Chính sách Cửa hàng PayPal

>> Xem tất cả các thỏa thuận pháp lý

Chính sách Cửa hàng PayPal

Cập nhật gần đây nhất: Ngày 08 tháng 3 năm 2007

 

Các điều khoản bên dưới áp dụng riêng cho việc sử dụng tính năng Cửa hàng PayPal, cho phép Người dùng hiển thị thông tin về trang web của họ cho Người dùng khác thông qua trang web www.paypal.com.

 1. Tính chính xác của thông tin đăng ký trên trang web. Tất cả thông tin bạn cung cấp tại thời điểm đăng ký Cửa hàng PayPal phải đúng sự thực, bao gồm tiêu đề, mô tả, danh mục của trang web và tất cả thông tin được yêu cầu khác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào với thông tin đăng ký Cửa hàng PayPal của bạn, bạn phải cập nhật kịp thời thông tin đó qua trang web PayPal. Nếu bạn không tuân thủ, PayPal sẽ xóa bỏ mọi nội dung đề cập đến trang web của bạn trên trang web PayPal và có thể không cho phép bạn đăng ký trang web với PayPal vĩnh viễn. Chúng tôi có thể khóa hoặc đóng tài khoản PayPal của bạn nếu bạn cung cấp thông tin gian dối. Bạn cấp cho PayPal quyền truy cập vào trang web của bạn thông qua hình thức quan sát thủ công hoặc "thu thập" tự động hay các kỹ thuật tìm kiếm tự động khác để xác nhận tính chính xác của thông tin đăng ký. PayPal không có nghĩa vụ giám sát tính chính xác của trang web của bạn.

 2. Điều kiện đăng ký.

  1. Người dùng Hoa Kỳ. Người dùng Hoa Kỳ đáp ứng các điều kiện sau đây đủ tiêu chuẩn để đăng ký một trang web trong Cửa hàng PayPal:
   1. Người dùng có Tài khoản doanh nghiệp hoặc Premier đã xác minh
   2. Người dùng phải duy trì một thẻ tín dụng đã đăng ký, và liên kết nó với tài khoản PayPal.
   3. Người dùng đã mở tài khoản PayPal Money Market Fund.
   Nếu bất cứ lúc nào, chủ sở hữu của Cửa hàng đã đăng ký không còn đáp ứng được một hoặc nhiều yêu cầu được liệt kê ở trên, trang web đó sẽ không được liệt kê trong thư mục Cửa hàng PayPal.

  2. Người dùng Canada. Người dùng Canada đáp ứng các điều kiện sau đây đủ tiêu chuẩn để đăng ký trang web trong Cửa hàng PayPal:
   1. Người dùng có Tài khoản Premier hoặc Doanh nghiệp đã được xác minh.
   2. Người dùng đã tham gia hệ thống PayPal không dưới 90 ngày.
   3. Người dùng có Mã số Uy tín Người bán hàng tối thiểu ở mức 10.
   Nếu một lúc nào đó chủ sở hữu Cửa hàng đăng ký không còn đáp ứng từ một yêu cầu nêu trên trở lên, trang web đó sẽ bị dừng đăng ký với PayPal và không xuất hiện trên thư mục Cửa hàng PayPal.

  3. Người dùng không sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc Canada. Người dùng bên ngoài Hoa Kỳ và Canada không được đăng ký gian hàng mới trên Cửa hàng PayPal. Người dùng đã có cửa hàng có thể tiếp tục đăng ký cửa hàng của mình và cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để sửa đổi thông tin về cửa hàng của mình.

  4. Trang web phải chấp nhận phương thức thanh toán qua PayPal. Trang web này phải chấp nhận phương thức thanh toán qua PayPal. Nếu kết quả điều tra về trang web của bạn cho thấy rằng trang web không chấp nhận phương thức thanh toán qua PayPal, nó có thể bị xóa khỏi Danh mục cửa hàng PayPal. Bạn có thể đăng ký lại trang web của mình trên Cửa hàng PayPal khi chấp nhận phương thức thanh toán qua PayPal.

  5. Khác. Bằng cách đăng ký Cửa hàng PayPal, bạn cấp cho PayPal quyền thực hiện kiểm tra tín dụng đối với doanh nghiệp của bạn bất cứ lúc nào. PayPal có quyền xóa danh sách bất kỳ trang web nào khỏi thư mục Cửa hàng PayPal bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.
 3. Giấy phép sử dụng thông tin của bạn. Bạn vẫn là chủ sở hữu thông tin đăng ký Trang web mà bạn cung cấp cho PayPal, nhưng bằng cách cung cấp thông tin đó cho PayPal, bạn đang cấp quyền cho PayPal sử dụng thông tin liên quan đến dịch vụ Cửa hàng PayPal. Cụ thể, bạn cấp cho PayPal giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để sao chép, xuất bản và hiển thị thông tin đăng ký Trang web của bạn trên trang web PayPal hoặc trong các tin nhắn email liên quan đến giao dịch PayPal của bạn, tuân thủ theo Chính sách quyền riêng tư của PayPal. Giấy phép này sẽ kết thúc sau khi bạn chấm dứt tư cách thành viên trong Cửa hàng PayPal, cho dù việc chấm dứt đó là do bạn hay do PayPal.

 4. Không chứng thực. Việc PayPal trình bày thông tin đăng ký trang web không phải nhằm mục đích chứng thực trang web hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web. Mọi cố gắng nhằm tuyên bố hoặc ngụ ý PayPal chứng thực đối với hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn sẽ là cơ sở để PayPal chấm dứt ngay lập tức sự tham gia của bạn vào Cửa hàng PayPal.

 5. Không có trang web bất hợp pháp hoặc trang web nào vi phạm Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận. Bạn không được đăng ký trang web khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các hành động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn cũng không được đăng ký trang web vi phạm các quy tắc được nêu trong Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận. Bất kỳ đăng ký nào như vậy sẽ tạo cơ sở cho việc chấm dứt ngay lập tức sự tham gia của bạn vào Cửa hàng PayPal và đóng ngay lập tức tài khoản PayPal của bạn. Tất cả các hành động như vậy cũng có thể vi phạm các yêu cầu của Wells Fargo và/hoặc các quy định hoặc chính sách của Mastercard/VISA và như vậy là căn cứ để chấm dứt tài khoản thẻ của bạn với các tổ chức này. Việc chấm dứt như vậy có thể dẫn đến việc bạn bị cấm đăng ký tài khoản mới với bất kỳ Ngân hàng thanh toán thẻ Mastercard hoặc VISA nào.

 6. Mua sắm tại trang web đã đăng ký với PayPal. Thông tin đăng ký trang web được cung cấp bởi chủ sở hữu của trang web và PayPal không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong thông tin đó. PayPal đặc biệt từ chối mọi bảo đảm liên quan đến thông tin đăng ký trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm khả năng bán hàng và bảo bảo tính chính xác của nội dung thông tin. PayPal không đảm bảo tính bảo mật ở bất kỳ mức độ nào trong việc mua sắm tại các trang web của bên thứ ba đã đăng ký với PayPal, PayPal cũng không đảm bảo chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web này. Để biết thêm thông tin về bảo mật trong mua sắm trên web, vui lòng truy cập trang Mẹo bảo mật của chúng tôi.

 7. Các khoản phí. Hiện tại chưa có khoản phí nào cần để được hiển thị trong Cửa hàng PayPal. Các khoản phí có thể được áp dụng trong tương lai, nhưng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì khi chưa thông báo trước cho bạn.