> >ดูข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีชำระเงินทางเลือกของ PayPal

อัปเดตล่าสุด: วันที่ 5 สิงหาคม 2020

สั่งพิมพ์

"ข้อกำหนด" ฉบับนี้เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ และมีผลบังคับใช้กับการใช้ "บริการ PayPal" ทั้งหมดของคุณ ("PayPal" หรือ "เรา")

1. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานทุกอย่างของ "ฟังก์ชัน APM"

สำหรับการอ้างอิง:

 • "ฟังก์ชัน APM" เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เรามีให้บริการ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกและใช้วิธีชำระเงินทางเลือก (APM) (ซึ่งเราอาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราว) เพื่อชำระเงินให้คุณได้ถ้าเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว และ
 • วิธีชำระเงินทางเลือก (APM) เป็นวิธีชำระเงินที่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ซึ่งเราอนุญาตให้บุคคลใดก็ตามที่ไม่มี "บัญชี" สามารถใช้เพื่อชำระเงินให้กับ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

"ข้อกำหนด" เหล่านี้อยู่นอกเหนือจาก "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง "นโยบายการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศที่คุณลงทะเบียนเป็นผู้อาศัยใน PayPal คำที่เป็นชื่อเฉพาะซึ่งไม่ได้ให้คำนิยามไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนิยามไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" ฉบับดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" ต้องมีการตีความที่สอดคล้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการตีความเกิดขึ้น "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะมีความสำคัญเหนือกว่า "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ในด้านขอบเขตของข้อขัดแย้ง

คำจำกัดความของ "บริการ" ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" เมื่ออ่านพร้อมกันกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะรวมถึง "ฟังก์ชัน APM"

2. การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยอมรับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ด้วยการเชื่อมโยงระบบ "ฟังก์ชัน APM" เข้ากับการชำระเงินหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ

ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบ "ฟังก์ชัน APM" สำหรับ "บัญชี" ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

 • คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นให้ผูกพันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้และในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้น และ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนั้นจะผูกพันกับ "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกฎหมายแทนคุณ

3. การใช้ฟังก์ชัน APM

เมื่อคุณเชื่อมโยง "ฟังก์ชัน APM" เข้ากับระบบการชำระเงินออนไลน์ของคุณแล้ว เราอาจ (แต่ไม่จำเป็น) จะอนุญาตให้ใครก็ได้ใช้ APM เพื่อชำระเงินให้คุณ

"ภาคผนวก 1" ของข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุถึง APM แต่ละรายการที่เราอาจมีให้บริการแก่ลูกค้าของคุณเป็นครั้งคราว และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจากลูกค้าของคุณโดยใช้ APM นั้นๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวตลอดเวลา

เนื่องจากผู้ชำระเงินไม่ได้ใช้บัญชี PayPal ในการชำระเงินด้วยวิธี APM คุณจึงไม่สามารถใช้ PayPal ในการคืนเงินที่ชำระด้วยวิธี APM เว้นแต่มีระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ของข้อกำหนดเหล่านี้

คุณอาจจะไม่ได้รับเงินผ่านวิธี APM ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้สำหรับ APM ใน "ภาคผนวก 1" ของ "ข้อกำหนด" เหล่านี้

คุณจะสามารถใช้ "ฟังก์ชัน APM" ของเราได้เฉพาะกับ "บัญชีธุรกิจ" และบัญชีที่ไม่ใช่ "บัญชีบุคคลทั่วไป" เท่านั้น

ไม่มีเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดนเพิ่มเติมสำหรับการทำรายการ APM ใดๆ

4. ความรับผิดของคุณกับเรา

เราอาจจะปฏิบัติกับผู้ให้บริการ APM และผู้ประมวลผลการชำระเงินซึ่งช่วยให้เราทำให้คุณสามารถรับเงินด้วยวิธี APM ได้ เหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อธนาคารหรือธนาคารผู้ให้บริการร้านค้าในการรับบัตร และ/หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal"

