>> Skatīt visus juridiskos līgumus

Paziņojums par FATCA likumu un CRS likumu

 

Lejupielādēt PDF

Paziņojums par FATCA likumu un CRS likumu

Saskaņā ar Luksemburgas 2015. gada 24. jūlija likumu par ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu jeb FATCA (“FATCA likums”) un 2015. gada 18. decembra likumu par ESAO Kopējo ziņošanas standartu jeb CSR (“CRS Likums”), kuri tika pieņemti, lai īstenotu attiecīgi nolīgumu starp Amerikas Savienoto Valstu (“ASV”) un Luksemburgas valdībām par nodokļu saistību starptautisku izpildi un ES direktīvu (2014/107/ES) par obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā, mēs kā datu pārzinis informējam jūs, ka vāksim tālāk norādītos datus un, iespējams, pārsūtīsim vai kā citādi apstrādāsim tos ar mērķi izpildīt iepriekš minētos tiesību aktus (pieņemot, ka tie ir jāpiemēro), un veiksim to atbilstoši attiecīgajos tiesību aktos ietvertajām prasībām: 

  • jūsu vārds, uzvārds;
  • jūsu adrese;
  • jūsu (nosacītās) nodokļu rezidences valsts (vai valstis);
  • jūsu nodokļu identifikācijas numurs(-i), ko jums piešķīrusi jūsu nodokļu rezidences valsts vai valstis, un – atbilstošos gadījumos – jūsu ASV nodokļu identifikācijas numurs (ASV NIN);
  • jūsu dzimšanas vieta un datums;
  • jūsu konta numurs (vai konta numura aizstājējs, kas ļauj identificēt jums piederošos naudas līdzekļus);
  • jūsu konta atlikums vai tā vērtība 31. decembrī ikvienā gadā, kad jums piederēja šis konts.

Ja jūs atbilstat norādītas ASV personas kritērijiem saskaņā ar FATCA likumu un/vai esat persona, par kuru jāsniedz ziņas saskaņā ar CRS likumu, un, pieņemot, ka atbilstoši FATCA likumam un CRS likumam tas ir PayPal pienākums (abos gadījumos kā “Ziņošanas pienākumam pakļautam konta turētājam”), PayPal kā iestāde, kurai minētajos likumos noteikts ziņošanas pienākums, automātiski pārsūtīs šo informāciju Luksemburgas nodokļu iestādēm. Pēdējās savukārt pārsūtīs šo informāciju ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam, ja ir jāpiemēro FATCA likums, un/vai kompetentajai iestādei vai iestādēm tajā jūsu nodokļu rezidences valstī vai valstīs, kuras ir starp tām jurisdikcijām, kas CSR likumā ir minētas kā CSR dalībnieces, ja konkrētajā gadījumā ir jāpiemēro CSR likums. 

Iepriekšminētā informācija tiks nosūtīta Luksemburgas nodokļu iestādēm par katru kalendāro gadu, kura laikā jūs bijāt vai kļuvāt par Ziņošanas pienākumam pakļauto konta turētāju, ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Mēs turpināsim šādu datu apstrādi līdz brīdim, kad datu apstrāde tajos nolūkos, kādos tie tika apstrādāti, vairs nebūs nepieciešama.

Saskaņā ar FATCA un CRS likumiem jūsu pienākums ir sniegt jebkādu papildu informāciju, ko mēs laiku pa laikam varam pieprasīt šo likumu piemērošanai. Ja nesniegsiet šo informāciju savlaicīgi, mēs varam par to ziņot Luksemburgas nodokļu iestādēm, kuras savukārt pārsūtīs attiecīgo informāciju iepriekš minētajām iestādēm. Jums ir tiesības piekļūt informācijai, kura tiek pārsūtīta Luksemburgas nodokļu iestādēm, un atkarībā no situācijas arī tiesības labot šo informāciju. Lai izmantotu šīs tiesības, jums jārīkojas saskaņā ar Paziņojuma par konfidencialitāti 11. sadaļu.

Atsauces uz FATCA likumu un CRS likumu ietver atsauces uz visiem noteikumiem, kuru pamatā ir nolīgumi par kopējiem ziņošanas standartiem un kurus var būt jāpiemēro saskaņā ar Luksemburgas likumiem, kā arī uz visiem tiesību aktiem, ar kuriem šie noteikumi, likumi un nolīgumi var tikt grozīti vai aizstāti.