>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

Thông báo (các) sửa đổi về (Các) Thỏa thuận PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 26 tháng 9 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc cho xem trước nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố khác trên môi trường trực tuyến cần có thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiến hành thay đổi bổ sung đối với các thỏa thuận đã xem trước vào hoặc trước ngày có hiệu lực nêu trên, miễn là đáp ứng các yêu cầu thông báo hiện hành. 

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Có hiệu lực vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Ngày có hiệu lực cho cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 10 tháng 11 năm 2022):

  • Chúng tôi quy định rằng PayPal có thể phải đặt giới hạn cho tài khoản của bạn và/hoặc giữ lại một số khoản thanh toán gộp nhận được nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến thuế.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng PayPal