>> සියලුම ගිවිසුම් පෙන්වන්න

PayPal ගෙවා දැමීම් ගිවිසුම

අවසන් යාවත්කාල කිරීම: 2021 සැප්තැම්බර් 10

මුද්‍රණය කරන්න

 

මෙම ගිවිසුම මඟින් ඔබගේ PayPal ගෙවීම් (කලින් බහු ගෙවීම්) භාවිත කිරීම පාලනය කරයි. ඔබ PayPal ගෙවීම් භාවිත කිරීම, PayPal පරිශීලක ගිවිසුම, එහි කොන්දේසි, රහස්‍යතා ප්‍රකාශය සහ ඔබ සහ PayPal අතර පවතින අදාළ වෙනත් නීතිමය ගිවිසුම්වලට යටත් වේ.

කොමිස්, වට්ටම්, ත්‍යාග, දිරි දීමනා සහ තොග ව්‍යාපාර ගෙවීම් වැනි එක් කණ්ඩායමක ලබන්නන් ගණනාවක් වෙත ගෙවීම් යැවීමට ඔබට PayPal හි ගෙවා දැමීම් සහ බහු ගෙවීම් සේවා භාවිත කළ හැකිය. ඔබට PayPal ගිණුම වෙත ගෙවීම් යැවීමට තෝරා ගත හැකිය. මෙම සේවාව භාවිත කිරීම සඳහා, ඔබට තිබිය යුතු වන්නේ:

  • යහපත් තත්ත්වයේ පවතින, ආපසු මුදල් ලබාගැනීමේ සීමා රහිත PayPal ව්‍යාපාර ගිණුමක්; සහ
  • මෙම සේවාවන් භාවිතා කිරීමට අයදුම් කරනු ලදුව අපගේ අවසරය ලැබ තිබීම.

PayPal ගෙවා දැමීම් සඳහා ගාස්තු ගාස්තු පිටුවෙන් සොයාගත හැකිය.

අපේක්ෂිත ගෙවීම් ලබන්නෙකුට PayPal ගිණුමක් නොමැති නම්, ඔවුන්ට ගිණුමක් විවෘත කිරීමෙන් ගෙවීම් සඳහා හිමිකම් පෑ හැකි ය. අපේක්ෂිත ලබන්නා විසින් දින 30ක් ඇතුළත අය කර නොගන්නා ඕනෑම ගෙවා දැමීමක් ඔබට ආපසු ගෙවනු ලැබේ. PayPal ගෙවා දැමීම් හරහා සදොස්ව යවන ලද මුදල් සම්බන්ධයෙන් අප කිසිදු වගකීමක් නොදරන අතර කිසිදු ගෙවීමක් ආපසු හැරවීමට අපි බැඳී නොසිටිමු.

PayPal ගෙවා දැමීම්, තොග සහ ප්‍රත්‍යාවර්තී ගෙවීම් අවශ්‍යතා ඇති ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ගොඩනගා ඇත. ඔබට තනි ගෙවීම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර ඒ සඳහා වන PayPal සේවා භාවිත කරන්න. වැටුප් ගෙවීම, නිෂ්පාදන විකිණීම, පවුලේ අයට සහ මිතුරන්ට මුදල් යැවීම, මිල දී ගැනීමක් සඳහා වෙළෙන්දෙකුට ගෙවීම, අගුළු ඇරීමේ කේත මිල දී ගැනීම හෝ පිළිගත හැකි අවදානම් මට්ටමට වඩා ඉහළ අගයක් අප විසින් තීරණය කරන ඕනෑම භාවිතයක් සඳහා PayPal ගෙවා දැමීම් සේවාව භාවිත කළ නොහැකි විය හැකිය. අපගේ පූර්ණ අභිමතිය පරිදි ඕනෑම වේලාවක අපට තවදුරටත් සීමා කිරීම් එක් කළ හැකි ය.

ඔබේ එක් එක් ගෙවා දැමීම් ලබන්නන් අදාළ සේවා හරහා ඔබෙන් ගෙවීම් ලබා ගැනීමට තෝරා ගෙන ඇති බවත්, අදාළ වන පරිදි ඊමේල් මගින් හෝ කෙටි පණිවිඩයකින් සම්බන්ධ කරගනු ලැබීමට එකඟ වී ඇති බවත් සහතික කිරීම ඔබේ පරම වගකීම වේ. PayPal ගෙවා දැමීම් සේවාව භාවිත කිරීමෙන්, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබ භාවිත කරන ඊමේල් හෝ දුරකථන අංක එක් එක් ගෙවා දැමීම් ලබන්නා විසින් ඔබට ලබා දී ඇති බවටත්, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ඔබ භාවිත කරන සේවා අදාළ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල බවටත් ඔබ නියෝජනය කරන්නෙහිය. PayPal ගෙවා දැමීම් සේවාව තොග ගෙවීම් සහ ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සැලසීමට පමණක් වන බවත් ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අලෙවිකරණ පණිවිඩ යැවීමට භාවිත කළ නොහැකි බවත් ඔබ තේරුම් ගන්නෙහිය.

(i) ඔබ PayPal ගෙවා දැමීම් සේවාව අනිසි ලෙස භාවිත කරන බව, (ii) ඔබේ PayPal ගෙවා දැමීම් සේවා භාවිත කිරීම හා සම්බන්ධ අවදානම පිළිගත හැකි මට්ටමට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින බව, හෝ (iii) ඔබ මෙම නියමයන් කිසිවක් උල්ලංඝනය කර ඇති බව, අප විසින් තීරණය කරනු ලැබුවහොත් මෙම පරිශීලක ගිවිසුම යටතේ අපගේ වෙනත් අයිතිවාසිකම් සහ පිළියම් සීමා කිරීමකින් තොරව අපගේ පූර්ණ අභිමතිය පරිදි, ඕනෑම වේලාවක PayPal ගෙවා දැමීමේ සේවාව හෝ ඔබේ PayPal ගිණුම වෙත ඔබේ ප්‍රවේශය අත්හිටුවීමට හෝ අවසන් කිරීමට ඉඩ ඇත.