PayPal Verkopersbeschermingsbeleid

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

PayPal Verkopersbeschermingsbeleid

Ingangsdatum: 11 december 2019

Dit zijn de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('PayPal', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze').

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wijze waarop PayPal Verkopersbescherming van invloed is op u als ontvanger van een betaling voor een aankoop (betalingsontvanger). PayPal Verkopersbescherming is geen betaalservice.

De gebruikersovereenkomst voor het land dat u als woonland bij PayPal heeft opgegeven, maakt deel uit van deze voorwaarden. Woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, maar niet zijn gedefinieerd in deze voorwaarden, zijn gedefinieerd in die gebruikersovereenkomst. Deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst moeten zoveel mogelijk als samenhangend geheel worden geïnterpreteerd. Waar een interpretatiegeschil ontstaat, hebben deze voorwaarden voorrang op de gebruikersovereenkomst voor zover het gaat om het conflict.

 

1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Een terugboeking wordt van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost);
 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze voorwaarden (met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden in artikel 6).

Lees ons PayPal Aankoopbeschermingsbeleid om te begrijpen hoe een claim tegen u onder dat beleid kan ontstaan. Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal Aankoopbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

 

2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd). PayPal Verkopersbescherming is niet van toepassing op claims en terugboekingen voor objecten van het type 'Sterk afwijkend van de omschrijving' of voor objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.

 

3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?
PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

 1. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die we of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.

 

4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?

PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking. Zie de gebruikersovereenkomst voor meer informatie over tijdelijk vastgehouden betalingen.

 

5 Wat gebeurt er als de betaling niet door PayPal Verkopersbescherming wordt gedekt?

Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.

 

6 Vereisten om in aanmerking te komen

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?

Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is artikel 5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in artikel 2 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. PayPal moet op de pagina Transactiegegevens van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 3. Voor fysieke goederen stuurt u het object naar het verzendadres op de pagina Transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 4. Als u de pagina Transactiedetails wilt raadplegen, logt u in op uw PayPal-rekening, selecteert u Geschiedenis en vervolgens Details voor de relevante transactie.
 5. U moet aan hieronder beschreven vereisten voor bewijs van levering voldoen.
 6. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 7. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.

 

7 Wat zijn de vereisten voor bewijs van levering?


Type verzending

Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen

Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten

Binnenlands/internationaal

Bewijs van verzending (voor fysieke goederen) of een bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)

Bewijs van levering

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.

 

8 Wat is 'Bewijs van verzending'?

Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie); indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending echter niet nodig.

 

9 Wat is 'Bewijs van levering'?

'Bewijs van levering (fysieke goederen)' betekent online documentatie van een verzendbedrijf die het volgende bevat:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)

"Bewijs van levering (voor immateriële of virtuele objecten of services)" betekent elk overtuigend bewijs dat aantoont dat de bestelling is voldaan, inclusief, maar niet beperkt tot onderstaande informatie:

 1. De datum waarop het object of de service is geleverd;
 2. Het adres van de ontvanger (e-mailadres/IP-adres, etc.) indien van toepassing.

 

10 Voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming

 1. Licenties voor digitale inhoud en digitale goederen. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:
  1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (met inbegrip van maar niet beperkt tot producten met een tegoed, zoals cadeaukaarten en prepaidkaarten);
  2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.
  3. Donaties.
 2. Objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald.
 3. Transacties die anders zijn verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie. Als de betaling bijvoorbeeld is ontvangen als een directe kaartbetaling (onder meer via Zong en Virtual Terminal (indien beschikbaar), dan komt deze niet in aanmerking voor dekking.
 4. Claims en terugboekingen voor objecten van het type ‘Sterk afwijkend van de omschrijving’
 5. Objecten die via advertenties zijn gekocht.
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het Actiecentrum volgens onze gebruikersovereenkomst.
 7. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).
 8. transacties via PayPal-bulkbetalingen.