel hebben betaald en u daarvan op de hoogte hebben gesteld, maar u ons nog niet heeft terugbetaald.

 

7. Wijziging van deze Voorwaarden en beëindiging

We kunnen deze voorwaarden wijzigen of deze Voorwaarden en/of het PayPal Partner Fundraising Platform zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen overeenkomstig de procedure voor wijziging van de PayPal Gebruikersovereenkomst, die wordt beschreven in de paragraaf 'Welkom bij PayPal' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Bij schending van deze Voorwaarden behouden we het recht voor om uw PayPal-rekening te beëindigen, op te schorten of andere maatregelen te nemen met betrekking tot uw PayPal-rekening en kunnen we naar eigen goeddunken uw toegang tot het PayPal Partner Fundraising Platform blokkeren of uw liefdadigheidsinstelling van het platform verwijderen. Na beëindiging van deze Voorwaarden zullen we ons redelijkerwijs inspannen om uw liefdadigheidsinstelling zo snel mogelijk van het PayPal Partner Fundraising Platform te verwijderen.

 

Bijlage 1. Overzicht van liefdadigheidsdoelen onder de Ierse wetgeving

 

In de Ierse Charities Act van 2009 (de "wet van 2009") worden vier categorieën liefdadigheidsdoelen vermeld. Liefdadigheidsinstellingen mogen uitsluitend deze doelen voor algemeen belang als oogmerk hebben. Deze uitgebreide wettelijke definitie van charitatieve doeleinden vindt zijn oorsprong in de zaak Pemsel 1, die is gebaseerd op het Engelse gewoonterecht.

 1. Het voorkomen of verlichten van armoede of economische problemen

Verlichting van elke vorm van nood, armoede of hulpeloosheid. De activiteiten van de organisatie moeten een voldoende meetbaar effect hebben op de groep begunstigden, wiens armoede of economische problemen moeten worden voorkomen of verlicht.

 1. De vooruitgang van het onderwijs

Omvat een breed scala aan onderwijsorganisaties, waaronder kinderdagverblijven, scholen, universiteiten, volwassenenonderwijs, onderzoeksorganisaties, denktanks, professionele instituten, musea en bibliotheken.

 1. De vooruitgang van religie

Omvat organisaties die religie bevorderen, in stand houden of praktiseren.

 1. Andere doeleinden die als gunstig worden beschouwd voor de gemeenschap, te weten:
 • verbetering van het welzijn van de gemeenschap, onder meer door het bijstaan van hulpbehoevende jongeren, ouderen, zieken of mensen met een handicap;
 • verbetering van de gemeenschapsontwikkeling, waaronder de vernieuwing van landelijke of stedelijke gebieden;
 • bevordering van burgerlijke verantwoordelijkheid of vrijwilligerswerk;
 • bevordering van de gezondheid, waaronder het voorkomen of verlichten van ziekte of menselijk lijden;
 • bevordering van conflictoplossingen of verzoeningen;
 • bevordering van religieuze of raciale harmonie en de harmonieuze relatie tussen gemeenschappen;
 • bescherming van de natuurlijke omgeving;
 • bevordering van een duurzaam milieu;
 • verbetering van het efficiënte en effectieve gebruik van het eigendom van liefdadigheidsinstellingen;
 • voorkomen of verlichten van dierenleed;
 • bevordering van kunst, cultuur, erfgoedbehoud of wetenschappen;
 • bevordering van de integratie van kansarme mensen en van hun volledige deelname aan de samenleving.

Op grond van de wet van 2009 worden de volgende doeleinden niet erkend als liefdadigheidsdoelen:

 1. de vooruitgang van de sport;
 2. de vooruitgang van vakbonden, werkgeversorganisaties of kamers van koophandel;
 3. de vooruitgang van een politieke partij of een organisatie die een politiek doel nastreeft (tenzij in relatie tot de vooruitgang van een liefdadigheidsinstelling);
 4. een organisatie die zich inzet voor onrechtmatige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde, dan wel terrorisme of terroristische activiteiten steunen in binnen- of buitenland, of ten goede komen aan een organisatie waarvan het lidmaatschap onrechtmatig is;
 5. bevordering van mensenrechten, gelijkheid en diversiteit;
 6. ondersteuning van strijdkrachten.

1 Commissarissen voor bijzondere doeleinden inkomstenbelasting v Pemsel [1891] A.C. 531.

De hier opgenomen informatie is alleen ter illustratie en vormt geen definitieve interpretatie van de wet. Als u vragen heeft, neemt u contact op met de toezichthouder, de Charities Regulatory Authority (www.charitiesregulator.ie) of schakelt u een deskundig adviseur in.