Cập nhật về chính sách

 

>> Xem tất cả các thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

 

 

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Phát hành: Ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào khác vì những thay đổi này sẽ diễn ra tự động vào Ngày hiệu lực được hiển thị bên dưới. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện trước Ngày hiệu lực.

 

Thỏa thuận người dùng cập nhật cho các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi

Hiệu lực: Ngày 31 tháng 7 năm 2020

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

  • Chúng tôi đã thêm các mặt hàng mua để bán lại, bao gồm các giao dịch một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng, là các mặt hàng sẽ không đủ điều kiện để hoàn tiền theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal.
  • Chúng tôi đã sửa đổi phần điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người mua của PayPal, ghi rõ rằng nếu bạn là người mua, bạn cũng phải tìm cách trực tiếp liên hệ với người bán để giải quyết vấn đề trước khi gửi tranh chấp lên Trung tâm giải quyết tranh chấp.
  • Nếu bạn là người bán và bị thua trong vụ khiếu nại theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và người mua khiếu nại rằng mặt hàng Không hề giống như mô tả thì bạn có thể không phải nhận lại mặt hàng hoặc bạn có thể phải nhận lại mặt hàng và thanh toán chi phí vận chuyển gửi trả hàng.
  • Chúng tôi đã bổ sung các điều khoản vào phần chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Các điều khoản mới bao gồm:
    • một số hàng hóa phi vật thể có thể đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal, nhưng phải đáp ứng một số Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể;
    • để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal, người bán phải đáp ứng một yêu cầu cơ bản mới, đó là khoản thanh toán phải được đánh dấu là "đủ điều kiện" hoặc "đủ điều kiện một phần" trong trường hợp có khiếu nại về Giao dịch trái phép hoặc "đủ điều kiện" trong trường hợp có khiếu nại Không nhận được hàng trong phần Bảo vệ người bán của PayPal trên trang Chi tiết giao dịch.
    • Chúng tôi đã nêu rõ những yêu cầu áp dụng đối với bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng đối với cả hàng hóa hữu hình và phi vật thể

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.