สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจในด้านบริการประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตร PayPal

 

ผู้ใช้ PayPal ทุกรายที่เป็นองค์กรธุรกิจ (ตามที่กำหนดนิยามโดย Visa Europe, Visa Inc, Visa International, Mastercard Worldwide, UK Maestro, Solo และ/หรือ International Maestro (เรียกโดยรวมว่า "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร")) จะต้องยอมรับสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจในด้านบริการประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตร PayPal ฉบับนี้ ("สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ" หรือ "CEA") ผู้ใช้ PayPal ดังกล่าวแต่ละรายจะถูกเรียกว่า "ผู้ค้า" และในที่นี้อาจถูกเรียกว่า "คุณ" และ/หรือ "ของคุณ" CEA ฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตและเดบิตที่ใช้ในการทำรายการกับ PayPal ระหว่างคุณและ "สถาบันผู้รับบัตร" (ตามที่กำหนดนิยามไว้ด้านล่าง)

ตามวัตถุประสงค์ของ CEA ฉบับนี้ "สถาบันผู้รับบัตร" หมายถึง (ก) Worldpay (UK) Limited ถ้า "ผู้ค้า" อยู่ในยุโรป และ/หรือ (ข) Worldpay PTE Ltd ถ้า "ผู้ค้า" อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ (ค) Worldpay (HK) Limited ถ้า "ผู้ค้า" อยู่ในฮ่องกง และ/หรือ (ง) Citizens Bank, N.A. ถ้า "ผู้ค้า" อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ (จ) Worldpay PTY. Ltd ถ้า "ผู้ค้า" อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ใน CEA ฉบับนี้ คำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง "สถาบันผู้รับบัตร"

ตามข้อกำหนดของ CEA ฉบับนี้ "สถาบันผู้รับบัตร" อาจยุติข้อกำหนดของการบริการประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และร้องขอให้ PayPal บังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ค้ากับ PayPal ("ข้อตกลง PayPal ") ที่ยอมรับโดยและระหว่าง "ผู้ค้า" กับ PayPal

"ผู้ค้า" ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CEA ฉบับนี้ ทั้งนี้ "ผู้ค้า" ยอมรับว่า CEA นี้ก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง "ผู้ค้า" กับ "สถาบันผู้รับบัตร" โดยที่ PayPal ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาฉบับนี้ และทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของ "สถาบันผู้รับบัตร" ที่เกี่ยวข้องกับ PayPal เท่านั้น ถ้าเราวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ CEA ฉบับนี้ PayPal จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยแจ้งในนามของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (หรือตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด) หลังผ่านพ้นช่วงเวลาในการแจ้งแล้ว ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ CEA สำหรับการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญภายใน CEA ฉบับนี้ PayPal จะลงประกาศในนามของเราเพื่อแจ้ง CEA ที่แก้ไขแล้วในเว็บไซต์ของ PayPal และสัญญาฉบับแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ PayPal ลงประกาศ  ถ้าคุณไม่ยอมรับการแก้ไขใดๆ ที่แจ้ง คุณสามารถปิดบัญชี PayPal ของคุณได้ก่อนที่ระยะเวลาแจ้งที่ระบุไว้ในข้อความแจ้งจะหมดอายุ หรือตามข้อกำหนดของ "ข้อตกลง PayPal" แล้ว CEA ฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบัญชี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ CEA ฉบับนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ" ถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการลดสิทธิ์ หรือเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ

 1. วัตถุประสงค์ของ CEA ฉบับนี้ เมื่อลูกค้าชำระเงินให้กับคุณผ่าน PayPal ลูกค้าจะมีตัวเลือกในการชำระผ่านแหล่งเงินที่ PayPal รองรับ ซึ่งรวมถึงบัตร ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่ทราบแหล่งเงินที่ลูกค้าของคุณเลือก เนื่องจากคุณอาจเป็นผู้รับเงินของการชำระผ่านบัตร "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" จึงกำหนดให้คุณมีความสัมพันธ์แบบคู่สัญญาโดยตรงกับสถาบันผู้รับบัตรที่เป็นสมาชิกของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" เมื่อเข้าเป็นคู่สัญญาใน CEA ฉบับนี้แล้ว คุณจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่คุณได้รับผ่านบริการ PayPal
 2. ภาระผูกพันของสถาบันผู้รับบัตร 
