UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

O koncie Użytkownika

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 r. i obowiązuje wszystkich Użytkowników.

Witamy w systemie PayPal!

Są to warunki umowy zawartej przez Ciebie z firmą PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. ("PayPal"), które regulują korzystanie przez użytkownika z konta PayPal i usług PayPal, które nazywamy naszą umową z użytkownikiem. Jej postanowienia dotyczą tylko kont PayPal mieszkańców Polski. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność prawną do zawierania umów, aby móc założyć konto PayPal i korzystać z usług PayPal. Jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, firma musi być zarejestrowana w Polsce.

Aby korzystać z usług PayPal, należy założyć konto PayPal. Otwierając konto PayPal, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Ponadto Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w następujących dodatkowych dokumentach oraz wszystkich innych dokumentach wymienionych na stronie Umowy prawne, które mają zastosowanie do Użytkownika:

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz wszystkich innych stosownych dokumentów.

Firma PayPal może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz w innych dokumentach wymienionych powyżej.Zmieniona wersja wejdzie w życie w chwili jej opublikowania, o ile nie zaznaczono inaczej. Jeśli wprowadzane zmiany ograniczają prawa Użytkownika lub rozszerzają zakres jego odpowiedzialności, opublikujemy odpowiednie powiadomienie na stronie Aktualizacji zasad w witrynie PayPal i poinformujemy o tym Użytkownika z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Poprzez dalsze korzystanie z usług PayPal po wejściu w życie zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się przestrzegać wspomnianych zmian. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek zmiany, może zamknąć swoje konto przed ich wejściem w życie.

Informacje o firmie PayPal i usłudze PayPal

Podstawowym zakresem działalności firmy PayPal jest emisja pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych przy użyciu tego pieniądza elektronicznego.

Więcej informacji o systemie PayPal można znaleźć w dokumencie zatytułowanym Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach.

Niniejsza Umowa wraz z pozostałymi warunkami prawnymi oraz informacjami związanymi z korzystaniem z usługi PayPal, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, będzie dostępna w każdej chwili w witrynie PayPal (zazwyczaj na stronie Umowy prawne). Informacje te mogą być także wysyłane do Użytkownika.

Użytkownik może zażądać od firmy PayPal kopii wszelkich informacji, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa (w tym niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz Najważniejszych informacji o płatnościach i usługach). Firma PayPal dostarczy wówczas te informacje w takiej postaci, aby możliwe było ich przechowywanie i kopiowanie (np. w wiadomości e-mail).

Otwieranie konta

Firma PayPal oferuje dwa rodzaje kont: konta osobiste i konta firmowe.

Konta osobiste

Za pomocą konta osobistego Użytkownik może wysyłać pieniądze do znajomych i rodziny, żądać od nich zapłaty oraz płacić za zakupy online.

W przypadku posiadaczy niektórych istniejących kont osobistych może być wymagane rozszerzenie konta (co może wiązać się z koniecznością podania dodatkowych informacji firmie PayPal) w celu zachowania możliwości korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych obecnie na koncie osobistym.

Aby korzystać z konta PayPal przede wszystkim w celu prowadzenia sprzedaży, należy założyć konto firmowe lub rozszerzyć konto osobiste do konta firmowego.

Konta firmowe

Konta firmowe są przeznaczone dla osób i organizacji (posiadających osobowość prawną bądź nie), które przede wszystkim korzystają z systemu PayPal do otrzymywania płatności ze sprzedaży lub darowizn online.

Konta firmowe mogą podlegać opłatom, które różnią się od opłat mających zastosowanie do kont osobistych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Opłaty.

Zakładając konto firmowe lub rozszerzając konto osobiste do konta firmowego, Użytkownik poświadcza, że korzysta z niego przede wszystkim do celów biznesowych lub komercyjnych.

Status podmiotu handlowego

Jeśli działania za pośrednictwem konta firmowego Użytkownika osiągną określone progi lub obejmują określone segmenty biznesowe lub działania, zgodnie z wymogami organizacji wystawców kart Użytkownik jest zobowiązany zawrzeć Umowę z podmiotem handlowym bezpośrednio z partnerami firmy PayPal przetwarzającymi transakcje, aby móc nadal przyjmować płatności finansowane za pomocą kart. W takim przypadku zastosowanie do każdej płatności przetworzonej przez firmę PayPal w imieniu Użytkownika będą mieć Umowa z podmiotem handlowym oraz niniejsza Umowa z Użytkownikiem.

Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

Użytkownik powinien podjąć uzasadnione kroki, aby zapobiec nadużyciom swojego konta PayPal. Użytkownik musi dbać o odpowiednie zabezpieczenia i sprawować kontrolę nad wszelkimi urządzeniami, przedmiotami, identyfikatorami, hasłami oraz osobistymi numerami identyfikacyjnymi lub kodami, których używa w celu uzyskania dostępu do konta PayPal i usług PayPal.Informacje na temat stosownych wytycznych można znaleźć w Najważniejszych informacjach o płatnościach i usługach.

Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi dbałości o bezpieczeństwo Instrumentu płatniczego publikowanymi przez firmę PayPal.

Firma PayPal może poprosić Użytkownika o uwierzytelnienie zlecenia (tj. o udzielenie firmie PayPal informacji potrzebnych do potwierdzenia, że zlecenie zostało naprawdę przekazane przez Użytkownika, np. podanie prawidłowych danych logowania – w tym adresu e-mail i hasła) i pomyślne zalogowanie się na konto PayPal w celu przekazania zlecenia płatności.

Użytkownik musi dbać o to, aby jego adres pocztowy, adres e-mail i inne dane kontaktowe w profilu konta PayPal były zawsze aktualne.

Użytkownik może przyznawać lub odbierać podmiotom zewnętrznym uprawnienia do podejmowania określonych działań w jego imieniu oraz zarządzać takimi uprawnieniami. W niektórych przypadkach może to zrobić, logując się do swojego konta, a w innych – porozumiewając się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadania przez niego podmiotom zewnętrznym uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu firma PayPal może udostępnić tym podmiotom zewnętrznym niektóre informacje dotyczące jego konta.

Użytkownik może zezwolić zewnętrznym dostawcom usług posiadającym stosowną licencję na:

 • świadczenie usług w zakresie informacji o koncie w celu uzyskiwania informacji o koncie Użytkownika w jego imieniu;
 • potwierdzanie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie Użytkownika; oraz
 • świadczenie usług w zakresie inicjowania płatności w celu inicjowania płatności z konta Użytkownika w jego imieniu.

Nadanie podmiotom zewnętrznym uprawnień do uzyskiwania dostępu do konta nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wobec firmy PayPal odpowiedzialność za działania, do których wykonania upoważnia podmioty zewnętrzne.Użytkownik nie będzie pociągał firmy PayPal do odpowiedzialności i zwalnia firmę PayPal od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z działań lub zaniechań podmiotów zewnętrznych w związku z udzielonymi przez siebie uprawnieniami, z zastrzeżeniem praw ustawowych przysługujących Użytkownikowi.

Zamykanie konta PayPal

Użytkownik może zamknąć konto w dowolnej chwili. Informacje na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć w Centrum pomocy PayPal.

Firma PayPal ma prawo zamknąć konto Użytkownika według własnego uznania, zawiadamiając o tym fakcie Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto firma PayPal może zamknąć konto Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub gdy firma PayPal jest w inny sposób upoważniona do zamknięcia konta Użytkownika na mocy postanowień niniejszej Umowy;
 2. Użytkownik nie korzysta z konta przez trzy lata; lub
 3. firma PayPal podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika.

W przypadku zamknięcia konta przez firmę PayPal Użytkownik otrzyma powiadomienie o jego zamknięciu i – o ile to możliwe – powodach tej decyzji, a także o możliwości wycofania wszelkich zatrzymanych przez firmę PayPal środków, które nie są przedmiotem sporu.

Po zamknięciu konta:

 • niniejsza Umowa z Użytkownikiem zostaje natychmiast rozwiązana, choć jej postanowienia nadal obowiązują w odpowiednim zakresie i przez okres wymagany do rozwiązania problemu z zamknięciem konta i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami;
 • firma PayPal może anulować wszelkie transakcje oczekujące, a Użytkownik straci wszelkie salda powiązane ze szczególnymi warunkami finansowania płatności;
 • firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem konta;
 • firma PayPal może zatrzymać informacje o koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych; oraz
 • firma PayPal może zachować pieniądz elektroniczny Użytkownika po zamknięciu jego konta do odpowiedniej wysokości i na okres wymagany z uzasadnionych przyczyn w celu zabezpieczenia firmy PayPal lub jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych na wypadek wystąpienia cofnięć, obciążeń zwrotnych, roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnej natury. Po upływie tego czasu Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić z konta PayPal środki niepodlegające żadnym roszczeniom. Z pytaniami lub problemami dotyczącymi środków zatrzymanych na zamkniętych kontach należy skontaktować się z firmą PayPal.
  Jeśli Użytkownik jest przedstawicielem ustawowym zmarłego posiadacza konta lub posiadacza konta mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinien skontaktować się z firmą PayPal w celu uzyskania pomocy.

W przypadku podjęcia przez firmę PayPal decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek usług lub funkcji z dowolnej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że firma PayPal uzna w dobrej wierze, iż:

 • usługa lub funkcja muszą zostać wyłączone wcześniej ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych; lub
 • mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa albo poważne obciążenie materialne lub techniczne.

Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

Pieniądze znajdujące się na posiadanym przez Użytkownika koncie są oficjalnie określane mianem „pieniądza elektronicznego”, co w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym oznacza, że jest to forma pieniądza odpowiednia do stosowania w transakcjach online.

Użytkownik może użyć źródła finansowania płatności, aby zapłacić firmie PayPal w celu otrzymania pieniądza elektronicznego na konto lub uzyskania możliwości wypłaty środków z konta, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem (zob. w szczególności punkty zatytułowane Dodawanie lub wypłacanie pieniędzy i Finansowanie płatności).

Użytkownik może powiązać lub usunąć kartę kredytową, debetową, przedpłaconą (w stosownych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit (w stosownych przypadkach) jako źródło finansowania płatności na koncie PayPal.

Firma PayPal może ograniczyć dostępność źródeł finansowania płatności w celu zarządzania ryzykiem.

Zachowaj aktualne informacje o źródle finansowania płatności (np. numer i data ważności karty kredytowej). W przypadku zmiany tych informacji firma PayPal może je zaktualizować na podstawie dostępnych informacji i danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych bez konieczności działania po stronie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała dane jego karty, może poprosić o to jej wystawcę albo usunąć źródło finansowania płatności ze swojego konta PayPal. Jeśli firma PayPal aktualizuje źródło finansowania płatności Użytkownika, zachowa wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji. Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach.

Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

Poprzez powiązanie źródła finansowania płatności z kontem PayPal, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania tego źródła finansowania płatności (zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz warunkami pełnomocnictwa użytego przez wystawcę źródła płatności w celu egzekwowania tego upoważnienia) na kwotę konieczną do zakupu pieniądza elektronicznego w wysokości wymaganej:

 • do pokrycia kwoty płatności (i wszystkich opłat za transakcję należnych firmie PayPal), gdy Użytkownik korzysta z konta w celu wysłania płatności do innego użytkownika; oraz
 • do dodania środków do konta Użytkownika za pomocą funkcji Dodaj środki.

Firma PayPal może ponownie obciążyć źródło finansowania płatności, jeśli poprzednia próba nie powiodła się.Jeśli Użytkownik anuluje jakąkolwiek bezterminową zgodę na obciążanie swojego źródła finansowania płatności, zwróci nam kwotę równą wartości wydanego pieniądza elektronicznego, która pozostaje nierozliczona na tym źródle finansowania płatności.

Użytkownik może cofnąć to uprawnienie, usuwając powiązane źródło finansowania płatności ze swojego konta PayPal.

Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

Po otrzymaniu płatności ze źródła finansowania płatności Użytkownika firma PayPal może przechowywać uzyskaną kwotę w pieniądzu elektronicznym na koncie rezerw Użytkownika tak długo, jak istnieją przesłanki, że istnieje ryzyko cofnięcia płatności przez dostawcę źródła finansowania. Dzieje się tak dlatego, że firma PayPal nie posiada wszystkich informacji niezbędnych do umieszczenia środków z płatności Użytkownika na saldzie jego konta PayPal, gdy istnieje ryzyko cofnięcia tej płatności.

Gdy Użytkownik zleca firmie PayPal wykonanie na rzecz innego użytkownika płatności ze swojego konta finansowanej za pomocą rachunku bankowego, a firma PayPal przechowuje otrzymaną w ten sposób kwotę w pieniądzu elektronicznym, ten rodzaj płatności nosi nazwę czeku elektronicznego. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z czeków elektronicznych, należy zapoznać się z sekcją Finansowanie płatności wysyłanych z konta poniżej.

Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

Użytkownik nie otrzyma żadnych odsetek ani innych zysków z tytułu środków utrzymywanych na koncie. Dzieje się tak dlatego, że pieniądze na koncie są pieniądzem elektronicznym, a prawo europejskie zabrania wypłacania odsetek z tytułu posiadania pieniądza elektronicznego.Ponadto, zgodnie z prawem luksemburskim, pieniądza elektronicznego nie należy traktować jako lokaty ani inwestycji. Użytkownik nie jest zatem chroniony w ramach luksemburskiego systemu gwarancji depozytowych ani planów odszkodowań dla inwestorów obsługiwanych przez Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs.

Firma PayPal może przechowywać pieniądze Użytkownika na jednym z poniższych kont lub przesyłać pieniądze pomiędzy poniższymi kontami:

w dowolnym momencie zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy.

Saldo PayPal

Część operacyjna konta zawiera saldo PayPal Użytkownika, czyli saldo środków dostępnych na potrzeby dokonywania płatności lub wypłat.

Kiedy Użytkownik korzysta z usługi płatności firmy PayPal, aby wysłać pieniądze innemu użytkownikowi, zleca firmie PayPal przekazanie środków ze swojego salda konta PayPal na konto odbiorcy.

Użytkownik musi mieć na saldzie konta PayPal rozliczone środki wystarczające do pokrycia kwoty każdej dokonanej płatności oraz opłat za transakcję, które firma PayPal pobiera w momencie realizacji płatności. Z innymi obowiązującymi wymogami można zapoznać się w punkcie Dokonywanie płatności poniżej. W przypadku niewystarczających środków na koncie PayPal lub wybrania preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik zleca także firmie PayPal pobranie środków z tego źródła finansowania płatności i przekazanie odpowiedniej kwoty pieniądza elektronicznego na saldo konta PayPal Użytkownika w celu zrealizowania żądanej płatności.

Gdy Użytkownik chce wypłacić pieniądze, musi mieć na koncie PayPal saldo wystarczające do pokrycia kwoty dowolnej wypłaty w momencie jej dokonywania.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać środki do salda konta PayPal i wypłacać z niego pieniądze, należy zapoznać się z punktem Dodawanie lub wypłacanie pieniędzy.

Jeśli saldo konta PayPal Użytkownika wskazuje kwotę ujemną, jest to kwota netto należna firmie PayPal w danym momencie.

Konto rezerw

Pieniądze oznaczone w opisie konta jako „oczekujące”, „nierozliczone”, „zablokowane” lub w inny sposób ograniczone w dowolnym czasie są przechowywane w części konta, która pełni rolę konta rezerw.Użytkownik nie może uzyskać dostępu do pieniędzy przechowywanych na koncie rezerw ani z nich korzystać.

Dodawanie lub wypłacanie pieniędzy

Dodawanie pieniędzy

Aby otrzymać pieniądz elektroniczny na konto, Użytkownik może, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy z Użytkownikiem:

 • zaakceptować płatności od innej osoby. Firma PayPal może naliczyć Użytkownikowi opłatę z tego tytułu; lub
 • otrzymać od firmy PayPal pieniądz elektroniczny po wpłaceniu jego równowartości.

Użytkownik może otrzymać od firmy PayPal pieniądz elektroniczny:

 • poprzez automatyczne korzystanie z odpowiednich źródeł finansowania płatności w celu pokrycia należności (i opłaty za transakcję w systemie PayPal), której wysłanie Użytkownik zlecił firmie PayPal lub
 • ręcznie, korzystając z funkcji „Dodaj środki” dostępnej na koncie, aby zapłacić lub zlecić firmie PayPal obciążenie swojego źródła finansowania płatności w zamian za uzyskanie pieniądza elektronicznego.

Za dokonanie wszelkich płatności na rzecz firmy PayPal przez dostawcę źródła finansowania Użytkownika odpowiedzialność prawną ponosi dostawca źródła finansowania płatności.Firma PayPal nie ma wpływu na to, jak długo potrwa realizacja płatności na jej rzecz.

Wypłacanie pieniędzy

Jeśli Użytkownik ma środki na saldzie konta PayPal, może wypłacić dowolną kwotę, przelewając ją na wyznaczone źródło finansowania płatności powiązane z jego kontem PayPal, na co firma PayPal może od czasu do czasu zezwolić.Może to być rachunek bankowy albo karta debetowa lub kredytowa Użytkownika, w zależności od kraju rejestracji konta PayPal.

Gdy Użytkownik zleci firmie PayPal wypłatę dowolnej kwoty ze swojego salda konta PayPal, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy z Użytkownikiem firma PayPal:

 • przeliczy pieniądz elektroniczny na pieniądze, które będzie można przelać na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika; oraz
 • zleci własnemu bankowi przekazanie tych pieniędzy na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika.

Firma PayPal stara się wysyłać zlecenia wypłaty środków do swojego banku do końca następnego dnia roboczego („dzień roboczy” oznacza dzień, w którym banki w Luksemburgu są otwarte na użytek publiczny), jeśli nie nastąpią żadne inne opóźnienia, o których mowa w niniejszej Umowie z Użytkownikiem. Po przekazaniu zlecenia płatności do banku, Firma PayPal nie ma wpływu na to, jak długo potrwa realizacja tej płatności na rzecz Użytkownika. W tym momencie bank firmy PayPal, dostawca źródła finansowania płatności Użytkownika i używany przez nich system płatności przejmują odpowiedzialność za przekazanie pieniędzy na wyznaczone źródło finansowania płatności Użytkownika i może to wpłynąć na czas otrzymania pieniędzy przez Użytkownika. Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na wypłacanie pieniędzy przez przelanie ich na:

 • kwalifikujący się rachunek bankowy (jeśli taka opcją jest dostępna) za pośrednictwem:
  • standardowego przelewu na rachunek bankowy Użytkownika powiązany z jego kontem (funkcja ta jest czasami znana jako przelew na rachunek bankowy); lub
  • przelewu błyskawicznego na rachunek bankowy powiązany z kontem Użytkownika.
   Firma PayPal może zezwolić na dokonanie wspomnianych przelewów za pośrednictwem karty debetowej powiązanej z tym rachunkiem bankowym.
  • karty Mastercard lub Visa (jeśli taka opcją jest dostępna).

