>> Visa alla villkor

 

Regler och villkor för PayPal Partner Fundraising Program

 

Ladda ner pdf

Ikraftträdandedatum: 1 april 2022

 

Dessa regler och villkor ("villkoren") utgör en juridisk överenskommelse mellan dig, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. och, för pengar som fördelas av PayPal Giving Fund Ireland, även mellan PayPal Giving Fund Ireland, en registrerad välgörenhetsorganisation (nr 20205692) (kollektivt "vi" eller "PayPal"). De reglerar din användning av PayPal Partner Fundraising Platform.

PayPals användaravtal reglerar din användning av ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna. Avsnitt "Övriga juridiska villkor" i PayPals användaravtal införlivas via referens i de här villkoren.

Genom att registrera dig på PayPal Partner Fundraising Platform samtycker du till att PayPal samlar in pengar för din räkning på PayPals plats (däribland webbplats, mobilapp osv.). Alla donationer som görs via PayPal Partner Fundraising Platform kommer att krediteras direkt till ditt PayPal-konto.

 

1. Deltagande partner

Genom att registrera sig på PayPal Partner Fundraising Platform kan även oberoende partner ("partner") samla in pengar åt dig. Alla sådana partner granskas noggrant av PayPal. Du kan se listan över partner, en beskrivning av deras företag och eventuella tillhörande avgifter. PayPal informerar dig om nya partner som läggs till på plattformen två veckor i förväg. Du kan besluta dig för att inte samarbeta med en viss partner, eller med samtliga, genom att kontakta PayPals kundtjänst.

 

2. Avgifter

Om du godkänner partner i enlighet med förfarandet som beskrivs i avsnitt 1 ovan, godkänner du de avgifter som debiteras av sådana partner och tillåter att PayPal binder dig till ett avtal med sådana partner enbart för det aktuella ändamålet.

För donationer som görs på PayPal-platsen betalar PayPal transaktionsavgifterna.

Om du tar emot donationer på en plats som tillhör en partner tillkommer PayPals transaktionsavgifter. Se vår sida med handlaravgifter.

Utöver PayPals avgifter kan partnern debitera dig avgifter på upp till 5 % av transaktionsbeloppet ("partneravgifter") om du tar emot donationer på en plats som tillhör en partner. Du får då information och ska godkänna partnerns avgifter i förväg enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 1 ovan.

 

3. Behörigheter

Du ger PayPal följande behörigheter och tillåter att PayPal vidarebefordrar dem (eller en del av dem) till befintliga och framtida partner för din räkning:

 1. Betalningsinstruktioner som lämnats till PayPal av en partner och avser betalningar från dina givare ska betraktas som om de lämnats och godkänts av dig och/eller för din räkning.
 2. Instruktioner för en delad betalning som lämnats av partnern ska betraktas som om de hade lämnats in och godkänts av dig och/eller för din räkning. En instruktion om en delad betalning är din begäran till oss att: (i) dra av partnerns avgifter (dem du är skyldig partnern) från betalningen som du ska betala till PayPal i samband med dina betalningstransaktioner för donationer och (ii) ombesörja så att det specifika beloppet betalas av oss direkt till partnern för din räkning.
 3. Förfrågningar om återbetalning som partnern har lämnat till oss ska betraktas som om de hade gjorts och godkänts av dig och/eller för din räkning.
 4. Tillstånd att automatiskt reservera och inte göra pengarna från betalningstransaktionen tillgängliga för dig efter att de har krediterats på ditt PayPal-konto för e-pengar förrän den tidigaste av följande två händelser äger rum: (1) vi får en utbetalningsinstruktion från partnern, eller (2) en period på tjugoåtta (28) dagar har förflutit sedan det datum då betalningstransaktionen löpte ut.
 5. Tillstånd till oss att för din räkning instruera oss att frigöra pengarna från betalningstransaktionen till ditt PayPal-konto efter att de varit reserverade enligt ovanstående. En sådan instruktion från partnern till oss om att frigöra pengarna från betalningstransaktionen till ditt PayPal-konto kan inte vara diskretionär. I avsaknad av andra, objektivt avtalade kriterier om att PayPal får göra en överenskommelse med partnern för din räkning, ska partnern aktivera frigörandet av pengarna. Om en partner inte har instruerat oss att frigöra pengarna från betalningstransaktionen till ditt PayPal-konto efter en period på tjugoåtta (28) dagar, ska vi inleda ett sådant frigörande automatiskt samt
 6. godkänna att PayPal delar transaktionsdata och uppgifter om PayPals tvist med partnern.

Du kan när som helst upphäva dessa behörigheter för alla partner som har beviljats behörigheter genom att kontakta PayPals kundtjänst. Om du vill återkalla ditt godkännande för alla partner och inte längre delta i PayPal Partner Fundraising Platform måste du kontakta kundtjänsten. Om du återkallar ett godkännande eller ditt deltagande i PayPal Partner Fundraising Platform kommer du inte längre att kunna ta emot våra tjänster via PayPal Partner Fundraising Platform eller den specifika partnern.