  1. ภาระผูกพันของสถาบันผู้รับบัตรภายใต้ CEA ฉบับนี้จะถูกจำกัด โดยเฉพาะในการประมวลผลของการทำรายการผ่านบัตรของ "ผู้ค้า" ในเขตแดนที่ "ผู้ค้า" อยู่ และการรับและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องให้กับ PayPal สำหรับบัญชีของ "ผู้ค้า" ("บริการที่ได้รับ")  ภาระผูกพันอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการบริการภายใต้ "ข้อตกลง PayPal" เป็นความรับผิดชอบของ PayPal และในกรณีที่เกิดความไม่พึงพอใจ ข้อพิพาท และ/หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการของผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการใดๆ ที่ผู้ค้าได้รับ ควรแจ้งให้ PayPal ทราบและดำเนินการในทันที
  2. ตามข้อกำหนดของ CEA ฉบับนี้และ "ข้อตกลง PayPal" "สถาบันผู้รับบัตร" จะเริ่มต้นการชำระเงินไปยังบัญชีที่ระบุไว้ (PayPal จะเป็นผู้แจ้ง "สถาบันผู้รับบัตร") เป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับเงินที่ทำรายการผ่านบัตรที่ประมวลผลโดย "สถาบันผู้รับบัตร" ให้กับผู้ค้าภายใต้ CEA ฉบับนี้ (หักการคืนเงิน ค่าปรับ การประเมินราคา การปฏิเสธชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้ค้าน้อยกว่าเดิม (ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบตามจริงหรือที่คาดการณ์) ภายใต้ CEA ฉบับนี้หรือ "ข้อตกลง PayPal")  ภาระผูกพันใดๆ ของ "สถาบันผู้รับบัตร" เพื่อชำระเงินภายใต้ CEA ฉบับนี้จะเป็นไปตามสิทธิ์ของ "สถาบันผู้รับบัตร" ภายใต้ข้อตกลงของ "สถาบันผู้รับบัตร" กับ PayPal
  3. "ผู้ค้า" ยอมรับว่าการชำระเงินที่ "สถาบันผู้รับบัตร" ชำระให้กับ PayPal ภายใต้ CEA ฉบับนี้จะถือว่า "ผู้ค้า" ได้รับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระที่ "สถาบันผู้รับบัตร" ชำระให้กับ "ผู้ค้า" อันเป็นความรับผิดชอบที่ "สถาบันผู้รับบัตร" มีต่อ "ผู้ค้า" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ "ผู้ค้า" จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ "สถาบันผู้รับบัตร" ต่อความสูญเสีย ต้นทุน ข้อเรียกร้อง ความต้องการ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และความรับผิดชอบต่างๆ (รวมถึงภาระผูกพันในการชำระบัญชีอีกครั้งภายใต้กฎของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร") อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการชำระเงินโดย "สถาบันผู้รับบัตร" เข้าสู่บัญชีในนามของ PayPal ตามข้อกำหนดของ CEA ฉบับนี้
  4. ตลอดระยะเวลาการบังคับใช้ของ CEA ฉบับนี้ และหลังจากสิ้นสุดการบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม "ผู้ค้า" จะมีสิทธิ์ยืดระยะเวลา (ระยะเวลานั้นจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลตามที่เห็นสมควร) วันที่ชำระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการทำรายการผ่านบัตร (เว้นสำหรับวรรคนี้) จะครบกำหนดเพื่อป้องกันสถานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธชำระเงิน ค่าปรับ การประเมินราคา การคืนเงิน ค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ของ "ผู้ค้า" หรือเกี่ยวกับการทำรายการผ่านบัตร หรือภายใต้ CEA หรือ PPA นี้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตามจริงหรือที่คาดการณ์ก็ตาม  จำนวนเงินที่ยืดเวลาการชำระดังกล่าวอาจหักกลบลบหนี้จากการปฏิเสธชำระเงิน ค่าปรับ การประเมินราคา การคืนเงิน ค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือความรับผิดอื่นๆ ของ "ผู้ค้า" ที่เกิดขึ้นจริง   "ผู้ค้า" เข้าใจและรับทราบว่าภายในระยะเวลาที่บังคับใช้ CEA และหลังจากการบังคับใช้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม "ผู้ค้า" จะยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธชำระเงิน ค่าปรับ การประเมินราคา การคืนเงิน ค่าใช้จ่ายในการปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำรายการผ่านบัตรที่ประมวลผลตาม CEA ฉบับนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนด หรือที่อาจจะครบกำหนดในเวลาต่อมาภายใต้ CEA ฉบับนี้และ "ข้อตกลง PayPal"
 3. กฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตร
  1. การทำรายการเงินฝาก "ผู้ค้า" ตกลงที่จะยอมรับการชำระเงินผ่าน "บริการประมวลผลการชำระเงิน PayPal" เท่านั้น สำหรับการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการโดยสุจริตระหว่าง "ผู้ค้า" กับลูกค้าของ "ผู้ค้า" "ผู้ค้า" จะต้องไม่ส่งการทำรายการสำหรับการก่อหนี้ใหม่เพื่อชดใช้หนี้เก่า หรือการโอนภาระผูกพันที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้ "ผู้ค้า" รับทราบว่าสำหรับการชำระเงินด้วย Visa และ Mastercard นั้น PayPal จะต้องได้รับการอนุญาตให้ทำรายการตามจำนวนเงินนั้น ก่อนที่จะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
