A PayPal vásárlói védelmi szabályzata

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

A PayPal vásárlói védelmi szabályzata

Hatálybalépés dátuma: 2019. december 11.

Ezek az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (továbbiakban PayPal vagy „mi”) közötti megállapodás feltételei.

Ezek a feltételek vonatkoznak arra, hogy a PayPal vásárlói védelem hogyan érinti Önt, mint fizető félt vagy vásárlásért kifizetést fogadó félt. A PayPal vásárlói védelem nem fizetési szolgáltatás.

Ezen feltételek részét képezi annak az országnak a felhasználói megállapodása, amelyben Ön lakosként regisztrált a PayPalnál. A jelen megállapodásban nem definiált nagy betűvel írt fogalmakat regisztrált országának felhasználói megállapodása definiálja. Ezeket a feltételeket és a felhasználói megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Ahol értelmezésbeli ellentmondás mutatkozik, a feltételek élveznek elsőbbséget a felhasználói megállapodással szemben – az ellentmondás mértékéig.

 

Referenciaként:

 • reklamáció: kifizetésre vonatkozó vita, amelyet a fizető fél nyújt be, közvetlenül a PayPalnak, jelen feltételek értelmében.
 • vita: a PayPalnak közvetlenül, a Vitarendezési központon keresztül, a jelen feltételek értelmében benyújtott vita.
 • nem érkezett meg (vagy angolulNR): abban az esetben, amikor vásárlása leírásaként használja, azt jelenti, hogy nem kapta meg a megvásárolt terméket.
 • jelentősen eltér a leírtaktól (vagy angolul SNAD): abban az esetben, amikor vásárlása leírásaként használja, a 8. szakaszban leírt jelentéssel bír.

 

1. Mire szolgál a PayPal vásárlói védelem?

A PayPal vásárlói védelem program keretében a PayPal jogosult kizárólagos jogkörében és saját belátása szerint döntést hozni a vásárlók által a PayPal használatával lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatban benyújtott panaszos ügyekben. A végleges döntés következtében a PayPal akár a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás teljes összegét is visszatérítheti a vásárlónak (ez az összeg legfeljebb a teljes vételér és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A PayPal által megtérített összeget ebben az esetben a fizetést fogadó fél köteles megtéríteni a PayPalnak.

A PayPal vásárlói védelem nem tekintendő sem termékgaranciának, sem szolgáltatásgaranciának. Nincs garancia. A PayPal vásárlói védelem nem befolyásolja az Ön számára a fizetést fogadó féllel szemben a törvények által biztosított jogokat. Mindenképp olvassa el az alábbi 2. szakasz rendelkezéseit is (Megfelelő megoldás számomra a PayPal vásárlói védelem?).

Ha Ön a fizetést fogadó fél, előfordulhat, hogy a PayPal vásárlói védelem következtében felmerült pénzügyi kötelezettségét fedezi az értékesítői védelmi program. Bizonyos esetekben a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) eltekinteni az Ön visszatérítési kötelezettségétől.

Ön, akár vásárló, akár fizetést fogadó fél, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat számos különböző típusú online és offline vásárlás fizetési módjaként lehet használni. Ennek eredményeként, és a jelen Szerződésben szereplő egyéb feltételektől függetlenül Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) bármikor és bármilyen okból, kötelezettségvállalás nélkül megtenni az alábbiakat:

 1. végleges döntést hozni a világ bármely országában regisztrált PayPal-számlával rendelkező vásárlók által benyújtott problémák esetén (akár a PayPal vásárlói védelem szabályai alapján, akár a vásárló PayPal-számlájának regisztrációs országában hatályban lévő felhasználói megállapodás értelmében, akár más jogcímen), amely döntés a vásárló, illetve a fizetést fogadó fél számára egyaránt kedvező lehet. A végleges döntésről mindig írásos értesítést küldünk (bizonyos esetekben e-mailben). A PayPal akár a vásárló, akár a fizetést fogadó fél számára kedvező döntést hoz, mindkét fél köteles teljesíteni a PayPal végleges döntésének rendelkezéseit; és
 2. bármikor és bármilyen okból figyelmen kívül hagyni a PayPal vásárlói védelem érvényességi feltételeit (független attól, hogy azokat tartalmazza-e jelen Szerződés vagy sem; és korlátozás nélkül ideértve a 4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan lefektetett szabályokat is), annak érdekében, hogy megoldja a PayPal használatával fizetett vásárlásokkal kapcsolatban a vásárlók által benyújtott problémákat. Nem kimerítő jellegű iránymutatásként előrebocsátjuk, hogy bizonyos vásárlásoknál (általában az 5. pontban meghatározott határidőn kívüli szállítást vagy teljesítést magukban foglaló vásárlásoknál) lehetőségünk van az 5. pontban meghatározott határidőn belül kezdeményezett viták vagy reklamációk esetében is megítélni a visszatérítést, amennyiben alapos okunk van feltételezni, hogy a vásárlónak nem volt lehetősége az adott határidőn belül megállapítani, hogy a vásárlás problémás.