  Za wypłacanie środków obowiązują opłaty. Za każdym razem, gdy Użytkownik zainicjuje wypłatę środków, firma PayPal ujawni Użytkownikowi obowiązujące opłaty z wyprzedzeniem.

  Źródło finansowania płatności (takie jak rachunek bankowy lub karta), na które ma zostać dokonana wypłata, musi być prowadzone w pierwotnej walucie otwarcia konta Użytkownika lub innej walucie obsługiwanej przez firmę PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika.

  Użytkownik może wypłacać środki z salda konta PayPal tylko w walucie otwarcia konta, o ile firma PayPal nie postanowi inaczej. Aby wypłacić środki z salda konta PayPal w innej walucie, Użytkownik musi przeliczyć je na środki w walucie otwarcia swojego konta. W przeciwnym przypadku zostaną one przeliczone w momencie wypłaty. Zostanie zastosowany detaliczny kurs wymiany firmy PayPal.

  Oznacza to, że w przypadku wypłaty środków:

  • z salda konta PayPal w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia konta, Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty na pierwotną walutę otwarcia; oraz
  • na źródło finansowania płatności (np. rachunek bankowy lub kartę) w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia konta, Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie na walutę, w której prowadzone jest źródło finansowania płatności.

  Aby ochronić Użytkownika, innych użytkowników systemu PayPal i firmę PayPal od strat oraz w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i innymi przepisami prawa, firma PayPal może w pewnych sytuacjach opóźnić wypłatę, w tym w przypadku konieczności potwierdzenia, że Użytkownik autoryzował wypłatę lub w przypadku cofnięcia płatności przesłanej na konto PayPal Użytkownika (na przykład w wyniku obciążenia zwrotnego, cofnięcia transakcji przez bank lub sporu z kupującym). W przypadku gdy na konto PayPal Użytkownika zostało nałożone ograniczenie, płatność została zablokowana albo gdy konto Użytkownika lub jakiekolwiek konto powiązane wykazuje saldo należności w dowolnej walucie, a na koncie PayPal Użytkownika jest wypłata oczekująca na realizację, Użytkownik musi ponownie zainicjować tę wypłatę po zniesieniu ograniczenia lub blokady albo uregulowaniu salda należności.

  Firma PayPal może nałożyć limit wypłat na konto Użytkownika. Limity wypłat można sprawdzić, logując się na swoje konto PayPal.Aby podnieść limit wypłat, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się Opisie konta).

Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

Po otwarciu konta jest ono skonfigurowane do użytku w walucie otwarcia konta.

Pierwotną walutą otwarcia konta Użytkownika jest złoty polski (PLN).

Firma PayPal może skonfigurować konto tak, aby Użytkownik mógł utrzymywać salda oraz wysyłać i odbierać płatności w walutach innych niż waluta otwarcia konta. Jeśli Użytkownik utrzymuje środki na saldzie konta PayPal, firma PayPal może zezwolić mu na ich przeliczenie na saldo w innej walucie.

Jeśli na saldzie konta PayPal Użytkownika nie ma środków wystarczających do pokrycia kwoty płatności zleconej w określonej walucie, firma PayPal może dokonać przeliczenia waluty z dowolnego salda konta PayPal Użytkownika w innej walucie, aby pokryć brakującą kwotę. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia w zakresie wysyłania płatności w określonych walutach.

Firma PayPal może również zezwalać Użytkownikowi na wybranie sposobu, w jaki konto traktuje lub przelicza płatności otrzymane w walucie innej niż waluta otwarcia konta Użytkownika. Aby odebrać pieniądze w walucie innej niż waluta otwarcia konta, może być konieczne utworzenie salda w tej walucie lub przeliczenie środków na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać.

Płatności w określonych walutach mogą być odbierane jedynie w drodze automatycznego przeliczania pieniędzy na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać.

Jeśli Użytkownik otrzyma płatność od dowolnej osoby, która nie ma konta PayPal, a płatność ta jest w walucie, dla której konto nie jest skonfigurowane, PayPal może automatycznie przeliczyć otrzymaną kwotę na walutę, dla której konto jest skonfigurowane w momencie realizacji płatności.

Zapoznaj się z sekcją Wypłacanie pieniędzy powyżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można dokonywać wypłat w różnych walutach.

Jeśli jedno z sald walutowych na koncie Użytkownika wykazuje należność wobec firmy PayPal, wówczas firma PayPal może pokryć to należne firmie PayPal zobowiązanie ze środków utrzymywanych przez Użytkownika w innej walucie lub potrącić kwotę należną z pieniędzy otrzymanych na konto, ze środków, które Użytkownik chce wypłacić lub wysłać ze swojego konta lub na inne konto albo ze środków z dowolnych wypłat, których chce dokonać Użytkownik. Jeśli przez 21 dni saldo konta PayPal Użytkownika będzie wykazywać należność wobec firmy PayPal w walucie innej niż euro, wówczas firma PayPal może dokonać przeliczenia tej należnej kwoty na euro.

Firma PayPal może według własnego uznania nałożyć limity na kwoty pieniędzy, które można przeliczyć, lub na liczbę dozwolonych przeliczeń walut. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie ryzyko związane z utrzymywaniem środków w wielu walutach na koncie PayPal.Użytkownik nie może zarządzać walutami ani ich przeliczać w celach spekulacyjnych, dla arbitrażu konwersji, opcji przeliczenia walut ani żadnej innej działalności, której głównym celem (w uznaniu firmy PayPal) jest zdobycie lub zarobienie pieniędzy w oparciu o kursy przeliczenia walut. Firma PayPal może zablokować, anulować lub cofnąć wszelkie transakcje, które w jej uznaniu naruszają te zasady.

Jak firma PayPal przelicza walutę

Jeśli PayPal dokonuje przeliczenia waluty, stosuje detaliczny kurs wymiany określony przez firmę PayPal dla danej waluty.

Kurs wymiany dla takiej transakcji jest regularnie korygowany i obejmuje opłatę za przeliczenie waluty stosowaną i uwzględnianą przez firmę PayPal w podstawowym kursie wymiany, aby uzyskać w ten sposób kurs mający zastosowanie do danego przeliczenia waluty. Podstawowy kurs wymiany jest ustalany na podstawie kursów na hurtowych rynkach walut z dnia, w którym następuje wymiana, albo z poprzedniego dnia roboczego lub, jeśli nakazują to przepisy prawa, na podstawie odpowiednich kursów wymiany ustalanych przez administrację państwową.

Firma PayPal może udostępnić Użytkownikowi możliwość sprawdzenia detalicznego kursu wymiany (z uwzględnieniem opłaty za przeliczenie waluty) podczas realizacji transakcji. Jeśli Użytkownik sfinalizuje transakcję, ten sam detaliczny kurs wymiany może mieć zastosowanie do płatności za transakcję niezależnie od tego, kiedy zostanie ona przetworzona, lub kurs ten może być ważny tylko wtedy, gdy płatność za tę transakcję zostanie przetworzona w ustalonym terminie, jak określono podczas realizacji transakcji. Po upływie tego ustalonego terminu PayPal może użyć detalicznego kursu wymiany obowiązującego w momencie przetwarzania transakcji lub nie wykonać przeliczenia waluty.

Jeśli Użytkownik autoryzował płatność w ramach umowy rozliczeniowej i wybrał przeliczenie waluty w systemie PayPal, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany obowiązujący w momencie przetwarzania transakcji.Detaliczny kurs wymiany dla każdej płatności z tytułu umowy rozliczeniowej może się różnić.

Firma PayPal może udostępnić Użytkownikowi narzędzie „Konwerter walut”, które pozwala sprawdzić, jaki detaliczny kurs wymiany (z uwzględnieniem opłaty za przeliczenie waluty) może mieć zastosowanie w przypadku niektórych przeliczeń walut. Kursy wyświetlane w Konwerterze walut obowiązują tylko w momencie korzystania z narzędzia i mogą ulec zmianie.

Opcje przeliczania waluty

Gdy źródłem finansowania płatności jest karta debetowa lub kredytowa, a firma PayPal uzna, że konieczne jest przeliczenie waluty, Użytkownik zezwala, aby w miejsce wystawcy karty debetowej lub kredytowej przeliczenia waluty dokonała firma PayPal.

W przypadku płatności kartą Użytkownik może mieć prawo zdecydować, że przeliczenia waluty płatności na walutę, w której Użytkownik wysyła płatność z konta PayPal dokona wystawca karty, jeśli to rozwiązanie jest stosowane przez tego wystawcę karty. Użytkownik może być poproszony o dokonanie takiego wyboru w różnych formach, w tym m.in. poprzez wskazanie waluty transakcji, podmiotu dokonującego przeliczenia (firma PayPal lub wystawca karty) lub kursu przeliczenia użytego do danej transakcji. W przypadku przeliczenia waluty przez wystawcę karty, określi on kurs przeliczenia waluty i ewentualne opłaty.

Firma PayPal będzie zawsze dokonywała przeliczenia walut w przypadku transakcji finansowanych za pomocą istniejącego salda lub powiązanego rachunku bankowego.

Jeśli firma PayPal stwierdzi, że przeliczenie waluty jest niezbędne do zrealizowania transakcji wymagającej także użycia rezerwowego źródła finansowania płatności, Użytkownik może nie mieć możliwości dokonania osobnego wyboru, czy przeliczenia waluty dokona firma PayPal czy wystawca karty, w przypadku płatności dokonanej z rezerwowego źródła finansowania.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, tylko przez handlowca, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, firma PayPal nie będzie odpowiedzialna za to przeliczenie waluty.

Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

O ile na konto Użytkownika nie zostały nałożone ograniczenia, Użytkownik może wyświetlić i pobrać wyciąg z konta PayPal, logując się na swoje konto PayPal. Użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie swoich transakcji w zakładce Działania zamiast otrzymywania okresowych wyciągów pocztą elektroniczną.

Najważniejsze informacje dotyczące płatności zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną, a historia transakcji zostanie zaktualizowana i będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili po zalogowaniu się konta. Użytkownik może również pobrać raport na swoim koncie PayPal. Będą w nim widoczne wszystkie poniesione opłaty oraz wszelkie pozostałe kwoty pobrane z konta PayPal Użytkownika w danym okresie. Raporty będą aktualizowane i udostępniane tylko w przypadku wykonania działań na koncie PayPal lub pobrania jakichkolwiek opłat w danym okresie. Postać, w jakiej informacje o transakcjach zostaną dostarczone Użytkownikowi, pozwoli mu na przechowywanie i kopiowanie tych informacji w formie niezmienionej, np. poprzez wydrukowanie kopii.

PayPal zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych informacji lub za dostarczenie historii transakcji i innych informacji na temat opłat w inny sposób. Użytkownikowi nie zostanie naliczona opłata za udostępnienie mu dokumentów żądanych w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu dotyczącego jego konta PayPal.

Opłaty

Firma PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług, jak określono na stronie opłat.

Podane opłaty zawierają wszystkie obowiązujące podatki; niemniej jednak mogą istnieć inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za pośrednictwem firmy PayPal lub przez nią naliczane.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pokrycie opłat telefonicznych, wszelkich opłat nałożonych przez dostawcę usług internetowych oraz podobnych lub pokrewnych opłat w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal.

Firma PayPal może pobierać opłaty z konta PayPal Użytkownika.Firma PayPal może pobierać opłaty związane z transakcjami od przesyłanych kwot, zanim środki te zostaną dodane do salda konta PayPal Użytkownika.

Szczegóły dotyczące odbieranych kwot i pobieranych opłat Użytkownik może znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej z systemu PayPal lub w zakładce Działania (po zalogowaniu się do konta).

Jeśli w związku z płatnością Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę na rzecz firmy PayPal, firma PayPal może ujawnić Użytkownikowi jej wysokość po otrzymaniu od niego odpowiedniego zlecenia.

Użytkownik nie może potrącać ani odliczać żadnych kwot od wysokości opłat.

Firma PayPal może obciążyć Użytkownika opłatami za wszelkie dodatkowe usługi świadczone poza ramami niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zostanie poinformowany o tych opłatach podczas zamawiania usług.

Jeśli Użytkownik jest handlowcem i pragnie złożyć wniosek o przyznanie (i zachowanie) stawki dla handlowców opartej na wielkości sprzedaży, zastosowanie mają warunki dotyczące <stawki dla handlowców> określone w punkcie <Otrzymywanie płatności> poniżej.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Dokonywanie płatności

Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności

Zlecenie płatności

Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na przekazanie jej zlecenia płatności w dowolny sposób, o czym firma PayPal może powiadomić Użytkownika od czasu do czasu.Sposób przekazania zlecenia płatności przez Użytkownika zależy od typu dokonywanej płatności, na przykład:

 • Jeśli Użytkownik płaci za zakup lub przekazuje darowiznę, wielu sprzedawców lub organizacji zajmujących się zbieraniem funduszy umożliwia Użytkownikowi przekazanie zlecenia płatności firmie PayPal w swojej witrynie za pomocą specjalnego przycisku do realizacji transakcji w systemie PayPal lub innego zintegrowanego rozwiązania PayPal.
 • Aby wysłać komuś pieniądze, Użytkownik może użyć funkcji Wyślij pieniądze po zalogowaniu się do swojego konta PayPal.

Firma PayPal może poprosić Użytkownika o uwierzytelnienie zlecenia (tj. o udzielenie firmie PayPal informacji potrzebnych do potwierdzenia, że zlecenie zostało naprawdę przekazane przez Użytkownika, np. podanie prawidłowych danych logowania – w tym adresu e-mail i hasła) i pomyślne zalogowanie się na konto PayPal w celu przekazania zlecenia płatności.

Anulowanie zlecenie płatności

Po przekazaniu firmie PayPal zlecenia płatności Użytkownik nie może go anulować. Wyjątek stanowią płatności w ramach umowy rozliczeniowej (więcej szczegółów poniżej).

Jak długo potrwa moja płatność?

Płatność na rzecz innego użytkownika zostanie pobrana z konta Użytkownika [w ciągu jednego dnia roboczego] po otrzymaniu przez firmę PayPal kompletnego zlecenia płatności.

Płatność zostanie pobrana z konta Użytkownika w ciągu dwóch dni roboczych, w przypadku przekazania firmie PayPal zlecenia płatności:

 • w dniu, który nie jest dniem roboczym; lub
 • w dniu roboczym po następujących godzinach granicznych dla kont zarejestrowanych w następujących krajach: 14:00 w Polsce.

Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na dokonanie płatności w określonym późniejszym terminie. W takim przypadku płatności zostanie pobrana z konta we wspomnianym późniejszym terminie.

Inne postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem mogą spowodować wydłużenie powyższych ram czasowych.

Kiedy firma PayPal może odmówić realizacji płatności

Firma PayPal może traktować zlecenie płatności jako niekompletne i może odmówić dokonania płatności, jeśli:

 • Użytkownik nie ma wystarczających środków na saldzie konta PayPal;
 • istnieją podstawy, aby sądzić, że na powiązanych źródłach finansowania nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty płatności;
 • Użytkownik nie przekazał firmie PayPal wszystkich informacji wymaganych w ramach procesu realizacji transakcji, za pomocą którego Użytkownik przekazuje firmie PayPal swoje zlecenie płatności (np. wymaganych informacji dotyczących odbiorcy i uwierzytelnienia zlecenia płatności);
 • kwota płatności przekracza limit wysyłania, o czym firma PayPal informuje Użytkownika podczas próby dokonania płatności; lub
 • istnieją podstawy, aby sądzić, że w związku z kontem Użytkownika doszło do zabronionego działania lub Użytkownik w inny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Kiedy płatność nie zostanie zaakceptowana przez odbiorcę

Jeśli firma PayPal zezwoli Użytkownikowi na wysyłanie płatności do osoby, która nie ma konta PayPal, odbiorca może odebrać pieniądze, zakładając konto PayPal.

Jeśli odbiorca ma już konto PayPal, może on nie przyjąć pieniędzy.

Jeśli odbiorca nie przyjmie płatności lub nie założy konta PayPal i nie odbierze pieniędzy w ciągu 30 dni od daty ich wysłania, pieniądze (w tym wszelkie opłaty naliczone Użytkownikowi) zostaną zwrócone na konto PayPal Użytkownika. Aby dowiedzieć się, co dzieje się w przypadku otrzymania zwrotu pieniędzy na konto PayPal, prosimy zapoznać się z punktem Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika.

Limity wysyłania

Firma PayPal może według własnego uznania nałożyć limity na kwoty i wartość płatności dokonywanych przez Użytkownika, w tym na wysłane płatności za zakupy.Użytkownik może sprawdzić limity wysyłania, logując się do swojego konta PayPal. Aby usunąć limit wysyłania, należy wykonać kroki, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta

Płatności odłożone w czasie przez sprzedającego

Płacąc niektórym sprzedającym lub za niektóre zakupy (np. za zamówienie, które musi zostać wysłane lub które może zostać zaktualizowane i sfinalizowane przez sprzedającego), Użytkownik przekazuje:

 • sprzedającemu upoważnienie do pobrania płatności w późniejszym terminie; oraz
 • firmie PayPal polecenie automatycznego dokonania płatności na żądanie sprzedającego.

Autoryzacja zwykle zachowuje ważność przez okres do 30 dni, ale może pozostać ważna przez dłużej. Jeśli Użytkownik ma środki na saldzie, firma PayPal może zablokować kwotę płatności jako oczekującą, dopóki sprzedający nie odbierze płatności. Jeśli w ramach realizacji płatności wymagane jest przeliczenie waluty przez firmę PayPal, detaliczny kurs przeliczenia waluty zostanie określony i zastosowany (jak opisano w sekcji Przeliczanie waluty) w momencie przetworzenia płatności.