  2. การทำรายการแบบแยก "ผู้ค้า" ตกลงที่จะไม่แบ่งยอดการซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินสองยอด (หรือมากกว่า) เพื่อป้องกันการรับอนุญาตสำหรับจำนวนเงินเต็ม อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่ "ผู้ค้า" และผู้ถือบัตรตกลงที่จะแบ่งการจัดส่งสินค้า หรือในกรณีที่การทำรายการตรงตามเกณฑ์สำหรับการส่งมอบล่าช้า หรือเงินฝากคำสั่งซื้อพิเศษ (เช่น แบ่งการจัดส่งสินค้าตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่) การขายสินค้าอาจแบ่งออกเป็นการทำรายการหลายรายการได้
  3. ขั้นต่ำหรือสูงสุด/ค่าธรรมเนียม "ผู้ค้า" ตกลงว่าจะไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ หรือสูงสุดในการทำรายการ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตร Visa และ Mastercard เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลของการทำรายการ
  4. เครื่องหมาย Visa และ Mastercard "ผู้ค้า" ได้รับอนุญาตให้ใช้และต้องใช้โลโก้หรือเครื่องหมายของ Visa และ Mastercard บนเว็บไซต์และเอกสารส่งเสริมการขายของ "ผู้ค้า" เพื่อระบุว่ารับบัตร Visa และ Mastercard เป็นแหล่งเงินในการทำรายการผ่าน PayPal
  5. การเลือกปฏิบัติ "ผู้ค้า" ตกลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อหรือไม่สนับสนุนการใช้บัตร Visa หรือ Mastercard ซึ่งทำให้เสียเปรียบบัตรแบรนด์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลของการทำรายการ
  6. การเข้าถึงข้อมูลผู้ถือบัตร "ผู้ค้า" รับทราบว่าในกรณีมีการเข้าถึง "ข้อมูลผู้ถือบัตร" (กำหนดตามหมายเลขบัตรของผู้ถือบัตร วันที่หมดอายุ และ CVV2) "ผู้ค้า" จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล กำหนดโดยสภามาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (หรือตัวแทนใด) Visa หรือ Mastercard รวมถึงมาตรฐาน SSC ของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ PayPal กำหนดไว้ภายใต้ "ข้อตกลง PayPal" ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  . ในกรณีที่ "ผู้ค้า" ได้รับ "ข้อมูลผู้ถือบัตร" ที่เกี่ยวข้องกับบริการประมวลผลการชำระเงิน PayPal "ผู้ค้า" ตกลงที่จะไม่นำ "ข้อมูลผู้ถือบัตร" ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นที่ทราบดีหรือควรทราบว่าเป็นการฉ้อโกง หรือการละเมิดกฎของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" นอกจากนี้ "ผู้ค้า" ตกลงว่าจะไม่ขาย ซื้อ ให้ หรือแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม หรือเปิดเผย "ข้อมูลผู้ถือบัตร" ให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่ "สถาบันผู้รับบัตร" Visa หรือ Mastercard (ตามที่มี) หรือเพื่อการตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานรัฐ
  7. หมายเลขประจำตัวผู้ค้า "ผู้ค้า" ตกลงที่จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งเกี่ยวกับตัวตนของ "ผู้ค้า" ในทุกจุดของการปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งสถานที่ตั้ง (ที่อยู่ตามจริง) ของ "ผู้ค้า" เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบว่าการทำรายการนั้นเป็นการทำรายการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
  8. การปฏิเสธชำระเงิน "ผู้ค้า" จะต้องใช้วิธีที่สมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับผู้ถือบัตร ถ้าเกิดข้อพิพาทเรื่องการปฏิเสธชำระเงิน "ผู้ค้า" จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดตามที่ PayPal ร้องขอ โดยทันที "ผู้ค้า" จะต้องไม่เรียกเก็บค่าเงินกับผู้ถือบัตรอีกครั้งสำหรับสินค้าที่มีการเรียกเก็บเงินกับผู้ถือบัตรแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว
 4. "นโยบายการคืนเงินของผู้ค้า" จะต้องปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของ "ผู้ค้า" ถ้า "ผู้ค้า" จำกัดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขจำเพาะอื่นๆ ในการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า สำหรับการขายสินค้าที่ชำระผ่าน "บัตร" นโยบายของ "ผู้ค้า" จะต้องระบุอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือบัตรทราบก่อนที่จะขายสินค้า และ "ผู้ค้า" จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรทั้งหมด