A PayPal nem köteles megtéríteni Önnek azokat a költségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Ön teljesítse a probléma megoldására irányuló együttműködési kérelmeinket (ilyen költség lehet például az SNAD-típusú tételek visszaküldésének díja a fizetést fogadó félnek vagy bármely más, a PayPal által meghatározott félnek). A PayPal azonban esetenként megtéríti ezeket a költségeket is.

Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott szabályzatokat (a vonatkozó PayPal Vásárlóvédelmi Szabályzatot itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi” vagy „Jogi megállapodások” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a fizetést fogadó félre vagy értékesítőre ezek az szabályzatok lesznek érvényesek.

 

2. Megfelelő megoldás számomra a PayPal vásárlói védelem?

Nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a PayPal által a PayPal vásárlói védelem keretében meghozott döntések minden esetben meg fognak felelni az Ön konkrét igényeinek. Olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket, és fontolja meg lehetőségeit, mielőtt felkéri a PayPalt a probléma megoldására.

Ha a PayPalt kéri fel a probléma megoldására, a PayPal előírhatja, hogy Ön olyan visszavonhatatlan lépéseket tegyen, amelyek következtében az adott körülmények között lehetetlenné válik a probléma más módon történő megoldása. A PayPal például előírhatja Önnek, hogy a 6. szakasz értelmében küldje vissza a tételt a fizetést fogadó félnek.

Elképzelhető, hogy az Ön konkrét igényeinek és lehetőségeinek jobban megfelel egy, a PayPal bevonását nem igénylő megoldás. Alább talál egy nem kimerítő listát azokról a módokról, amelyekkel a PayPal bevonása nélkül is megoldhatja a problémát.

 1. A probléma megoldása közvetlenül a fizetést fogadó féllel: Mielőtt felveszi a kapcsolatot a PayPallal, érdemes lehet közvetlenül a Fizetést fogadó felet megkeresni, és érdeklődni nála, hogy nincs-e lehetőség a fizetést fogadó fél által esetlegesen használt visszaküldési irányelvek szerinti megoldásra. Az irányelveket megtalálhatja például az értékesítendő termékek/szolgáltatások hirdetésében, az eladó webhelyén vagy más értékesítéshez kapcsolódó anyagában. Ebben az esetben:
 2. a 4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételek változatlanul érvényben maradnak (ideértve többek között a vita kezdeményezésére vonatkozóan az 5b. bekezdésében meghatározott határidőt). Az Ön felelőssége a fenti határidők számontartása; és
 3. fennáll a veszélye, hogy fizetést fogadó fél olyan tevékenységek elvégzésére utasítja Önt, amelyek következtében Ön a továbbiakban nem fog tudni megfelelni a 4. szakaszban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételeknek. Ilyen lehet például, ha a fizetést fogadó fél (a fizetést fogadó fél visszaküldési irányelveinek értelmében vagy más okból) arra kéri Önt, hogy a fizetést fogadó félre vonatkozóan a PayPal adatbázisában nem szereplő címre postázza a vásárolt terméket, és Ön ezt meg is teszi. Ebben az esetben a PayPal a 6. szakasz rendelkezéseinek értelmében úgy ítélheti meg, hogy Ön nem küldte vissza a tételt a fizetést fogadó félnek.

