>> Skatīt visus juridiskos līgumus

 

PayPal partneru līdzekļu vākšanas programmas noteikumi

 

Lejupielādēt PDF

Spēkā stāšanās datums: 2022. gada 1. aprīlis

 

Šie noteikumi ("Noteikumi") ir juridisks līgums starp jums, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. un attiecībā uz līdzekļiem, ko piešķir PayPal Giving Fund Ireland, arī starp PayPal Giving Fund Ireland, kas ir reģistrēta labdarības organizācija (Nr. 20205692) (kopā – "mēs" vai "PayPal"). Tie regulē jūsu tiešsaistes PayPal līdzekļu vākšanas platformas izmantošanu.

PayPal lietotāja līgums regulē jūsu PayPal konta un PayPal pakalpojumu izmantošanu. PayPal lietotāja līguma sadaļa "Citi juridiskie noteikumi" ir iekļauta šajos noteikumos ar atsauci.

Reģistrējoties PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, jūs piekrītat ļaut PayPal vākt līdzekļus jūsu vārdā PayPal vietnē (tostarp tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē utt.). Visi ziedojumi, kas veikti PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, tiks ieskaitīti tieši jūsu PayPal kontā.

 

1. Iesaistītajiem partneriem

Reģistrējoties PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, arī neatkarīgi partneri ("Partneri") var vākt līdzekļus jums. PayPal ir pārbaudījis visus šādus Partnerus. Varat skatīt Partneru sarakstu, to uzņēmējdarbības aprakstu un visas saistītās maksas. PayPal divas nedēļas iepriekš informēs jūs par visiem jaunajiem Partneriem, kas pievienoti platformai. Varat izlemt nesadarboties ar konkrētu Partneri vai visiem partneriem, sazinoties ar PayPal klientu atbalsta dienestu.

 

2. Komisijas maksas

Ja piekrītat sadarbībai ar Partneriem saskaņā ar iepriekš 1. sadaļā minēto procesu, jūs piekrītat šādu Partneru iekasētajām maksām un pilnvarojat PayPal noslēgt līgumu starp jums un šādu Partneri tikai šim nolūkam.

Attiecībā uz ziedojumiem, kas veikti PayPal vietnē, PayPal sedz šo ziedojumu darījumu komisijas maksas.

Ja saņemat ziedojumus Partnera vietnē, tiek piemērota PayPal darījuma komisijas maksa. Skatiet mūsu tirgotāju komisijas maksu lapu.

Papildus PayPal komisijas maksām, ja saņemat ziedojumus Partnera vietnē, Partneris var iekasēt no jums maksu līdz 5% no darījuma summas ("Partneru komisijas maksas"), par ko tiksiet iepriekš informēts, un jūs piekrītat Partneru komisijas maksām saskaņā ar iepriekš 1. sadaļā norādīto procesu.

 

3. Atļaujas

Jūs piešķirat PayPal tālāk minētās atļaujas un pilnvarojat PayPal pārsūtīt šīs atļaujas (vai šo atļauju apakškopu) jūsu vārdā esošajiem un turpmākajiem Partneriem:

 1. maksājuma instrukcijas, ko Partneris iesniedzis PayPal saistībā ar jūsu ziedotāju maksājumiem, tiek uzskatītas par jūsu un/vai jūsu vārdā iesniegtām un pilnvarotām;
 2. Partnera iesniegtās dalītā maksājuma instrukcijas tiek uzskatītas par jūsu un/vai jūsu vārdā iesniegtām un pilnvarotām; instrukcija par dalīto maksājumu ir jūsu pieprasījums mums: i) atskaitīt Partnera komisijas maksas (kas jums jāmaksā Partnerim) no maksājuma, kurš PayPal jāmaksā jums par jūsu ziedojumu maksājumu darījumiem; un ii) nodrošināt, lai mēs jūsu vārdā samaksātu šo summu tieši Partnerim;
 3. Partnera iesniegtie atmaksas pieprasījumi tiek uzskatīti par jūsu un/vai jūsu vārdā iesniegtiem un pilnvarotiem;
 4. atļaut mums automātiski aizturēt un padarīt jūsu maksājumu darījumu līdzekļus nepieejamus pēc tam, kad tie ir ieskaitīti jūsu PayPal e-naudas kontā, kamēr neiestājas kāds no šiem diviem notikumiem: 1) mēs saņemam izmaksas rīkojumu no Partnera vai 2) ir pagājušas divdesmit astoņas (28) dienas, kopš beidzies maksājuma darījuma termiņš;
 5. pilnvarot Partneri uzdot mums jūsu vārdā pārskaitīt maksājuma darījuma līdzekļus uz jūsu PayPal kontu pēc tam, kad tie ir aizturēti saskaņā ar iepriekš minēto. Šāds Partnera rīkojums mums par maksājuma darījuma līdzekļu pārskaitīšanu uz jūsu PayPal kontu nedrīkst būt diskrecionārs. Ja nav citu objektīvu saskaņotu kritēriju, par kuriem PayPal var vienoties ar Partneri jūsu vārdā, Partneris ierosina līdzekļu atbrīvošanu. Ja Partneris nav mūs instruējis pārskaitīt maksājuma darījuma līdzekļus uz jūsu PayPal kontu pēc divdesmit astoņām (28) dienām, mēs automātiski uzsākam šādu līdzekļu atbrīvošanu un
 6. ļaujam PayPal kopīgot darījumu datus un PayPal strīda datus ar Partneri.

Jebkurā laikā varat atcelt šīs atļaujas attiecībā uz Partneri, kam šādas atļaujas ir piešķirtas, sazinoties ar PayPal klientu apkalpošanas dienestu. Ja vēlaties atsaukt savu atļauju attiecībā uz visiem Partneriem un vairs nepiedalīties PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. Atsaucot atļauju vai savu dalību PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, jūs vairs nevarēsiet saņemt mūsu pakalpojumus, izmantojot PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformu vai konkrētu Partneri.

 

4. Atbilstība

Lai reģistrētos PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, jums ir jābūt reģistrētai labdarības organizācijai.

Lai to izdarītu, jums ir jāsniedz visa informācija, kas pieprasīta reģistrācijas laikā, tostarp: jūsu labdarības organizācijas apraksts, tās labdarības statuss, uzaicinājums rīkoties, jūsu labdarības organizācijas logotips, jūsu labdarības organizācijas mērķi un jebkādi atslēgvārdi, kas palīdzēs ziedotājiem atrast jūsu labdarības organizāciju. Jūs piekrītat sniegt precīzu informāciju un nodrošināt, lai jūsu informācija būtu atjaunināta.

PayPal var izbeigt vai apturēt jūsu dalību platformā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja mēs pamatoti uzskatām, ka:

 1. jūs neatbilstat šajā sadaļā norādītajām prasībām;
 2. informācija, ko esat snieguši saskaņā ar šo sadaļu, ir novecojusi;
 3. nozaudējat vai nevarat sniegt pierādījumus par savu labdarības statusu; vai
 4. pārkāpjat jebkādas jūsu saistības saskaņā ar PayPal lietotāja līgumu vai jebkādu citu līgumu, kas noslēgts ar PayPal.

Šīs izbeigšanas tiesības neierobežo nevienu no PayPal tiesībām, kas paredzētas PayPal lietotāja līgumā vai jebkurā citā starp jums un PayPal noslēgtajā līgumā.

 

5. Licences

Kamēr piedalāties PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā, jūs ar šo piešķirat PayPal neekskluzīvu licenci izmantot jūsu nosaukumu, logotipu un aicinājumu rīkoties, lai identificētu jūsu organizāciju PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformā un citās tīmekļa vietnēs un pakalpojumos, ar ko varam sadarboties, kā arī saistītajos mārketinga materiālos, piemēram, mārketinga e-pasta ziņojumos. Mēs atzīstam, ka jūs saglabājat īpašumtiesības uz jūsu preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un pakalpojumu zīmēm, kā arī visām saistītajām nemateriālajām vērtībām.

 

6. Līdzekļi, ko piešķir PayPal Giving Fund Ireland

Dalība PayPal partneru līdzekļu vākšanas programmā ļauj jums gūt labumu no PayPal Giving Fund Ireland dotācijām ("Dotācijas"), kas izriet no ziedotāju ziedojumiem Īrijā un citās valstīs, atbilstoši šajā sadaļā izklāstītajiem nosacījumiem. PayPal Giving Fund Ireland pārskaitīs šīs Dotācijas uz jūsu PayPal kontu.