การชำระเงินด้วย APM มีความเสี่ยงต่อการตีคืนโดยผู้ให้บริการ APM เว้นแต่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก 1" ภาระผูกพันและความรับผิดของคุณที่มีต่อเราสำหรับการตีคืนเหล่านี้เหมือนกับภาระผูกพันและความรับผิดที่คุณมีต่อเราสำหรับ "การตีคืน" และ/หรือ "การปฏิเสธชำระเงิน" ภายใต้ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ" ผู้ให้บริการ APM อาจบังคับการตีคืนเงินที่ชำระด้วยวิธี APM ในลักษณะเดียวกันกับที่ธนาคารของผู้ชำระเงินใช้บังคับ "การตีคืน" และ/หรือบริษัทบัตรของผู้ชำระเงินใช้บังคับ "การปฏิเสธชำระเงิน"

หลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง คุณจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อเราภายใต้ข้อกำหนดสำหรับการตีคืนการชำระเงินด้วย APM โดยผู้ให้บริการ APM และภาระผูกพันที่ยังค้างชำระทั้งหมดของคุณอันเนื่องมาจาก "การใช้งาน APM" ก่อนที่ข้อกำหนดจะสิ้นสุด

5. การเปลี่ยนแปลงและการบอกเลิก

เราอาจเพิ่มหรือลบข้อกำหนดเหล่านี้ออกจากรายชื่อของ APM หรือผู้ให้บริการ APM ใน "ภาคผนวก 1" ได้ตลอดเวลา และโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

หรือเราอาจแก้ไข ลบ หรือเพิ่ม "ข้อกำหนด" เหล่านี้ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ได้

คุณสามารถบอกเลิก "ข้อกำหนด" เหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยลบ "ฟังก์ชัน APM" ของเราออกจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ที่ PayPal อาจมีให้บริการเป็นครั้งคราว ซึ่งจะเป็นการทำให้ลูกค้าของคุณหยุดใช้ APM เพื่อชำระเงินให้กับคุณ แต่ถ้าไม่ดำเนินการ "บัญชี" ของคุณก็จะยังเปิดอยู่ และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal" จะยังคงมีผลบังคับใช้

ด้วยเหตุผลบางประการ เราอาจ ยุติ ยกเลิก หรือระงับ "บริการ" ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม (ถ้าเป็นไปได้) ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ "ฟังก์ชัน APM" ของเรา และ/หรือ APM โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

"ข้อกำหนด" เหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และนานตราบเท่าที่เราจำเป็นต้อง: (i) จัดการกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก "การใช้งาน APM" ก่อนการบอกเลิก และ/หรือ (ii) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ

ภาคผนวก 1

APM

Bancontact

ประเภทการชำระเงิน

บัตรเดบิต

Bancontact เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้โดยตรงจากบัญชีธนาคาร

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

BLIK

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

BLIK เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

PLN 0.01 ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

PLN 10,000.00 ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณต้องแสดงชื่อ BLIK หรือเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่สอดคล้องกับใบแจ้งยอดของแบรนด์ BLIK อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของคุณตามที่เกี่ยวข้อง

EPS

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

EPS เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ EPS ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารที่ให้บริการ EPS

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ EPS ให้กับ PayPal โดยเร็ว

ฟินแลนด์ (Verkkopankki)

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Finnish Online Bank Transfer เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.65 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

20,000.00 ยูโรต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ได้แก่ การพนันที่ผิดกฎหมาย การค้าประเวณี สินค้าปลอม การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า การขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือการแจกจ่ายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สื่ออนาจาร หรือการแสดงภาพการกระทำที่รุนแรง ทั้งนี้ธนาคาร Nordea ไม่อนุญาตให้มีการโหลดกระเป๋าสตางค์หรือสินค้าที่ชำระล่วงหน้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. คุณจะต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PayPal การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการนำส่งข้อมูลอาจทำให้เกิดความล่าช้า การระงับหรือการยกเลิกการดำเนินการขายที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นระหว่างมีข้อพิพาทในการทำรายการให้กับ PayPal ถ้า PayPal เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ระหว่างลูกค้ากับคุณ

วงเงินความรับผิดสูงสุดคือจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ของการขาย (การขายสินค้าหรือบริการโดยคุณกับลูกค้า) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายโดยตรงหรือจำนวน 1000 ยูโร (ขึ้นอยู่ว่าจำนวนใดน้อยกว่า) อย่างไรก็ตาม วงเงินความรับผิดโดยรวมจะต้องไม่เกิน 5000 ยูโร การจำกัดการใช้งานเหล่านี้จะไม่มีผลถ้าความเสียหายเกิดจากการดำเนินการอย่างตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

Giropay

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Giropay เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal":

เครื่องมือการชำระเงิน (เงินสด ออมทรัพย์หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินซึ่งรวมถึงสกุลเงินเสมือน เช่น บิตคอยน์ และเช็ค) ตราบเท่าที่คุณไม่สามารถระบุตัวตนของผู้รับเครื่องมือชำระเงินได้ ยกเว้นบัตรกำนัลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสะสม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. Giropay ถูกจำกัดให้ใช้ได้กับลูกค้าที่สามารถเข้าใช้บัญชีธนาคารออนไลน์ของสถาบันเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี PayPal ไม่รับประกันว่าบัญชีธนาคารในเยอรมนีทั้งหมดจะใช้ร่วมกับ Giropay ได้
 2. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎและข้อบังคับของ Giropay ซึ่งรวมถึงการใช้โลโก้ของ Giropay ซึ่งจำกัดเฉพาะภูมิภาคยุโรป
 3. ในการใช้ Giropay เป็นวิธีชำระเงิน คุณจะต้องไม่ขอข้อมูลใดๆ จากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น IBAN หรือชื่อ
 4. "การรับประกันการชำระเงิน" ของ Giropay จะจำกัดที่ 10,000 ยูโรต่อการทำรายการ
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ Giropay ให้กับ PayPal โดยเร็ว
 6. "การรับประกันการชำระเงิน" ของ Giropay จะหมดอายุภายใน 6 สัปดาห์หลังจากมีการกำหนดสถานะการรับของการทำรายการเป็น "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) เว้นแต่คุณได้รายงานข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนระยะเวลา 6 สัปดาห์

iDEAL

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

iDEAL เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ iDEAL ถูกจำกัดให้ใช้โดยลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ใช้ร่วมกับ iDEAL ได้ และบัญชีนั้นต้องเป็นของธนาคารที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร) จะถูกชำระเข้า "บัญชี" ของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และ "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal" และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. คุณต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนให้ลูกค้าได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่าย
 2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอ "วิธีชำระเงิน" iDEAL ผ่านบริการลิงก์ที่ส่งทางอีเมลที่ เว้นแต่คุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PayPal ลิงก์การชำระเงิน iDEAL เป็น URL ที่นำไปสู่หน้าการชำระเงินของคุณ ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มต้นการทำรายการ iDEAL ได้
 3. คุณต้องให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลในบางสถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชำระเงิน iDEAL ซึ่งอาจมีการแจ้งให้ PayPal หรือคุณได้ทราบเป็นครั้งคราว
 4. สามารถเข้าถึงคู่มือการเชื่อมโยงระบบของผู้ค้า iDEAL ได้ที่นี่: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน iDEAL รวมถึงการใช้โลโก้ iDEAL ตามที่อธิบายไว้ที่ www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/
 5. คุณจะต้องรายงานเหตุการณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตาม "การรับประกันการชำระเงิน" ของ iDEAL ให้กับ PayPal โดยเร็ว
 6. ถ้าคุณถูกพิจารณาว่ามีความเสียงสูง โดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณดำเนินการลงทะเบียน "ลูกค้า" เพื่อบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ก) ชื่อและอีเมล