 5. ตรวจสอบ  เมื่อมีการร้องขอจาก "สถาบันผู้รับบัตร" "ผู้ค้า" จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ "สถาบันผู้รับบัตร" โดยทันทีตามที่ "สถาบันผู้รับบัตร" ร้องขอ เพื่อให้ "สถาบันผู้รับบัตร" สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน และ/หรือประเมินความเสี่ยงทางการเงินและการประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จัดให้ และ/หรือเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CEA และ/หรือกฎของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรของ "ผู้ค้า"
 6. เงื่อนไขและการยกเลิก CEA ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตามวันที่ที่มีการบังคับใช้ "ข้อตกลง PayPal" ระหว่าง "ผู้ค้า" กับ PayPal และจะมีผลต่อไปตราบใดที่ "ข้อตกลง PayPal" ระหว่าง "ผู้ค้า" กับ PayPal ยังมีผลบังคับใช้ แต่จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อ "ข้อตกลง PayPal" สิ้นสุดการบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่มีจุดมุ่งหมายในการคงไว้ซึ่งการมีผลบังคับใช้จะยังคงมีผลต่อไป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาระผูกพันการชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด) CEA ฉบับนี้อาจถูกยกเลิกโดย "สถาบันผู้รับบัตร" ได้ตลอดเวลาในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนภาระผูกพันของ "ผู้ค้า" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ หรือ "ข้อตกลง PayPal" หรือ ยกเลิกโดย "ผู้ค้า" ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนภาระผูกพันของ "สถาบันผู้รับบัตร" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ หรือยกเลิกโดย "สถาบันผู้รับบัตร" ในกรณีที่ข้อตกลงสำหรับบริการที่ทำไว้ระหว่าง PayPal (หรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง) กับ "สถาบันผู้รับบัตร" สิ้นสุดลงตามที่แจ้งแก่ "ผู้ค้า"
 7. การชดใช้ค่าเสียหาย "ผู้ค้า" ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับ "สถาบันผู้รับบัตร" เมื่อเกิดความสูญเสีย ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย ต่างๆ ซึ่ง (ก) เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกัน สัญญา หรือข้อตกลง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จโดย "ผู้ค้า" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ (ข) เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือความประพฤติผิดโดยจงใจของ "ผู้ค้า" หรือลูกจ้างของ "ผู้ค้า" (ค) อันเกี่ยวข้องกับการทำรายการผ่าน "บัตร" หรือเป็นอย่างอื่น อันเนื่องมาจากข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ "ผู้ค้า" ที่กำหนดให้ "เจ้าของบัตร" หรือลูกค้าปฏิบัติตาม (ง) เกิดจากการใช้บริการ PayPal ของ "ผู้ค้า" หรือ (ฉ) เกิดจากค่าปรับ หรือเกิดจากการชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกที่ "สถาบันผู้รับบัตร" มีภาระผูกพันต้องชดใช้ อันเนื่องมาจากการกระทำของ "ผู้ค้า" (รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายของ "สถาบันการเงินผู้ออกบัตร" หรือธนาคารผู้ออก "บัตร" ใดๆ ก็ตาม)
 8. การโอนสิทธิ์/การแก้ไข "ผู้ค้า" ไม่สามารถโอนสิทธิ์ CEA ฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "สถาบันผู้รับบัตร" ได้ "สถาบันผู้รับบัตร" สามารถโอนสิทธิ์ของตนภายใต้ CEA ฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมของ "ผู้ค้า" ได้
 9. ข้อความปฏิเสธการรับประกัน CEA ฉบับนี้เป็นข้อตกลงในการใช้บริการ "สถาบันผู้รับบัตร" ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการดำเนินการแทนหรือการรับประกัน โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่กระทำต่อ "ผู้ค้า" หรือบุคคลอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือบริการหรือสินค้าอื่นใด ที่ให้บริการโดยมิได้ตั้งใจภายใต้ CEA ฉบับนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 10. ข้อจำกัดความรับผิด แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตามใน CEA ฉบับนี้ "สถาบันผู้รับบัตร" หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ทำสัญญาช่วงคนใดก็ตามของ "สถาบันผู้รับบัตร" จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ภายใต้ทฤษฎีการละเมิด สัญญา ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ต่อการสูญเสียกำไร