PayPal

>> צפה בכל ההסכמים

הסכם שיטות התשלום החלופיות של PayPal

עדכון אחרון: 5 באוגוסט, 2020

הדפס

התנאים הללו מהווים חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והם חלים על השימוש שלך בכל השירותים של PayPal. ("PayPal", "אנחנו" או "שלנו").

1. אודות תנאים אלה

תנאים אלה חלים על השימוש שלך בכל פונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) שלנו.

סימוכין:

 • פונקציונליות שיטת התשלום החלופית היא פונקציונליות המסופקת על-ידינו, אשר, אם היא משולבת בתהליך התשלום המקוון שלך, מאפשרת ללקוח שלך לבחור ולהשתמש בכל שיטת תשלום חלופית (כפי שאנו עשויים לאפשר מעת לעת) כדי לשלם לך; וכן
 • שיטת תשלום חלופית היא כל שיטת תשלום המפורטת בנספח 1, אשר אנו עשויים לאפשר לכל אדם שאין לו חשבון להשתמש בה כדי לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך, בכפוף לתנאים אלה.

תנאים אלה נוספים להסכם המשתמש של PayPal ולנוהלי המדיניות הכלולים בו, כולל מדיניות השימוש הקביל והצהרת הפרטיות, אשר חלות על המדינה שבה אתה רשום ב-PayPal כתושב. מילים מודגשות שלא מוגדרות בתנאים אלה מוגדרות בהסכם משתמש זה. במידת האפשר, יש לפרש את התנאים הללו ואת הסכם המשתמש באופן שלם ועקבי. במקרה של סתירה בפרשנות, תנאים אלה גוברים על הסכם המשתמש בכל הנוגע לסתירה.

הגדרת השירותים שלנו בהסכם המשתמש, כשהיא נקראת ביחד עם התנאים הללו, כוללת את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו.

2. קבלת תנאים אלה

אתה מסכים לתנאים אלה על-ידי אינטגרציה של פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום/בפלטפורמה המקוונים שלך.

אם אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו עבור חשבון של אדם אחר או ישות משפטית אחרת:

 • אתה מאשר שיש לך הרשאה מאת האדם האחר או היישות המשפטית החוקית כדי לקשור אותם לתנאים אלה עבורם ובשמם; וגם
 • האדם האחר או היישות המשפטית יהיו כפופים חוקית לתנאים אלה במקומך.

3. שימוש בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית

כאשר אתה משלב את פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו בתהליך התשלום המקוון שלך, אנו עשויים (אך לא מחויבים) לאפשר לכל אחד להשתמש בשיטת תשלום חלופית כדי לשלם לך.

נספח 1 לתנאים אלה מפרט כל שיטת תשלום חלופית שאנו עשויים להעמיד מעת לעת לרשות הלקוחות שלך וכן הוראות נוספות הנוגעות לקבלת תשלום על-ידיך מלקוחות המשתמשים בשיטת תשלום חלופית זו. עליך לציית להוראות אלה בכל עת.

מכיוון שהמשלם אינו משתמש בחשבון PayPal כדי לשלוח תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית, לא ניתן להשתמש ב-PayPal כדי לבצע החזר יזום של תשלום המבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1 של תנאים אלה.

לא ניתן לקבל תשלום באמצעות שיטת תשלום חלופית במטבעות אחרים מאלו שצוינו עבור שיטת התשלום החלופית הנתונה בנספח 1 של תנאים אלה.

ניתן להשתמש בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו רק באמצעות חשבון עסקי, ולא באמצעות חשבון אישי.

לא יחולו עמלות בינלאומיות נוספות המבוססות על אחוזים עבור כל עסקה הכוללת שיטת תשלום חלופית.

4. החבות שלך כלפינו

אנו עשויים להתייחס לספקים של שיטת תשלום חלופית ולמעבדי התשלומים שעוזרים לנו לאפשר לך לקבל תשלומים באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו אנו מתייחסים לסולקים הבנקאיים/לסולקים של כרטיסי האשראי שלנו ו/או למעבדי תשלומים אחרים במסגרת הסכם המשתמש.

תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית נמצאים בסיכון לביטולים על-ידי ספק שיטת התשלום החלופית, אלא אם צוין אחרת בנספח 1. החובות והחבות שלך כלפינו עבור ביטולים אלה זהות לאלה שיש לך כלפינו עבור ביטולים ו/או הכחשות עסקה במסגרת הסכם המשתמש. ספק שיטת התשלום החלופית עשוי להשפיע על ביטול של תשלום שמבוצע באמצעות שיטת תשלום חלופית באותו אופן שבו הבנק של המשלם עשוי להשפיע על ביטול ו/או חברת כרטיסי האשראי של המשלם עשויה להשפיע על הכחשת עסקה. 'הגנת המוכר' לא חלה על תשלומים המבוצעים באמצעות שיטת תשלום חלופית.

לאחר שיפוג תוקפם של תנאים אלה, חבותך כלפינו תמשיך לחול תחת תנאים אלה בנוגע לביטול תשלומים שמבוצעים באמצעות שיטת התשלום החלופית על-ידי הספקים של שיטת התשלום החלופית וכן בנוגע לכל ההתחייבויות שלך שטרם נפרעו הנובעות משימושך בפונקציונליות של שיטת התשלום החלופית לפני שפג תוקפם של תנאים אלה.

5. שינויים וסיום

אנו עשויים להוסיף או לגרוע מהרשימה של שיטות התשלום החלופית/ספקי שיטות התשלום החלופיות, המפורטת בנספח 1 של תנאים אלה, בכל עת וללא הודעה מראש.

בנוסף, אנו עשויים לערוך שינויים, למחוק או להוסיף לתנאים אלה, בהתאם לתהליך השינוי שהוגדר בהסכם המשתמש. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו, תוכל להביא תנאים אלה לידי סיום.

ניתן לסיים תנאים אלה בכל עת על-ידי הסרת פונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו מתהליך התשלום המקוון שלך ופעולה בהתאם לשלבים אחרים הקשורים לאינטגרציה אשר PayPal עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת. באופן זה, תוכל להפסיק לאפשר ללקוחות שלך לשלם לך באמצעות שיטת תשלום חלופית, אך חוץ מכך, החשבון שלך יישאר פתוח והסכם המשתמש יישאר בתוקף.

אנו עשויים, בכל עת, מכל סיבה וגם (כאשר ניתן) עם מתן הודעה בזמן סביר מראש, לסיים, לבטל או להשעות את השירות בכל הנוגע לפונקציונליות שיטת התשלום החלופית שלנו ו/או לשיטות התשלום החלופיות ללא חבות כלפיך.

תנאים אלה יישארו בתוקף גם לאחר כל סיום שהוא במידה הנדרשת וככל שנדרוש כדי: (1) להתמודד עם נושאים העולים מהשימוש שלך בפונקציונליות שיטת התשלום החלופית (APM) לפני הסיום; ו/או (2) לציית לחוקים ולתקנות החלים.

נספח 1

שיטות תשלום חלופיות

Bancontact

סוג תשלום

כרטיס חיוב

Bancontact היא שיטת תשלום באמצעות כרטיס חיוב, לפיה כרטיס חיוב מונפק על-ידי מוסד אשראי מורשה, המאפשר ללקוחות לשלם עבור מוצרים ושירותים ישירות מחשבונות הבנק שלהם.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא זמין

BLIK

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

BLIK היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

‎PLN 0.01 לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

‎PLN 10,000.00 לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

עליך להציג בצורה בולטת, באתר או במכשיר שלך, בהתאם למצב, את השם או את הסימנים המסחריים של BLIK באופן התואם לספר המותג של BLIK ‏(BLIK Brand Book).‏‏

EPS

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

EPS היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. הבנקים המשתתפים בשיטת EPS מאפשרים לבצע EPS.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת EPS ללא דיחוי.

