PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

„PayPal Mobile“ licencijos sutartis

Paskutinis atnaujinimas: 2013 vasario 25 d.

Atsisiųsti PDF

Naudodami „PayPal“ mobiliąją programą (toliau – programa), Jūs sutinkate įsipareigoti pagal šią „PayPal“ mobiliosios programos licencijos sutartį (toliau – „Licencijos sutartis“).

Šią sutartį sudarote tik Jūs ir „PayPal“.

„PayPal“ atsako už programą ir jos turinį.

Norint pasinaudoti tam tikroms programos funkcijoms gali reikėti būti „PayPal“ naudotoju arba pateikti asmeninę informaciją.

Jūsų naudojimuisi funkcijomis ir programa taikoma Privatumo politika ir naudotojo sutartis, kurias galima peržiūrėti svetainėje www.paypal.com.


Sutarties šalys.

Sutarties šalis ir duomenų valdytoja yra „PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Liuksemburgas) (toliau – „PayPal“).


Šalinti.

Norėdami šią programą pašalinti, naudokite su įrenginiu pateiktą programų tvarkyklę arba žr. įrenginio instrukciją.
Programos naudojimas.

„PayPal“ Jums suteikia teisę naudotis šia programa tik asmeniniams tikslams Jums priklausančiame mobiliajame įrenginyje, laikantis visų naudojimo sąlygų, kurias nustato programų parduotuvės, iš kurios atsisiunčiate programą, teikėjas.

Jūs negalite keisti, kopijuoti, skelbti, licencijuoti, parduoti arba kitaip komercializuoti šios programos arba bet kokios informacijos ar programinės įrangos, susijusios su šia programa. Turite reguliariai tikrinti ir prireikus atnaujinti programinę įrangą.

Jūs negalite nuomoti arba kitaip perduoti teisių į šią programą.

Jūs negalite naudoti programos jokiu būdu, kuris galėtų kaip nors pakenkti bet kuriai „PayPal“ svetainei arba trukdyti bet kuriai šaliai' naudotis arba mėgautis „PayPal“ svetainėmis.

Programa turite naudotis laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Naudodamiesi šia programa turite laikytis taikomų trečiųjų šalių sutarties sąlygų (pavyzdžiui, duomenų perdavimo sutarties arba kitų trečiųjų šalių paslaugų, kurios Jums reikalingos naudojant šią programą, naudojimo sąlygų).

Jei pažeisite kurią nors šios Licencijos sutarties nuostatą, Jūsų teisė naudotis šia programa bus nedelsiant panaikinta. „PayPal“ pasilieka teisę blokuoti jungimąsi prie programos arba blokuoti jos naudojimą.

Šalis, teikianti Jūsų mobiliąją OS, nėra įpareigota teikti jokių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų, susijusių su šia programa.


Intelektinė nuosavybė.

„PayPal“ valdo visas teises, nuosavybės teises ir interesus, susijusius su šia programa, arba yra jos licencijos savininkė, įskaitant visas teises pagal patentus, autorių teises, komercinę paslaptį, prekių ženklą arba nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir bet kurias kitas nuosavybės teises, įskaitant visas programas, jų naujinius, plėtinius ir atkūrimą.

Kiti šioje programoje minimi įmonės, produktų ar paslaugų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.
Negalite modifikuoti, adaptuoti, versti šios programos, ruošti jos išvestinių kūrinių, dekompiliuoti, ardyti arba kitaip bandyti iš šios programos išgauti šaltinio kodą; taip pat negalite pašalinti ir pakeisti „PayPal“ pranešimo apie autorių teises, prekių ženklus ar kitų nuosavybės teisių pranešimų, naudojamų su šia programa ar joje integruotų.


Garantijų atsisakymas.


Ši programa ir jos suteikiamos paslaugos yra neadaptuotos, teikiamos tokios, kokios yra sukurtos.

„PayPal“ aiškiai atsisako visa įstatymų leidžiama apimtimi aiškių, numanomų ir įstatymais numatytų garantijų, įskaitant be apribojimų pardavimų garantijas, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nuosavybės teisių nepažeidimo garantijas, ir visų šios programos saugumo, patikimumo, savalaikiškumo ir įgyvendinimo garantijų.

Jūs atsisiunčiate ir naudojate šią programą savo nuožiūra bei rizika ir patys atsakote už bet kokią žalą savo įrenginiui (-iams) arba duomenų praradimą, atsiradusį atsisiuntus arba naudojant šią programą.


Finansinės atsakomybės apribojimas.

Išskyrus atvejus, kai šioje Licencijos sutartyje nurodyta kitaip, „PayPal“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šios programos naudojimo arba netinkamo naudojimo.