Upoważnienie to umożliwia sprzedającemu zaktualizowanie kwoty płatności przed jej pobraniem (w celu uwzględnienia w niej ustalonych ze sprzedającym zmian w zamówieniu, takich jak dodatkowe podatki, koszty wysyłki lub zniżki). Firma PayPal nie musi w żadnym momencie weryfikować żadnych zmian (w tym w chwili dokonywania płatności). Firma PayPal może dokonać przelewu dowolnej kwoty na podstawie upoważnienia udzielonego przez Użytkownika i polecenia otrzymanego od sprzedającego na temat ostatecznej kwoty płatności.

Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

Użytkownik może zarządzać płatnościami na rzecz tych samych odbiorców za pomocą umowy rozliczeniowej na bieżąco i w sposób automatyczny. W momencie zawarcia umowy rozliczeniowej:

 1. Użytkownik upoważnia określonych odbiorców do pobierania płatności z jego konta zgodnie z ich ustaleniami (może to dotyczyć płatności kwot należnych odbiorcy za zakup towarów lub usług w ramach odrębnej umowy zawartej z odbiorcą); oraz
 2. Użytkownik zleca firmie PayPal dokonywanie płatności na rzecz określonych odbiorców (lub innych wskazanych przez nich odbiorców), gdy firma PayPal otrzyma od nich takie żądanie płatności.

To sprawia, że odbiorca staje się „zaufanym beneficjentem” (termin prawniczy opisujący odbiorcę, którego Użytkownik wskaże jako zaufanego) wszystkich płatności dokonywanych na podstawie tej umowy rozliczeniowej. Firma PayPal nie będzie zatem prosić o uwierzytelnianie (np. poprzez zalogowanie się) ani zatwierdzenie płatności w momencie ich dokonywania.

Płatności dokonywane na podstawie umowy rozliczeniowej mogą opiewać na różne kwoty i być dokonywane w różnych terminach. Firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może zatem znać ustaleń zawartych między Użytkownikiem a odbiorcą ani przyczyn, dla których odbiorca decyduje się odebrać płatność. Firma PayPal nie ma obowiązku weryfikować ani potwierdzać kwoty przedstawionej przez odbiorcę na potrzeby przetworzenia płatności wynikającej z umowy rozliczeniowej.

Firma PayPal używa wielu określeń w stosunku do płatności, którymi można zarządzać na podstawie umowy rozliczeniowej, m.in. „płatności automatyczne”, „płatności subskrypcyjne”, „płatności cykliczne” „transakcje wzorcowe”," „wstępnie autoryzowane przelewy” lub „wstępnie zatwierdzone płatności”.

Użytkownik może anulować umowę rozliczeniową w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez swoje konto lub kontaktując się z firmą PayPal. W przypadku, gdy Użytkownik poinformuje firmę PayPal o anulowaniu umowy rozliczeniowej, a realizacja płatności z tytułu tej umowy jest zaplanowana przed upływem następnego dnia roboczego, firma PayPal może anulować tę umowę rozliczeniową po dokonaniu wspomnianej płatności. W razie anulowania umowy rozliczeniowej Użytkownik może nadal być winien odbiorcy pieniądze za otrzymane towary lub usługi, za które nie zapłacił.

Jeśli firma PayPal uzna, że konieczne jest przeliczenie waluty i dokona tego przeliczenia, zastosuje detaliczny kurs wymiany (w tym opłatę za przeliczenie waluty) obowiązujący w momencie przetwarzania transakcji.Detaliczny kurs wymiany dla każdej transakcji płatności może się różnić.

Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika

W jakich sytuacjach może dochodzić do zwrotów pieniędzy

Firma PayPal może zezwolić odbiorcy płatności na:

 • odmówienie przyjęcia płatności; lub
 • przyjęcie jej, a następnie skorzystanie z usług PayPal w celu późniejszego wysłania zwrotu pieniędzy w wysokości równej całości lub części kwoty płatności.

Firma PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych płatności lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika. W ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności firma PayPal zwróci na saldo konta Użytkownika kwotę nieodebranej płatności. Jeśli jakakolwiek kwota płatności zostanie zwrócona Użytkownikowi w sposób opisany powyżej, firma PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę otwarcia konta Użytkownika; lub
 • dolary amerykańskie (otwierając saldo w tej walucie, jeśli Użytkownik jeszcze go nie posiada).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, firma PayPal przeliczy zwracaną kwotę z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność w następujący sposób:

 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie dokonania pierwotnej płatności, aby Użytkownik otrzymał pierwotną kwotę (w tym poniesioną opłatę za przeliczenie waluty) w walucie, która została przeliczona na potrzeby wysłania pierwotnej płatności; oraz
 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie przeliczania zwracanej kwoty.
 • Użytkownik zgadza się ponieść opłatę za przeliczenie waluty w przypadku kwot zwróconych jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność.

O ile wyżej nie wskazano inaczej, przy zwrotach kwot przeliczanych w opisany wyżej sposób Użytkownik zgadza się ponieść opłatę za przeliczenie waluty w przypadku kwot zwracanych jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność. Detaliczny kurs wymiany może być zastosowany natychmiast, bez powiadamiania Użytkownika.

Firma PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem do źródła finansowania płatności użytego do dokonania pierwotnej płatności. Wypłaty mogą także obejmować przeliczenie waluty – zobacz sekcję Wypłacanie pieniędzy powyżej.

Ryzyko związane z otrzymywaniem zwrotów pieniędzy

Zwrot pieniędzy może mieć niższą wartość niż pierwotna kwota płatności. Może to nastąpić w przypadku:

 • wysłania przez odbiorcę zwrotu pieniędzy o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności. Jako że firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może wiedzieć, jaka kwota zwrotu pieniędzy przysługuje Użytkownikowi, ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot pieniędzy w określonej kwocie; lub
 • wahań detalicznego kursu wymiany.

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot pieniędzy wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal.

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnicę między wartością pierwotnej płatności a wartością należnego zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot jest nieprawidłową płatnością (zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów).

Finansowanie płatności

Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

Użytkownik może wybrać preferowane źródło finansowania płatności po zalogowaniu się do swojego konta.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem preferowane źródło finansowania płatności będzie używane jako domyślne źródło finansowania płatności wysyłanych z konta Użytkownika.

Użytkownik może wybrać osobne preferowane źródła finansowania dla niektórych płatności z tytułu umów rozliczeniowych.

Szczególne warunki finansowania płatności

Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z kontem Użytkownika szczególnych źródeł finansowania płatności, takich jak zniżka u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne źródło finansowania płatności.Korzystanie z tych szczególnych warunków finansowania płatności i ich priorytetyzacja podlega oddzielnym warunkom uzgodnionym między Użytkownikiem a firmą PayPal. W podsumowaniu konta może być wyświetlana informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach szczególnych warunków finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności. Kwota ta nie stanowi pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część salda konta PayPal Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki. Stanowi ona tylko kwotę pieniądza elektronicznego, którą firma PayPal proponuje emitować (wydać) i uznać na koncie Użytkownika w chwili realizacji (i w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się płatności, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących korzystania z tych szczególnych warunków finansowania płatności (i jedynie w terminie określonym w tych postanowieniach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność finansowana zgodnie ze szczególnymi warunkami finansowania płatności zostanie cofnięta w późniejszym terminie i z dowolnej przyczyny, firma PayPal zachowa kwotę, która odpowiada takiej części płatności, jaka została sfinansowana zgodnie ze szczególnymi warunkami finansowania płatności Użytkownika, i (o ile szczególne warunki finansowania płatności już nie wygasły) przywróci szczególne warunki finansowania płatności.

Finansowanie płatności wysyłanych z konta

Firma PayPal otrzymuje pieniądz elektroniczny z tytułu płatności wysyłanych z konta Użytkownika z następujących źródeł w następującej kolejności i w zakresie, w jakim są dostępne:

 1. Szczególne warunki finansowania płatności (jeśli są dostępne dla danej transakcji)
 2. Preferowane źródło finansowania płatności (jeśli zostało wybrane i jest dostępne)
 3. Istniejące saldo konta PayPal
 4. Rachunek bankowy (przelew błyskawiczny na mocy upoważnienia bankowego)
 5. PayPal Credit (w stosownych przypadkach)
 6. Karta debetowa marki PayPal (w stosownych przypadkach)
 7. Karta kredytowa marki PayPal (w stosownych przypadkach)
 8. Karta debetowa
 9. Karta kredytowa
 10. Rachunek bankowy (czek elektroniczny)

Ochrona kupujących w systemie PayPal

Gdy Użytkownik dokonuje zakupu od sprzedającego akceptującego płatności PayPal, Użytkownikowi może przysługiwać zwrot pieniędzy w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal. W określonych przypadkach, program ochrony kupujących w systemie PayPal uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu pełnej ceny zakupu przedmiotu wraz z pierwotnymi kosztami przesyłki, o ile zostały one poniesione. PayPal określa, według własnego uznania, czy roszczenie kwalifikuje się do programu ochrony kupujących w systemie PayPal. Pierwsza decyzja firmy PayPal jest uważana za ostateczną, Użytkownik może jednak złożyć odwołanie w systemie PayPal, jeśli dysponuje nowymi lub rozstrzygającymi informacjami, które nie były dostępne w chwili podjęcia pierwszej decyzji, bądź uważa, że wystąpił błąd podczas procesu decyzyjnego.

WAŻNE: W ramach rozstrzygnięcia roszczenia może być wymagany zwrot przedmiotu sprzedającemu lub innej osobie wskazanej przez PayPal. Ochrona kupujących w systemie PayPal nie obejmuje zwrotu ewentualnych kosztów związanych z odesłaniem przedmiotu.

Program ochrony kupujących w systemie PayPal może mieć zastosowanie w przypadku wystąpienia następujących problemów z realizacją transakcji:

 • Użytkownik nie otrzymał przedmiotu od sprzedającego („roszczenie z tytułu niedostarczenia przedmiotu”), lub
 • Użytkownik otrzymał przedmiot, ale inny od zamówionego („roszczenie z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem”).

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika transakcja dokonana za pośrednictwem jego konta PayPal nie została przez niego autoryzowana, przysługujące roszczenie różni się od roszczeń w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal i opisane jest poniżej w części Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje i inne błędy.

Roszczenia z tytułu niedostarczenia przedmiotu

Roszczenie z tytułu niedostarczenia przedmiotu nie kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal jeżeli:

 • Użytkownik odebrał przedmiot osobiście lub zlecił jego odbiór w swoim imieniu, oraz w przypadku, gdy Użytkownik skorzystał z systemu PayPal w punkcie sprzedaży detalicznej, lub
 • sprzedający dostarczył dowód dostawy.

Jeżeli sprzedający przedstawi dowód, że dostarczył towar Użytkownikowi, PayPal może rozpatrzyć roszczenie z tytułu niedostarczenia przedmiotu na korzyść sprzedającego, nawet jeśli Użytkownik twierdzi, że nie otrzymał towaru.

Roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem

Przedmiot może być uznany za znacząco niezgodny z opisem jeżeli:

 • Przedmiot różni się znacząco od opisu przedstawionego przez sprzedającego.
 • Użytkownik otrzymał zupełnie inny przedmiot.
 • Stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą. Na przykład, przedmiot był opisany jako „nowy” a otrzymano przedmiot używany.
 • Przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny (tzn. jest podrobiony).
 • W przedmiocie brakuje istotnych części lub funkcji, a informacji tych nie było w opisie przedmiotu, gdy Użytkownik kupował go.
 • Użytkownik zakupił określoną liczbę przedmiotów, ale nie otrzymał wszystkich.
 • Przedmiot został uszkodzony podczas transportu.
 • Przedmiot jest w stanie uniemożliwiającym używanie go, o czym nie informowano w opisie.

Przedmiotu nie można uznać za znacząco niezgodny z opisem jeżeli:

 • Wada przedmiotu została odpowiednio przedstawiona przez sprzedającego w opisie przedmiotu.
 • Przedmiot został prawidłowo opisany, a Użytkownik zrezygnował z zakupu przedmiotu już po otrzymaniu go.
 • Przedmiot został prawidłowo opisany, ale nie spełnia oczekiwań Użytkownika.
 • Przedmiot ma drobne zarysowania ale był opisany jako „używany”.

Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu ochrony kupujących w systemie PayPal

Program ochrony kupujących w systemie PayPal nie obejmuje zwrotów pieniędzy w przypadku płatności za:

 • Nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowe.
 • Produkty finansowe lub inwestycje dowolnego rodzaju.
 • Przedsiębiorstwa (w przypadku kupna przedsiębiorstwa lub inwestowania w nie).
 • Pojazdy, w tym m.in. pojazdy silnikowe, motocykle, pojazdy rekreacyjne, samoloty i łodzie, z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych, takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe.
 • Przedmioty znacząco niezgodne z opisem, jeśli w całości lub w części wykonano je na zamówienie (chyba że roszczenie dotyczy ich niedostarczenia) oraz przedmioty odbierane osobiście.
 • Darowizny, w tym płatności na platformach crowdfundingowych oraz płatności wykonane na takich platformach.
 • Przedmioty zakazane w Zasadach dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal.
 • W przypadku roszczeń z tytułu niedostarczenia przedmiotu — za przedmioty, które Użytkownik odbiera osobiście lub których odbiór w swoim imieniu zleca, w tym przedmioty kupione w punkcie sprzedaży detalicznej.
 • Maszyny przemysłowe używane w przetwórstwie przemysłowym.
 • Płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe.
 • Ekwiwalenty gotówki, w tym karty upominkowe i karty przedpłacone.
 • Hazard, gry i/lub jakąkolwiek inną aktywność wiążącą się z wniesieniem opłaty wpisowej i nagrodami.
 • Płatności prywatne.
 • Płatności dokonywane przy użyciu wypłat z konta PayPal i płatności zbiorczych lub niedokonanych przy użyciu konta PayPal.
 • Zakupy towarów i usług za pośrednictwem systemu Zong, płatności za pośrednictwem witryny w wersji Pro lub terminalu wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne).
 • Płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych).
  • Przedmioty przeznaczone do odsprzedaży, w tym w transakcjach dotyczących pojedynczych przedmiotów lub w transakcjach obejmujących wiele przedmiotów.

Firma PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, opisanego powyżej. 

Transakcje kwalifikujące się do programu ochrony kupujących w systemie PayPal

Aby zakwalifikować się do programu ochrony kupujących w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie poniższe wymogi:

 • Posiadać konto PayPal o statusie niebudzącym zastrzeżeń.
 • Zapłacić za przedmiot kwalifikujący się do programu ze swojego konta PayPal.
  • Podjąć próbę skontaktowania się ze sprzedającym w celu bezpośredniego rozwiązania problemu przed zgłoszeniem roszczenia w ramach programu ochrony kupujących w PayPal za pośrednictwem Centrum rozstrzygania
 • Odpowiedzieć we wskazany terminie na żądanie firmy PayPal dotyczące przedstawienia dokumentów i innych informacji.
 • Zgłosić spór w Centrum rozstrzygania w ciągu 180 dni od daty wysłania płatności, a następnie postępować zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów online w PayPal.
  • Nie otrzymać zwrotu środków ani nie zgodzić się na alternatywne rozstrzygnięcie dotyczące zakupu z innego źródła.

Procedura rozstrzygania sporów online

W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu związanego z transakcją bezpośrednio ze sprzedającym, powinien zastosować się do procedury rozstrzygania sporów online przez Centrum rozstrzygania, aby dochodzić roszczenia w ramach programu ochrony kupujących w systemie PayPal. Użytkownik może również zgłosić roszczenie (krok 2 poniżej), dzwoniąc do nas i rozmawiając z przedstawicielem. Czynności, które należy wykonać, opisano poniżej, przy czym w przypadku gdy Użytkownik ich nie wykona, roszczenie może zostać odrzucone:

Krok 1: Należy zgłosić spór w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności. Może to umożliwić Użytkownikowi podjęcie w sprawie problemu z transakcją bezpośredniej rozmowy ze sprzedającym, która może pomóc w rozstrzygnięciu sporu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu bezpośrednio ze sprzedającym, powinien przejść do kroku 2. Firma PayPal zablokuje wszystkie środki związane z tą transakcją na koncie PayPal sprzedającego do czasu rozstrzygnięcia lub zamknięcia sporu.

Krok 2: Należy przekształcić spór w roszczenie o zwrot pieniędzy w ciągu 20 dni od daty otwarcia sporu, w przypadku gdy Użytkownik i sprzedawca nie są w stanie osiągnąć porozumienia; w przeciwnym razie firma PayPal automatycznie zamknie spór. Użytkownik może przekształcić spór w roszczenie o zwrot pieniędzy za pośrednictwem Centrum rozstrzygania. Na tym etapie spór w roszczenie mogą również przekształcić sprzedający lub firma PayPal. W przypadku gdy Użytkownik nie zgłasza roszczenia z tytułu niedostarczenia przedmiotu, firma PayPal może poprosić go, aby z przekształceniem sporu odczekał co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia sporu. 

Krok 3. Należy odpowiedzieć na żądania PayPal dotyczące przedstawienia dokumentów lub innych informacji, po tym, jak Użytkownik, sprzedający lub PayPal przekształcą spór w roszczenie o zwrot pieniędzy. Firma PayPal może zażądać od Użytkownika przedstawienia paragonów, ocen osób trzecich, raportów policyjnych lub innych wskazanych przez siebie dokumentów. Użytkownik musi odpowiedzieć na te żądania w terminie wskazanym w skierowanej do niego korespondencji.

Krok 4: W przypadku gdy Użytkownik składa roszczenie z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, powinien terminowo stosować się do żądań dotyczących wysyłki przekazywanych przez firmę PayPal. Firma PayPal może zażądać od Użytkownika, aby na swój koszt odesłał przedmiot sprzedającemu, firmie PayPal lub podmiotowi zewnętrznemu (wskazanemu przez firmę PayPal) oraz przedstawił dowód dostawy.

Krok 5: Firma PayPal podejmie ostateczną decyzję (w tym o automatycznym zamknięciu sporu lub roszczenia) według własnego wyłącznego uznania, uwzględniając wymagania dotyczące zakresu i kwalifikacji opisane powyżej, wszelkie dodatkowe informacje przedstawione podczas procedury rozstrzygania sporów online lub wszelkie inne informacje, które firma PayPal uzna za istotne i stosowne w danych okolicznościach.