פינית (Verkkopankki)

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

העברה בנקאית בפינלנד היא שיטת תשלום מקוונת באמצעות העברה בנקאית.

המקבלים יכולים לקבל אישור בזמן אמת לעסקה.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

0.65 יורו לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

20000.00 יורו לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: הימורים בלתי חוקיים; זנות מוצרים מזויפים; פירטיות מוצרים; מכירה או הפצה בלתי חוקית של מוצרי טבק או פורנוגרפיה או תיאור של פעולות אלימות קשות; Nordea Bank אינו מתיר טעינה של ארנקים או של מוצרים ששולמו מראש

תנאים נוספים

1. עליך לספק את כל הנתונים הנחוצים בהתאם לדרישות המפרט שסופקו על-ידי PayPal. אי-עמידה בדרישות המפרט בקשר להעברת נתונים עשויה לגרום לעיכוב, להשעיה או לביטול של עיבוד המכירות שבוצעו.

2. יהיה עליך לפצות את PayPal בגין הוצאות סבירות הנובעות ממחלוקת בעקבות עסקה, אם PayPal תהיה מעורבת באופן פעיל בגישור או בהליך דומה אחר בין לקוח לבינך.

3. המגבלה המרבית של החבות היא סכום בקשת התשלום של המכירה (מכירה של מוצרים או שירותים על-ידיך ללקוח) שאליה הנזקים מתייחסים באופן ישיר, או 1000 אירו - הנמוך מביניהם. עם זאת, החבות המצטברת הכוללת אינה יכולה לעלות על 5000 אירו. המגבלות לא יחולו במקרה בו הנזקים נגרמו עקב פעולה מכוונת או רשלנות פושעת.

Giropay‏

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Giropay היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש:

אמצעי תשלום (מזומן, חסכונות או כסף אלקטרוני, מטבעות כולל מטבעות וירטואליים כמו ביטקוין, כמו גם המחאות) ככל שמקבל אמצעי התשלום לא ניתן לזיהוי על-ידך, למעט שוברים או מוצרים בעלי ערך שמור.

תנאים נוספים

 1. Giropay מוגבלת ללקוחות בעלי גישה לחשבון שנמצא בתאימות לבנקאות מקוונת, המוחזק במוסד אשראי מורשה שממוקם בגרמניה. PayPal אינה מבטיחה שכל חשבונות הבנק בגרמניה הם בתאימות ל-giropay.
 2. עליך לעמוד בכל התנאים וההתניות של החוקים והתקנות של giropay, כולל השימוש בלוגו של giropay המוגבל לאזור האירופי.
 3. בעת השימוש ב-giropay כשיטת התשלום, אינך רשאי לבקש כל נתוני לקוחות, במיוחד לא פרטים אישיים, כגון קוד IBAN‏ (מספר זה"ב) או שמות.
 4. הבטחת התשלום ב-giropay מוגבלת ל-EUR10,000 לעסקה.
 5. ‏‫עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת giropay ללא דיחוי.‬
 6. התוקף של הבטחת התשלום של giropay יפוג שישה שבועות מתאריך הקבלה של עסקה שסומנה כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה, בהתאם למקרה, אלא אם דיווחת על התביעה בכתב לפני חלוף התקופה של ששת השבועות.

iDEAL

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

iDEAL היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. שיטת iDEAL מוגבלת לשימוש על-ידי לקוחות בעלי חשבון בנק באינטרנט הנמצא בתאימות ל-iDEAL המוחזק בבנק הממוקם בהולנד.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