  A fizetést fogadó felektől a PayPal jogosult követelni a PayPal által a vásárlónak visszafizetett összegek megtérítését, ezért a fizetést fogadó felek tudomásul veszik, hogy az ő érdekük is, hogy a PayPalon keresztül kifizetett vásárlások esetében megkíséreljék közvetlenül a vásárlóval megoldani a problémát.
 4. Törvényes jogok érvényesítése: Az Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net), amely a https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en címen érhető el, megkeresésre részletes tájékoztatást biztosít az Ön fogyasztóvédelmi és más törvényes jogairól (az Egyesült Királyság lakói a Citizens Advice Bureau-tól is kérhetnek tanácsot a következő címen: https://www.adviceguide.org.uk).
 5. A kártyához tartozó visszaterhelési jogok igénybevétele: Ön jogosult élni a kártyát kibocsátó vállalat által biztosított visszaterhelési jogokkal (ha ezek alkalmazhatók a kérdéses esetben). Ha azonban ezzel egy időben a PayPal vásárlói védelem keretében is megoldást keres a problémára (akár reklamáció, akár vitaeljárás révén), illetve kettős behajtást kísérel meg, a PayPal jogosult lezárni a reklamációt vagy vitaeljárást, és/vagy behajtani Öntől a PayPal vásárlói védelem keretében visszatérített összeget. Ebben az esetben a továbbiakban kizárólag a visszaterhelésre vonatkozó jogára hagyatkozhat.

Akármelyik megoldást is választja a probléma megoldására, előfordulhat, hogy annak keretében olyan, vissza nem fordítható lépéseket kell tennie, amelyek negatívan befolyásolják a probléma más módon való megoldására vonatkozó kilátásait. Ennek megfelelően kérjük, hogy mindig alaposan fontolja meg lehetőségeit.

 

3. Mi a teendő, ha a PayPal a vásárló számára kedvező végleges döntést hoz…

Ha én vagyok a vásárló? Amennyiben a PayPal az Ön számára kedvező végleges döntést hoz (ideértve többek között a reklamációk és viták körében hozott döntéseket is), a PayPal jogosult (de semmiképpen sem köteles) visszatéríteni Önnek a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás összegét (ez az összeg legfeljebb a teljes vételár, és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A visszatérítés feltételeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 4. szakaszt (A visszatérítés feltételei).

Ha én vagyok a fizetést fogadó fél? Ha a PayPal a vásárló által benyújtott problémában a vásárló számára kedvező döntést hoz, a PayPal jogosult behajtani Öntől a PayPal által a vásárlónak megtérített összeget. A PayPal nem köteles visszatéríteni a tranzakció után felszámított PayPal-díjakat, sem a tranzakció után harmadik felek által az Ön PayPal-számlájára terhelt díjakat (például az értékesítésre használt, harmadik fél által üzemeltetett platformok által felszámított díjakat). Bizonyos esetekben (ha például Ön azért veszít el egy SNAD-típusú (termék vagy szolgáltatás jelentősen eltér a leírtaktól) reklamációt, mert a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy az Ön által értékesített termék hamisítvány) előfordulhat, hogy Ön magát a terméket sem kapja vissza (előfordulhat például, hogy a termék az illetékes hatóság ellenőrzése alá/birtokába kerül, illetve hogy az más, visszafordíthatatlanul módon intézkednek felőle).

 

4. A visszatérítés feltételei

Ön csak abban az esetben jogosult a PayPal vásárlói védelem keretében visszatérítést kapni a problémás vásárlások után, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. Vásárlása jogosult a program keretében kínált visszatérítésre. A legtöbb termék és szolgáltatás jogosult (ideértve az utazásra használt jegyeket, vagy az olyan immateriális tételeket, mint például a digitális tartalmakhoz való hozzáférés vagy egyéb licencek), azonban kivételt képeznek ez alól azonban az alábbi típusú tranzakciók:
  1. ingatlanra vonatkozó vásárlások (korlátozás nélkül ideértve a lakóingatlanokat);
  2. egy vállalkozásra irányuló bármilyen típusú érdekeltség vásárlása (korlátozás nélkül beleértve minden olyan eszközt vagy szolgáltatást, amely részét képezi egy vállalat vagy társaság felvásárlásának);
  3. járművek vásárlása (korlátozás nélkül beleértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat), kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint például a kerékpárok és a kerekes légdeszkák;
  4. a közösségi finanszírozási és/vagy közösségi kölcsönzési platformokon végrehajtott kifizetések;
  5. egyedileg készített termékekre irányuló vásárlások (kivéve, ha a reklamáció oka, hogy a termék Nem érkezett meg);
  6. a PayPal használati feltételek által tiltott termékekre és szolgáltatásokra irányuló vásárlások;
  7. gyártásban használt ipari gépekre irányuló vásárlások;
  8. készpénz-egyenértékes eszközök vásárlása (ideértve, korlátozás nélkül, a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és a feltöltőkártyákat);
  9. termékek és szolgáltatások a Zong, a Website Payments Pro vagy a Virtuális terminál használatával történő vásárlása;
  10. Személyes Tranzakciók;
  11. szerencsejátékok, játékok és/vagy bármely, díjak nyerésére lehetőséget adó tevékenység;
  12. pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések;
  13. állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozások részére történő kifizetéseket), vagy állami testületek megbízásából fellépő kereskedők részére intézett kifizetések;
  14. adományok;
  15. olyan termékek vásárlása, amelyeket személyesen vesz át, vagy valakit felhatalmaz az adott termék átvételére (beleértve a viszonteladói értékesítési ponton történő átvételt), és amellyel kapcsolatban reklamál, hogy az adott termék „Nem érkezett meg”;
  16. arannyal kapcsolatos kifizetések (akár fizikai kereskedelemről, akár tőzsdei kereskedelemről van szó); és
  17. a PayPal csoportos kifizetés típusú tranzakciói.