Spory z PayPal lub wystawcą karty

W przypadku, gdy do realizacji transakcji za pośrednictwem konta PayPal użyto karty debetowej lub kredytowej, a Użytkownik jest niezadowolony z takiej transakcji, może mu przysługiwać prawo do zakwestionowania transakcji u wystawcy karty. Zakres uprawnień do obciążenia zwrotnego karty może być szerszy niż zakres oferowany Użytkownikowi w ramach ochrony kupujących w systemie PayPal. Na przykład, jeśli Użytkownik kwestionuje transakcję u wystawcy karty, może być w stanie odzyskać kwoty zapłacone za niezadowalające przedmioty, nawet jeśli nie kwalifikują się one do programu ochrony w systemie PayPal, na podstawie roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem.

Użytkownik musi zdecydować, czy zgłosić spór w systemie PayPal w ramach programu ochrony kupujących, czy u wystawcy karty. Użytkownik nie może jednocześnie wybrać obu rozwiązań ani ubiegać się o odzyskanie środków z obu źródeł. Jeśli Użytkownik zgłosi spór/roszczenie w systemie PayPal i jednocześnie zgłosi spór dotyczący tej samej transakcji u wystawcy karty, PayPal zamknie jego spór/roszczenie w systemie PayPal. Nie wpłynie to na procedurę rozstrzygania sporu z wystawcą karty. Ponadto, jeśli Użytkownik zgłasza spór u wystawcy karty, nie może w terminie późniejszym zgłosić sporu/roszczenia w systemie PayPal.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zakwestionować transakcję w systemie PayPal, a firma PayPal rozstrzygnie zgłoszenie na jego niekorzyść, Użytkownik może następnie zgłosić spór u wystawcy karty. Jeśli PayPal nie podejmie ostatecznej decyzji w sprawie roszczenia Użytkownika do dnia, w którym upływa termin zgłoszenia sporu u wystawcy karty i z powodu opóźnienia Użytkownik odzyska mniej niż pełną kwotę, do której odzyskania byłby uprawniony od wystawcy karty, PayPal zwróci Użytkownikowi pozostałe saldo (pomniejszone o wszelkie kwoty odzyskane już przez Użytkownika od sprzedającego lub wystawcy karty).

Przed skontaktowaniem się z wystawcą karty lub zgłoszeniem sporu w systemie PayPal Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedającym, aby podjąć próbę rozwiązania problemu zgodnie z zasadami zwrotu stosowanymi przez sprzedającego.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Otrzymywanie płatności

Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej konto PayPal lub nieposiadającej konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wydaniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na konto Użytkownika.

W przypadku integrowania (w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie) ze swoim rozwiązaniem online jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez konta PayPal wysyłanie płatności na konto PayPal, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne), lub platformy online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.

Odbiór płatności na konto Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu płatności do Użytkownika nie jest równoznaczne z otrzymaniem pieniądza elektronicznego na konto, dopóki Użytkownik nie zaakceptuje płatności.

Od czasu do czasu firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na akceptowanie płatności w dowolnej walucie obsługiwanej przez naszą Usługę.

W przypadku, gdy Użytkownik (a nie system PayPal) oferuje płatnikowi w punkcie sprzedaży przeliczenie waluty kowty otrzymanej za pośrednictwem systemu PayPal, Użytkownik poinformuje kupującego o kursie wymiany i wszelkich opłatach mających zastosowanie do danej transakcji płatności. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o kursie wymiany i opłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie poinformuje kupującego o kursie wymiany i opłatach, może w ten sposób popełniać przestępstwo.

Wszelkie płatności wysłane do Użytkownika mogą podlegać cofnięciu, analizie płatności, ograniczeniu, rezerwie lub blokadzie zgodnie zniniejszą Umową z Użytkownikiem.

Limity odbioru płatności

Firma PayPal może według własnego uznania nałożyć limity na kwoty i wartość płatności otrzymywanych przez Użytkownika, w tym na otrzymane płatności za zakupy.Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji PayPal składa się z:

 • wyspecjalizowanego pakietu funkcji realizacji transakcji dla rozwiązania online Użytkownika, który umożliwia kupującemu posiadającemu konto lub nieposiadającemu konta wysłanie płatności na Konto Użytkownika; oraz
 • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami.

W ramach świadczenia tej nowej usługi firma PayPal może oferować Użytkownikowi nowe rozwiązanie do realizacji transakcji w całości lub w części. Jeśli Użytkownik skorzysta z oferty nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oprócz postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem akceptuje również następujące dodatkowe warunki korzystania z poniższych funkcji:

 • Umowę dotyczącą Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z funkcji alternatywnych form płatności w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
 • Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z:
  • naszej usługi zaawansowanych płatności kartami kredytowymi i debetowymi w ramach nowego pakietu rozwiązań do realizacji transakcji; oraz
  • naszego programu Ochrony przed oszustwami stanowiącego część nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

Obowiązują opłaty firmy PayPal za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

Zasady dotyczące stosowania dopłat

Firma PayPal nie zachęca do stosowania dopłat, ponieważ jest to praktyka handlowa, która może karać klientów, tworzyć niepotrzebne nieporozumienia i problemy oraz powodować rezygnację z zakupów podczas realizacji transakcji.

Użytkownik może stosować jedynie dopłatę za korzystanie z usług PayPal zgodnie z przepisami prawa właściwego, a dopłata ta nie przekroczy dopłat pobieranych przez Użytkownika za korzystanie z innych form płatności.

Jeśli Użytkownik pobierze dopłatę od kupującego, obowiązkiem Użytkownika (a nie firmy PayPal) jest poinformować kupującego o żądanej opłacie. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o dopłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może dopuszczać się przestępstwa, jeśli stosuje dopłaty i nie poinformuje o nich kupującego.

Przedstawianie firmy PayPal

Użytkownik musi podjąć racjonalne starania, aby traktować PayPal jako formę płatności lub markę przynajmniej na równi z innymi formami płatności oferowanymi w jego punktach sprzedaży, w których są zintegrowane usługi oznaczone marką PayPal, w tym w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Obejmuje to co najmniej następujące działania:

 • umieszczenie logo,
 • położenie w punkcie sprzedaży,
 • odpowiednie traktowanie usług lub znaków towarowych firmy PayPal w odniesieniu do:
  • przebiegu płatności,
  • warunków,
  • postanowień,
  • ograniczeń,
  • opłat,
  • znaczenia; oraz
  • sekwencji prezentacji klientom,

w każdym przypadku w porównaniu z innymi markami i formami płatności w punktach sprzedaży Użytkownika.

W prezentacjach dla klientów lub w komunikacji publicznej:

 • nie należy opisywać nieodpowiednio żadnej usługi PayPal jako formy płatności; oraz
 • należy dołożyć racjonalnych starań, aby nie wykazywać preferencji dla form płatności innych niż usługa PayPal.

W ramach wszystkich posiadanych punktów sprzedaży Użytkownik musi dołożyć racjonalnych starań, aby:

 • nie zniechęcać klientów do ani nie zabraniać im korzystania z systemu PayPal oraz
 • nie zachęcać klientów do korzystania z alternatywnej formy płatności.

Jeśli Użytkownik umożliwia klientom dokonywanie płatności w systemie PayPal, ilekroć eksponuje lub prezentuje akceptowane formy płatności (w dowolnym punkcie sprzedaży lub w materiałach marketingowych, reklamowych i innej formie korespondencji z klientem), dołoży racjonalnych starań, aby oznaczenia usług płatności PayPal były co najmniej równie widoczne i wyeksponowane w równie dobry sposób co wszystkie inne formy płatności.

Bez ograniczania żadnych innych naszych praw firma PayPal może wycofać zniżki na opłaty (w tym w stosownych przypadkach „stawkę dla handlowców”) i wprowadzić zamiast nich pełne stawki standardowe, jeśli:

 • Użytkownikowi nie uda się w pełni zrealizować bezwzględnych celów określonych w tym punkcie „Przedstawianie firmy PayPal”; lub
 • Użytkownik stosuje dopłatę za korzystanie z dowolnej usługi PayPal.

Podatki i obowiązek informacyjny

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, jakie podatki będą mieć ewentualnie zastosowanie w przypadku odbieranych lub dokonywanych przez niego płatności. Użytkownik ponosi także wyłączną odpowiedzialność za ocenę, pobranie, zgłoszenie i przekazanie stosownych podatków do odpowiedniego urzędu skarbowego. Firma PayPal nie odpowiada za określenie, czy dana transakcja podlega jakiemukolwiek opodatkowaniu, ani za obliczanie, pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji. Żadne podatki od sprzedaży nie mają zastosowania do usług firmy PayPal, jako dostawcy usług bankowych, na terenie UE.

Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności Użytkownika

Użytkownik musi opublikować swoje zasady zwrotów i zasady zachowania poufności.

Sprzedający na platformie e-commerce

Jeśli Użytkownik jest sprzedającym na platformie e-commerce lub korzystającym z aplikacji podmiotu zewnętrznego, w których dostępne są płatności PayPal, musi przestrzegać wszelkich zasad, które mają zastosowanie do programu ochrony kupujących obowiązującego we wspomnianej platformie lub aplikacji w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej przez Użytkownika.Każdy taki program ochrony może wymagać od Użytkownika podjęcia określonych działań i wpłynąć na sposób przetwarzania roszczeń.

Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na upoważnienie określonych platform handlowych do korzystania z jego konta w celu pobierania z niego kwot zobowiązań wobec platformy handlowej lub kupującego (w zależności od sytuacji) w związku z roszczeniem zgłoszonym zgodnie z obowiązującymi na platformie handlowej zasadami procedury rozstrzygania sporów („Należności na rzecz platformy handlowej”). Po udzieleniu takiej autoryzacji przez Użytkownika i po powiadomieniu firmy PayPal o roszczeniu przez platformę handlową, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przetwarzania płatności z tytułu wszystkich Należności na rzecz platformy handlowej z jego konta PayPal w stosunku do platformy handlowej lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z instrukcjami platformy handlowej dla firmy PayPal. Firma PayPal może uznać polecenie płatności jakichkolwiek kwot z tytułu Należności na rzecz platformy handlowej za anulowane, jeśli zdecyduje, że roszczenie zostałoby rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika, gdyby zostało zgłoszone w systemie PayPal. Użytkownik może również anulować niniejszą autoryzację, kontaktując się z firmą PayPal. Wszelkie roszczenia wniesione bezpośrednio w platformie handlowej podlegają wyłącznie zasadom platformy handlowej. Warunki Programu ochrony sprzedających w systemie PayPal nie obejmują Użytkownika w odniesieniu do roszczeń składanych przez jego kupujących bezpośrednio w platformie handlowej.

Akceptowanie płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

Jeśli firma PayPal zezwoli Użytkownikowi na przyjmowanie płatności na podstawie umowy rozliczeniowej, występując do firmy PayPal z żądaniem płatności z tytułu tej umowy, Użytkownik:

 • gwarantuje firmie PayPal, że przedstawiane kwoty (w tym również zmiany tych kwot) zostały ustalone i zaakceptowane przez płatnika, z którego konta zostaną odliczone, oraz że Użytkownik powiadomi płatnika przed odliczeniem tych kwot; oraz
 • zgadza się powiadomić płatnika z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem o kwocie do pobrania, jeśli wzrośnie ona do wysokości kwoty, jakiej płatnik – biorąc pod uwagę jego dotychczasowe modele wydatków i okoliczności płatności – nie spodziewałby się zasadnie zapłacić. Ponadto Użytkownik zgadza się, że będzie odpowiedzialny przed firmą PayPal za wszelkie zwroty takich płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności

Po otrzymaniu płatności może ona zostać zwrócona lub cofnięta. Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na wysłanie zwrotu płatności do nadawcy. Firma PayPal może w pewnych okolicznościach dokonać cofnięcia płatności. Więcej informacji można znaleźć w dalszej części tego punktu.

Zwroty pieniędzy

Na Użytkownika spada wyłączna odpowiedzialność za:

 • zobowiązania prawne i umowne względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi;
 • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań detalicznego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot pieniędzy jest nieprawidłową płatnością (patrz punkt Rozwiązywanie problemów).

  Na stronie opłat znajdują się szczegółowe informacje dotyczące opłat, które Użytkownik zapłacił firmie PayPal jako odbiorca pierwotnej płatności i które firma PayPal zatrzymuje, jeśli Użytkownik korzysta ze specjalnej funkcji zwrotu pieniędzy na swoim koncie PayPal (na co firma PayPal może od czasu do czasu zezwolić), z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot jest nieprawidłową płatnością (patrz punkt Rozwiązywanie problemów).

Cofnięcia

Jeśli Użytkownik otrzyma płatność na swoje konto, będzie winien firmie PayPal pełną kwotę płatności powiększoną o wysokość strat wynikających z przetworzenia płatności.Może to obejmować zobowiązania firmy PayPal (w tym wszelkie opłaty, obciążenia i kary) wobec podmiotów zewnętrznych (w tym płatnika i jego dostawcy źródła finansowania).

Cofnięcie ma miejsce w przypadku, gdy firma PayPal korzysta z przysługującego jej prawa do pobrania celem kompensaty wspomnianych wyżej kwot z konta Użytkownika na mocy postanowień zawartych w punkcie Zwrot kosztów wynikających ze zobowiązań Użytkownika niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Jeśli środki na saldzie konta PayPal Użytkownika w danej walucie są niewystarczające do pokrycia kwoty należności wobec firmy PayPal w tej walucie, firma PayPal może dokonać przeliczenia waluty z dowolnego salda konta PayPal Użytkownika w innej walucie, aby pokryć brakującą kwotę, a Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty. Na przykład w przypadku sprzedających, oznacza to, że kwoty płatności otrzymanych na konto mogą zostać z niego pobrane po dostarczeniu przez Użytkownika sprzedanych towarów lub usług.

Do cofnięcia płatności może dojść, gdy:

 • firma PayPal zwraca płatnikowi koszty w związku ze zgłoszonym przez niego roszczeniem z tytułu ochrony kupujących w systemie PayPal.
 • firma PayPal zwraca koszty płatnikowi lub dostawcy jego źródła finansowania płatności (lub obojgu) z tytułu roszczenia zgłoszonego przez płatnika lub dostawcę jego źródła finansowania płatności dotyczącego kwoty płatności w ramach stosowanej przez dostawcę procedury cofnięcia.

Na przykład:

 • Jeśli płatnik skorzystał z karty do sfinansowania płatności, może wystąpić u wystawcy karty o „obciążenie zwrotne”. Wystawca karty (a nie firma PayPal) określa, czy płatnikowi przysługuje obciążenie zwrotne. Więcej informacji na temat obciążeń zwrotnych znajduje się w naszym Przewodniku po obciążeniach zwrotnych, dostępnym na stronie Centrum bezpieczeństwa PayPal w sekcji „Bezpieczna sprzedaż”. Centrum bezpieczeństwa PayPal jest dostępne w witrynie PayPal. Firma PayPal pobieraopłatę za otrzymanie roszczenia dotyczącego obciążenie zwrotnego.
 • Jeśli płatnik skorzystał z rachunku bankowego do sfinansowania płatności, płatnik lub jego bank mogą wystąpić o cofnięcie takiej transakcji.

Kwota roszczenia może być wyższa niż pierwotna kwota otrzymana przez Użytkownika z powodu wahań kursów wymiany walut w okresie od dokonania płatności do zgłoszenia roszczenia.

 • firma PayPal musiała zwrócić płatnikowi koszty na skutek zgłoszenia przez niego problemu z płatnością (w tym nieautoryzowanej lub nieprawidłowej płatności albo nieoczekiwanej płatności z tytułu umowy rozliczeniowej) – patrz punkt Rozwiązywanie problemów.

Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

Użytkownik powinien zapoznać się zZasadami ochrony kupujących, jeśli sprzedaje towary i usługi kupującym posiadającym konta PayPal w krajach innych niż jego kraj zamieszkania. Ponadto, Użytkownik powinien zapoznać się z programami ochrony udostępnionymi przez PayPal kupującym w każdym z tych krajów, ponieważ wynikające z nich prawa kupujących mogą mieć wpływ na jego działalność jako sprzedającego. Informacje na temat programu ochrony kupujących w systemie PayPal można znaleźć na stronie Umowy prawne, wybierając lokalizację kupującego u góry strony i zapoznając się z odpowiednimi Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal wymienionymi na tej stronie lub w odpowiedniej Umowie z Użytkownikiem.

W przypadku gdy roszczenie Użytkownika w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal zostanie odrzucone w jakimkolwiek kraju:

 • Użytkownik traci pełną cenę zakupu przedmiotu wraz z pierwotnymi kosztami przesyłki. W niektórych przypadkach Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem.
 • Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłat w systemie PayPal, które uiścił w związku ze sprzedażą.
 • W przypadku roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem lub może być zobowiązany do przyjęcia przedmiotu z powrotem i poniesienia kosztu odesłania przedmiotu.
 • W przypadku roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, które dotyczy podrobionego przedmiotu sprzedanego przez Użytkownika, Użytkownik musi dokonać na rzecz kupującego zwrotu pieniędzy w pełnej kwocie i może nie otrzymać przedmiotu z powrotem.

W przypadku gdy Użytkownik przyjmuje od kupujących płatności PayPal za towary lub usługi, które sprzedaje za pośrednictwem serwisu eBay, musi zapoznać się z programem gwarancji zwrotu pieniędzy serwisu eBay. O ile Użytkownik nie zrezygnuje z udziału w programie, kontaktując się z serwisem eBay, PayPal traktuje decyzje podejmowane przez serwis eBay w ramach wspomnianego programu na korzyść kupujących jako podstawę do cofnięcia płatności PayPal dokonanej na rzecz Użytkownika. W przypadku niewystarczającego salda na rachunku gotówkowym lub firmowym koncie PayPal Użytkownika, firma PayPal może:

 • zablokować konto PayPal Użytkownika, dopóki nie znajdą się na nim środki wystarczające na pokrycie odnośnej kwoty lub
 • utworzyć saldo należności na koncie PayPal Użytkownika.

Ochrona sprzedających w systemie PayPal

Co się kwalifikuje

W przypadku gdy Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupującego, a następnie transakcja zostaje zakwestionowana lub cofnięta zgodnie z zasadami dotyczącymi cofnięć, roszczeń lub obciążeń zwrotnych, Użytkownikowi może przysługiwać zwrot pieniędzy w ramach programu ochrony sprzedających w systemie PayPal. W stosownych przypadkach program ochrony sprzedających w systemie PayPal uprawnia Użytkownika do zachowania pełnej ceny zakupu. Nie ma limitu liczby płatności, z tytułu których można uzyskać zwrot. Po zalogowaniu się na stronie szczegółów transakcji na swoim koncie PayPal Użytkownik może ustalić, czy transakcja kwalifikuje się do ochrony w ramach programu.

