Cập nhật về chính sách

 

>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Phát hành: Ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc thể hiện nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 8 tháng 6 năm 2022 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ là 24 tháng 6 năm 2022):

  • Đối với một số quốc gia/khu vực, chúng tôi sẽ loại bỏ Bảng phí khỏi thỏa thuận người dùng. Bạn có thể tìm thấy các khoản phí hiện đang áp dụng trên trang Phí dành cho người tiêu dùng và Phí dành cho người bán của chúng tôi.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng.

Xem lại Phí dành cho người tiêu dùng.

Xem lại Phí dành cho người bán.

 

Người dùng tại Monaco và San Marino

Cập nhật cho Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA của bạn

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 5 năm 2022

  • Chúng tôi sẽ cập nhật Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA bằng việc bao gồm cả trường mang tên “Loại thanh toán” và liệt kê trường này là “Định kỳ” để nhất quán với Thỏa thuận người dùng trong đó bạn trao cho chúng tôi thẩm quyền liên tục khi liên kết tài khoản ngân hàng làm nguồn thanh toán với tài khoản PayPal của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA bằng việc bao gồm cả địa chỉ của bạn.
  • Bạn sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích khi sử dụng Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA như bình thường. Hãy yên tâm rằng cập nhật này sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến dịch vụ bạn nhận được.