Varat izlemt neizmantot šādas PayPal Giving Fund Ireland piešķirtās Dotācijas. Reģistrējoties PayPal partneru līdzekļu vākšanas programmā, jums būs iespēja noraidīt PayPal Giving Fund Ireland piešķirtās Dotācijas; varēsiet arī jebkurā laikā tās noraidīt vai pierakstīties atpakaļ, sazinoties ar PayPal klientu atbalsta dienestu un paziņojot par to divas nedēļas iepriekš.

Dotācijas, kas pieejamas saskaņā ar šo sadaļu, jāizmanto, ievērojot šādus nosacījumus.

Naudas līdzekļi, ko jums piešķiram mēs, PayPal Giving Fund Ireland, ir jāizmanto tikai labdarības mērķiem, kā tas ir atzīts saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem. Lai iegūtu papildu informāciju par šiem mērķiem, lūdzu, skatiet Labdarības regulatīvās iestādes ("CRA") pamatnostādnes. Jūsu ērtībai esam arī tālāk apkopojuši 1. pielikumā norādītās prasības.

Jūs piekrītat nekavējoties reaģēt uz jebkādu saprātīgu mūsu pieprasījumu sniegt informāciju par to, kā izmantojat mūsu piešķirtos līdzekļus.

Jūs apstiprināt, ka jūsu organizācija ir izveidota labdarības nolūkos jūsu PayPal kontā norādītajā valstī un ir atbilstoši reģistrēta un regulēta kā labdarības organizācija šajā jurisdikcijā. Ja jūsu labdarības organizācija nav reģistrēta un tās nolūki atšķiras no tiem, kas mūsu kopsavilkumā vai CRA pamatnostādnēs ir atzīti par labdarības nolūkiem, jums ir jāievēro ieteiktā grāmatvedības prakse un jārīkojas ar naudas līdzekļiem, ko esat saņēmuši no mums, kā ierobežotiem līdzekļiem grāmatvedības nolūkos, norādot šādus līdzekļus jebkādos publicētajos pārskatos.

Īrijas labdarības organizācija un uzņēmējdarbības likums nosaka, ka uzskaite par līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem ir jāsaglabā vismaz septiņus gadus no darījuma veikšanas brīža.

Jūs piekrītat atbildēt uz pamatotiem jautājumiem, ko varam jums uzdot, un sniegt mums atbilstošus pierādījumus, mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus, tostarp attiecīgus ierakstus, par jūsu pienākumu izpildi, lai varētu apspriest, uzraudzīt un novērtēt jūsu pienākumu izpildi saskaņā ar šiem noteikumiem.

Varam pieprasīt atmaksāt mums līdzekļus 14 dienu laikā pēc mūsu paziņojuma saņemšanas, ja rodas kāds no tālāk norādītajiem apstākļiem:

 1. jūs pārtraucat savu darbību, tiek pasludināts jūsu bankrots vai maksātnespēja vai nonākat maksātnespējas administrēšanas vai likvidācijas procesā;
 2. esat rīkojies krāpnieciski, neuzmanīgi vai negodprātīgi, un šāda krāpšana, neuzmanība vai negodprātība, mūsuprāt, ir būtiski ietekmējusi no mums saņemto līdzekļu izmantošanu;
 3. konstatējam, ka mūsu piešķirtie līdzekļi nav izlietoti labdarības mērķiem saskaņā ar Īrijas likumiem vai ir izdarīti daži citi būtiski dotāciju nosacījumu pārkāpumi; vai
 4. esam veikuši jums pārmaksu un informējuši jūs par to, taču neesam saņēmuši šo līdzekļu atmaksu no jums.

 

7. Šo Noteikumu pārskatīšana un izbeigšana

Mēs varam pārskatīt šos Noteikumus vai izbeigt tos un/vai PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformu, iepriekš par to paziņojot un veicot tādu pašu procedūru, kas noteikta PayPal lietotāja līguma pārskatīšanai PayPal lietotāja līguma sadaļā "Laipni lūdzam PayPal".

