>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

සිංගප්පූරුවේ පදිංචිකරුවන් නොවන අය සඳහා දැන්වීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2023 ජූනි 27

PDF බාගන්න

 

PayPal Pte. Ltd. හට සිංගප්පූරුවේ මුදල් අධිකාරිය විසින් ඉ-මුදල් නිකුත් කිරීමේ සේවා සැපයීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දී ඇත. PayPal Pte. Ltd. හි ව්‍යාපාර අසාර්ථක වුවහොත් PayPal Pte. Ltd. වෙත ඔබ ගෙවූ සියලු මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකි බව මින් අදහස් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.