‏‫‏‫כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.‬‬

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

לא זמין

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

 1. עליך לוודא שהמידע אודות הליך התלונות זמין בקלות ללקוחות באתר שלך.
 2. אינך מורשה להציע את שיטת התשלום של iDEAL באמצעות שירותי קישור בדואר אלקטרוני, אלא אם קיבלת מ-PayPal הרשאה בכתב מראש. קישור לתשלום של iDEAL הוא כתובת URL המובילה לדף התשלום שלך, שבו לקוח יכול ליזום עסקת iDEAL.
 3. עליך לשתף פעולה עם בקשות לקבלת מידע במצבים מסוימים בהם נדרשת חקירה נוספת בהקשר לשיטת התשלום ב-iDEAL שייתכן שיועברו אל PayPal או אליך מעת לעת.
 4. ניתן לקבל גישה למדריך האינטגרציה לבעל עסק של iDEAL כאן: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; עליך לציית לתנאים ולהתניות בנוגע לשימוש ב-iDEAL, לרבות שימוש בלוגו של iDEAL, כמתואר באתר www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/‎.
 5. עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת iDEAL ללא דיחוי.
 6. כאשר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של PayPal, אתה נחשב כבעל עסק בסיכון גבוה, PayPal שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממך ליישם תהליך רישום לקוחות כדי לתעד לפחות את הנתונים הבאים לגבי הלקוח:

א) שם וכתובת אימייל;

ב) מספר חשבון ושם עבור מספר חשבון הבנק המשמש לביצוע קניות בשיטת התשלום iDEAL;

ג) פרטים נוספים לאימות בשלב 2 וניטור של עסקאות, למשל:

i. כתובת IP

‏ii. טביעת אצבע בדפדפן

iii. מספר טלפון נייד

Mercado Pago 

סוג תשלום 

Mercado Pago הוא ספק תשלומים מקוונים שמאפשר לקונים בברזיל ובמקסיקו לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי דביט (חיוב), כרטיסים משולמים מראש, היתרה בארנק של Mercado Pago ושיטות תשלום אחרות. 

סיכון הכחשת עסקה 

כן 

הבטחת תשלום 

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ללא אפשרות לבטל את העברת הכספים, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולעמידתך בתנאים שלהם. 

אפשרות להחזר 

כן 

‏‫סכום עסקה מינימלי‬ 

‎0.01 ‎MXN לכל עסקה 

‎0.01 ‎BRL לכל עסקה 

סכום עסקה מרבי 

‎1,000,000.00 MXN לכל עסקה 

‎10,000,000.00 BRL לכל עסקה 

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים 

עבור מקסיקו:  

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים בהסכם המשתמש: מוצרים ושירותים האסורים בהתאם לתנאים ולהתניות של Mercado Pago וכן הפריטים הבאים: תרופות מרשם, מוצרים פרמצבטיים, תוספי תזונה שאינם מותרים למכירה, הימורים מכל סוג, מוצרים ושירותים פיננסיים שלא אושרו על-ידי רשויות מוסמכות לפיקוח פיננסי, תוכנות זדוניות (לדוגמה, תוכנות Rogueware, וירוסים וכן הלאה), מימון של מפלגות פוליטיות או פעילויות פוליטיות, שיווק ישיר, תפעול שירותי דואר, המחאות בנקאיות והעברות כספים בדואר, מועדונים סיטונאיים, מכירה בשיטת פירמידה רב-שכבתית, יחידות נופש בבעלות משותפת, סוכנויות גבייה, חברות נכיסה, מפרקים, חברות שחרור בערבות, עורכי דין לפשיטת רגל, יועצים פיננסיים, בעלות באמצעות מניות, קרנות נאמנות להשקעות, קרנות השקעות, המרת מטבע, הוראות תשלום ממוסדות שאינם פיננסיים, משרדי ערבויות והמרת כספים, המחאות נוסעים, שירותים הקשורים לנסיעות ולספינות נופש (למעט סוכנויות נסיעות), אוספי מטבעות, בולים, חנויות של מטבעות, בולאות,  Airtran Airways,‏ Airtran Air, פדיון המחאות, מנויים ותשלומים אוטומטיים, סוכנויות תעסוקה וכן זיכויים או מקדמות במזומן. 

 

עבור ברזיל:  

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים בהסכם המשתמש: שירותים הם אסורים.  

מוצרים מסוימים אסורים על-ידי חברת Mercado Pago במסגרת התנאים וההתניות שלה. לקבלת רשימה מלאה של השירותים והמוצרים האסורים, בקר בכתובת: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

תנאים נוספים 

עבור מקסיקו: שירותי התשלום של Mercado Pago יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של Mercado Pago  עבור מקסיקו.  