Ja kādā brīdī pārkāpjat šos Noteikumus, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem izbeigt, apturēt vai veikt jebkādas citas darbības, kas saistītas ar jūsu PayPal kontu, kā arī apturēt jūsu piekļuvi PayPal partneru līdzekļu vākšanas platformai vai noņemt jūsu labdarības organizāciju no šīs platformas. Pēc šo Noteikumu izbeigšanas mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai nekavējoties noņemtu jūsu labdarības organizāciju no PayPal līdzekļu vākšanas platformas.

 

1. pielikums. Labdarības mērķu kopsavilkums saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem

 

Īrijas 2009. gada Labdarības likums ("2009. gada likums") ir norādītas četras labdarības nolūku kategorijas, kas tiek atzītas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, un labdarības organizācijām ir jāīsteno šādi nolūki tikai sabiedrības labā. Tās saglabā un paplašina vispārējo tiesību definīciju, kas pirmoreiz noteikta Pemsel 1 lietā. Tās ir:

 1. Nabadzības vai ekonomisko grūtību novēršana vai atvieglošana

Ietver jebkāda veida nepieciešamības, nabadzības vai bezpalīdzības atvieglojumus. Jābūt pietiekamai saiknei starp organizācijas darbībām un izmērāmu ietekmi uz labuma guvēja klasi, kuras nabadzība vai ekonomiskās grūtības tiek novērstas vai atvieglotas.

 1. Izglītības veicināšana

Ietver plašu izglītības organizāciju loku, tostarp pirmsskolas grupas, skolas, koledžas, pieaugušo mācību iestādes, pētniecības iestādes, ideju laboratorijas, profesionālus institūtus, muzejus un bibliotēkas.

 1. Reliģijas veicināšana

Ietver organizācijas, kas veicina vai uztur, vai piekopj reliģiju.

 1. Mērķi, kas sniedz labumu kopienai, ietver:
 • kopienas labklājības veicināšanu, tostarp palīdzību personām, kam tā nepieciešama jaunības, vecuma, sliktas veselības vai invaliditātes dēļ;
 • kopienas attīstības veicināšanu, tostarp lauku vai pilsētu atjaunošanu;
 • pilsoniskās atbildības vai brīvprātīgā darba veicināšanu;
 • veselības veicināšanu, tostarp slimību vai cilvēku ciešanu novēršanu vai atvieglošanu;
 • konfliktu risināšanas vai samierināšanas veicināšanu;
 • reliģiskās vai rasu saskaņas un harmonisku kopienas attiecību veicināšanu;
 • dabiskās vides aizsardzību;
 • vides ilgtspējības veicināšanu;
 • labdarības organizāciju īpašuma lietderīgas un efektīvas izmantošanas veicināšanu;
 • dzīvnieku ciešanu novēršanu vai atvieglošanu;
 • mākslas, kultūras, mantojuma vai zinātņu veicināšanu;
 • nelabvēlīgos apstākļos esošu personu integrāciju un to pilnīgas iekļaušanas veicināšanu sabiedrībā.

Saskaņā ar 2009. gada likumu tālāk uzskaitītie mērķi netiek atzīti par labdarības mērķiem:

 1. sporta veicināšana;
 2. arodbiedrību, darba devēju vai tirdzniecības kameras pārstāvības iestāžu attīstīšana;
 3. tādas politiskās partijas vai struktūras attīstīšana, kas veicina politisku mērķi (ja vien tas nav saistīts ar labdarības mērķa veicināšanu);
 4. struktūra, kas veicina tādus nolūkus, kuri ir nelikumīgi vai pretrunā ar sabiedrības morāles vai politikas normām, vai atbalsta terorismu vai teroristu darbības attiecīgajā valstī vai ārpus tās, vai tiek īstenoti tādas organizācijas labā, kuras dalība ir nelikumīga;
 5. cilvēktiesību, vienlīdzības un daudzveidības veicināšana;
 6. aizsardzības spēku atbalstīšana.

1 Komisāri ienākuma nodokļa īpašo nolūku jautājumos pret Pemsel [1891] A.C. 531.

Šeit iekļautā informācija ir tikai informatīva, nevis galīga tiesību interpretācija. Ja jums rodas šaubas, lūdzu, sazinieties ar Labdarības regulatīvo iestādi (www.charitiesregulator.ie) vai meklējiet profesionālu padomu.