ข) หมายเลขบัญชีและชื่อสำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้เพื่อซื้อสินค้าผ่านวิธีชำระเงิน iDEAL

ค) ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตนในขั้นตอนที่ 2 และการตรวจสอบ "การทำรายการ" ตัวอย่างเช่น

i. ที่อยู่ IP

ii. ลายนิ้วมือเบราว์เซอร์

iii. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Mercado Pago 

ประเภทการชำระเงิน 

Mercado Pago เป็นผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อในประเทศบราซิลและเม็กซิโกชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรชำระเงินล่วงหน้า ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ Mercado Pago และวิธีการชำระเงินอื่นๆ 

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน 

ใช่ 

การรับประกันการชำระเงิน 

ใช่ - "การรับประกันการชำระเงิน" หมายความว่าการทำรายการทุกรายการที่แสดงสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" หรือ "สำเร็จ" (แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด) จะชำระเข้าบัญชีของคุณ และเงินนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ 

โอกาสในการคืนเงิน 

ใช่ 

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ 

0.01 เปโซเม็กซิกัน ต่อการทำรายการ 

0.01 เรียลบราซิล ต่อการทำรายการ 

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ 

1,000,000.00 เปโซเม็กซิกันต่อ การทำรายการ 

10,000,000.00 เรียลบราซิล ต่อการทำรายการ 

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ 

สำหรับประเทศเม็กซิโก:  

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามใดๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ: สินค้าและบริการต้องห้ามภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pago รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาตามใบสั่งแพทย์, ผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย, การพนันทุกประเภท, ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมทางการเงิน, มัลแวร์ (เช่น rogueware, ไวรัส ฯลฯ), เงินทุนสนับสนุนของพรรคการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง, การทำการตลาดโดยตรง, การดำเนินการด้วยรหัสไปรษณีย์, ตั๋วแลกเงินธนาคารและธนาณัติ, ร้านคลังสินค้าจำกัดเฉพาะสมาชิก, การขายในรูปแบบปิรามิดหลายระดับ, ไทม์แชร์, หน่วยงานเรียกเก็บเงิน, บริษัทรับซื้อหนี้การค้า, ผู้ชำระบัญชี, บริษัทค้ำประกันผู้ต้องหา, ทนายความล้มละลาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, บริษัทรับทำกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา, ทนายความด้านการล้มละลาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, กรรมสิทธิ์ในหุ้นอสังหาริมทรัพย์, กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุน, กองทุนเพื่อการลงทุน, การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, คำสั่งชำระเงินจากสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน, สำนักงานการันตีและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน, เช็คเดินทาง, บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการเดินเรือสำราญ (ยกเว้นบริษัทท่องเที่ยว), การสะสมเหรียญ, แสตมป์, ร้านจำหน่ายเหรียญ, การสะสมสแตมป์, Airtran Airways, Airtran Air, การขึ้นเช็คเงินสด, การชำระเงินอัตโนมัติและการบอกรับสมาชิก, บริษัทจัดหางาน และ เงินสดล่วงหน้าหรือเครดิต 

 

สำหรับประเทศบราซิล:  

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามใดๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ: ไม่อนุญาตให้ใช้บริการ  

สินค้าบางรายการไม่ได้รับอนุญาตจาก Mercado Pago ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท สำหรับรายการสินค้าทั้งหมดของ สินค้าและบริการต้องห้าม โปรดดูที่: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม 

สำหรับประเทศเม็กซิโก: บริการชำระเงินของ Mercado Pago จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pago สำหรับ ประเทศเม็กซิโก  

 

สำหรับประเทศบราซิล: บริการชำระเงินของ Mercado Pago จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Mercado Pago สำหรับประเทศบราซิล  

 

สำหรับประเทศบราซิลและเม็กซิโก: 

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ โลโก้ ชื่อเชิงพาณิชย์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Mercado Pago ยกเว้นเพื่อแสดงว่าใช้ Mercado Pago เป็นวิธีการชำระเงิน ถ้าคุณพยายามใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mercado Pago ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบริการของเรา

 

Mercado Pago จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ส่งรายละเอียดธนาคารที่ถูกต้อง

 

ผู้ใช้ไม่สามารถขายต่อบริการจัดการการชำระเงินให้บุคคลภายนอกได้ 

Multibanco

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Multibanco เป็นวิธีการชำระเงินที่จำกัดให้กับลูกค้าในโปรตุเกสที่เสนอทางเลือกสองอย่างสำหรับการชำระเงิน: หนึ่งทางเลือกคือการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านทางพอร์ทัลระบบธนาคารออนไลน์ของลูกค้าซึ่งเป็นทางเลือกอื่นๆที่มีการชำระเงินสดที่ ATM s ของธนาคารโปรตุเกสสาขาต่างๆ

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ไม่มี

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

99,999.99 EUR ต่อรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

MyBank

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

MyBank เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

ไม่มี

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย และนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal": กิจกรรมที่มีโทษเนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ โรคใคร่เด็ก สื่อลามก การละเมิดผลงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการชำระเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ การฟอกเงิน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเดิมพันและการพนัน การแข่งม้า ลอตเตอรี่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้วิชาชีพที่มีการควบคุม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ My Bank และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการวิธีชำระเงินทางเลือกเหล่านี้ สำหรับการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดปฏิบัติตาม "คำแนะนำการใช้งาน MyBank" สำหรับธุรกิจ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/ ถ้าคุณพยายามที่จะใช้โลโก้ MyBank ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ในลักษณะที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการของเรา

PayU

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

PayU เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่ต้องห้ามที่ระบุไว้ในข้อตกลง: ยาตามใบสั่งแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการขาย ยามึนเมารวมถึงยาเสพติดเช่นเดียวกับการออกแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเกษตร การผลิต การค้า ฯลฯ การพนันที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมาย อาวุธกระสุนและก๊าซปืน บริการออนไลน์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารเช่น ห้องสนทนา กล้องวิดีโอ ภาพยนตร์ VOD ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินถ้าเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีอำนาจ มัลแวร์ เช่น rogueware ไวรัส ฯลฯ; พรรคการเมืองและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เพื่อสนับสนุนหรือเรียกเก็บเงินสำหรับกิจกรรมทางการเมือง ทุน การยอมรับการชำระเงินในนามของผู้รับหลายคนโดยไม่ต้องมีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ได้ประชุมข้อกำหนดของสมาคมบัตร/หน่วยงานระดับกลาง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับแจ้งทางแบบฟอร์มสังเกตได้อย่างชัดเจนและเข้าใช้งานได้ง่ายว่าการทำรายการผ่านวิธีการชำระเงิน PayU ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลงได้

2. PayPal และ PayU จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องมาจากรายละเอียดธนาคารที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามีรายละเอียดธนาคารที่ส่งถูกต้องเท่านั้น

3. ผู้ค้าที่ใช้วิธีการชำระเงิน PayU จะต้องรับผิดชอบต่อการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เป็นการฉ้อโกงทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยวิธีการชำระเงินนั้นๆ

4. คุณต้องตรวจสอบข้อต่อไปนี้

ก) หมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือการยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการสั่งซื้อจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเขียนบันทึกลงในรูปแบบอื่น

ข) ในระหว่างการป้อนข้อมูลหมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือการยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการสั่งซื้อ บุคคลที่สามจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ห้ามเปิดเผยหมายเลขประจำตัวของลูกค้าและ/หรือการยืนยันข้อมูลกับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

POLi

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

POLi เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ POLi ถูกจำกัดการใช้งานบัญชีของลูกค้ากับสถาบันการเงินธนาคารในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ PayPal ไม่รับประกันว่าบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์หรือบัญชีธนาคารออสเตรเลียทั้งหมดจะสามารถใช้งานร่วมกันกับ POLi ได้

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ไม่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

AUD/NZD 1.00 ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

AUD/NZD 10,000.00 ต่อการทำรายการ

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ภายใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal":

