สถานะการชำระเงินใน "PayPal ของฉัน" หมายความว่าอย่างไร

คำจำกัดความต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการชำระเงินของคุณมีดังต่อไปนี้

  • รอดำเนินการ: เรากำลังตรวจสอบการทำรายการ เราจะส่งเงินของคุณไปยังผู้รับหลังจากที่แหล่งเงินของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
  • ถูกพัก: เราพักเงินที่ได้ชำระไว้ชั่วคราว เนื่องจากคุณได้ยื่นคัดค้านหรือเรากำลังตรวจสอบการทำรายการ นอกจากนี้เราได้ส่งอีเมลถึงคุณพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการนี้
  • พักไว้: เรากำลังตรวจสอบการทำรายการดังกล่าว ดังนั้นการชำระเงินของคุณจึงถูกพักไว้ โปรดตรวจสอบศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • พักชั่วคราว: เงินจากบัญชีของคุณถูกพักชั่วคราวระหว่างกระบวนการตรวจสอบการอนุญาต ผู้รับจะไม่สามารถใช้หรือถอนเงินจำนวนนี้ได้จนกว่าการตรวจสอบการอนุญาตจะเสร็จสมบูรณ์
  • คืนเงินแล้ว: ผู้รับคืนเงินให้คุณ ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตในการชำระเงิน เงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนกลับมาที่บัตรของคุณ ทั้งนี้อาจใช้เวลา 30 วันเงินกว่าเงินจำนวนดังกล่าวจึงจะปรากฏในใบแจ้งยอดของบัตร
  • ถูกส่งคืน: เงินถูกคืนเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว เนื่องจากผู้รับไม่ได้ขึ้นเงินภายใน 30 วัน สมาชิก PayPal สามารถตีคืนการชำระเงินที่ยังไม่ขึ้นเงินได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่ระบบจะตีคืนการชำระเงินอัตโนมัติภายใน 30 วัน
  • ถูกปฏิเสธ: ผู้รับไม่ยอมรับเงินของคุณ และเงินถูกโอนกลับเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว โปรดดูรายละเอียดการทำรายการเพื่อหาสาเหตุที่การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ หรือติดต่อผู้รับเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
  • ยังไม่ขึ้นเงิน: ผู้รับยังไม่ได้รับหรือยอมรับการชำระเงินจากคุณ การชำระเงินที่ไม่ขึ้นเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน
  • เสร็จสมบูรณ์: การทำรายการสำเร็จ และเงินอยู่ในบัญชีของผู้รับแล้ว