උල්ලංඝනය කිරීම් වාර්තා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය

>> සියලුම නෛතික ගිවිසුම් පෙන්වන්න

උල්ලංඝනය කිරීම් වාර්තා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2021 මැයි 6

 

යම් කිසි අයිතියක් උල්ලංඝනය වන බවට ප්‍රකාශ වෙන ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධව PayPal සේවාවන් භාවිතය සඳහා ඉඩ නොදීම හෝ PayPal සේවාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම PayPalහි ප්‍රතිපත්තියයි. ඔබ යම් බුද්ධිමය දේපළ හිමිකරුවකු නම් සහ PayPal සේවාවන් භාවිතා කරමින්, ඔබගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතීන් උල්ලංඝනය වන පරිදි යම් වෙබ් අඩවියක් හෝ වෙබ් පිටුවක් යම් අන්තර්ගතයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් අලෙවි කරන බව, අලෙවි කිරීමට පිරිනමන බව හෝ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබාදෙන බවට ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම්, එවිට කරුණාකර මෙම උල්ලංඝනය කිරීම් වාර්තාව සම්පූර්ණයෙන් පුරවා 1-402-537-5774 වෙත ෆැක්ස් කරන්න නැතහොත් infringementreport@paypal.com වෙත ඊමේල් කරන්න.