โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 เมษายน 2022

 

การมีสิทธิ์คืออะไร

ถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ซึ่งมีข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะให้สิทธิ์คุณในการรักษาจำนวนเงินที่ซื้อไว้เต็มจำนวนเมื่อมีผลบังคับใช้ PayPal เป็นผู้ตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคุณมีสิทธิ์ตามโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หรือไม่ PayPal จะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ให้ไว้ระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท หรือข้อมูลอื่นใดที่ PayPal เห็นว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ไม่มีการจํากัดจํานวนการชำระเงินที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เมื่อเข้าดูหน้ารายละเอียดการทํารายการในบัญชี PayPal ของคุณ คุณสามารถระบุการทํารายการที่อาจมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้

โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal อาจมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ซื้ออ้างว่า:

 • ผู้ซื้อไม่ได้อนุญาตหรือได้รับประโยชน์จากเงินที่ส่งจากบัญชี PayPal ของตน (เรียกว่า "การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต") และการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จัดให้มีขึ้นโดย PayPal หรือ
 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าจากคุณ (เรียกว่าข้อเรียกร้องกรณี "ไม่ได้รับสินค้า")

นอกจากนี้ โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ยังอาจมีผลบังคับใช้เมื่อการทำรายการถูกยกเลิกเนื่องจากผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินเป็นผลสำเร็จ หรือเมื่อการชำระเงินผ่านธนาคารถูกยกเลิกโดยธนาคารของผู้ซื้อ

ส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ตามที่มีผลบังคับใช้กับคุณ แต่คุณควรทำความคุ้นเคยกับผลกระทบของกระบวนการต่างๆ ของนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายด้วยเช่นกัน

 

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้:

 • คุณได้ส่งหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วมาให้เรา
 • ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วเพื่อแสดงว่าได้มีการจัดส่งหรือจัดหาสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วภายในเวลาไม่เกิน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ PayPal ได้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือการตีคืนการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้า PayPal แจ้งให้คุณทราบถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันที่ 1 กันยายน หลักฐานการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องจะต้องระบุว่าได้มีการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่เกินวันที่ 3 กันยายนเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ ยกเว้นสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของสินค้าที่จับต้องไม่ได้
 • คุณต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุอยู่ในหน้ารายละเอียดการทำรายการในบัญชี PayPal ของคุณสำหรับการทำรายการ ถ้าในตอนแรกคุณได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้รับในหน้ารายละเอียดการทำรายการ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้น เราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด เพื่อให้คุณสามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วได้อย่างถูกต้อง
 • คุณต้องตอบรับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ในเวลาที่เหมาะสมตามที่ร้องขอไว้ในอีเมลติดต่อระหว่างเรากับคุณ หรือที่ติดต่อกับคุณผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ถ้าคุณไม่ตอบรับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในเวลาที่ร้องขอ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 • ถ้าการขายสินค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือสินค้าสั่งทำ คุณจะต้องจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่คุณระบุไว้ในรายการ มิฉะนั้น เราขอแนะนำให้คุณจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายใน 7 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
 • คุณต้องยอมรับชำระเงินจากบัญชี PayPal สำหรับการซื้อสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
 • ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ การชำระเงินจะต้องระบุว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ "มีสิทธิ์" สำหรับข้อเรียกร้องกรณีไม่ได้รับสินค้า

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้า

เพื่อให้มีสิทธิ์ภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับข้อเรียกร้องในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 • เมื่อผู้ซื้อยื่นปฏิเสธชำระเงินกับผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการชำระเงินผ่านบัตร จะต้องทำเครื่องหมายกำกับการชำระเงินนั้นว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • คุณต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

การขายสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อการขายเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดในการเชื่อมโยงระบบ
  • ในกรณีที่คุณได้เชื่อมโยงระบบกับผลิตภัณฑ์ PayPal Checkout ไว้ คุณจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเวอร์ชันปัจจุบัน ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินโดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสำหรับมือถือ หรือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งข้อมูลเซสชันไปยัง PayPal เมื่อชำระเงิน ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบกับ PayPal ผ่านบุคคลที่สาม หรือถ้าคุณมีการเชื่อมโยงระบบกับแอปเดิมไว้
  • อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ในการเชื่อมโยงระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านั้น ถ้าจำเป็น
 • PayPal ได้ระบุว่าการทำรายการสินค้าที่จับต้องไม่ได้นั้น "มีสิทธิ์" ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ หรือแจ้งให้คุณทราบถึงการมีสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • จัดส่งสินค้าแล้ว และแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

 

การสร้างหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สินค้าที่จับต้องได้

สิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องได้มีดังต่อไปนี้:

หลักฐานการจัดส่งสินค้า

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

เอกสารออนไลน์หรือฉบับกระดาษจากบริษัทส่งสินค้าซึ่งแสดง:

 • หมายเลขติดตามพัสดุออนไลน์ที่สามารถยืนยันตัวตนได้
 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับซึ่งตรงกับที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • ที่อยู่ของผู้รับซึ่งแสดงชื่อเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือข้อมูลที่อยู่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

เอกสารออนไลน์หรือฉบับกระดาษจากบริษัทส่งสินค้าซึ่งแสดง:

 • หมายเลขติดตามพัสดุออนไลน์ที่สามารถยืนยันตัวตนได้
 • วันที่จัดส่งและสถานะ "จัดส่งแล้ว" ของสินค้าหรือบริการ
 • ที่อยู่ของผู้รับซึ่งแสดงชื่อเมือง ประเทศ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือข้อมูลที่อยู่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 • การยืนยันด้วยลายเซ็น ถ้าจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด (รวมค่าจัดส่งและภาษี) เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (ตามสกุลเงินของการชำระเงิน) ซึ่งแสดงในตารางเกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็น การยืนยันด้วยลายเซ็นเป็นเอกสารออนไลน์ที่สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทส่งสินค้า ซึ่งระบุว่าสินค้ามีการลงนามแล้ว (ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย, อันดอร์รา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้)

สำคัญ: บริษัทขนส่งที่คุณเลือกและตัวเลือกในการจัดส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทขนส่งของคุณสามารถระบุสถานะ ‘ส่งแล้ว’ ในที่อยู่ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นข้อเรียกร้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ขายของคุณอาจถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สินค้าที่จับต้องไม่ได้

สิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้มีดังต่อไปนี้:

สำหรับสินค้าดิจิทัลหรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ หลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งแสดงว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว หลักฐานที่น่าเชื่อถืออาจได้แก่ ระบบบันทึกที่แสดงวันที่จัดส่งสินค้า โดยสินค้าได้รับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งไปยังผู้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล, IP, ฯลฯ) ถ้ามี หรือ
 • ได้รับหรือเข้าถึงได้โดยผู้รับ

 

เกณฑ์มาตรฐานการยืนยันด้วยลายเซ็นตามสกุลเงิน

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

สกุลเงิน

มูลค่าการทำรายการ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

950 NZD

รีลบราซิล:

1,750 BRL

โครนนอร์เวย์:

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา:

850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์:

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีโปแลนด์:

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก:

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย:

27,000 RUB

ยูโร:

550 EUR

ดอลลาร์สิงคโปร์:

950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง:

6,000 HKD

โครนาสวีเดน:

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี:

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส:

700 CHF

เชเกิลอิสราเอล:

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน:

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น:

77,000 JPY

บาทไทย:

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย:

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

450 GBP

เปโซเม็กซิโก:

10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ:

750 USD

 

สินค้าและการทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์

สินค้าหรือการทำรายการต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับความความคุ้มครองภายใต้โปรแกรมคุ้มครองผู้ขายของ PayPal:

 • อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
 • ยานพาหนะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านบ้านเคลื่อนที่ เครื่องบินหรือเรือ ยกเว้นยานพาหนะขนาดเล็กเพื่อการพกพาส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ เช่น จักรยานและโฮเวอร์บอร์ดมีล้อ
 • ธุรกิจ (การซื้อหรือการลงทุนในธุรกิจ)
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • การชำระเงินที่เทียบเท่ากับเงินสด รวมถึงสินค้าแทนเงินสด เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับทองคำ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่จับต้องได้หรือในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยน)
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนทุกประเภท
 • การพนัน การเล่นเกม และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและของรางวัล
 • ศิลปะ วัตถุโบราณ หรือของสะสมในรูปแบบที่จับต้องได้หรือแบบดิจิทัล ตามที่แสดงด้วยโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (NFT) ที่มีจํานวนเงินการทํารายการมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นตามที่คํานวณ ณ เวลาที่ทํารายการ
 • การบริจาค รวมถึงการชำระเงินที่ได้รับจากการระดมทุนหรือการให้กู้ยืมเงิน
 • การชำระเงินให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเรียกเก็บเงินในนามของหน่วยงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
 • การชำระเงินไปยังบริการชำระค่าสินค้าและบริการใดๆ
 • สินค้าที่ผู้ซื้ออ้าง (ทั้งกับเราหรือผู้ออกบัตรของผู้ซื้อ) ว่าสินค้าที่คุณจัดส่งให้นั้นไม่ใช่สินค้าที่ได้สั่งซื้อ (เรียกว่าข้อเรียกร้องกรณี "สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน")
 • สินค้าที่จับต้องได้ซึ่งมีการนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการที่หน้าร้านของคุณ เว้นแต่ผู้ซื้อได้ชำระเงินสำหรับการทำรายการด้วยตนเองโดยใช้รหัส QR ของสินค้าและบริการของ PayPal
 • สิ่งใดก็ตามที่ PayPal กำหนดโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามนโยบายการใช้บริการของ PayPal แม้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะได้รับการระบุไว้ในตอนแรกว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ในหน้ารายละเอียดการทำรายการก็ตาม
 • การชำระเงินโดยใช้บริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนของ PayPal
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการชำระเงินที่ส่งโดยใช้ฟังก์ชันเพื่อนและครอบครัวของ PayPal
 • การชำระเงินที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ เว้นแต่ว่าคุณได้รับการทำรายการชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบของ PayPal และบัญชีธุรกิจของคุณได้รับการลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี แคนาดา บราซิล หรือเม็กซิโก
 • สินค้าที่ส่งไปหลังจาก PayPal แจ้งไม่ให้คุณปล่อยสินค้า
 • ตั๋วเดินทางที่จำหน่ายโดยผู้ให้บริการด้านการเดินทางซึ่ง (1) ผู้ซื้ออ้าง (ทั้งกับเราหรือสถาบันการเงิน) ว่าเป็นการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (2) มีการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวเกินกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เดินทาง