สูญเสียรายได้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าเสียหายที่เป็นตัวอย่าง ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง โดยที่ค่าเสียหายแต่ละประเภทนั้นได้รับการยกเว้นในที่นี้ โดยข้อตกลงของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าค่าเสียหายนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม หรือ ไม่ว่า "สถาบันผู้รับบัตร" ได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายนั้นหรือไม่ก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตามใน CEA ฉบับนี้ "สถาบันผู้รับบัตร" จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ในการบริการของ "สถาบันผู้รับบัตร" ซึ่งเป็นเหตุมาจากผู้ให้บริการของ "สถาบันผู้รับบัตร" หรือฝ่ายอื่นใด หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม "สถาบันผู้รับบัตร" โดยสมเหตุผล รวมถึง PayPal แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตามใน CEA ฉบับนี้ ความรับผิดโดยรวมของ "สถาบันผู้รับบัตร" ต่อการสูญเสีย การเรียกร้องสิทธิ์ คดีความ ข้อโต้เถียง การฝ่าฝืน หรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ CEA ฉบับนี้ และไม่ว่ารูปแบบการดำเนินการหรือทฤษฎีทางกฎหมายจะเป็นเช่นใด และไม่ว่าจะส่งผลให้เกิดสัญญาหรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่เกินมูลค่ารวมของการทำรายการทั้งหมด ที่แสดงเป็นจำนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประมวลผลโดย "ผู้ค้า" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ผ่านทาง PayPal ไม่มีส่วนใดใน CEA ฉบับนี้ที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต่อการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บของบุคคล ซึ่งเป็นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกง การหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงในลักษณะฉ้อโกง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 11. การสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของฝ่ายหนึ่งในการยืนยันสิทธิ์ใดๆ ของตนภายใต้ CEA ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ที่จะยกเลิก CEA ฉบับนี้ ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาโดยคู่สัญญาอีกฝ่าย จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยคู่สัญญานั้น ในการบังคับใช้ข้อกำหนดแต่ละข้อของ CEA ฉบับนี้
 12. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา จะไม่มีการสร้างความสัมพันธ์แบบหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน หรือการว่าจ้างเกิดขึ้นระหว่าง "ผู้ค้า" กับ "สถาบันผู้รับบัตร" ภายใต้ CEA ฉบับนี้ ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นและจะเป็นผู้รับจ้างอิสระ ไม่มีข้อความใดใน CEA ฉบับนี้ที่มีความหมายว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ผูกมัดหรือพยายามที่จะผูกมัดคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยสัญญาใดๆ หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ และไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถแสดงตนแก่บุคคลภายนอกว่ามีสิทธิ์ที่จะผูกมัดภาระผูกพันใดๆ ในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้
 13. จะต้องไม่มีการใช้บริการที่ผิดกฎหมาย "ผู้ค้า" จะไม่เข้าถึงและ/หรือใช้ "บริการที่ได้รับ" เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือทำลายเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ "บริการที่ได้รับ"
 14. ความรุนแรง เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ข้อกำหนดแต่ละข้อของ CEA ฉบับนี้จะได้รับการตีความในลักษณะที่มีผลและถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่ถ้าศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจห้ามข้อกำหนดดังกล่าวหรือตัดสินว่าเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตของการห้ามหรือความเป็นโมฆะดังกล่าว โดยไม่ทำให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดดังกล่าว หรือข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของ CEA ฉบับนี้เป็นโมฆะ
 15. กฎหมายที่บังคับใช้ CEA ฉบับนี้ (และความสัมพันธ์ที่อ้างถึงหรือพิจารณาโดย CEA ฉบับนี้) จะต้องถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลแห่งอังกฤษและเวลส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ CEA ฉบับนี้

 

วันที่:      กรกฎาคม 2560