>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

Teatis FATCA seaduse ja CRS seaduse kohta

 

Laadi alla PDF

Teatis FATCA seaduse ja CRS seaduse kohta

Luksemburgi seaduste järgi 24. juulist 2015 Ameerika Ühendriikide Välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse kohta (Foreign Account Tax Compliance Act, edaspidi "FATCA seadus") ja 18. detsembrist 2015 OECD ühtsele aruandlusstandardi kohta (edaspidi "CRSi seadus"), mis on vastu võetud eesmärgiga rakendada Ameerika Ühendriikide (edaspidi "USA") ja Luksemburgi valitsuste vahelist rahvusvahelise maksukuulekuse seaduse ja ELi direktiivi kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta maksustamise valdkonnas (2014/107/EL) rakendamiseks, teavitame teid vastutava töötlejana, et järgmisi andmeid kogutakse ja neid võidakse vahetada või muul viisil töödelda eespool nimetatud seaduste eesmärgil (eeldades, et need kehtivad) ja kooskõlas nendega: 

  • teie nimi;
  • teie aadress;
  • teie riik (või riigid), kus (arvatakse) maksuresidentsust;
  • teie maksuresidentsuse riigi või riikide väljastatud maksukohustuslase identifitseerimisnumber (-numbrid) ja vajaduse korral teie USA maksukohustuslase identifitseerimisnumber (USA TIN nr);
  • teie sünnikoht ja -kuupäev;
  • teie kontonumber (või asenduskonto number, mis teeb kindlaks teie valduses olevad rahalised vahendid);
  • konto saldo või väärtus mis tahes aasta (millal konto on olemas) 31. detsembri seisuga.

Kui te kvalifitseerute FATCA seaduse alusel USA isikuks ja/või CRS seaduse alusel aruandvaks isikuks ning eeldades, et FATCA seadus ja CRS seadus kehtestavad PayPalile kohustused (mõlemal juhul "aruandva konto omanikuna") edastab PayPal selle teabe nende seaduste kohaselt automaatselt aruandekohustusliku finantsasutusena Luksemburgi maksuhalduritele. Viimane edastab selle teabe Ameerika Ühendriikide maksuametile, kui FATCA seadus kohaldub ja/või kui kohaldub CRS seadus, siis teie vastava riigi või riikide pädevatele asutustele, kes on CRS seaduse alusel osalevateks jurisdiktsioonideks. 

Eespool loetletud teavet vahetatakse Luksemburgi maksuhalduriga mis tahes kalendriaasta kohta, mille jooksul te olete või saate aruandvaks konto omanikuks (hiljemalt järgmise kalendriaasta 30. juunil). Seetõttu töötleme neid andmeid ka edaspidi, kuni need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid töödeldi.

FATCA ja CRS-i seaduste kohaselt olete kohustatud esitama mis tahes lisateabe, mida me võime aeg-ajalt nõuda nende seaduste rakendamiseks. Kui me seda õigeaegselt ei tee, võib see anda meile teada teie andmetest Luksemburgi maksuhaldurile, kes omakorda vahetab seda teavet eespool nimetatud ametiasutustega. Teil on õigus tutvuda Luksemburgi maksuhalduritega vahetatava teabega ja vajaduse korral õigusega seda teavet parandada. Nende õiguste kasutamiseks peaksite toimima privaatsuspoliitika jao 11 järgi.

Viited FATCA seadusele ja CRS-i seadusele hõlmavad viiteid mis tahes eeskirjadele, mis põhinevad Luksemburgi õiguse alusel kohaldatavatel ühistel aruandlusstandarditel, ning mis tahes õigusaktidele, mis võivad neid eeskirju, seadusi ja kokkuleppeid muuta või asendada.