 

עבור ברזיל: שירותי התשלום של Mercado Pago יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של Mercado Pago עבור ברזיל.  

 

עבור ברזיל ומקסיקו: 

אינך מורשה להשתמש במותג, בלוגו, בשם המסחרי ובזכויות קניין רוחני נוספות של Mercado Pago, למעט על מנת לציין את Mercado Pago כשיטת תשלום. אם תנסה להשתמש בזכויות הקניין הרוחני של Mercado Pago באופן בלתי-מורשה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את השירותים שלנו. 

 

‏Mercado Pago לא תישא באחריות בגין חיובים נוספים שנובעים מכך שלא שלחת את פרטי הבנק הנכונים. 

 

המשתמש אינו יכול לבצע מכירה חוזרת של שירותי ניהול התשלומים לגורמי צד שלישי. 

Multibanco

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Multibanco היא שיטת תשלום המוגבלת ללקוחות בפורטוגל אשר מציעה שתי חלופות לתשלום: חלופה אחת היא העברה בנקאית באמצעות פורטל הבנק המקוון של הלקוח, והחלופה השנייה היא תשלום במזומן במכשירי הכספומט של מגוון סניפי בנק בפורטוגל.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא זמין

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

לא זמין

סכום עסקה מרבי

99,999.99 אירו לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא זמין

MyBank

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

MyBank היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

לא זמין

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

למען הסר ספק ו‏‫בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש: פעילויות שיכולות להיות ניתנות לענישה כמו סיכון קטינים, פדופיליה, פורנוגרפיה, הפרת זכויות של יצירות המוגנות בזכויות קניין רוחני ואמצעי תשלום, אי ציות להגנה על נתונים אישיים, עם עיבוד נתונים על-ידי מערכות אוטומטיות, פעולות של הלבנת הון, אי-ציות הנוגע להימורים, מרוצי סוסים, הגרלות והוראות הנוגעות לתנאי מימוש של מקצועות מוסדרים.

תנאים נוספים

אינך מורשה להשתמש בלוגו של My Bank ובזכויות קניין רוחני נוספות למעט באופן המותר עבור שירותים אלה של שיטת תשלום חלופית. עבור כל שימוש נוסף, יש לפעול בהתאם למדריך הסגנון של MyBank לעסקים (MyBank Style Guide for Businesses) באתר https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/‎. אם תנסה להשתמש בלוגו של MyBank באופן בלתי מורשה, באופן שאינו מיועד לכך, באופן שאינו מותר או באופן המהווה הפרה משמעותית של דרישות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את השירותים שלנו.

PayU

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

PayU היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: תרופות מרשם, מוצרים פרמצבטיים ותוספי תזונה שאינם מותרים למכירה; תרופות, סמים וחומרים משכרים, כולל סמים סינתטיים, כמו גם ציוד וטכנולוגיה המשמשים לגידול, ייצור או מסחר של סמים; הימורים בלתי חוקיים; כלי נשק, תחמושת ומשגרי גז; שירותים מקוונים בעלי תוכן פורנוגרפי. לדוגמה, חדרי צ'אט, מצלמות וידאו, סרטי וידאו לפי דרישה; מוצרים ושירותים פיננסיים שמוצעים במסגרת פעילות שאינה מפוקחת על-ידי הרשויות הפיננסיות המוסמכות; תוכנות זדוניות. לדוגמה, תוכנות המשמשות להונאה באינטרנט, וירוסים, וכן הלאה; מפלגות פוליטיות ואתרים קשורים שנועדו לתמוך בהן או לגייס כספים עבור פעילויות פוליטיות; מימון המונים; מתווכים המקבלים תשלום בשם מקבלים רבים ללא סמכות חוקית או שאינם עומדים בדרישות של גופים המורשים לספק כרטיסי אשראי או גופים מתווכים

תנאים נוספים

1. עליך ליידע את מיודע באופן ברור ונגיש שעסקאות שבוצעו באמצעות שיטת התשלום של PayU מתבצעות באופן שאינו ניתן לביטול.