Program ochrony sprzedających w systemie PayPal może mieć zastosowanie w przypadku, gdy kupujący twierdzi, że:

 • nie autoryzował płatności ani nie skorzystał ze środków wysłanych z jego konta PayPal (roszczenie z tytułu nieautoryzowanej transakcji), a do nieautoryzowanej transakcji doszło w środowisku nieobsługiwanym przez firmę PayPal; lub
 • nie otrzymał przedmiotu od sprzedającego („roszczenie z tytułu niedostarczenia przedmiotu”).

Ochrona sprzedających w systemie PayPal może również obejmować sytuacje, gdy transakcja została cofnięta z powodu pomyślnego obciążenia zwrotnego przez kupującego lub gdy płatność finansowana z rachunku bankowego została cofnięta przez bank kupującego.

W tym punkcie opisano zasady ochrony sprzedających w systemie PayPal mające zastosowanie do Użytkownika, ale powinien on zapoznać się także z konsekwencjami poszczególnych procesów ochrony kupujących w systemie PayPal względem sprzedających.

Wymagania podstawowe

Aby Użytkownik kwalifikował się do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal, musi spełniać wszystkie poniższe wymagania podstawowe, a także ewentualne wymagania dodatkowe:

 • Adres podstawowy konta PayPal Użytkownika musi leżeć na terytorium Polski.
 • Przedmiot musi być materialnym, fizycznym towarem, który może zostać wysłany, z wyjątkiem przedmiotów podlegających dodatkowym wymogom dotyczącym artykułów niematerialnych.
 • Użytkownik musi wysłać przedmiot na adres wysyłkowy podany na stronie szczegółów transakcji na swoim koncie PayPal dla danej transakcji. Jeśli przedmiot został wysłany na adres wysyłkowy odbiorcy podany na stronie szczegółów transakcji, lecz następnie został przekierowany na inny adres, Użytkownik nie kwalifikuje się do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal. W związku z tym, zalecamy aby nie korzystać z usługi wysyłkowej zamówionej przez kupującego, aby móc przedstawić ważny dowód wysyłki i dostawy.
 • Użytkownik musi odpowiedzieć na żądania firmy PayPal dotyczące przedstawienia dokumentów i innych informacji w sposób terminowy, określony w korespondencji e-mail z Użytkownikiem lub w korespondencji prowadzonej za pośrednictwem Centrum rozstrzygania. Jeśli Użytkownik nie odpowie na żądanie firmy PayPal dotyczące przedstawienia dokumentów i innych informacji w wymaganym terminie, może nie kwalifikować się do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal.
 • Jeśli sprzedaż dotyczy towarów zamówionych wcześniej lub wykonanych na zamówienie, Użytkownik musi wysłać je w terminie podanym przez niego w opisie. Tak czy inaczej zaleca się, aby Użytkownik wysłał wszystkie przedmioty w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności.
 • Użytkownik musi przedstawić dowód wysyłki.
  • Płatność musi być oznaczona na stronie szczegółów transakcji jako „kwalifikująca się” lub „kwalifikująca się częściowo” do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal w przypadku roszczeń z tytułu nieautoryzowanej transakcji, bądź jako „kwalifikująca się” w przypadku roszczeń z tytułu niedostarczenia przedmiotu.
  • Użytkownik musi przyjąć za zakup tylko pojedynczą płatność z jednego konta PayPal (program nie obejmuje płatności częściowych i/lub ratalnych).

Firma PayPal według własnego uznania określa, czy roszczenie kwalifikuje się do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal. Firma PayPal podejmie decyzjęwedług własnego uznania, uwzględniając wymagania dotyczące zakresu i kwalifikacji, wszelkie informacje lub dokumenty przekazane podczas rozstrzygnięcia.

Dodatkowe wymagania dotyczące roszczeń z tytułu niedostarczenia przedmiotu

Aby kwalifikować się do Ochrony sprzedających w systemie PayPal w związku z roszczeniem kupującego z tytułu niedostarczenia przedmiotu, Użytkownik musi spełnić zarówno wymagania podstawowe, jak i dodatkowe wymogi wymienione poniżej:

 • W przypadku gdy kupujący zwraca się do wystawcy z wnioskiem o obciążenie zwrotne w związku z transakcją finansowaną z karty, płatność musi być oznaczona na stronie szczegółów transakcji jako „kwalifikująca się” do programu ochrony sprzedających w systemie PayPal.
 • Przedstawienie dowodu dostawy zgodnie z opisem poniżej.

Artykuły niematerialne – wymagania dodatkowe

Aby sprzedaż artykułów niematerialnych i usług kwalifikowała się do objęcia ochroną sprzedających w systemie PayPal, musi ona spełniać podstawowe wymagania i następujące wymagania dodatkowe: 

 • Wymagania dotyczące integracji
 • Jeśli Użytkownik zintegrował produkt PayPal Checkout, musi korzystać z aktualnej wersji tego produktu jeżeli akceptuje płatności bezpośrednio za pośrednictwem witryny lub witryny zoptymalizowanej pod kątem urządzeń przenośnych; lub
 • Jeśli Użytkownik stosuje integrację z systemem PayPal za pośrednictwem strony trzeciej lub gdy korzysta ze zintegrowanej aplikacji natywnej, Użytkownik powinien upewnić się, że podczas realizacji transakcji informacje o sesji są przekazywane do systemu PayPal.
 • W zależności od modelu biznesowego Użytkownika mogą mieć zastosowanie inne wymogi dotyczące integracji. W razie potrzeby firma PayPal poinformuje Użytkownika o takich wymogach z wyprzedzeniem.
 • Jeśli transakcja jest płatnością za towary cyfrowe lub licencje na treści cyfrowe, należy uiścić Standardowe opłaty transakcyjne od sprzedaży (nie dotyczy to płatności za inne artykuły niematerialne).
 • Dostarczenie przedmiotu i przedstawienie dowodu dostawy artykułów niematerialnych.

Przedstawienie dowodu dostawy lub dowodu wysyłki

Dobra fizyczne

Wymagane są następujące dokumenty:

Dowód wysyłki

Dowód dostawy

Dokumentacja online lub fizyczna firmy kurierskiej obejmująca:

 • Datę wysyłki
 • adres odbiorcy, który odpowiada adresowi wysyłkowemu na stronie szczegółów transakcji; lub
 •  Adres odbiorcy, ze wskazaniem co najmniej miejscowości/województwa, miejscowości/kraju lub kodu pocztowego (lub międzynarodowego odpowiednika).

Dokumentacja online lub fizyczna firmy kurierskiej obejmująca:

 • datę dostawy i status „dostarczono”;
 • adres odbiorcy, który odpowiada adresowi wysyłkowemu na stronie szczegółów transakcji;
 • adres odbiorcy, ze wskazaniem co najmniej miejscowości/województwa, miejscowości/kraju lub kodu pocztowego (lub międzynarodowego odpowiednika).
 • Potwierdzenie odbioru za pokwitowaniem, gdy pełna kwota płatności (łącznie z kosztami wysyłki i podatków) przekracza kwotę (wyrażoną w walucie płatności) podaną w tabeli progów potwierdzenia odbioru za pokwitowaniem. Potwierdzenie odbioru za pokwitowaniem to dokumentacja online, którą można wyświetlać w witrynie firmy kurierskiej, poświadczająca, że pokwitowano odbiór przedmiotu.

WAŻNE: Wybór operatora i opcji wysyłki u takiego operatora może mieć bardzo duży wpływ na zdolność Użytkownika do spełnienia wymogów w zakresie potwierdzenia dostawy. Należy upewnić się, w szczególności w przypadku wysyłki produktów za granicę, że wybrany operator może potwierdzić status „dostarczono” pod właściwym adresem, gdyż w przeciwnym razie wniosek Użytkownika o objęcie programem ochrony sprzedających może zostać odrzucony.

Artykuły niematerialne

Dla artykułów niematerialnych, jako dowód dostawy wymagane są:

W przypadku towarów cyfrowych dowód dostawy oznacza niezbite dowody potwierdzające dostarczenie przedmiotu lub realizację zamówienia. Niezbite dowody mogą obejmować system rejestracji zawierający datę wysłania przedmiotu i wskazanie, czy został on:

 • wysłany drogą elektroniczną na adres odbiorcy (e-mail, IP itp.), tam gdzie ma to zastosowanie; lub
 • otrzymany przez odbiorcę, lub czy odbiorca uzyskał do niego dostęp.

Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu

Sprzedaż dokonywana przez Użytkownika nie kwalifikuje się do objęcia programem ochrony sprzedających w systemie PayPal, w przypadku gdy:

 • kupujący zgłosi (do firmy PayPal lub wystawcy karty) roszczenie, według którego wysłany przez Użytkownika przedmiot nie jest zamówionym przedmiotem (roszczenie z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem);
 • dotyczy przedmiotu, który, jak ustaliła firma PayPal wedle własnego uznania, jest przedmiotem podrobionym;
 • dotyczy przedmiotu dostarczonego przez Użytkownika osobiście, także w związku z płatnością dokonaną w fizycznym sklepie Użytkownika;
 • Obejmuje sprzedaż, która nie jest przetwarzana ani za pośrednictwem konta PayPal kupującego, ani w drodze realizacji transakcji gościnnej w systemie PayPal. Na przykład, jeśli płatność została odebrana jako bezpośrednia płatność kartą, w tym za pośrednictwem systemu Zong lub terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny), transakcja nie kwalifikuje się do objęcia programem. Dotyczy przedmiotów będących ekwiwalentami gotówki, w tym kart upominkowych.
 • Wiąże się z darowizną.
 • wiąże się z zakupem produktu finansowego lub inwestycją dowolnego rodzaju;
 • Wiąże się z wysłaną płatnością prywatną.
 • wiąże się z płatnością zrealizowaną przy użyciu funkcji wypłaty oraz płatności zbiorczych w systemie PayPal;
 • przedmiotem jest pojazd, w tym m.in. pojazd silnikowy, motocykl, pojazd rekreacyjny, samolot lub łódź.

Płatności dokonano za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych).

Stawka dla handlowców

Przyznanie stawki dla handlowców wymaga spełnienia warunków kwalifikacyjnych, złożenia wniosku i zatwierdzenia przez firmę PayPal. Firma PayPal może oceniać zgłoszenia indywidualnie na podstawie między innymi następujących kryteriów: miesięcznej wielkości sprzedaży kwalifikującej do złożenia wniosku, wielkości średniego koszyka oraz konta w stanie niebudzącym zastrzeżeń.

Aby móc ubiegać się o (i zachować) status stawki dla handlowców opartej na wielkości sprzedaży, konto Użytkownika musi:

 • być w stanie niebudzącym zastrzeżeń i nie być przedmiotem dochodzenia; oraz
 • mieć historię transakcji na łączną kwotę wyższą niż pułap 1 poziomu (w pierwotnej walucie otwarcia konta) w ramach płatnościach z tytułu transakcji handlowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Firma PayPal może w dowolnym momencie cofnąć konto Użytkownika do standardowej stawki, jeśli:

Jeśli firma PayPal obniży status konta Użytkownika, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o przyznanie stawki dla handlowców.

Użytkownik może złożyć wniosek o przyznanie stawki dla handlowców, korzystając ze specjalnego formularza online po zalogowaniu się do swojego konta. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, kolejny wniosek można przesłać dopiero po trzydziestu dniach.

Stawki dla handlowców nie mają zastosowania do płatności w ramach transakcji handlowych otrzymywanych za pośrednictwem funkcji udostępnianych zgodnie z warunkami Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKADY

Zabronione działania

W związku z korzystaniem z witryny firmy PayPal, swojego konta PayPal lub usług PayPal oraz w ramach swojej komunikacji z firmą PayPal, innymi klientami firmy PayPal lub podmiotami zewnętrznymi Użytkownik nie będzie:

 • Naruszać postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem, Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal, Umowy z podmiotem handlowym (jeśli mają zastosowanie) ani żadnych innych umów zawartych między firmą PayPal a Użytkownikiem;
 • Naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, zarządzeń lub regulacji (np. dotyczących usług finansowych, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji i nieuczciwej reklamy);
 • Naruszać praw autorskich, patentowych, praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej albo praw do reklamowania się lub zachowania prywatności należących do firmy PayPal lub podmiotu zewnętrznego;
 • Sprzedawać podrabianych towarów;
 • Dopuszczać się szkalowania, zniesławienia konkurencji, gróźb lub nękania;
 • Dostarczać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;
 • Wysyłać lub odbierać środków, które można zasadnie uznać za potencjalnie fałszywe lub nieautoryzowane;
 • Odmawiać udziału w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym lub potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek informacji przekazanej firmie PayPal przez Użytkownika;
 • Próbować nielegalnego czerpania zysków z dwóch źródeł w trakcie trwania sporu poprzez odebranie lub próbę odebrania środków zarówno od firmy PayPal, jak i sprzedającego, banku lub wystawcy karty za tę samą transakcję;
 • Sprawować kontroli nad kontem, które jest powiązane z innym kontem wykorzystywanym do któregokolwiek z omawianych zabronionych działań;
 • Prowadzić swojej działalności lub wykorzystywać usług PayPal w sposób, który może skutkować:
  • skargami;
  • żądaniem przez kupujących unieważnienia płatności dokonanych przez Użytkownika (przesłanym do firmy PayPal lub wystawców kart);
  • opłatami, karami i innymi obciążeniami dla firmy PayPal, innych klientów firmy PayPal, podmiotów zewnętrznych lub Użytkownika;
 • korzystać z konta PayPal lub usług PayPal w sposób, który może zostać zasadnie uznany przez firmy PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover lub inną sieć elektronicznych przelewów pieniężnych za nadużycie systemu kart lub naruszenie zasad stowarzyszenia lub sieci kart płatniczych;
 • Dopuszczać, aby na jego koncie PayPal wykazywana była kwota należna firmie PayPal;
 • Podejmować gotówki ze swojej karty kredytowej (lub pomagać innym w tym działaniu);
 • Uzyskiwać dostępu do usług PayPal z kraju, który nie został uwzględniony na liście dozwolonych krajów;
 • Podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu lub usług PayPal;
 • Rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcać, fałszować, ukradkiem przechwytywać, przywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane, informacje lub usługi PayPal lub uzyskiwać do nich nieupoważniony dostęp;
 • Korzystać z serwera proxy umożliwiającego anonimowy dostęp; używać robotów, pająków, innych mechanizmów automatycznych ani procesów manualnych do monitorowania lub kopiowania zawartości witryny PayPal bez otrzymania zgody na piśmie; używać żadnych urządzeń, programów czy procedur mających na celu obejście nagłówków służących do wykluczania robotów;
 • Zakłócać ani podejmować prób zakłócania działania witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, żadnych usług PayPal ani korzystania z usług PayPal przez innych użytkowników;
 • Podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować utracenie przez firmę PayPal dostępu do usług jej dostawców Internetu, systemów rozliczania płatności lub innych dostawców lub usługodawców;
 • Wykorzystywać usług PayPal do sprawdzania działania kart kredytowych;
 • Obchodzić żadnych zasad lub ustaleń firmy PayPal dotyczących konta PayPal Użytkownika, takich jak tymczasowe lub nieokreślone zawieszenie i inne blokady lub ograniczenia konta, w tym między innymi nie będzie podejmować następujących działań: próby założenia nowego lub dodatkowego konta PayPal, w przypadku gdy konto wykazuje kwotę należną PayPal, zostało zawieszone lub w jakikolwiek sposób ograniczone; założenia nowego lub dodatkowego konta PayPal przy użyciu danych należących do innej osoby (np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail itd.), lub używania konta PayPal innego użytkownika; bądź
 • Nękać pracowników i przedstawicieli firmy PayPal lub innych użytkowników ani ich zastraszać;
 • Nadużywać (ani jako kupujący, ani jako sprzedający) procedury rozstrzygania sporów online lub ochrony kupujących w systemie PayPal;
 • Przyczyniać się do otrzymywania przez firmę PayPal znacząco większej liczby roszczeń zamkniętych na korzyść osoby występującej z roszczeniem i dotyczących konta lub firmy Użytkownika;
 • Wykazywać zdolności kredytowej pochodzącej od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące kredytów, która wskazuje na wysoki poziom ryzyka związanego z korzystaniem z usług przez Użytkownika;
 • Korzystać z karty kredytowej w połączeniu ze swoim kontem PayPal, aby podejmować gotówkę (lub pomagać innym w tym działaniu);
 • Ujawniać informacji innego użytkownika systemu PayPal podmiotom zewnętrznym ani rozpowszechniać ich w celach marketingowych bez otrzymania jego wyraźnej zgody;
 • Wysyłać niechcianych wiadomości do innych użytkowników lub wykorzystywać usług PayPal w celu odbierania płatności za przesyłanie lub pomoc w przesyłaniu niechcianych wiadomości e-mail podmiotom zewnętrznym;
 • Kopiować, powielać, przekazywać podmiotom zewnętrznym, zmieniać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, prezentować publicznie czy oprawiać jakichkolwiek treści dostępnych w witrynie (witrynach) PayPal bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od firmy PayPal lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego;
 • Ujawniać hasła (haseł) do konta innym osobom oraz używać haseł innych użytkowników. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użycia haseł, w tym między innymi związane z używaniem konta przez jakąkolwiek inną osobę poza Użytkownikiem;
 • Dopuszczać się, podejmować prób lub wstrzymywać się od podjęcia innych działań albo czynności, jeśli może to zakłócić prawidłowe działanie usług PayPal lub czynności podejmowanych w ramach usług PayPal lub jest to niezgodne z niniejszą Umową;
 • Żądać ani wysyłać płatności w ramach transakcji prywatnej w przypadku, gdy płatność dotyczy transakcji handlowej;
 • Dopuszczać, aby korzystanie z usługi PayPal stwarzało dla firmy PayPal ryzyko niedotrzymania zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej oraz przestrzegania przepisów prawnych dotyczących podobnych kwestii (w tym między innymi w sytuacji, w której firma PayPal nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika lub Użytkownik nie wykona niezbędnych działań w celu usunięcia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłat, lub gdy Użytkownik naraża firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych za przetwarzanie transakcji Użytkownika przez organy władzy w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych lub inne organy władzy);
 • Integrować ani używać usług PayPal w sposób niezgodny z obowiązkowymi wymogami przekazanymi Użytkownikowi za pośrednictwem podręczników programowania i integracji lub innych dokumentów publikowanych przez firmę PayPal;
 • Reklamować, promować, przedstawiać lub opisywać swoim klientom usługi PayPal Credit lub jakiegokolwiek kredytowego instrumentu płatniczego współfirmowanego przez firmę PayPal, bez: (1) wcześniejszego uzyskania niezbędnego zezwolenia regulacyjnego; oraz (2) wcześniejszej pisemnej zgody firmy PayPal i podmiotu przyznającego kredyt (jeśli nie jest nim firma PayPal);
 • Naruszać (lub podejmować działań, które sprawiają, że firma PayPal uzna, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji klientów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że angażowanie się w powyższe zabronione działania ogranicza bezpieczny dostęp Użytkownika i innych klientów firmy PayPal do konta i usług PayPal oraz możliwość korzystania z nich.

Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika zabronionych działań

Jeśli firma PayPal uzna, że Użytkownik zaangażował się w którekolwiek z tych działań, może w dowolnym momencie i według własnego uznania podjąć szereg działań w celu ochrony firmy PayPal, jej klientów i innych podmiotów w dowolnym momencie. Firma PayPal może między innymi:

 • Rozwiązać niniejszą Umowę z Użytkownikiem, nałożyć ograniczenia na konto Użytkownika lub zamknąć lub zawiesić je w trybie natychmiastowym i bez ponoszenia kar;
 • Odmówić świadczenia usług PayPal na rzecz Użytkownika w przyszłości;
 • W dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, konta PayPal Użytkownika lub jakichkolwiek usług PayPal, m.in. poprzez ograniczenie Użytkownikowi możliwości płacenia lub wysyłania pieniędzy za pomocą źródeł finansowania płatności powiązanych z kontem PayPal Użytkownika oraz ograniczenie możliwości wysyłania pieniędzy i dokonywania wypłat;
 • Blokować środki na saldzie Użytkownika w zakresie i przez okres wynikający z uzasadnionej konieczności ochrony przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wybranych okolicznościach niewyczerpujących wszystkich możliwych sytuacji:
 • Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z płatnościami pokrywanymi kartą kredytową lub debetową może trwać do czasu minięcia ryzyka zamknięcia obciążenia zwrotnego na korzyść płatnika/kupującego (według zasad dotyczących kart bankowych). Zależy to od określonych czynników, w tym m.in.:
  1. Rodzaju zakupionych artykułów lub usług, za które Użytkownik otrzymał płatność; lub
  2. Okresu dostawy artykułów lub realizacji usług, za które Użytkownik otrzymał płatność (np. sprzedaż biletów na wydarzenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem może powodować wyższe i trwalsze ryzyko obciążenia zwrotnego niż sprzedaż większości innych artykułów czy usług).
 • Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z roszczeniem lub sporem wynikającym z płatności otrzymanej przez Użytkownika może trwać przez okres potrzebny stronom do zamknięcia roszczenia lub sporu i rozstrzygnięcia ewentualnych apelacji zgodnie z Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal;
 • Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z jakąkolwiek formą niewypłacalności Użytkownika może trwać dopóki przepisy o niewypłacalności dotyczące Użytkownika uniemożliwiają firmie PayPal podjęcie działań przeciwko Użytkownikowi; oraz
 • Jeśli Użytkownik zezwoli, by na jego koncie PayPal wykazywana była kwota należna firmie PayPal, ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal może trwać, dopóki dana należność nie zostanie uregulowana.
 • Blokować konto Użytkownika lub nałożyć blokady na środki znajdujące się na koncie rezerw (w tym między innymi przez okres przekraczający 180 dni, jeśli firma PayPal uzna to za konieczne, a jej prawa wynikają z udziału Użytkownika w zabronionych działaniach);
 • Odmówić realizacji jakiejkolwiek transakcji płatności, w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu, przy czym firma PayPal będzie zobowiązana jedynie do przekazania informacji o odmowie, jej powodach oraz, jeśli to możliwe, sposobach rozwiązania problemu na życzenie klienta, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa;
 • Cofnąć płatność (w tym w razie potrzeby, na źródło finansowania płatności nadawcy);
 • Podjąć działania prawne przeciwko Użytkownikowi.
 • Zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z ochrony kupujących lub sprzedających (także wstecz);
 • Kontaktować się z podmiotami zewnętrznymi i wyjawiać im szczegóły dotyczące zabronionych działań w trybie określonym w naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych;
 • Żądać podania informacji lub aktualizować niedokładne informacje przesłane przez Użytkownika;
 • Żądać od Użytkownika informacji lub dokumentów w celu zweryfikowania jego tożsamości lub w odniesieniu do towarów lub usług świadczonych przez Użytkownika w związku z transakcją;
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez firmę PayPal z powodu naruszenia przez niego niniejszych zasad.

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • Poza tym, że Użytkownik podlega powyższym działaniom, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal z tytułu kwoty szkód poniesionych przez firmę PayPal spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
  • uzasadnionym minimalnym kosztorysem rzeczywistych szkód poniesionych przez firmę PayPal, wziąwszy pod uwagę wszystkie aktualne okoliczności, łącznie ze stosunkiem sumy do zakresu szkód poniesionych przez firmę PayPal, jakie można było racjonalnie przewidzieć;
  • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych Usług; oraz
  • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadnione zainteresowanie firmy PayPal zachowaniem przez Użytkownika zgodności z Zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz
 • PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego posiadanego przez Użytkownika konta PayPal.

Prosimy zapoznać się z poniższym punktem dotyczącym Odpowiedzialności Użytkownika.

Jeśli PayPal nie wyda innego zalecenia, Użytkownik nie może korzystać ani podejmować prób korzystania ze swojego konta w momencie, gdy jest one zablokowane lub zostało zamknięte. Użytkownik musi się upewnić, że wszystkie umowy ze sprzedającymi lub innymi podmiotami zewnętrznymi, które uwzględniają płatności inicjowane przez podmioty zewnętrzne (w tym umowy rozliczeniowe) skonfigurowane na koncie Użytkownika, zostaną anulowane natychmiast po rozwiązaniu umowy albo zawieszeniu lub zamknięciu konta. Przez cały czas użytkowania konta Użytkownik ponosi odpowiedzialność na podstawie niniejszej Umowy z Użytkownikiem za wszystkie opłaty i inne wydatki poniesione za pośrednictwem lub w związku z użytkowaniem konta PayPal, bez względu na rozwiązanie Umowy, zawieszenie czy zamknięcie konta.

Blokady, ograniczenia i rezerwy

Czym są blokady, ograniczenia i rezerwy?

W pewnych okolicznościach, w celu zapewnienia ochrony systemu PayPal oraz bezpieczeństwa i integralności sieci kupujących i sprzedających, którzy korzystają z usług PayPal, firma PayPal może podejmować działania na poziomie konta lub transakcji.Firma PayPal zwykle powiadomi Użytkownika o podjęcia któregoś z opisanych tu działań. W uzasadnionych przypadkach (na przykład, jeśli Użytkownik naruszył postanowienia tej Umowy z Użytkownikiem lub gdy jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa), firma PayPal może jednak podjąć działanie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi wszelkich ograniczeń, blokad i rezerw na koncie, należy przejść do Centrum rozstrzygania lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail z zawiadomieniem o ograniczeniu, blokadzie lub rezerwie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie środki zgromadzone zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem mogą zostać umieszczone na koncie rezerw. Użytkownik zgadza się także przekazać firmie PayPal wszelkie informacje, których ta może z uzasadnionych przyczyn wymagać w celu ustalenia, czy ryzyko przestało istnieć.

Blokady

Blokada to działanie, które firma PayPal może podjąć w pewnych okolicznościach na poziomie transakcji lub konta. Gdy firma PayPal blokuje kwotę płatności, pieniądze nie są dostępne ani dla nadawcy, ani dla odbiorcy. Przed zablokowaniem płatności firma PayPal analizuje wiele czynników, w tym: stan konta, działania związane z transakcjami, rodzaj działalności, wcześniejsze spory z klientami i ogólne zadowolenie klienta. Do niektórych typowych sytuacji, w których firma PayPal będzie blokować płatności, zalicza się sytuacje dające podstawy sądzić, że:

 • Transakcje obarczone są wyższym ryzykiem (na przykład w przypadku, gdy transakcja wiąże się ze sprzedażą towarów lub usług z kategorii podwyższonego ryzyka); istnieją inne znane okoliczności, które zwykle prowadzą do zwiększonej liczby obciążeń zwrotnych, innych roszczeń lub sporów; lub transakcje są często związane z oszustwem nielegalną działalnością;
 • Nastąpiła nagła i nietypowa zmiana w działalności sprzedażowej posiadacza konta PayPal, w tym zwiększenie liczby obciążeń zwrotnych, cofnięć lub skarg kupujących otrzymanych w związku z takim kontem PayPal;
 • Konto PayPal jest używane w związku z zabronionymi działaniami;
 • Bezpieczeństwo konta PayPal uczestniczącego w transakcji mogło zostać naruszone; do dokonania płatności wykorzystano skradzione informacje finansowe (dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej); lub transakcja nie została prawidłowo autoryzowana;
 • Użytkownik usiłuje wysłać lub wypłacić środki otrzymane w sposób nieuczciwy;
 • Użytkownik nie dostarczył firmie PayPal wystarczających informacji potrzebnych do zweryfikowania jego tożsamości lub tożsamości jego firmy lub Użytkownik ma ograniczoną historię sprzedaży w systemie PayPal;
 • Płatność wysłana do Użytkownika jako sprzedającego została zakwestionowana jako płatność, którą należy unieważnić lub cofnąć;
 • Kupujący zgłasza wniosek o obciążenie zwrotne, cofnięcie lub roszczenie z tytułu ochrony kupujących w systemie PayPal w związku z płatnością otrzymaną przez Użytkownika.
 • Kupujący zgłasza roszczenie w ramach procesu rozstrzygania sporów w platformie handlowej.
 • Istnieje ryzyko cofnięcia środków na koncie Użytkownika na jego źródło finansowania płatności.
 • Istnieje ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpująca lista przykładów takiego ryzyka znajduje się w punkcie Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez użytkownika działań zabronionych powyżej).

Analiza płatności

W przypadku stwierdzenia transakcji potencjalnie obarczonej wysokim ryzykiem firma PayPal wnikliwie ją analizuje, zanim zezwoli na jej przetworzenie. Może to wynikać z uzasadnionego podejrzenia, że konto PayPal płatnika jest używane w związku z zabronionymi działaniami lub z innych przyczyn określonych przez firmę PayPal według własnego uznania. Mogą one obejmować sytuacje, gdy zachodzi ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpująca lista przykładów takiego ryzyka znajduje się w punkcie Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych powyżej).

W przypadku poddania płatności analizie, firma PayPal może:

 • wykonać polecenie płatności zainicjowane przez kupującego;
 • według własnego uznania natychmiast po wykonaniu takiego polecenia płatności nałożyć ograniczenie na konto płatnika;
 • zablokować płatność [na koncie płatnika]; i/lub
 • powiadomić odbiorcę płatności w celu opóźnienia dostawy opłaconego zakupu.

Może to opóźnić otrzymanie zakupu przez kupującego. W przypadku zatwierdzenia transakcji firma PayPal powiadomi sprzedającego i poprosi go o wysłanie przedmiotu.

W przeciwnym razie firma PayPal może anulować transakcję i zwrócić środki na konto Użytkownika, o ile przepisy prawa nie wymagają podjęcia innego działania.

Każda płatność, która pomyślnie przeszła proces badania płatności, może zostać cofnięta zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z Użytkownikiem, kwalifikuje się natomiast do objęcia ochroną sprzedających, o ile spełnia wymogi wyszczególnione w Zasadach ochrony sprzedających. Firma PayPal będzie powiadamiać Użytkownika za pomocą wiadomości e-email lub poprzez zakładkę Działania na jego koncie PayPal. W procesie badania płatności analizie poddawana jest wyłącznie określona płatność, a proces ten ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z otrzymywaniem przez użytkowników systemu PayPal transakcji podwyższonego ryzyka. Poddanie płatności analizie nie oznacza przeglądu ani opiniowania przez firmę PayPal działalności handlowej, charakteru ani reputacji żadnej ze stron transakcji płatności i nie powinno być rozumiane jako naruszające czyjekolwiek dobre imię.

Blokady zlecone przez Użytkownika

Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem podmiotu upoważnionego przez Użytkownika, takiego jak platforma e-commerce, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca ) zlecenie firmie PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na koncie rezerw Użytkownika.

W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na saldzie konta Użytkownika. Opisy statusu mogą różnić się w zależności od funkcji użytej do zlecenia firmie PayPal zablokowania środków. Firma PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z poleceniem otrzymanym od Użytkownika (lub podmiotu upoważnionego do podejmowania działań w imieniu Użytkownika) z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Ograniczenia konta

Firma PayPal nakłada ograniczenia, aby chronić siebie oraz kupujących i sprzedających w przypadku stwierdzenia zabronionych działań, zwiększonego ryzyka finansowego lub działań, które wydają się nietypowe lub podejrzane. Ograniczenia pomagają też firmie PayPal zbierać informacje niezbędne do utrzymywania konta PayPal Użytkownika.

Ograniczenia mogą zostać nałożone na konto PayPal Użytkownika z różnych powodów, w tym, gdy zachodzi podstawa, aby sądzić, że:

 • Ktoś może korzystać z konta PayPal Użytkownika bez jego wiedzy; firma PayPal ograniczy wtedy konto Użytkownika dla jego bezpieczeństwa i zbada nieuczciwe działanie.
 • Ktoś użył karty lub rachunku bankowego Użytkownika bez jego zgody, na przykład, gdy poinformuje nas o tym wystawca karty debetowej lub kredytowej albo bank Użytkownika.
 • Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub Zasady dopuszczalnego użytkowania.
 • Wyniki sprzedaży Użytkownika wskazują, że jego konto PayPal jest obarczone podwyższonym ryzykiem. Na przykład: oznaki słabych wyników sprzedaży ze względu na niespodziewanie dużą liczbę otrzymanych roszczeń i obciążeń zwrotnych; sprzedaż nowego rodzaju produktów lub produktów, które wiążą się z wysokimi kosztami; lub szybki wzrost typowej sprzedaży.
 • Istnieje ryzyko odpowiedzialności (niewyczerpująca lista przykładów takiego ryzyka znajduje się w punkcie Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez użytkownika działań zabronionych powyżej).

Firma PayPal może również ograniczyć konto PayPal Użytkownika, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem.

Zanim możliwe będzie zniesienie ograniczenia, Użytkownik musi rozwiązać wszelkie problemy z kontem. Zwykle odbywa się to po przekazaniu firmie PayPal żądanych informacji. Jednak jeśli po przekazaniu tych informacji firmie PayPal istnieje uzasadniona obawa wystąpienia dalszego ryzyka, firma PayPal może podjąć działania w celu ochrony systemu PayPal i jego użytkowników, podmiotów zewnętrznych lub Użytkownika przed skutkami cofnięć, opłat, grzywien, kar, ryzyka prawnego i regulacyjnego oraz wszelkich innych zobowiązań.

Rezerwy

Firma PayPal może w dowolnym momencie ustanowić rezerwę na koncie PayPal Użytkownika, jeśli uważa, że ryzyko związane z Użytkownikiem, jego kontem PayPal, modelem biznesowym lub transakcjami może być wysokie. Kiedy firma PayPal ustanawia rezerwę na koncie PayPal Użytkownika, oznacza to, że całość lub część środków na jego koncie PayPal zostaje zablokowana i nie można jej wypłacić. Rezerwę ustanawia się w celu ochrony konta przed ryzykiem cofnięcia lub unieważnienia dokonanych transakcji, lub przed jakimkolwiek innym ryzykiem związanym z kontem PayPal Użytkownika lub jego korzystaniem z usług PayPal. Firma PayPal podejmuje decyzję o ustanowieniu rezerwy na koncie na podstawie wielu czynników, w tym informacji uzyskanych ze źródeł wewnętrznych i od podmiotów zewnętrznych.

Firma PayPal bierze pod uwagę listę niewyłącznych czynników oraz to, czy i jak te czynniki zmieniły się na przestrzeni czasu, w tym:

 • Okres prowadzenia działalność.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia w danej branży obciążeń zwrotnych.
 • Historię przetwarzania płatności w systemie PayPal i u innych dostawców usług.
 • Historię kredytową firmy i Użytkownika.
 • Ramy czasowe dostaw.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia wyższej liczby zwrotów, obciążeń zwrotnych, roszczeń lub sporów.

Istnieją dwa rodzaje rezerw, które firma PayPal może ustanowić na koncie Użytkownika. W tym samym czasie na koncie może być ustanowiona jedna lub dwie rezerwy:

 • „Rezerwa odnawialna” to rezerwa, w przypadku której procent wartości każdej zawieranej transakcji jest blokowany, a następnie odblokowywany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na przykład rezerwa odnawialna może być ustalona na poziomie 10% i blokowana przez 90-dniowy okres odnowienia. Oznacza to, że 10% pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży w 1. dniu jest blokowane, a następnie w 91. dniu odblokowywane; 10% pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży w 2. dniu jest blokowane, a następnie w 92. dniu odblokowywane itd. Rezerwy odnawialne to najczęstszy typ rezerw.
 • „Rezerwa minimalna” to określona minimalna kwota, która musi być przez cały czas dostępna na saldzie konta Użytkownika. Rezerwa minimalna może być pobrana z góry w ramach jednorazowej wpłaty lub w sposób ciągły na podstawie procentowych kwot sprzedaży do momentu osiągnięcia kwoty rezerwy minimalnej, podobnie jak w przypadku rezerwy odnawialnej.

Jeśli firma PayPal ustanawia rezerwę, blokując środki na koncie PayPal Użytkownika, pieniądze zostaną przeniesione na konto rezerw i oznaczone jako „oczekujące”, a firma PayPal powiadomi Użytkownika o tym fakcie.

Jeśli kwota rezerwy ulegnie zmianie z powodu zmiany oceny ryzyka, firma PayPal powiadomi Użytkownika o tym fakcie.

Użytkownik będzie podejmować na własny koszt wszelkie dalsze działania wymagane do założenia rezerwy lub innej formy zabezpieczenia w sposób określony przez firmę PayPal. Może się to wiązać z koniecznością uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów i rejestracji dowolnego dokumentu wymaganego przez firmę PayPal w celu wzmocnienia wszelkich zabezpieczeń.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Firma PayPal zaleca Użytkownikowi regularne monitorowanie konta.