   A PayPal saját belátása szerint automatikusan lezárhat bármely Ön által benyújtott vitát vagy reklamációt, amelynek esetében a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy nem a fenti feltételeknek megfelelő vásárláshoz kapcsolódik.
 2. Ön saját PayPal-számlájáról a fogadó fél PayPal-számlájára küldte a vásárláshoz tartozó kifizetést. Ehhez a PayPal webhelyén vagy alkalmazásában elérhető, árucikkek és/vagy szolgáltatások vásárlására szolgáló kifizetésekhez fenntartott Pénz küldése fület, vagy a fizetést fogadó fél PayPal-fizetési folyamatát (ideértve a PayPal helyszínalapú kifizetések funkcióját is, amennyiben a fizetést fogadó fél azt igénybe vette) használta.
 3. Az Ön problémája a következők egyike:
  1. A vásárlás nem érkezett meg (angolul NR) vagy
  2. a vásárolt termék jelentősen eltér a leírtaktól (angolul SNAD).

   Ha az a problémája, hogy jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre (korlátozás nélkül ideértve a PayPal helyszínalapú kifizetés funkciójával történő kétszeri vagy helytelen fizetést), olvassa el a 12. pontot, és keresse fel a PayPal biztonsági központját a következő címen: https://www.paypal.co.uk/security. Problémáját a PayPal biztonsági központjában vagy itt jelentheti be.
 4. Ön követte az 5. pontban (Hogyan oldhatom meg a problémámat?) leírt folyamatot.
 5. Ön nem kapott az adott vásárlásra szóló jóvátételt más forrásból.
 6. Az Ön jogosultsága nincs más okból felfüggesztve.
 7. A PayPal végleges döntést hozott a probléma kapcsán, az Ön javára.

 

5. Hogyan oldhatom meg a problémámat?

 1. Próbálja meg közvetlenül a fizetést fogadó féllel megoldani a problémát
  Tegyen meg minden ésszerűen elvárható erőfeszítést, hogy a problémát közvetlenül a fizetést fogadó féllel oldja meg. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, lépjen be a Vitarendezési központba, és kövesse a b, c és d lépéseket.
 2. Vita indítása
  Indítson vitaeljárást maximum 180 nappal a vita tárgyát képező vásárlással kapcsolatos kifizetés végrehajtását követően. Jogunkban áll elutasítani az adott vásárlással kapcsolatos minden olyan vitás ügyet, amelyet a fenti időszak eltelte után nyújt be (ne feledkezzen meg erről, amikor eldönti, hogy elfogadja-e a fizetést fogadó fél által kínált, a fenti intervallumon kívülre eső termékkiszállítási vagy szolgáltatásteljesítési határidőt).
 3. Minősítse fel a vitát reklamációvá
  Amennyiben nem tudnak megállapodni a kifizetést fogadó féllel, a vita benyújtását követően 20 napon belül minősítse fel a vitát reklamációvá.Az Ön felelőssége a fenti határidők betartása.
  Amennyiben a PayPal másképp nem rendelkezik, Ön a kifizetésének dátumától számított 7 nap elteltével jogosult reklamációvá felminősíteni a Nem érkezett meg (angolul NR) problémával érintett vásárlásokat.
  Ha 20 napon belül nem minősítteti fel reklamációvá a vitaeljárást, a PayPalnak jogában áll lezárni a vitaeljárást. Ebben az esetben Ön elveszíti jogosultságát a PayPal vásárlóvédelmi program keretében igényelhető kifizetésre.
  Bizonyos esetekben a PayPal engedélyezheti, hogy Ön szerkessze vagy módosítsa a reklamációt, de kizárólag akkor, ha részletesebb információt szeretne megadni, vagy ha a vitaeljárás/reklamáció okaként a „Nem érkezett meg” helyett a „Jelentősen eltér a leírtaktól” okot szeretné megadni. A fenti eseteken kívül a reklamáció a benyújtást követően nem szerkeszthető és nem módosítható.
 4. Válaszoljon a PayPal kéréseire időben
  Ha felminősítette reklamációvá a vitát, a PayPal meghozza a végleges döntést a problémával kapcsolatban a vásárló vagy a fizetést fogadó fél javára. Mielőtt meghoznánk a végleges döntést a problémával kapcsolatban (és ezt elősegítendő), a PayPal a 6. pont rendelkezéseinek értelmében jogosult kikérni az Ön együttműködését.

