Zmluva s používateľom služby PayPal

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zmluvné podmienky programu zbierok PayPal

 

Dátum aktualizácie: 29. júla 2021

 

Nadchádzajúce zmeny v programe zbierok

 

Spoločnosť PayPal 8. novembra 2021 ukončí poskytovanie programu a služieb zbierok PayPal. Možnosť vytvorenia novej zbierky bude od 30. septembra 2021 zakázaná. Od 30. septembra 2021 zostanú všetky otvorené zbierky aktívne maximálne 30 dní. Platnosť všetkých otvorených zbierok sa skončí 30. októbra 2021. Všetky peniaze v existujúcej zbierke budete musieť presunúť na svoj zostatok na účte PayPal pred 8. novembrom 2021. V opačnom prípade presunieme všetky zostávajúce peniaze na váš zostatok na účte PayPal za vás.

 

Ak ste organizátorom zbierky alebo ste ním boli, uložte si kópiu zoznamu prispievateľov, ktorí prispeli do vašich zbierok, na účely vedenia záznamov. Záznamy týkajúce sa vašej zbierky nebudú po 8. novembri 2021 k dispozícii.

 

Spoločnosť PayPal vám bude aj naďalej poskytovať súbor nástrojov, ktorý vám pomôže prijímať prostriedky. Kliknutím sem získate ďalšie informácie. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto zmenách, kliknite sem.

 

Vytvorením zbierky PayPal (ďalej len „zbierka/zbierky“ alebo „program zbierok“) vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len „podmienky“). Zmluva s používateľom je do týchto podmienok začlenená prostredníctvom odkazu. Tieto podmienky a zmluvu s používateľom treba v čo najväčšej miere vykladať ako jeden celok. V prípade, že dôjde k výslovnému nahradeniu alebo nebude možné zabrániť rozporu, majú tieto podmienky v rozsahu daného rozporu prednosť pred zmluvou s používateľom. Program zbierok sa má používať len s osobným účtom PayPal, nie s firemným účtom.

Program zbierok umožňuje zbierať od priateľov peniaze na určitý účel, napríklad na nákup spoločného darčeka alebo vstupeniek na nejaké podujatie či na rozdelenie nákladov na plánovanú cestu. Pri zbieraní prostriedkov cez zbierku sa tieto prostriedky uložia na váš účet PayPal (ďalej len „účet“) v rámci samostatného zostatku s elektronickými peniazmi, ktorý podľa zmluvy s používateľom predstavuje časť vášho účtu, ktorá funguje ako rezervný účet, pričom s daným zostatkom musíte zaobchádzať osobitne. Ak chcete dokončiť transakcie, zaplatiť za nákupy alebo vybrať zostatok na pripojený bankový účet, prostriedky v rámci tohto samostatného zostatku s elektronickými peniazmi musíte najskôr previesť do tej časti vášho účtu PayPal, ktorá funguje ako platobný účet (vo všetkých prípadoch iba na uvedené účely zbierky). Ste zodpovední za to, že dané prostriedky budete držať oddelene a že ich budete používať iba na stanovené účely zbierky.

 Pre každú zbierku vytvoríte jedinečnú webovú stránku (ďalej len „stránka zbierky“), kde môžete svoju zbierku pomenovať, vytvoriť k nej popis a/alebo pridať obrázok, uviesť prispievateľov a zobraziť a sledovať, ako blízko ste k dosiahnutiu cieľovej sumy vašej zbierky. Prispievateľom môžete poslať odkaz s poďakovaním za príspevky do vašej zbierky, prípadne ich môžete informovať o aktuálnom stave zbierky a o tom, koľko prostriedkov potrebujete na dosiahnutie cieľa. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na obmedzenie týchto prostriedkov v prípade, ak nie sú použité na plánovaný účel v súlade s časťami 4.2 a 10 zmluvy s používateľom a/alebo pravidlami používania služby.

V prípade, že zostatok na vašom účte PayPal klesne pod nulu a máte prostriedky, ktoré boli, budú alebo sú vyplácané na samostatný zostatok s elektronickými peniazmi pre nejaké zbierky, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na vyrovnanie záporného zostatku čerpaním prostriedkov zo zbierky až do výšky dlžnej sumy a/alebo uplatnením akéhokoľvek práva na vyrovnanie, ktoré spoločnosti PayPal vyplýva zo zmluvy s používateľom.

Práva a povinnosti prispievateľa do zbierky alebo príjemcu zbierky

Všetky prostriedky sa do zbierky odosielajú na vlastné riziko prispievateľa a spoločnosť PayPal v tejto veci nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak sa získané prostriedky nepoužijú na uvedený účel, prispievateľ sa môže obrátiť iba na osobu, ktorá danú zbierku vytvorila. Spoločnosť PayPal nebude monitorovať, či sa tieto prostriedky používajú v súlade s uvedeným účelom. Spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnemu príjemcovi zbierky.