W przypadku wystąpienia problemu...

Jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia problemu z kontem lub usługą, Użytkownik powinien wykonać następujące kroki:

Krok 1: Zidentyfikowanie problemu:

 • Nieoczekiwana płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

  Użytkownik zawarł umowę rozliczeniową, a płatność w ramach tej umowy została wysłana z jego konta, przy czym:

  • Użytkownik nie uzgodnił wcześniej z odbiorcą dokładnej kwoty płatności; oraz
  • kwota płatności okazała się wyższa niż Użytkownik mógłby oczekiwać na podstawie poprzednich opłat i biorąc pod uwagę inne okoliczności.
 • Nieprawidłowa płatność

  Płatność wysłana z konta Użytkownika nie została wysłana zgodnie z poleceniem udzielonym firmie PayPal przez Użytkownika (np. opiewa na nieprawidłową kwotę, została wysłana z opóźnieniem lub do niewłaściwego odbiorcy) lub Użytkownik otrzymał taką płatność.

 • Problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa
  • Nieautoryzowana płatność

   Płatność wysłana z konta Użytkownika nie została autoryzowana przez Użytkownika (ani przez osobę upoważnioną do dokonywania płatności w jego imieniu).

  • Inny problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa

   Wystąpił inny problem związany z bezpieczeństwem lub oszustwem, na przykład:

   • doszło do innego nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika;
   • doszło do ujawnienia hasła lub kodu PIN Użytkownika;
   • urządzenie, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do usług PayPal zostało zgubione, skradzione lub zdezaktywowane.

   Przed skontaktowaniem się z firmą PayPal Użytkownik powinien jak najszybciej wykonać czynności opisane w punkcie Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w dokumencie zatytułowanym Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach.

 • Inny problem

  Użytkownik napotkał inny problem związany z kontem lub usługą, który nie został wymieniony powyżej. Na przykład podczas dodawania lub wypłacania środków w systemie PayPal doszło do faktycznego, obliczeniowego lub matematycznego błędu związanego z kontem PayPal Użytkownika.

  W przypadku gdy zakup, za który Użytkownik zapłacił w systemie PayPal, nie jest zgodny z opisem lub nie został dostarczony, mogą obowiązywać Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal. W takim przypadku nie obowiązują postanowienia zawarte w tym punkcie. Aby dowiedzieć się, jak postępować w razie wystąpienia takich problemów, należy zapoznać się z Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal.

Krok 2: Przekazanie informacji o problemie firmie PayPal

Użytkownik powinien jak najszybciej skontaktować się z firmą PayPal, aby poinformować o zaistniałym problemie (w tym o rodzaju problemu, w sprawie którego Użytkownik kontaktuje się z firmą PayPal, aby uzyskać pomoc w jak najkrótszym czasie).

Użytkownik musi przekazać firmie PayPal wszystkie wymagane informacje dotyczące okoliczności wystąpienia problemu i podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby pomóc firmie PayPal w zbadaniu problemu.

Jeśli Użytkownik zgłosi swój problem w formie ustnej, firma PayPal może wymagać dostarczenia pisemnego zgłoszenia w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ustnego.

Firma PayPal może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje, które uważa za istotne w takich okolicznościach, zgodnie z Zasadami zachowania poufności (występującymi również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych).

W jaki sposób firma PayPal może pomóc...

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z Użytkownikiem firma PayPal stara się zbadać problem i podjąć współpracę z Użytkownikiem w celu jego rozwiązania w ciągu 60 dni. Ponadto, jeśli problem dotyczy:

 • nieoczekiwanej płatności z tytułu umowy rozliczeniowej,  w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia firma PayPal:
  • zwróci Użytkownikowi kwotę płatności; lub
  • wyjaśni, dlaczego nie może dokonać takiego zwrotu.
 • nieprawidłowej płatności przesłanej na inne konto PayPal, firma PayPal:
  • dołoży wszelkich starań, aby zlokalizować płatność i powiadomi Użytkownika o swoich ustaleniach bez obciążania go opłatami;
  • jak najszybciej zwróci Użytkownikowi środki (i w każdym przypadku nie później niż do końca dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia o problemie), przywracając konto do stanu, w jakim byłoby, gdyby niepoprawna płatność została wysłana zgodnie z poleceniem nadawcy. To oznacza, że:
   • Jeśli z powodu niepoprawnej płatności Użytkownik ma mniej pieniędzy, niż gdyby płatność została dokonana w sposób prawidłowy, firma PayPal uzna konto Użytkownika na kwotę powstałej różnicy.
   • Jeśli z powodu niepoprawnej płatności Użytkownik ma więcej pieniędzy, niż gdyby płatność została dokonana w sposób prawidłowy, firma PayPal może pobrać kwotę nadwyżki z konta Użytkownika.
  • zwróci na konto Użytkownika kwotę bezpośrednich i przewidywalnych strat lub szkód powstałych w wyniku niepoprawnej płatności.
 • nieautoryzowanej płatności przesłanej na inne konto PayPal, firma PayPal jak najszybciej (i w każdym przypadku nie później niż do końca dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia o problemie) przywróci stan konta do stanu sprzed dokonania płatności. Może to obejmować zwrot płatności dokonanej przez Użytkownika.

W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania...

Jak wspomniano powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje żadne finansowe odszkodowanie ze strony firmy PayPal. Ponadto wszelkie odszkodowanie uprzednio przyznane Użytkownikowi będzie stanowić kwotę należną firmie PayPal (która może zostać cofnięta z konta Użytkownika), jeśli:

 • Użytkownik nie przekaże firmie PayPal wszystkich wymaganych informacji dotyczących okoliczności wystąpienia problemu (w tym, jeśli Użytkownik dokona zgłoszenia problemu w formie ustnej, lecz nie dostarczy pisemnego zgłoszenia w ciągu 10 dni roboczych, jak wymaga tego firma PayPal);
 • Użytkownik nie podejmie wszystkich uzasadnionych kroków wymaganych przez firmę PayPal, aby pomóc w zbadaniu problemu;
 • Firma PayPal może wykazać, że Użytkownik działał w sposób nieuczciwy;
 • Firma PayPal może wykazać, że problem został spowodowany przez okoliczności od niej niezależne (np. pożar, powódź lub utratę połączenia internetowego), pomimo powzięcia wszelkich racjonalnych środków ostrożności;
 • Istnieją podstawy, aby sądzić, że nie ma żadnego problemu uprawniającego do odszkodowania; lub
 • w odniesieniu do następujących konkretnych problemów:

Nieoczekiwana płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

Nieprawidłowa płatność

Nieautoryzowana płatność

Użytkownik poinformuje firmę PayPal o zaistniałym problemie w terminie przekraczającym 8 tygodni od daty realizacji płatności; lub

Użytkownik zezwolił firmie PayPal na realizację płatności, a o jej szczegółach został poinformowany przez firmę PayPal lub handlowca z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Użytkownik poinformuje firmę PayPal o zaistniałym problemie w terminie przekraczającym 13 miesięcy od daty realizacji płatności; lub

Firma PayPal może wykazać, że Użytkownik podał niewłaściwe szczegóły płatności; lub

Firma PayPal może wykazać, że płatność została wysłana zgodnie z wytycznymi przekazanymi firmie PayPal przez płatnika w momencie zlecenia płatności; lub

Użytkownik nie posiadał wystarczających środków na saldzie konta PayPal do przeprowadzenia transakcji z przyczyn niebędących konsekwencją błędu systemu PayPal;

Firma PayPal może wykazać, że system PayPal nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji; lub

Użytkownik twierdził, że do nieprawidłowej płatności doszło w skutek opóźnienia, które w rzeczywistości było wynikiem nałożenia na konto Użytkownika blokady, ograniczenia lub rezerwy na mocy niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Użytkownik poinformuje firmę PayPal o zaistniałym problemie w terminie przekraczającym 13 miesięcy od daty realizacji płatności; lub

Firma PayPal może wykazać, że płatności dokonano, ponieważ Użytkownik nie zachował bezpieczeństwa konta, celowo lub na skutek rażącego zaniedbania (na przykład nierozważnie udostępnił swoją nazwę użytkownika lub hasło/kod PIN innej osobie); lub

Wystąpił inny problem dotyczący bezpieczeństwa lub oszustwa, a Użytkownik nie poinformował o tym firmy PayPal. Firma PayPal nie wypłaci Użytkownikowi odszkodowania za wszelkie nieautoryzowane płatności dokonane z jego konta, dopóki Użytkownik nie powiadomi firmy PayPal o problemie.

Czasami firma PayPal może dostrzec problem jako pierwsza. W razie potrzeby firma PayPal powiadomi Użytkownika o problemie, zazwyczaj za pośrednictwem Centrum bezpiecznej komunikacji, do którego dostęp można uzyskać po zalogowaniu się do konta. Jeśli wymagane jest podjęcie natychmiastowego działania, firma PayPal może poprosić o to Użytkownika w inny sposób, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeśli firma PayPal pomyłkowo dokonała płatności na źródło finansowania Użytkownika, może naprawić ten błąd, obciążając lub uznając (w zależności od sytuacji) odpowiednie źródło (lub źródła) finansowania płatności Użytkownika stosowną kwotą.

Skargi

Zgłaszanie sporów między Użytkownikiem a firmą PayPal dotyczących usług PayPal

Aby zgłosić spór pomiędzy Użytkownikiem a firmą PayPal dotyczący usług PayPal, należy skontaktować się z firmą PayPal.

W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą PayPal celem firmy PayPal jest poznanie problemów Użytkownika i zajęcie się nimi, a jeśli nie będzie możliwe rozwiązanie ich w sposób dla Użytkownika zadowalający, znalezienie neutralnego i oszczędnego sposobu rozwiązania sporu w szybkim czasie.

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia skargi...

Jeśli wynik rozpatrzenia skargi dotyczącej naszych usług po zakończeniu procesu eskalacji nadal nie jest satysfakcjonujący, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do następujących podmiotów:

 • Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Więcej informacji o ECC-Net (w tym informacje kontaktowe) można znaleźć na stronie (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 • Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF). CSSF to komisja odpowiedzialna za nadzór nad firmami działającymi w sektorze finansowym w Luksemburgu, takimi jak PayPal. Z CSSF można skontaktować się pod adresem 283 Route d’Arlon L-1150, Luxembourg. Więcej informacji o KNSF (w tym informacje kontaktowe) można uzyskać na stronie http://www.cssf.lu lub na stronie unijnego systemu rozstrzygania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Inne postanowienia prawne

Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal

Kontakt z nami

Użytkownik może skontaktować się z firmą PayPal:

 • Napisz do nas pocztą w naszym gabinecie: PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A. Uwaga: Wydział prawny, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg; lub
 • klikając w łącze Skontaktuj się z nami na stronie Centrum pomocy, skąd Użytkownik może:
  • skontaktować się z firmą PayPal online, klikając łącze Napisz do nas; lub
  • zadzwonić do firmy PayPal, klikając łącze „Zadzwoń do nas”, aby wyświetlić numer kontaktowy.

Wszelkie informacje prawne dotyczące niniejszej Umowy z Użytkownikiem muszą być przesyłane pocztą.

Powiadomienia wysyłane do Użytkownika

Użytkownik zgadza się na przekazywanie mu powiadomień lub innych informacji przez firmę PayPal poprzez umieszczanie ich w witrynie (witrynach) PayPal (dotyczy to również informacji dostępnych jedynie dla Użytkownika logującego się do swojego konta), przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w danych jego konta, przesyłanie ich na adres zamieszkania Użytkownika podany w danych jego konta, przekazywanie ich w trakcie rozmowy telefonicznej lub przesyłanie ich w postaci wiadomości tekstowej SMS. Aby móc otrzymywać powiadomienia i informacje dotyczące usług PayPal, Użytkownik musi mieć dostęp do Internetu i konto e-mail. Z wyjątkiem zmian do niniejszej Umowy z Użytkownikiem, powiadomienie uważa się za odebrane przez Użytkownika po upływie 24 godzin od chwili jego umieszczenia w witrynie (witrynach) PayPal lub wysłania pocztą elektroniczną. Jeśli powiadomienie jest wysyłane pocztą tradycyjną, uważa się je za odebrane po upływie trzech dni roboczych od jego wysłania. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta PayPal Użytkownika, jeśli ten wycofa swoją zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.

Ujawnianie przyczyn działań podejmowanych przez firmę PayPal

Decyzje podejmowane przez firmę PayPal dotyczące blokad, ograniczeń i rezerw oraz wszelkie inne działania zgodne z niniejszą Umową z Użytkownikiem, bez względu na to, czy ograniczają czy rozszerzają dostęp Użytkownika do usługi, infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu (w tym blokady, ograniczenia, zawieszenia, zamknięcia, wstrzymania i rezerwy) mogą być oparte na kryteriach poufnych, które stanowią podstawę mechanizmu zarządzania ryzykiem i ochrony systemu płatniczego, klientów firmy PayPal i jej dostawców usług. Do oceny ryzyka związanego z kontem PayPal Użytkownika firma PayPal może korzystać z własnego systemu modelowanie oszustw i ryzyka. Ponadto odmowa podania takich informacji może wynikać z ograniczeń prawnych i rozporządzeń wydanych przez organy administracji państwowej. Firma PayPal nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów procedur zabezpieczających ani procedur zarządzania ryzykiem.

Nasze prawa

Zabezpieczenie spłaty

Aby zagwarantować wywiązanie się z niniejszej Umowy z Użytkownikiem, Użytkownik przyznaje firmie PayPal prawo do środków na swoim koncie PayPal jako zabezpieczenia wszelkich kwot, które Użytkownik może być winny firmie PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „prawo retencji” lub „zabezpieczenie spłaty” na koncie PayPal Użytkownika.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik odpowiada za wszelkie cofnięcia, obciążenia zwrotne, roszczenia, opłaty, grzywny, kary i inne zobowiązania poniesione przez PayPal, któregokolwiek z użytkowników systemu PayPal lub przez podmiot zewnętrzny, wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem i/lub sposobu korzystania przez Użytkownika z usług PayPal, niezależnie od rozwiązania lub zawieszenia umowy bądź zamknięcia konta. Użytkownik zgadza się zrekompensować firmie PayPal, innemu użytkownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu wszelkie takie koszty.

Zwrot kosztów wynikających ze zobowiązań Użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie ze środków zgromadzonych na dowolnym koncie należącym do Użytkownika lub przez niego kontrolowanym wszelkich opłat, należności i innych kwot, które Użytkownik ma obowiązek zapłacić firmie PayPal i jej podmiotom stowarzyszonym zgodnie z definicją zawartą w punkcie „Odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności” poniżej (w tym między innymi, w odniesieniu do usług świadczonych przez taki podmiot stowarzyszony). Innymi słowy, prawo do potrąceń oznacza, że firma PayPal może pobierać opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z salda konta PayPal należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego.

Jeśli na saldzie konta Użytkownika nie ma wystarczających środków do pokrycia jego zobowiązań, PayPal zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty nam należnej, poprzez odliczenie takiej kwoty (lub jej część) od otrzymywanych płatności lub środków dodanych do konta PayPal Użytkownika. W przeciwnym razie Użytkownik zgadza się pokryć swoje zobowiązania wobec firmy PayPal w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej.

Przeniesienie praw

W przypadku unieważnienia i cofnięcia przez PayPal płatności dokonanej przez Użytkownika na rzecz odbiorcy (na wniosek Użytkownika lub z innego powodu), Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie przez PayPal uprawnień Użytkownika, powiązanych z płatnością, wobec odbiorcy i podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zezwala także firmie PayPal na dochodzenie tych praw, bezpośrednio lub w jego imieniu, wedle uznania PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „nabycie praw” lub „przeniesienie” na firmę PayPal praw przysługujących Użytkownikowi wobec odbiorcy i podmiotów zewnętrznych związanych z płatnością.

Brak zrzeczenia praw

Brak reakcji ze strony firmy PayPal wobec naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się przez firmę PayPal prawa do podjęcia działań w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń umowy.

Informacje o Użytkowniku

PayPal może żądać od Użytkownika podania uzasadnionych informacji wymaganych do realizacji naszych działań opisanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem, w celu ograniczenia ryzyka oszustwa lub zapewnienia zgodności z przepisami (w tym dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Użytkownik musi zastosować się do takich wymogów w odpowiednim terminie. Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie na własny koszt dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz informacji dotyczących jego sytuacji finansowej i działalności (na przykład ostatnie sprawozdanie finansowe lub wyciąg transakcji) za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

W tym punkcie i w punkcie Własność intelektualna korzystamy z terminu „PayPal” w celu odniesienia się do nas (PayPal (Europe) S. à r.l. et cie, S.C.A.), firmy macierzystej PayPal Holdings, Inc., firmy stowarzyszone z firmą PayPal lub każdego, kto pracuje dla firmy PayPal lub jej upoważnionych do podejmowania działań w imieniu i na rzecz użytkownika. Podmioty stowarzyszone obejmują każdy podmiot znajdujący się pod kontrolą firmy PayPal lub sprawujący nad nią kontrolę, lub znajdujący się pod wspólną kontrolą. Do osób pracujących na rzecz firmy PayPal lub jej podmiotów stowarzyszonych, lub upoważnionych do podejmowania działań w imieniu firmy PayPal lub podmiotów stowarzyszonych zalicza się odpowiednich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, wspólników, usługodawców i dostawców firmy PayPal lub podmiotów stowarzyszonych.

Odszkodowanie

Użytkownik zwalnia firmę PayPal z odpowiedzialności w zakresie działań związanych z kontem PayPal Użytkownika i jego korzystaniem z usług PayPal.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę PayPal z odpowiedzialności i chronić ją w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym dotyczących kosztów prawnych) ze strony podmiotów zewnętrznych w związku z:

 • naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem;
 • niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal;
 • naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa lub praw podmiotu zewnętrznego; lub
 • działaniami lub zaniechaniami podmiotu zewnętrznego, któremu Użytkownik przyznaje uprawnienia do korzystania z jego konta PayPal lub uzyskiwania dostępu do witryny, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, lub dowolnych usług PayPal w imieniu Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność firmy PayPal jest ograniczana w odniesieniu do konta PayPal Użytkownika i jego korzystania z usług PayPal.W żadnym przypadku firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za:

 • bezpośrednie lub pośrednie utracone zyski; lub
 • wszelkie szczególne, uboczne lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody spowodowane utratą danych lub możliwości prowadzenia działalności)

bezpośrednio lub pośrednio związane z witryną, oprogramowaniem, systemami (w tym jakimikolwiek sieciami i serwerami używanymi do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanymi przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakimikolwiek usługami PayPal lub wynikające z niniejszej Umowy z Użytkownikiem (niezależnie od ich przyczyny, w tym z powodu zaniedbania), z wyjątkiem zakresu zabronionego przez przepisy prawa.

