>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

>> පසුගිය ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන පෙන්වන්න

ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල

 

ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු PayPal ගිවිසුම(ම්) වෙත කරන ලද සංශෝධන(ය) පිළිබඳ දැන්වීම

නිකුත් කළේ: 2023 ජනවාරි 4

 

මෙම පිටුව

මෙම පිටුවෙන් ආසියා පැසිෆික්, සමහර යුරෝපීය සහ ලතින් ඇමරිකානු, මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල්වල PayPal පරිශීලක ගිවිසුම් හෝ අනෙකුත් මාර්ගගත ගිවිසුම්, ප්‍රතිපත්ති හෝ ප්‍රකාශ සම්බන්ධව සිදුවන වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් PayPal පරිශීලිකයන් වෙත විස්තර කිරීම සහ/හෝ පෙරදසුන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට අතීත ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාල දැන්වීම් සමාලෝචනය ද කළ හැකි ය. අදාළ දැනුම්දීම් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රියාත්මක වන දිනයන්හිදී හෝ ඊට පෙර පෙරදසුන් කළ ගිවිසුම්වලට අමතර වෙනස්කම් සිදු කළ හැකි බව සලකන්න.

 

වෙනස්කම්

PayPal සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවය පාලනය කරන පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ගිවිසුම්වලට අපි වෙනස්කම් සිදුකර ඇත්තෙමු. මෙම වෙනස්කම් 2023 ජනවාරි 1 වන දින නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් සිදු විය.

 

PayPal පරිශීලක ගිවිසුමට සංශෝධන
2023 ජනවාරි 1 සිට බලාත්මක වේ:

  • ක්‍රොඒෂියාවේ මුදල් ඒකකය ක්‍රොඒෂියාවේ කුනා (HRK) සිට යුරෝ (EUR) දක්වා 2023 ජනවාරි 1 සිට නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන්, අපගේ සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි වල HRK වෙත යොමු කිරීම් මෙම දිනයේ සිට ඉවත් කර EUR වෙත ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලැබේ.

පාරිභෝගික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.

ව්‍යාපාරික ගාස්තු සමාලෝචනය කරන්න.