 

6. Együttműködés a PayPallal a probléma megoldása érdekében

A PayPal a probléma megoldása érdekében a vásárlót és a fizetést fogadó felet egyaránt felkérheti és kötelezheti a következőkre: (i) az álláspontjukat támogató dokumentumok (ideértve többek között a kiszállítás igazolását, a nyugtákat, a harmadik felek által végzett bírálatokat és a rendőrségi jelentéseket) benyújtására (saját költségen, kivéve, ha a PayPal beleegyezik a költségek átvállalásába); és (ii) bármilyen más cselekmény végrehajtására, amelyet a PayPal előír. A felek kötelesek kellő időben teljesíteni ezeket a kéréseket. Ha Ön megtagadja a PayPal kérésének teljesítését, előfordulhat, hogy a PayPal a másik fél számára kedvező döntést fog hozni.

A PayPal többek között a következőket kérheti és írhatja elő:

 1. hogy a vásárló postai úton küldje vissza a fizetést fogadó félnek, a PayPalnak vagy egy harmadik félnek (ahogy a PayPal meghatározza) a vásárló állítása szerint a leírtaktól jelentősen eltérő (angolul SNAD) tételt, és nyújtsa be a PayPalnak a kiszállítás igazolását. Tegyen meg minden elvárható elővigyázatossági intézkedést: csomagolja be újra a tételt, hogy az ne sérüljön meg szállítás közben.

A materiális tételekre vonatkozó kiszállítási igazolás a postai szolgáltatónak azt az online dokumentumát jelenti, amely tartalmazza az alábbiakat:

 1. A „kézbesített” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése, illetve a kézbesítés időpontja.
 2. A fogadó fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

Az immateriális tételekre és szolgáltatásokra vonatkozó kiszállítási igazolás olyan, a PayPal belátása szerint meggyőző erejű bizonyítékot jelent, amely igazolja, hogy az értékesítés teljesült, és ennek alátámasztására tartalmazza többek között a következő információkat:

 1. A tétel átadásának vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontja.
 2. Ha ez releváns, a fogadó fél címe (például e-mail-/IP-címe).
 1. hogy a fizetést fogadó fél vegye át a vásárló által visszaküldött tételt, és fizesse vissza a teljes vételár és az eredeti postaköltség összegét a vásárlónak. Ha a fizetést fogadó fél nem veszi vissza a neki a vásárló által a PayPal utasítására visszaküldött terméket, a PayPal jogosult a vásárló javára dönteni a reklamációban. Ehhez a vásárlónak meggyőző erejű bizonyítékot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a terméket arra a címre küldte vissza a fizetést fogadó félnek, amelyet a reklamációs folyamat során a PayPaltól kapott.
 2. hogy a vásárló minden észszerűen elvárható szempontból együttműködjön a PayPallal, és garantálja a tétel megfelelő és biztonságos megsemmisítését, illetve bocsássa a PayPal rendelkezésére a megsemmisítést igazoló bizonyítékait.
 3. hogy a fizetést fogadó fél a PayPal számára időben nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy kiszállította a vásárlónak a vásárlás tárgyát képező terméket/elvégezte a vásárlónál a vásárlás tárgyát képező szolgáltatást, még abban az esetben is, ha a vásárlásra a 4.a. szakasz értelmében nem érvényes a PayPal vásárlói védelem. Ha a fizetést fogadó fél nem nyújtja be időben az ilyen bizonyítékokat, a PayPal jogosult a vásárló javára dönteni. Ha a fizetést fogadó fél időben benyújtja az erre vonatkozó bizonyítékát, a PayPal jogosult akkor is a fizetést fogadó fél javára dönteni, ha a vásárló azt állítja, hogy nem kapta meg a vásárlás tárgyát képező terméket/szolgáltatást.

