Cập nhật về chính sách

>> Xem tất cả các thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Phát hành: ngày 14 tháng 10 năm 2020

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào vì những thay đổi này sẽ tự động có hiệu lực từ Ngày hiệu lực được quy định dưới đây. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện việc đó trước Ngày hiệu lực.

Cập nhật đối với Thỏa thuận người dùng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 10 năm 2020

(Cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan sẽ có ngày hiệu lực từ 16 tháng 11 năm 2020.)

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

Sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng Tài khoản PayPal (có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020) (Với cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan, ngày hiệu lực sẽ từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.)

 • Chúng tôi đang cập nhật các chính sách mà bạn đồng ý tuân thủ khi mở và sử dụng tài khoản PayPal.
 • Chúng tôi đang làm rõ các trường hợp theo đó các Thỏa thuận Thực thể Thương mại áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.
 • Chúng tôi đang xây dựng một khoản phí tranh chấp và đã bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng. (Điều này sẽ không áp dụng cho cư dân của Malaysia, những người nắm giữ tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.)
 • Chúng tôi đang cập nhật các quyền tạm dừng và chấm dứt của PayPal liên quan đến khách hàng ở Malaysia.

Sửa đổi đối với các khoản Phí (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020) (Với cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan, ngày hiệu lực sẽ từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.)

 • Chúng tôi đang xóa bỏ Phí Người bán đối với các khoản thanh toán trong và ngoài nước cho người bán ở Trung Quốc Đại lục. Giờ đây, người bán cư trú tại Trung Quốc Đại lục sẽ trả Phí Tiêu chuẩn của chúng tôi cho các giao dịch.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho một số quốc gia hoặc khu vực nhất định đối với việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong phần “Rút Số dư của bạn”. Kể từ Ngày hiệu lực nêu trên, việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Kenya, New Zealand và Singapore sẽ bị tính phí 3,00% – và việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Chile và Cộng hòa Dominica sẽ bị tính phí 0,50%.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho các khoản rút tiền về thẻ đối với người dùng ở Philippines.

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ nâng cao của PayPal (trước đây là Giải pháp Lưu trữ Chuyên nghiệp và Thiết bị đầu cuối ảo cho Thanh toán trên trang web của PayPal) (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đã thay đổi tên của Thỏa thuận Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web và Thiết bị đầu cuối Ảo của PayPal. Tên mới của thỏa thuận này là Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal. Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web của PayPal bây giờ sẽ được gọi là “Thanh toán Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao”. Tên mới của thỏa thuận này phản ánh thay đổi nói trên.
 • Vui lòng xem phần “Giới thiệu về Thỏa thuận này” ở đầu Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal để biết thêm thông tin về các Sản phẩm được nêu trong thỏa thuận này.
 • Chúng tôi đang sửa đổi các điều khoản thông báo để phù hợp hơn với Thỏa thuận Người dùng PayPal (bao gồm cả số lượng thông báo trước cần thiết đối với các thay đổi về thỏa thuận).
 • Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản xử lý dữ liệu để phản ánh rằng PayPal là bên kiểm soát dữ liệu cho các dịch vụ xử lý thanh toán và kiểm soát gian lận.
 • Phòng chống Gian lận hiện là một tùy chọn dịch vụ bổ sung trong bộ chức năng Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao. Chúng tôi đã đặt ra các điều khoản và điều kiện cho sản phẩm Phòng chống Gian lận của mình.

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận Người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Ngày phát hành: 29 tháng 9 năm 2020

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào khác vì những thay đổi này sẽ diễn ra tự động vào Ngày hiệu lực được hiển thị bên dưới. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện điều đó trước Ngày hiệu lực.

Thỏa thuận người dùng cập nhật cho các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 10 năm 2020

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Người dùng Tài khoản PayPal (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đang cập nhật các chính sách mà bạn đồng ý tuân thủ khi mở và sử dụng tài khoản PayPal.
 • Chúng tôi đang làm rõ các trường hợp theo đó các Thỏa thuận Thực thể Thương mại áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.
 • Chúng tôi đang xây dựng một khoản phí tranh chấp và đã bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng. (Điều này sẽ không áp dụng cho cư dân của Trung Quốc Đại lục, những người nắm giữ tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.)
 • Chúng tôi đang cập nhật các quyền tạm dừng và chấm dứt của PayPal liên quan đến khách hàng ở Malaysia.

Sửa đổi về Phí (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đang xóa bỏ Phí Người bán đối với các khoản thanh toán trong và ngoài nước cho người bán ở Trung Quốc Đại lục. Giờ đây, người bán cư trú tại Trung Quốc Đại lục sẽ trả Phí Tiêu chuẩn của chúng tôi cho các giao dịch.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho một số quốc gia hoặc khu vực nhất định đối với việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong phần “Rút Số dư của bạn”. Kể từ Ngày hiệu lực nêu trên, việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Kenya, New Zealand và Singapore sẽ bị tính phí 3,00% – và việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Chile và Cộng hòa Dominica sẽ bị tính phí 0,50%.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho các khoản rút tiền về thẻ đối với người dùng ở Philippines.

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ nâng cao của PayPal (trước đây là Giải pháp Lưu trữ Chuyên nghiệp và Thiết bị đầu cuối ảo cho Thanh toán trên trang web của PayPal) (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đã thay đổi tên của Thỏa thuận Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web và Thiết bị đầu cuối Ảo của PayPal. Tên mới của thỏa thuận này là Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal. Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web của PayPal bây giờ sẽ được gọi là “Thanh toán Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao”. Tên mới của thỏa thuận này phản ánh thay đổi nói trên.
 • Vui lòng xem phần “Giới thiệu về Thỏa thuận này” ở đầu Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal để biết thêm thông tin về các Sản phẩm được nêu trong thỏa thuận này.
 • Chúng tôi đang sửa đổi các điều khoản thông báo để phù hợp hơn với Thỏa thuận Người dùng PayPal (bao gồm cả số lượng thông báo trước cần thiết đối với các thay đổi về thỏa thuận).
 • Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản xử lý dữ liệu để phản ánh rằng PayPal là bên kiểm soát dữ liệu cho các dịch vụ xử lý thanh toán và kiểm soát gian lận.
 • Phòng chống Gian lận hiện là một tùy chọn dịch vụ bổ sung trong bộ chức năng Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao. Chúng tôi đã đặt ra các điều khoản và điều kiện cho sản phẩm Phòng chống Gian lận của mình.

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận Người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.