Toks atsakomybės apribojimas: a) apima tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, specialią, pavyzdinę ir baudžiamąją žalą, neatsižvelgiant į tai, ar pretenzija grindžiama sutartimi, deliktu ar kitokiu būdu (net jei „PayPal“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę); b) taikomas neatsižvelgiant į tai, ar žala atsirado dėl šios programos naudojimo arba netinkamo naudojimo ir priklausomybės nuo jos, dėl nesugebėjimo naudotis šia programa ar dėl šios programos naudojimo sustabdymo arba nutraukimo (įskaitant bet kokią trečiųjų šalių patirtą žalą) ir c) taikomas nepaisant to, kad nepavyko pasiekti jokio riboto teisių gynimo būdo pagrindinio tikslo, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Nė viena šios Licencijos sutarties nuostata neapriboja mūsų atsakomybės dėl pretenzijų mirties ar kūno sužalojimo ar žalos, atsiradusios dėl tyčinio mūsų, mūsų teisinių atstovų arba atstovų aplaidumo, atveju. Jei pažeidžiamas esminis įsipareigojimas pagal šią Licencijos sutartį dėl aplaidumo, mes atsakome tik už Jūsų tiesioginius ir pasekminius nuostolius, išskyrus atvejus, kai ieškinys susijęs su mirtimi arba kūno sužalojimu; tokiu atveju mūsų atsakomybė bus neribota.


Nuostolių atlyginimas.


Jūs apsaugosite „PayPal“ ir jos pagrindines, antrines įmones, pareigūnus, direktorius, akcininkus, atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių dėl šios Licencijos sutarties pažeidimo, už kurį esate atsakingi.

„PayPal“ pasilieka teisę savo sąskaita imtis išimtinės gynybos ir bet kokio klausimo, susijusio su nuostolių atlyginimu iš Jūsų pusės, kontrolės, tačiau tai neatleidžia Jūsų nuo įsipareigojimų atlyginti nuostolius.


Naudotojo sutartis ir privatumo politika.

Kai prisijungiate prie „PayPal“ naudodami mobilųjį įrenginį, galime rinkti ir saugoti prisijungimo duomenis, susijusius su tuo įrenginiu (įskaitant įrenginio ID), ir geografinės vietos duomenis, kad galėtume teikti paslaugas. Jūs suprantate ir sutinkate, kad teikdama paslaugas „PayPal“ rinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis, įskaitant Jūsų tapatybę ir vietą. Jūsų asmens duomenų taip pat bus prašoma ir jie bus tvarkomi, jei norėsite užregistruoti savo „PayPal“ paskyrą naudodami šią programą.

Jums naudojantis programa bus taikomos „PayPal“ naudotojo sutarties ir privatumo politikos sąlygos, įskaitant visus nurodytus susitarimus. Siekiant išvengti abejonių pabrėžiama, kad ši programa yra „PayPal“ Jums teikiamų paslaugų dalis.

„PayPal“ pasilieka teisę retkarčiais keisti šią programą arba Licencijos sutartį.

Šios sutarties pakeitimai įsigalios po pranešimo, nebent jie yra susiję su pakeitimu, kuris, mūsų pagrįsta nuomone, nepaveiks Jūsų teisių ir nepadidins Jūsų atsakomybės. Tokie pakeitimai atliekami be išankstinio įspėjimo.

Jei ir toliau naudosite programą pasibaigus įspėjimo laikotarpiui (kai taikoma), bus laikoma, kad su pakeitimu sutinkate. Jei su kuriuo nors pakeitimu nesutinkate, nutraukite programos naudojimą ir pašalinkite ją iš įrenginio.


Eksporto apribojimai.

Šios programos arba jos pagrindu sukurtos technologijos negalima atsisiųsti, eksportuoti arba pereksportuoti a) į Kubą, Iraną, Šiaurės Korėją, Sudaną, Siriją arba bet kurią kitą šalį (įskaitant jos gyventojus ir piliečius), kuriai taikomas Jungtinių Valstijų embargas arba JT sankcijos; b) jokiems asmenims, įtrauktiems į JAV užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) sąrašą, JAV iždo departamento specialiai paskirtųjų piliečių sąrašą arba JAV komercijos departamento blokuotų šalių ar subjektų sąrašą ir c) bet kuriai draudžiamai šaliai, asmeniui, galutiniam naudotojui ar subjektui, nurodytam JAV eksporto įstatymuose ar kituose panašiuose teisės aktuose.


Trečiosios šalies naudos gavėjas.

Jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra trečiosios šalies naudos gavėja pagal šią Licencijos sutartį ir, Jums sutikus, tokia trečiosios šalies naudos gavėja turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) reikalauti, kad ši sutartis būtų vykdoma.