Ha a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy a vásárló szerint a leírtaknak jelentősen meg nem felelő (angolul SNAD) tétel visszaküldése a hatályos jogszabályokba (például a hamisított tételek kezelését szabályozó jogszabályokba) ütközne, a PayPalnak jogában áll értesíteni a tételről az illetékes hatóságokat. Ennek következtében a hatóság irányítása alá vonhatja és/vagy birtokába veheti a tételt; ilyenkor nem garantálható, hogy a fizetést fogadó fél visszakapja a tételt.

 

7. Mi a teendő, ha az általam lebonyolított vásárlás nem jogosult visszatérítésre a PayPal vásárlói védelem keretében?

Ebben az esetben megpróbálhat vitás ügyet kezdeményezni a PayPal vitarendezési központján keresztül, és így közvetlenül a fizetést fogadó féllel megoldani a problémát. Ehhez, a kifizetés végrehajtásának dátumától számított 180 napon belül be kell nyújtania a vitaeljárás lefolytatására irányuló kérelmet a PayPal Vitarendezési Központjában. Ha ezt megtette, próbálja meg a fizetést fogadó féllel közvetlenül együttműködve megoldani a problémát. Ha adott kifizetés nem jogosult a PayPal vásárlói védelemben való részvételre, a PayPal nem köteles döntést hozni a reklamációval kapcsolatban.

 

8 Mit jelent az, ha egy termék vagy szolgáltatás jelentősen nem felel meg a leírtaknak (angolul SNAD)?

 1. Az Ön által vásárolt termékről/szolgáltatásról akkor jelenthető ki, hogy Jelentősen eltér a leírtaktól, ha az valamilyen lényegi szempontból eltér a fizetést fogadó féltől a vásárlás előtti utolsó alkalommal kapott leírástól (amely a kizárólag online bonyolított vásárlások esetén a fizetést fogadó fél által a releváns online hirdetési felületen biztosított leírásnak tekintendő) (továbbiakban Vásárolt tétel leírása). Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. Ön egy teljesen más tételt kapott. Például Ön egy könyvet vásárolt, de egy DVD-t kapott, vagy a dobozban nincs semmi, vagy a kapott szoftver nem az, amelyet vásárolt.
  2. Hamis színben tüntették fel a vásárolt tétel állapotát. Például a hirdetésben az „új” megjelölés szerepelt, de Ön egy használt terméket kapott.
  3. A vásárolt tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti.
  4. A vásárolt termékből fontos alkotóelemek vagy funkciók hiányoznak, és erről a hirdetés nem adott tájékoztatást.
  5. 3 tételt vásárolt a fizetést fogadó féltől, de csak 2 tételt kapott.
  6. A vásárolt tétel a szállítás során megsérült.
 2. Nem jelenthető ki, hogy a vásárolt tétel Jelentősen eltér a leírtaktól (angolul SNAD), ha az valamilyen lényegi szempontból nem tér el a Vásárolt tétel leírásától. Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. A vásárolt tétel hibáját a fizetést fogadó fél megfelelő módon ismertette a leírásban.
  2. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de miután Ön átvette, rájött, hogy mégsem ezt szerette volna.
  3. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
  4. A kapott tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használt állapotúként hirdették.
  5. Későbbi időpontra halasztottak egy rendezvényt, amelyre Ön jegyeket vásárolt.

 

9. Kettős behajtás tilalma

Ha Ön közvetlenül a fizetést fogadó féltől vagy egy harmadik személytől már jóvátételt kapott egy vásárlásra vonatkozóan, akkor nem jogosult jóvátételt kérni a PayPal vásárlói védelem programjától.

 

10. Rendezvényekre szóló jegyek

Bizonyos esetekben, amennyiben egy Egyesült Királyságban regisztrált PayPal-számlatulajdonostól vásárol jegyet vagy jogot egy rendezvényen (továbbiakban Rendezvény) való részvételre, az Ön által kifizetett összeget a PayPal letétben tartja az Ön számára, így a pénzösszeg haszonélvezeti joga a kérdéses Rendezvény tényleges dátumáig Önt illeti.

 

Vissza a tetejére