 

2. Behörighet

Du måste vara en registrerad välgörenhetsorganisation för att kunna registrera dig på PayPal Partner Fundraising Platform.

I detta syfte måste du lämna all information som efterfrågas vid registreringen. Här ingår: en beskrivning av din välgörenhetsorganisation inklusive dess status och uppmaning till handling, välgörenhetsorganisationens logotyp och åtgärdsområden samt alla eventuella nyckelord som hjälper givare att hitta din välgörenhetsorganisation. Du samtycker till att lämna korrekt information och hålla dina uppgifter uppdaterade.

PayPal kan när som helst avsluta eller temporärt stänga av ditt deltagande i plattformen utan föregående meddelande om vi rimligen tror att:

 1. du inte efterlever kraven i detta avsnitt
 2. dina uppgifter som lämnats enligt detta avsnitt är inaktuella
 3. du förlorar eller inte kan tillhandahålla fortlöpande bevis för din status som välgörenhetsorganisation, eller
 4. du överträder någon av dina skyldigheter enligt PayPals användaravtal eller någon annan överenskommelse mellan dig och PayPal.

Denna rätt till uppsägning begränsar inte någon av PayPals rättigheter enligt PayPals användaravtal eller någon annan överenskommelse mellan dig och PayPal.

 

5. Licenser

För den tid du deltar i PayPal Partner Fundraising Platform ger du härmed PayPal en icke-exklusiv licens att använda ditt namn, din logotyp och din uppmaning till handling för att identifiera din organisation på PayPal Partner Fundraising Platform samt på andra webbplatser och med tjänster som vi kan komma att samarbeta med samt med relaterade marknadsföringsmaterial, till exempel i form av e-postmeddelanden med marknadsföring. Vi bekräftar att du behåller ägandet av dina varumärken, handelsnamn och servicemärken och all tillhörande goodwill.

 

6. Pengar som tilldelats av PayPal Giving Fund Ireland

Genom att delta i PayPal Partner Fundraising Program får du ta del av bidrag från PayPal Giving Fund Ireland som de har erhållit som donationer från givare i Irland och andra länder, under förutsättning att villkoren i detta avsnitt ("Bidrag") är uppfyllda. Bidragen kommer att överföras till dig från PayPal Giving Fund Ireland till ditt PayPal-konto.

Du kan bestämma dig för att inte ta del av sådana bidrag från PayPal Giving Fund Ireland. Under registreringsprocessen hos PayPal Partner Fundraising Program kommer du att erbjudas ett alternativ som låter dig avstå från bidrag från PayPal Giving Fund Ireland. Du kan också när som helst avstå eller registrera dig på nytt genom att kontakta PayPals kundtjänst, förutsatt att ditt meddelande lämnas två veckor i förväg.

Bidragen som görs tillgängliga enligt detta avsnitt måste användas enligt följande villkor:

De pengar som vi, PayPal Giving Fund Ireland, tilldelar dig får enbart användas för välgörande ändamål enligt lagen i Irland. Mer information om sådana ändamål finns i riktlinjerna från välgörenhetsorganisationernas regleringsmyndighet (Charities Regulatory Authority, "CRA"). För att underlätta för dig har vi även sammanfattat kraven i bilaga 1 nedan.

Du samtycker till att omgående besvara eventuella rimliga förfrågningar från oss avseende din användning av pengar som vi har tilldelat dig.

Du bekräftar att din organisation har etablerats för ett välgörande ändamål i det land som listas i ditt PayPal-konto och är vederbörligen registrerad och reglerad som en välgörenhetsorganisation i den tillhörande jurisdiktionen. Om din välgörenhetsorganisation inte är registrerad och har ändamål som avviker från dem som är erkända för välgörenhetsorganisationer enligt vår översikt eller CRA:s riktlinjer, ska du följa den rekommenderade redovisningsseden och behandla pengarna som du tar emot från oss som begränsade för redovisningsändamål samt redovisa dem på alla offentliga konton.

Irländsk lagstiftning för välgörenhetsorganisationer och företag kräver att du för register över kvitton och utgifter för pengarna under en period på minst sju år efter att transaktionen gjordes.

Du samtycker till att besvara rimliga frågor som vi kan komma att ställa och tillhandahålla lämpliga bevis i form av muntliga eller skriftliga förklaringar, inklusive relevanta registerposter, till oss om hur du fullgör dina skyldigheter i syfte att diskutera, övervaka och utvärdera din efterlevnad av dina skyldigheter enligt de här villkoren.

