Aktualizácie pravidiel

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie pravidiel

Aktualizácie pravidiel

 

 

Oznámenie o zmene zmlúv PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko

Dátum vydania: 10. mája 2022

 

Táto stránka

Na tejto stránke sa uvádzajú podrobnosti a/alebo ukážky aktualizácií, ktoré používateľov služby PayPal informujú o zmenách v zmluvách s používateľom služby PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko, ako aj v iných online zmluvách, pravidlách či vyhláseniach, a ktoré si vyžadujú pozornosť. Tiež si môžete prečítať staršie oznámenia o aktualizácii pravidiel.

 

Nadchádzajúce zmeny

Meníme isté zmluvy (uvedené nižšie), podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Tieto zmeny vstúpia do platnosti automaticky v príslušné dni nadobudnutia účinnosti uvedené nižšie.

 

Požadované akcie

Pozorne si prečítajte oznámenia uvedené nižšie a oboznámte sa s nadchádzajúcimi zmenami. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb aj po tom, ako zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Okrem toho sa od vás nevyžaduje žiadna ďalšia akcia na prijatie týchto zmien. Ak však s danými zmenami nesúhlasíte, budete musieť svoj účet PayPal zrušiť pred príslušným dňom nadobudnutia účinnosti, ako sa uvádza v zmluve s používateľom.

 

Zmeny v zmluve s používateľom služby PayPal

S účinnosťou od 1. augusta 2022 objasňujeme:

  • znenie doložky o rozhodnom práve a jurisdikcii, ktorá opakuje, že spotrebitelia majú zákonné právo podať proti nám žalobu na miestnych súdoch;
  • znenie doložky o stornách v zmluve s používateľom, aby sme upresnili, kedy spoločnosť PayPal môže stornovať platbu.

Prečítajte si aktualizovanú zmluvu s používateľom.

 

Dôležité oznámenie pre všetkých zákazníkov v EÚ a Spojenom kráľovstve

Spoločnosť PayPal v rámci nepretržitého úsilia o riadenie niektorých nevyhnutných zmien vyplývajúcich z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie vystúpi 1. decembra 2022 z dobrovoľnej jurisdikcie Úradu finančného ombudsmana v Spojenom kráľovstve (Financial Ombudsman Service, FOS). Vzhľadom na zmeny v pravidlách Spojeného kráľovstva sa na nás od 1. januára 2021 vzťahovala a aj naďalej vzťahuje záväzná jurisdikcia úradu FOS v prípade sťažností od určitých zákazníkov v Spojenom kráľovstve (spotrebiteľov a niektorých menších podnikov, ktoré sa považujú za mikropodniky, malé podniky, charitatívne organizácie, správcov alebo ručiteľov) týkajúcich sa udalostí, ku ktorým dôjde k tomuto dátumu alebo po ňom, a títo zákazníci majú naďalej právo postúpiť svoju sťažnosť úradu FOS.

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa udalosti, ku ktorej došlo pred 1. januárom 2021, a nie ste spokojní s tým, ako spoločnosť PayPal túto sťažnosť v konečnej odpovedi vyriešila, musíte túto sťažnosť postúpiť úradu FOS pred 1. decembrom 2022.

 

Zavedenie zmluvných podmienok siete Generosity Network spoločnosti PayPal (ktoré sa vzťahujú len na Grécko)

S účinnosťou od 1. augusta 2022:

zavádzame podmienky a príslušné poplatky v súvislosti so sieťou Generosity Network od spoločnosti PayPal v Grécku.

Prečítajte si podmienky siete Generosity Network spoločnosti PayPal

Pozrite si aktualizované spotrebiteľské poplatky.

Pozrite si aktualizované poplatky obchodníkov.

 

Aktualizácia vášho súhlasu s inkasom SEPA (vzťahuje sa na Cyprus, Estónsko, Grécko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Slovensko a Slovinsko)

Deň nadobudnutia účinnosti: 31. mája 2022

Váš súhlas s inkasom SEPA aktualizujeme tak, že doň pridáme pole Typ platby a uvedieme ho ako Opakovaná, čo je v súlade so zmluvou s používateľom, v rámci ktorej nám poskytnete trvalé oprávnenie, keď priradíte bankový účet ako zdroj financovania k účtu PayPal. Váš súhlas s inkasom SEPA aktualizujeme aj tak, že doň pridáme vašu adresu.

Výhody vyplývajúce z používania súhlasu s inkasom SEPA budete aj naďalej využívať ako zvyčajne. Uisťujeme vás, že táto aktualizácia nebude mať žiadny vplyv na poskytovanú službu.