> > Alle overeenkomsten weergeven

Addendum inzake gegevensbescherming van PayPal voor producten voor kaartverwerking

PDF downloaden

 

Laatst gewijzigd: 10 november 2021

Dit Addendum inzake gegevensbescherming van PayPal voor producten voor kaartverwerking (dit 'Addendum') is van toepassing op elk product, elke service of ander aanbod waarbij een lid van de PayPal-groep ('PayPal') kaartverwerkings-, gateway- en/of fraudebeschermingsservices (de 'Betaalservices') aan u, de webwinkel (de 'Webwinkel' of 'U'), verstrekt. Dit Addendum is niet van toepassing op PayPal Wallet-diensten zoals Betalen met PayPal of de Pay later-aanbiedingen van PayPal. Dit Addendum maakt deel uit van de relevante overeenkomst tussen de Webwinkel en PayPal die van toepassing is op de levering van de Betaalservices door PayPal aan U (de 'Overeenkomst'). In het geval dat er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van dit Addendum en de Overeenkomst, zijn de voorwaarden van dit Addendum van toepassing. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd in dit Addendum hebben de betekenis die is uiteengezet in de Overeenkomst.

Dit Addendum is van kracht met ingang van (i) de ingangsdatum zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of (II) de ingangsdatum zoals vermeld in de kennisgeving die in verband met dit Addendum is gepubliceerd of aan u beschikbaar is gesteld, welk van deze data ook maar later valt. We kunnen dit Addendum van tijd tot tijd wijzigen. De herziene versie wordt van kracht op het moment van publicatie op onze website, tenzij anders vermeld. Als onze wijzigingen uw rechten beperken of uw verantwoordelijkheden doen toenemen, publiceren we binnen de door de Overeenkomst vereiste termijn een bericht op de pagina 'Beleidsaanpassingen' van onze website. Als u het niet eens bent met een wijziging van dit Addendum, kunt u uw gebruik van de Betaalservices op elk gewenst moment beëindigen.

Definities
De volgende termen hebben de onderstaande betekenis wanneer ze in dit Addendum worden gebruikt:

'Verwerkingsverantwoordelijke': een entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, of, indien een dergelijke term (of termen die betrekking hebben op soortgelijke functies) is gedefinieerd in de Wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft 'Verwerkingsverantwoordelijke' de betekenis die wordt gedefinieerd in de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming.

'Klant' betekent uw klanten die de Betaalservices gebruiken en in het kader van dit Addendum een betrokkene zijn.

'Klantgegevens' betekent de Persoonsgegevens die (i) de Klant aan de Webwinkel verstrekt en de Webwinkel aan PayPal verstrekt via het gebruik van de Betaalservices door de Webwinkel en (ii) PayPal mogelijk van het apparaat en de browser van de Klant verzamelt via het gebruik van de Betaalservices door de Webwinkel.

'Wetgeving inzake gegevensbescherming' betekent alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen, regelgevingsvereisten en gedragscodes inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op het verstrekken van de Betaalservices, met inbegrip van de wijzigingen daarvan en alle bijbehorende voorschriften of instrumenten (bijv. de California Consumer Privacy Act 2018, Cal. Civ. Code § 1798,100 e.v., de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), de Australian Privacy Act 1988 (Cth), de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada), de Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap.486) (Hongkong), de Braziliaanse General Data Protection Law, Federal Law nr. 13709/2018 en de Personal Data Protection Act 2012 (Singapore)).

'PayPal-groep' betekent PayPal, Inc. en alle bedrijven waarvan PayPal of zijn opvolger van tijd tot tijd direct of indirect eigenaar is of die onder zijn beheer vallen.

'Persoonsgegevens' betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een 'betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

'Verwerken' of termen die verwijzen naar vergelijkbare functies wanneer deze in dit Addendum worden gebruikt, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming.

PayPal als Verwerkingsverantwoordelijke

PayPal zal voldoen aan de vereisten van de Wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de Verwerking van Klantgegevens in het kader van dit Addendum (inclusief maar niet beperkt tot het te allen tijde implementeren en handhaven van alle passende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Verwerking van Klantgegevens) en zal niet bewust iets doen of toestaan dat iets wordt gedaan met betrekking tot de Klantgegevens dat zou kunnen leiden tot een schending van de Wetgeving inzake gegevensbescherming door de Webwinkel. PayPal zal alleen Klantgegevens overdragen aan derden, subverwerkers of leden van de PayPal-groep die schriftelijke overeenkomsten zullen ondertekenen die voorwaarden voor de bescherming van Klantgegevens bevatten, die niet minder bescherming bieden dan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Addendum.