Zobowiązanie firmy PayPal wobec:

 • Użytkownika; lub
 • wszelkich podmiotów zewnętrznych

w jakichkolwiek okolicznościach ogranicza się do faktycznej kwoty szkód bezpośrednich (z wyjątkiem bezpośredniej utraty zysków), z wyjątkiem zakresu zabronionego przez przepisy prawa.

Ponadto, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności (a Użytkownik zgadza się nie obarczać odpowiedzialnością za nie firmy PayPal) za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym między innymi utratę pieniędzy, reputacji lub renomy, zysków lub inne straty niematerialne lub jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne lub wtórne), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z:

 • korzystania przez Użytkownika lub braku umiejętności korzystania z witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • opóźnień lub zakłóceń w działaniu witryny, oprogramowania, systemów (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu i jakichkolwiek usług PayPal;
 • wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania otrzymywanego w wyniku uzyskiwania dostępu do witryny, oprogramowania, systemów (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu lub jakichkolwiek usług PayPal lub dowolnej witryny lub usług powiązanych z witrynami, oprogramowaniem lub dowolnymi usługami PayPal;
 • usterek, błędów lub nieścisłości występujących w witrynie, oprogramowaniu, systemach (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu lub w informacjach i grafikach pobranych z powyższych źródeł;
 • materiałów, działań lub zaniechań podmiotów zewnętrznych;
 • zawieszenia lub innego działania podejmowanego w odniesieniu do konta PayPal Użytkownika; lub
 • konieczności modyfikowania praktyk, materiałów lub zachowań, lub utraty lub niemożności prowadzenia działalności w wyniku zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem lub zasadach obowiązujących w systemie PayPal.

Brak gwarancji

Usługi PayPal są dostarczane w postaci „takiej jaka jest” i bez żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych. Firma PayPal w szczególności zrzeka się jakichkolwiek dorozumianych gwarancji:

 • własności;
 • przydatności handlowej;
 • przydatności do określonego celu; oraz
 • nienaruszania prawa.

Firma PayPal nie ma żadnej kontroli nad produktami lub usługami dostarczanymi przez sprzedających, którzy akceptują płatności PayPal, ani nie może zapewnić, że kupujący lub sprzedający, z którym Użytkownik zawiera transakcję, faktycznie ją zrealizuje oraz czy ma prawo do jej realizacji.

Firma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do żadnej ze swoich usług.

Działanie witryn, oprogramowania lub systemów (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu może być zakłócane przez liczne czynniki pozostające poza kontrolą firmy PayPal.

Firma PayPal dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia terminowej obsługi elektronicznych obciążeń i uznań na rachunkach bankowych lub kartach debetowych i kredytowych oraz czekach. Firma PayPal nie składa jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do czasu potrzebnego na zrealizowanie płatności, ponieważ działanie usług PayPal zależy od wielu czynników będących poza kontrolą firmy PayPal, takich jak opóźnienia w systemie bankowym lub dostarczaniu zagranicznych przesyłek pocztowych.

Niektóre kraje nie zezwalają na zrzeczenie się domniemanych gwarancji, więc powyższe zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania.

Niemniej firma PayPal nie może zagwarantować rzetelności wszystkich informacji podawanych w korespondencji, raportach, w witrynach i przekazanych ustnie przez swoich pracowników w każdych okolicznościach i każdym kontekście, a Użytkownik nie powinien opierać na nich swoich decyzji.

Użytkownik ma obowiązek uważnie czytać korespondencję pochodzącą od firmy PayPal i powiadomić nas niezwłocznie, jeśli pojawi się w niej coś, co wydaje się błędne lub wydaje się działaniem dokonanym bez polecenia ze strony Użytkownika.

Zwolnienie firmy PayPal

W przypadku sporu z innym posiadaczem konta PayPal Użytkownik zwalnia firmę PayPal ze wszelkich:

 • roszczeń;
 • żądań; oraz
 • szkód (faktycznych i wtórnych)

wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

Wraz z tym zwolnieniem Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich zabezpieczeń, które w przeciwnym razie ograniczałyby zakres tego zwolnienia, aby uwzględnić tylko te roszczenia, o których Użytkownik wie, lub podejrzewa, że są na jego korzyść w momencie wyrażenia zgody na tę wersję.

Użytkownik (nie firma PayPal) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, a które mogą go dotyczyć w związku z korzystaniem przez niego z usług firmy PayPal (na przykład związanych z działalnością podlegającą regulacjom lub licencjonowaniu, eksportem i importem, podatkami i transakcjami walutowymi).

Własność intelektualna

Znaki towarowe PayPal

„PayPal.com" „PayPal.com”, „PayPal” oraz wszystkie logo związane z usługami PayPal są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal lub jej licencjodawców. Użytkownik nie może kopiować, imitować, modyfikować ani używać ich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Ponadto wszystkie nagłówki stron, elementy graficzne, ikony przycisków oraz skrypty stanowią znaki usługowe, towarowe lub wzornictwo użytkowe firmy PayPal. Użytkownik nie może kopiować, naśladować, modyfikować ani używać ich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez firmę PayPal logo w języku HTML w celu kierowania ruchu sieciowego do usług PayPal. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie lub zmiana tych logo, wykorzystywanie ich w sposób przedstawiający firmę PayPal lub usługi PayPal w fałszywym świetle oraz prezentowanie ich w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub promowanie przez firmę PayPal. Wszelkie prawa do witryn PayPal, wszelkiej ich zawartości, usług PayPal, technologii związanej z usługami PayPal oraz wszelkich technologii i treści stworzonych lub pochodzących z wyżej wymienionych witryn są wyłączną własnością firmy PayPal i jej licencjodawców.

Przyznawanie licencji – informacje ogólne

Jeśli Użytkownik korzysta z oprogramowania PayPal, takiego jak interfejs API, zestaw narzędzi dla programistów lub inne aplikacje, które mogą obejmować oprogramowanie dostarczone przez dostawców usług firmy PayPal lub zintegrowane z ich oprogramowaniem, systemami lub usługami, które Użytkownik pobrał lub do których uzyskał dostęp za pośrednictwem platformy internetowej lub mobilnej, firma PayPal przyzna Użytkownikowi odwołalną, niewyłączną, bez prawa udzielania sublicencji, niepodlegającą przeniesieniu, ograniczoną i wolną od opłat licencję na korzystanie z oprogramowania PayPal lub uzyskiwanie do niego dostępu zgodnie z dołączoną do niego dokumentacją. Licencja ta dotyczy oprogramowania oraz wszystkich jego aktualizacji, nowych wersji i oprogramowania zastępczego. Oprogramowania nie wolno wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać podmiotom zewnętrznym praw do niego. Użytkownik musi przestrzegać wymogów dotyczących implementacji, dostępu i korzystania zawartych w dokumentacji towarzyszącej usługom PayPal. W przypadku nieprzestrzegania wymogów dotyczących implementacji, dostępu oraz korzystania Użytkownik będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez Użytkownika, firmę PayPal i podmioty zewnętrzne. PayPal może zaktualizować lub wyłączyć dowolne oprogramowanie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika. Mimo że firma PayPal może (1) posiadać zintegrowane materiały i technologie podmiotów zewnętrznych w swoich witrynach lub aplikacjach, w tym w oprogramowaniu, lub (2) korzystać z określonych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych do świadczenia usług PayPal, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do takich materiałów i technologii. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie naprawiać, nie kopiować, nie reprodukować, nie dostosowywać, nie rozprowadzać, nie wyświetlać, nie tłumaczyć ani nie próbować w inny sposób utworzyć nowego kodu źródłowego z kodu źródłowego oprogramowania lub jakichkolwiek innych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych, jak również nie tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie oprogramowania, technologii lub materiałów podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i korzyści płynące z praw własności intelektualnej do oprogramowania PayPal są własnością firmy PayPal, a zintegrowane w nim materiały należą do podmiotów zewnętrznych będących dostawcami usług na rzecz firmy PayPal. Wszelkie pozostałe oprogramowanie podmiotów zewnętrznych używane przez Użytkownika w witrynach firmy PayPal podlega zaakceptowanym przez Użytkownika warunkom licencji firmy udostępniającej to oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PayPal nie ma prawa własności ani kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek oprogramowania innej firmy, którego Użytkownik postanowi używać w ramach jakichkolwiek witryn, oprogramowania PayPal lub w związku z korzystaniem z usług PayPal.

Przyznawanie licencji firmie PayPal przez Użytkownika; gwarancje własności intelektualnej

Firma PayPal nie ma prawa własności do treści, które Użytkownik udostępnia, przekazuje lub przesyła firmie PayPal. Firma PayPal nie rości sobie również praw własności do treści hostowanych przez Użytkownika na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych lub w aplikacjach korzystających z usług PayPal w celu świadczenia usług związanych z treścią Użytkownika. Z zastrzeżeniem dla postanowień zawartych w następnym akapicie, dostarczając treści firmie PayPal lub publikując treści za pośrednictwem usług PayPal, Użytkownik udziela firmie PayPal (i podmiotom, z którymi współpracuje) niewyłączną, nieodwołalną, wolną od opłat licencyjnych, zbywalną i ogólnoświatową licencję na korzystanie z jego treści oraz powiązanych praw własności intelektualnej i praw do reklamy, aby pomóc firmie PayPal ulepszać, obsługiwać i promować obecne usługi oraz rozwijać nowe. Firma PayPal nie przyznaje Użytkownikowi wynagrodzenia za żadnego jego treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez firmę PayPal z jego treści nie narusza żadnych praw własności intelektualnej ani praw do reklamy. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zaręcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do treści, które udostępnia, a także zrzeka się swoich autorskich praw osobistych i zobowiązuje się nie dochodzić tych praw od firmy PayPal.

Przyznawanie licencji firmie PayPal przez sprzedających

Niezależnie od postanowień poprzedniego akapitu Użytkownik, który jest sprzedającym i korzysta z usług PayPal do przyjmowania płatności za towary i usługi, niniejszym udziela firmie PayPal ogólnoświatowego, niewyłącznego, przekazywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) oraz wolnego od opłat licencyjnych i pełnopłatnego prawa do korzystania (w czasie obowiązywania niniejszej Umowy z Użytkownikiem) z jego znaków towarowych (w tym między innymi zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo, nazw domen oraz innych oznaczeń posiadanych, licencjonowanych lub używanych) w celu (1) identyfikowania Użytkownika jako handlowca, który akceptuje usługę PayPal jako formę płatności, oraz (2) innego wykorzystania, do którego Użytkownik udzielił wyraźnej zgody.

Postanowienia różne

Przekazywalność

Użytkownikowi zabrania się przekazywania lub cedowania jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z Użytkownikiem bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Firma PayPal może w dowolnym momencie przekazać lub cedować niniejszą Umowę z Użytkownikiem lub dowolne wynikające z niej prawa lub obowiązki.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem oraz stosunki między Użytkownikiem a firmą PayPal podlegają przepisom prawa Anglii i Walii. Jeśli jednak Użytkownik jest konsumentem, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie pozbawia go ochrony zapewnianej przez obowiązujące przepisy polskiego prawa (w szczególności określające prawa konsumenta).

Spory wynikające z niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub świadczenia usług przez firmę PayPal, lub z nimi związane, które nie mogą być rozstrzygnięte między firmą PayPal a handlowcami, mogą zostać poddane przez handlowców niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich, bez uszczerbku dla prawa równoczesnego wniesienia sprawy przeciwko firmie PayPal w zakresie tego sporu przed właściwym sądem jurysdykcji Luksemburga i w Luksemburgu.

W przypadku wszelkich sporów z konsumentami zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego.

Ochrona danych

Ochrona poufności danych użytkowników jest dla firmy PayPal priorytetem. Prosimy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych, aby lepiej zrozumieć działania podejmowane przez firmę PayPal w zakresie ochrony prywatności Użytkownika, a także zasady ujawniania i korzystania z informacji Użytkownika.

Języki i tłumaczenie umowy

Firma PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Tłumaczenie niniejszej Umowy z Użytkownikiem jest udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie ma na celu wprowadzania do niej żadnych zmian.

Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

Jeśli Użytkownik otrzyma informacje o innym kliencie firmy PayPal, musi zachować poufność tych informacji i używać ich wyłącznie w związku z usługami PayPal. Użytkownik nie może ujawniać ani rozpowszechniać informacji o innych użytkownikach systemu PayPal podmiotom zewnętrznym ani korzystać z nich w celach marketingowych bez otrzymania wyraźnej zgody. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych wiadomości e-mail do innych użytkowników systemu PayPal ani korzystać z usług PayPal do odbierania płatności za przesyłanie lub pomoc w przesyłaniu niechcianych wiadomości e-mail podmiotom zewnętrznym.

W zakresie, w jakim Użytkownik (jako sprzedający) przetwarza jakiekolwiek dane osobowe klientów firmy PayPal zgodnie z niniejszą Umową z Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się przestrzegać wymogów wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Użytkownik ma własne, niezależnie opracowane zasady zachowania poufności oraz zasady i procedury dotyczące wszelkich danych osobowych, które Użytkownik przechowuje jako administrator danych, w tym historię działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Umowy.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, które mogą obowiązywać, obejmują wszelkie powiązane przepisy, wymogi prawne i kodeksy postępowania mające zastosowanie do świadczenia usług opisanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik przetwarza dane osobowe w Europie na mocy niniejszej Umowy, musi przestrzegać Dyrektywy UE 95/46 WE lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (RODO).

Aby zachować zgodność z tymi przepisami, Użytkownik zobowiązuje się:

 • wdrażać i zachowywać wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • przechowywać i rejestrować informacje o wszystkich działaniach podejmowanych względem przetwarzanych danych; oraz
 • świadomie nie podejmować żadnych działań ani nie zezwalać na jakiekolwiek czynności, które mogłyby doprowadzić do naruszenia przez firmę PayPal przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Całość Umowy z Użytkownikiem oraz prawa podmiotów zewnętrznych

Niniejsza Umowa reguluje całość stosunków między Użytkownikiem a firmą PayPal w zakresie związanym z usługą.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono skreślone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Podmiotom niebędącym stroną niniejszej Umowy z Użytkownikiem (z wyjątkiem podmiotów zewnętrznych objętych definicją „PayPal” w punkcie Odszkodowania i ograniczenie odpowiedzialności powyżej w zakresie ich praw określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem) nie przysługują żadne prawa do egzekwowania żadnego postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem na postawie ustawy o umowach (prawach podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. Nie dotyczy to jednak uprawnień przysługujących podmiotom zewnętrznym na mocy przepisów innych niż przepisy tej ustawy.

PayPal jako metoda logowania

Firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na uwierzytelnienie za pomocą systemu PayPal podczas logowania się do określonych zewnętrznych witryn lub aplikacji mobilnych. W takim przypadku firma PayPal może udostępnić podmiotowi zewnętrznemu status logowania Użytkownika umożliwiając mu logowanie się w ten sposób. Ponadto firma PayPal może również udostępnić dane osobowe i inne informacje o koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mógł Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie udzieli podmiotowi zewnętrznemu dostępu do konta Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego na polecenie Użytkownika i po uzyskaniu jego szczególnej autoryzacji.

Jeśli Użytkownik umożliwia odwiedzającym uwierzytelnienie za pomocą systemu PayPal podczas logowania się w witrynie lub aplikacji Użytkownika, lub do konta klienta, musi wówczas zgodzić się na wszelkie szczególne postanowienia mające zastosowanie w przypadku udostępnienia mu tej funkcji, a także stosować się do wszelkich wymagań technicznych określonych w podręcznikach lub instrukcjach dotyczących integracji. Firma PayPal nie gwarantuje ani w inny sposób nie potwierdza tożsamości użytkowników korzystających z tej metody logowania. Firma PayPal nie udostępnia Użytkownikowi posiadanych przez siebie danych osobowych użytkownika ani innych informacji o jego koncie (w tym o statusie logowania), chyba że wyrazi on na to zgodę.

Klienci korporacyjni

Poprzez użyty w tym punkcie termin „PSD2” należy rozumieć drugą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((EU)2015/2366).

Użytkownika uważa się za „Klienta korporacyjnego”, jeśli w dniu zawarcia niniejszej Umowy z Użytkownikiem nie jest on:

 • konsumentem (będącym osobą fizyczną i podejmującym działania nie dla celów działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej); oraz
 • mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwem, w którym zatrudnionych jest mniej niż 10 osób i którego roczny bilans nie przekracza 2 mln euro).

Jeśli Użytkownik jest Klientem korporacyjnym, niektóre postanowienia dyrektywy PSD2 mogą nie mieć zastosowania do jego korzystania z usług PayPal.

Jeśli Użytkownik jest Klientem korporacyjnym:

 • nie przysługuje mu prawo do zwrotu płatności z tytułu umowy rozliczeniowej;
 • w przypadku stwierdzenia problemu musi zgłosić go w terminie do 60 dni od daty jego wystąpienia. Po upływie tego okresu firma PayPal nie ma obowiązku podjąć się wyjaśnienia tej sprawy ani przyznać Użytkownikowi zwrotu pieniędzy. Firma PayPal nie jest zobowiązana przestrzegać wymagań dotyczących informacji zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji opisanymi w Tytule III dyrektywy PSD2 i ich odpowiedników w jakiejkolwiek implementacji PSD2 w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą dotyczyć Użytkownika („Transpozycje PSD2”); oraz
 • artykuły 72 i 89 PSD2 i postanowienia równoważne w Transpozycjach PSD2 nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z usługi PayPal. Oznacza to, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z tymi artykułami i postanowieniami.

Numery punktów i zdefiniowane terminy

W przypadku, gdy inne dokumenty (np. warunki) zawierają odniesienia do numerów punktów lub zdefiniowanych terminów w niniejszej Umowy z Użytkownikiem, należy zapoznać się z Uwagami do Umowy z użytkownikiem, aby znaleźć właściwy przepis lub zdefiniowany termin.