เงินสำรองบัญชี PayPal คืออะไร

เงินสำรองในบัญชี คือ จำนวนเงินที่พักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อใช้ครอบคลุมความสูญเสียที่อาจเกิดจากการทำรายการที่ถูกตีคืน เช่น การปฏิเสธการชำระเงินและข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อของคุณ จำนวนเงินสำรองไม่สามารถถูกนำไปใช้หรือถอนได้ชั่วคราว

ถ้ามีการสำรองเงินในบัญชีของคุณ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนอธิบายถึงเงื่อนไขของเงินสำรอง ถ้าคุณต้องการดูว่ามีการสำรองเงินไว้เท่าใด ให้ไปที่ สรุปข้อมูลบัญชี ของคุณ แล้วดูที่ส่วน “ถูกพักไว้” ในส่วน "ยอดคงเหลือบัญชี PayPal"
 

ทำไมถึงถูกสำรองเงิน

จะมีการสำรองเงินและประเมินเป็นกรณีไป อาจมีการสำรองเงินถ้าเราเชื่อว่าบัญชี PayPal ของคุณมีความเสี่ยงในระดับสูง โดยปกติ ถ้าคุณมีเงินสำรองในบัญชีของคุณแล้วมีการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อพิพาท เราจะหักจำนวนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือของคุณที่มี และไม่ได้หักจากยอดเงินสำรอง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ขายหยุดทำธุรกิจหรือหยุดการประมวลผลการชำระเงินผ่าน PayPal เราจะใช้เงินสำรองเพื่อครอบคลุมการตีคืนการชำระเงินที่อาจมีขึ้นในอนาคต

เราอาจพิจารณาตัวแปรต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหล่านั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิ่งต่อไปนี้
 • ประวัติการประมวลผลการชำระเงินของคุณกับ PayPal และกับผู้ให้บริการอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมของคุณมีแนวโน้มของการปฏิเสธการชำระเงินหรือการคืนเงินสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือไม่
 • บัญชีของคุณมีจำนวนข้อเรียกร้องและข้อพิพาทจากลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่
 • ประวัติของธุรกิจและ/หรือความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลของคุณ
 • คุณขายผลิตภัณฑ์หรือบริการล่วงหน้า (คำสั่งซื้อสำหรับการขายล่วงหน้า) หรือไม่
 • กรอบระยะเวลาในการนำส่งสินค้าของคุณ - มีการขยายกรอบระยะเวลาในการนำส่งสินค้าหรือไม่
เราจะตรวจสอบบัญชีเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าควรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเงินสำรองหรือไม่ จำนวนเงินสำรองอาจลดลงหรือถูกยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเชิงบวก เช่น ผลการดำเนินงาน อุตสาหกรรม จำนวนข้อเรียกร้องที่น้อยลง เป็นต้น
 

ประเภทของเงินสำรองมีอะไรบ้าง

PayPal ใช้เงินสำรองสามประเภท ดังนี้
 • เงินสำรองหมุนเวียน: ส่วนหนึ่งของแต่ละการทำรายการที่คุณได้รับในแต่ละวันจะถูกกันไว้ และยกเลิกการกันเงินนั้นในภายหลังตามตารางที่กำหนด ตัวอย่างเช่น บัญชีของคุณมีเงินสำรองหมุนเวียน 10% ที่ถูกพักไว้เป็นเวลา 90 วัน นั่นหมายความว่าเราจะกัน 10% ของเงินที่คุณได้รับในวันที่ 1 และยกเลิกการกันเงินนั้นในวันที่ 91 จากนั้นจะกัน 10% ของเงินที่คุณได้รับในวันที่ 2 จนถึงวันที่ 92 ดังนี้เป็นต้น
 • เงินสำรองขั้นต่ำ: จำนวนเงินขั้นต่ำจำนวนหนึ่งของยอดคงเหลือถูกแยกไว้ต่างหากในบัญชี PayPal ของคุณตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น บัญชีของคุณมีเงินสำรองขั้นต่ำจำนวน 1,000 ดอลลาร์ เราอาจกันเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณทันที หรือกันบางส่วนของยอดขายในแต่ละวันจนกว่ายอดรวมจะถึง 1,000 ดอลลาร์
 • เงินสำรอง Jumpstart: จำนวนเงินจะถูกพักไว้จากยอดคงเหลือที่ใช้ได้ของคุณทันที ตัวอย่างเช่น ถ้าเราตัดสินใจที่จะเก็บเงินสำรอง Jumpstart 1,000 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันมีเงิน 2,000 ดอลลาร์อยู่ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal เงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์จะถูกย้ายไปยังเงินสำรองทันที

จะได้รับเงินเมื่อไหร่

เวลาที่เงินของคุณจะถูกปล่อยขึ้นอยู่กับประเภทของเงินสำรองที่คุณมี เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินสำรองของคุณ

ถ้าคุณมีเงินสำรองล่วงหน้า เงินนั้นจะถูกปล่อยหลังจากที่ผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเงินสำรองหมุนเวียน 90 วัน เงินจากยอดขายในวันแรกจะใช้ได้ในวันที่ 91

สำหรับเงินสำรองขั้นต่ำ เงินสำรองนี้จะได้รับการตรวจสอบทุกๆ 90 วัน PayPal ตรวจสอบเงินสำรองในเชิงรุกและขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในผลการดำเนินธุรกิจของคุณ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าเงินสำรองของคุณอาจได้รับการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้
 

จะป้องกันการสำรองเงินในบัญชีได้อย่างไร

คุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้มีการสำรองเงินได้เสมอไป เพื่อรักษาเครือข่ายการชำระเงินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เงินสำรองอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสัมพันธ์ของผู้ขายทุกรายกับ PayPal

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ได้ ซึ่งอาจช่วยให้คุณเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าและลดความเสี่ยงในการถูกสำรองเงิน
 • จัดส่งสินค้าทันทีและแจ้งข้อมูลการติดตามพัสดุที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าของคุณผ่าน PayPal เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการซื้อสินค้าได้ และทราบว่าควรจะได้รับสินค้าเมื่อใด
 • ติดต่อกับผู้ซื้อเป็นระยะตั้งแต่เนิ่นๆ และแจ้งให้ผุ้ซื้อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความล่าช้า หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ
 • ตรวจสอบอัตราการร้องเรียนโดยผู้ซื้อของคุณอย่างสม่ำเสมอ และพยายามรักษาอัตราการร้องเรียนให้ต่ำกว่า 1% ของยอดขายของคุณ
 • หลีกเลี่ยงไม่ใช้เวลานานในการคืนเงิน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วยื่นคำร้องเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสำรองได้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ข้อที่ 11.5