Verwerking van Klantgegevens in verband met de Betaalservices

De partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat de Webwinkel en PayPal elk onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken zijn met betrekking tot alle Klantgegevens die worden verwerkt in verband met de Betaalservices. Als zodanig bepaalt PayPal zelfstandig het doel en de middelen voor de verwerking van dergelijke Klantgegevens en is PayPal geen gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke met de Webwinkel met betrekking tot dergelijke Klantgegevens.

De partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat PayPal gegevens over klanten en betalingstransacties mag gebruiken, reproduceren en verwerken voor de volgende beperkte doeleinden:

  • zoals redelijkerwijs nodig is om de Betaalservices aan de Webwinkel en zijn Klanten te leveren en te verbeteren, waaronder tools voor fraudebescherming;
  • om frauduleuze betalingstransacties te controleren, te voorkomen en op te sporen en schade aan de webwinkel, PayPal en derden te voorkomen;
  • om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking en bewaring van betaalgegevens waaraan PayPal is onderworpen, inclusief toepasselijke verplichtingen om witwaspraktijken tegen te gaan en de identiteit te controleren;
  • om producten en services van PayPal te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren;
  • intern gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot gegevensanalyse en -statistieken;
  • om Klantgegevens en gegevens van betaaltransacties te compileren en samengevoegd openbaar te maken waarbij uw individuele Klantgegevens of uw Klantgegevens als gebruiker niet identificeerbaar zijn, inclusief het berekenen van uw gemiddelden per regio of bedrijfstak;
  • naleving van toepasselijke wettelijke vereisten en bijstand aan wetshandhavingsinstanties door te reageren op verzoeken om openbaarmaking van informatie in overeenstemming met de wetgeving; en
  • enig ander doel dat aan de webwinkel wordt gemeld zolang dit doel in overeenstemming is met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kennisgeving van de webwinkel aan klanten

De Webwinkel zal commercieel redelijke inspanningen doen om (i) Klanten in zijn privacybeleid op de hoogte te stellen dat PayPal een onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke is met het oog op de Verwerking van Klantgegevens zoals beschreven in dit Addendum en (ii) een link naar het toepasselijke privacybeleid van PayPal op te nemen in het privacybeleid van de Webwinkel.

Wederzijdse bijstand

De partijen komen overeen om met elkaar samen te werken voor zover dit redelijkerwijs nodig is om de andere partij in staat te stellen adequaat haar verantwoordelijkheid op zich te nemen als onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming. De partijen komen overeen dat de Webwinkel, voor zover de Webwinkel een toegangsverzoek van een betrokkene of een uitoefening door een Klant van zijn rechten op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming ontvangt, direct ingaat op het toegangsverzoek van deze Klant. De Webwinkel dient de Klant ook op de hoogte te stellen dat hij of zij de rechten van een betrokkene in verband met de Betaalservices ten opzichte van PayPal mag uitoefenen conform de instructies in de Privacyverklaring die beschikbaar is op www.paypal.com. Daarnaast zal de Webwinkel zich commercieel redelijk inspannen om PayPal de informatie over de Klant te verstrekken die de Webwinkel bezit indien PayPal in verband met een veiligheidsincident naar eigen goeddunken beslist dat PayPal de getroffen Klant op de hoogte moet stellen en PayPal niet beschikt over de contactgegevens van een getroffen Klant die nodig zijn voor een dergelijke communicatie, met het beperkte doel de naleving van de toepasselijke kennisgevingsverplichtingen door PayPal met betrekking tot de getroffen Klanten op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Internationale gegevensoverdrachten

De partijen komen overeen dat PayPal Klantgegevens die onder deze Overeenkomst zijn verwerkt, mag overdragen buiten het land waar deze gegevens zijn verzameld als dat nodig is om de Betaalservices aan te bieden. Als PayPal Klantgegevens die in het kader van dit Addendum worden beschermd, overdraagt aan een rechtsgebied waarvoor de toepasselijke regelgevende instantie voor het land waarin de gegevens zijn verzameld, geen adequaatheidsbeslissing heeft uitgevaardigd, zal PayPal ervoor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd voor de overdracht van Klantgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo baseren we ons bijvoorbeeld, ook met het oog op de naleving van de AVG, op bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende autoriteiten en andere mechanismen voor gegevensoverdracht voor het overdragen van Klantgegevens aan andere entiteiten van de PayPal-groep.