2. PayPal ו-PayU לא יישאו בחברות בגין חיובים נוספים עקב פרטי בנק שגויים, אם לא הוזנו פרטי הבנק הנכונים.

3. בעלי עסקים המשתמשים בשיטת התשלום PayU נושאים באחריות לכל העסקאות הבלתי-מורשות או להונאות שבוצעו באמצעות שיטת התשלום.

4. חלה עליך חובה לוודא את הפרטים הבאים:

א) פרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח שבאמצעותם ניתן לבצע הזמנות לא יישמרו באופן אלקטרוני או ייכתבו בטופס אחר;

ב) תמנע מגורמי צד שלישי גישה לפרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח שבאמצעותם ניתן לבצע הזמנות, במהלך הזנת נתונים אלו.

חשיפת פרטי מזהה הלקוח ו/או פרטי האימות של הלקוח לגורמי צד שלישי אסורה בהחלט.

POLi

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

POLi היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. POLi מוגבלת ללקוחות בעלי חשבונות במוסדות בנקאיים באוסטרליה ובניו זילנד. PayPal אינה מבטיחה שכל חשבונות הבנק בניו זילנד או באוסטרליה יהיו תואמים ל-POLi.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

‎AUD/NZD 1.00‎ לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

‎AUD/NZD 10,000.00 לכל עסקה

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש: הימורים.

תנאים נוספים

לא זמין

Przelewy24 ‏(P24)

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Przelewy24 היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

PLN 0.05 לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

כל עסקה משויכת למספר עסקה ייחודי ולפרטים נוספים ("פרטי העסקה") כדי להקל על המשתמש לשלוח שאלות או להגיש תלונות. עליך לשמור את פרטי העסקה באופן מאובטח. כל תלונה בגין עסקאות שבוצעו באופן שגוי תוגש ישירות ל-PayPal, אשר תעביר את העניין למערכת התשלומים של Pzrelewy24 לצורך בדיקה. בתלונה מסוג זה, עליך לספק את הפרטים הבאים:

א) כתובת אימייל;

ב) מספר העסקה;

ג) סכום העסקה;

ד) השם המלא של בעל חשבון הבנק המקורי שממנו סכום העסקה היה

הועבר;

ה) שם הבנק בו מצוי החשבון שממנו סכום העסקה היה אמור לעבור או

שאליו הועברה העסקה כנדרש;

ו) תאריך העסקה; וגם

ז) במקרה של תשלום מכרטיס אשראי: השם המופיע על הכרטיס;

ח) במקרה של תשלום באמצעות הודעת טקסט: מספר הטלפון הנייד של הלקוח.

4. על אף האמור לעיל, כל תלונה בנוגע לעסקאות שבוצעו 90 יום או יותר לפני התאריך

ייתכן שבקשתך לבדיקת התלונה תידחה על ידי מערכת התשלומים של Przelewy24.

SOFORT

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

1.00 אירו לכל עסקה

סכום העסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא זמין

Trustly

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

סיכון הכחשת עסקה

לא (לאחר שהכסף ייושב בחשבון בעל עסק)

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום העסקה מינימלי‬

0.01 יורו לכל עסקה. (בכפוף לתנאים שהוטלו על-ידי הבנק של הלקוח)