Vi kan ålägga dig att betala tillbaka pengarna till oss inom 14 dagar efter föregående meddelande från oss om någon av följande omständigheter uppstår:

 1. om du upphör att bedriva din verksamhet, försätts i konkurs, blir insolvent eller föremål för konkursförvaltning, tvångsförvaltning eller likvidation
 2. du har handlat bedrägligt, vårdslöst eller oärligt när sådant bedrägeri, vårdslöshet eller oärlighet enligt vår mening har haft en väsentligt negativ inverkan på din användning av pengar som du har fått från oss
 3. vi fastställer att pengarna som du har fått från oss inte har använts för ändamål som avser välgörenhet enligt lagarna i Irland eller att du har begått någon annan väsentlig överträdelse av bidragsvillkoren, eller
 4. vi har gjort en överbetalning till dig och informerat dig om överbetalningen, men du har inte återbetalat beloppet till oss.

 

7. Revidering av dessa villkor och uppsägning

Vi kan ändra de här villkoren eller säga upp dem och/eller PayPal Partner Fundraising Platform efter föregående meddelande enligt samma förfarande som beskrivs för att ändra PayPals användaravtal i avsnittet "Välkommen till PayPal" i PayPals användaravtal.

Om du vid någon tidpunkt bryter mot de här villkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp, avbryta eller vidta någon annan åtgärd som rör ditt PayPal-konto. Efter eget gottfinnande kan vi stänga av din åtkomst till eller ta bort din välgörenhetsorganisation från PayPal Partner Fundraising Platform. Efter uppsägning av de här villkoren kommer vi att göra rimliga insatser för att omedelbart ta bort din välgörenhetsorganisation från PayPal Partner Fundraising Platform.

 

Bilaga 1. Översikt över välgörenhetsändamål enligt irländsk lagstiftning

 

I Charities Act 2009 ("2009 års lag") listas fyra kategorier av välgörenhetsändamål enligt irländsk lagstiftning. För att tjäna allmänintresset får välgörenhetsorganisationer endast eftersträva sådana ändamål. De bibehåller och utvidgar definitionen enligt rättspraxis som först identifierades i fallet Pemsel 1. De är:

 1. Förebyggande eller lindring av fattigdom eller ekonomiska svårigheter

Inkluderar lindring av varje form av nödvändighet, fattigdom eller hjälplöshet. Det måste finnas tillräckliga samband mellan organisationens verksamhet och en mätbar effekt på den förmånstagande klass vars fattigdom eller ekonomiska svårigheter förebyggs eller minskar.

 1. Främjande av undervisning

Omfattar ett brett utbud av utbildningsorganisationer, däribland förskolegrupper, skolor, högskolor, vuxenundervisning, forskningsorgan, tankesmedjor, yrkesinstitut, museer och bibliotek.

 1. Främjande av religion

Omfattar organisationer som främjar eller upprätthåller eller utövar religion.

 1. Ändamål som är till gagn för samhället omfattar:
 • Främjande av samhällets välbefinnande, inklusive lindring för behövande till följd av ungdom, ålder, ohälsa eller funktionshinder.
 • Främjande av samhällsutveckling, inklusive landsbygds- eller stadsutveckling.
 • Främjande av medborgerligt ansvar eller frivilligt arbete.
 • Främjande av hälsa, inklusive förebyggande eller lindring av sjukdomar, ohälsa eller mänskligt lidande.
 • Främjande av konfliktlösning eller förlikning.
 • Främjande av religiös eller rasmässig harmoni och harmoniska samhällsrelationer.
 • Skydd av den naturliga miljön.
 • Främjande av miljömässig hållbarhet.
 • Främjande av effektiv och ändamålsenlig användning av välgörenhetsorganisationernas egendomar.
 • Förebyggande eller lindring av lidande hos djur.
 • Främjande av konst, kultur, arv eller vetenskap.
 • Integrering av missgynnade individer och främjande av deras fullständiga delaktighet i samhället.

Följande erkänns inte som välgörenhetsändamål enligt 2009 års lag:

 1. främjande av sport,
 2. främjande av fackföreningar, representativa organ för arbetsgivare eller handelskammare,
 3. främjande av ett politiskt parti eller en organisation som gynnar ett politiskt ändamål (såvida det inte handlar om välgörande ändamål),
 4. ett organ som gynnar ändamål som är olagliga eller strider mot offentlig moral eller politik eller som stöder terrorism eller terroristverksamhet, oavsett om det sker inom eller utanför staten eller till förmån för en organisation i vilken medlemskap är olagligt
 5. främjande av mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald,
 6. stöd till försvarsstyrkor.

1 Kommissionärer för särskilda ändamål för inkomstskatt mot Pemsel [1891] A.C. 531.

Informationen här är endast en vägledning och inte en slutgiltig tolkning av lagen. Vid eventuella oklarheter kan du kontakta välgörenhetsorganisationernas regleringsmyndighet (www.charitiesregulator.ie) eller söka professionell rådgivning.