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

Przelewy24 (P24)

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

Przelewy24 เป็นวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

PLN 0.05 ต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การทำรายการทั้งหมดเชื่อมโยงกับหมายเลขการทำรายการที่ไม่ซ้ำกันและรายละเอียดอื่นๆ ("รายละเอียดการทำรายการ") เพื่อให้เกิดความสะดวกเมื่อมีการสอบถามหรือการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องบันทึกรายละเอียดการทำรายการไว้อย่างปลอดภัย เราจะส่งเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ดำเนินการไม่ถูกต้องไปยัง PayPal โดยตรงซึ่งจะส่งต่อไปยังระบบการชำระเงิน Pzrelewy24 สำหรับการตรวจสอบ คุณต้องแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ในการร้องเรียน

ก) อีเมล

ข) หมายเลขการทำรายการ

ค) จำนวนเงินที่ทำรายการ

ง) ชื่อเต็มของเจ้าของบัญชีธนาคารต้นทางที่จำนวนเงินที่ทำรายการต้อง

ได้รับการโอนไปยัง

จ) ชื่อธนาคารที่มีบัญชีซึ่งการโอนจำนวนเงินที่ทำรายการจะได้รับการโอนไปหรือ

ที่การทำรายการได้รับการโอนไปแล้ว ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณ

ฉ) วันที่ทำรายการ

ช) ในกรณีที่มีการชำระเงินจากบัตร: ชื่อของบัตร

ซ) ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน SMS: หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

4. แม้ว่าจะมีการร้องเรียนใดๆ ตามที่กล่าว การทำรายการที่มีผ่านไปแล้ว 90 วันหรือมากกว่านับจากวันที่

มีการร้องเรียนอาจถูกปฏิเสธการตรวจสอบจากระบบการชำระเงิน Przelewy24

SOFORT

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung เป็น "วิธีชำระเงิน" ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้รับสามารถรับการยืนยันการทำรายการได้แบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

1.00 ยูโรต่อการทำรายการ

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ไม่มี

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

ซึ่งก็คือสินค้าและบริการต้องห้ามที่ระบุไว้ใน "สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal"

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่มี

Trustly

ประเภทการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารแบบเรียลไทม์

ความเสี่ยงในการปฏิเสธชำระเงิน

ไม่ (เมื่อมีการชำระเงินในบัญชีผู้ค้า)

การรับประกันการชำระเงิน

ไม่

โอกาสในการคืนเงิน

ใช่

จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ

0.01 ยูโรต่อการทำรายการ(ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

จำนวนเงินสูงสุดในการทำรายการ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารของลูกค้ากำหนด

สินค้าและบริการที่ต้องห้ามเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสินค้าและบริการที่ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง: Bitcoin

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

(1) คุณจะต้องตรวจสอบว่าได้เปิดเผยและแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของ Trustly ในลักษณะที่น่าสนใจและเหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับข้อกำหนดในการนำเสนอบริการที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุที่ https://trustly.com/en/developer/documents

(2) คุณรับทราบและยอมรับว่า: (ก) บริการ Trustly ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของระบบของบุคคลที่สาม ธนาคารหลัก และ Trustly จะไม่รับประกันการใช้งานของบริการของตนในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการปรับปรุงใดๆ ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบของบุคคลที่สามดังกล่าว (ข) ความเร็วในการทำรายการอาจจะได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่มีจำนวนการทำรายการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือมีจำนวนสูงอย่างมีนัยสำคัญ หรือในระหว่างการบำรุงรักษาตามแผนของ Trustly และ (ค) PayPal และ Trustly จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานของระบบของบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ในส่วนย่อย (ก) ในที่นี้ หรือในช่วงที่มีจำนวนการทำรายการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือช่วงระหว่างการบำรุงรักษาตามแผนของบริการ Trustly ตามที่อธิบายไว้ในส่วนย่อย (ข) ในที่นี้