סכום העסקה מרבי

בכפוף לתנאים שנקבעו על ידי הבנק של הלקוח

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים בהסכם: ביטקוין

תנאים נוספים

(1) יהיה עליך לוודא שהלוגו והסימנים המסחריים של Trustly יהיו גלויים ומוצגים באופן מתאים וראוי, ובהתאם לדרישות התצוגה הרלוונטיות של השירות, על-פי התנאים המפורטים באתר: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) אתה מאשר ומסכים כי: (א) השירות של Trustly מותנה בפונקציונליות של מערכות צד שלישי, בעיקר בנקים, וכי Trustly אינה מבטיחה את הפונקציונליות של השירות שלה במקרה של כשל, תקלה או התאמות במערכות צד שלישי או התאמות הקשורות אליהן; (ב) מהירות העסקה עלולה להיות מושפעת לרעה במקרים בהם נפח העסקאות גדל באופן משמעותי או מגיע לשיא או בזמן התחזוקה המתוכננת של שירות Trustly; וכן (ג) PayPal ו-Trustly אינן אחראיות לכל הפסד או נזק עקב הידרדרות בפונקציונליות של מערכות צד שלישי, כמתואר בסעיף משנה (א) לעיל או במהלך נקודות שיא בנפחי העסקאות או בזמן התחזוקה המתוכננת של שירות Trustly, כמתואר בסעיף משנה (ב) לעיל.

Trustpay

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Trustpay היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. המקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות להחזר

לא זמין

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

0.01 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים אסורים שהוגדרו במסגרת הסכם המשתמש: כלי נשק או פריטים קשורים (לדוגמה, רובים ואקדחים, חלקי רובים ואקדחים, תחמושת, סכינים), מוצרים פיננסיים הדומים להונאת פונזי, סמים לא חוקיים ואביזרים לסמים, סוחרי עתיקות באינטרנט ומוכרים המציעים עותקים של פריטים היסטוריים.

תנאים נוספים

 1. אתה מאפשר ל-PayPal לגשת לאתר שלך באמצעות צפייה ידנית, 'עכבישים' אוטומטיים או טכניקות חיפוש אוטומטיות אחרות, על מנת לאשר את דיוק התוכן. עם זאת, PayPal אינה מחויבת לנטר את מידת הדיוק של האתר שלך.
 2. הסכם בעל העסק הסטנדרטי שלך חייב להכיל הוראות לסיום החוזה, עם תוקף מיידי, במקרה שבו בעל עסק אינו מספק את המוצרים או השירותים שנרכשו, דוחה תלונות אודות מוצרים או שירותים ללא הצדקה, או מסרב לאפשר החזרת מוצרים ללא הצדקה.
 3. שירות TrustPay עשוי להסתיים ללא סיבה בכפוף לתקופת הודעה של שלושה (3) שבועות.
 4. בכל עת, עליך לשתף פעולה עם PayPal על מנת לחקור כל חשד לפעילות בלתי חוקית, הונאה או פעולה בלתי הולמת של כל אדם שניגש לשירות TrustPay.
 5. עליך להציג באופן ברור באתר שלך את הפרטים הבאים:
  1. נתוני מזהה בעל העסק שלך;
  2. פירוט מלא של המוצרים ו/או השירותים המוצעים, לרבות המחיר שלהם ומטבע הסליקה;
  3. תיאור של נוהל התלונה ונוהל ההחזרה של מוצרים או שירותים, לרבות מידע על זכויות הצרכן;
  4. השיטה להחזר תשלומים שהתקבלו מהלקוחות של בעל העסק;
  5. פרטי ההתקשרות של שירות הלקוחות;
  6. הגבלות ייצוא, אם קיימות, המוטלות על המוצרים המוצעים; וכן
  7. שיטת המסירה של המוצרים/השירותים המסופקים
 6. אתה מצהיר כי אתה, וכן הדירקטורים או הבעלים המוטבים שלך, אינכם כפופים לרשימה המאוחדת של אנשים, קבוצות וישויות הכפופים לסנקציות פיננסיות של האיחוד האירופי, כפי שפורסם על-ידי הנציבות האירופית ושירות פעילות החוץ האירופי.
 7. TrustPay תהיה זכאית לא לזכות את PayPal ולא להעביר לה כספים לזכותך, אם: (1) הנתונים אודות המשלם אינם ברורים, מובנים וספציפיים מספיק; או אם (2) העסקה סותרת את החוק הרלוונטי, או אם (3) קיים חשש סביר שהעסקה הרלוונטית קשורה להלבנת הון, למימון טרור או לפעילות פלילית אחרת.