 

Obmedzenia a zakázané použitia

Program zbierok nepredstavuje samostatný účet PayPal, rovnako tak ani bankový účet, kolektívnu investíciu, investíciu či sporiaci účet. Z prostriedkov vyzbieraných v zbierke nebudete získavať žiadny úrok. Zbierky sú určené na krátkodobé používanie a nemali by sa používať na dlhodobé či časovo neobmedzené držanie prostriedkov. Možnosť vytvorenia novej zbierky bude od 30. septembra 2021 zakázaná a od tohto dátumu zostanú všetky otvorené zbierky aktívne maximálne 30 dní. Zbierky nesmiete používať na žiadnu aktivitu ani účely, ktoré sú v pravidlách používania služby PayPal zakázané.

Zbierky nesmiete používať na kolektívne financovanie ani na predaj tovaru či služieb. Za príspevky do svojej zbierky nesmiete ponúkať žiadne stimuly, výnosy, úroky, benefity, odmeny či výhody. Príspevky odoslané do zbierky sa považujú za osobné platby s použitím elektronických peňazí a nespĺňajú podmienky ochrany kupujúceho PayPal. Zbierky nesmiete používať na marketingové ani propagačné účely.

Prostriedky v rámci zbierky nesmiete používať inak, než na účely uvedené na stránke svojej zbierky. Ak na základe vlastného uváženia rozhodneme, že program zbierok používate na účel, ktorý tieto podmienky nepovoľujú, spoločnosť PayPal si v súlade s časťou 4.2 alebo 10 zmluvy s používateľom vyhradzuje právo obmedziť prístup k vášmu účtu alebo váš účet zrušiť. Spoločnosť PayPal však nemá žiadnu povinnosť monitorovať používanie prostriedkov vyzbieraných v zbierke a nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sa prostriedky nepoužívajú tak, ako sa uvádza v účeloch zbierky. Spoločnosť PayPal nenesie zodpovednosť a nepreberá žiadne práva, nároky ani záväzky vo vzťahu k prostriedkom vyzbieraným v zbierke, ktoré sa považujú za osobné platby prijaté od vašich prispievateľov. Za prípadné spory s prispievateľmi týkajúce sa zbierky alebo vášho používania prostriedkov v zbierke nesiete zodpovednosť vy, pričom prispievateľom, ktorí túto osobnú platbu uskutočňujú na vlastné riziko, nevznikajú vo vzťahu k daným prostriedkom žiadne práva, nároky ani podiely.

Zbierky nevykonávajú žiadne z činností vymedzených v časti 41 zákona o charitatívnych organizáciách z roku 2009 (okrem iného vrátane časti 41 ods. 1 písm. a) a b)) a aj naďalej ste zodpovední za to, že zbierky budete používať v súlade so všetkými miestnymi právnymi predpismi, ktoré sa týkajú získavania finančných prostriedkov vrátane platných právnych predpisov o charitatívnej činnosti.

Zdieľanie osobných údajov

Pri vytváraní zbierky sa môže na stránke zbierky okrem titulného obrázka a/alebo popisu, ktorý pridáte pri vytváraní či úprave svojej zbierky, zobraziť aj vaše meno, profilová fotografia PayPal a celková vyzbieraná suma. Máte tiež možnosť uviesť mená, profilové fotografie a výšku jednotlivých príspevkov iných osôb, ktoré prispievajú do vašej zbierky (ďalej len „informácie o prispievateľoch“). Ak sa rozhodnete na svojej stránke zobrazovať aj informácie o prispievateľoch, každý prispievateľ si bude môcť vybrať, či sa jeho informácie na stránke zobrazia.

Na používanie informácií o prispievateľoch sa vzťahuje zmluva s používateľompravidlá ochrany osobných údajov služby PayPal. Bez súhlasu vašich prispievateľov so zdieľaním a používaním informácií o prispievateľoch ich nemôžete uvádzať na iných webových lokalitách ani stránkach.

Ukončenie programu zbierok

Spoločnosť PayPal má právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia a predchádzajúceho oznámenia odoslaného v dostatočnom časovom predstihu ukončiť, zrušiť, pozastaviť alebo upraviť program zbierok, prípadne upraviť tieto podmienky.

Spoločnosť PayPal v súlade s vyššie uvedeným ukončí poskytovanie programu zbierok 8. novembra 2021. Možnosť vytvárania nových zbierok bude od 30. septembra 2021 zakázaná. Od 30. septembra 2021 zostanú všetky otvorené zbierky aktívne maximálne 30 dní a ich platnosť sa skončí 30. októbra 2021. Ste povinní presunúť všetky prostriedky zo svojej zbierky na zostatok na účte PayPal, a to do 8. novembra 2021.